Pengenalan

Dalam dua dekad akhir abad ke-20 satu transformasi nampaknya telah melanda dunia. Fenomena yang kini dikenali dengan gelaran globalisasi telah diperkatakan oleh sarjana, pelbagai pemerhati masyarakat dunia, mahupun penulis dari pelbagai displin ilmu. Malah fenomena ini menjadikan dunia kelihatan mengecil dari segi perhubungan manusia disebabkan kepantasan perkembangan teknologi. Konsep globalisasi bukan suatu yang baru tetapi dalam erti kata lain ialah proses perubahan meliputi ruang lingkup dunia, malah menurut banyak pandangan globalisasi telah bermula sejak penciptaan dan percapaian terbaru dalam peradaban manusia melalui penciptaan teknologi maklumat dan komunikasi baru. Pencapaian ini diikuti pula dengan perubahan skala dan sifat penghasilan barangan dan perkhidmatan; pembahagian global bagi tenaga kerja dan kuasa; perdagangan mata wang; penyebaran maklumat, berita dan budaya material dan bukan material. Penguncupan dunia ini dikatakan hasil ‘Revolusi Gelombang Ketiga’ yakni revolusi maklumat yang dijanakanoleh teknologi maklumat memungkinkan seluruh dunia terangkum di dalam jaringan teknologi itu. Bagi rantau Asia yang merangkumi negara Malaysia, ternyata fenomena ini telah menempias dan memberi impak yang mendalam terhadap rakyatnya. Menurut penulisan Robertson, terdapat perdebatan yang rumit berhubung bila bermulanya globalisasi. Sekiranya globalisasi dilihat dari segi proses pembentukan satu sistem dunia yang melibatkan kemunculan hubungan saling berkait dan bergantung antara pelbagai negara di dunia, maka globalisasi sudah pun bermula jauh lebih awal iaitu sejak kemunculan sistem kapitalisme itu sendiri pada abad ke-16 dan kemudian disusuli pula dengan kemunculan kolonialisme dan imperialism. Keterlibatan Malaysia dalam arus globalisasi mempunyai latar belakang sejarah yang terbina dalam masa panjang. Ia berkaitan secara langsung dengan kemunculan kolonialisme dan imperialisme khususnya sejak Malaysia menjadi tanah jajahan kuasa Barat, terutama penjajahan Inggeris bermula abad ke-19 sehingga Malaysia mencapai kemerdekaan pada 1957. Pembabitan Malaysia dalam ekonomi dunia pada masa itu telah terikut pola klasik ketergantungan, iaitu berkhidmat sebagai pembekal bahan mentah (timah dan getah) dan menjadi pasaran barangan siap serta tempat pelaburan modal asing. Dasar Inggeris yang membuka pintu kemasukan buruh-burung asing secara besar-besaran, dari negara China dan India untuk memenuhi keperluan modal antrabangsa di Tanah Melayu ketika itu. Ternyata kehadiran mereka telah mengubah pola penduduk yang pada masa itu dipelopori oleh
Arus Globalisasi Pencetus Evolusi Kemenculan Kelas Menengah dan Politik Baru di Malaysia Page 1

kaum Melayu, menjadikan masyarakat Tanah Melayu sebuah masyarakat majmuk. Penjajahan, pembentukan negara penjajah dan kemasukan modal asing telah mengubah struktur kelas masyarakat Malaysia. Akibat dominasi penjajah dan modal asing, terdapat kemunculan kelaskelas baru iaitu kelas kapitalis asing (Eropah), kelas pentadbir (Inggeris dan Melayu), kelas kapitalisme komprador (Cina dan India) dan kelas buruh (Cina dan India). Walau bagaimanapun, kelas perdagang peribumi tidak dapat berkembang dek kerana hambatan penjajahan. Namun, dalam lebih 30 tahun menyusuri arus globalisasi, struktur kelas yang sedemikian telah berubah. Ditambahkan lagi dengan transformasi ekonomi selepas Merdeka yang dicetuskan oleh proses perindustrian, khususnya selepas perlaksanaan Dasar Ekonomi Baru (DEB) telah merombak struktur kelas yang tidak seimbang dari segi etnik. Apa yang perlu diketahui bahawa impak globalisasi yang melanda negara Malaysia bukan tertumpu sudut ekonomi semata-mata, bahkan, politik dan sosio-budaya tidak ketinggalan. Saya akan menjelaskan dengan lebih lanjut berkaitan impak globalisasi ini pada penulisan yang berikutnya. Setelah separuh abad Malaysia merdeka daripada kencaman penjajah, saya sedar bahawa kesan kolonialisme penjajah barat membawa erti yang besar kepada rakyat Malaysia hari ini. Trajektori sejarah masyarakat Malaysia berubah apabila keadaan ini melahirkan kelas-kelas baru moden khususnya kemunculan ‘kelas menengah’. Pertumbuhan ekonomi yang pesat dalam tempoh dua dekad lebih setelah perlaksanaan DEB telah mempercepatkan proses pembentukan kelas pekerja,kelas menengah dan kelas kapitalis di Malaysia.Proses mobiliti sosial menegak yang dimungkinkan oleh pendemokrasian pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, membolehkan sebahagian anggota kelas bawahan (petani atau pekerja) untuk memasuki kelas menengah dan bahkan sejumlah kecil memasuki kelas kapitalis. Perindustrian dan pertumbuhan ekonomi yang pesat di Malaysia juga telah mengembangkan kelas menengah baru yang terdiri daripada para pentadbir, pengurus dan professional pelbagai kaum. Dengan perkembangan ekonomi kearah ekonomi perkhidmatan di bawah arus globalisasi, adalah dijangkakan saiz kelas menengah baru akan bertambah lagi pada masa hadapan. Rentetan fenomena globalisasi yang melanda Malaysia dan kemunculan kelas-kelas menengah yang membawa banyak perubahan ketara dalam budaya politik Malaysia sehingga wujudnya satu politik baru di Malaysia hari ini. Adakah politik baru di Malaysia mampu menjana kestabilan politik yang lebih utuh pada masa akan datang? Mari kita akan sama-sama lihat pada penulisan selanjutnya.
Arus Globalisasi Pencetus Evolusi Kemenculan Kelas Menengah dan Politik Baru di Malaysia Page 2

