Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

Prakata

Alhamdulillah syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnia dan kekuatan yang diberikanNya dapat saya menyiapkan buku soalan topikal dan jawapan Tasawwur Islam tingkatan 4 dan 5 ini dengan jayanya, walaupun saya terbelenggu dengan hambatan kerja-kerja yang semakin menimbun. Tetapi demi untuk menambahkan khazanah ilmu dan memenuhi hasrat pelajar, saya korbankan masa rehat untuk menyiapkan buku yang tidak seberapa ini. Buku ini adalah lanjutan daripada buku nota lengkap tasawwur Islam ting 4 dan 5 yang telah saya siapkan terdahulu. Kebanyakan soalan dan jawapan yang terdapat dalam buku ini adalah berdasarkan kepada soalan-soalan sebenar SPM yang lepas-lepas. Disamping itu buku ini juga di susun mengikut bab dan tajuk sepertimana yang terdapat dalam buku teks. Penyusunan mengikut bab dan tajuk ini adalah untuk menyenangkan pelajar membuat ulangkaji bagi menghadapi peperiksaan. Jawapan bagi setiap tajuk di sediakan sebagai rujukan kepada pelajar. Harapan saya mudah-mudahan buku ini dapat membantu pelajar dalam memperolehi A+ Tasawwur Islam dalam SPM nanti, serta dapat meningkatkan kecemerlangan matapelajaran Tasawwur Islam di sekolah anda. Akhir sekali mudah-mudahan buku kecil yang tak seberapa ini boleh menjadi pemangkin kepada kejayaan pelajar dalam menghadapi peperiksaan khasnya dan dalam kehidupan amnya. Amin Sekian, Wasaalam. Salam dari penyusun Ustaz Safaee b. Zakaria Tokburong.wordpress.com 15 Zulkaedah 1430 H / 3 Nov 2009

By Tokburong.wordpress.com

1

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

TINGKATAN 4
BAB 1 Pelajaran 1 Pelajaran 2 Pelajaran 3 Pelajaran 4 Pelajaran 5 Pelajaran 6 Konsep Ketuhanan Konsep Kerasulan Konsep Insan 11 Konsep Alam 14 Tanggungjawab Memelihara dan Memulihara Alam Unit 1 dan 2 - Kedudukan Wahyu Unit 3 - Kedudukan Akal Unit 4 – Islam Agama Syumul Pelajaran 7 Pelajaran 8 Pelajaran 9 Bimbingan Al-Quran Bimbingan Hadis Pengaruh Yang Merosakkan Pemikiran Muslim BAB 2 CIRI PANDANGAN HIDUP MUSLIM 16 19 24 27 30 33 35 ASAS PEMIKIRAN ISLAM 5 8

Pelajaran 10 Pelajaran 11 Pelajaran 12 Pelajaran 13 Pelajaran 14

Rabaniyyah Syumuliyyah Waqiiyyah Alamiyyah Murunah

44 45 47 49 50

BAB 3

INSTITUSI ISLAM

Pelajaran 15

Sistem Pemerintahan Islam Unit 1 – Negara Islam Unit 2 – Khalifah Unit 3 – Rakyat 52 56 59 61 66

Pelajaran 16 Pelajaran 17

Sistem kehakiman Islam Sistem Sosial Islam

By Tokburong.wordpress.com

2

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

TINGKATAN 5
BAB1 EKONOMI ISLAM

PELAJARAN 1 – ISLAM DAN HARTA Unit 1 Harta amanah Allah Unit 2 Memperoleh dan membelanjakan harta PELAJARAN 2 – ISLAM DAN HAK MILIK Unit 1 Islam mengiktiraf hak milik Unit 2 Larangan mencerobohi harta

71 75

82 85

PELAJARAN 3 – ISLAM DAN PEKERJAAN Unit 1 Galakkan bekerja Unit 2 PELAJARAN 4 Bekerja kerana Allah - FALSAFAH DAN SISTEM MUAMALAH ISLAM Unit 1 Unit 2 Unit 3 Pengertian dan sistem muamalah Islam Kepentingan Muamalah Islam Jenis-jenis muamalah

87 92

94 97 99

BAB 2

FALSAFAH PERUNDANGAN ISLAM

PELAJARAN 5 – PERUNDANGAN ISLAM Unit 1 Pengertian perundangan Islam Dan falsafah Unit 2 Unit 3 Unit 4 Pengertian qadha, fikah, Ijtihad dan fatwa Matlamat perundangan Islam Pengertian hukum harus, wajib Haram, sunat dan makruh

101 105 110 116

PELAJARAN 6 – FALSAFAH IBADAT DALAM ISLAM Unit 1 Pengertian ibadat Unit 2 Unit 3 Unit 4 konsep dan falsafah ibadat Munakahat falsafah jenayah

119 123 125 130

By Tokburong.wordpress.com

3

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

BAB 3

PENYELESAIAN MASALAH

PELAJARAN 7 – Asas dan pertimbangan penyelesaian Masalah menurut Islam PELAJARAN 8 PELAJARAN 9 Cara penyelesaian masalah

134 136

Isu masalah dan cara penyelesaian Menurut Islam

140

PELAJARAN 10 – Kelebihan penyelesaian masalah Menurut Islam

147

By Tokburong.wordpress.com

4

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

BAB 1 : ASAS PEMIKIRAN ISLAM
PELAJARAN 1 : KONSEP KETUHANAN

Soalan
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Apakah yang dimaksudkan dengan tuhan Mengapa manusia memerlukan tuhan dalam kehidupan mereka Nyatakan pengertian uluhiyyah Jelaskan tiga konsep Uluhiyyah Nyatakan pengertian Rububiyyah Huraikan tiga konsep Rububiyyah Jelaskan dua perbezaan antara tauhid Rububiyyah dengan tauhid Uluhiyyah Nyatakan Pengertian Asma’ wasifat Senaraikan tiga contoh nama-nama Allah SWT yang mulia.

10. Apakah yang dimaksudkan dengan fitrah beragama 11. Berikan bukti bahawa mengamalkan agama merupakan fitrah semulajadi manusia 12. Huraikan dua peranan agama dalam membina tamadun yang cemerlang 13. Jelaskan tiga ciri orang yang beragama 14. Nyatakan dengan memberi contoh cara manusia mencintai Allah SWT

Jawapan
1. Maksud tuhan ialah : • Allah yang mempunyai kuasa mutlak yang Maha Sempurna, tiada cacat celanya dan dapat di akui sebagai pencipta, pentadbir dan pemilik alam ini. Tiada kuasa lain yang dapat menyamai dan menandingi kuasa Allah SWT 2. Manusia memerlukan tuhan dalam kehidupan mereka kerana: • Fitrah semulajadi manusia yang mempunyai kepercayaan kepada suatu kuasa yang Maha Agung • Hanya kepercayaan kepada Tuhan dapat menjadikan kehidupan manusia lebih sempurna dan selamat. • Kepercayaan kepada Tuhan menyebabkan manusia sentiasa menjauhkan diri daripada perkara-perkara negatif dalam kehidupan. By Tokburong.wordpress.com

5

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

3. Pengertian uluhiyyah ialah : Uluhiyyah ialah mengakui Allah SWT yang Maha Esa yang layak disembah, dipatuhi dan ditaati secara mutlak. 4. Konsep Uluhiyyah • Mengakui hanya Allah SWT yang layak disembah dan ditaati • Paksi utamanya ialah kalimah syahadah • Orang yang tidak beriman dengan tauhid uluhiyyah dianggap sesat 5. Pengertian Rububiyyah Rububiyyah ialah keyakinan dalam hati secara mutlak bahawa Allah SWT memiliki, mentadbir dan mencipta seluruh alam. 6. Konsep Rububiyyah • Allah SWT adalah pencipta, pemilik dan pentadbir alam. • Kekuasaan Allah SWT meliputi langit dan bumi • Allah SWT berkuasa memberi sesuatu mengikut kehendaknya 7. Perbezaan antara tauhid Rububiyyah dengan tauhid uluhiyyah Tauhid Rububiyyah Tauhid Uluhiyyah • Keyakinan dalam hati secara mutlak Allah • Keyakinan dalam hati bahawa Allah SWT SWT sebagai pentadbir alam yang Maha Esa yang layak disembah dan dipatuhi • Diimani / dipercayai oleh semua manusia • Diimani / dipercayai oleh orang Islam sahaja 8. Pengertian Asma’ wasifat ialah : • Allah SWT mempunyai nama-nama yang indah dan memiliki sifat-sifat yang mulia 9. Contoh nama-nama Allah SWT yang mulia. • Al-Hakim • Al-Khabir • Al-Azim • Al-Ghafur • Al-Alim 10. Maksud fitrah beragama ialah :

• • • •

Naluri semulajadi manusia yang mengakui adanya Allah SWT.

11. Bukti bahawa mengamalkan agama merupakan fitrah semulajadi manusia : Manusia terdorong memohon kepada sesuatu yang dipercayai mempunyai kuasa ghaib yang boleh membantu melindungi dan menunaikan sesuatu hajat mereka. Contohnya masyarakat primatif memuja sungai, semangat dan sebagainya. Secara fitrah manusia mengakui kewujudan sesuatu yang berkuasa dan berusaha mencarinya. Contohnya usaha Nabi Ibrahim mencari-cari tuhan yang sebenar untuk di sembah. Manusia akan kembali mengingati tuhan apabila di timpa bencana dan musibah untuk

By Tokburong.wordpress.com

6

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

memohon pertolongan. Kerana mereka yakin hanya kuasa ghaib sahaja yang mampu menolong mereka, iaitu tuhan. 12 Peranan agama dalam membina tamadun yang cemerlang : • Islam menghendaki umatnya berfikir secara kreatif dan inovatif • Islam mewajibkan umatnya menuntut dan mendalami ilmu pengetahuan • Islam mengatur peradaban dan akhlak yang terpuji untuk memastikan manusia dapat hidup dengan aman dan bahagia di dunia dan akhirat • Menuntut penganutnya beramal dan berusaha untuk memajukan diri, bangsa dan negara 13 Ciri orang yang beragama : • Sentiasa reda dengan ketentuan Allah SWT • Bersyukur dengan nikmat yang dimiliki dengan cara memanfaatkan kejalan Allah SWT • Melakukan sesuatu pekerjaan dengan ikhlas kerana Allah SWT • Memiliki jiwa yang mantap dan teguh atas prinsip kebenaran • Memiliki kesempurnaan akhlak, menghormati rakan, jiran dan tidak mencintai dunia

14 Cara manusia mencintai Allah SWT • Mematuhi perintahNya, contohnya menunaikan solat lima waktu • Menjauhi laranganNya, contohnya menjauhi daripada zina • Sentiasa mengingatiNya, contohnya berdoa dan sentiasa bertahmid • Bertawakal kepada Allah SWT dan tidak hanya berserah kepadaNya contohnya sentiasa berdoa dan berusaha • Redha dengan ketentuanNya; contohnya sentiasa sabar dengan musibah yang menimpa • Bersyukur atas nikmat kurniaanNya; contohnya melakukan syujud syukur apabila mendapat nikmat daripada Allah SWT • Melakukan amalan kebajikan; contohnya bersedekah kepada fakir miskin

PELAJARAN 2 : KONSEP KERASULAN

Soalan
1. Nyatakan maksud nabi. 2. Nyatakan pengertian rasul. 3. Jelaskan maksud rasul Ulul Azmi 4. Berikan dua sebab gelaran Ulul Azmi diberikan kepada rasul-rasul tertentu. 5. Huraikan dua perbezaan antara nabi dan rasul 6. Terangkan tiga peranan rasul 7. Jelaskan cara anda beradab kepada rasul 8. Jelaskan sifat wajib, mustahil dan harus bagi rasul

By Tokburong.wordpress.com

7

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

9. Antara keistimewaan para rasul ialah maksum dan mukjizat, berikan pengertian perkara-perkara tersebut 10. Huraikan peranan mukjizat kepada para rasul 11. Perkara luar biasa yang berlaku kepada manusia ialah irhas, karamah, maunah istidraj dan sihir. Berikan maksud perkara-perkara tersebut. 12. Jelaskan tiga sebab nabi Muhammad s.a.w. dipilih sebagai rasul terakhir.

Jawapan
1. 1 Maksud nabi Nabi ialah manusia lelaki pilihan Allah SWT yang diberikan wahyu untuk dirinya dan tidak wajib menyampaikannya kepada orang lain. 2. 2 Pengertian rasul. Rasul ialah manusia lelaki pilihan Allah SWT yang diberikan wahyu untuk dirinya dan wajib menyampaikannya kepada orang lain. 3. 3 Maksud rasul Ulul Azmi Gelaran yang diberikan kepada rasul yang memiliki kesabaran yang amat tinggi dalam menghadapi cabaran semasa berdakwah. 4. 4 Sebab diberi gelaran Ulul Azmi • Mendapat pengiktirafan Allah SWT diatas usaha dakwah yang telah dijalankan • Memiliki kesabaran yang tinggi semasa berdakwah • Sentiasa memohon kepada Allah SWT supaya kaum mereka tidak diturunkan azab • Sentiasa berdoa kepada Allah SWT supaya memberi hidayah kepada kaum mereka • Memiliki keazaman yang tinggi semasa berdakwah 5. Perbezaan antara nabi dan rasul Nabi • Wahyu untuk dirinya sahaja dan tidak wajib disampaikan kepada orang lain. • Kitab tidak diturunkan kepada para nabi • Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Jumlah nabi 124,000 orang Rasul • Wajib menyampaikan wahyu kepada orang lain • Menerima kitab dan sufuf • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah rasul 313 orang

6. 6 Peranan rasul • Membimbing manusia ke jalan yang benar • Menyeru manusia supaya menyembah Allah SWT • Menerangkan kepada manusia tentang perkara-perkara ghaib • Menyampaikan berita gembira dan berita buruk sebagai peringatan kepada manusia • Menyampaikan segala perintah Allah SWT • Mengajar manusia cara beribadat yang betul • Menunjukkan akhlak yang mulia

By Tokburong.wordpress.com

8

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

7. 7 Cara anda beradab kepada rasul ialah : • Sentiasa berselawat kepada rasul • Beriman dengan ajaran yang dibawa oleh rasul • Mengasihi dan mencintai mereka melebihi mahkluk lain • Mengamalkan sunnah rasul dalam kehidupan • Mentaati ajaran yang disampaikan oleh para rasul dengan hati yang ikhlas 8. 8 Sifat wajib, mustahil dan harus bagi rasul ialah Sifat Wajib • As-Sidq (benar) • Al-Amanah (Jujur) • At-Tabligh (Menyampaikan) • Al-Fatanah (Bijaksana) Sifat Mustahil • Al-Kizb (Pendusta) • Al-Khiyanah (Pecah Amanah) • Al-Kitman (Menyembunyikan) • Al-Baladah (Bodoh) Sifat Harus • Bersifat seperti manusia biasa yang tidak menjejaskan martabat sebagai utusan Allah SWT. 9. Pengertian maksum dan mukjizat ialah : maksum • Maksum bermaksud rasul-rasul terpelihara daripada melakukan perkara kejahatan, dosa dan perkara kurang sopan yang boleh merosakkan kehormatannya. Rasul juga terpelihara daripada perkara cacat yang mengurangkan kemuliaan seseorang seperti buta, tuli, bisu, gila atau lainlain penyakit yang boleh merosakkan darjat kemuliaan seorang rasul Mukjizat • Perkara luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepada para nabi dan rasul untuk membuktikan kebenaran, kenabian dan kerasulan serta melemahkan musuh-musuh mereka contohnya Keluar air dari celah Nabi Muhammad. 10. Peranan mukjizat kepada para rasul • Membuktikan kebenaran para nabi dan rasul • Mengukuhkan keyakinan orang ramai • Membantu nabi dan rasul menjalankan tugas • Menunjukkan kekuasaan Allah SWT 11. Maksud irhas, karamah, maunah istidraj dan sihir. Irhas • Perkara luar biasa yang berlaku kepada orang yang bakal dilantik oleh Allah SWT sebagai rasul. Contohnya Nabi Isa boleh bercakap semasa masih bayi Karamah • Perkara luar biasa yang berlaku kepada manusia biasa yang tinggi darjatnya disisi Allah SWT Contohnya Maryam ( ibu Nabi Isa ) dianugerahi hidangan dari langit ketika beribadat

By Tokburong.wordpress.com

9

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

Maunah • Perkara luar biasa yang berlaku kepada Umat Islam tanpa diusahakan untuk dipelajarinya. Perkara tersebut berlaku hanya sekali sahaja. Contohnya seseorang yang terlibat dalam kemalangan yang dahsyat, tetapi beliau tidak mengalami kecederaan yang teruk Istidraj • Perkara luar biasa yang berlaku kepada orang yang tidak taat atau derhaka kepada Allah SWT untuk menyesatkannya lagi. Contohnya Qarun yang beroleh kekayaan yang luar biasa telah beransur-ansur menjadi sombong dan kufur Sihir • Perkara luar biasa yang berlaku kepada seseorang dengan bantuan daripada syaitan dan boleh dipelajari. Contohnya seseorang yang kebal dan tidak lut oleh sebarang senjata.

PELAJARAN 3 : KONSEP INSAN

Soalan
1 2 3 4 5 6 Berikan pengertian insan Nyatakan proses kejadian insan menurut Islam Jelaskan dua tanggungjawab insan terhadap Allah SWT Huraikan sebab manusia perlu memikul tanggungjawab tersebut Senaraikan tiga keistimewaan insan berbanding makhluk yang lain Nyatakan dua amalan yang boleh dilakukan oleh manusia bagi mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nyatakan perbezaan utama antara manusia dengan haiwan. Jelaskan tiga kebaikan memerhati dan memikir kejadian manusia. Huraikan peranan manusia terhadap alam

7 8 9

10 Terangkan akibat mengabaikan tanggungjawab sebagai insan

By Tokburong.wordpress.com

10

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

Jawapan
1 Pengertian insan • Insan ialah makhluk istimewa yang boleh berfikir, menerima ilmu dan berkehendak. Proses kejadian insan menurut Islam • Pati berasal daripada tanah (Nutfah ) ( Air mani ) • Percampuran benih lelaki dan perempuan )(Ovum + Sperma ) • Darah beku( Alaqah) ( Zigot) • Seketul tulang (Mudghah )( Embrio) • Tulang dibaluti dengan daging( Fetus ) • Ditiupkan roh • Dilahirkan sebagai manusia Tanggungjawab insan terhadap Allah SWT • Mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya • Bersyukur dengan nikmat Allah SWT dan menggunakannya dengan baik • Sentiasa mengingati Allah SWT melalui amalan zikir Sebab manusia perlu memikul tanggungjawab tersebut : • Manusia memiliki akal fikiran yang sempurna • Manusia memiliki fizikal yang sempurna dan menarik • Manusia telah dilantik sebagai khalifah Allah SWT di muka bumi • Rasul dilantik daripada kalangan manusia • Manusia mahkluk yang berbudaya dan bertamadun Keistimewaan insan berbanding makhluk yang lain • Memiliki akal fikiran sedangkan makhluk lain tidak mempunyai akal fikiran • Dilantik menjadi khalifah Allah di muka bumi • Setiap amalan akan mendapat ganjaran daripada Allah sedangkan makhluk lain, amalannya tidak dikira oleh Allah SWT • Rasul dilantik dari kalangan manusia • Mempunyai fizikal yang sempurna • Dijadikan daripada unsur-unsur jasmani dan rohani • Berbudaya dan bertamadun Amalan yang boleh dilakukan oleh manusia bagi mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat • Menunaikan solat fardu • Menjauhi perkara maksiat • Mentaati setiap perintah Allah • Menjalinkan hubungan dengan semua makhluk Allah

2

3

4

5

6

By Tokburong.wordpress.com

11

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

7

Perbezaan utama antara manusia dengan haiwan ialah manusia memiliki akal fikiran sedangkan haiwan tiada akal.

8

Kebaikan memerhati dan memikir kejadian manusia • Dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT • Dapat menyedari kelemahan diri manusia dalam semua bidang • Dapat mengakui keagungan dan kekuasaan Allah SWT yang Maha Agung Peranan manusia terhadap alam • Mengurus alam secara bijaksana • Memelihara dan memulihara alam dengan sempurna • Mengkaji dan menyelidiki khazanah alam untuk kegunaan manusia • Memaju dan memakmurkan alam dengan cara yang telah ditetapkan oleh Allah SWT

9

10 Akibat mengabaikan tanggungjawab sebagai insan • Berlaku kerosakan di muka bumi seperti banjir dan sebagainya • Manusia akan melakukan perkara syirik kepada Allah SWT • Manusia menjadi sesat dari kebenaran • Mendapat kemurkaan daripada Allah SWT

PELAJARAN 4 : KONSEP ALAM

Soalan
1. Berikan maksud alam. 2. Nyatakan jenis-jenis alam. 3. Terangkan perbezaan antara alam ghaib dan alam musyahadah 4. Alam merupakan bukti kekuasaan Allah. Buktikan 5. Jelaskan cara meningkatkan keimanan dengan melihat alam ini 6. Syurga dan neraka merupakan sebahagian daripada alam ghaib. Bagaimanakah cara untuk menanam keimanan kepada syurga dan neraka di dalam diri pelajar?. 7. Mengapakah Allah merahsiakan alam ghaib daripada penglihatan manusia 8. Setiap muslim wajib beriman dengan perkara ghaib. Jelaskan kesan beriman dengan perkara ghaib 9. Jelaskan alam ghain yang dilalui oleh setiap manusia 10. Akal tanpa wahyu tidak akan dapat memikirkan perkara ghaib. Berikan hujah untuk menyokong pernyataan di atas.

