Penyelidikan Pendidikan (EDU 3044

)

Cadangan Penyelidikan

CADANGAN PENYELIDIKAN “HUBUNGAN GANGGUAN SEKSUAL DENGAN TEKANAN DAN KEPUASAN KERJA GURU SEKOLAH MENENGAH NEGERI SELANGOR” PENYELIDIKAN PENDIDIKAN EDU3044

PENSYARAH: DR. TAJULARIPIN SULAIMAN

BADRI HAZLAN BADROL HISHAM MOHD. NURHAFIZ AMAN SHAH MOHD. SHAHRUL KAMARUDDIN

136005 135614 136069

BACELOR PENDIDIKAN (BIMBINGAN DAN KAUNSELING) JABATAN PENDIDIKAN KAUNSELOR DAN PSIKOLOGI KAUNSELING FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SERDANG, SELANGOR 2009/2010
1

Penyelidikan Pendidikan (EDU 3044) ISI KANDUNGAN BAB 1 Latar Belakang Kajian Pernyataan Masalah Objektif Kajian Persoalan Kajian Hipotesis Kajian Skop Kajian Batasan Kajian Ancaman Kajian Kepentingan Kajian Definisi Konstitutif Definisi Operasional BAB 2 Sorotan Literatur BAB 3 Rekabentuk Dan Kaedah Kajian Instrumen Analisis data Kesahan dan kebolehpercayaan instrumen Populasi dan persampelan Jadual Kerja Perbelanjaan Rujukan Lampiran BAB 1 2

Cadangan Penyelidikan

1 2 3 3 4 4 4 5 5 6 7

10

12 12 13 14 15 16 17 20

Penyelidikan Pendidikan (EDU 3044) LATAR BELAKANG KAJIAN

Cadangan Penyelidikan

Fenomena gangguan seksual semakin berleluasa dewasa kini. Ia bukan sahaja berlaku di tempat kerja dan di tempat awam malah isu gangguan seksual mula menular di sekolah. Ini memberikan gambaran bahawa sekolah sebagai sebuah institusi yang murni tidak terkecuali sebagai tempat gangguan ini boleh berlaku khususnya dalam kalangan para guru sendiri. Gangguan seksual dalam kalangan guru di sekolah boleh menjadi salah satu punca tekanan dan stres terhadap guru-guru (Fitzgerald, 1993). Hal ini, sekaligus menggugat kredibiliti dan dedikasi seseorang guru itu untuk memberikan tumpuan kepada bidang tugas utama guru, iaitu mendidik anak bangsa. Pekerja, termasuklah para guru, yang menghadapi gangguan seksual ini boleh terganggu dari segi psikologi seperti perasaan rendah diri dan takut yang keterlaluan, fisiologi seperti migrain, kurang selera makan dan gangguan kesihatan lain, dan perubahanperubahan tingkah laku seperti ponteng kerja, pendiam, pemarah atau membunuh diri (Sabitha Marican, 1999). Oleh itu, penyelidik berpendapat bahawa adalah penting bagi kajian ini

dijalankan untuk mengenal pasti persepsi para guru terhadap tingkah laku gangguan seksual, jenis-jenis gangguan seksual yang utama berlaku dalam kalangan guru, kesan-kesan akibat gangguan seksual, dan hubungan kesan gangguan seksual dengan prestasi kerja guru.

3

Penyelidikan Pendidikan (EDU 3044)