Wacana Globalisasi
Bagaimanakah impak globalisasi mampu memunculkan golongan kelas menengah sejurus kemudian mewujudkan satu politik baru di Malaysia? Semenjak pertengahan dekad 80an, ekonomi antarabangsa berubah dengan pesat terutamanya negara-negara di rantau Asia Tenggara dan Asia Timur. Sebagai contoh, Malaysia mencapai kadar pertumbuhan ekonomi di antara lapan hingga Sembilan peratus tiap-tiap tahun di antara 1986 hingga 1997. Fenomena ini dikaitkan dengan keterbukaan ekonomi dunia yang juga dikenali sabagai proses globalisasi. Keadaan ini mewujudkan berbagai-bagai implikasi dan cabaran kepasa negara-negara membangun seperti Malaysia. Sebagai sebuah negara yang kecil, Malaysia menghadapi fenomena globalisasi dunia dengan pelbagai kekangan yang mencabar kerana keadaan fenomena itu sendiri begitu kompleks. Pada tahap awal DEB, iaitu dari 1970 sehingga 1982, pemerintah telah mengubah dassar laissez faire apabila ia melaksanakan dasar afirmatif. DEB yang bertujuan membatasai penguasaan modal asing dalam sektor korporat kepada 30 peratus dan meningkatkan pemilikan modal Bumiputera dalam sektor tersebut kepada 30 peratus dalam tempoh 20 tahun. Ini dilakukan dengan mendorong pertumbuhan modal kapitalis negara dan membesarkanbarisan kelas usahawan dan menengah Bumiputera. Secara khususnnya, DEB melaksankan pelbagai program untuk mengurangi kemiskinan, mewujudkan kelas kapitalis Bumiputera melalui penyusunan semula struktur ekuiti, menyusun semula pola pekerjaan untuk mewujudkan kelas menengah dan kelas pekerja Bumiputera; dan demikian mengurangkan pengenalan kaum melalui fungsi ekonomi. Menurut tulisan Abdul Rahman Embung, hasil daripada dasar ini, terdapat pengecilan bahagian modal asing dalam sektor korporat, pertumbuhan modal dalam negeri, kelas menengah dan kelas pekerja menjadi berbilang etnik dan suasana bar yang menstabilkan hubungan antara kaum telah diwujudkan. Perkembangan kelas menengah berbilang kaum telah mengurangkan polarisi kelas dan kaum yang wujud sebelum ini. Membaca hujahan Nidzam Sulaiman dalam tulisannya, saya bersetuju bahawa meskipun Malaysia sudah mejangkau alaf baru, namun politik negara masih tidak dapat lari dari persoalan etnik. Perkembangan kebanyakan parti politik, dasar yang dilaksanakan oleh kerajaan, persaingan calon di dalam pilihanraya dan pola pengundian orang ramai sering tercenderung kearah persoalan etnik. Melihat pertumbuhan pesat parti politik di Malaysia hari ini, ia
Arus Globalisasi Pencetus Evolusi Kemenculan Kelas Menengah dan Politik Baru di Malaysia Page 3