By Tokburong.wordpress.com

12

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

Jawapan
1. Maksud alam. • Alam ialah makhluk ciptaan Allah SWT Jenis-jenis alam. • Alam terbahagi kepada dua iaitu 1. Alam musyahadah ialah alam yang dapat dilihat dan ditanggapi oleh pancaindera manusiacontohnya haiwan, tumbuhan sungai dan sebagainya 2. Alam Ghaib iaitu alam yang tidak dapat ditanggapi dan dilihat oleh pancaindera manusia, contohnya syurga, neraka, dosa, pahala dan sebagainya.

2.

3.

Perbezaan antara alam ghaib dan alam musyahadah Alam Ghaib Alam Musyahadah • Pancaindera manusia tidak mampu • Dapat ditanggapi oleh pancaindera memikir dan menanggapi alam ghaib • Untuk menguji keimanan manusia • Boleh dimanfaatkan manusia untuk membina tamadun • Akal tidak mampu memikirkan hakikat • Akal mampu mentafsir, mengkaji dan sebenar alam ghaib menyelidik. • Manusia yang telah mati berada di alam • Manusia yang hidup dapat menyaksikan ghaib alam musyahadah. • Kenikmatan yang dikecapi kekal buat • Kenikmatan yang diperolehi tidak kekal selama-lamanya Bukti alam merupakan tanda kekuasaan Allah. : • Keunikkan alam ini menunjukkan kekuasaan penciptaannya. • Kesempurnaan Alam ini melambangkan kesempurnaan Allah SWT. • Tiada sebarang mahkluk pun yang dapat menandingi kekuasaan dan ciptaan Allah SWT. Cara meningkatkan keimanan dengan melihat alam ini: • Menyakini bahawa semua yang ada dalam alam ini adalah milik Allah SWT • Menyakini alam ini adalah sementara dan akan musnah. • Menyakini bahawa penciptaan alam ini tidaklah sia-sia Cara menanam keimanan kepada syurga dan neraka • Sentiasa mengikuti ceramah tentang nikmat syurga dan azab neraka. • Memberi didikan agama yang sempurna kepada anak-anak sejak daripada kecil. • Ibu bapa hendaklah sentiasa mengawasi tingkah laku anak-anak daripada pengaruh negetif. • Memantau pergaulan anak-anak dan rakan sebaya agar terkawal. Sebab Allah merahsiakan alam ghaib daripada penglihatan manusia : • Menunjukkan kekuasaan Allah SWT. • Menguji keimanan manusia kepada perkara ghaib • Meningkatkan ilmu pengetahuan manusia • Menilai sejauh mana ketaatan manusia kepada perintah Allah SWT. • Mengukuhkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

4.

5.

6.

7.

By Tokburong.wordpress.com

13

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

8.

Kesan beriman dengan perkara ghaib : • Menjadikan manusia taat dan patuh kepada perintah dan larangan Allah SWT. • Menjadikan manusia takut melakukan maksiat dan kemungkaran kerana menyedari bahawa malaikat sentiasa memerhati perbuatan mereka • Menjadikan manusia sentiasa melakukan ibadat kepada Allah SWT. • Menjadikan manusia melakukan sesuatu ikhlas kerana Allah SWT. • Menjadikan manusia sentiasa istiqamah dalam melakukan pekerjaan. • Menjadikan manusia mempunyai motivasi yang tinggi dalam kehidupan seharian. Alam ghaib yang dilalui oleh setiap manusia : • Alam roh • Mati • Alam kubur • Kiamat • Hari Kebangkitan • Padang masyhar • Hisab • Mizan • Titian sirat • Syurga atau neraka

9.

10. Hujah akal tanpa wahyu tidak dapat memikirkan perkara ghaib • Akal manusia terbatas dan hanya boleh memikirkan perkara yang nyata sahaja • Akal sering berubah-ubah mengikut perubahan manusia • Akal mudah dipengaruhi oleh nafsu dan keadaan semasa • Kebenaran wahyu adalah mutlak dan tidak berubah sehingga ke hari kiamat

PELAJARAN 5 : TANGGUNGJAWAB MEMELIHARA DAN MEMULIHARA ALAM

Soalan
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Terangkan langkah-langkah yang boleh anda lakukan untuk memelihara alam sekitar. Nyatakan cara memelihara alam musyahadah Terangkan dua cara pemuliharaan Alam sekitar Senaraikan bentuk pencemaran alam sekitar. Huraikan punca berlakunya kerosakan kepada alam Cadangkan tiga cara untuk mengatasi masalah pencemaran alam Apakah yang akan berlaku jika manusia tidak memelihara alam

By Tokburong.wordpress.com

14

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

8.

Jelaskan faedah yang akan diperoleh oleh generasi yang akan datang jika pengekalan keindahan alam diteruskan?. Anda terserempak dengan aktiviti pembuangan sisa toksik ke dalam sungai oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Apakah tindakan yang anda lakukan.

9.

10. Senaraikan sumbangan alam kepada kehidupan manusia.

Jawapan
1. Langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk memelihara alam sekitar. • Menjaga kebersihan alam sekitar • membuang sampah di tempat yang dikhaskan • Membakar sampah di tempat yang disediakan. • Membantu program keceriaan sekolah. Cara memelihara alam musyahadah • Mengawal penebangan hutan • merancang kawasan pembangunan • Memelihara keindahan sungai • Mengawal pencemaran udara • Mengekalkan habitat flora dan fauna • Mengawal penggunaan bahan galian • Menjaga kebersihan alam ini • Gotong royong / kempen • Penguatkuasaan undang-undang alam sekitar Cara pemuliharaan alam musyahadah • Menanam semula pokok-pokok yang telah ditebang • Menimbus kawasan lombong yang telah ditinggalkan / tebus guna semula • Menguatkuasakan larangan aktiviti memburu /bunuh binatang liar • Membersihkan sungai / mencantikkannya • Menguatkuasakan undang-undang alam sekitar • Melakukan kitar semula keatas barangan terpakai Bentuk pencemaran alam sekitar • Pencemaran udara seperti perlepasan asap oleh kenderaan • pencemaran air seperti pembuangan sisa toksid ke dalam sungai • pencemaran bunyi seperti bunyi bising yang keterlaluan Punca berlakunya kerosakan alam • Kerakusan nafsu manusia bagi mendapatkan keuntungan dengan cepat seperti menebang hutan untuk pembalakan dengan sewenang-wenangnya. • Kejahilan manusia tentang pentingnya menjaga khazanah alam. • Wujudnya perindustrian yang tidak terkawal yang melepaskan asap dan bahan toksid tanpa dirawat dengan sewenang-wenangnya. • Pembangunan yang tidak terancang dan terkawal • Pembukaan kawasan penempatan dan pembandaran yang tidak terkawal

2.

3.

4.

5.

By Tokburong.wordpress.com

15

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

6.

Cara mengatasi masalah pencemaran alam • Memberi kesedaran tentang kepentingan menjaga alam • Mengedarkan risalah tentang keburukan pencemaran alam sekitar • Menguatkuasakan undang-undang alam sekitar • Mengenakan hukuman yang berat kepada pencemar alam • Mendedahkan kegiatan pencemaran kepada umum Perkara yang akan berlaku jika manusia tidak memelihara alam • Boleh menyebabkan berlakunya bencana alam seperti banjir dan tanah runtuh • Keindahan dan habitat semulajadi tumbuhan dan haiwan akan musnah • Akan dilaknat oleh Allah SWT kerana orang yang merosakkan alam adalah termasuk dalam golongan yang kufur dengan nikmat Allah SWT. • Kehidupan manusia menjadi tidak selesa dan terancam • Sumber makanan dan haiwan akan pupus. Faedah yang akan diperoleh oleh generasi yang akan datang jika pengekalan keindahan alam diteruskan • Dapat mengawal suhu dan cuaca bumi • Dapat mengawal bencana alam seperti banjir dan tanah runtuh • Dapat mengelakkan pupusnya habitat tumbuhan dan haiwan yang tertentu • Dapat mengekalkan keindahan alam sekitar • Dapat menjadikan hidup manusia lebih tenteram dan nyaman Tindakan yang boleh saya lakukan jika terserempak dengan aktiviti pembuangan sisa toksik ke dalam sungai oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.: • Melapurkan perbuatan tersebut kepada pihak berkuasa • Melarang orang yang melakukan perbuatan tersebut daripada meneruskan perbuatannya • Menasihati orang tersebut agar tidak membuang sisa toksid ke dalam sungai

7.

8.

9.

10. Sumbangan Alam kepada kehidupan manusia : • Menyediakan keperluan makanan dan minuman • Mengekalkan sistem semulajadi seperti kawasan tadahan hujan • Memudahkan pergerakan manusia • Menstabilkan cuaca dan iklim bumi • Mengawal pencemaran udara melalui proses fotosentisis dan pemelwapan udara

By Tokburong.wordpress.com

16

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

PELAJARAN 6 : KEDUDUKAN WAHYU DAN AKAL UNIT 1 WAHYU

Soalan
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Berikan pengertian wahyu dari segi bahasa dan istilah. Jelaskan ciri-ciri wahyu. Nyatakan perbezaan di antara wahyu dan akal. Terangkan keperluan wahyu kepada manusia. Terangkan kesan jika undang-undang tidak bersumberkan wahyu Mengapakah wahyu tidak boleh dipinda. Bagaimana cara bersyukur kerana dikurniakan wahyu. Terangkan cara wahyu diturunkan kepada Rasulullah SAW Jelaskan cara-cara untuk menjadi orang yang bertakwa

10. Berikan dua contoh hubungan manusia dengan Allah SWT 11. Berikan dua contoh hubungan manusia sesama manusia 12. 13. Fahaman anti hadis boleh mengugat kesucian agama Islam Berikan dua hujah anda Islam membahagikan ilmu kepada ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Nyatakan maksud kedua-dua ilmu tersebut Nyatakan empat faedah anda mempelajari ilmu fardu kifayah

14.

Jawapan
1. Pengertian wahyu dari segi bahasa dan istilah. • Bahasa: Isyarat, ilham, panduan, nasihat yang disampaikan ke dalam hati manusia. • Istilah : Kalam Allah / sesuatu yang disampaikan kepada Nabi dan Rasul melalui Malaikat Jibril mengenai syariat Allah untuk menjamin kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Ciri-ciri wahyu. • wahyu hanya disampaikan kepada Nabi dan Rasul • kebenaran wahyu bersifat mutlak • hukum wahyu kekal / tidak boleh dipinda

2.

By Tokburong.wordpress.com

17

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

• • • 3.

wahyu tidak diturunkan lagi selepas wafatnya Rasulullah wahyu mengandungi undang-undang Allah / syariat wahyu menerangkan perkara sam’iyat / perkara ghaib

Perbezaan di antara wahyu dan akal: Wahyu Akal 1. wahyu tidak boleh diubah / dipinda akal boleh berubah ubah 2. wahyu adalah kekal akal bersifat sementara. 3. wahyu menerangkan perkara akal memikirkan perkara yang zahir sahaja sam’iyat/perkara ghaib 4. wahyu hanya diturunkan kepada Nabi dan dimiliki oleh semua manusia Rasul 5. wahyu merupakan kalam Allah hasil pemikiran manusia. 6. wahyu merupakan kebenaran yang mutlak terdedah kepada salah dan silap 7. wahyu diperlukan untuk membimbing akal akal hanya untuk memahami wahyu. 8. wahyu telah terhenti penurunannya akal terus berkembang . Keperluan wahyu kepada manusia ialah: • wahyu membetulkan aqidah manusia dan membawa manusia ke jalan yang benar • wahyu membetulkan ajaran agama atau syariat yang telah diselewengkan oleh penganut agama yang terdahulu . • wahyu menerangkan cara-cara melaksanakan ibadat dengan betul. • wahyu mendidik akhlak manusia dengan akhlak yang mulia • wahyu mendorong, membimbing akal membina tamadun manusia yang berlandaskan ajaran agama • wahyu memandu manusia berfikiran rasional Kesan jika undang-undang tidak bersumberkan wahyu • keadilan tidak terjamin yang menyebabkan berlakunya kezaliman dan pergaduhan dalam masyarakat. • menyalahi dan bercanggah dengan fitrah semulajadi manusia • mudah berlakunya penyelewengan dan terpesong dalam perlaksanaannya • sentiasa berlaku perubahan dalam undang-undangtersebut mengikut perubahan manusia Wahyu tidak boleh di pinda kerana: • kebenaran wahyu bersifat mutlak • wahyu lengkap dan sempurna merangkumi semua aspek kehidupan • ajaran wahyu sesuai diamalkan pada setiap keadaan, zaman dan tempat • ajaran wahyu sesuai dengan fitrah semulajadi manusia Cara bersyukur kerana dikurniakan wahyu. • mengamalkan syariat wahyu dalam kehidupan seharian • meninggalkan segala larangan wahyu. • mendalami dan mengkaji kebenaran wahyu Cara wahyu diturunkan kepada Rasulullah SAW • Rasulullah SAW mendengar seperti deringan loceng yang kuat • Malaikat Jibril datang menyerupai manusia dan mengajar rasulullah • Allah SWT berkata-kata dengan Rasulullah SAW seperti dalam peristiwa Isra' dan Mikraj

4.

5.

6.

7.

8.

By Tokburong.wordpress.com

18

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

9.

Cara-cara untuk menjadi orang yang bertakwa • Sentiasa taat pada AllahSWT dalam segenap urusan kehidupan seharian • Sentiasa membanyakkan zikir dengan melaksanakan ibadat sunat seperti membaca al-Quran • Sentiasa menyempurnakan ibadat fardu seperti solat 5 waktu • Sentiasa memahami dan mengamalkan ajaran al- Quran dalam kehidupan Contoh hubungan manusia dengan Allah SWT melalui • Ibadat solat • Ibadat Puasa • Ibadat Haji Contoh hubungan manusia dengan sesama manusia • Sistem munakahat seperti nikah kahwin • Sistem muamalat seperti jual beli • Sistem munakahat seperti perkahwinan Hujah fahaman anti hadis boleh mengugat kesucian agama Islam kerana • Akan menyebabkan hilangnya rasa hormat terhadap Rasulullah SAW • Akan menyebabkan umat Islam berpecah belah kerana perbezaan pendapat • Umat Islam tidak dapat memahami ajaran al-Quran dengan terperinci • Penolakan hadis membawa kepada penolakan al-Quran. • Boleh membawa kepada ajaran sesat dan penyelewengan serta merosak akidah dan murtad Maksud ilmu fardu ain dan fardu kifayah Ilmu Fardu Ain • Ilmu yang berkaitan dengan amalan yang wajib diketahui dan diamalkan oleh umat Islam • Ilmu yang berkaitan dengan Syariah, Akidah dan Akhlak Contoh: ilmu tajwid, ilmu solat, ilmu zakat • Ilmu yang berkaitan dengan amalan wajib atau syarak contoh ilmu akidah dan syariah Ilmu Fardu kifayah Ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap umat Islam, tetapi jika sudah ada sebahagian daripada umat Islam mempelajari ilmu tersebut, maka orang lain terlepas daripada kewajipan tersebut contohnya ilmu perubatan, pertanian dan sebagainya

10.

11.

12.

13.

14.

Empat faedah anda mempelajari ilmu fardu kifayah • Meluaskan ilmu pengetahuan dalam pelbagai bidang seperti kejuruteraan, kedoktoran dan sebagainya • Memajukan diri dengan pelbagai ilmu pengetahuan yang berguna • Memberi sumbangan, khidmat, idea, tenaga atau ilmu kepada kemajuan negara seperti bertugas sebagai jurutera dan sebagainya • Meningkatkan imej diri kerana dapat menyumbangkan idea dan tenaga dalam membangunkan negara • Memupuk sifat positif dalam diri seperti berakhlak mulia dan bantu membantu • Mendapat keberkatan Allah SWT kerana telah melaksanakan perintah Allah SWT • Mendekatkan diri serta dapat meningkatkan keimanan kepada Allah SWT

By Tokburong.wordpress.com

19

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

PELAJARAN 6 : KEDUDUKAN WAHYU DAN AKAL UNIT 2 AKAL

Soalan
1. 2. 3. 4. 5. Berikan pengertian akal Jelaskan ciri akal. Terangkan peranan akal kepada manusia Berikan contoh perkara yang tidak mampu difikirkan oleh akal. Jelaskan hujah yang menunjukkan bahawa penggunaan akal semata-mata tidak mampu menyelesaikan masalah manusia tanpa bimbingan wahyu. Nyatakan persoalan yang tidak mampu difikirkan oleh manusia tanpa wahyu. Huraikan bagaimana proses pemikiran dikawal supaya berlandaskan al-Quran. Huraikan fungsi akal dalam mengenal tuhan. Terangkan peranan akal dalam membentuk umat berkualiti. Nyatakan fungsi akal dalam membangunkan tamadun manusia yang diredai Allah SWT Mengapakah penggunaan akal semata-mata tidak dapat menjamin kebahagian hidup manusia? Bagaimanakah Islam. gabungan akal, roh dan jasad dapat membentuk manusia sempurna menurut

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

13.

Nyatakan sebab-sebab Allah menurunkan wahyu kepada manusia, sedangkan mereka telah dianugerahkan akal. Nyatakan cara mensyukuri nikmat kurniaan akal kepada manusia Senaraikan tiga amalan yang boleh merosakkan akal Bagaimanakah al-Quran dan al-Hadis membimbing akal. Nyatakan amalan lain yang merosakkan akal selain daripada meminum arak Nyatakan dua cara bersyukur dengan anugerah akal.

14. 15. 16. 17. 18.

By Tokburong.wordpress.com

20

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

Jawapan
1. Pengertian akal ialah: • anugerah Allah SWT kepada manusia untuk berfikir . • alat atau proses berfikir manusia yang dapat membezakan baik dan buruk Ciri-ciri akal. • Di anugerahkan oleh Allah SWT kepada manusia • sentiasa berkembang dan berubah atau sentiasa menerima perubahan. • Akal tidak mampu memikirkan perkara-perkara ghaib. • terdedah kepada kesilapan kerana mempunyai banyak kekurangan Peranan akal kepada manusia • akal dapat membezakan baik dan buruk sesuatu perkara • dengan akal manusia dapat mengenal dan menyakini kewujudan Allah SWT dan RasulNya. • akal dapat memandu manusia mengamalkan perintah Allah SWT dan RasulNya • akal meletakkan manusia di tahap yang mulia. • akal membolehkan manusia membina tamadun berteraskan wahyu • akal membimbing manusia menjalani kehidupan yang diredai Allah SWT. • penggunaan akal yang sempurna mampu menyelesaikan masalah dengan baik. Contoh perkara yang tidak mampu difikirkan oleh akal. • perkara ghaib ( malaikat / Jin ) • perkara sam'iyat ( pahala dan dosa/ syurga dan neraka ) • hukum agama • cara beribadah • rezeki, ajal dan jodoh • zat dan sifat Allah. • Hakikat kejadian alam Hujah yang menunjukkan bahawa penggunaan akal semata-mata tidak mampu menyelesaikan masalah manusia tanpa bimbingan wahyu adalah seperti berikut. • kebenaran akal bersifat relatif dan berubah • akal mudah dipengaruhi oleh hawa nafsu • akal terdedah kepada kesilapan • Akal hanya dapat memikirkan perkara nyata sahaja Persoalan yang tidak mampu difikirkan oleh manusia tanpa wahyu. • perkara-perkara samiyat dan ghaibiyat seperti syurga, neraka, dosa dan sebagainya • cara melaksanakan ibadat • hakikat sifat dan zat Allah SWT yang sebenar. Cara proses pemikiran dikawal supaya berlandaskan al-Quran ialah. • hendaklah sentiasa berfikir secara rasional • sentiasa memelihara kewarasan akal • berfikir perkara-perkara yang memberi faedah sahaja • mengawal proses pemikiran daripada dipengaruhi oleh hawa nafsu dan unsur-unsur negatif

2.

3.

4.

5.

6.

7.

By Tokburong.wordpress.com

21

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

8.