Cadangan Penyelidikan

PERNYATAAN MASALAH Masalah gangguan seksual di tempat kerja merupakan salah satu masalah yang timbul dalam persekitaran kerja di pelbagai bentuk organisasi seperti pejabat korporat, institusi kewangan, jabatan kerajaan, institusi pendidikan mahupun di pejabat perundangan (Golden et. al, 2001). Ia timbul daripada hubungan kerja harian yang melibatkan sikap peribadi individu di dalam sesebuah organisasi dan melibatkan golongan lelaki dan wanita. Bentuk-bentuk gangguan seksual yang berlaku juga terdiri daripada gangguan secara lisan, isyarat, visual, psikologi dan fizikal. Gangguan seksual merupakan masalah kritikal yang dihadapi oleh semua orang, baik wanita mahupun lelaki khususnya di tempat kerja. Ia boleh dikaitkan dengan isu yang berkaitan dengan hak asasi manusia, jenayah dan diskriminasi (Abdul Rahim, 2003). Pada pertengahan tahun 70 an, isu gangguan seksual mula mendapat perhatian dan juga dianggap sebagai perilaku yang negatif (Wilson, 1995). Ia mendapat reaksi pelbagai pihak terutama pertubuhan wanita,kesatuan sekerja, pertubuhan hak asasi manusia, organisasi bukan kerajaan (NGO) dan pertubuhan antarabangsa.

4

Penyelidikan Pendidikan (EDU 3044)

Cadangan Penyelidikan

OBJEKTIF KAJIAN Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti hubungan antara gangguan seksual dengan tekanan dan kepuasan kerja dalam kalangan guru sekolah menengah di negeri Selangor. Secara khususnya kajian ini bertujuan untuk:  Mengenalpasti samada guru di sekolah menengah mengalami gangguan seksual.  Mengenalpasti jenis-jenis gangguan seksual di sekolah.  Mengenalpasti hubungan kesan akibat gangguan seksual terhadap tekanan kerja guru di sekolah menengah.  Mengenalpasti hubungan kesan gangguan seksual terhadap kepuasan kerja guru di sekolah menengah.

PERSOALAN KAJIAN Berdasarkan objektif yang telah dinyatakan di atas, beberapa persoalan telah dibentuk: • • • • Sejauhmanakah guru –guru di sekolah menengah mengalami gangguan seksual? Apakah jenis-jenis gangguan seksual di sekolah? Sejauh manakah kesan gangguan seksual terhadap tekanan kerja guru di sekolah? Sejauh manakah kesan gangguan seksual terhadap kepuasan kerja guru di sekolah?

5

Penyelidikan Pendidikan (EDU 3044) HIPOTESIS KAJIAN

Cadangan Penyelidikan

Memandangkan kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti hubungan antara beberapa pembolehubah, maka dua hipotesis kajian telah dibina: a. Terdapat hubungan yang signifikan antara gangguan seksual dengan tekanan kerja guru di sekolah. b. Terdapat hubungan yang signifikan antara gangguan seksual dengan kepuasan kerja guru di sekolah.

SKOP KAJIAN Kajian ini hanya dijalankan di sekolah menengah negeri Selangor sahaja. Sebanyak 400 orang guru sekolah menengah akan dipilih dalam kajian ini. Sekolah dan guru ini telah dipilih berdasarkan rawak mudah. Bangsa Melayu, Bumiputra, Cina dan India.

BATASAN KAJIAN Kajian hanya melibatkan guru sekolah menengah di negeri Selangor sahaja. Hasil kajian tidak dapat digeneralisasikan di seluruh Malaysia kerana jumlah sampel yang terlibat tidak dapat melambangkan dapatan untuk keseluruhan populasi penduduk di Malaysia kerana kajian tidak melibatkan negeri lain di Malaysia.

ANCAMAN KAJIAN 6

Penyelidikan Pendidikan (EDU 3044)

Cadangan Penyelidikan

Jawapan responden boleh dipengaruhi oleh faktor lain seperti persekitaran, masa, keadaan semasa responden dan sebagainya. Kawasan kajian terhad hanya di sekitar negeri Selangor sahaja . Persepsi guru terhadap gangguan seksual juga adalah berbeza mengikut lokasi kajian. KEPENTINGAN KAJIAN Kajian ini dilakukan untuk mendapatkan data mengenai kejadian gangguan seksual di tempat kerja. Mengikut Zakaria Ismail (2003), tiada data terkumpul mengenai gangguan seksual di Malaysia. Oleh itu, adalah perlu kajian ini dilakukan supaya masyarakat akan jelas mengenai data sebenar mengenai kes gangguan seksual yang berlaku di Negara kita. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk mewujudkan kesedaran kepada warga sekolah terutamanya guru tentang kepentingan mengenalpasti kes gangguan seksual. Ini secara