merupakan sumbangan positif kepada perkembangan persaingan yang sihat bagi demokrasi dan masyarakat sivil. Namun pengaruh etnik yang masih kuat telah menyebabkan sifat politik Malaysia masih terkongkong kepada sentimen primodial. Dengan itu kerjasama, gabungan atau pakatan antara beberapa parti terpaksa dibentuk, lebih banyak yang bergabung maka lebih dominan kerajaan yang dibentuk seperti yang ditunjukkan oleh kerajaan campuran kini. Pendemokrasian pendidikan yang telah melanda akibat penjajahan barat, telah memberi banyak kesedaran politik khususnya kelas menengah baru yang terpelajar. Mereka kini adalah golongan yang sering bangkit menyuarakan pandangan politik mereka malah telah bergiat aktif dalam parti politik di Malaysia kini. Secara ringkas, pembangunan ekonomi yang mendadak dua puluh tahun kebelakangan ini (iaitu sebelum berlakunya kegawatan ekonomi 1997-98), telah pun mengubahsuai struktur masyarakat Malaysia, termasuk mewujudkan satu kelas menengah terpelajar baru yang terdiri daripada pelbagai kaum. Ekoran daripada itu, budaya politik Malayis mula mengalami perubahan. Terdapat wacana politik yang timbul pada masa dahulu, budaya politik ini didominasi oleh amalan politik berdasarkan kaum ataupun ‘etnicisme’ manakala muncul pula wacana dan amalan politik yang baru iaitu ‘developmentalisme’ dan ‘demokrasi berpartisipasi’.

Teori Globalisasi
Cochrane dan Pain menegaskan bahawa dalam kaitannya dengan globalisasi, terdapat tiga pendekatan teroritis yang dapat dilihat, iaitu Para globalis percaya bahawa globalisasi adalah suatu fenomena yang memiliki kesan nyata terhadap bagaimana orang dan pemerintah di seluruh dunia mentadbir. Mereka percaya bahawa negara-negara dan kebudayaan tempatan akan hilang kebudayaan dan ekonomi global yang homogen akibat kesan globalisasi. Namun, para globalis tidak berpendapat sama mengenai kesan proses tersebut ke dunia hari ini. Para globalis positif dan optimistis menganggap baik perkembangan globalisasi dan menyatakan bahawa globalisasi akan menghasilkan masyarakat dunia yang toleransi dan bertanggungjawab.

Arus Globalisasi Pencetus Evolusi Kemenculan Kelas Menengah dan Politik Baru di Malaysia Page 4

Para globalis pesimis berpendapat bahawa globalisasi adalah sebuah fenomena negatif kerana hal tersebut sebenarnya adalah bentuk penjajahan barat (terutama Amerika Syarikat) yang memaksa sejumlah bentuk budaya dan penggunaan yang homogen. Namun, sebilangan mereka kemudian membentuk golongan untuk menentang globalisasi (antiglobalisasi). Para tradisionalis tidak percaya bahawa globalisasi sedang berlaku. Mereka berpendapat bahawa fenomena ini adalah sebuah mitos semata atau, jika memang ada, terlalu dibesarbesarkan. Mereka merujuk bahawa kapitalisme telah menjadi sebuah fenomena antarabangsa sejak ratusan tahun. Apa yang sedang kita alami saat ini hanyalah merupakan siri lanjutan, atau evolusi, dari produksi dan perdagangan kapitalisme. Para transformasionalis berada di antara para globalis dan tradisionalis. Mereka bersetuju bahawa pengaruh globalisasi telah sangat digembar-gemburkan oleh para globalis. Namun, mereka juga berpendapat bahawa tidak bijak sekiranya jika kita menyangkal proses globalisasi ini.

Kelas Menengah
Kelas menengah merupakan kelas yang sedehana, baik dari sydut pendapatan mahupun sosial. Di dalam pertumbuhan demokrasi kelas ini di anggap elemen penting yang mempengaruhi perkembangan masyarakat. Menurut tulisan Lipset dan Moore menjelaskan betapa kehadiran kelas akan menjadi pencetus kepada tuntutan-tuntutan sivil yang akhirnya boleh membawa kepada perkembangan demokrasi.. Dalam konteks masyarakat kelas ini wujud tetapi masih belum cukup berpengaruh wlaupun akhirnya sudah menampakkan perkembangan semakin efektif. Masyarakat yang terlalu terbaghagi berasaskan kaum juga telah mengurangkan kesepaduan kelas ini. Dalam ertikata lain ia berpecah berasaskan kaum meskipun mereka berkongsi berbagai kepentingan yang sama. Kelas menengah moden yang sudah lahir pada abad ini terdiri daripada pegawai kerajaan, pengurus syarikat swasta, ahli sains, jurutera, akauntan, doktor,peguam dan lain-lain. Dalam konteks transformasi masyarakat melalui perindustrian dan pembentukan kelas menengah, pendidikan memainkan dua peranan utama. Pertama, pendidikan adalah satu bidang yang amat penting bagi memungkinkan berlakunya proses penindustrian dengan lancer kerana ia menyediakan sumber daya manusia yang terdidik dan terlatih untuk
Arus Globalisasi Pencetus Evolusi Kemenculan Kelas Menengah dan Politik Baru di Malaysia Page 5

keperluan industri. Kedua, pendidikan ialah proses menghimpun modal budaya yang amat penting bagi memungkinkan pembentukan kelas menengah dan juga kelas-kelas lainnya. Pendemokrasian pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, adalah transformasi masyarakat Malaysia dan pembentukan kelas menengah. satu mangkin bagi

