TRIBUNAL

Ciri-Ciri Tribunal Menurut Garner, tribunal mempunyai beberapa ciri antaranya ialah satu badan yang bebas dari pihak pentadbiran dan keputusan ditentukan dengan seadiladilnya. Selain itu, keputusan yang dibuat berdasarkan pada ahli-ahli panel dan bukan keputusan milik individu. Keputusan yang dibuat juga akan menjadi duluan pada kes-kes lain. Prosuder Tribunal amat berbeza dengan mahkamah kerana ia akan membicarakan kes-kes yang lebih mudah dan fleksibel. Tribunal juga tidak akan dibubarkan selepas kewujudannya. Faktor-faktor wujudnya Tribunal (a)Penambahan kepada fungsi dan tanggungjawab pentadbiran. Bagi menyalurkan dana pada aktiviti sosial dan ekonomi dalam masyarakat, pihak pentadbiran telah mengenakan cukai dan kegiatan pengutipan cukai ini telah menyebabkan berlakunya konflik antara pengutip cukai dengan pembayar cukai. Jika masalah ini diselesaikan oleh pihak mahkamah maka pertikaian ini akan menjadi lambat berikutan banyak lagi kes-kes yang berat terpaksa diselesaikan oleh mahkamah. Maka kewujudan system tribunal pentadbiran telah member sumbangan yang positif terhadap pengekalan sistem mahkamah sekarang. (b) Kelebihan pada sistem Tribunal Perkara-perkara yang dibawa ke tribunal biasanya kes-kes yang kecil dan tribunal boleh menyelesaikan masalah itu dengan pantas kerana tidak terikat dengan prosuder pembicaraan teknikal. Suasana di tribunal juga kurang formal berbanding suasana mahkamah dan ini member kesan atau impak kepada pihak-pihak yang berkenaan untuk tampil member keterangan dan memudahkan perbicaraan. Keahlian panel tribunal juga terdiri daripada mereka yang mempunyai kepakaran dan pengetahuan yang mendalam mengenai bidang masing-masing contohnya seperti tafsiran cukai perumahan, perkhidmatan sosial dan lain-lain bidang khusus. Selain itu kos yang murah juga adalah kelebihan tribunal berbanding mahkamah. Tribunal adalah satu badan yang bebas dan terasing dari pihak pentadbiran hampir

sama seperti mahkamah. Konsep atonomi yang dimiliki oleh tribunal ini meyakinkan orang ramai tentang keputusan yang dibuat olehnya.

Kelemahan sistem Tribunal. Kebebasan yang dinikmati oleh tribunal tidak sama seperti mahkamah. Ini kerana kebebasan mahkamah dijamin dan dilindungi oleh perlembagaan. Terdapat juga ahli-ahli panel terdiri daripada pihak pentadbiran dan keputusan yang dibuat sedikit sebanyak menyebelahi jabatan. Ahli-ahli tribunal juga bukan orang yang mempunyai pengetahuan dalam bidang undang-undang. Maka mereka akan menghadapi masalah dalam mentafsir peruntukan statut. Keputusan yang dibuat lebih cenderong kepada pendapat ahli-ahli panel. Kelemahan tribunal yang paling ketara pada mata umum ialah tribunal tidak memberi alasan keputusan dan keputusan yang dibuat tidak perlu disiarkan. Organisasi Tribunal di Malaysia. Terdapat beberapa contoh tribunal pentadbiran. Antaranya :(1) Mahkamah Perusahaan Kewujudan : Mahkamah ini telah ditubuhkan di bawah peruntukkan Bahagian VII Akta Perhubungan Perusahaan 1976. Ahli : Terdiri daripada Presiden yang dilantik oleh Yang DiPertuan Agong dan tiga ahli panel yang mewakili pekerja dilantik oleh menteri yang berkenaan. Semua perlantikan perlu diwartakan di dalam Warta Kerajaan. Proses Perjalanan : Apabila sesuatu kes diusulkan, menteri atas permintaan bersama kesatuan pekerja dan majikan atau pun atas usaha sendiri boleh merujuk pertikaian ini ke Mahkamah Perusahaan. Pihak yang terlibat boleh diwakili oleh mana-mana peguam atau pegawai kesatuan pekerja tetapi dengan izin mahkamah. Prosiding dibuat oleh Presiden tertakluk kepada peruntukkan akta dan peraturanperaturan tertentu.

