SULIT

UJIAN PENGESANAN TEORI PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHAP DUA TAHUN 2009 Masa : 1 Jam
===================================================================== Nama murid : _______________________________________________________________ Tahun : ________________

===================================================================== Arahan :1. 2. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan aneka pilihan. Bulatkan jawapan dalam kertas soalan ini juga. JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU Kertas soalan ini mengandungi 9 halaman bercetak.

1

SULIT

1. Apakah yang dimaksudkan dengan lakaran ?. A. B. C. D. menggunakan media kering seperti pensel, pensel warna dan pensel arang dalam menghasilkan karya. menggunakan media basah seperti water colour dan poster colour dalam menghasilkan karya. menggunakan pensel sahaja untuk melakarkan sesuatu objek. menggunakan pensel sahaja untuk melakarkan pemandangan di tepi pantai.

2. Lukisan melibatkan media basah seperti …….. I. Water colour A. B. I, II dan IV I dan II II. Poster colour C. D. III. Crayon IV. Cat minyak

II dan III semua yang di atas

3. Pensil warna dan pensel arang boleh digunakan untuk ……. A. B. C. D. melukis pemandangan di tepi pantai. menghasilkan corak bertemakan flora dan fauna. melakar objek-objek yang terdapat di atas meja. menghasilkan poster bertemakan amalan membaca.

4. Penggunaan ilustrasi dan huruf terdapat pada …………. A. B. Corak Lakaran C. Lukisan D. Poster

5. Yang manakah terdapat dalam jenis-jenis lukisan ?. A. B. Corak Ukiran kayu C. Binaan tembikar D. Model kereta

6. Warna asas dalam lukisan ialah ……….. A. B. merah, kuning, biru biru, merah, jingga C. merah, kuning, hijau D. kuning, biru, hijau

7. Warna hijau ialah hasil gabungan warna ……. A. B. biru dan hijau kuning dan biru C. hijau dan putih D. merah dan putih

2

SULIT

8.

DEWAN BESAR

Rajah 1

Rajah 1 di atas menunjukkan contoh papan tanda. Papan tanda yang sesuai ialah papan tanda yang mengandungi ……. A. B. C. D. Ilustrasi yang jelas dan terang. Huruf yang besar dan senang dibaca. Ilustrasi dan huruf yang jelas dan besar. Warna yang suram.

9. Contoh-contoh media kering ialah ….. A. B. pensel warna pensel arang C. D. crayon semua di atas

10. Contoh-contoh media basah ialah ……. A. B. pensel warna poster colour C. D. water colour jawapan B dan C.

11. Susun mengikut keutamaan dalam proses lukisan. I. II. III. IV. A. B. menggunakan pensil arang. mengambil satu objek untuk dijadikan bahan lakaran. membuat lakaran di atas kertas lukisan. mewarna dengan menggunakan water colour. II, III, I, IV III, II, I, IV C. D. II, III, IV, I II, I, III, IV

12. Dalam Pendidikan Seni Visual, terdapat 4 bidang kemahiran iaitu …… I. II. A. B. Menggambar Membuat binaan Semua yang di atas I, II, III III. IV. Membuat kraf tangan Mencorak C. III, IV D. II, III, IV

13. Yang manakah menunjukkan garis putus-putus ?. A. B. ----- -----  -------------------C. D.  ______.________

3

SULIT 14. Melukis pemandangan di tepi pantai adalah contoh dalam bidang ……….. A. B. menggambar membuat binaan C. D. membuat kraf tangan mencorak

15. Yang manakah menunjukkan garis berkembar ?. A. B. -----.-----.----========= C. D. ---- =====----====

16. Menghasilkan model kereta adalah contoh dalam bidang ………… A. B. menggambar membuat binaan C. D. membuat kraf tangan mencorak

17. Menghasilkan corak batik adalah contoh dalam bidang ……….. A. B. menggambar membuat binaan C. D. membuat kraf tangan mencorak

18. Menghasilkan bakul daripada tanah liat adalah contoh dalam bidang ……….. A. B. menggambar membuat binaan C. D. membuat kraf tangan mencorak

19. Penggunaan cat minyak dalam menghasilkan corak dipanggil ………… A. B. Resis Pualaman C. D. Anyaman kolaj

20. Tikar mengkuang adalah salah satu contoh ………. A. B. Kolaj Anyaman C. D. Resis Pualaman

21. Penggunaan crayon dan water colour digunakan dalam teknik ……… A. B. Resis Pualaman C. D. Anyaman kolaj

4

SULIT

Soalan 22 dan 23. Lihat rajah 2 yang di bawah.