Fungsi akal dalam mengenal Tuhan. • memahami dan mempelajari wahyu Allah SWT • berfikir mengenai kebesaran Allah SWT dalam kejadian alam / hakikat kejadian manusia . • berfikir tentang kesempurnaan syariat yang telah diciptakan oleh Allah SWT Peranan akal dalam membentuk umat berkualiti. • akal membolehkan manusia meneroka pelbagai bidang ilmu dan kemahiran • akal memandu manusia membina tamadun berteraskan wahyu • akal mengangkat martabat manusia ke tahap yang mulia • akal dapat membezakan perkara baik dan buruk. • akal dapat membimbing mengamalkan perintah Allah SWT dan meninggalkan laranganNya Fungsi akal dalam membangunkan tamadun manusia yang diredai Allah SWT • merekacipta alat yang dapat membantu manusia dalam urusan hidup seharian • memikirkan cara memelihara dan memulihara alam . • memikirkan cara untuk mendekatkan diri dengan Allah melalui sains dan teknologi • memikirkan cara untuk melahirkan masyarakat dan negara yang aman damai. Penggunaan akal semata-mata tidak dapat menjamin kebahagian hidup manusia kerana: • akal tidak dapat menjangkau perkara yang akan datang kerana kemampuan akal adalah terbatas • sebahagian urusan agama tidak dapat difikirkan dengan logik akal • akal manusia mudah terdorong kepada hawa nafsu • kebenaran akal bersifat relatif dan tidak tetap. Pengabungan akal, roh dan jasad yang dapat membentuk manusia sempurna menurut Islam: • manusia mesti mengunakan unsur-unsur tersebut secara bersepadu • manusia mesti menuntut ilmu dan mengamalkannya • manusia mesti memenuhi keperluan dan kehendak rohani, akal dan jasad • manusia mesti melakukan segala suruhan Allah SWT dan meninggalkan laranganNya Sebab-sebab Allah SWT menurunkan wahyu kepada manusia walaupun mereka telah dianugerahkan akal ialah: • kemampuan akal adalah terhad lagi terbatas dan tidak dapat memikirkan perkara ghaib seperti dosa, pahala dan sebagainya • akal tidak seragam dalam menangani sesuatu masalah • akal sering dipengaruhi oleh nafsu. • kebenaran akal bersifat relatif • Cara mensyukuri nikmat kurniaan akal kepada manusia • Sentiasa menjauhi perkara yang merosakkan akal seperti penggunaan dadah, arak dan lain-lain. • Sentiasa mendalami dan mengkaji kebesaran Allah SWT. • sentiasa berfikir secara rasional. • sentiasa menjadikan al-Quran dan al-Sunnah sebagai landasan berfikir. • Sentiasa menuntut ilmu pengetahuan yang berguna Amalan yang boleh merosakkan akal • Penyalahgunaan dadah • Meminum arak

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

By Tokburong.wordpress.com

22

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

• • 16

Menghidu gam Melihat dan membaca bahan lucah

Cara al-Quran dan al-Hadis membimbing akal. • menjelaskan perkara-perkara ghaib yang tidak mampu difikir oleh akal. • menetapkan batasan hukum supaya diikuti oleh akal agar tidak menyeleweng. • memberi panduan untuk mengenal Allah SWT. • membimbing akal supaya dapat berfikir dengan rasional Amalan lain yang merosakkan akal selain daripada meminum arak • penyalahgunaan dadah • makan atau meminum sesuatu yang memabukkan, seperti ubat batuk secara berlebihan • melihat dan membaca bahan lucah

17

PELAJARAN 6 UNIT 4 : ISLAM AGAMA SYUMUL

Soalan
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Jelaskan maksud agama samawi / langit dan agama budaya serta contohnya sekali Senaraikan ciri-ciri agama samawi / langit dan agama budaya Nyatakan dua perbezaan antara agama Islam dengan agama budaya Berikan bukti bahawa Islam adalah agama samawi Apakah maksud Islam Nyatakan maksud Islam sebagai Addin Huraikan ciri Islam sebagai Addin Jelaskan tiga keistimewaan ajaran Islam Senaraikan dua implikasi meragui Islam Islam menyediakan peraturan yang lengkap untuk menjamin kesejahteraan hidup manusia sejagat. Huraikan pernyataan di atas

By Tokburong.wordpress.com

23

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

Jawapan
1. Maksud agama samawi dan agama budaya : Agama Samawi :

• •
2.

Ialah agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada manusia melalui perantaraan Rasul dan Nabi. Contohnya Agama Islam

Agama Budaya : Ialah agama yang diciptakan oleh manusia sendiri hasil daripada pemikiran mereka. Contohnya fahaman-fahaman seperti komunisme dan sebagainya

Ciri-ciri agama samawi / langit dan agama budaya Ciri-cir agama samawi / langit : • Mempunyai kitab suci yang datangnya daripada Allah SWT seperti al-Quran, Taurat, Zabur dan Injil • Mempunyai Nabi dan Rasul sebagai pembawa agama tersebut. • Ajarannya lengkap dan merangkumi semua aspek kehidupan manusia seperti ekonomi, politik, sosial, kerohanian dan sebagainya • Sesuai dengan fitrah semulajadi manusia • Untuk semua manusia tanpa mengira pangkat dan keturunan Ciri-ciri agama budaya : • Ajarannya berdasarkan pemahaman pengasas ajaran itu sahaja. • Pengasas ajaran ini adalah terdiri daripada manusia biasa sahaja. • Ajarannya tidak lengkap dan hanya merangkumi bahagian tertentu sahaja seperti kerohanian semata-mata • Bertentangan dengan fitrah semulajadi manusia • Untuk golongan tertentu sahaja • Mempunyai pangkat dan kasta tertentu

3.

Perbezaan antara agama Islam dengan agama budaya Agama Islam Agama Budaya • Diturunkan oleh Allah SWT kepada nabi • Hasil pemikiran seseorang dan rasul • Lengkap dan menyeluruh • Ajarannya tidak lengkap dan menyeluruh • Sesuai dengan fitrah manusia • Bercanggah dengan fitrah manusia

tidak

By Tokburong.wordpress.com

24

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

4.

Bukti bahawa Islam adalah agama samawi : • Ajaran Islam sesuai dengan fitrah semulajadi manusia. • Islam datangnya daripada Allah SWT • Agama Islam bersifat syumul, universal serta tidak terhad kepada sesuatu bangsa dan kaum tertentu. • Ajaran Islam merangkumi setiap aspek kehidupan manusia seperti, politik, ekonomi, sosial dan sebagainya. • Mempunyai kitab suci (wahyu) yang datangnya daripada Allah SWT Maksud Islam :

5.


6.

Tunduk dan patuh serta menyerah diri dengan sepenuhnya kepada Allah SWT dengan cara mengakui kebesaran dan keagungan-Nya.

Maksud Islam sebagai Addin ialah : • Islam adalah agama yang mengatur cara hidup yang lengkap dan sempurna. Cara hidup Islam merangkumi akidah, syariat, ibadat dan akhlak. ( Islam adalah satu cara hidup ) / Islam ialah satu cara hidup yang lengkap dan meliputi setiap aspek kehidupan manusia samada di dunia maupun di akhirat Ciri-ciri Islam sebagai ad-Din ialah: • ajarannya Syumuliyyah iaitu lengkap dan sempurna meliputi semua aspek kehidupan seperti bidang ekonomi, polotik, perundangan,sosial dan sebagainya. • ajarannya bersifat Alamiyyah iaitu sesuai dengan semua tempat, waktu dan zaman. • ajarannya merangkumi keperluan hidup dunia dan akhirat • Ajarannya bersifat Waqiiyyah iaitu sesuai dengan fitrah semulajadi manusia . Ciri Keistimewaan / keunggulan Islam • Wahyu terakhir, lengkap dan terpelihara hingga ke hari kiamat • Bersifat Rabaniyyah iaitu datangnya daripada Allah SWT • Bersifat syumuliyyah iaitu lengkap dan merangkumi segenap aspek kehidupan manusia di dunia dan akhirat • Menekankan hubungan sejagat antara manusia dengan Allah SWT dan hubungan antara manusia dengan manusia • Bersifat waqiiyyah iaitu sesuai dengan fitrah semulajadi manusia Implikasi meragui Islam • Dijanjikan azab yang pedih • Setiap amalan kebajikan yang dilakukan menjadi sia-sia. • Akidah akan terpesong dan terkeluar daripada Islam Huraian terhadap pernyataan bahawa Islam menyediakan peraturan yang lengkap untuk menjamin kesejahteraan hidup manusia sejagat ialah • ajarannya sesuai pada setiap waktu dan tempat . • Islam merangkumi semua aspek kehidupan dunia dan akhirat. • Islam mewajibkan prinsip-prinsip keadilan sejagat dilaksanakan dalam kehidupan seharian. • Islam meletakkan manusia dalam taraf yang sama disudut hukum dan undang-undang

7.

8.

9.

10.

By Tokburong.wordpress.com

25

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

PELAJARAN 7 : BIMBINGAN AL-QURAN

Soalan
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Berikan maksud al-Quran Huraikan Kesempurnaan kitab Al-Quran Jelaskan hikmat al-Quran diturun secara beringkat-peringkat Nyatakan keistimewaan al-Quran berbanding dengan kitab-kitab sebelumnya. Terangkan tiga bidang ilmu yang terdapat dalam al-Quran Nyatakan dua hujah yang membuktikan al-Quran sebuah kitab yang lengkap Huraikan keistimewaan kitab al-Quran Berikan perbezaan antara al-Quran dengan hadis Jelaskan cara anda kembali kepada al-Quran Nyatakan bentuk-bentuk pemikiran yang menyalahi al-Quran / syarak Huraikan pemikiran yang menepati al-Quran / syarak

Jawapan
1. Maksud al-Quran ialah :

Al-Quran ialah kalam Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril untuk disampaikan dan diamalkan oleh manusia. Al-Quran bermukjizat, lafaznya dalam bahasa arab dan maknanya daripada Allah SWT yang termaktub dalam mushaf, dipindahkan secara mutawatir. Al-Quran bermula daripada surah al-Fatihah dan berakhir dengan surah an-Nas. Membacanya adalah ibadat.

2.

Kesempurnaan kitab Al-Quran :

• • • •

Kandungannya merangkumi pelbagai peraturan hidup, akhlak dan ilmu pengetahuan. Kesucian dan kebenarannya tidak dapat ditandingi oleh manusia dan jin. Kandungan al-Quran kekal dan sesuai sehingga ke hari akhirat. Isi kandungannya tidak bercanggah antara satu sama lain.

By Tokburong.wordpress.com

26

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

3.

Hikmat al-Quran diturunkan secara berperingkat / beransur-ansur • Memberi panduan serta merubah gaya hidup zaman Jahiliah kepada hidup berasaskan keimanan. • Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan oleh sahabat • Memberi ketenteraman dan keteguhan jiwa kepada Rasulullah SAW • Memudahkan para sahabat menghafal ayat yang diturunkan Keistimewaan al-Quran berbanding dengan kitab-kitab sebelumnya. • kandungan al-Quran sesuai untuk semua bangsa, tempat dan zaman • al-Quran kekal dan terpelihara • keindahan bahasa al-Quran tidak dapat ditandingi • dapat membimbing manusia mencapai kebahagian dunia dan akhirat. • membacanya mendapat pahala sepuluh ganjaran bagi setiap huruf. • keluasan • ilmu al-Quran merangkumi semua bidang. Ilmu yang terdapat dalam al-Quran • ilmu Sains • ilmu Ekonomi • ilmu Falak • ilmu Akidah Dua hujah yang membuktikan al-Quran sebuah kitab yang lengkap • Bersifat Rabaniyyah iaitu datangnya daripada Allah SWT • Bersifat waqiiyyah iaitu sesuai dengan fitrah semulajadi manusia kerana mengandungi semua peraturan hidup manusia • Bersifat syumuliyyah iaitu lengkap dan merangkumi pelbagai ilmu samada ilmu dunia dan akhirat • Bahasanya indah serta tidak dapat ditandingi oleh mana-mana manusia dan jin • Bersifat mutlak iaitu kandungannya kekal dan tidak berubah-ubah hingga ke hari kiamat • Bersifat alamiyyah iaitu isi kandungannya sesuai sepanjang zaman Keistimewaan al-Quran • Kandungan al-Quran sesuai untuk semua bangsa, tempat dan zaman. • al-Quran kekal dan terpelihara. • Keindahan bahasa al-Quran tidak dapat ditandingi • Membacanya mendapat pahala sepuluh ganjaran bagi setiap huruf Perbezaan antara al-Quran dengan hadis Al-Quran Al-Hadis • Lafaz dan makna al-Quran datangnya • Lafaznya daripada Rasulullah SAW daripada Allah SWT manakala maknanya daripada Allah SWT • Membacanya akan mendapat pahala • Membaca hadis tidak mendapat pahala • Orang yang berhadas tidak boleh • Hadis boleh di sentuh walaupun dalam menyentuh al-Quran keadaan berhadas besar

4.

5.

6.

7.

8.

By Tokburong.wordpress.com

27

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

9.

Cara kembali kepada al-Quran : • Menyelesaikan segala masalah yang berlaku dengan berpandukan kepada ajaran al-Quran • Mengkaji dan mempelajari ilmu-ilmu yang terdapat di dalam al-Quran • Menjadikan al-Quran sebagai panduan hidup seharian • Mengamalkan segala ajaran al-Quran dalam kehidupan seharian • Mengkaji kebenaran al-Quran Bentuk-bentuk pemikiran yang menyalahi al-Quran / syarak :

10.

• • • •
11.

Memikirkan cara untuk merosakkan manusia lain, harta benda atau alam ini Mencipta alatan yang boleh memusnah dan merosakkan manusia dan alam Berfikir untuk kepentingan diri sendiri Berfikiran negetif terhadap nikmat Allah SWT

Pemikiran yang menepati al-Quran / syarak :

• • • • • •

Pemikiran yang menjurus kepada mencari kebenaran. Umpamanya berfikir tentang kebesaran Allah SWT Berfikir untuk memaju dan memakmurkan alam. Berfikir untuk mencipta peralatan baru yang boleh memberi faedah kepada manusia sejagat Berfikir perkara-perkara yang positif dan mengelakkan daripada fikiran negetif seperti berkhayal Berfikir untuk memajukan diri, keluarga, agama dan bangsa Berfikir secara rasional.

PELAJARAN 8 : BIMBINGAN AL-HADIS

Soalan
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Apakah yang dimaksudkan dengan Hadis Jelaskan kepentingan / peranan hadis Hadis terbahagi kepada hadis sahih dan hadis dhaif. Berikan maksud kedua-dua hadis tersebut. Senaraikan ciri-ciri hadis sahih dan hadis dhaif Nyatakan perbezaan antara hadis sahih dengan hadis dhaif. Apakah yang dimaksudkan dengan fahaman anti hadis Mengapakah fahaman anti hadis bertentagan dengan ajaran Islam Jelaskan kesan / keburukan fahaman anti hadis kepada umat Islam

By Tokburong.wordpress.com

28

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

Jawapan
1. Maksud Hadis :


2.

Hadis bermaksud sesuatu yang diterima daripada Rasulullah SAW sama ada berupa perkataan, perbuatan atau pengakuan baginda.

Kepentingan / peranan hadis :

• • • • •
3.

Menguatkan hukum-hukum yang terdapat nasnya dalam al-Quran. Menghuraikan nas-nas al-Quran yang mujmal ( ringkas) Mentaksihkan (menentukan ) maksud nas yang umum Membataskan hukum nas yang mutlak (tidak terbatas) Menerangkan hukum yang tidak dinyatakan dalam al-Quran

Maksud hadis sahih dan hadis dhaif Hadis Sahih :

Hadis yang mempunyai periwayatnya yang bersambung terus dengan Rasulullah SAW. Periwayatnya seorang yang memenuhi syarat-syarat periwayat hadis, iaitu seorang yang adil, seorang yang kuat ingatannya., seorang yang boleh dipercayai, seorang yang tidak melakukan sebarang dosa

Hadis dhaif


4.

Hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis Sahih dan hadis Hasan. Contohnya Periwayat hadis yang tidak disebutkan sebagai periwayat dalam sesetengah hadis, periwayatnya tidak menepati syarat periwayat hadis sahih seperti pendusta, pelupa dan sebagainya

Ciri-ciri hadis sahih dan hadis dhaif Ciri Hadis Sahih

• • • • • • • •

Hadis diriwayatkan oleh perawi yang boleh dipercayai. ( Thiqah ) Perawi hadis tersebut adalah seorang yang adil. Perawi hadis tersebut adalah seorang perawi yang kuat ingatannya. ( Dhabit ) Hadis tersebut bersih daripada sebarang kecacatan.

Ciri Hadis Dhaif Gugur seorang atau beberapa orang periwayat dalam hadis tersebut. Nama periwayat hadis tersebut tidak di sebut dengan jelas atau tergugur. Hadis yang diriwayatkan itu bertentangan dengan hadis lain yang menceritakan perkara yang sama. Hadis tersebut diriwayatkan oleh seorang yang pendusta atau pelupa

By Tokburong.wordpress.com

29

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

5.

Perbezaan antara hadis sahih dengan hadis dhaif. Hadis Sahih Hadis Dhaif • Hujah daripada hadis dhaif tidak boleh • Dijadikan hujah dalam sesuatu hukum diterima pakai. • Mengingkari hukum hadis sahih adalah • Meningkari hadis dhaif tidak berdosa berdosa Maksud fahaman anti hadis ialah :

6.


7.

Fahaman yang menolak hadis sebagai sumber perundangan Islam

Sebab fahaman anti hadis bertentagan dengan ajaran Islam :

• • • •
8.

Menghilangkan rasa hormat kepada nabi yang menjadi utusan Alllah SWT Dianggap menolak al-Quran kerana al-Quran juga diturunkan melalui nabi yang sama. Umat Islam akan berpecah belah Ajaran al-Quran tidak dapat difahami dengan jelas kerana al-Quran memerlukan penjelasan daripada hadis.

Kesan / keburukan fahaman anti hadis kepada umat Islam

• • • •

Hilangnya rasa hormat kepada Rasulullah sebagai seorang utusan Allah SWT SAW Berlakunya perpecahan keatas umat Islam. Ajaran Islam tidak dapat difahami dengan sempurna kerana terdapat hukum yang tidak dinyatakan dengan jelas dalam al-Quran dan memerlukan hadis untuk memahaminya. Umat Islam akan mundur dan ketinggalan dalam semua bidang.

PELAJARAN 9 : PENGARUH YANG MEROSAKKAN PEMIKIRAN MUSLIM

Soalan
1. 2. Apakah yang dimaksudkan dengan fahaman mulhid. Apakah yang dimaksudkan dengan sekularisme,materialisme, sosialisme, kapitalisme nasionalisme, liberalisme dan komunisme. Nyatakan keburukan fahaman kapitalisme Nyatakan keburukan fahaman liberalisme. Nyatakan keburukan sekularisme. Nyatakan keburukan materialisme.

3. 4. 5. 6.

By Tokburong.wordpress.com

30

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

7. 8.

Nyatakan keburukan Atheisme. Jelaskan ciri-ciri golongan yang berfahaman mulhid ( atheis / kapitalisme / sosialisme / nasionalisme / liberalisme / materialisme / sekularisme dan komunisme ) Jelaskan mengapa sebahagian masyarakat terpengaruh dengan fahaman mulhid

9.

10. Bagaimana fahaman tersebut ( mulhid ) mempengaruhi pemikiran umat Islam 11. Bagaimanakah cara membasmi fahaman tersebut dalam masyarakat. 12. Apakah bahaya fahaman falsafah mulhid kepada umat Islam. 13. Nyatakan aktiviti-aktiviti masyarakat Islam yang jelas telah dipengaruhi oleh fahaman falsafah mulhid. 14. Nyatakan contoh-contoh fahaman materialistik yang berlaku dalam masyarakat. 15. Media massa meninggalkan kesan positif dan negatif terhadap pemikiran dan perlakuan masyarakat. Huraikan pernyataan di atas dengan memberi contoh-contoh yang sesuai. 16. Aktiviti kebudayaan yang bertentangan dengan prinsip Islam banyak berlaku di kalangan remaja Islam masa kini. Terangkan langkah-langkah untuk mengelakkan aktiviti tersebut dari terus berlaku. 17. Sekolah anda akan mengadakan malam kebudayaan Islam. Sarankan aktiviti yang dapat mengisi program pada malam tersebut. 18. Bagaimanakah cara penjajahan pemikiran dijalankan ke atas umat Islam. 19. Nyatakan kesan-kesan negatif akibat penjajahan pemikiran. 20. Nyatakan tiga ciri pengaruh asing yang merosakkan pemikiran umat Islam 21. Berikan pengertian ajaran sesat 22. Senaraikan ciri-ciri ajaran sesat 23. Dua cara mengelakkan diri daripada terlibat dengan ajaran sesat 24. Huraikan dua kesan buruk ajaran sesat terhadap umat Islam 25. Terangkan dua cara media massa mempengaruhi pemikiran umat Islam dengan budaya kuning 26. Jelaskan dua tindakan yang anda perlu lakukan untuk menangani ancaman budaya kuning 27. Terangkan bentuk-bentuk ancaman budaya asing

By Tokburong.wordpress.com

31

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

Jawapan
1. Maksudkan fahaman mulhid ialah. • Fahaman, ajaran dan kepercayaan yang bercanggah dengan ajaran Islam dan membawa kepada kesesatan dengan menganggap Tuhan itu tiada / tidak mempercayai tuhan Maksud sekularisme,materialisme, sosialisme, kapitalisme nasionalisme, liberalisme dan komunisme adalah seperti berikut. Sekularisme: Satu kepercayaan / kefahaman yang menganggap urusan keagamaan atau ketuhanan terpisah dengan urusan kehidupan dan bernegara. Materialisme: Fahaman kebendaan, menilai kehidupan dunia berasaskan kebendaan atau harta / harta sebagai matlamat hidup. Sosialisme : Teori atau sistem sosial yang menganjurkan supaya sumber kekayaan dijadikan milik negara / dinikmati sama rata. Kapitalisme yang memberikan :Fahaman khususnya dalam pemilikan harta kebebasan mutlak kepada individu,

2.