langsung akan meningkatkan kualiti pengajaran guru di dalam kelas apabila kehidupannya bebas daripada tekanan akibat gangguan seksual. Di akhir kajian ini juga, diharapkan warga sekolah dapat membudayakan persekitaran Sekolah Selamat untuk keselesaan komuniti sekolah dengan berkesan.

7

Penyelidikan Pendidikan (EDU 3044)

Cadangan Penyelidikan

DEFINISI KONSTITUTIF Gangguan Seksual Kod Amalan (1999) mentakrifkan gangguan seksual ialah sebarang tingkah laku berunsur seksual yang tidak dingini dan memberi kesan sebagai gangguan samada secara lisan, isyarat, visual, psikologi atau fizikal. Gangguan seksual boleh dibahagikan kepada dua kategori, iaitu pertamanya gangguan seksual berbentuk ugutan (sexual coercion) dan keduanya gangguan seksual berbentuk ancaman terhadap ketenteraman peribadi (sexual annoyance). Tekanan Kerjaya Tekanan kerjaya memperlihatkan mangsa yang mula prestasi dan produktiviti yang semakin berkurangan, kepuasan kerja berkurangan, hilang keyakinan diri, kurang bermotivasi dan komitmen yang semakin menurun terhadap kerjaya dan majikan (Gutek, 1993). Sebanyak 10 peratus hingga 17 peratus pekerja wanita yang mengalami gangguan seksual telah berhenti kerja atau minta ditukarkan (Loy dalam McKinney & Maraoules, 1991). Kepuasan Kerja Kepuasan kerja adalah darjah yang menunjukkan betapa seseorang suka kepada kerja yang dilakukan oleh dirinya (Speator dalam Brown et. al, 2006).

8

Penyelidikan Pendidikan (EDU 3044) DEFINISI OPERASIONAL Gangguan Seksual – Ugutan

Cadangan Penyelidikan

 Gangguan seksual yang berbentuk ugutan memberikan kesan secara langsung kepada status pekerjaan seseorang. Sebagai contoh, seseorang pegawai atasan yang mempunyai kuasa menentukan gaji dan pangkat, cuba menggugut pekerja bawahan memberikan layanan seksual kepadanya. Jika pekerja bawahan tersebut tunduk kepada kehendak seksual pegawai atasan tersebut, faedah yang berkaitan dengan pekerjaan akan diperolehi. Gangguan Seksual –Peribadi  Tingkah laku seksual yang dianggap oleh mangsa sebagai ancaman, ugutan atau penghinaan, tetapi tidak mempunyai kaitan secara langsung dengan faedah-faedah pekerjaan. Walau bagaimanapun tingkah laku itu boleh menimbulkan suasana kerja yang tidak tenteram kepada mangsa yang terpaksa dialaminya untuk terus bekerja. Jenis-jenis Gangguan Seksual Kementerian Sumber Manusia (1999) mengkategorikan bentuk-bentuk gangguan seksual kepada lima jenis utama, iaitu : i. Gangguan secara lisan Ini meliputi kata-kata, komen, gurauan, usikan, bunyi dan soalan-soalan berbentuk ancaman atau cadangan seksual (Welsh, 1999).

9

Penyelidikan Pendidikan (EDU 3044) ii. Gangguan secara isyarat atau bukan lisan

Cadangan Penyelidikan

Misalnya pandangan atau kerlingan yang membayangkan sesuatu niat atau keinginan, menjilat bibir atau memegang atau memakan makanan dengan cara menggoda, isyarat tangan atau bahawa isyarat yang membayangkan perlakuan seks, tingkah laku mengurat yang berterusan dan apa-apa sahaja isyarat lucah (Paludi et. al, 1999). iii. Gangguan secara visual Antaranya ialah menunjukkan bahan-bahan lucah, melukis gambar-gambar lucah, menulis surat berunsurkan seksual, mendedahkan bahagian badan yang sulit yang tidak sepatutnya didedahkan (Foulis et. al, 1997).

iv.