Ulasan
Kini, globalisasi boleh dianggap sudah menjadi satu perkataan yang sering disebut oleh pelbagai pihak dalam pelbagai wacana pada peringkat tempatan dan antarabangsa. Globalisasi juga dikatakan menjadi konsep yang penting yang dapat membantu kita memahami transformasi masyarakat di dunia dengan menarik perhatian kita kepada perubahaan asas yang sedang berlaku dalam era selepas Perang Dingin. Globalisasi yang terjelma dalam bentuk pemampatan masa dan ruang dalam hubungan sosial memungkinkan perubahan di peringkat antarabangsa lalu mempengaruhi sesebuah negara dan perhubungan dalam negeri supaya menjadi lebih luas dan pantas. Perubahan struktur kelas amat ketara di bawah dampak globalisasi. Mengapakah globalisasi sangat berkait rapat dengan kelas? Apa itu sebenarnya kelas? Merujuk kepada pendekatan teoritis tentang perspektif kelas, kelas merujuk kepada kumpulan manusia yang berada dalam kedudukan ekonomi yang sama dalam masyarakat yang berstrata. Peluang hidup mereka dalah sama malah kepentingan ekonomi juga adalah sama. Namun, punca ikatan kelas mereka berbeza. Karl Marx menyatakan bahawa kelas berkait dengan ragam pengeluaran yang dirujuk kepada individu yang memiliki alat pengeluaran dan hubungan sosial. Dalam proses pengeluaran berlaku berubahan dari satu tahap ke tahap lain jenis masyarakat itu. Marx membahagikan kelas dalam masyarakat feudal dan masyarakat kapitalis. Dalam masyarakat feudal, wujud kelas-kelas utama iaitu kaum wangsa yang memiliki tanah dan golongan naungan serf iaitu terdiri daripada kaum petani yang tidak bebas dan sering berpindah randah ke tempat lain. Apa yang dapat saya hubungkaitkan setelah membuat pembacaan mengenai senario kelas masyarakat feudal oleh Marx, saya dapat membuat satu perkaitan dengan konsep penaungan. Menurut perspektif antropoligi, penaungan berlaku dalam masyarakat feudal diantara penanung (raja, pembesar,tuan tanah) dan dinaungi (kaum petani). Hubungan sosial antara golongan ini berkaitan hubungan sosial yang seimbang. Walaupun terdapat eksploitasi seperti golongan
Arus Globalisasi Pencetus Evolusi Kemenculan Kelas Menengah dan Politik Baru di Malaysia Page 6

miskin perlu menyewa tanah dengan kadar yang tidak adil kepada penaung, golongan yang dinaungi ini tetap memberi kesetiaan yang tidak berbelah bahagi, kehormatan dan kerahan tenaga kepada penaung mereka sebagai balasan memberi perlindungan kepada meraka dan memberi keperluan apabila menghadapi saat kecemasan. Konsep penaungan tidak menimbulkan elemen penindasan kerana antara mereka memerlukan satu sama lain kerana saling bertukar kehendak dan keperluan. Namun begitu, isu kelas telah wujud kerana terdapat pengasingan kelas atasan (penanung) dan kelas bawahan(petani, miskin). Manakala dalam masyarakat kapitalis pula menurut Karl Marx, terdiri daripada pemodal dan pekerja (kelas-kelas utama). Atas dorongan ingin mengaut keuntungan, kelas kapitalis ini telah melakukan eksploitasi dan penindasan. Lalu konflik kelas timbul. Para pemodal penyediaan mesin dan tapak khas untuk sektor pengeluaran. Apabila kaum-kaum pekerja tinggal dan bekerja dalam satu unit, komunikasi antara meraka lebih efektif kerana satu tapak didirikan untuk berniaga dan semua menuju ke tempat yang sama. Kesedaran tentang penindasan yang sebenarnya timbul dalam kalangan meraka kerana meraka saling bertukar-tukar dan pandangan. Ditambah dengan fenomena globalisasi yang melanda dunia, tahap pengetahuan dan kesedaran semakin meningkat apabila jaringan komunikasi antara kaum pekerja lebih mudah dan cepat. Kesannya mereka telah berani melakukan mogok keatas golongan pemodal. Namun, berbeza dengan dengan perspektif kelas oleh Max Weber yang menyatakan kelas merujuk kepada kepenggunaan iaitu hartamilik, pendapatan mahupun taraf hidup atau juga dikenali sebagai ‘status ekonomi sosial’ (SES). SES juga diambilkira melalui prestej dan kehormatan yang dimiliki oleh individu bukan semata-mata faktor ekonomi. Dalam masyarakat majmuk seperti Malaysia, disebabkan ikatan etnik berleluasa, selalunya kewujudan kelas, kepentingan kelas dan ikatan kelas tidak berapa jelas. Namun, dengan pembangunan ekonomi kapitalis, perbezaan kelas makin ketara khasnya dalam sesuatu kaum yang terdiri daripada kelas atasan, menengah dan bawahan. Adakalanya kelas bertindan lapis dengan kaum malah kadang-kala merentas garis kaum juga sehingga pihak berkuasa mengenakan sekatan untuk banteras pertubuhan ikatan kelas ini. Antara sebab mengapa tercetusya keadaan ini mungkin disebabkan ikatan primodial yang masih kuat dikalangan rakyat Malaysia. Oleh yang demikian, perlu ada akta atau undang-undang untuk mengawal kelas menengah daripada membuat kekacauan. Dari sudut pandangan kelas oleh pemerintahan, tidak neutral untuk memihak ke sebelah pihak berkuasa. Wujud kerajaan pakatan yang memanipulasi sentimen perkauman malah memupuk kesedaran palsu. Disamping itu menyekat pembangkang dan pihak kiritis dari aspek mengawal dan menahan mereka. Dasar-dasar lebih mengutamakan
Arus Globalisasi Pencetus Evolusi Kemenculan Kelas Menengah dan Politik Baru di Malaysia Page 7