Nasionalisme:Fahaman ta’asub atau fanatik kepada bangsa walaupun dalam salah. Liberalisme: Fahaman yang mahukan kebebasan mutlak individu dalam melahirkan bertindak mengikut cara dan pilihannya sendiri

perkara yang

pendapat dan

Komunisme : Fahaman yang meletakkan semua harta dimiliknegarakan dan rakyat adalah samarata, fahaman ini juga tidak mempercayai adanya Tuhan 3. Keburukan fahaman kapitalisme

• • • •
4.

melebarkan jurang perbezaan taraf hidup golongan kaya dan miskin monopoli, manipulasi dan riba dibenarkan untuk mendapat keuntungan yang besar. berlaku penindasan, kezaliman dan pergaduhan. wujud sifat tamak dan mementingkan diri sendiri.

Keburukan fahaman liberalisme.

• • • •

membenarkan berlaku penindasan dalam mengumpulkan kekayaan berlakunya persaingan yang tidak sihat dalam bidang ekonomi mementingkan diri sendiri. menyebabkan berlaku maksiat dan keruntuhan akhlak.

By Tokburong.wordpress.com

32

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

5.

Keburukan sekularisme.

• • • • •
6.

mementingkan diri sendiri perundangan Islam tidak dapat ditegakkan manusia tidak dapat membezakan yang hak dan batil. memisahkan secara mutlak antara kajian ilmu daripada pengaruh agama. memisahkan urusan pemerintahan dengan agama

Keburukan Materialisme.

• • • •
7.

wujud sifat suka mementingkan diri sendiri dan tamak. lalai dalam mengerjakan perintah Allah SWT. kufur dengan nikmat Allah SWT. merenggangkan hubungan kemasyarakatan dengan itu akan mewujudkan jurang perbezaan antara golongan kaya dan miskin.

Keburukan Atheisme.

• • • •
8.

Menyebabkan seseorang itu tiada pegangan hidup serta tidak percaya kepada Tuhan Menyebabkan seseorang itu tiada matlamat hidup dan hala tuju kehidupan tidak jelas Menyebabkan seseorang itu bebas melakukan kemungkaran dan kemaksiatan tanpa takut kepada dosa dan azab Allah SWT. Menyebabkan seseorang itu tidak percaya kepada dosa dan pahala.

Ciri-ciri golongan yang berfahaman mulhid ( atheis / kapitalisme / sosialisme / nasionalisme / liberalisme / materialisme / sekularisme dan komunisme )

• • • • • •
9.

Menafikan kewujudan Allah SWT sebagai pencipta dan pemilik alam ini menentang hukum agama sebagai pengatur kehidupan manusia bebas dari kawalan hukum agama mempercayai segala yang berlaku terjadi dengan sendiri. Menafikan kewujudan dosa, pahala, syurga dan neraka Bertuhankan nafsu, kebendaan, keduniaan semata - mata

Sebahagian masyarakat terpengaruh dengan fahaman mulhid kerana:

• • • •

lemahnya keimanan kepada Allah SWT menyebabkan mereka tidak takut kepada ancaman daripada Allah SWT kurang didikan agama menyebabkan mereka tidak mengetahui keburukan perbuatan tersebut mementingkan diri sendiri, kebendaan dan nafsu menyebakan mereka sanggup melakukan apa saja demi memuaskan nafsu mereka Terpengaruh dengan persekitaran dan rakan sebaya yang mengamalkan fahaman mulhid dalam kehidupan mereka, walaupun berakhlak buruk

By Tokburong.wordpress.com

33

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

10. Cara fahaman tersebut ( mulhid ) mempengaruhi pemikiran umat Islam:

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

melalui media massa dengan mengagungkan cara hidup yang bertentangan dengan Islam menimbulkan keraguan kepada umat Islam tentang kebaikan syariat Islam melalaikan umat Islam dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah seperti hiburan yang keterlaluan Mengagungkan kebendaan dan status seseorang berdasarkan harta yang dimilikinya.

11. Cara membasmi fahaman tersebut dalam masyarakat. mengamalkan cara hidup Islam secara menyeluruh dalam kehidupan seharian kembali kepada ajaran Islam yang sebenar memperkukuhkan dan memantapkan akidah Islam dalam diri umat Islam memberikan didikan agama yang sempurna kepada anak-anak sejak dari kecil mendalami ilmu agama dengan sentiasa mendengar ceramah mengawal fahaman-fahaman tersebut daripada tersebar dengan menapis berita-berita dalam media massa.

12. Bahaya fahaman falsafah mulhid kepada umat Islam ialah : menyebabkan berlaku pemisahan agama dengan urusan dunia berlaku kerosakan aqidah umat Islam hilang keperibadian dan akhlak sebagai seorang muslim menyebabkan manusia lupa kepada Allah SWT dalam urusan seharian menyebabkan manusia berani bertindak mengikut kehendak nafsu tanpa berpandukan kepada ajaran agama

13. Aktiviti-aktiviti masyarakat Islam yang jelas telah dipengaruhi oleh fahaman falsafah mulhid. program amal kebajikan dan sosial yang bercampur aduk dengan maksiat pertandingan ratu cantik, muzik dan nyayian yang keterlaluan bermuamalah dengan sistem riba dalam urusan perniagaan persembahan muzik dan nyanyian yang bertentangan dengan Islam

14. Contoh fahaman materialistik yang berlaku dalam masyarakat. mementingkan perniagaan sehingga meninggalkan solat fardu enggan melakukan kebajikan tanpa ganjaran dan upah mengangap pelajaran agama tidak punya masa depan

By Tokburong.wordpress.com

34

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

15. Kesan positif dan negatif media massa terhadap pemikiran dan perlakuan masyarakat: Positif • • Memberi maklumat berfaedah dan berita yang • Negatif memberikan maklumat yang palsu / fitnah melalaikan manusia dari mengingati Allah SWT. fahaman-fahaman yang bercanggah dengan Islam tidak dapat dikawal .

Memanfaatkan masa dengan sesuatu • yang berfaedah Fahaman yang benar dapat disebarkan • secara meluas dan berkesan.

16. Langkah-langkah untuk mengelakkan aktiviti kebudayaan yang bertentangan dengan prinsip Islam daripada terus berlaku di kalangan remaja Islam:

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

mengadakan program kesedaran kepada ibubapa dan remaja menguatkuasakan undang-undang mengenai kebudayaan yang bertentangan dengan Islam mengawal penyebaran dan penjualan bahan-bahan hiburan yang keterlaluan menyediakan aktiviti berfaedah untuk remaja seperti perkhemahan ibadat. Menyediakan aktiviti kebudayaan Islam sebagai satu alternatif

17. Aktiviti yang dapat mengisi program malam kebudayaan Islam ialah: Pertunjukan fesyen berasaskan Islam Persembahan nasyid yang memuji Allah SWT Pertunjukan sajak, pentomen, pementasan dan lain-lain yang bercirikan Islam. Pementasan drama berunsur Islam.

18. Cara penjajahan pemikiran dijalankan ke atas umat Islam. mempengaruhi pemikiran umat Islam sehingga mengagungkan kebendaan dan hawa nafsu menggalakkan kebudayaan jahiliyah melalui aktiviti sosial dan kebudayaan menyediakan peluang pemilikkan harta dengan cara yang tidak sah melalui imperialisme dan kolonialisme dari aspek politik. melalui media massa dengan menerbitkan buku-buku, berita dan filem yang melalaikan dan memesongkan akidah.

19. Kesan-kesan negatif akibat penjajahan pemikiran. menyebabkan umat Islam tidak mengamalkan Islam secara menyeluruh. berlaku keruntuhan moral dalam kalangan remaja hilang semangat jihad untuk mempertahankan ajaran Islam Umat Islam hilang identiti dan jati diri sebagai umat Islam Hilangnya keyakinan dengan kebaikan Islam dan benci kepada hukum-hukum Islam

By Tokburong.wordpress.com

35

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

20. Ciri pengaruh asing yang merosakkan pemikiran umat Islam.

• • • • • • • • • •

Memberi kebebasan kepada manusia bertindak tanpa batas dan ikut nafsu contohnya fahaman Liberalisma Menolak ayat-ayat al-Quran pendapat Ulamak dan hukum-hukum yang terdapat dalam al-quran Menggalakkan manusia mencari harta kekayaan tanpa batasan atau melakukan kezaliman contohnya fahaman Kapitalisme Menafikan kekuasaan Allah SWT sebagai pencipta contohnya fahaman Atheis Memuja manusia secara berlebihan contohnya ajaran sesat Berfahaman sempit berdasarkan bangsa, darjat, kaum, negeri, warna kulit pengasingan agama dari kehidupan contohnya fahaman sekularisma menolak hadis sebagai sumber hukum seperti fahaman anti hadis. Mementingkan kebendaaan dan keduniaan contohnya fahaman Materialisma

21. Pengertian ajaran sesat : Ajaran Sesat ialah sebarang ajaran atau amalan yang dibawa oleh orang-orang Islam atau orang bukan Islam yang bertentangan dengan ajaran Islam yang berdasarkan kepada al-Quran dan alHadis

22. Ciri-ciri ajaran sesat :

• • • • • • • • • • • • • • •

Kepercayaan kepada rukun Iman dan asas akidah yang tidak selaras dengan al-Quran dan Hadis. Mempertikaikan kebenaran al-Quran dan Hadis Nabi sebagai sumber hukum Ketua kumpulan ajaran yang diamalkan mendakwa bahawa dia adalah nabi Isa, Imam Mahadi atau lain-lain istilah yang serupa. Mendewa-dewakan ketua ajaran tersebut secara berlebih-lebihan. Menghuraikan al-Quran dan Hadis sesuka hati mereka. Membawa ajaran bahawa penyatuan semua agama di dunia sebagai agama yang mesti diikuti. Mengubah suai ibadat dalam ajaran Islam seperti solat hanya memadai dengan niat sahaja dan sebagainya. Mengadakan hukum baru yang bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya

23. Cara mengelakkan diri daripada terlibat dengan ajaran sesat Mendapatkan didikan agama yang sempurna / kempen / ceramah / kem ibadat mendalami / menghayati ajaran Islam sepenuhnya / amal soleh Mengenalpasti kumpulan ajaran tersebut / tidak terpengaruh memantapkan iman dan takwa mendampingi alim ulamak memulau / menyisih kumpulan ajaran sesat Melapurkan kepada pihak berkuasa

By Tokburong.wordpress.com

36

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

24. Dua kesan buruk ajaran sesat terhadap umat Islam

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Masyarakat tidak akan aman dan tenteram kerana berlaku pergaduhan dan tiada persefahaman dalam masyarakat Memutuskan hubungan silaturrahim dan fahaman. pecah belah dalam masyarakat kerana berlainan

Berlaku pergaduhan dan perbalahan dalam kehidupan Berlaku kezaliman dan keganasan seperti membunuh diri Berlaku penindasan terhadap umat Islam menyebabkan umat Islam lemah Akidah umat Islam terpesong, tersesat menyebabkan berlakunya murtad Dimurkai oleh Allah SWT kerana membelakangi ajaran Islam yang sebenarnya Negara menjadi mundur kerana rakyat sering berkelahi antara satu sama lain Mencemarkan kesucian Islam dengan melakukan maksiat seperti percampuran bebas antara jantina dengan berleluasa.

25. Dua cara media massa mempengaruhi pemikiran umat Islam dengan budaya kuning Dengan menyebarkan berita palsu dan negatif untuk memesongkan dan menyesatkan pemikiran umat Islam Memberi gambaran yang salah mengenai umat Islam untuk menjatuhkan maruah umat Islam Menyajikan program hiburan daripada beribadat. yang keterlaluan dan melalaikan untuk menjauhkan umat Islam melalui media

Menayangkan filem-filem lucah dan ganas yang merosakkan akhlak umat elektronik untuk merosakkan akhlak remaja Islam Menyebarkan berita-berita fitnah yang memecahkan perpaduan antara umat

Menerbitkan majalah-majalah lucah yang merosakkan akhlak remaja melalui Media cetak seperti majalah dan akhbar

26. Dua tindakan yang anda perlu lakukan untuk menangani ancaman budaya kuning Mendalami ilmu pengetahuan dalam pelbagai bidang supaya dapat membezakan antara yang baik dan buruk Memperkukuh keimanan kepada Allah SWT dengan mendalami bidang keagamaan Mengamalkan akhlak mulia seperti sentiasa bersabar dalam kehidupan supaya terhindar daripada perbuatan keji Menjadikan Islam sebagai cara hidup dengan menjauhi perbuatan keji seperti hasad dengki Mengelakkan diri daripada perbuatan yang negetif seperti melepak dan membuang masa dengan sia-sia supaya terselamat daripada budaya kuning Melakukan perkara-perkara positif berfaedah dalam kehidupan seperti sentiasa berdoa mendekatkan diri kepada Allah SWT Menapis kemasukan berita, filem atau majalah supaya terselamat dari budaya kuning untuk

By Tokburong.wordpress.com

37

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

BAB 2 : Pandangan Hidup Islam
PELAJARAN 10 : RABANIYYAH

Soalan
1. 2. 3. Apakah yang dimaksudkan dengan Rabbaniyyah Nyatakan prinsip-prinsip Rabbaniyyah. Bagaimanakah cara anda memiliki dan menghayati sifat Rabbaniyyah.

Jawapan
1. Maksud Rabbaniyyah • semua hukum, konsep, prinsip , nilai dan peraturan Islam adalah secara mutlak daripada Allah SWT Prinsip-prinsip Rabbaniyyah ialah :

2.

• • • •
3.

Islam agama yang diwahyukan oleh Allah SWT Islam bersih dan jitu daripada kekurangan. seluruh alam dan isinya merupakan hak mutlak Allah SWT. Allah SWT sebagai pencipta peraturan hidup

Cara untuk memiliki dan menghayati sifat Rabbaniyyah ialah:

• • • • •

percaya dan yakin dengan segala rukun iman. mengerjakan segala perintah Allah SWT seperti bersolatdan meninggalkan segala laranganNya berjihad dengan nyawa, harta benda dan fikiran untuk meninggikan syariat Islam bekerja dan berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk mencari keredaan Allah SWT berakhlak mulia dan terpuji dalam kehidupan seharian

By Tokburong.wordpress.com

38

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

PELAJARAN 11 : SYUMULIYYAH

Soalan
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Apakah yang dimaksudkan dengan Syumuliah Jelaskan aspek Syumuliyyah dalam konteks keilmuan Jelaskan aspek Syumuliyyah dalam konteks ekonomi Jelaskan aspek Syumuliyyah dalam konteks sosial Jelaskan aspek Syumuliyyah dalam konteks perundangan Jelaskan aspek Syumuliyyah dalam konteks sistem munakahat Jelaskan aspek Syumuliyyah dalam konteks ibadat Huraikan perbezaan di antara ibadat umum dan ibadat khusus berserta contoh kedua-duanya

Jawapan
1. Maksud syumuliyyah ialah :


2.

ajaran Islam adalah sempurna dan menyeluruh dalam semua aspek kehidupan manusia

Aspek Syumuliyyah dalam konteks keilmuan:

• • •
3.

Ilmu dalam Islam merangkumi ilmu fardhu ain dan fardhu kifayah untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Islam menggalakan manusia menuntut ilmu yang tidak bercanggah dengan syarak Islam mewajibkan umatnya menghayati dan mengamalkan ilmu dalam kehidupan.

Aspek Syumuliyyah dalam konteks ekonomi ialah:

• • • •
4.

kebebasan mencari, memiliki dan mengurus harta berlandaskan syariat Islam kewajipan mengeluarkan zakat dan infak pada jalan Allah SWT. mengurangkan jurang perbezaan taraf hidup antara yang kaya dengan miskin Mengharamkan penindasan, monopoli, manipulasi dan lain-lain dalam ekonomi

Aspek Syumuliyyah dalam konteks sosial ialah:

• • •

sistem sosial Islam lengkap dan sempurna yang merangkumi dunia dan akhirat sistem sosial Islam adalah sesuai pada setiap masa , tempat dan keadaan sistem sosial Islam tidak membezakan warna kulit dan keturunan seseorang

By Tokburong.wordpress.com

39

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

5.

Aspek Syumuliyyah dalam konteks perundangan

• • • • •
6.

keadilan Islam bersifat sejagat tanpa mengira pangkat dan darjat seseorang. Islam menetapkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Islam memelihara hak asasi manusia daripada di cerobohi konsep pembalasan dalam perundangan Islam adalah merangkumi dunia dan akhirat. perundangan Islam membela golongan yang tertindas dan llemah

Aspek Syumuliyyah dalam konteks munakahat

• • •
7.

Sistem munakahat Islam adalah sesuai dengan fitrah semulajadi manusia. Sistem munakahat menetapkan hak dan kewajipan suami isteri dan anak-anak yang mesti di laksanakan Sistem munakahat mengatur sistem kekeluargaan yang sempurna

Aspek Syumuliyyah dalam konteks ibadat

• • •
8.

ibadat dalam Islam merangkumi ibadat khusus dan ibadat umum setiap amalan dan pekerjaan yang bertujuan untuk mendapat keredaan Allah SWT dikira sebagai ibadat ibadat dalam Islam sesuai adalah dengan fitrah manusia dan mampu dilaksanakan oleh semua manusia.

Perbezaan di antara ibadat umum dan ibadat khusus berserta contoh: Ibadat umum ibadat khusus • Amalan harian yang dilakukan bertepatan • Segala pebuatan atau amalan yang dilakukan oleh setiap individu secara dengan ajaran Islam dan diniatkan kerana khusus berhubung dengan Allah SWT. Allah SWT contoh bekerja, belajar dan laincontohnya solat fardu, puasa pada bulan lain. ramadan, membaca al-quran dan lain-lain. .

PELAJARAN 12 : WAQIIYYAH

Soalan
1. 2. 3. 4. 5. Apakah yang dimaksudkan dengan Waqiiyyah Nyatakan prinsip-prinsip waqi’iyah Terangkan bukti waqiyah dalam muamalat Terangkan bukti waqiyah dalam munakahat Terangkan bukti yang menunjukkan waqiyah dalam ibadah

By Tokburong.wordpress.com

40

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

6. 7. 8. 9.

Terangkan bukti waqiyah dalam hukum jenayah Terangkan bukti waqiyah dalam bidang sosial Apakah yag dimaksudkan dengan wasatiyah Huraikan bukti bahawa Islam adalah agama wasatiyah

Jawapan
1. Waqiiyyah ialah • Ajaran Islam bersifat praktikal dan boleh diamalkan dalam kehidupan manusia • Ajaran sesuai dengan fitrah semulajadi manusia Prinsip-prinsip waqi’iyah

2.

• • •
3.

ajaran Islam bersifat praktikal bukan utopia Islam mampu menyelesaikan sebarang masalah kehidupan manusia. Islam memberi ruang kepada perkembangan fikiran dan tamadun ilmu

Bukti waqiyah dalam muamalat

• • • •
4.

muamalat Islam mementingkan sifat kejujuran dalam semua urusan Islam mewajibkan sukatan dan timbangan dilakukan dengan betul dan tepat Islam melarang penindasan seperti riba, monopoli dalam sistem ekonomi muamalat Islam menimbulkan kepuasan / ketenangan hati semua pihak

Bukti waqiyah dalam munakahat

• •
5.

munakahat sesuai dengan fitrah dan keinginan semula jadi manusia peraturan munakahat mampu dilaksanakan dan tidak membebankan manusia untuk melaksanakannya.

Bukti yang menunjukkan waqiyah dalam ibadah

• • •
6.

ibadat tidak membeban dan menyusahkan manusia dilakukan mengikut keadaan dan kemampuan seseorang Ibadat dalam Islam sesuai dengan fitrah dan naluri manusia Setiap pekerjaan yang dilakukan oleh manusia akan diberi pembalasan samada di dunia ataupun di akhirat

Bukti waqiyah dalam hukum jenayah

• • • •

hukum jenayah Islam menjamin keamanan dan keharmonian masyarakat. hukum jenayah Islam menegakkan keadilan sejagat hukum jenayah Islam menegakkan yang hak dan menghapuskan kebatilan. hukuman dalam sistem jenayah Islam setimpal dengan kesalahan yang dilakukan

By Tokburong.wordpress.com

41

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

7.

Bukti waqiyah dalam bidang sosial

• • • •
8.

Islam tidak memaksa orang bukan Islam memeluk Islam. Islam memberi Kebebasan kepada orang bukan Islam mengamalkan kepercayaan masing-masing. Islam memberi Kebebasan kepada individu untuk mengeluarkan pendapat selagi tidak bercanggah dengan syarak.. Islam memberi Kebebasan kepada manusia untuk memiliki harta yang halal.

Maksud wasatiyah ialah : • Mengimbangi antara keperluan dunia dan akhirat Bukti bahawa Islam adalah agama wasatiyah Akidah Ibadat Kehidupan Undang-undang Individu dan Masyarakat Islam hanya mewajibkan umatnya mempercayai perkara yang mempunyai bukti dan dalil yang jelas dan nyata Ibadat dalam Islam tidak terlalu meringan dan tidak sampai membebankan umatnya. Ajaran Islam adalah mengimbangi antara keperluan kehidupan di dunia dan kebahagiaan hidup diakhirat Perundangan Islam adalah sesuai dengan fitrah semulajadi manusia. Setiap hukuman dalam Islam adalah adil dan saksama Setiap individu mempunyai hak yang mesti dilaksanakan bagi menjamin keharmonian hidup

9.

