Syura Dalam Sistem Politik Islam dan Kebaikannya.

PENGENALAN
Syura adalah suatu kaedah dan prinsip penting yang diajar oleh agama Islam dalam melahirkan masyarakat Islam yang membangun, maju, stabil dan adil. Konsep Syura sangat luas merangkumi seluruh aspek kehidupan manusia, dari perkara berkaitan kehidupan harian hingga pemerintahan negara. Syura adalah prinsip fitrah yang wujud dalam jiwa manusia. Manusia sukakan urusan mereka dibincangkan dengan meneliti pelbagai pandangan. Manusia tidak suka dipaksa dengan cara alim dan menekankan kepentingan mereka. Pelaksanaan Syura oleh pemerintahan negara Islam menjadi fardhu yang telah sabit secara jelas oleh al-Quran, al-Sunnah serta disepakati oleh para ulama. Para ulama menyatakan Syura adalah suatu keperluan. Walau bagaimanapun, pelaksanaan Syura diserahkan kepada kebijaksanaan kepimpinan Islam yang perlu disesuaikan dengan keperluan dan tuntutan perubahan zaman. Syura dianggap suatu keperluan kerana semua manusia memerlukan perbincangan bahkan ianya boleh disifatkan suatu kemestian kerana wujudnya perbezaan pendapat, pandangan dan pengalaman antara satu dengan yang lainnya. Perbincangan mampu melahirkan suatu keputusan yang terbaik berbanding pendapat individual. Syura mula diperkenalkan oleh Rasulullah s.a.w. dan kemudiannya diteruskan oleh para Khulafa’ ar-Rashidin selepas kewafatan beliau. Perintah melaksanakan Syura di dalam setiap urusan politik dan pemerintahan telah disebutkan oleh Allah s.w.t. melalui ayat :

1

Syura Dalam Sistem Politik Islam dan Kebaikannya.

“ ... dan bermesyuaratlah dengan mereka dalam urusan (peperangan dan soal-soal keduniaan) itu. Kemudian apabila engkau telah berazam (setelah bermesyuarat untuk berbuat sesuatu) maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.” (Surah Ali-Imran 3:159)

DEFINISI SYURA
a. Ibn Manzur (1968 4: 434) di dalam Lisan al-Arab mendefinisikan Syura seperti berikut : Penyaringan madu : Iaitu menyaring madu dari sarangnya. b. Edward William Lane (1968 4: 1616) menyatakan Syura adalah gathered it from its hives and from other places. Kedua-dua takrif yang dikemukakan jelas menunjukkan bahawa Syura memerlukan unsur-unsur kerahan fikiran dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Menurut Kamus Melayu Global, Syura bermaksud bermesyuarat, berbincang dan bermuzakarah untuk meyelesaikan masalah. Dari segi bahasa, Syura terbit dari perkataan Arab Syawara yang bermaksud berunding atau bertukar fikiran. Dari segi istilah, maksud bagi kalimah al-Syura, al-Tashawur & al-Mushawarah ialah perbincangan yang diadakan untuk membincangkan sebarang perkara yang berkait samada dengan kepentingan individu ataupun masyarakat, oleh kalangan cendekiawan dan kumpulan ulama yang mempunyai kepintaran dan pengalaman serta mampu memberikan suatu pandangan mengenai sesuatu perkara. Di samping itu, mereka juga dapat menjelaskan hujah-hujah bagi mencari suatu keputusan yang terbaik.

2

Syura Dalam Sistem Politik Islam dan Kebaikannya.

DEFINISI POLITIK
Politik dalam bahasa Yunani disebut politique. Dalam bahasa Arab pula disebut siasah. Menurut Kamus Dewan, politik membawa maksud ilmu pengetahuan berkenaan dengan cara pemerintahan, ilmu siasah, ilmu kenegaraan. Subhi al-Soleh mendefinisikan politik seperti berikut :• • Mentadbir dan mengelokkan sesuatu urusan yang dilaksanakan. Memperbaiki / meningkatkan martabat makhluk dengan memimpin mereka ke jalan yang selamat di dunia dan di akhirat. • Seni pemerintahan dan pentadbiran negara yang melibatkan aktiviti-aktiviti dalaman dan polisi luar negara. • Mentadbir urusan kehidupan berasaskan keadilan dan jalan yang lurus.

3

Syura Dalam Sistem Politik Islam dan Kebaikannya.