kepentingan kelas atasan dan ini telah menyebabkan kaum buruh dianak tirikan seperti tiada dasar gaji yang minima serta sistem cukai tidak progresif. Hal ini pada pandangan saya memang terjadi di Malaysia kerana saya memgetahui bilangan miskin tegar meningkat dari hari ke hari. Habuan yang mereka terima tidak setimpal dengan kerja yang dilakukan oleh kerana kerana dasar yang tidak seimbang. Saya amat bersetuju bahawa terdapat persamaan antara Marx dan Weber dalam membincangkan perspektif kelas. Hujahan mereka pada pandangan saya bernas kerana menurut mereka, apabila ekonomi mendadak, kedudukan status ketinggalan dan menurun tetapi sentimen kelas lebih menonjol. Hari ini, jelas bahawa kelas atasan adalah golongan mendominasi ekonomi. Namun begitu, terdapat saya percaya bahawa disebalik sentimen kekelasan, terdapat ikatan primodial dalam kalangan mereka yang cenderung untuk memihak dan memilih kaum atau etnik sendiri. Adakah perkara ini sesuai dengan budaya politik Malaysia yang mempunyai pelbagai kaum dan bangsa? Apa yang dikhuatiri ialah mungkin ada sesetengah pihak cuba mencari peluang untuk menimbulkan sentimen perkauman dalam kalangan mereka. Oleh yang demikian, pada pandangan saya, konsep demokrasi konsosiasional atau permuafakatan adalah jalan terbaik bagi membendung permasalahan ini. Seorang sarjana barat, Lijphart telah membuat kajian di negara-negara yang berbilang kaum cuba mencari formula kepada penyelesaian masalah ini. Saya amat bersertuju dengan hujahan beliau kerana mengikut Lijpahart, pembentukan demokrasi konsiasional dapat mewujudkan kestabilan politik kerana mengutamakan pengagihan sumber politik dan ekonomi kepada kelompok yang berbeza. Serentak itu perkongsian kuasa yang diamalkan dapat member kepuasan kepada berbagai kaum dari masyarakat tersebut meeskipun tidak semaksimumnya. Dengan itu, ia dianggap jalan keluar yang realistik kepada masalah kemajmukan dan persaingan kaum. Pada awal ulasan saya telah menulis isu globalisasi dan pertengahan isu kelas dan masyarakat yang pelbagi etnik pula. Bagi saya, apabila rakyat sesebuah negara menpunyai kesepakatan dan harmoni, nescaya negara tersebut dapat mengharungi implikasi globalisasi yang melanda dunia hari ini, Sebelum mengulas lebih lanjut tentang impak globalisasi, terdapat dua pendekatan awal yang perlu diketahui iaitu pertama konsep ketergantungan iaitu bergantung kepada pihak-pihak tertentu dan kedua, iaitu sistem agihan pekerjaan sedunia baru. Konsep ketergantungan adalah dari segi modal, teknologi, kemahiran perniagaan pengurusan, pasaran, dan pendidikan elit tempatan. Kemunduran ekonomi di negara sedang membangun, ekoran daripada penglibatan negara-negara ini dalam sektor ekonomi antarabangsa yang tidak seimbang
Arus Globalisasi Pencetus Evolusi Kemenculan Kelas Menengah dan Politik Baru di Malaysia Page 8