PELAJARAN 13 : ALAMIYYAH

Soalan
1. 2. 3. 4. 5. 6. Apakah yang dimaksudkan dengan ‘Alamiyah Nyatakan prinsip – prinsip ‘Alamiyyah Jelaskan konsep ‘Alamiyah dalam bidang sosial / hak asasi manusia. Jelaskan konsep ‘Alamiyah dalam bidang perundangan Buktikan Islam mengamalkan prinsip ‘Alamiyyah dalam ajarannya. Senaraikan bentuk hak asasi manusia yang di jaga oleh Islam

Jawapan
1. Alamiyyah ialah • ajaran yang sesuai pada semua manusia tanpa mengira bangsa, tempat dan zaman

By Tokburong.wordpress.com

42

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

2.

Prinsip – prinsip ‘Alamiyyah ialah

• • • • •
3.

Islam memuliakan manusia Nilai keadilan Islam bersifat sejagat Islam sentiasa menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran Islam menjamin hak asasi manusia Islam mengutamakan keamanan, kedamaian dan kesejahteraan

Konsep ‘Alamiyah dalam bidang sosial / hak asasi manusia.

• • • • •
4.

tiada paksaan dalam memeluk agama Islam kebebasan bersuara dan mengeluarkan pendapat. bebas mengamalkan agama masing-masing. kebebasan dalam memiliki harta dengan cara yang halal. hak pelindungan nyawa dan kehormatan.

Konsep ‘Alamiyah dalam bidang perundangan

• • • •
5.

perundangan Islam dapat diterima dan diamalkan oleh seluruh manusia. perundangan Islam mementingkan perdamaian dan keadilan sejagat perundangan Islam menegakkan kebenaran dan menentang kebatilan. perundangan Islam membela orang yang dizalimi

Bukti Islam mengamalkan prinsip ‘Alamiyyah dalam ajarannya.

• • •
6.

Islam mempunyai prinsip yang sesuai dengan semua bangsa, tempat dan waktu. Islam dapat diterima dan diamalkan oleh semua manusia Islam sesuai dengan fitrah manusia / tidak membebankan

Hak asasi manusia yang dijaga oleh Islam

• • • • • • • •

Kebebasan bersuara Kebebasan melindungi nyawa Kebebasan beragama Kebebasan memiliki harta Kebebasan memelihara kehormatan dan maruah diri Hak untuk mendapatkan kesihatan Hak untuk mendapatkan pendidikan Hak untuk memelihara harta benda.

By Tokburong.wordpress.com

43

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

PELAJARAN 14 : MURUNAH DAN THABAT

Soalan
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Apakah yang dimaksudkan dengan Murunah Nyatakan prinsip-prinsip murunah Jelaskan dua kelebihan sifat murunah Terangkan dua contoh konsep murunah Apakah yang dimaksudkan dengan thabat Jelaskan perkara-perkara yang thabat ( tetap ) dalam ajaran Islam Huraikan perkaitan antara murunah dengan thabat

Jawapan
1. Maksud Murunah ialah : • Ajaran Islam boleh diperluaskan, berubah mengikut kesesuaian manusia tanpa mengubah prinsip asas yang telah ditetapkan oleh al-Quran dan al-Hadis. • Ajaran Islam boleh berubah mengikut kesesuaian hidup manusia tanpa merubah prinsip asalnya. Prinsip-prinsip murunah • Islam agama yang mudah • Ajaran Islam dilaksanakan mengikut keadaan dan kemampuan manusia Kelebihan sifat murunah • menunjukkan sifat toleransi ajaran Islam yang tidak bertentangan dengan dengan Islam • Menunjukkan berhikmahnya Islam kepada kehendak hidup manusia • menarik minat orang bukan Islam untuk memahami ajaran Islam dengan lebih mendalam • mengalakkan umat Islam mentaati dan melaksanakan segala perintah Allah SWT dengan sempurna • memastikan kesinambungan Islam dan ajarannya di dunia ini. • Islam memudahkan, menyenangkan umatnya dalam dalam urusan seharian. Contoh konsep murunah • rukhsah dalam solat contohnya solat boleh diqasarkan jika dalam keadaan bermusafir • umat Islam dibenarkan memakai pakaian berfesyen dengan syarat menutup aurat • rukhsah dalam puasa contohnya boleh berbuka puasa ketika sakit • rukhsah dalam haji contohnya haji hanya diwajibkan keatas orang yang berkemampuan sahaja.

2.

3.

4.

By Tokburong.wordpress.com

44

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

5.

Maksud Thabat ialah : • Ajaran Islam tetap dan tidak berubah dalam apa jua keadaan contohnya akidah, hukum wajib dan sebagainya Perkara-perkara yang thabat ( tetap ) dalam ajaran Islam ialah : 1. Akidah. • Akidah ialah keyakinan kepada Allah SWT yang Maha Esa dan tiada sekutu bagi-Nya. Keyakinan ini tidak boleh berubah walau apa pun yang berlaku 2. Ibadat. • Dalam melakukan ibadat wajib, Islam tidak pernah memberi toleransi kepada umatnya. Kita tetap wajib menunaikan ibadat walau dalam apa jua keadaan cuma caranya sahaja yang berbeza. 3. Ketetapan Hukum Syarak. • Hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT seperti hukum wajib, haram, sunat, makruh dan harus akan tetap kekal sehingga ke hari kiamat

6.

7.

Perkaitan antara murunah dengan thabat • Islam bersifat tetap dalam perkara asas dan prinsip tetapi murunah (anjal) dalam perkara cabang dan pelaksanaanya. Contohnya kewajipan menutup aurat adalah tetap, tetapi cara menutup aurat ( berpakaian ) di beri kelonggaran kepada manusia mengikut feysen dan keselesaan mereka. • Setiap perkara telah ditetapkan asasnya dalam Islam, tetapi terpulanglah kepada manusia untuk melaksanakannya. Contohnya Islam menggalakkan perniagaan dan mengharamkan riba.

BAB 3 : INSTITUSI ISLAM
PELAJARAN 15 UNIT 1 : NEGARA ISLAM

Soalan
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Jelaskan pengertian negara Islam Jelaskan prinsip negara Islam Mengapakah perlunya ditegakkan negara Islam. Jelaskan perbezaan negara Islam dan bukan Islam. Nyatakan keistimewaan negara Islam. Nyatakan asas pembentukan negara Islam Terangkan ciri-ciri negara Islam Huraikan matlamat negara Islam By Tokburong.wordpress.com

45

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

9.

Negara Islam ialah “negara kebajikan dan mendapat keampunan Allah SWT”. Bincangkan pernyataan tersebut. Mengapakah Rasulullah membentuk satu perlembagaan sewaktu di Madinah. Jelaskan kedudukan Rasulullah berdasarkan Perlembagaan Madinah. Jelaskan maksud syura. Nyatakan ciri-ciri syura Kenapakah dikatakan sistem syura merupakan sistem pemerintahan dan pentadbiran yang terbaik

10. 11. 13 14 15

Jawapan
1. Pengertian negara Islam • Negara yang mengamalkan sistem pemerintahan yang berteraskan kepada al-Quran dan alSunnah. • Negara yang melaksanakan perundangan, ekonomi, politik, sosial dengan adil dan saksama berlandaskan syariat Islamiah. Prinsip negara Islam 1. Musyawarah (as-Syura) • As-Syura bermaksud bermesyuarat. • Setiap keputusan dan tindakan dilakukan oleh pemerintah melalui kaedah bermesyuarat dengan ahli majlis mesyuarat 2. Keadilan (al-Adalah) • Negara Islam memberikan keadilan kepada semua rakyatnya tanpa mengira kedudukan bangsa dan warna kulit. • Keadilan kepada rakyat untuk mendapatkan segala kemudahan dan dari apa yang mereka usahakan. 3. Kebebasan (al-Huriyyah) • Kebebasan kepada rakyat untuk mendapatkan hak asasi mereka seperti kebebasan beragama, kebebasan bersuara, kebebasan bergerak dan sebagainya. • Kebebasan untuk mencari dan memiliki harta. • Kebebasan untuk hidup dengan aman dan selamat 4. Persamaan (al-Musawamah) • Persamaan kepada semua warga negara untuk mendapatkan kemudahan dan hak sebagai warganegara. • Persamaan dari segi mendapatkan perlindungan dan mencari serta memiliki harta. 3. Sebab negara Islam perlu ditegakkan. • untuk merealisasikan hukum Ilahi dalam sesebuah negara • untuk menegakkan keadilan kepada semua manusia • untuk melaksanakan kebajikan kepada semua manusia

2.

By Tokburong.wordpress.com

46

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

4.

Perbezaan negara Islam dan bukan Islam. Negara Islam 1. Berpandukan al Quran dan al Sunnah 2. hak asasi dilindungi 3. syura menjadi asas pemerintahan negara

Negara bukan Islam berpandukan hukum ciptaan manusia hak asasi manusia tidak terjamin Pendapat majoriti rakyat sebagai asas pemerintahan negara. 4. Iman dan taqwa sebagai asas dalam Pemilihan pemimpin tidak diambil- kira pemilihan ketua negara mengenai keimanan dan ketaqwaan.

5.

Keistimewaan negara Islam. • keadilan dapat ditegakkan dengan menyeluruh • mendapat keampunan dan rahmat dari Allah SWT. • hak kebebasan rakyat dalam negara terjamin dan terlaksana • kehidupan rakyat dalam keadaan aman dan harmoni. • perundangan Islam dapat dilaksanakan dengan sempurna dalam negara. Asas pembentukan negara Islam ialah: • lembaga pemilihan kepimpinan dan polisi negara berasaskan sistem syura. • pemimpin yang mempunyai sahsiah mahmudah dan akhlak mulia seperti amanah • undang-undang yang diamalkan dalam negara berdasarkan syariat Islam • Mempunyai rakyat yang berbilang bangsa • Mempunyai wilayah yang tertentu Ciri-ciri negara Islam ialah: • menjalankan pemerintahan dan pentadbiran berasaskan sistem syura • perundangan negara berasaskan syariat Islam atau al-Quran dan sunnah • pemerintahan yang adi berlandaskan syariat Islamiyyah. • Pemilihan pemimpin berasaskan keimanan dan ketakwaan seseorang Matlamat pembentukan negara Islam • Untuk Menegakkan perundangan dan hukum Allah SWT. • Untuk merialisasikan keadilan kepada rakyat • Untuk melaksanakan kebajikan kepada semua rakyat • Untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat Negara Islam ialah “negara kebajikan dan mendapat keampunan Allah SWT” adalah benar kerana: • negara Islam ditubuhkan untuk memastikan rakyat dapat hidup selesa mempunyai tempat tinggal , makanan, pakaian , pekerjaan dan pendidikan. • negara Islam tidak mengamalkan sebarang bentuk kezaliman dan kekejaman terhadap rakyat • negara Islam melaksanakan amanah dan hukum-hukum Allah SWT dengan sempurna

6.

7.

8.

9.

10. Rasulullah membentuk satu perlembagaan sewaktu di Madinah kerana: • untuk mewujudkan perpaduan dan keharmonian dalam negara • menentukan kuasa dan hak pemimpin serta rakyat dalam menjalankan amanah masing-masing • menetapkan hukum dan undang-undang demi keamanan dan keharmonian negara • menjamin keselamatan dan kedaulatan negara dengan sempurna

By Tokburong.wordpress.com

47

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

11. Kedudukan Rasulullah berdasarkan Perlembagaan Madinah: • Rasulullah sebagai ketua negara • Rasulullah bertanggungjawab dalam semua hubungan diplomatik • Rasulullah menjadi rujukan apabila berlaku perselisihan. • Rasulullah menjadi ketua angkatan tentera 12. Maksud syura ialah: • perbincangan dan permuafakatan sekumpulan ulamak dalam hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat berdasarkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Contoh : proses melantik pemimpin. 13. Ciri-ciri syura ialah: • berpandukan al Quran dan al Sunnah • mengambil perhatian tentang keperluan diri, rohani dan jasmani manusia • mempunyai kuasa dan tanggungjawab untuk dilaksanakan • berasaskan sistem Rabbani • bersifat ideal dan syumul. 14. Sistem syura dikatakan sistem pemerintahan yang terbaik ialah kerana : • mengambil pendapat ramai melalui perbincangan dan mesyuarat • sesuatu perancangan mendapat sokongan semua anggota • masing-masing merasa bertanggungjawab terhadap keputusan yang telah dipersetujui • mengeratkan hubungan / perpaduan bertambah erat

PELAJARAN 15 UNIT 2 : KHALIFAH

Soalan
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Terangkan pengertian manusia sebagai khalifah Nyatakan pengertian khalifah Islam Jelaskan ciri-ciri khalifah Islam Senaraikan syarat-syarat yag perlu ada pada seseorang untuk dilantik sebagai khalifah dalam Islam Jelaskan tugas dan tanggungjawab khalifah Huraikan kesan jika khalifah mengabaikan tanggungjawabnya sebagai seorang khalifah Kenapakah pemerintah Islam mesti memiliki sifat takwa dan amanah. Bincangkan peranan kerajaan dalam menerapkan nilai-nilai murni di kalangan rakyat. Terangkan peranan manusia sebagai khalifah Allah SWT di muka bumi.

10. Jelaskan ciri-ciri pentadbiran Islam

By Tokburong.wordpress.com

48

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

11. Terangkan cara untuk membina keperibadian Insan yang mulia 12. Terangkan cara untuk membina keperibadian Insan yang mulia 13. Jelaskan bentuk pentadbiran di zaman Rasulullah. 14. Nyatakan sikap seorang pengurus yang baik semasa melakukan perundingan dalam sesuatu urusan kerja.

Jawapan
1. Pengertian manusia sebagai khalifah: • Manusia adalah pengganti, wakil Allah SWT yang dipertanggungjawabkan mengatur kehidupan dan memakmurkan alam berdasarkan syariat Islam. Pengertian khalifah dalam Islam • Menurut ulama khalifah dihuraikan sebagai penganti nabi dalam urusan menegakkan keagamaan dan mentadbir urusan keduniaan. Ciri-Ciri Khalifah Islam • bertaqwa kepada Allah SWT • berakhlak mulia • bijaksana dan berpandangan jauh • berani menghadapi cabaran. • amanah terhadap tugas • berilmu dan beramal dengan ajaran Islam. • Mempunyai keadaan fizikal dan mental yang sihat dan sempurna • Mempunyai keyakinan diri yang jitu • Mempunyai ilmu dan pengetahuan yang luas • Adil dalam pentadbiran • Memiliki semangat yang kuat dan jitu • Cekap dalam membuat keputusan • Mempunyai ilmu dan pengetahuan yang luas • Dapat mengawal emosi dan rasional. • Menguasai prinsip perhubungan antara manusia Syarat-syarat yang perlu ada pada seseorang untuk dilantik sebagai khalifah dalam Islam • Seorang Muslim yang mukmim • Adil dan saksama • Lelaki • Berakhlak mulia & Berani • Berilmu & memahami masalah negara • Berkemampuan dari segi mental & fizikal • Berpengaruh & berketurunan baik Tugas dan tanggungjawab khalifah • Melaksanakan hukum Allah SWT tanpa mengira tempat dan masa • Sentiasa menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran By Tokburong.wordpress.com

2.

3.

4.

5.

49

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

• • • • • • • • • • 6.

Sentiasa menjaga kesucian agama Islam Menjaga kedaulatan dan kemerdekaan negara daripada negara asing Melaksanakan undang-undang secara menyeluruh Berjihad menentang musuh Islam Mengagihkan kekayaan negara kepada mereka yang berhak Melantik orang yang cekap & amanah dalam menguruskan negara.. Mengawasi segala urusan negara dan memerhati segala keadaan Memelihara & memulihara alam dan memanfaatkannya Menyeru dan menggalakkan rakyat supaya membangunkan diri, masyarakat dan negara Menjaga keharmonian dan perpaduan untuk kesejahteraan negara

Kesan jika khalifah mengabaikan tanggungjawabnya sebagai seorang khalifah • Sistem pemerintahan negara menjadi kucar kacir • Ekonomi negara menjadi mundur • Rasuah akan berleluasa • Pemberontakan dan rasa tidak puas hati rakyat akan berlaku • Negara akan di jajah oleh kuasa asing • Negara berada dalam huru hara Pemerintah Islam mesti memiliki sifat takwa dan amanah kerana: • supaya ia sentiasa berhati-hati dalam mengurus dan mentadbir negara / mengelak daripada berlakunya penyelewengan • memastikan hak-hak dan keperluan rakyat ditunaikan. • Untuk menegakkan keadilan • memastikan rakyat mendapat kebajikan • untuk memastikan hukum-hukum Allah SWT dilaksanakan.. Peranan kerajaan dalam menerapkan nilai-nilai murni di kalangan rakyat. • Melahirkan rasa bertanggungjawab terhadap sesuatu amanah yang diserahkan. • mewujudkan perpaduan, kerjasama, dan bantu membantu diantara masyarakat. • Memupuk budaya kerja yang cemerlang.yang akan memajukan organisasi. Peranan manusia sebagai khalifah Allah SWT di muka bumi. • Melaksanakan segala perintah Allah SWT • Meninggalkan segala larangan Allah SWT • Menguruskan alam ini dengan cara yang telah ditetapkan oleh Allah SWT Ciri-ciri pentadbiran Islam: • berasaskan kepada akhlak Islamiyah • berdasarkan syura • mengambil perhatian kepada keperluan diri, rohani dan jasmani manusia • memenuhi tanggungjawab disamping kuasa yang dimiliki • bersifat ideal dan syumul • berasaskan sistem Rabbani Cara membina keperibadian Insan yang mulia • melaksanakan ibadah fardu • memperbanyakan ibadah sunat • mempelajari / mendalami ilmu

7.

8.

9.

10.

11.

By Tokburong.wordpress.com

50

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

menerapkan nilai-nilai murni

12. Bentuk pentadbiran di zaman Rasulullah ialah: • Rasulullah sebagai ketua negara • segala masalah dirujuk kepada Rasulullah / al Quran dan al Sunnah • mengadakan perbincangan dan mesyuarat dengan para sahabat (syura) 13. Sikap pengurus yang baik semasa melakukan perundingan dalam sesuatu urusan kerja. • sabar dan tenang ketika melakukan perundingan • bersikap tolak ansur / toleransi terhadap sesuatu cadangan • menghormati dan berlapang dada terhadap pendapat orang lain

PELAJARAN 15 UNIT 3 : RAKYAT

Soalan
1. 2. Apakah yang dimaksudkan dengan rakyat Rakyat bukan Islam dalam negara Islam terbahagi kepada dua iaitu kafir zimmi dan kafir harbi Huraikan Nyatakan ciri-ciri rakyat yang bertanggungjawab Sebutkan ciri-ciri masyarakat majmuk yang dikehendaki oleh Islam Senaraikan hak rakyat terhadap negara Nyatakan tanggungjawab individu kepada masyarakat Setiap muslim hendaklah melaksanakan tanggungjawabnya kepada Allah SWT, Rasul, pemerintah Islam dan negara. Huraikan tanggungjawab setiap muslim terhadap negaranya Jelaskan kesan pengabaian tanggungjawab rakyat Islam menghendaki setiap rakyat patuh kepada pemerintah selagi mereka tidak disuruh melakukan maksiat.Huraikan pernyataan di atas.

3. 4. 5. 6. 7.

8. 9.

Jawapan
1. Maksud rakyat • Rakyat ialah penduduk bagi sesebuah negara yang terdiri dari pelbagai bangsa dan agama serta keturunan

By Tokburong.wordpress.com

51

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

2.

Huraian Kafir harbi dan kafir zimmi dalam negara Islam Kafir Zimmi • Orang bukan Islam yang tinggal dalam negara Islam dan mematuhi segala peraturan negara dan tidak berniat untuk mengkhianati negara Islam Kafir Harbi • Orang bukan Islam yang tinggal dalam negara Islam dan berniat untuk mengkhianati serta memusnahkan negara Islam. Golongan ini mesti diperangi sebelum mereka memusnahkan negara

3.

Ciri-ciri rakyat yang bertanggungjawab • Sentiasa melibatkan diri dengan aktiviti sosial yang dianjurkan oleh pelbagai pihak • Sentiasa taatkan pemimpin dengan melaksanakan segala arahan kerajaan • Sentiasa memajukan diri sendiri dan negara dengan sentiasa menambahkan ilmu pengetahuan • Sentiasa mematuhi segala undang-undang negara Ciri-ciri masyarakat majmuk yang dikehendaki oleh Islam • bebas mengamalkan agama dan budaya masing-masing • saling berkerjasama, bertimbangrasa dan bertolak ansur sesama rakyat • bersama menjaga dan mengawal negara dari ancaman luar. • saling hormat menghormati di antara satu sama lain. Hak rakyat terhadap negara • Hak untuk memilih pemerintah dan kerajaan yang adil • Hak untuk mendapatkan pendidikan, kesihatan dan bebas bergerak. • Hak untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan keselamatan • Hak untuk mencari harta dan membelanjakannya Tanggungjawab individu terhadap masyarakat ialah: • menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat supaya hidup bersatu padu dan harmoni • melaksanakan amal kebajikan dan mencegah segala bentuk kemungkaran sentiasa hormat menghormati antara satu sama lain. Tanggungjawab setiap muslim terhadap negaranya ialah: • Memakmurkan negara dengan amanah. • menjaga keselamatan negara dengan baik • mendaulatkan undang-undang negara. • aktif dalam pembangunan negara dan bidang ekonomi. • melibatkan diri dengan aktiviti sosial yang sihat Kesan pengabaian tanggungjawab rakyat • Berlakunya keruntuhan akhlak dan jati diri individu dan rakyat • Tugas amar makruf dan nahi mungkar terabai • Meningkatnya gejala sosial seperti jenayah • Pertahanan negara menjadi lemah dan mudah ditembusi oleh musuh • Negara mengalami kemunduran dalam pelbagai bidang seperti, ekonomi, politik, sosial, pentadiran dan sebagainya • Berlakunya huru hara dalam negara.