PERBINCANGAN
Islam sebagai way of life telah mengatur kehidupan manusia dengan lengkap. Kesempurnaan sistem Islam dalam mengatur kehidupan manusia ini telah dijelaskan alQuran. Tiada Kami tinggalkan sesuatu pun di dalam Kitab al-Quran ini. (Al-An’am 6:38) Ini menunjukkan sistem Islam merangkumi keseluruhan dimensi kehidupan manusia, sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, ketenteraan, ilmu pengetahuan, ibadat dan sebagainya. Islam menuntut penganutnya menjadi ahli politik yang handal walaupun tanpa kedudukan, jawatan dan kerusi empuk direbutkan dengan rakus oleh sesetengah pihak yang terseleweng matlamat agamanya. Pembabitan secara langsung atau tidak dalam politik adalah tanggungjawab setiap Muslim sebagai penegak keadilan agama Allah dan Rasul-Nya. Politik adalah sesuai dengan statusnya sebagai fardhu kifayah dan merupakan sebahagian daripada agama dan tuntutan iman. Keimanan mewajibkan seseorang menegakkan amar makruf nahi mungkar. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, wajib menjadikan politik sebagai medan dakwah dan ibadah demi menegakkan yang hak dan mencegah yang batil. Bukan semua orang berbakat untuk menjadi pemimpin. Seandainya semua orang berbakat untuk menjadi pemimpin, maka tiadalah orang yang mahu dipimpin , dan hal ini tentulah bertentangan dengan Sunnatullah. Politik adalah kerja mulia dan jihad terbaik kerana berkaitan secara langsung dengan pentadbiran urusan makhluk. Kalau ia diurus dalam bentuk yang terbaik, maka akan tertegaklah kalimah Allah di atas bumi ini. 4

Syura Dalam Sistem Politik Islam dan Kebaikannya.

Menurut Imam Hasan al-Banna, adanya pemahaman sempit yang jika disebut politik maka mereka akan segera membayangkan sebuah parti politik. Politik bukanlah sekadar sebuah parti politik, tetapi keseluruhan aktiviti dakwah yang dilakukan untuk mengurusi nasib umat hingga mengangkat mereka ke kedudukan sebagaimana yang diperintahkan al-Quran di tengah-tengah manusia. Politik sepatutnya bukanlah sekadar untuk meraih kekuasaan dan mencapai kedudukan-kedudukan tinggi dalam pemerintahan, tetapi semata-mata ditujukan bagi menegakkan hukum-hukum Allah s.w.t. di dalam masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keadilan yang telah digariskanNya. Islam melihat usaha ini dapat dicapai jika seluruh umat memberikan komitmen dan mengikut model kepimpinan Rasulullah s.a.w. Syura adalah satu sistem perundangan bersama dalam semua peringkat. Allah s.w.t. memerintahkan Rasulullah s.a.w. supaya melaksanakan Syura dengan sahabatsahabatnya dalam memutuskan perkara-perkara yang berkaitan dengan kepentingan awam. Perintah melaksanakan Syura telah disebutkan oleh Allah s.w.t. melalui ayat : “Dan juga lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang menyahut dan menyambut perintah TuhanNya serta mendirikan sembahyang dengan sempurna; dan urusan mereka dijalankan secara bermesyuarat sesama mereka; dan mereka pula mendermakan sebahagian dari apa yang Kami beri kepadanya.” (Al-Syura 42:38) Syura merupakan sistem permesyuaratan yang diasaskan oleh Rasulullah s.a.w. berdasarkan al-Quran. Pada masa pemerintahan Rasulullah s.a.w. dan para sahabat Baginda, Majlis Syura merupakan lambang suara rakyat kerana dibentuk berasaskan suara rakyat. Majlis Syura bertindak sebagai majlis penasihat dan pembimbing kepada Ketua Negara, Badan Perundingan, Badan Pelaksanaan & Badan Kehakiman yang

5

Syura Dalam Sistem Politik Islam dan Kebaikannya.