bukan semata-mata disebabkan masyarakat majmuk dan ikatan promodial ataupun kekurangan sistem birokrasi atau penginstitusian politik mahupun kecenderungan kearah elitism. Sebaliknya, ketidakstabilan politik dan sistem berotoritarianisme yang wujud adalah kerana rakyat jelata di negara sedang membangun dipinggirkan oleh proses sebab pembangunan ekonomi yang terhad. Walaupun negara sedang membangun sesudah merdeka, namun ekonomi masih alami ketergantungan malah fenomena ketergantungan ini adalah lanjutan daripada sistem eonomi antarabangsa yang berbentuk imperialism. Pada waktu kolonialisme, ekonomi tanah jajahan sehingga sektor buatan asal dihapuskan. Seterusnya mengkhususkan perpaduan satu atau dua bahan mentah contohnya getah asli, bijih timah dan lain-lain) yang diperlukan oleh pihak penjajah yang mengkhususkan pengeluaran benda-benda buatan. Perdagangan antarabangsa merupakan pertukaran antara bahan buatan barat dan bahan mentah tanah jajahan. Manakala Sistem Agihan Pekerja Sedunia merujuk kepada amnya Negara Perusahaan Baru ( Newly Industrial Country, NIC). NIC melalui beberapa tahap perindustrian. Pertama, Industri Penggantian Import (ISI). Bahan-bahan buatan dalam industry ini adalah ringan dan kurang modal serta teknologi penggunaan adalah tidak canggih. Antara bahan-bahan ini ialah minuman, pakaian dan batu bata. Kedua, Industri Berorientasikan Eksport. Modal yang sederhana dan teknologi yang lebih canggih digunakan. Buruh digunakan pakai dalam industri ini. Industri ini menjalankan aktiviti pengecualian cukai dan kawalan ke atas buruh. Tambahan itu, infrastruktur adalah lengkap dalam industri ini menyebabkan ramai pelabur asing meningkat. Ketiga, pusingan atau giliran kedua ISI. Dalam industri ini pula, bahan buatan adalah berat dan tahan lasak seperti kenderaan dan mesin besi waja. Industri ini juga menjalankan pemprosesan minyak petrol dan sektor perkapalan mahupun pembinaan. Oleh yang demikian, giliran kedua ISI ini memerluakn banyak modal, teknolgi yang tinggi dan pekerja yang mahir. Tahap perindustrian terakhir adalah industry Hi-Tech. Industri ini memerlukan banyak modal dan teknologi digunakan amat canggih malahan pekerja industri ini sungguh mahir (jurutera). Ekoran perindustrian yang pesat, struktur ekonomi dan struktur masyarakat mengalami perubahan mendalam lalu telah muncul kelas-kelas baru iaitu peniaga besar kelas menengah, kaum pekerja. Kelas menengah lebih berminat menyertai politik dan ketika ini,masyarakat semakin kukuh dan demokrasi lebih menonjol seperti di Taiwan dan Korea. Menurut Francis Loh Kok Wah, idea dan konsep globalisasi adalah rentetan daripada tamatnya Perang Dingin, keruntuhan Tembok Berlin dan kejatuhan empayar Soviet yang
Arus Globalisasi Pencetus Evolusi Kemenculan Kelas Menengah dan Politik Baru di Malaysia Page 9

bermula pada tahun 1989. Kesan globalisasi keatas aspek politik apabila kemunculan regionalism yang berlaku dalam perkembanagn dan pengukuhan Europian Union, dan pada tahap yang secara relative rendah sedikit, Kemunculan NAFTA dan ASEAN. Malaysia adalah antara ahli dalam ASEAN pada hari ini. Arus globalisasi telah membawa kepada pengurangan nasionalisme dan kewibawaan negara menurut sesetengah pemerhati. Oleh yang demikian, peranan yang dimainkan oleh UN, Bank Dunia,IMF dan WTO telah meningkat. Dari aspek sosio-budaya ini pula, Francis Loh Kok Wah mengatakan globalisasi membawa implikasi peningkatan homoginasi atau standarisasi dunia. Kehidupan seharian kita telah menjadi semakain sama tidak kira di mana saja kita berada dan apakah asal usul keturunan kita. Ya, saya amat setuju dengan hujahan beliau kerana bagi saya yang merupakan generasi yang lahir pada era kerancakan globalisasi, kehidupan hari ini seakan sama dari segi pemakaian, makanan (McD, Pizza Hut), rancangan television (CSI, American Idol) dan alat teknologi (I-Phone, I-Pod, PSP). Ruang lingkup sekeliling menjadi lebih kecil kerana perkembangan ini ada kaitannya dengan ICT baru dan juga kemudahan perjalanan jarak jauh. Maka perbezaan budaya telah semakin berkurang. Namun begitu, globalisasi sosio-budaya tidak keseluruhannya menyebabkan semua orang meniru orang Barat. Proses ‘glokalisasi’ dan ‘hibridasi’ adalah lebih bertetapan apabila dalam menu makanan seperti Mc Rendang dan Prosperity Burger, di mana kita telah berusaha unutk memastikan cirri-ciri tempatan, identiti dikekalkan. Dari aspek ekonomi pula, amnya, merujuk kepada perluasan sistem ekonomi bebas yang memasukkan negar-negara bekas komunis dan juga negara-negara sedang membangun. Khususnya merujuk kepada peningkatan polisi liberalisasi, deregulasi dan penswastaan ekonomi (LDP). Dibawah pemerintahan Dr. Mahathir dan Tun Daim Zainuddin, polisi LDP telah pun diperkenalkan dan berjaya menstilulasi ekonomi Malaysia. Ekonomi telah diliberalisasikan untuk memudahkan kemasukan pelaburan asing di dalam sektor-sektor seperti pembuatan dan kewangan, lairan capital portfolio ke dalam pasaran kewangan KLSE serta membantu pertukran perdagangan Malaysia dengan negara-negara lain. Deregulasi pula bermaksud memindahkan sebarang halangan perlindungan syarikat tempatan Malaysia, pengurangan sekatan secara beransur-ansur ke atas penglibatan asing di dalam bank, dan juga perlonggaran kuota NEP dalam pemilikan dan pekerjaan. Selepas perlaksanaan Pelan Penswastaan, kebanyakan kemudahan awam, korporat kerajaan dan beberapa projek mega baru telah diserahkan kepada sector swasta. Ini adalah termasuk MAS,Telekom, Pos Malaysia dan lain-lain. Pada tahun 1990an sector swasta telam menjana pertumbuhan ekonomi. Kebanyakan rakyat Malaysia, terutama kelas perniagaan telah mengalu-alukan penswastaan kerana ia
Arus Globalisasi Pencetus Evolusi Kemenculan Kelas Menengah dan Politik Baru di Malaysia Page 10