Keputusan : Di dalam menentukan keputusan pertikaian, mahkamah hendaklah mengikut prinsip-prinsip hak keadilan semulajadi. Mahkamah boleh memanggil saksi dan mendapatkan akuan bersumpah. Keputusan dibuat atas keputusan majoriti. Jika keputusan sama, presiden boleh memberi undi sokongan. “Ekuiti, good conscience dan merit” perlu digunakan tanpa menghiraukan perkara teknikal dan bentuk. Kesan : Apabila keputusan dibuat, ia akan mengikat mana-mana pihak yang

terlibat. Keputusan adalah muktamad, tidak boleh dicabar, dirayu atau disemak. Walaubagaimanapun mahkamah ini boleh merujuk peruntukkan undang-undang kepada Mahkamah Tinggi jika difikirkan perlu. (2) Siasatan Awam ( Public Inquires ) Pengenalan : Satu proses di mana seorang pegawai penyiasat awam tidak membuat keputusan, beliau hanya membuat laporan kepada badan berkuasa yang lebih tinggi dan badan berkuasa tersebut akan mengambil tindakan berdasarkan laporan siasatan daripada pegawai awam yang menyiasat. Tujuan : Untuk mengumpul keterangan dan mentukan fakta sebelum membuat keputusan. Selain itu, membolehkan pembuat keputusan untuk mengetahui perkara yang sebenar sebelum membuat keputusan. Akhir sekali sebagai proses demokrasi agar orang ramai diberi peluang untuk memberikan pandangan dan pendapat berhubung sesuatu cadangan yang akan dibuat oleh kerajaan. Kewujudan : Akta Syarikat Malaysia, Akta 125 dibawah seksyen 193 hingga seksyen 210. Ahli : Menteri boleh melantik pegawai pemeriksa untuk mengendalikan siasatan tehadap urusan syarikat di bawah peruntukan akta ini. Proses : Pegawai siasatan mempunyai hak dan kuasa untuk memeriksa buku, dokumen, fail atau apa sahaja bahan bertulis syarikat. Beliau juga boleh menyoal setiap kakitangan, pegawai dan bekas pegawai syarikat yang terlibat. Kegagalan mematuhi arahan dan tidak memberi kerjasama akan membolehkan mereka yang terlibat didakwa di mahkamah. Semasa siasatan dijalankan, pegawai pemeriksa perlu menggunakan prinsip hak keadilan semulajadi.

Keputusan : Tindakan jenayah boleh dibuat jika bersalah ataupun tindakan boleh diambil atas nama syarikat untuk mendapatkan gantirugi atau dapatkan kembali harta syarikat atau syarikat juga boleh ditamatkan. Kewujudan : The Commission of Enquiry Act 1950. Ahli : Yang DiPertuan Agong atau pihak berkuasa negeri boleh melantik Suruhanjaya Diraja. Tujuan : Menyiasat perkara seperti tingkah laku mana-mana pegawai awam di dalam perkhidmatan awam, kelakuan atau pengurusan mana-mana Jabatan Perkhidmatan Awam ataupun Institusi Awam dan apa-apa perkara yang pada pendapat Yang Dipertuan Agong untuk kebajikan awam. Proses : Suruhanjaya mempunyai kuasa dan hak untuk mengambil semua keterangan, menyoal saksi atas sumpah, memaksa kehadiran seseorang untuk beri keterangan atau bukti samada secara lisan atau bahan bertulis. Siasatan boleh dilakukan secara tertutup atau terbuka. Sesiapa yang terlibat boleh diwakili peguam. Semua keterangan yang diberi semasa proses siasatan disifatkan sebagai “keistimewaan sepenuhnya” dan mereka yang memberikan keterangan tidak boleh didakwa di dalam sivil prosiding atas keterangan yang diberikan.

PERBADANAN AWAM
Perbadanan awam di sisi undang-undang pentadbiran adalah satu perbadanan yang diwujudkan oleh Akta Parlimen atau diperbadankan oleh Akta Parlimen bagi tujuan mengendalikan perkhidmatan dan bekalan secara komersial. Kes TAMLIN V. HANNAFORD (1949) 2 ALL ER 327 Perbadanan mempunyai identity tersendiri berbeza dari kerajaan. Ia tidak menikmati kekebalan atau pun keistimewaan badan kerajaan, dari itu kakaitangannya bukanlah kakitangan kerajaan dan hartanya adalah harta perbadanan bukan harta kerajaan. Faktor-faktor Perkembangan Perbadanan Awam masa kini. Mekanisma pembangunan ekonomi Negara. Contoh, kerjaan tidak terlibat secara langsung di dalam pembekalan barang keperluan seperti elektrik, gas dan lain-lain. Oleh itu perbadanan diwujudkan sebagai satu badan yang lebih efisen dan cekap bagi membangunkan ekonomi Negara. Sebelum diswastakan Lembaga Letrik Negara ( LLN ) membekalkan keperluan di seluruh Malaysia tetapi kini telah diswastakan dan dikenali sebagai Tenaga Nasional. Begitu juga dengan skim perumahan kos rumah murah. Ia dikendalikan oleh perbadanan perumahan. Kawalan sumber asas sesebuah Negara. Sumber asas di sesebuah Negara adalah terhad. Sumber-sumber ini dikendalikan oleh perbadanan awam dan kerajaan boleh mengawal sumber-sumber ini agar dapat diagihkan sama rata kepada rakyat. Jika