mempunyai kuasa dalam membuat dasar-dasar berkaitan kepentingan negara dan warganegaranya. Syura adalah salah satu prinsip asas pengurusan & pentadbiran yang telah dilaksanakan dalam pengurusan Negara Islam yang lampau. Ini kerana, ia adalah satu suruhan Allah s.w.t. yang terkandung dalam al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasulullah s.a.w. kira-kira 1400 tahun yang lalu. Syura adalah sesuatu yang wajib diamalkan oleh seorang pemimpin dan pengurus. Aktivis politik sepatutnya menghargai dan mematuhi jalan dakwah yang telah digariskan berdasarkan Syura. Mereka tidak boleh bersikap acuh tak acuh hanya kerana tidak sependapat dengan hasil-hasil Syura. Syair Arab ada menyebut yang bermaksud : “Apabila sesuatu pendapat itu berkehendakkan Syura, maka mintalah bantuan orang yang bijak atau bermesyuarat dengan orang yang berpandangan tepat. Jangan dikau jadikan Syura itu sebagai bebanan kerana sesungguhnya bulu-bulu kecil (al-qawafi) merupakan kekuatan kepada bulu-bulu yang besar (al-qawadim).” Hal ini jelas menunjukkan bahawa Syura adalah suatu kaedah unggul dalam Islam. Ia mengatasi segala yang lain sebagaimana Islam sendiri mengatasi agama-agama yang lain. Syura adalah bahtera penyelamat dan segala sistem selainnya itu adalah bahtera pemusnah. Tidak ada sebarang sistem politik yang diredhai Allah s.w.t. dan diganjari dengan pahala serta pengamalnya diselamatkan daripada kecelakaan dunia dan azab akhirat melainkan sistem Islam yang tegak kukuh di atas prinsip-prinsip Perlembagaan Islam iaitu :i) ii) iii) iv) Syura Keadilan Kebebasan Persamaan

6

Syura Dalam Sistem Politik Islam dan Kebaikannya.

PRINSIP MAJLIS SYURA
i) Berlandaskan sistem perbincangan dan perundingan dalam menentukan

keputusan dan tindakan. ii) Keputusan dalam pemerintahan atau pentadbiran dibuat melalui persetujuan

hasil dalam perbincangan iii) iv) v) Kesepakatan dan kesefahaman pendapat dalam menangani sesuatu isu. Al-Quran dan Al-Sunnah sumber rujukan utama. Menyatakan pendapat dan pendirian semasa perbincangan secara berhikmah

dan lemah lembut vi) vii) Keputusan dan tindakan mesti mengutamakan kepentingan umum. Menghormati serta menghargai pendapat dan nasihat yang dikemukakan oleh

orang lain.

TUGAS MAJLIS SYURA
i) Memilih calon khalifah atau ketua kerajaan kemudian diserahkan kepada umat Islam untuk pengesahan (bai’ah). Serta berkuatkuasa melucutkan jawatan khalifah. ii) Memberi penafsiran kepada ayat-ayat yang tidak jelas. iii) Menasihati kerajaan (seperti mempersoalkan perkara yang tidak betul dalam pemerintahan)

FUNGSI MAJLIS SYURA (BAGI ORGANISASI)
i) ii) iii) iv) v) Menggubal peraturan negara atau organisasi. Melaksanakan aktiviti berfaedah mengikut syariat. Meluluskan program-program kewangan. Ulangkaji dasar organisasi dan memikirkan cara terbaik untuk pentadbiran. Berkuatkuasa untuk mengisytiharkan darurat.

7

Syura Dalam Sistem Politik Islam dan Kebaikannya.

vi)

Meluluskan sebarang perkongsian dan perjanjian dengan organisasi luar.

AHLI-AHLI SYURA
Golongan ulama yang alim tentang Islam hendaklah menjadi prioriti Syura di dalam setiap perbincangan. Istilah ‘Ahl al-Hal wa al-Aqd’ dimaksudkan dengan para pemimpin masyarakat Islam yang diterajui oleh para ulama, pemimpin, pakar-pakar dan profesional di bidang masing-masing. Digelar begitu kerana merekalah yang memerhatikan segala permasalahan rakyat bagi menyatakan polisi kerajaan berhubung sesuatu masalah itu samada ia patut diterima ataupun ditolak. Al-Quran, al-Sunnah dan Ijmak tidak menetapkan bilangan ahli Syura, ianya bergantung kepada keperluan semasa. Contohnya :Zaman Rasulullah s.a.w., Majlis Syura dianggotai oleh :i) ii) iii) iv) Ketua Golongan Ansar Ketua Golongan Muhajirin Panglima Tentera Pegawai Awam

Zaman Umar al-Khattab, Majlis Syura dianggotai oleh :i) ii) iii) iv) v) vi) Ketua Muhajirin Ketua Ansar Ulama Panglima Perang Panglima Tentera Tertinggi Khalifah Sendiri

8

Syura Dalam Sistem Politik Islam dan Kebaikannya.

Al-Mawardi dalam “Al-Ahkam al-Sultaniyyah” dan Syeikh Rasyid Ridha dalam “AlKhilafah” menyatakan wajib bagi ahli Syura memiliki (keadilan dalam erti kata yang luas, berilmu pengetahuan dan kecerdasan dan bijaksana). Keadilan dalam erti kata yang luas di sini bermaksud mempunyai watak kepimpinan yang memiliki keupayaan untuk meneliti segala pandangan dan hujah yang dikemukakan. Kriteria Ahli Syura :i) ii) iii) iv) Adil Berilmu tinggi dan mendalam (Fardu Ain dan Fardu Kifayah) Bijaksana Pengalaman profesional yang luas.