4.

5.

6.

7.

8.

By Tokburong.wordpress.com

52

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

9.

Huraian setiap rakyat mesti patuh kepada pemerintah selagi mereka tidak disuruh melakukan maksiat. • Rakyat wajib menumpahkan taat setia kepada pemerintah yang adil supaya mudah bagi pemerintah mentadbir dan menguruskan negara, sebaliknya jika pemerintah melakukan penyelewengan atau kezaliman rakyat wajib membantah dan membetulkannya

PELAJARAN 16

: SISTEM KEHAKIMAN ISLAM

Soalan
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Jelaskan pengertian kehakiman Islam Terangkan matlamat utama sistem kehakiman Islam. Nyatakan prinsip kehakiman Islam Huraikan etika kahakiman Islam Jelaskan syarat-syarat untuk dilantik sebagai hakim Nyatakan tanggungjawab hakim Bincangkan keistimewaan sistem kehakiman Islam Senaraikan sumber-sumber kehakiman / perundangan Islam dan huraikan maksudnya satu persatu Saidina Umar telah membebaskan hamba yang mencuri unta majikannya kerana tidak membayar gaji. Huraikan prinsip-prinsip kehakiman berdasarkan peristiwa tersebut. Terangkan akibat terhadap masyarakat sekiranya hakim tidak berlaku adil dalam perbicaraan. Dalam prosedur kehakiman Islam hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman dalam keadaan marah. Kemukakan kepentingan prosedur diatas. Bagaimanakah kehakiman Islam menegakkan keadilan. Bincangkan peranan hakim yang bertindak sebagai pelaksana hukuman. Nyatakan ciri-ciri / sifat-sifat hakim Matlamat perundangan Islam bertujuan menjamin kesejahteraan hidup manusia. bagaimana matlamat tersebut dapat dicapai. Huraikan

10. 11.

12. 13. 14. 15.

By Tokburong.wordpress.com

53

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

Jawapan
1. Pengertian kehakiman Islam • Kehakiman bermaksud suatu keputusan daripada pemerintah/ badan kehakiman dalam sesuatu perbicaraan dimahkamah atau menyampaikan hukum syarak secara penetapan. Matlamat utama sistem kehakiman Islam ialah untuk: • menegakkan keadilan kepada semua rakyat • menentang kezaliman dengan menjatuhkan hukuman keatas penjenayah • membela orang yang dizalimi. • Melaksanakan qanun ilahi atau undang-undang Allah SWT dalam negara Prinsip kehakiman Islam 1. Bersifat Rabani. • Ini kerana sistem kehakiman Islam bersumberkan wahyu Allah SWT dan hadis Rasulullah SAW dalam menentukan sebarang keputusan dan hukuman yang akan dijatuhkan keatas pesalah. 2. Menegakkan keadilan dan menghapuskan kezaliman • Keadilan merupakan prinsip utama dalam sistem kehakiman Islam. Penghapusan kezaliman dan penganiayaan adalah kunci utama dalam menjamin kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat 3. Menyeru kepada kebaikan dan mencegah daripada melakukan kejahatan. • Menyeru kepada kebaikan dengan cara melaksanakan hukuman yang bersifat pencegahan dan pengajaran kepada manusia, dengan terlaksananya kebaikan sekali gus kejahatan dapat dihindarkan 4. Mengamalkan akhlak yang mulia serta menjaga hubungan yang baik sesama manusia dan mahkluk Allah SWT yang lain. • Akhlak mulia dapat diamalkan dengan terlaksananya peraturan dan hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah SWT 4. Etika kahakiman Islam • Hakim tidak boleh menyebelahi mana-mana pihak samada pendakwa atau tertuduh • Hakim hendaklah jujur dan amanah dalam menjalankan tugasnya. • Hakim tidak boleh menghakimi mana-mana orang yang beliau mempunyai kepentingan. • Sebarang kesalahan tidak boleh disabitkan jika terdapat keraguan. • Hakim mestilah mengikuti peraturan keterangan yang telah ditetapkan iaitu, i. Mendapatkan pengakuan yang bebas dan penuh kerelaan daripada tertuduh ii. Para saksi dalam pembicaraan mestilah adil dan menepati syarat-syarat kesaksian yang telah ditetapkan. iii. Kes yang dibicarakan mestilah dibuktikan melalui bukti-bukti yang nyata serta boleh diterima oleh semua pihak. Syarat-syarat untuk dilantik sebagai hakim • Seorang yang berilmu dan bertakwa kepada Allah SWT • Seorang yang berfikiran waras dan sentiasa tenang.

2.

3.

5.

By Tokburong.wordpress.com

54

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

• • • 6.

Seorang yang berwibawa dan dihormati oleh orang ramai. Seorang yang bijaksana dan berpandangan jauh. Seorang yang berani dan tegas dalam menjalankan tugas.

Tanggungjawab hakim • Menjatuhkan hukuman dengan adil dan saksama. • Menjatuhkan hukuman ketika dalam keadaan emosi yang tenang seperti tidak berada dalam keadaan marah ketika menjatuhkan hukuman. • Menjatuhkan hukuman tanpa ragu-ragu kepada pesalah. • Membebaskan tertuduh jika terdapat sebarang keraguan Keistimewaan sistem kehakiman Islam • Dasar kehakiman dan perundangan nya adalah ciptaan Allah SWT • Pelaksanaan sistem kehakiman Islam dapat mendidik jiwa manusia kearah yang lebih baik. • Kehakiman Islam menyediakan hukuman dan ganjaran di dunia dan di akhirat. sumber-sumber kehakiman / perundangan Islam • al Quran : Kalam Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan Malaikat Jibril atau secara langsung untuk membimbing manusia ke jalan yang benar demi kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat • al Sunnah: Segala perkataan, perbuatan atau pengakuan Rasulullah tentang perkara yang melibatkan hukum Islam. Ijmak : Persepakatan para ulamak mujtahid tentang sesuatu perkara yang tidak jelas hukumnya di dalam al Quran dan al Hadis sesuatu

7.

8.

• Qias

: Menyandarkan hukum bagi sesuatu perkara baru kepada sesuatu perkara yang telah termaktub hukumnya di dalam al Quran dan al Sunnah kerana persamaan dari segi sebabnya / Illat. Contoh : Pengharaman tuak diqiaskan dengan pengharaman arak

9.

Prinsip-prinsip kehakiman berdasarkan peristiwa Saidina Umar yang telah membebaskan hamba yang mencuri unta majikannya kerana tidak membayar gaji. • dalam menjatuhkan hukuman hakim hendaklah mengenal pasti punca berlakunya sesuatu jenayah • sekiranya terdapat kezaliman atau paksaan didalam sesuatu kes, hakim hendaklah mempertimbangkannya dengan seadil mungkin • hakim hendaklah membebaskan tertuduh sekiranya terdapat sebarang keraguan Akibat terhadap masyarakat sekiranya hakim tidak berlaku adil dalam perbicaraan. • jenayah tidak dapat dibendung • masyarakat akan bertindak sendiri kerana tidak puas hati • berlaku penindasan golongan kuat ke atas yang lemah. • masyarakat sentiasa hidup dalam ketakutan / terancam

10.

By Tokburong.wordpress.com

55

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

11.

Kepentingan prosedur kehakiman Islam "hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman dalam keadaan marah" ialah • agar keadilan dapat ditegakkan dan mengelak daripada menjatuhkan hukuman yang tidak tepat dalam sesuatu kes yang dibicarakan • supaya maruah hakim terpelihara dari sebarang kesilapan. • supaya keputusan mahkamah tidak akan dipertikaikan oleh mana-mana pihak • supaya Institusi kehakiman dihormati oleh semua pihak.

12. Cara kehakiman Islam menegakkan keadilan. • menjatuhkan hukuman dengan adil tanpa mengira warna kulit, kedudukan dan pangkat seseorang. • hukuman yang setimpal mengikut kesalahan yang dilakukan. • Menjatuhkan hukaman tanpa sebarang keraguan • Semua hukum berlandaskan al-Quran dan al-Hadis • Penghakiman adalah dilakukan secara menyeluruh 13. Peranan hakim selaku pelaksana hukuman. • Menjatuhkan hukuman berlandaskan al-Quran dan hadis • Menjatuhkan hukuman dengan adil dan saksama tanpa mengira bangsa dan keturunan seseorang • Menjatuhkan hukuman tanpa ragu terhadap pesalah. • Membebaskan tertuduh jika terdapat sebarang keraguan dalam kes 14. Ciri-ciri / sifat-sifat Hakim • Seorang yang bekerja dengan niat mencari keredaan Allah SWT • Berilmu pengetahuan yang luas • Seorang yang menguasai dan mendalami al-Quran dan al-hadis • Seorang yang bertakwa dan warak • Seorang yang berfikiran waras • Seorang yang berwibawa • Seorang yang berpandangan jauh Cara untuk mencapai matlamat perundangan Islam yang bertujuan menjamin kesejahteraan hidup manusia adalah: • Perundangan Islam mendorong manusia berpegang teguh kepada ajaran Islam • Perundangan Islam sentiasa menegakkan keadilan dan kebenaran dalam semua perkara • Pelaksanaan perundangan Islam dapat menghindarkan masyarakat daripada melakukan jenayah.

15.

PELAJARAN 17

: SISTEM SOSIAL ISLAM

Soalan
1. 2. Terangkan pengertian sistem sosial Islam. Jelaskan ciri-ciri sistem sosial Islam

By Tokburong.wordpress.com

56

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

3. 4. 5.

Nyatakan matlamat sistem sosial Islam Nyatakan aspek sosial Islam yang boleh berubah dan tidak boleh berubah Antara nilai murni sistem sosial Islam ialah ukhuwwah Islamiah, berkasih sayang sesama makhluk dan hormat menghormati. Bincangkan Sistem sosial Islam dikatakan sistem hidup yang terbaik jika dibandingkan dengan sistem bukan Islam. Huraikan. Kenapakah alam remaja dikatakan zaman yang penuh dengan dugaan dan cabaran. Jelaskan tiga peranan remaja dalam membangunkan sesebuah negara. Nyatakan punca-punca keruntuhan akhlak remaja.

6.

7. 8. 9.

10. “ Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara “ ( al-Hujurat: 10 ) Nyatakan usaha-usaha untuk memperkukuhkan persaudaraan / ukhuwah Islamiyah dalam kalangan masyarakat. 11. Nyatakan kesan sekiranya orang mukmin memutuskan tali persaudaraan 12. Huraikan bagaimanakah pembentukan keluarga bahagia dapat dicapai. 13. Anak-anak dikatakan satu amanah dan juga fitnah. Bincangkan. 14. Hubungan kekeluargaan amat penting di dalam sistem sosial Islam Jelaskan pernyataan di atas. 15. “ Sesungguhnya bagi tuhan kamu ke atas kamu ada tanggungjawab, ke atas diri kamu ada tanggungjawab, ke atas keluarga kamu ada tanggungjawab, maka tunaikanlah segala tanggungjawab itu kepada yang berhak menerimanya” (maksud hadis ) Berdasarkan maksud kenyataan di atas huraikan kewajipan seorang muslim ke atas keluarganya. 16. Huraikan kewajipan seorang muslim terhadap masyarakat 17. Berikan akibat buruk jika tidak menunaikan tanggungjawab kepada ahli keluarga 18. Bagaimanakah cara untuk mencapai sistem sosial Islam yang bersifat Rabbani 19. Huraikan implikasi pengabaian tanggungjawab sosial 20. Nyatakan perbezaan antara sistem sosial Islam dengan sistem sosial bukan Islam

Jawapan
1 Pengertian sistem sosial Islam: • Sistem sosial Islam ialah perhubungan sesama manusia melalui ikatan undang-undang Rabbani untuk mencapai kehidupan bermasyarakat yang harmoni dan aman damai. By Tokburong.wordpress.com

57

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

2

Ciri-ciri sistem sosial Islam: • ciptaan Allah SWT • berteraskan perancangan Allah SWT atau batasan Allah SWT dalam pergaulan • menjalin ikatan ukhuwah sesama manusia yang berteraskan akidah, syariat dan akhlak yang mulia. Matlamat sistem sosial Islam • Untuk mendapatkan keredaan Allah SWT • Untuk merealisasikan keadilan sosial kepada semua rakyat • Untuk melaksanakan hak dan tanggungjawab dengan sebaik-baiknya • Untuk memakmurkan alam mengikut ajaran Islam. • Untuk mencapai kesejahteraan dan keharmonian hidup di dunia dan di akhirat • memupuk semangat berkerjasama antara anggota masyarakat untuk melaksanakan kebajikan • menghindarkan masyarakat dari melakukan dosa dan kezaliman • memupuk ukhuwah Islamiah tanpa mengira warna kulit dan keturunan • menegakkan keadilan sosial dengan memberi kebebasan dan hak tertentu kepada masyarakat. Aspek sosial Islam yang boleh berubah dan tidak boleh berubah Boleh berubah Tidak boleh berubah Fesyen pakaian Hukum menutup aurat Kaeadah mencari dan memilikki harta Peraturan mencari dan memilikki harta Methologi menuntut ilmu Hukum menuntut ilmu Huraian nilai murni sistem sosial Islam ialah ukhuwwah Islamiah, berkasih sayang sesama makhluk dan hormat menghormati. 1. Ukhuwwah Islamiah • Sistem sosial Islam menjadikan semua manusia adalah bersaudara tanpa mengira warna kulit, kedudukan atau pangkat seseorang. Persaudaran dalam Islam adalah berlandaskan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT 2. Kasih sayang sesama makhluk • Islam mewajibkan umatnya supaya sama-sama menjaga kebajikan dan keperluan semua manusia tanpa mementingkan diri sendiri dan berprasangka buruk 3. Hormat menghormati/ toleransi / bertolak ansur • Masyarakat Islam wajib hormat menghormati antara satu sama lain dalam pergaulan seharian

3

4

5

6

Bandingan sistem sosial Islam dengan sistem sosial bukan Islam sistem sosial Islam sistem bukan Islam 1. berasaskan al-Quran berdasarkan pemikiran. 2. berdasarkan kepada ukhuwah berdasarkan kedudukan, warna kulit dan lain-lain. 3. mementing urusan dunia dan akhirat mementingkan kebendaan / keduniaan semata-mata

By Tokburong.wordpress.com

58

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

7

Alam remaja dikatakan zaman yang penuh dengan dugaan dan cabaran kerana: • remaja mudah terdorong dengan hawa nafsu • remaja mempunyai perasaan ingin tahu dan perasaan ingin mencuba sesuatu perkara baru tanpa memikirkan baik buruk sesuatu perkara. • remaja mudah terpengaruh dengan persekitaran dan rakan sebaya yang bersifat negetif Peranan remaja dalam membangunkan sesebuah negara. • menumpukan perhatian terhadap pelajaran bagi menambahkan ilmu untuk membangunkan negara seperti ilmu sains dan teknologi • menjauhkan diri dari perkara-perkara negatif yang merosakkan seperti menjauhi dadah • menceburi bidang kemahiran dan teknologi tinggi seperti ICT dan sebagainya. Punca-punca keruntuhan akhlak remaja ialah: • kurangnya penghayatan iman menyebabkan mereka tidak takut kepada azab Allah SWT • kurangnya ilmu agama menyebabkan mereka jahil tentang hukum agama • kurang perhatian daripada ibubapa memyebabkan mereka terbiar dan bebas melakukan apa sahaja. • pengaruh media massa dan persekitaran serta rakan sebaya yang negetif Usaha-usaha untuk memperkukuhkan persaudaraan / ukhuwah Islamiyah dikalangan masyarakat. • Sentiasa mengamalkan amalan ziarah menziarahi antara satu sama lain • Sentiasa memberi dan menjawab salam semasa bertemu dengan orang lain • Sentiasa menunaikan solat secara berjemaah • Sentiasa mengamalkan sikap tolong menolong dan bantu membantu antara satu sama lain. Kesan sekiranya orang mukmin memutuskan tali persaudaraan • berlaku permusuhan, pergaduhan dan perpecahan dalam masyarakat. • menggugat kestabilan negara kerana rakyat berpecah belah • melemahkan kesatuan umat Islam dalam semua segi • umat Islam mudah dijajah dan dipermainkan oleh bangsa asing kerana tidak bersatu Huraian bagaimana pembentukan keluarga bahagia dapat dicapai. • Semua ahli keluarga mesti melakukan tanggungjawab masing-masing dengan baik • Sentiasa mengamalkan sikap bersefahaman, bertolak ansur dan berkasih sayang keluarga • Semua ahli keluarga mesti amanah dan jujur dalam semua urusan • Semua ahli keluarga mesti sentiasa berkerjasama dalam melakukan kebajikan. • Semua ahli keluarga sentiasa bersama membenteras kemungkaran dalam keluarga • Semua ahli keluarga sentiasa menjadikan agama sebagai asas pembentukan keluarga

8

9

10

11

12

dalam

13

Anak-anak dikatakan satu amanah dan juga fitnah • Anak-anak dikatakan satu amanah kerana ibu bapa wajib menyempurnakan pendidikan anakanak dengan sempurna supaya menjadi insan bertaqwa • anak-anak dikatakan satu fitnah iaitu apabila ibu bapa lalai dan gagal mematuhi perintah Allah SWT kerana mengutamakan anak-anak.

By Tokburong.wordpress.com

59

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

14

Alasan yang menyatakan hubungan kekeluargaan amat penting di dalam sistem sosial Islam: • sistem sosial Islam melahirkan individu yang mampu menyumbang kearah pembentukan masyarakat berkualiti • Sistem sosial Islam melahirkan ahli masyarakat yang berakhlak mulia , penyayang dan amanah Kewajipan seorang muslim ke atas keluarganya. • memberi nafkah kepada keluarga dengan menyediakan keperluan asas seperti tempat tinggal, pakaian dan makanan • menjaga keselamatan ahli keluarga daripada perkara yang membahayakan • memberi pendidikan yang sempurna kepada ahli keluarga iaitu ilmu fardhu ain dan ilmu fardhu kifayah. Kewajipan seorang muslim terhadap masyarakat • Sentiasa menziarahi ketika mereka sakit • Sentiasa membantu ketika dalam kesusahan • Sentiasa memberi salam ketika bertemu • Sentiasa tolong menolong dalam perkara kebajikan Akibat buruk tidak menunaikan tanggungjawab kepada ahli keluarga • Kehidupan ahli keluarga akan menderita, kucar kacir dan tiada kebahagiaan dalam keluarga • Menyebabkan ahli keluarga mudah terlibat dengan perkara-perkara yang menyalahi hukum syarak seperti sumbang mahram dan sebagainya • Kehidupan keluarga tersebut tidak mendapat keberkatan daripada Allah SWT. • Menyebabkan ahli keluarga tersebut jahil dalam ilmu agama Cara mencapai sistem sosial Islam yang bersifat Rabbani • mengenal dan menghayati sistem sosial Islam • berusaha memperkukuh perpaduan antara satu sama lain • berusaha mencapai kebahagiaan diri, keluarga dan masyarakat berdasarkan syariat Implikasi pengabaian tanggungjawab sosial • Perbalahan dan perpecahan keluarga akan berlaku. • Keharmonian, perpaduan dan kesejahteraan masyarakat dan negara akan tergugat • Sumber alam tidak dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat • Gejala sosial akan berleluasa dalam masyarakat • Penyelewengan tanggungjawab dan amanah akan berleluasa seperti rasuah, pecah amanah dan sebagainya Perbezaan antara sistem sosial Islam dengan bukan Islam sistem sosial Islam sistem bukan Islam Bersifat Rabani iaitu ciptaan Allah SWT Ciptaan Manusia Perhubungan sesama manusia diatas dasar Perhubungan di atas dasar warna kulit, keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. bangsa, keturunan dan kemanusiaan semata-mata Mengamalkan akhlak mulia walau dimana saja kita Akhlak dan nilai-nilai moral tidak begitu dititik berada beratkan dalam pergaulan

15

16

17

18

19

20

By Tokburong.wordpress.com

60

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

TINGKATAN 5 BAB 1 : EKONOMI ISLAM
UNIT 1 : HARTA AMANAH ALLAH

Soalan
1. 2. 3. 4. Apakah yang dimaksudkan dengan harta Huraikan konsep harta menurut Islam. Huraikan bentuk ujian Allah SWT terhadap manusia yang memiliki harta yang banyak Terangkan alasan yang menunjukkan bahawa Islam menggalakkan umatnya memiliki harta sebanyak mungkin. Nyatakan sebab harta hanya merupakan amanah Allah SWT kepada manusia Harta adalah milik sementara yang diamanahkan oleh Allah SWT kepada manusia. Jelaskan konsep pemilikan harta menurut Islam Jelaskan sebab Islam menyuruh umatnya mencari harta secara halal Jelaskan kesan memperolehi harta secara halal kepada akhlak manusia Huraikan cara menguruskan harta menurut Islam Bincangkan kebaikan menguruskan harta secara Islam Manusia bebas memiliki harta dan membelanjakannya. Huraikan cara membelanjakan harta agar ianya diredai Allah SWT. Apakah yang dimaksudkan dengan pembaziran harta “.. Sesungguhnya orang yang membazir adalah saudara syaitan” ( Maksud ayat : al-Israk ayat 27) Mengapakah Islam melarang umatnya melakukan pembaziran. Jelaskan kesan pembaziran terhadap ekonomi negara. Mengapakah umat Islam masih lagi melakukan pembaziran. Bagaimanakah kita dapat mencegah perbuatan membazir Terangkan maksud wasatiah dalam penggunaan harta Mengapakah wasatiah dalam penggunaan harta dituntut dalam Islam. Senaraikan contoh pengabaian tanggungjawab terhadap harta

5. 6.