Gangguan secara psikologi Mengulangi jemputan sosial yang telah tidak diterima, memujuk rayu berterusan untuk keluar bersama atau untuk bercumbuan dan sebagainya (Welsh, 1999).

v.

Gangguan secara fizikal Contohnya, sentuhan yang tidak didingini seperti menepuk, mencubit, mengusap, menggesel badan, memeluk, mencium dan serangan seksual lain (Lightle, 1992).

10

Penyelidikan Pendidikan (EDU 3044)

Cadangan Penyelidikan

Tekanan Psikologi  Gangguan seksual yang dialami boleh menyebabkan seseorang itu menghadapi tekanan psikologi seperti rasa tidak selamat, terhina, moral yang rendah, keadaan masa depan yang tidak menentu, takut, bimbang dan tekanan jiwa (Gutek, 1993). Tekanan Emosi  Individu yang mengalami gangguan seksual juga dikatakan akan mudah mengalami stres, kegelisahan, kemurungan, panas baran, mudah menangis, hilang maruah, cepat meradang dan hilang rasa hormat kepada diri sendiri (McKinney & Maraoules, 1991). Perasaan aib dan malu juga akan turut menyelubungi mangsa. Gangguan Kesihatan Fizikal  Gangguan kesihatan diri sebagaimana yang dilaporkan oleh mangsa-mangsa gangguan seksual adalah seperti kesakitan kronik pada tulang belakang dan leher. Selain itu juga, mangsa sering mengadu sakit perut, hilang selera makan, migrain, hilang berat badan dan mengalami kecelaruan tidur (Renzetti & Curran, 1999).

BAB 2 11

Penyelidikan Pendidikan (EDU 3044) SOROTAN LITERATUR

Cadangan Penyelidikan

Gangguan seksual merupakan satu bentuk salahlaku yang serius di tempat kerja. Ia boleh dianggap sebagai suatu bentuk diskriminasi seksual kerana mangsa boleh mengalami gangguan emosi dan mental yang serius (Zakaria Ismail, 2003). Dapatan kajian juga menunjukkan bahawa jenis gangguan seksual secara lisan merupakan jenis gangguan yang paling utama berlaku di kalangan guru dan secara keseluruhannya tahap gangguan seksual dalam kalangan guru adalah rendah (Azizi Yahaya, 2005). Mengikut Model Organisasi, mangsa gangguan seksual akan rasa kehilangan mobiliti kerja. Mereka juga akan mengalami tekanan dari segi fizikal dan psikologikal (Ishak & Lai, 2001). Kebanyakan wanita menganggapnya sebagai penghinaan, yang mana merendahkan tahap keyakinan diri mereka dan seterusnya mengganggu keberkesanan personal mereka (Prekel, 2001). Gangguan seksual akan mempengaruhi tahap kepuasan kerja dalam kalangan guru. Kepuasan kerja telah lama dijangkakan untuk membawa implikasi kepada produktiviti sesebuah organisasi ( Wright & Davis, 2003).

Regardless of whether one calculates the cost of sexual harassment strictly in terms of individual women’s emotional stress, which is passed on to their employers through absenteeism, reduced productivity, increased medical costs, or turnover, or whether one views it in terms of the disruption of the entire work force and the limitation of women’s choices for employment, it is clear that sexual harassment is a powerful force in the workplace (Kaplan S.J., 1991). Gangguan seksual meninggalkan kesan negatif dan destruktif kerana ia merupakan satu bentuk jenayah sosial yang tidak sihat dan perlu dibanteras (Abdul Rahim, 2003). Kajian dan 12

Penyelidikan Pendidikan (EDU 3044)