mendatangkan peluang kepada mereka. Kelas pertengahan turut menyambut baik penswastaan, disebabkan ketidakefisiensian perkhidmatan awam dan kemudahan awam. Dasar LDP telah berjaya menstimulasikan pertumbuhan ekonomi. sehingga Malaysia menghadapi kegawatan ekonomi pada tahun 1997-1998 dan krisis 2008, ekonomi keseluruhannya berkembang, penstrukturan semula masyarakat Malaysia juga berjaya, ada kelas-kelas baru yang muncul dan menikmati pembangunan seperti kelas peniaga, kelas menengah baru. Golongan yang paling berjaya adalah pihak-pihak yang menyesuaikan diri bersama ekonomi baru yang global, yang brdasarkan ICT, berdasarkan pengetahuan, K-ekonomi selari denganarus globalisasi yang memuncak. Namun, LDP masih menguntungkan pihak ats dan kroni. Dasar Neo-liberal LDP juga telah membawa pembangunan yang tidak seimbang. Jurang antara kelas semakin lebar membawa kepada implikasi politik kelas menengah. Menurut Scumpeter dan Lipset, kelas menengah moden itu tidak mempunyai satu perspektif sahaja dan tidak semua mahukan demokrasi Malah golongan ini pandai berfikir dan ingin kekalkan autonomi sendiri. Pada penulisan sebelum ini, saya telah menyatakan bahawa sebelum berlakunya kegawatan ekonomi 1997-98, telah berlaku pengubahan struktur masyarakat Malaysia termasuk mewujudkan satu kelas menengah terpelajar baru yang terdiri daripada pelbagai kaum. Menurut Francis Loh Kok Wah, Malaysia telah diwarnai ‘politik baru’ akibat kesan pertentangan antara wacana dan amalan politik etnicisme, developmentalisme dan demokrasi berpatisipasi. Mari kita fahami apa yang dimaksudkan oleh etnicisme. Etnicisme merupakan wacana dan amalan politik yang member keutamaan kepada tanggapan peribadi kaum diri yang agak ekslusif dan tidak merangkumi pihak lain. Hubungan dan kepentingan social serta mobilisasi dan perwakilan politik juga berdasarkan kaum. Maka sering berlaku konflik. Keadaan ini mengancam kestabilan politk. Pada hakikatnya, ketegangan dan konflik kaum ini bukan disebabkan satu proses semulajadi. Rakyat yang berbeza kaum tidak semestinya saling membenci. Ketegangan dan konflik pada amnya berlaku disebabkan sesetengah individu untuk memilih untuk mewujudkan kepentingan diri sendiri, mobilisasi politik dan hubungan mengikut kaum masing-masing disamping mengenepikan atau menidakkan sama sekali pihak lain. Etnicisme telah mendominasikan budaya politik Malaysia dari awak sehingga baru-baru ini. Saya menyokong hujahan beliau kerana dapi pengamatan saya, masih banyak amalan politik yangcenderung kearah perkauman dan dalam parti politik sendiri sering digembar gemburkan isu perkauman. Developmentalisme pula merujuk kepada wacana atau amalan budaya politik baru hasil daripada
Arus Globalisasi Pencetus Evolusi Kemenculan Kelas Menengah dan Politik Baru di Malaysia Page 11