sumber-sumber ini dikendalikan oleh pihak swasta ia akan menyebabkan kekayaan akan tertumpu kepada beberapa golongan sahaja. Perbadanan Awam juga diperlukan untuk membantu pihak swasta yang

memerlukan modal yang besar bagi menjalankan aktiviti mereka. Perbadanan awam juga membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat

setempat. Di Negara kita, perbadanan dilantik di kawasan-kawasan tertentu bagi tujuan membangunkan kawasan tersebut seperti LADA dan MADA. Perbadanan akan menyediakan kemudahan-kemudahan asas pertanian, pelancongan dan perindustrian bagi merancang ekonomi dan pembangunan di sesebuah kawasan. Secara tidak langsung peluang-peluang kerja dan perniagaan dapat diisi oleh penduduk setempat. Selain itu, perbadanan juga membantu bumiputera mencapai ekuiti sebanyak 30 % syarikat awam dalam sektor komersial dan perindustrian.

Ciri-ciri Perbadanan 1) Perbadanan awam diperturunkan kuasa melalui akta yang mewujudkan perbadanan tersebut. 2) Walaupun kebanyakkan atau majoriti ahlinya adalah kerajaan tetapi ia berasingan daripada kerajaan dan tidak diiktiraf oleh kerajaan. 3) Perbadanan mempunyai undang-undangnya sendiri. – – Ia mempunyai kuasa menyaman dan boleh juga di saman. Ia mempunyai kuasa memperolehi harta-hartanya sendiri

1) Harta perbadanan adalah harta sendirinya sendiri bukan milik kerajaan 2) Perbadanan bukanlah agen kerajaan. 3) Perbadanan tidak mempunyai keistimewaan dan kekebalan seperti kerajaan. 4) Kakitangan perbadanan bukanlah disifatkan sebagai kakitangan kerajaan. 5) Perbadanan juga tidak boleh membiat kotrak jikalau kontrak tersebut bertentangan dengan polisi awam.

TAMLIN V. HANNAFORD (1949) 2 ALL ER 327 Harta yang diperolehi oleh perbadanan statutori bukanlah harta kerajaan dan ia tidak menikmati pengecualian dari membayar cukai kepada kerajaan. ARUMUGAM PILLAI V. GOVERNMENT OF MALAYSIA (1977) 2MLJ 62 Persoalan juga timbul sama ada Perbadanan Kemajuan Ekonomi Kedah dan Kerajaan Malaysia adalah entiti yang sama. Mahkamah Persekutuan memutuskan bahawa Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Kedah adalah berasingan dan mempunyai entiti yang tersendiri berasingan daripada Kerajaan Malaysia.

Contoh-contoh Perbadanan Awam Bil Nama Keterangan

1.

FELDA

– – –

Federal Land Development Authority Tahun ditubuh 1959 di bawah Land Development Ordinance 1956 Bertujuan untuk membuka tanah-tanah hutan dan menyerahkannya kepada peneroka-peneroka yang tidak mempunyai tanah.

2.

MADA

– –

Muda Agricultural Development Authority Tahun ditubuh 1972 di bawah Muda Agricultural

Development Authority Act 1972. – Bertujuan untuk memajukan kawasan pertanian Muda dari segi ekonomi dan social. PERNAS – – – Perbadanan Nasional Berhad Tahun ditubuhkan 1969 dikenali sebagai Syarikat Awam Berhad dan didaftrakan dibawah Akta Syarikat. Bertujuan Negara. 4. MARA – – – Majlis Amanah Rakyat Tahun ditubuhkan 1966 Bertujuan mendorong penduduk perusahaan. 5. UDA – – – Urban Development Authority Tahun ditubuhkan 1971 di bawah Urban Development Act 1971 Bertujuan untuk melaksanakan projek pembangunan di kawasan Bandar. 6. SEDC – – State Economic Development Corporation Bertujuan untuk menggalakkan pertumbuhsn ekonomi negeri dan antara kegiatan yang dijalankan ialah memajukan kawasan industry, mendirikan rumah dan kompleks jualan. Klasifikasi Perbadanan Awam untuk memajukan, bagi memudahkan di dan pembangunan bumiputra ekonomi kalangan untuk menambah penyertaan Bumiptra dalam bidang Perusahan, Perdagangan dan Kewangan

mempercepatkan

penyertaan mereka dalam bidang perniagaan dan

Dalam Rancangan Malaysia ke 5, Perbadanan dikategorikan kepada tiga kumpulan.