Cadangan Penyelidikan

tinjauan yang dilakukan oleh Balsham, Gutek, Gruber dan Bjorn menunjukkan bahawa kesan negatif akibat gangguan seksual di tempat kerja boleh menjejaskan dua pihak, iaitu pekerja yang menjadi mangsa dan juga organisasi itu sendiri (Barak, 1994). Dari aspek ini, kebanyakan individu yang menjadi mangsa kepada gangguan seksual di tempat kerja melaporkan bahawa mereka telah mengalami beberapa tekanan psikologi, penderaan emosi dan masalah kesihatan fizikal (Henry & Meltzoff, 1998). Oleh yang demikian berdasarkan kajian-kajian lepas maka adalah perlu untuk melakukan kajian dalam kalangan guru kerana gangguan seksual mampu memberi impak besar terhadap prestasi kerja guru. Dalam masa yang sama ia memberi kesan kepada perkembangan para pelajar kerana jelas bahawa guru yang tidak mampu menunjukkan prestasi penuh semasa proses pengajaran dan pembelajaran akan mempengaruhi pencapaian pelajar. Justeru kajian mengenai gangguan seksual ini perlu dilakukan bagi mengenalpasti hubungan antara gangguan seksual dengan tekanan dan kepuasan kerja.

13

Penyelidikan Pendidikan (EDU 3044) BAB 3 REKABENTUK & KAEDAH KAJIAN

Cadangan Penyelidikan

Kajian ini adalah berbentuk deskriptif. Jenis penyelidikan ini adalah jenis tinjauan. Tiga set soal selidik akan digunakan. Kajian ini adalah bertujuan untuk melihat sejauhmanakah tahap kewujudan masalah gangguan seksual dalam kalangan guru-guru di tempat kerja (sekolah). Sampel adalah terdiri daripada 380 orang guru dari sekolah negeri Selangor. Instrumen Borang soal selidik ini merupakan adaptasi daripada soal soal selidik Sex And The Workplace, manakala tekanan kerja dan kepuasan kerja, masing-masing diukur dengan Job Related Tension Index dan Brayfield-Rothe Index. Data yang diperoleh dengan menggunakan soal selidik yang telah diedarkan kepada responden yang terpilih. Setiap maklumat akan ditafsirkan secara kuantitatif dan dianalisis menggunakan SPSS versi 17.0. Kajian rintis juga akan dijalankan bagi memastikan item soal selidik jelas, ringkas, mudah difahami dan mempunyai nilai kebolehpercayaan yang tinggi.

Analisis Data Bagi menentukan bilangan guru di sekolah yang pernah mengalami gangguan seksual, analisis perbandingan min akan dijalankan berdasarkan jawapan subjek yang diperoleh daripada soal selidik. Seterusnya, bagi menentukan jenis-jenis gangguan seksual yang dihadapi oleh guru pula, maka perbandingan antara peratusan skor bagi kategori gangguan seksual akan dilakukan. Untuk melihat hubungan antara gangguan seksual dengan tekanan dan kepuasan kerja pula, maka ujian korelasi Pearson akan dilaksanakan.

14

Penyelidikan Pendidikan (EDU 3044)

Cadangan Penyelidikan

Kesahan & Kebolehpercayaan Instrumen  Sex at The Workplace – Alpha 0.83 (Gutek, 1985)  Job Related Tension Index – Alpha 0.91 (Kahn, Wolfe, Quinn, Shoek & Rosenthal,1964)  Brayfield-Rothe Index – Alpha 0.87 (Brayfield & Rothe,1951)

15

Penyelidikan Pendidikan (EDU 3044) Populasi Dan Persampelan

Cadangan Penyelidikan

400 orang guru yang akan dipilih daripada jumlah guru keseluruhan seramai 24626 dengan menggunakan Jadual Krejcie dan Morgan. Carta bagi pemilihan populasi adalah seperti di bawah: Pemilihan Latar Negeri Klasifikasi Mengikut Daerah Sekolah di Selangor (Persampelan Berstrata) Populasi Guru di Selangor Guru : 24626 orang Sampel dipilih : 380 Jumlah Daerah: 21 buah daerah