Syura telah dilaksanakan oleh Rasulullah s.a.w. sebagai panduan kepada generasi kemudiannya. Abu Hurairah berkata di dalam suatu riwayat yang bermaksud : “Tidak ada orang yang paling banyak bermesyuarat dengan sahabatnya kecuali Rasulullah s.a.w.”

9

Syura Dalam Sistem Politik Islam dan Kebaikannya.

SENARIO POLITIK SEMASA
Keadaan politik pada hari ini banyak dikuasai oleh nafsu dan kuasa pemimpin sematamata. Berlaku pencabulan ke atas hak-hak umat Islam di mana mereka dizalimi oleh para pemimpin sehingga tidak tinggal pun mana-mana hak asasi kehidupan melainkan telah dicerobohi dan dizalimi. Pertimbangan-pertimbangan moral apa lagi agama sudah tidak menjadi perkara penting dalam percaturan ini. Terdapat beberapa gerakan Islam yang sebahagiannya hampir kepada Islam tetapi tidak mempunyai kuasa. Barisan kepimpinannya pula tidak mencapai mutu kepimpinan Islam terdahulu dari segi ilmu, iman dan warak. Beberapa sistem moden yang dipraktikkan oleh orang bukan Islam seperti Demokrasi telah menyebabkan kecelaruan di kalangan umat Islam mengenai sistem Syura. Hal ini disebabkan oleh penggunaan beberapa istilah Islam dengan istilah-istilah luar sehingga boleh mengakibatkan kebanyakan umat Islam menganggap apa yang bukan Islam itu adalah Islam. Perkara ini sangat merbahaya dan sesiapa yang menyedarinya wajar menerangkan kekeliruan tersebut kepada masyarakat demi mengelakkan celaan dan kemurkaan Allah s.w.t. terhadap sesiapa yang menyembunyikan kebenaran. Kejadian ini sekaligus menyebabkan umat Islam telah jatuh ke lembah kehinaan dan hilang kemuliaan kerana yang memimpin mereka adalah pemimpin yang paling teruk dan tidak mengamalkan ajaran Islam sama sekali. Di era ini, bencana terbesar yang sedang melanda sistem politik negara ialah umat Islam dipimpin oleh golongan yang bertindak mengikut kehendak pemimpin bukan Islam. Mufti Perak, Tan Sri Harussani Zakaria menasihatkan orang Islam khususnya orang Melayu bahawa mereka akan hilang ketuanan di negara ini sekiranya terus membiarkan perpecahan menular di kalangan mereka. Keadaan tersebut tidak harus berlaku kerana

10

Syura Dalam Sistem Politik Islam dan Kebaikannya.

ajaran Islam menyarankan supaya semua penganutnya bersatu dan Syura sepatutnya menjadi jalan pembuka kepada pemimpin-pemimpin Islam agar sama-sama duduk berbincang dan bermesyuarat dalam mencari kesepakatan hati dan pemikiran agar nasib umat Islam tidak lagi dipandang enteng oleh sesetengah pihak.

KEBAIKAN-KEBAIKAN SYURA DALAM SISTEM POLITIK ISLAM
Syura mempunyai kebaikan yang hasilnya dapat dikecapi oleh seluruh umat Islam. Kebaikan 1 Memperoleh kebenaran Kebenaran merujuk Kamus Dewan bermaksud perihal benarnya, izin, sesuatu yang benar. Kebenaran hanya dapat dicapai apabila setiap ahli Majlis Syura melontarkan pandangan masing-masing mengenai sesuatu perkara yang dibincangkan. Ahli Majlis Syura terdiri daripada kalangan cendekiawan dan golongan ulama yang mempunyai pemikiran yang luas dalam bidang yang dibincangkan. Apabila sesuatu keputusan dapat dicapai, maka ia menghindar kekeliruan yang membelenggu pemikiran manusia. Apabila kebenaran telah diperoleh, tugas setiap ahli Majlis Syura adalah mempertahankannya dan menyebarkannya kepada orang lain baik melalui pengajaran dan pendidikan mahupun melalui teladan yang terlihat dalam amalan hariannya agar tidak melampaui batas. Batasan yang memisahkan yang baik dengan yang buruk, makruf dan mungkar, hak dan batil, adil dan zalim adalah persimpangan yang boleh membawa manusia kepada belenggu dan boleh memimpin manusia ke arah kebenaran.

11

Syura Dalam Sistem Politik Islam dan Kebaikannya.

