Bandar dan proses pembandaran

-Takrif. -Jenis-jenis bandar. -Faktor-faktor pembandaran. -Peranan bandar dalam pembangunan.

Takrif bandar
 

Bandar menurut Marcus & Detwyler (1985), menyatakan bahawa terdapat 3 definisi utama: Pertamanya bandar adalah suatu unit politik, suatu petempatan yang didiami oleh sejumlah penduduk atau suatu kelompok rumah kediaman atau lain-lain struktur atau kadangkala ia juga dilihat hanya dari segi penghuninya saja. Sebagai contohnya mengikut Bangsa-Bangsa Bersatu (Demographic Yearbook) 1968-1969 menyatakan bahawa di Malaysia sesuatu kawasan boleh dianggap bandar bila penduduknya berjumlah 10,000 orang atau lebih.

Takrif bandar
 

Keduanya bandar adalah satu gabungan antara tempat dengan penghuninya. Di sini bandar ditakrifkan untuk meliputi keseluruhan elemen semulajadi, sosial dan buatan manusia yang terkelompok dalam kawasan yang mempunyai ramai penduduk; penduduknya mempunyai kebudayaan yang tinggi termasuklah dalam berbagai-bagai kemahiran tetapi tidak dapat menghasilkan tenaga yang mencukupi.

Takrif bandar

Ketiganya dari segi fungsi ia boleh dianggap sebagai satu ekosistem terbuka yang mengembangkan kebudayaan bandar melalui pertukaran bahan dan tenaga. Di sini, dengan adanya sistem pengangkutan yang baik, kawasan pedalaman dapat menyediakan sumber-sumber yang diperlukan oleh bandar (pekerja) dan pekerja pula dapat menyerap beberapa hasil dari bandar.

Takrif pembandaran
PEMBANDARAN “Satu proses perubahan masyarakat, stuktur ekonomi & fizikal dalam satu kawasan asalnya bersifat desa kepada bandar”.

Pembandaran

i. ii. iii. iv.

Proses pembandaran mampu dikenal pasti: Pertumbuhan/perkembangan bandarpertambahan jumlah penduduk. Migrasi desa-bandar. Perluasan dan perkembangan guna tanah bandar. Kemudahan-kemudahan sosial dan kemudahan infrastuktur.

Peranan bandar

i. ii. iii. iv.

v.

Secara umumnya terdapat 5 fungsi bandar: Penyediaan persekitaran / suasana yang sentiasa berubah. Sebarkan idea pembangunan, inovasi, teknologi dan maklumat. Penyebaran pembangunan . Melahirkan golongan / kelas menengah yang mudah menerima anjakan perubahan. Sediakan keadaan sesuai bagi perkembangan ekonomi moden.

Fungsi (i) bandar

”Dari segi perumahan, bandar-bandar di Malaysia komited untuk menyediakan rumah yang cukup untuk penghuninya. Penglibatan pihak swasta dalam menyediakan rumah-rumah adalah cerminan imej kerjasama yang baik yang wujud antara pihak kerajaan dengan swasta. Bandar-bandar di Malaysia juga komited untuk menyelesaikan masalah setinggan dengan sasaran setinggan sifar menjelang tahun 2005 di seluruh negara dan tahun 2000 bagi Kuala Lumpur.”

Jenis-jenis bandar

Bandar

Bandar raya

Metropolis

Megalopolis

Latih tubi

Senaraikan 6 ciri mengenai salah satu jenis bandar yang anda tahu mengikut kumpulan masing-masing

Faktor-faktor pembandaran

Semua kawasan sentiasa melalui proses urbanisasi. Apa yang membezakan ialah faktor-faktor yang mempengaruhi di sesebuah kawasan memungkinkan perubahan mampu dicapai secara cepat atau sebaliknya. Di Malaysia terdapat beberapa faktor yang membawakan kepada penjana urbanisasi bandar.

Faktor-faktor pembandaran
 1.

2.

3.

Di antaranya ialah: Kemajuan industri memproses sumber-sumber semula jadi. Pertambahan penduduk bandar secara semula jadi. Pembinaan kilang selepas era 1970-an melalui DEB.

Peranan bandar dalam pembangunan

Bandar memainkan peranan yang penting dalam Revolusi Perusahaan. Kini di Malaysia misalnya bandar(ibu negeri) memainkan peranan penting dalam pembangunan berbanding bandar kecil di sekitarnya. Misalnya Kota Kinabalu lebih dominan berbanding Tawau dan Sandakan.

Peranan bandar dalam pembangunan

1) 2) 3) 4) 5)

Umumnya terdapat 5 peranan bandar dalam menjana pembangunan : Pemasaran. Pekerjaan. Pemodenan. Kemudahan perkhidmatan. Pembauran inovasi.

Kemudahan perkhidmatan

Kemudahan perkhidmatan pengangkutan

Peta Rangkaian Transit Aliran Ringan Kuala Lumpur

Latih tubi

Bincangkan 2 peranan bandar dalam pembangunan sesebuah negara. Sila gunakan contoh yang relevan.