P

Rajah 2 22. Titik P dipanggil …………… A. B. Titik Pusat Simetri Titik Pusat Perspektif C. D. Titik Pusat Tiga Segi Titik Pusat Bumi

23. Contoh lakaran yang sesuai dengan rajah di atas ialah ……………… A. B. jalan denai jalan raya C. D. sawah padi rumah banglo

Soalan 24 dan 25. Lihat rajah 3 yang di bawah.

Rajah 3 24. Rajah 3 yang di atas digunakan untuk proses ………… A. B. Resis Pualaman C. D. Anyaman kolaj

5

SULIT

25. Media yang digunakan untuk menghasilkan rajah 3 ialah ………. A. B. Pemadam Pembaris C. D. Pensel semua yang di atas

Soalan 26 hingga 30. Padankan contoh hasil karya dengan bidang yang betul. 26. Bidang menggambar A. B. Tikar mengkuang Model Jejantas C. D. Kain Batik Pemandangan di sebuah pondok

27. Bidang membuat binaan A. B. Tikar mengkuang Model Jejantas C. D. Kain Batik Pemandangan di sebuah pondok

28. Bidang mencorak A. B. Tikar mengkuang Model Jejantas C. D. Kain Batik Pemandangan di sebuah pondok

29. Bidang anyaman A. B. Tikar mengkuang Model Jejantas C. D. Kain Batik Pemandangan di sebuah pondok

30. Bidang membuat kraf tangan tradisional A. B. Tikar mengkuang Model Jejantas C. D. Kain Batik Pemandangan di sebuah pondok

6

SULIT 31. Yang manakah menunjukkan paksi simetri. I. II.

III.

IV.

A. B.

I, II, IV I, II, III

C.

III, IV D. II, III, IV

Soalan 32. Lihat rajah 4 yang di bawah.

Rajah 4 32. Rajah di atas sesuai dalam bidang ………. A. B. mencorak menggambar C. D. membuat binaan membuat kraf tangan

7

SULIT Soalan 33. Lihat rajah 5 yang di bawah.

Rajah 5 33. Rajah yang di atas sesuai untuk digunakan dalam bidang …………. A. B. mencorak menggambar C. D. membuat binaan membuat kraf tangan

34. Dalam susunan sesuatu objek, yang manakah perlu diletakkan di hadapan ?. A. B. Cawan Pinggan C. D. Jug Dulang

35. Pemilihan warna dalam menghasilkan lukisan amat penting. Warna yang sering digunakan dalam lukisan ialah …………. A. B. merah, kuning, biru biru, merah, jingga C. merah, kuning, hijau D. kuning, biru, hijau

8

SULIT Soalan 36. Lihat rajah 6 yang di bawah.

Rajah 6 36. Model yang di atas menunjukkan salah satu contoh bidang membuat binaan. Media yang sesuai digunakan ialah …………. I. II. A. B. Kotak mancis Gam I, II, IV II, III, IV III. IV. C. D. Kotak tisu Gunting III, IV semua yang di atas.

Soalan 37 dan 38. Lihat rajah 7 yang di bawah.

Kertas lukisan

Rajah 7 37. Rajah di atas menunjukkan contoh penggunaan titik pusat persepktif. Lakaran apakah yang sesuai dengan rajah di atas. A. B. jalan denai jalan raya C. D. sawah padi rumah banglo

9

SULIT 38. Media yang sesuai digunakan untuk menghasilkan rajah yang di atas ialah …………… A. B. Pemadam Pembaris C. D. Pensel semua yang di atas

Soalan 39 dan 40. Lihat rajah 8 yang di bawah.

Rajah 8 39. Rajah di atas menunjukkan salah satu contoh bidang ……….. A. B. mencorak menggambar C. D. membuat binaan membuat kraf tangan

40. Media utama yang digunakan dalam penghasilkan karya tersebut ialah ………… A. B. cat minyak poster colour C. D. water colour jawapan B dan C.

KERTAS SOALAN TAMAT

10

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.