Sekiranya kebenaran yang dipilih, selamatlah mereka samada di dunia mahupun akhirat tetapi sekiranya jalan yang batil itu dipilih maka manusia tersebut akan hidup dalam kecelaruan dan hilang pertimbangan akalnya. Keputusan yang betul akan lahir selepas perbentangan dan perbincangan semua pendapat dijalankan. Sebarang keputusan yang diambil selepas itu adalah asas kukuh yang mampu meletakkan Islam di mercu kecemerlangan. Kebaikan seperti ini yang dikatakan kembali dinikmati oleh pemimpin dan rakyat. Kebaikan 2 Dapat bertukar-tukar pendapat Sebelum Majlis Syura bersidang, satu agenda mesyuarat telah dimaklumkan kepada semua ahli agar ahli dapat berbincang mengenai perkara yang penting dan berkaitan sahaja. Ini merupakan salah satu etika bermesyuarat menurut Islam agar setiap perbincangan yang dilakukan mengikut agenda yang telah dimaklumkan agar segala yang dibincangkan tidak terkeluar dari batas mesyuarat yang telah ditetapkan supaya Syura yang dilakukan dapat dilaksanakan secara konsisten dan dalam tempoh masa yang munasabah. Hal ini adalah supaya berlakunya pertukaran dan percambahan buah fikiran yang logik dan perbincangan yang dijalankan menjadi lancar dan berhasil seperti yang diharapkan oleh semua pihak. Mendengar pendapat yang berbeza-beza amat penting ketika Syura dijalankan kerana pendapat dan idea yang dilontarkan adalah berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada. Sekaligus Syura berperanan dalam menyatukan kesemua pandangan dan idea yang berbeza untuk diperdebatkan.

12

Syura Dalam Sistem Politik Islam dan Kebaikannya.

Perbezaan pendapat boleh membawa kepada pembangunan negara tetapi jangan sampai perbezaan itu memberi kesan sehingga memecah-belahkan masyarakat. Oleh sebab itulah, perbezaan pendapat ini harus disalurkan melalui kaedah Syura supaya segala permasalahan diselesaikan dengan cara yang baik. Anggota Syura saling berkongsi pengalaman mereka kerana ramai orang mengetahui sesuatu perkara mengikut tahap keilmuan dan ijtihad mereka sahaja. Apabila dia bertemu dengan orang lain yang lebih berilmu dan berpengalaman, dia akan melihat adakah pendapatnya itu salah, lalu diperbetulkan ataupun betul ia akan mengukuhkannya, selepas diketahui bahawa pendapat itu betul, ia turut dikongsi bersama orang lain. Inilah kebaikan yang akan diperolehi oleh seluruh anggota Syura. Tidak syak bahawa orang yang paling banyak memperoleh faedah ialah pemimpin itu sendiri, kerana pada kebiasaannya beliau banyak menghadapi bebanan. Kadangkadang beliau juga memperoleh faedah mesyuarat tersebut di dalam perkara-perkara yang tidak dibincangkan. Kebaikan 3 Menciptakan keseimbangan emosi Sesuatu yang benar dan dipersetujui ramai akan menciptakan keseimbangan emosi lantas menjauhkan sebarang keputusan yang berasaskan nafsu semata-mata. Syura membawa manusia ke arah kesejahteraan dan kemuliaan serta membuang amarah dan rasa tersinggung, dan ia amatlah bagus untuk keseimbangan emosi. Lantas ia meningkatkan kemahiran berkomunikasi dan menjadikan seseorang itu tabah dan sabar menghadapi rintangan dalam kehidupan mereka.

13

Syura Dalam Sistem Politik Islam dan Kebaikannya.

Kebaikan 4 Mencapai kesepaduan hati Merujuk Kamus Dewan, kesepaduan bermaksud keadaan bersepadu, perihal bersepadu menjadi kesatuan yang utuh. Kesepaduan hati hanya dapat dicapai jika keperluan setiap individu yang berbezabeza dari pelbagai aspek dan segi dapat dipenuhi. Jika pemimpin tidak mengamalkan Syura, perselisihan pendapat mudah berlaku dan akan memudaratkan sistem pemerintahan sesebuah negara. Hasutan syaitan akan bertambah dan menjadikan ruang perselisihan semakin membesar. Apabila semua berhimpun untuk melaksanakan Syura dengan hasrat yang baik untuk membentangkan sebarang pendapat dan hujah, berdebat dengan ikhlas dan semuanya bersetuju di atas satu keputusan maka tercapailah kesepaduan hati antara mereka semua. Kebaikan 5 Kunci perpaduan masyarakat Perpaduan pula dimaksudkan sebagai penggabungan, peleburan, persesuaian kecocokan; bergabung menjadi satu, sepakat dan persatuan. Syura merupakan kunci atau rahsia kepada pembentukan masyarakat yang sangat rapat, terikat dengan emosi yang positif antara satu sama lain. Ia akan mengikat manusia kerana sikap hormat-menghormati, saling mempercayai, ikhlas, benar, adil, bijaksana dan sebagainya yang sentiasa akan tertanam di kalangan manusia.

