DASAR TEKNOLOGI HIJAU

ZAINUDIN SHARIF UITM MELAKA

Definisi Teknologi Hijau
• Teknologi hijau merujuk kepada pembangunan dan apilikasi produk,peralatan serta sistem untuk memulihara alam sekitar dan sumber semula jadi dan meinimumkan atau mengurangkan kesannegatif daripada aktiviti manusia

Teknologi hijaumerujuk kepada produk, peralatan, atau sistem yang memenuhi kriteria berikut: • Meminimumkan degrasi kualiti persekitaran • Mempunyai pembebasan gas rumah hijau (GHG) yang rendah atau sifar • Selamat untuk digunakan dan menyediakan persekitaran sihat dan lebih baikuntuk semua kehidupan • Menjimat tenaga dan sumber asli • Menggalakan sumber-sumber yang boleh diperbaharui

Lima objektif Dasar Teknologi Hijau
• Untuk menyelaras pertumbuhan industri teknologi hijau dan meningkatkan sumbanganya terhadap ekonomi negara. • Untuk membantu pertumbuhan dalam industri teknologi hijau dan meningkatkan sumbanganya kepada ekonomi negara. • Untuk meningkatkan keupayaan bagi inovasi dalam pembangunan teknologi hijau dan miningkatkan daya saing teknologi tersebut di

Lima objektif Dasar Teknologi Hijau
• Untuk memastikan pembangunan mampan dan memulihara alam sekitar untuk generasi akan datang. • Untuk meningkatkan pendidikan dan kesedaran awam terhadap teknologi hijau dan menggalakan penggunaan meluas teknologi hijau.

Empat tonggak Dasar Teknologi Hijau
• Tenaga
• Mencari ketidakbergantungan tenaga dan mempromosikan kecekapan tenaga

• Alam Sekitar
• Memulihara dan meminimumkan kesan kepada alam sekitar

• Ekonomi
• Meningkatkan pembangunan ekonomi negara melalui penggunaan teknologi

• Sosial
• Meningkatkan kualiti hidup untuk semua.

Bidang berkaitan teknologi hijau
• Tenaga
• Ini satu isu yang popular kerana melibatkan pembangunan tenaga alternatif dan kecekapan tenaga.

• Bangunan Hijau
• Melibatkan semua perkara termasuk penggunaan bahan binaan dan lokasibangunan, ia bnukan merujuk kepada warna bangunan tersebut.

• Kimia Hijau
• Reka cipta, reka bnetuk pemprosesan dan aplikasi kimia serta mengurangkan penggunaan bahanberbahaya.

• Nanoteknologi Hijau
• Melibatkan manipulasi bahan pada skalar nanometer atau satu bilion lebih kecil berbanding saiz satu meter, ia melibatkan aplikasi kimia hijau dan prinsip kejuruteraan