Nama daerah dinegeri Selangor : Pemilihan Guru Sabak Bernam - 18 org Sungai Besar -18 org Hulu Selangor -18 org Tanjung Karang -18 org Kuala Selangor -18 org Selayang-18 org Gombak -18 org Ampang -18 org Pandan -18 org Hulu Langat -18 org Serdang -18 org Puchong -18 org Kelana Jaya -18 org Petaling Jaya Selatan -18 org Petaling Jaya Utara -18 org Subang -18 org Shah Alam -18 org Kampar -18 org Klang -18 org Kota Raja -18 org Sepang - 20 org

Melaksanakan Kajian

16

Penyelidikan Pendidikan (EDU 3044) JADUAL KERJA

Cadangan Penyelidikan

Jadual kerja di bawah menunjukkan aliran pergerakan kajian ini yang akan dijalankan selama enam bulan: Ogos MASA TAHAP KERJA Tahap perancangan penyelidikan : I. II. Kenalpasti masalah kajian Kenalpasti tujuan & objektif

Julai

Sept

Nov

Oct

III. Menentukan skop & batasan kajian Tahap rekabentuk kajian : I. Reka bentuk kajian – 3 soal selidik

II. Menentukan populasi dan persampelan Tahap operasi penyelidikan : I. II. III. IV. V. VI. Penyesuaian alat ukur Kebenaran pihak KPM, PPD Daerah, Sekolah Kajian rintis (analisis) Kebolehpercayaan soal selidik Edaran soal selidik Pengumpulan data

VII. Analisis Data Tahap Penyempurnaan Penyelidikan : I. II. III. IV. Pentafsiran objektif penyelidikan Laporan objektif kajian Penerbitan Pembentangan Kajian

17

Dis

Penyelidikan Pendidikan (EDU 3044) BELANJAWAN

Cadangan Penyelidikan

Kos keseluruhan bagi kajian ini adalah sebanyak RM 36 970. Data terperinci mengenai budget kewangan bagi kajian ini adalah seperti berikut: KOS PENYELIDIKAN Photostat Borang Soal Selidik Pen Saguhati Analisis SPSS Minyak Tol Sewa Pembantu Penyelidik Penerbitan Laptop Printer Kontijensi RM 1 x 400 RM 3 x 400 RM 2 x 400 PENGANGKUTAN (RM 50 x 15) x 5 (RM 20 x 15) x 5 (RM 50 x 15) x 5 LAIN – LAIN (RM 50 x 30) x 5 RM 100 x 300 RM 3000 RM 500 RM 3620 JUMLAH RM 400 RM 1200 RM 800 RM 3750 RM 2250 RM 3750 RM 7500 RM 3000 RM 3000 RM 500 RM 3620 RM 36 970

RUJUKAN

18

Penyelidikan Pendidikan (EDU 3044)

Cadangan Penyelidikan

Abdul Rahim Abdul Rashid. 2003. Gangguan seksual : pengurusan tingkah laku dan perkembagan gender dalam organisasi. Kuala Lumpur : Utusan Publications and Distributors Sdn. Bhd. Azizi Yahaya. 2005. Masalah gangguan seksual di kalangan guru-guru di johor, melaka, n,sembilan, dan selangor. Universiti Teknologi Malaysia. Johor, Malaysia.

Barak, A. 1999. A cognitive behavioral education workshop to combat sexual harassment in the workplace. Journal of Counselling and Developement”, 72, 595. Retrieved July 30, 2004 from Pro Quest.

Bradley E. Wright and Brian S. Davis. 2003. Job satisfaction in the public sector: the role of the work environment. The American Review of Public Administration

Fitzgerald, L.F., & Ormerod, A.J. 1993. “Breaking silence : the sexual harassment of women in academia and the workplace”. Dalam F.L. Denmark and M.A. Paludi (Eds.), Psychology of Women : A Handbook of Issues and Theories (pp.553 – 581). Westport, CT : Greenwood.