pembangunan ekonomi yang mendadak dan secara khususnya ia merujuk kepada kemajuan kebendaan dan ingin saya tambahkan disini bahawa globalisasi cukup memainkan peranan yang agak penting dalam mencapai peningkatan keselesaan hidup seharian. Mana tidaknya jaringan komunikasi yang begitu mudah menyenangkan mereka untuk berurusan diperingkat lokal mahupun antarabangsa bagi menjamin kelangsungan sektor kewangan dan sumber ekonomi masing-masing. Pembangunan dan kemajuan kebandaran menjadi sebahagian nilai yang dihargai oleh masyarakat khasnya di kalangan kelas menengah baru. Malahan orientasi ini juga menghargai kestabilan politik yang dipercayai adalah perlu untuk meneruskan pembangunan. Pemerintahan yang berorientasikan pembangunan yang didirikan sering menggunakan dasardasar politik yang kurang demokratik demi meneruskan kuasanya. Namun wacana pembangunan ini sungguh mengkagumkan rakyat sehingga mereka sanggup mengenepikan nilai-nilai demokrasi ini. Yang terakhir ialah konsep demokrasi berpatisipasi. Kewujudan NGO sejak tahun 1980an dan pergerakan reformasi di masa kebelakangan ini mewujudkan sebahagian kels menengah. Khususnya dan rakyat amnya, juga bersikap kritis. Bagi rakyat yang tertarik dengan demokrasi prosedurel yang menumpukan kepada partisipasi dalam proses pilihanraya formal tiap-tiap 4 sehingga 5 tahun. Sebaliknya mereka ingin menyertai politik dalam erti yang lebih luas dan menuntut antara lain pemerintahan lebih bertanggungjawab, telus dan adil. Hak-hak asasi manusia sejagat seperti hak-hak bersuara, berkumpul dan mendirikan persatuan, disamping ‘ rule of law’ sering menandai perjuangan mereka. Bagi mereka, untuk bekerjasama diantara satu sama lain walaupun berbeza kaum, jantina mahupun agama tidak menjadi satu masalah. Maka mereka menolak kedua-dua sekali etnicisme tetapi juga developmentalisme. Saya menyokong hujah Francis Loh Kok Wah mengenai konsep demokrasi berpatisipasi ini kerana saya berpendapat perkembangan kelas menengah akibat kesedaran politik mendorong mereka untuk bangkit menyuarakan suara hati dan menegakkan hak asasi mereka mahupun kelas bawahan malah memberi. kesedaran kepada rakyat untuk memahami makna politik pada erti yang sebenarnya.

Kesimpulan
Arus Globalisasi Pencetus Evolusi Kemenculan Kelas Menengah dan Politik Baru di Malaysia Page 12

Penduduk dunia pada masa depan akan terpaksa terus berdepan dengan cabaran baru yang dibawa oleh bentuk proses globalisasi kini. Misalnya kenajuan di bidang teknologi maklumat dan komunikasi akan terus mendorong proses globalisasi. Globalisasi tidak boleh dilihat dari sudut negatif sahaja tetapi kita mesti berfikir secara holistik dan menimbal balik sudut positif yang diterima oleh manusia sejagat akibat arus globalisasi. Tidak dapat dinafikan kepesatan perindustrian dan pertumbuhan ekonomi yang pesat dibawah dampak globalisasi telah memunculkan kelas menengah baru. Proses globalisasi akan terus melanda <alaysia, mugkin dengan lebih pesat lagi, manakala pemerintah pula akan terus menerus mengatur mengatur semula kedudukannya dalam hubungan dengan proses ini. Sama ada kelas kapotalis atau menengah di Malaysia dapat terus berkembang dan memantapkannya adalah amat dipengaruhi, antara lain perkembangan sistem ekonomi kapitalis Malaysia.Siatem ekonomi kapitalis Malaysia pula amat bergantung kepada pergolakan ekonomi antarabnagsa dan juga kepda peranan pemerintah itu sendiri. Namun begitu, apa yang dapat dilihat dalam scenario politik Malaysia hari ini, bangkit kelas menengah yang ingin sama membantu mencapai kestabilan dan berperanan bersam-sama pemerintah. Sudut positif yang dapat dilihat adalah dengan terbangun nya konsep ‘demokrasi berpasitipasi’ yang dipelopori oleh golongan kelas menengah. Pada masa akan datang, saya percaya hasil wacana dan amalan politik demokrasi berpatisipasi ini mampu dibangunkan oleh golongan kelas menengah ditambahkan lgi dengan pukulan arus globalisasi yang semakin rancak, mereka mampu mencapai kestabilan politik yang utuh tanpa ada sentimen perkauman mahu etnik dan merencahkan lagi warna-warni ‘politik baru’ di Malaysia. Akhir kalam, saya berpegang teguh dengan pendapat saya bahawa arus globalisasi telah membawa kemunculan kelas menengah dan mewujudkan fenomena politik baru di Malaysia.

Arus Globalisasi Pencetus Evolusi Kemenculan Kelas Menengah dan Politik Baru di Malaysia Page 13