7. 8. 9. 10. 11.

12. 13.

14. 15. 16. 17. 18. 19.

By Tokburong.wordpress.com

61

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

Jawapan
1 Maksud harta menurut Islam • Harta merupakan anugerah Allah SWT kepada manusia. Harta boleh dimiliki oleh setiap manusia melalui usaha dan ikhtiar mereka sendiri. Konsep harta menurut Islam ialah: • harta merupakan milik mutlak Allah SWT • harta adalah amanah Allah SWT kepada manusia untuk digunakan dengan cara yang telah ditetapkan oleh Allah SWT • harta menjadi ujian kepada manusia untuk menentukan tahap keimanan manusia • Kewajipan mencari dan membelanjakan harta secara halal. • Harta yang cukup syarat-syaratnya mestilah dikeluarkan zakat. Bentuk ujian Allah SWT terhadap manusia yang memiliki harta Allah menguji mereka dengan ditimpa bencana seperti bencana alam , kebakaran dan lain-lain. Harta yang dimiliki menjadikan mereka sombong dan angkuh. Mereka membelanjakan harta secara batil dan kepada perkara yang tidak diredhai seperti berjudi dan sebagainya Allah SWT memudahkan lagi jalan mendapatkan harta. kesibukan mencari harta hingga lupa tanggungjawab kepada Allah SWT seperti solat, zakat dan sebagainya. Alasan bahawa Islam menggalakkan umatnya memiliki harta sebanyak mungkin. ibadat zakat dan haji yang diwajibkan oleh Islam memerlukan harta yang banyak untuk dilaksanakan untuk membantu golongan yang miskin melalui sedekah, sesorang itu mestilah memiliki harta terlebih dahulu. Islam mewajibkan ketua keluarga menyediakan kemudahan asas bagi diri dan keluarga sendiri. Islam melarang umatnya bergantung kepada orang lain. Sebab harta hanya merupakan amanah Allah SWT kepada manusia Supaya manusia menguruskan sumber harta dengan sebaik-baiknya, seperti yang telah ditetapkan oleh Allah SWT Supaya manusia tidak terlalu sombong dengan harta yang dimilikinya Supaya manusia tidak menggunakan harta yang di miliki secara membazir dan sia-sia Supaya manusia berusaha bersungguh-sungguh untuk mencari harta bagi kesenangan hidup mereka di dunia dan akhirat. Konsep pemilikan harta menurut Islam ialah: Proses mencari harta mestilah mengikut cara yang telah ditetapkan oleh Islam. sebahagian dari harta yang cukup syarat-syaratnya mestilah dikeluarkan zakat. Proses pemilikan harta tidak boleh mengganggu kepentingan orang lain dan mencemarkan alam sekitar Harta yang dimiliki mestilah digunakan untuk manfaat diri dan masyarakat

2

3

4

5

6

By Tokburong.wordpress.com

62

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

7

Sebab Islam menyuruh umatnya mencari harta secara halal Untuk mengelakkan daripada penindasan dan penganiayaan kepada orang lain seperti mendapatkan harta melalui riba, monopoli dan sebagainya Untuk mengelakkan permusuhan dan perbalahan semasa mendapatkan harta, contohnya melalui manipulasi Untuk memajukan ekonomi negara dengan lebih teratur dan sesuai dengan kehendak Islam Kesan memperolehi harta secara halal kepada akhlak manusia Hidup manusia akan menjadi tenang dan bahagia sepanjang masa. Hartanya akan diberkati oleh Allah SWT Akan di kasihi dan dihormati oleh anggota masyarakat kerana mencari harta secara halal Jiwa manusiaakan sentiasa tenang kerana tidak terlibat dengan perkara yang diharamkan Allah SWT. Cara menguruskan harta menurut Islam Menunaikan hak yang wajib terhadap harta seperti zakat dan menafkahkan harta kepada ibu bapa dan keluarga Memanfaatkan harta untuk kepentingan orang ramai seperti membina kemudahan awam Membelanjakan harta dengan berhemat dan tidak membazir Melaksanakan tanggungjawab sosial yang dapat mewujudkan perpaduan di kalangan manusia seperti sedekah, derma dan wakaf Kebaikan menguruskan harta menurut Islam Mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat Dapat memupuk semangat persaudaraan sesama manusia Memperoleh harta dengan cara yang diredai oleh Allah SWT Mendapat keredaan Allah SWT Cara membelanjakan harta agar ianya diredai Allah SWT. Infak kepada mereka yang berhak menerimanya melalui derma dan sedekah sedekah menggunakan harta untuk berjihad ke jalan Allah SWT seperti beramal jariah. membina kemudahan asas untuk kegunaan orang ramai seperti jalan raya mengeluarkan zakat dan menunaikan haji Maksud pembaziran harta ialah penggunaan harta pada jalan yang tidak diredai oleh Allah SWT seperti kearah maksiat atau membelanjakan kepada perkara yang sia-sia dan tidak berfaedah kepada diri senfiri atau orang lain. Sebab Islam melarang umatnya membazir. Akan melahirkan masyarakat mementingkan diri sendiri tanpa memperdulikan nasib orang lain Akan menyebabkan seorang itu terpaksa menanggung beban hutang Akan menghilangkan perasaan belas kasihan, kasih sayang dan bertimbangrasa dalam masyarakat Akan menjejaskan ekonomi negara kerana rakyatnya melakukan pembaziran Akan menyebabkan berlakunya inflasi dalam negara.

8

9

10

11

12

13

By Tokburong.wordpress.com

63

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

14

Kesan pembaziran terhadap ekonomi negara. ekonomi negara akan menjadi tidak stabil berlaku inflasi dalam negara kerana nilai matawang jatuh dan harga barang meningkat naik. tabungan negara berkurangan kerana banyak dihabiskan kepada perkara yang tidak berfaedah Membantutkan pembangunan negara Umat Islam masih lagi melakukan pembaziran kerana. kurang didikan agama mementingkan diri sendiri serta sering mengikut hawa nafsu jahil tentang cara hidup Islam yang menekankan kesederhanaan mementingkan kemewahan dunia. Amalan membazir dapat dicegah dengan cara. merancang perbelanjaan secara bersistematik membeli barangan mengikut keperluan bijak mengenalpasti mutu barangan. kempen kesedaran tentang keburukan pembaziran. Maksud wasatiah dalam penggunaan harta bijak menggunakan harta ke arah kebajikan Berbelanja dengan berhemah serta tidak bakhil dan tidak boros. Menggunakan harta secara seimbang untuk kebaikan dunia dan akhirat Sebab wasatiah dalam penggunaan harta dituntut dalam Islam. Akan melahirkan sifat jimat cermat dalam masyarakat Akan menambahkan keberkatan dalam harta Akan meningkatkan taraf ekonomi diri dan negara Akan menjauhkan sifat tamak dan riak dalam diri seseorang Akan mengimbangi keperluan kehidupan dunia dan akhirat. Contoh pengabaian tanggungjawab terhadap harta Mendapatkan harta dengan cara yang haram contohnya menipu, manipulasi dalam perniagaan, monopoli, pecah amanah dan sebagainya Membelanjakan harta dengan cara yang dilarang seperti berjudi, boros, kedekut dan sebagaiya

15

16

17

18

19

UNIT 2

: MEMPEROLEH DAN MEMBELANJAKAN HARTA

Soalan
1. 2. 3. 4. 5. Mengapakah Allah SWT membenarkan manusia memiliki harta. Jelaskan sumber harta yang halal dan haram Nyatakan contoh pemilikan harta yang dilarang oleh Islam. Nyatakan langkah dalam memperolehi harta secara halal Huraikan tanggungjawab manusia terhadap harta By Tokburong.wordpress.com

64

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

6. 7. 8. 9.

Apakah hikmah Islam menuntut supaya dibelanjakan harta yang dimiliki Nyatakan kepentingan harta kepada pembangunan negara Islam memerintahkan umatnya mencari harta untuk memenuhi keperluan hidup disamping menjadikannya sebagai ibadat. Jelaskan tiga syarat mencari harta supaya diterima menjadi ibadat. Pemilik harta yang enggan membayar zakat adalah menyalahi peraturan hak milik harta dalam Islam. Mengapakah terdapat segolongan umat Islam masih enggan membayar zakat. Harta merupakan kurniaan Allah SWT kepada manusia, oleh itu manusia hendaklah bersyukur kepadaNya.Jelaskan tiga cara yang patut dilakukan ke atas harta sebagai tanda kesyukuran Apakah kesan buruk jika manusia diberi kebebasan sepenuhnya memiliki harta. Bagaimanakah harta boleh membawa kebahagian dunia dan akhirat. Nyatakan implikasi atau kesan buruk hidup tanpa harta Apakah yang dimaksudkan dengan monopoli Jelaskan kesan monopoli. Apakah yang dimaksudkan dengan manipulasi Jelaskan keburukan manipulasi. Apakah yang dimaksudkan dengan spekulasi Nyatakan sebab Islam mengharamkan perbuatan spekulasi Apakah yang dimaksudkan pecah amanah. Jelaskan implikasi pecah amanah. Jelaskan contoh pecah amanah dan kesan perbuatan pecah amanah. Apakah yang dimaksudkan dengan rasuah. Mengapakah segolongan umat Islam masih mengamalkan rasuah. Jelaskan kesan amalan rasuah Apakah yang dimaksudkan dengan riba. Jelaskan implikasi amalan riba. Bagaimanakah amalan riba boleh dihindarkan. Sebahagian umat Islam masih mengamalkan riba. Mengapakah amalan tersebut masih berlaku

10.

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

By Tokburong.wordpress.com

65

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

Jawapan
1. Sebab Allah SWT membenarkan manusia memiliki harta. Dengan memiliki harta manusia dapat menunaikan zakat dan haji Dengan memiliki harta manusia dapat dapat membantu golongan yang miskin Dengan memiliki harta manusia dapat dapat menyediakan kemudahan asas diri dan keluarga. Dengan memiliki harta manusia dapat memenuhi fitrah semulajadi mereka yang inginkan kepada harta Pemilikan harta akan mendorong manusia berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkan harta Harta dapat membantu manusia mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Suber harta yang halal dan haram Sumber harta yang halal Harta yang diperoleh melalui perniagaan yang dibenarkan oleh syarak dan undang-undang negara dan tidak mengandungi unsur-unsur penipuan, perjudian, penganiayaan dan rasuah. Harta yang diperolehi daripada hasil pertanian, penternakan, dan perikanan yang dihalalkan Harta yang diperolehi melalui hasil pertukangan dan seni yang tidak bercanggah dengan ajaran Islam. Harta yang diperolehi melalui pekerjaan yang halal samada dalam sektor swasta atau kerajaan, seperti menjadi doktor, guru, peguam, buruh kasar dan sebagainya. Harta yang diperolehi melalui perkhidmatan yang diakui oleh syarak seperti perkhidmatan kaunseling, runding cara dan sebagainya. Sumber harta yang haram Harta yang diperoleh melalui perniagaan yang mengandungi unsur-unsur penipuan, perjudian, penganiayaan dan rasuah, monopoli dan sebagainya Harta yang diperolehi secara zalim dan kekerasan, seperti merompak, mencuri, meragut dan sebagainya Harta yang diperolehi melalui penindasan keatas orang lain, seperti melalui riba, pecah amanah dan sebagainya. Harta yang diperolehi melalui hasil barangan atau perkhidmatan yang haram, seperti menjual arak, dadah, khinzir, menjual patung dan sebagainya Harta yang diperolehi melalui perkhidmatan yang tidak diakui oleh syarak seperti menilik nasib, bekerja ditempat-tempat hiburan yang melalaikan seperti disko dan pengurusan riba seperti ceti haram dan sebagainya. 3. Contoh pemilikan harta yang dilarang oleh Islam. Monopoli riba manipulasi mencuri rasuah salah guna kuasa Langkah memperolehi harta secara halal Melakukan pekerjaan dengan ikhlas kerana Allah SWT Menceburi bidang pekerjaan yang halal Mengamalkan akhlak yang mulia semasa melakukan pekerjaan seperti jujur Menjaga ibadat semasa melakukan pekerjaan dengan menjaga batasan aurat. By Tokburong.wordpress.com

2.

4.

66

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

5.

Tanggungjawab manusia terhadap harta Membelanjakan harta kejalan yang halal seperti bersedekah Mengeluarkan zakat harta apabila cukup syarat-syaratnya Membelanjakan harta dengan berhemat dan tidak membazir Melakukan ibadat kepada Allah SWT dengan harta seperti mengeluarkan zakat Menafkahkan harta kepada ibu bapa dan keluarga Hikmah Islam menyuruh umatnya membelanjakan harta Dapat memenuhi keperluan peribadi dan keluarga Dapat membangun dan memajukan ekonomi negara Supaya harta tidak berlegar di kalangan orang kaya sahaja Supaya dapat mengeratkan perhubungan dan perpaduan di kalangan manusia Kepentingan harta kepada pembangunan negara Harta dapat digunakan untuk memajukan sektor ekonomi Harta dapat dijadikan modal untuk memulakan perniagaan Harta dapat meningkatkan taraf pendidikan rakyat dengan membina pusat kemahiran dan pusat pengajian tinggi Syarat mencari harta sebagai ibadat Harta yang dimikili daripada sumber yang halal dan dibenarkan oleh syarak Harta yang dimiliki dengan cara yang halal dan menepati kehendak syarak Mencari harta dengan niat kerana Allah SWT Menunaikan ibadat fardu semasa mencari harta seperti mendirikan solat Pengurusan harta mesti dilakukan secara halal Terdapat segolongan umat Islam masih enggan membayar zakat kerana. Mereka bersifat tamak dan bakhil dalam diri kurangnya didikan agama menyebabkan mereka tidak mengetahui hukum mengeluarkan zakat bimbang hartanya berkurangan dengan mengeluarkan zakat iman kurang mantap hingga tidak takut dengan azab Allah SWT kurang kesedaran atau pendedahan tentang cara mengeluarkan zakat. Cara yang patut dilakukan ke atas harta sebagai tanda kesyukuran membelanjakan harta secara berhemah tanpa boros membantu golongan yang miskin yang memerlukan pertolongan dengan menderma menggunakan harta untuk faedah orang ramai seperti membina masjid melaksanakan kewajipan yang berkaitan dengan harta yang dimiliki contohnya mengeluarkan zakat Kesan buruk jika manusia diberi kebebasan sepenuhnya memiliki harta. Mereka akan lalai tanggungjawab kepada Allah SWT. bersikap sombong dan bakhil menjejaskan kepentingan orang lain Harta boleh membawa kebahagian dunia dan akhirat dengan cara. memanfaatkan harta ke jalan yang diredai Allah SWT seperti bersedekah melaksanakan ibadah wajib dengan harta seperti mengeluarkan zakat atau menunaikan ibadat haji menggunakan harta untuk kebajikan seperti menderma dan bersedekah

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

By Tokburong.wordpress.com

67

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

13.

Kesan buruk hidup tanpa harta hidup menjadi tidak tenteram kerana hidup dalam kemiskinan ibadat idak dapat dilaksanakan dengan sempurna keperluan asas kehidupan tidak dapat disediakan sentiasa hidup dalam kemunduran dan ketinggalan umat Islam dipandang rendah dan di hina oleh orang lain Maksud monopoli ialah Pengguasaan sepenuhnya terhadap sesuatu barangan, perdagangan, perkhidmatan dan sebagainya dalam pasaran tertentu oleh seseorang atau firma tertentu. Meyorok barang keperluan untuk dijual dengan harga yang mahal apabila sangat diperlukan Kesan monopoli ialah. berlakunya penindasan, pergaduhan dan persengketaan dalam masyarakat. berlakunya penipuan dalam urusan jual beli menjejaskan kepentingan pengguna mengikis sifat amanah dalam muamalah. Melahirkan sifat tamak dan mementingkan diri dalam diri peniaga. Maksud manipulasi • Mengggunakan kemahiran untuk memperolehi keuntungan peribadi secara tidak sah, contohnya menggurangkan timbangan dalam urusan jual beli. Keburukan manipulasi. berlakunya penindasan, pergaduhan dan persengketaan dalam masyarakat. berlakunya penipuan dalam urusan jual beli menjejaskan kepentingan pengguna mengikis sifat amanah dalam muamalah. Melahirkan sifat tamak dan mementingkan diri Maksud spekulasi Proses serta aktiviti yang keterlaluan mendorong individu membeli dan menjual sesuatu dengan harapan untuk mendapat keuntungan besar tetapi memikul risiko tinggi. Sebab Islam mengharamkan perbuatan spekulasi mengharapkan keuntungan cepat tanpa berusaha dan hanya bergantung kepada nasib sematamata terdedah kepada risiko kerugian yang besar. merosakkan sistem muamalat Islam Maksud pecah amanah. Menyalahgunakan kuasa atau menggunakan pengaruh atau kepentingan peribadi secara tidak sah Implikasi pecah amanah. hilang kepercayaan dan keyakinan terhadap seseorang. mewujudkan sifat pentingkan diri sendiri berlaku permusuhan dan pergaduhan dalam masyarakat berlaku kezaliman dan penindasan dalam masyarakat

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

kedudukan bagi memperolehi

21.

By Tokburong.wordpress.com

68

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

22.

Contoh pecah amanah dan kesan daripada perbuatan tersebut. Contoh pecah amanah Kesan menggelapkan wang syarikat syarikat akan mengalami kerugiaan memberi maklumat rahsia kepada musuh melemahkan pertahanan negara mengancam keselamatan negara menyalahgunakan kuasa menzalimi pihak yang lemah. mengambil rasuah berlaku kezaliman / merosakan institusi negara Maksud rasuah. memberi atau menerima sesuatu yang berharga seperti wang, harta atau khidmat daripada seseorang dengan cara yang tidak jujur bertujuan mendapatkan sesuatu. Sebab segolongan umat Islam masih mengamalkan rasuah. Lemah iman kurang pendidikan agama kedudukan ekonominya tidak stabil tekanan daripada pihak tertentu atau desakan hidup tiada tindakan tegas daripada pihak berkuasa terhadap pelaku rasuah Kesan amalan rasuah berlakunya penindasan dan kezaliman dimana keadilan tidak dapat ditegakkan dalam masyarakat melahirkan sifat mementingkan diri sendiri. sesebuah negara akan menjadi mundur serta matlamat negara tidak akan tercapai Maksud riba ialah. pinjaman yang melibatkan tambahan akibat lambat membayar balik hutang tersebut. pertukaran barangan sejenis atau tambahan bayaran akibat lebihan masa atau penangguhan bayaran. Implikasi amalan riba. berlakunya penindasan terhadap golongan yang lemah melahirkan masyarakat mementingkan diri sendiri serta mementingkan kemewahan dalam hidup dilaknati oleh Allah SWT kerana melakukan larangan Allah SWT melebarkan jurang perbezaan golongan kaya dengan golongan miskin dalam masyarakat. Cara menghindarkan amalan riba. berurusan dengan institusi kewangan yang berasaskan muamalat Islam seperti bank Islam membeli barangan secara tunai. berbelanja mengikut kemampuan kewangan mengamalkan sifat jimat cermat dalam perbelanjaan. memberi penerangan yang jelas tentang keburukan riba kepada masyarakat melalui ceramah atau risalah. Sebab umat Islam masih mengamalkan riba. lemah iman kurang didikan agama atau salah faham dalam konsep Islam tamak haloba dan inginkan keuntungan dengan cepat dan mudah. Pengaruh persekitaran dan hawa nafsu yang inginkan hidup mewah.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

By Tokburong.wordpress.com

69

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

PELAJARAN 2 ISLAM DAN HAK MILIK UNIT 1 : ISLAM MENGIKTIRAF HAK MILIK

Soalan
1. 2. Apakah yang dimaksudkan dengan hak milik Hak milik dalam Islam terbahagi kepada hak milik peribadi, hak milik umum dan hak milik negara. Huraikan Apakah kepentingan hak milik harta menurut Islam Buktikan Islam menggalakkan umatnya memiliki seberapa banyak harta Huraikan konsep kebebasan dalam pemilikan harta Jelaskan cara pemilikan harta oleh individu menurut Islam Huraikan sebab manusia diberikan kebebasan untuk memiliki harta Jelaskan peranan harta dalam kehidupan manusia Senaraikan amalan-amalan yang dianggap melanggar batasan hak milik dalam Islam

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10. Mengapakan Islam membataskan hak milik dalam pemilikan harta 11. Berikan bukti bahawa harta adalah hak milik sementara yang diamanahkan oleh Allah SWT kepada manusia 12. Huraikan kesan jika manusia tidak diberikan kebebasan dalam pemilikan harta

Jawapan
1. Maksud hak milik dalam Islam Sesuatu harta yang dikurniakan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya untuk di miliki dan dimanfaatkan seperti, rumah, tanah, wang ringgit dan sebagainya.

2.