Foulis, D. dan McCabe, M.P. 1997. “Sexual harassment : factors affecting attitudes and perceptions”. Sex Roles : A Journal of Research. Diambil pada March, 22, 2005daripada Articles database.

Golden III, J.H., Johnson, C.A. & Lopez, R.A. 2001. Sexual harassement in the workplace : exploring the effects of attractiveness on perception of harassment. Sex Roles : A Jurnal of Research. Retrieved on March 22, 2005 from Find Aticles Database.

Gutek, B.A., & Koss, M.P. 1993. Changed women and changed organizations : consequences of and coping with sexual harassment. Jurnal of Vocational Behavior, 42, 28-48. 19

Penyelidikan Pendidikan (EDU 3044)

Cadangan Penyelidikan

Henry, J. & Meltzoff, J. 1998. Perception of sexual harassment as a function of target’s response type and observe’s sex. Sex Role : A Journal of Research. Retrieved March 22, 2005 from Find Articles database.

Ishak Mad Shah & Lai Lee Ching. 2001. Gangguan seksual di tempat kerja dan hubungannya dengan tekanan kerja dan kepuasan kerja. Jurnal Teknologi, 34(E) Jun 2001: 51–64. Universiti Teknologi Malaysia. Kementerian Sumber Manusia. 1999. Kod amalan untuk mencegah dan membasmi gangguan seksual di tempat kerja. Kuala Lumpur. Malaysia. Ligthle, J. dan Doucet, E.H. 1992. Sexual harassment in the workplace. a guide to prevention. California : Crisp Publications Inc.

Mc Kinney, K. & Maroules, N. 1991. Sexual harassment, dalam E. Grauerholz & M. A. Koralewski (eds.) Sexual Coercion : A Sourcebook On Its Nature, Cause and Prevention”. Canada : Lexington Books. Michael B. Brown, Ashley Hardison, Larry M. Bolen and Christy M. Walcott. 2006. A comparison of two measures of school psychologists’ job satisfaction. Canadian Journal of School Psychology. 21; 47 Paludi, M.A., DeFour, D.C., Attah, K., & Betts, J. 1999. “Sexual harassment in education and workplace : a view from the field of psychology”. Dalam M.A. Paulidi (Ed.), The Psychoogy Of Sexual Victimization : A Handbook. West-Port, Ct : Greenwood. Renzettti, C. M. & Curan, D. J. 1999. Women, men and society (4th ed.). Boston : Allyn & Bacon. Sabhita Marican. 1999. “Punca gangguan seksual di tempat kerja”. Dalam 20

Penyelidikan Pendidikan (EDU 3044)

Cadangan Penyelidikan

laman web http://www.utusan.com.my. Utusan Online 2 September 1999. Sally J. Kaplan. 1991. Consequences of sexual harassment in the workplace. Affilia 6; 50. Welsh, S. 1999. Gender and sexual harassment. Annual Review of Sociology. 25, 169-190. Wilson, EM. 1995. Organizational behaviour and gender. London: McGraw-Hill. Zakaria Ismail, Abdul Malik Habeeb Mohd dan Malani Achro. 2003. Gangguan seksual di tempat kerja:definisi, kesan dan langkah mengatasinya. Kuala Lumpur. Malaysia.

21

Penyelidikan Pendidikan (EDU 3044)

Cadangan Penyelidikan

LAMPIRAN

BORANG SOAL SELIDIK BAHAGIAN A 22

Penyelidikan Pendidikan (EDU 3044)

