P. 1
Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran

Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran

|Views: 1,151|Likes:
Published by ameerra nellissa

More info:

Published by: ameerra nellissa on Nov 06, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/08/2013

pdf

text

original

Nama : ________________________

Kelas : ________________________
Soalan Struktur
Jawab semua soalan
1. (a) Media ialah asas kepada perkembangan bidang teknologi
pengajaran dan pembelajaran. Penggunaan media dalam
pengajaran dan pembelajaran pada hari ini didapati mampu
memenuhi pelbagai tanggungjawab.
(i) Berikan maksud media dalam konteks
pengajaran.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(ii) Nyatakan beserta contoh peranan media
sebagai pembantu guru.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(4 Markah)
(b) Pengelasan media yang pertama dihasilkan oleh oban dan
!issman (1"#$) telah meletakkan nilai sesuatu bahan
pandang dengar bergantung kepada tahap realistiknya.
Semakin realistik sesuatu bahan maka semakin tinggilah
nilainya kepada pembelajaran.
Berikan maksud jenis pengalaman di bawah dan berikan
satu contoh media yang berkaitan.
(i) %onkrit
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(ii) &konik
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(iii) 'bstrak
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(6 Markah)
(. (a) Berdasarkan di atas) pada asasnya semua
kamera mempunyai empat komponen penting.
Namakan tiga daripada empat komponen tersebut dan
nyatakan *ungsinya.
(i) ______________________________________________________
______________________________________________________
(ii) ______________________________________________________
______________________________________________________
(iii) ______________________________________________________
______________________________________________________
(6
markah)
(b) Bagaimanakah seseorang jurukamera mengawal
kemasukan cahaya yang akan menuju ke *ilem dalam
kameranya +
(i) ______________________________________________________
______________________________________________________
(ii) ______________________________________________________
______________________________________________________

(4 markah)
#. (a) Semasa membangunkan projek multimedia
menggunakan movie maker atau mana,mana perisian
suntingan -ideo (video editing software)) apakah elemen
yang perlu anda masukkan untuk menjadikan sesuatu -ideo
itu menarik+

(i) ______________________________________________________
______________________________________________________
(ii) ______________________________________________________
______________________________________________________
(iii) ______________________________________________________
______________________________________________________

(6 markah)

(b) Sesi pengambaran -ideo akan lebih berkesan dan bermakna
sekiranyajenis pergerakan kamera -ideo yang sesuai dipilih
semasa penggambaran dilakukan.
Nyatakan jenis pergerakan kamera -ideo yang sesuai bagi
setiap situasi berikut.
(i) Merakam aksi seekor ular menjalar dari akar ke pucuk
pokok kelapa
______________________________________________________
(ii) Merakam aksi ahli gimnastik yang bergerak dari
kanan ke kiri dewan
______________________________________________________
(4
markah)
/. (a) 0erangkan tiga *aktor yang perlu untuk melindungi
maklumat rahsia internet dan e,mel.
(i) ______________________________________________________
______________________________________________________
(ii) ______________________________________________________
______________________________________________________
(iii) ______________________________________________________
______________________________________________________
(6 markah)
(b) Jelaskan dua hak yang diberikan kepada pencipta sesuatu karya di
bawah Akta Hak Cipta 1987?
(i) ______________________________________________________
______________________________________________________
(ii) ______________________________________________________
______________________________________________________
(4 markah)
Soalan 1sei
Jawab mana-mana dua soalan.
1. Anda adalah seorang guru satu mata ela!aran di sebuah sekolah.
"ebagai seorang guru anda memilih M#$%& A""'(% untuk meran)ang dan
menghasilkan enga!aran *ang berkesan. +enilaian adalah salah satu langkah
enting *ang terdaat dalam model berkenaan.
(a) Jelaskan kenaa asek enilaian enting dalam model 'SS231.
(14 markah)
(b) +ilih satu toik dariada mata ela!aran ma!or anda dan !elaskan
bagaimana M#$%& A""'(% ini dialikasikan dalam roses meran)ang
dan men*amaikan enga!aran dan embela!aran anda,
(14
markah)
-. .ikgu (a/ali mengintegrasikan 0MK semasa menga!arkan sub!ek 1ahasa
2nggeris tahun emat. +erisian-erisian *ang selalu digunakan ialah
erisian emrosesan erkataan3 ersembahan elektronik3 hamaran
elektronik dan erisian alat engarangan.
(a) Jelaskan lima kelebihan engintegrasian erisian emrosesan
erkataan dalam enga!aran dan embela!aran oleh .ikgu (a/ali.
(14 markah)
(b) 4uraikan lima langkah *ang erlu diambil oleh .ikgu (a/ali
semasa membuat eran)angan dan ersediaan bagi membina satu
erisian ersembahan multimedia menggunakan Microsoft Power
Point bagi suatu toik dalam mata ela!aran 1ahasa 2nggeris.
(14 markah)
5. (a) 6uru erlu membuat ertimbangan *ang sewa!arn*a dalam
memilih sesuatu bahan bantu menga!ar.
4uraikan lima ersoalan *ang erlu diertimbangkan semasa
memilih suatu bahan bantu menga!ar.

(14 markah)
(b) Anda dan rakan kumulan ditugaskan untuk membangunkan
satu ro!ek enerbitan kli 7ideo untuk di!adikan bahan bantu
menga!ar bagi satu mata ela!aran ilihan.
0erangkan lima langkah utama *ang erlu anda dan rakan ambil
untuk melaksanakan tugasan ini.

(14 markah)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->