14

Syura Dalam Sistem Politik Islam dan Kebaikannya.

Syura menjamin kebajikan kesemua lapisan masyarakat akan tercapai. Ibn Taimiyah berpandangan ; “Kecapaian kebajikan masyarakat dalam sesebuah negara akan merapatkan pertalian antara pemerintah dengan rakyat.” Keadaan sedemikian sangat perlu dalam menjamin kestabilan politik agar usaha pemimpin dalam membangunkan negara tercapai. Perpaduan akan tercapai apabila setiap individu dan masyarakat menghormati hak sesama kaum dan sentiasa berlaku adil dalam pergaulan seharian. Allah s.w.t berfirman yang maksudnya : “ ... dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil kepada sesiapa jua kerana sikap adil itu lebih hampir kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan.” (Al-Maa’idah 5:8)

15

Syura Dalam Sistem Politik Islam dan Kebaikannya.

Kebaikan 6 Mengurangkan kesilapan besar Syura dapat mengurangkan kesilapan besar. kerana keputusan yang dicapai adalah kata bulat atau kata putus perbincangan yang dilakukan. Kesilapan dimaksudkan sebagai perihal silap, kekeliruan, kekhilafan. Syeikh Rasyid Ridha dalam bukunya Tafsir al-Manar (199) menyatakan : “Selalulah bermesyuarat dan amalkannya selalu sebagaimana kamu lakukan sewaktu perang Uhud dahulu sekalipun mungkin kamu tersilap kerana kebaikan yang terbaik ialah mendidik mereka (para sahabat) bermesyuarat untuk sebarang tindakan bukannya bertindak mengikut pandangan pemimpin (Wali al-Amr) sematamata walaupun ia mungkin betul. Ini semua mempunyai kebaikan bagi masa depan kerajaan mereka selagimana Syura ditegakkan. Keputusan dari orang ramai lebih baik dan selamat daripada kesalahan berbanding dengan pendapat individu. Adalah suatu yang berbahaya kepada umat Islam apabila urusan mereka diserahkan kepada orang perseorangan.” Keputusan yang dibuat adalah secara bersama, maka ia menjadi tanggungjawab bersama sekalipun keputusan yang dilaksanakan salah dan gagal akhirnya. Syura mendidik menjadi manusia yang bertanggungjawab dalam setiap keputusan yang telah dibuat dan mengelakkan dari berlakunya kejadian ‘baling batu sorok tangan’ yang akhirnya asyik salah-menyalahi sesama pemimpin.

16

Syura Dalam Sistem Politik Islam dan Kebaikannya.

Kebaikan 7 Mengelakkan kuku besi ketua Sistem kuku besi atau autokrasi disifatkan sebagai pemerintahan oleh orang atau individu yang mempunyai kuasa penuh. Syura dilihat sebagai satu bentuk pengawalan bagi setiap individu dan organisasi dari bersikap kejam dan zalim. Ini jelas bertentangan dengan ideologi Mechiavelli yang pernah berkata : “Pemimpin yang bijak ialah orang yang mengikuti langkah yang ketiga. Dia sepatutnya memilih barisan kepimpinannya di kalangan mereka yang bijak dengan hanya memberikan kebebasan hanya kepada mereka sahaja untuk bercakap dan memberikan pandangan kepadanya. Kebebasan tersebut hendaklah diskopkan hanya kepada pakarpakar yang beliau meminta pandangan mereka sahaja tidak lebih daripada itu. Pemimpin sebenarnya mesti menyoal mereka dalam setiap perkara dan mendengar nasihat dan selepas itu beliau perlu berfikir mengikut pendekatannya sendiri dan membuat keputusan yang tidak berbelah bagi lagi. Sebab itulah pemimpin mesti menerima selalu nasihat tetapi sewaktu yang beliau mahu bukannya orang lain yang mahukan. Justeru itu keputusannya, mesyuarat yang bijak itu ialah perbincangan yang tertakluk kepada kebijaksanaan pemimpin dan pemimpin hendaklah tidak dipengaruhi oleh mesyuarat sekalipun ia benar.” Mechiavelli hidup di antara tahun 1469-1532. Beliau seorang pemimpin yang mempopularkan kaedah ‘matlamat menghalalkan cara (the end justifies the means)’ Penulisan beliau dibuat berdasarkan kepada kaedah diktator yang zalim.