Organisasi Perbadanan Awam Perbadanan Awam boleh ditubuhkan di dalam beberapa bentuk antaranya:Jabatan Sebelum diswastakan, Keretapi Tanah Melayu, Pos Malaysia dan Telekom telah diuruskan oleh kerajaan termasuk sumber kewangannya. Walaubagaimanapun ia berhak menguruskan sumber kewangannya sendiri. Proses yang dijalankan juga lebih mirip kepada komersial. Kakitangannya pula dianggap sebagai penjawat awam. Perbadanan Awam berbentuk jabatan ini mempunyai banyak kelemahan, antaranya :a) Karenah birokrasi. b) Red tape. c) Kelewatan dan kelonggaran dalam membuat keputusan. d) Tidak sesuai dalam pengurusan perdagangan dan perniagaan. Perbadanan Statutori Ditubuhkan melalui perutukan statut seperti FAMA ditubuhkan melalui Federal Agricultural Marketing Authority Act 1965. Ia dibenarkan oleh Akta Induk untuk menubuhkan anak perbadanan yang lain. Syarikat Kerajaan Didaftarkan di bawah Akta Syarikat. Kerajaan memegang semua kuasa dan hak kerana saham-saham di dalam syarikat dipegang sepenuhnya oleh kerajaan. Contohnya PETRONAS dan PERNAS. Perbezaan antara PERBADANAN STATUTORI dan SYARIKAT KERAJAAN BIL PERBADANAN STATUTORI SYARIKAT KERAJAAN

1.

Ditubuh di bawah statut khas dan objektifnya dinyatakan di dalam statut tersebut

Perlu didaftarkan di bawah Akta Syarikat dan objektifnya dinyatakan di dalam artikel persatuan. Pindaaan boleh dibuat secara pentadbiran dengan meminda artikel Persatuan.

2.

Pindaan dan perubahan perlu dibentangkan di Parlimen

Kawalan-kawalan terhadap Perbadanan Awam. Kawalan Audit Perbadanan yang ditubuhkan di bawah peruntukan statut mesti menghantar salinan kira-kira yang telah diaudit dan laporan tahunan kepada menteri untuk dibentangkan di parlimen. Bagaimanapun perbadanan yang didaftarkan di bawah Akta Syarikat tidak perlu berbuat demikian. Ia untuk memastikan wang tabungan digunakan bagi tujuan yang diluluskan dan tanpa pembaziran. Bagi syarikat kerajaan akaunnya diaudit oleh audit swasta. Kawalan Parlimen Bagi perbadanan statutori, akta induk akan memperuntukan akaun yang telah diauditkan, dibentangkan di parlimen. Perbahasan tidak akan dibuat terhadap akaun tersebut. Perbadanan harus membuat laporan tahunan kepada parlimen dan laporan ini hanya dibuat dengan ringkas. Kawalan Menteri Menteri boleh melaksanakan kawalan dengan lebih berkesan. Perbadanan selalunya bertanggungjawab kepada kementerian yang tertentu dari segi perlaksanaan fungsi perbadanan tersebut. Kuasa ini diperturunkan oleh Akta Induk kepada menteri. Menteri juga mempunyai kuasa perlantikan ahli perbadanan dan dengan itu perbadanan boleh dikawal secara berkesan oleh menteri. Kawalan Kehakiman Kawalan mahkamah dibuat dengan menggunakan ultra-virus. Jikalau mana-mana perbadanan awam menjalankan aktiviti di luar bidang kuasa maka mahkamah akan

mengambil tindakan sebagai ultra-virus atau di luar kuasa. Doktrin ini juga digunapakai kepada syarikat yang diwujudkan di bawah Akta Syarikat.

Pengswastaan Ia dibuat dengan perbadanan tersebut diserah kepada perusahaan swasta seperti Pos Malaysia atau membenarkan perbadanan tersebut diuruskan oleh syarikat dan biasa dan sahamnya dijual kepada orang awam seperti MAS dan TEN. Faedah pengswastaan

1.

Mengurangkan perbelanjaan kerajaan

2.

Membuat pengswastaan kepada perbadanan yang boleh menjana keuntungan sahaja

Keburukan

1.

Mewujudkan monopoli iaitu ketidak seimbangan dan kelemahan.

Badan

swasta

dikawal

agar

objektif

keraan

untuk

member

sumbangan

perkhidmatan kepada tidak diketepikan di dalam keghairahan mencari keuntungan.

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA KAMPUS SERI ISKANDAR, BOTA, PERAK DARUL RIDZUAN.

NAMA NO. PELAJAR TAJUK SUBJEK PENSYARAH TARIKH

: : : : : :

MOHAMAD ZAIDI BIN AHMAD ZAMANI 2005205155 TRIBUNAL DAN PERBADANAN AWAM LAW309 PUAN NURUL JANNAH 08 MAC 2009

PENUTUP