Cadangan Penyelidikan

Sila tandakan (/) bagi gangguan seksual yang pernah dilakukan oleh rakan sekerja anda di sekolah:

a. Lisan
Jenis Lawak lucah Sindiran mengenai penampilan fizikal Sindiran mengenai perlakuan seksual Soalan peribadi yang keterlaluan Pelawaan seksual yang tidak diingini Lain-lain: Jika Ya, sila nyatakan: Sila tanda (/) Ekplisit Ya Tidak Sila tanda (/) Implisit Ya Tidak

b. Bukan Lisan

Sila tanda (/) Jenis Bersiul Cuba mendekatkan badan Gerak badan yang mengghairahkan Bahan bertulis (e-mail, surat, faks, dll.) Lain-lain: Jika Ya, sila nyatakan: Ekplisit Ya Tidak

Sila tanda (/) Implisit Ya Tidak

c. Fizikal Sila tanda (/) Jenis Sentuhan fizikal yang tidak diingini 23 Ekplisit Ya Tidak Sila tanda (/) Implisit Ya Tidak

Penyelidikan Pendidikan (EDU 3044) Menyentuh bahagian badan yang sulit Paksaan untuk ciuman / pelukan Serangan seksual Rogol Lain-lain: Jika Ya, sila nyatakan:

Cadangan Penyelidikan

d. Psikologi Sila tanda (/) Jenis Mengulangi jemputan sosial yang telah tidak diterima Memujuk rayu berterusan untuk keluar bersama memujuk rayu berterusan untuk bercumbuan Sering memandang dengan ghairah Lain-lain: Jika Ya, sila nyatakan: Ekplisit Ya Tidak Sila tanda (/) Implisit Ya Tidak

e. Visual Sila tanda (/) Jenis Menunjukkan video pornografi Menunjukkan gambar-gambar lucah Mendedahkan bahagian badan yang sulit Menunjukkan aksi lucah 24 Ekplisit Ya Tidak Sila tanda (/) Implisit Ya Tidak

Penyelidikan Pendidikan (EDU 3044) Lain-lain: Jika Ya, sila nyatakan:

Cadangan Penyelidikan

BAHAGIAN B Sila tandakan (/) jika pernyataan di bawah mengambarkan diri anda: Item Saya rasa berpuas hati dengan kerja saya Kebanyakan hari saya teruja dengan kerja saya Setiap hari kerja seperti tidak akan berakhir Saya mendapat kenikmatan dalam kerja saya Saya berasakan kerja saya tidak menyenangkan Sangat Setuju Setuju Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju

BAHAGIAN C Sila tandakan (/) jika pernyataan di bawah mengambarkan diri anda: Sangat Tidak Setuju

Item Berasakan bahawa anda mempunyai autoriti yang sangat sedikit dalam melaksanakan tugasan yang diberikan

Sangat Setuju

Setuju

Tidak Setuju

25

Penyelidikan Pendidikan (EDU 3044) Tidak jelas tentang bidang dan tanggungjawab kerja anda Tidak tahu mengenai peluang kemajuan atau kenaikan pangkat wujud untuk diri anda Merasakan beban kerja anda adalah berlebihan sehingga tidak mampu diselesaikan sebelum tarikh akhir Memikirkan anda tidak mampu untuk memuaskan permintaan pelbagai pihak terhadap anda Berasakan anda tidak layak untuk mengendalikan kerja anda Tidak mengetahui apa pandangan penyelia anda terhadap prestasi kerja anda Kenyataannya, anda tidak mendapat maklumat untuk menjalankan tugas anda Perlu untuk menentukan keputusan yang akan memberi kesan terhadap individu yang anda kenal Merasakan anda tidak disukai dan diterima dalam kalangan rakan sekerja anda Berasa tidak mampu mempengaruhi keputusan penyelia anda dan tindakannya yang boleh mempengaruhi anda Tidak mengetahui apa harapan rakan sekerja terhadap diri anda Memikirkan bahawa kapasiti kerja anda akan mengganggu hasil kerja tersebut Merasakan anda terpaksa melakukan sesuatu semasa kerja yang berada di luar pertimbangan anda Merasakan bahawa kerja anda boleh mengganggu kehidupan 26

Cadangan Penyelidikan

Penyelidikan Pendidikan (EDU 3044) keluarga anda

Cadangan Penyelidikan

27