17

Syura Dalam Sistem Politik Islam dan Kebaikannya.

Kebaikan 8 Melahirkan komitmen yang penuh terhadap keputusan yang dibuat Segala keputusan yang dibuat ketika Syura adalah keputusan yang tepat, telus dan rasional. Keputusan disepakati oleh semua ahli Syura yang mahir dalam bidangnya yang tersendiri. Pemimpin menyedarkan rakyat supaya turut menyertai dalam perkara yang melibatkan mereka. Pemimpin hanya menjalankan tugas yang ditaklifkan kepadanya untuk memperolehi kebaikan dan menjauhi keburukan, jadi rakyat wajib menyertai pemimpin dalam memikul komitmen yang diserahkan kepadanya. Inilah kebaikan kepada pemimpin dan rakyat di mana rakyat turut menanggung beban tugas pemimpin dan membantunya menjalankan tugas. Rakyat wajar mengetahui segala tindakan pemimpin supaya mereka dapat menyokongnya atau meyakinkannya agar menarik kembali pandangannya jika terdapat keburukan. Kebaikan 9 Kepercayaan yang berterusan antara pemimpin dan rakyat Kepercayaan hanya dapat dicapai jika pemimpin selalu bermesyuarat sesama mereka. Ini menjadikan hubungan mereka semakin kuat. Pemimpin dapat merasakan rakyat memberi sokongan padu di dalam seluruh tindakannya. Dari aspek ini, kedudukan pemimpin dilihat menjadi kukuh. Rakyat pula merasakan pemimpin sangat mengambil berat hal kebajikan dan pandangan mereka. Pemimpin yang melakukan sebarang tindakan tanpa merujuk kepada rakyat akan menjadi lemah untuk meneruskan tugasnya, malah timbul perasaan takut dan gementar kerana tidak mendapat kepercayaan rakyat lagi. 18

Syura Dalam Sistem Politik Islam dan Kebaikannya.

Kebaikan 10 Pemimpin menunjukkan role model kepada pengikutnya Pemimpin yang menyuntik benih-benih yang baik dalam pemerintahannya seperti adil, saksama, Syura dan sebagainya lagi berjaya mengasaskan suatu ikutan yang baik bagi pemimpin selepas itu mengikut dan mencontohi jejak langkahnya yang baik tersebut. Role model inilah yang telah dipamerkan oleh Rasulullah s.a.w. seterusnya diikuti oleh Khulafa’ ar-Rashidin dalam Syura. Baginda merupakan orang yang paling banyak bermesyuarat begitu juga dengan para khulafa’nya. “ Nabi Muhammad s.a.w. bermesyuarat dan para pemimpin selepas baginda juga sering bermesyuarat dengan alim ulama yang beramanah” (Sahih al-Bukhari) Apabila pemimpin meninggalkan Syura, beliau telah kehilangan satu sifat daripada sifat orang mukmin dan menanggalkan sifat tersebut daripada rakyatnya. Beliau sangat berdosa dari dua sudut iaitu pertama ; kerana sengaja meninggalkan sifat itu dan keduanya ; membuangkannya daripada jiwa rakyat. Pemimpin juga telah menunjukkan suatu teladan yang buruk kepada pemimpin selepasnya kerana jika mereka melihat ada peluang untuk menjadi diktator, ia tidak menyusahkan mereka untuk melakukannya. Ratu Balqis walaupun menyembah matahari, sentiasa mengutamakan pandangan pembesar, pemimpin kaum dan rakyat jelata sebelum menitahkan sesuatu. Daulat sang ratu terletak di atas restu, suara, pendapat dan pandangan rakyat yang mewakili jiwa, roh serta pemikiran bangsa. Baginda tidaklah sesuka hati membuat keputusan tanpa merujuk orang-orang di sekelilingnya terlebih dahulu.

19

Syura Dalam Sistem Politik Islam dan Kebaikannya.

Sikap dan pendirian ini sangat Islami dan cenderung ke arah pendirian Tauhid walaupun baginda bukannya memeluk agama Islam ketika itu. Allah s.w.t. merakam pendirian Balqis ini sebagai contoh teladan kepada raja-raja dan pemerintah negara.

KESIMPULAN
Secara umumnya, peranan Syura dalam sistem politik Islam telah terbukti sejak zaman pemerintahan Rasulullah s.a.w. lagi. Syura adalah pendekatan Islam dalam merealisasikan keadilan dalam masyarakat. Syura membentuk masyarakat yang progresif melalui kerjasama pemikiran secara kolektif. Ia menghalang pemimpin dari bersifat autokratik dengan hanya mempertahankan pendapat dan pandangannya. Dalam Syura, perbahasan dibuka kepada orang yang berkelayakan dan berkebolehan dalam memberikan pandangan yang membina ke arah pembangunan masyarakat. Kelayakan di sini bermaksud integriti dari segi ilmu, akhlak dan pengetahuan am yang lain. Syura berbeza dengan sistem politik demokrasi moden yang meletakkan kebebasan memberikan pandangan kepada rakyat majoriti. Ini jelas memberikan implikasi yang tidak sihat kepada kehidupan berpolitik masyarakat kerana orang-orang yang tidak berkelayakan dari segi ilmu dan sahsiah turut berpeluang memberikan pandangan dan membuat keputusan. Dalam sudut yang lain, Syura dapat mengeratkan kasih sayang antara makhluk dengan penciptanya Allah s.w.t., pemimpin sesama pemimpin, pemimpin sesama rakyat, dan rakyat sesama rakyat.

20

Syura Dalam Sistem Politik Islam dan Kebaikannya.

PENUTUP
Syura adalah aspek yang tidak terpisah daripada persoalan pemerintahan dan kepimpinan Islam. Persoalan mengenai Syura tidak pernah ditinggalkan oleh para sarjana dalam politik Islam apabila membincangkan tentang teori kenegaraan dan politik Islam. Jelaslah bahawa Syura berperanan penting dalam menjana sistem politik Islam yang dinamik dan adil. Syura sebagai mekanisme pembuat keputusan yang sudah lama membudaya dalam kehidupan masyarakat Melayu. Cuma dalam tradisi Melayu, ia lebih dikenali dengan istilah musyawarah dan muafakat. Nilai Islam itu bersatu dengan nilai keaslian sebagaimana yang tercermin dalam peribahasa " Bulat air kerana pembentung, bulat kata kerana muafakat ". Amat wajar sekali dalam konteks politik hari ini, dirangka beberapa peraturan bagi para pemimpin dalam mentadbir rakyat dan organisasi mereka untuk mengelakkan berlakunya autokrasi dan monopoli kuasa walhal mereka sebenarnya tidak berkelayakan langsung seperti yang sedang berlaku dalam sistem pemerintahan di Malaysia.

21

Syura Dalam Sistem Politik Islam dan Kebaikannya.

BIBLIOGRAFI
Al-Quran al-Karim Abdul Yazid Alias. 2009. Umat Islam Hilang Ketuanan Jika Biar Perpecahan. Kuala Lumpur : Utusan Malaysia. Abdullah Ahmad Qadiri. 2002. Syura Prinsip Utama Sistem Pemerintahan Islam. Kuala Lumpur : Al-Hidayah Publishers. Ahmad Bashir Aziz, Mohd Liki Abd Hamid, Munif Zarirruddin Fikri Nordin, Kamarudin Ahmad & Amir Hamzah Abdul. Modul Tamadun Islam Dan Tamadun Asia I. Sintok : Universiti Utara Malaysia. Ali Bukhari Amir. 2009. Prinsip Ketaatan, Syura Dan Sikap Raja-Raja. Kuala Lumpur : Harakah. Juanda Jaya. 2009. Konsep Politik Syura Menyubur Amalan Demokrasi. Kuala Lumpur : Berita Harian. Kamus Melayu Global. 2006. Shah Alam : Anzagain Sdn Bhd. Noh Gadot. 2001. Syura Pembentuk Keharmonian Hidup Sesama Ummah. Kuala Lumpur : Berita Harian. Penulis Khas YaPEIM. 2008. Mewujud Keadilan Dalam Musyawarah. Kuala Lumpur : Berita Harian. Siddiq Fadzil. 1993. Aplikasi syura dalam pengurusan korporat. Kuala Lumpur : Berita Minggu.

22

Syura Dalam Sistem Politik Islam dan Kebaikannya.

Tajuddin Saman. 1991. Syura Langkah Bijak Gerakan Islam. Kuala Lumpur : Berita Minggu. Urgensi Arkanul Bai’ah. 2009. Risalah Nukhbawiyah. (Atas Talian). http://www.alikhwan.net Zulkarnain Yusoff, Mohd Asri Abdullah, Md.Amin Abd Rahman, Ghazali Sulaiman, Nik Mohd Rosdi Nik Ahmad & Mohamad Shukran Abdul Razak. 2004. Nota PTK 9. Zulkiple Abd Ghani & Ahmad Redzuwan Mohd Yunus. 1999. Kepimpinan Dakwah Dan Politik Islam. Bangi : JPDK Universiti Kebangsaan Malaysia.

23