Huraian hak milik dalam Islam terbahagi kepada hak milik peribadi, hak milik umum dan hak milik negara. Hak Milik Peribadi Iaitu hak milik khusus bagi seseorang individu seperti rumah, kereta dan sebagainya Hak Milik Umum Iaitu hak milik yang dikhususkan untuk kepentingan awam seperti jalan raya, sungai, dan sebagainya

By Tokburong.wordpress.com

70

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

Hak Milik Negara Iaitu harta yang menjadi hak milik semua warganegara secara bersama seperti sekolah, pejabat kerajaan hospital dan sebagainya 3. Kepentingan hak milik harta menurut Islam Supaya mendorong manusia berusaha dengan bersungguh- sungguh untuk mendapatkan harta Untuk mengetahui kemampuan dan penguasaan seseorang terhadap harta yang dicarinya Manusia dapat menguruskan harta yang di miliki mengikut kehendak mereka sendiri tanpa perlu meminta izin daripada sesiapa. Bukti Islam menggalakkan umatnya memiliki seberapa banyak harta Melakukan ibadat haji dan zakat dengan mudah Membantu golongan fakir miskin dan orang yang memerlukan bantuan dengan mudah Menyediakan keperluan asas kepada diri dan keluarga Mengurangkan kadar kemiskinan umat Islam Meningkatkan taraf hidup umat Islam Konsep kebebasan dalam pemilikan harta Harta yang di miliki mestilah diperolehi dengan cara yang tidak bertentangan dengan kepentingan awam seperti merompak, mencuri rasuah dan sebagainya Harta yang di miliki mestilah di perolehi dengan cara yang halal dan di akui oleh syarak samada dengan bekerja sendiri atau makan gaji Harta yang menjadi milik awam tidak boleh dijadikan milik peribadi seperti sungai, pantai, udara dan sebagainya. Cara pemilikan harta oleh individu menurut Islam Melalui pekerjaan yang halal Melalui pewarisan Melalui pemberian daripada kerajaan kepada rakyat Melalui harta yang dipindahkan secara percuma seperti melalui, wasiat, hibah, hadiah dan mas kahwin Sebab manusia diberikan kebebasan untuk memiliki harta Keinginan kepada harta merupakan fitrah semulajadi manusia Harta merupakan perantaraan kepada manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan Harata dapat memberi ketenangan dan keselesaan hidup di dunia Harata merupakan galakan untuk manusia bekerja dengan bersungguh-sungguh Peranan harta dalam kehidupan manusia Harta sebagai alat untuk merapatkan hubungan sesama manusia. Contohnya dengan mengeluarakan sedekah atau derma akan mengeratkan hubungan antara golongan miskin dengan kaya Harta sebagai alat untuk beribadat kepada Allah SWT seperti menunaikan ibadat Haji, Zakat dan sedekah Harta sebagai alat untuk menikmati kehidupan yang lebih selesa dan memenuhi segala keperluan hidup dengan sempurna Harta sebagai alat untuk menambahkan ilmu pengetahuan

4.

5.

6.

7.

8.

By Tokburong.wordpress.com

71

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

9.

Amalan-amalan yang dianggap melanggar batasan hak milik dalam Islam Menggunakan harta dengan cara yang melanggar peraturan syarak seperti membazir Mengawal pengeluaran dan pemasaran sesuatu barangan atau perkhidmatan seperti monopoli Mendapatkan keuntungan dengan cara menipu sukatan atau timbangan seperti melakukan manipulasi dalam perniagaan Menceroboh harta atau sesuatu yang menjadi milik orang lain seperti mencuri atau merompak

10. Sebab Islam membataskan hak milik dalam pemilikan harta Untuk mengelakkan manusia daripada berasa sombong dan terlalu mencintai harta Menyedarkan manusia bahawa di dalam harta mereka, terdapat hak orang lain yang mesti dikeluarkan, seperti hak orang miskin, anak yatim dan kaum keluarga Untuk menjadikan manusia sentiasa bersyukur dan tidak terlalu kecewa jika harta mereka diperlukan unutk kepentingan awam seperti pembinaan hospital, sekolah dan sebagainya. 11. Bukti bahawa harta adalah hak milik sementara yang diamanahkan oleh Allah SWT kepada manusia Harta adalah sumber ciptaan Allah SWT Harta merupakan ujian daripada Alllah s.w.t kepada manusia Pengurusan harta secara adil dan mengikut hukum Allah SWT adalah merupakan satu ibadat Mencari dan membelanjakan harta mestilah mengikut peraturan Islam 12. Kesan jika manusia tidak diberikan kebebasan dalam pemilikan harta Manusia menjadi malas untuk berusaha kerana merasakan hartanya akan dirampas oleh pihak lain Manusia tidak bebas untuk mengguna dan memanfaatkan harta yang dimilikinya Harta yang di miliki tidak akan dapat di warisi oleh pewaris mereka

PELAJARAN 2 ISLAM DAN HAK MILIK UNIT 2 : LARANGAN MENCEROBOHI HARTA

Soalan
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Apakah yang dimaksudkan dengan pencerobohan harta Jelaskan bentuk pencerobohan harta Mengapakah Islam melarang perbuatan pencerobohan harta Terangkan punca pencerobohan harta Jelaskan langkah bagi membendung pencerobohan harta Bincangkan kesan Islam melarang perbuatan pencerobohan harta Apakah maksud mencuri Mengapakah Islam melarang perbuatan mencuri Berikan pengertian pecah amanah By Tokburong.wordpress.com

72

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

10. 11. 12.

Mengapakah Islam melarang perbuatan pecah amanah Apakah yang dimaksudkan dengan merosakkan harta Nyatakan contoh pencerobohan harta

Jawapan
1. Maksud pencerobohan harta


2.

Mencerobohi harta - bermaksud mengambil harta orang lain tanpa kebenaran yang sah disisi syarak. Contohnya mencuri, rasuah, merompak. menipu dan sebagainya

Bentuk pencerobohan harta Mendapatkan harta dengan cara yang zalim dan tidak sah. Contohnya mencuri, menipu dan merompak Mengabaikan hak-hak yang wajib keatas harta seperti tidak mengeluarkan zakat Mendapatkan harta dengan cara pecah amanah. Contohnya penyalahgunaan kuasa, memberi dan menerima rasuah Sebab Islam melarang perbuatan pencerobohan harta Akan melahirkan individu yang malas bekerja Akan berlakunya perbuatan zalim keatas orang yang tidak bersalah Terhapusnya sikap tolong menolong dan ukhuwah Akan tercetusnya huru hara dalam masyarakat Punca pencerobohan harta Terpengaruh dengan kemewahan dunia Mengenepikan ajaran Islam yang sebenar dalam kehidupan seharian Wujudnya perasaan tamak dan ingin cepat kaya tanpa melakukan usaha yang lebih Langkah bagi membendung pencerobohan harta Memberikan pendidikan agama yang secukupnya kepada masyarakat Memberi kesedaran kepada masyarakat tentang keburukan pencerobohan harta Menguatkuasakan undang-undang pencerobohan harta Mengenakan hukuman yang berat keatas kesalahan pencerobohan harta Memberi penerangan yang berterusan akan keburukan pencerobohan harta kepada masyarakat Kesan Islam melarang perbuatan pencerobohan harta Masyarakat hidup dalam keadaan aman Perpaduan dan hubungan antara masyarakat lebih erat dan bersatu padu Masyarakat bebas untuk mencari harta tanpa rasa takut Kehidupan orang miskin dan kurang bernasib baik akan terbela Maksud mencuri Mencuri ialah mengambil/ merampas harta orang lain tanpa kebenaran daripada pemiliknya yang sah

3.

4.

5.

6.

7.

By Tokburong.wordpress.com

73

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

8.

Sebab Islam melarang perbuatan mencuri Satu bentuk pencerobohan harta benda orang lain Boleh menimbulkan pergaduhan dan perbalahan dalam masyarakat Melahirkan masyarakat yang malas bekerja Masyarakat hidup dalam ketakutan Pengertian pecah amanah Perbuatan yang mensia-sia atau melanggar amanah yang telah diberikan Sebab Islam melarang perbuatan pecah amanah Hilangnya kepercayaan dan keyakinan kepada pelaku perbuatan tersebut Wujudnya sifat pentingkan diri sendiri Berlakunya permusuhan dan persengketaan dalam masyarakat Berlakunya penindasan dan kezaliman Maksud dengan merosakkan harta Merosakkan harta bermaksud membelanjakan harta kepada perkara-perkara yang tidak memberikan manfaat kepada pemiliknya atau orang lain. Contohnya membazir, boros dan kedekut Contoh pencerobohan harta Membelanjakan harta secara tidak berhemat seperti membazir Merosakkan kemudahan awam seperti perhentian bas, telefon awam sekolah, tandas awam dan sebagainya Kedekut untuk membelanjakan harta kepada perkara kebaikan Membelanjakan harta kepada perkara maksiat seperti minum arak, membeli dadah dan berjudi Membekukan wang yang dimiliki seperti menyimpan wang di rumah tanpa dilaburkan untuk mengiatkan ekonomi

9.

10.

11.

12.

PELAJARAN 3 ISLAM DAN PEKERJAAN UNIT 1 : GALAKKAN BEKERJA

Soalan
1. 2. 3. 4. 5. 6. Berikan pengertian pekerjaan menurut Islam Mengapakah Islam menyuruh umatnya supaya bekerja Apakah kelebihan bekerja menurut Islam Nyatakan ciri-ciri pekerjaan yang digalakkan dalam Islam Jelaskan ciri-ciri pekerjaan yang halal dan yang haram Islam telah menetapkan garis panduan dalam mencari dan mentadbir harta nyatakan contoh pekerjaan yang dibenarkan oleh Islam Setiap pekerjaan yang dilakukan oleh manusia menjadi ibadah apabila mencukupi syarat-syarat tertentu. Terangkan syarat-syarat tersebut.

7.

By Tokburong.wordpress.com

74

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

8. 9. 10.

Huraikan matlamat bekerja menurut Islam Apakah hikmah pekerjaan yang halal menurut Islam. Bekerja sendiri dan makan gaji mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri. Huraikan pernyataan di atas. Jelaskan perbezaan antara kerja sendiri dengan kerja makan gaji Mengapakah kebanyakan orang suka bekerja makan gaji Huraikan kepentingan bekerja kepada pembangunan negara Jelaskan cara menghasilkan budaya kerja cemerlang menurut Islam Jelaskan langkah untuk mengatasi pengganguran Nyatakan kesan pengganguran kepada diri seseorang Terangkan langkah untuk mengalakkan anak muda menceburi bidang perniagaan

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Jawapan
1. Pengertian pekerjaan menurut Islam Pekerjaan menurut Islam ialah satu usaha yang dilakukan untuk mendapatkan wang atau harta dengan cara yang halal dan tidak bertentangan dengan hukum syarak. Sebab Islam menyuruh umatnya supaya bekerja Bekerja merupakan tanggungjawab setiap individu bagi memenuhi keperluan peribadi seperti menyara diri sendiri, keluarga dan tuntutan sosial seperti membangunkan ekonomi negara Bekerja merupakan ibadat dalam Islam kerana, orang yang bekerja dikira telah menunaikan satu keperluan fardu ain, iaitu menyara kaum keluarga Bekerja akan memudahkan umat Islam menunaikan ibadat kepada Allah Allah SWT melalui harta, seperti zakat, bersedekah dan menderma. Orang yang bekerja dipandang mulia dan disukai oleh Allah SWT dan RasulNya. sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud: “ Bahawa Allah SWT sangat mencintai orang mukmin yang suka bekerja keras dalam usaha mencari mata pencarian. “ Hadis riwayat Tabrani dan Baihaki. Kelebihan bekerja menurut Islam Bekerja akan dapat memajukan diri seseorang dan keluarganya, melalui bekerja seseorang itu akan mendapat hasil yang dapat di gunakan untuk memajukan dirinya. Melalui bekerja seseorang itu dapat hidup hasil daripada titik peluh sendiri tanpa perlu lagi meminta bantuan dan belas ehsan daripada orang lain. Bekerja membolehkan seseorang itu mendapatkan wang bagi mencukupkan segala keperluan hidupnya seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.

2.

3.

By Tokburong.wordpress.com

75

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

4.

Ciri-ciri pekerjaan yang digalakkan dalam Islam Pekerjaan yang halal dan tidak melanggar peraturan syarak seperti perniagaan yang halal. Pekerjaan yang tidak mengganggu ketenteraman awam dan tidak mencemarkan alam sekitar seperti bertani. Pekerjaan yang tidak membahayakan diri sendiri dan orang ramai seperti menternak Pekerjaan yang tidak melalaikan diri daripada beribadat kepada Allah SWT Ciri-ciri pekerjaan yang halal dan yang haram Pekerjaan yang halal Pekerjaan yang halal disegi syarak dan undang-undang negara seperti berniaga Pekerjaan yang tidak menggangu kepentingan orang lain seperti bertani Pekerjaan yang tidak mencemarkan alam sekitar menjadi guru Pekerjaan yang tidak mengandungi unsur riba, judi, penipuan dan rasuah Pekerjaan yang haram Pekerjaan yang haram disisi syarak dan undang-undang negara seperti menyeludup Pekerjaan yang menggangu kepentingan orang lain seperti mencuri Pekerjaan yang merosakkan alam sekitar seperti kilang yang melepaskan asapa secara berlebihan Pekerjaan yang mengandungi unsur riba, judi, rasuah dan penipuan seperti berjudi

5.

6.

Contoh pekerjaan yang dibenarkan oleh Islam. bekerja sendiri : seperti bertani, berniaga dan lain-lain makan gaji atau mengambil upah : guru, doktor buruh dan lain-lain. Syarat-syarat sesuatu pekerjaan menjadi ibadah ialah. Bekerja dengan ikhlas kerana Allah SWT Bekerja dengan tidak meninggalkan ibadah fardu Pekerjaan yang tidak menjejaskan kepentingan orang lain perkerjaan tersebut hendaklah diharuskan oleh syarak Matlamat bekerja menurut Islam Bekerja dengan niat untuk mencari rezeki yang halal Bekerja untuk menyara diri dan keluarga supaya dapat mengerjakan ibadat wajib dan beramal jariah melalui pekerjaan untuk membangunkan ekonomi keluarga dan umat. Bekerja untuk mencari keredaan Allah SWT Hikmah pekerjaan yang halal. Akan mendapat keredaan dan keberkatan daripada Allah SWT mendapat ketenangan dalam hidup mendapat kesejahteraan dan keselamatan diri dan keluarga terjamin kejayaan yang berkekalan. Mendapat rezeki yang halal

7.

8.

9.

By Tokburong.wordpress.com

76

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

10.

Kelebihan dan kekurangan bekerja sendiri dan makan gaji : Kelebihan makan gagaji dan bekerja sendiri Kelebihan Makan gaji Kelebihan bekerja sendiri bebas membuat keputusan sendiri dapat merancang waktu cuti. mendapat kepuasan yang maksima Tanggungjawab terhadap kualiti dan boleh meningkatkan produktivti dan produktiviti dipikul oleh majikan pendapatan pendapatan tetap tidak terikat dengan waktu dan tempat. Mendapat kemudahan seperti perubatan dan tempat tinggal Kekurangan makan gaji dan bekerja sendiri Kekurangan makan gaji terikat dengan masa yang tertentu tidak bebas membuat keputusan sendiri pendapatan terbatas/ tetap terikat dengan peraturan kerja Kekurangan bekerja sendiri risiko ditanggung sendiri pendapatan tidak menentu kualiti dan produktiviti dipikul secara bersendirian. Waktu rehat / cutu tidak menentu

14

Perbezaan antara kerja sendiri dengan makan gaji Kerja sendiri Produktiviti atas tanggungan sendiri Risiko untung rugi ditanggung sendiri Bebas membuat keputusan sendiri Tidak terikat dengan waktu dan tempat Mendapat kepuasan yang maksimum Pendapatannya tidak tetap Makan gaji Produktiviti dipikul secara bersama. Risiko untung rugi ditanggung bersama Keputusan berdasarkan arahan daripada pihak majikan Terikat dengan waktu Kepuasan bekerja terhad Pendapatannya tetap

15

Sebab Kebanyakan orang suka makan gaji Makan gaji tidak mempunyai risiko yang tinggi Tiada ilmu dan kemahiran untuk bekerja sendiri Banyak kemudahan dan kebajikan disediakan oleh majikan Kurang yakin kepada kebolehan diri sendiri Kepentingan bekerja kepada pembangunan negara Dapat menghasilkan produktiviti yang bermutu. Dapat menyumbangkan kepada perkembangan ekonomi negara. Dapat mengurangkan kadar kemiskinan negara Dapat menyediakan peluang pekerjaan Langkah untuk mengatasi pengangguran Menyediakan peluang pekerjaan yang banyak dalam pelbagai bidang. Memberi kursus kemahiran kepada para penganggur Memberi kesedaran kepada pengganggur tentang keburukan hidup tanpa pekerjaan

16

18

By Tokburong.wordpress.com

77

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

19

Kesan buruk pengangguran kadar jenayah seperti perbuatan mencuri meningkat dalam masyarakat merebaknya gejala sosial seperti melepak dibenci oleh masyarakat kerana tiada pekerjaan negara menjadi mundur kerana tiada sumber pendapatan kadar kemiskinan akan meningkat Langkah-langkah menggalakkan belia Islam menceburkan diri dalan bidang perniagaan menyediakan kemudahan pinjaman kepada sesiapa yang ingin memulakan perniagaan memberi kursus-kursus kemahiran perniagaan kepada belia yang berminat memberi nasihat, motivasi dan galakan kepada belia yang ingin menceburi bidang perniagaan

20

PELAJARAN 3 ISLAM DAN PEKERJAAN UNIT 2 : BEKERJA KERANA ALLAH

Soalan
1. 2. 3. 4. 5. 6. Apakah yang dimaksudkan dengan bekerja kerana Allah SWT Mengapakah bekerja dikatakan sebagai pelaksanaan amanah Allah SWT Jelaskan cara melaksanakan amanah Allah SWT melalui pekerjaan Jelaskan etika kerja menurut Islam. Apakah ciri-ciri budaya kerja menurut Islam Islam sangat mengutamakan etika dalam segala urusan.Terangkan etika perniagaan menurut Islam. Jelaskan cara melahirkan budaya kerja cemerlang menurut Islam

7.

Jawapan
1. Maksud bekerja kerana Allah SWT Bekerja kerana Allah SWT ialah mengusahakan sesuatu atau melibatkan diri di dalam kegiatan tertentu secara berterusan untuk mencari nafkah kerana Allah SWT Bekerja dikatakan sebagai pelaksanaan amanah Allah SWT kerana Dengan bekerja dalam bidang penyelidikan manusia dapat memakmurkan alam ini dengan pelbagai penemuan dan peralatan baru untuk keselesaan hidup manusia. Dengan bekerja dalam bidang arkitek dan teknologi bangunan manusia dapat membina bangunan yang selesa didiami. Dengan bekerja dalam bidang pertanian manusia dapat memajukan tanah serta dapat memelihara dan memulihara alam ini supaya menjadi tempat yang selesa untuk didiami

2.

By Tokburong.wordpress.com

78

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

3.

Cara melaksanakan amanah Allah SWT melalui pekerjaan Manusia boleh melakukan pelbagai pekerjaan mengikut pengalaman dan kepakaran mereka bagi memaju dan memakmurkan alam ini seperti berniaga, bertani dan menternak. Manusia boleh melakukan pelbagai penyelidikan dan penemuan sains dan teknologi bagi melaksanakan amanah Allah SWT seperti bidang perubatan, astronomi dan pertanian. Manusia boleh bekerja dalam bidang pembuatan untuk mencipta peralatan baru untuk kemudahan hidup manusia, seperti dalam industri perkilangan dan pembuatan. Etika kerja menurut Islam ialah: berkerja ikhlas kerana Allah SWT amanah dalam melaksanakan pekerjaan cekap dan tekun toleransi semasa berurusan / bermesyuarat Ciri-ciri budaya kerja Islam bekerja kerana Allah SWT mempunyai perancangan yang lengkap dalam bekerja mempunyai strategi yang betul dalam bekerja memaksimakan produktiviti dan kualiti. berdisplin dan menepati masa semasa bekerja patuh kepada arahan organisasi. bersih , cekap dan amanah dalam melakukan pekerjaan Etika perniagaan menurut Islam. Bersih daripada unsur-unsur monopoli dan manipulasi sukatan dan timbangan dilakukan dengan betul dan tepat. menetapkan harga jualan yang berpatutan. Bersih daripada unsur riba dan judi barang yang diperniagakan hendaklah suci dan halal keredhaan bersama antara penjual dan pembeli dalam urusan perniagaan barangan yang diperniagakan mestilah berkualiti. Budaya kerja cemerlang menurut Islam berusaha bersungguh-sungguh / tekun ikhlas kerana Allah SWT istiqamah dalam sesuatu pekerjaan sentiasa bertawakal kepada Allah SWT memaksimumkan produktiviti yang berkualiti mementingkan kualiti

4.

5.

6.

7.

PELAJARAN 4 FALSAFAH DAN SISTEM MUAMALAH ISLAM UNIT 1 : PENGERTIAN DAN SISTEM MUAMALAH ISLAM

Soalan
1. 2. Apakah maksud muamalah Muamalah Islam dapat mewujudkan masyarakat yang aman dan sejahtera. By Tokburong.wordpress.com Jelaskan etika

79

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

muamalah Islam. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Nyatakan ciri-ciri Muamalah Islam Huraikan keistimewaan bermuamalah secara Islam Senaraikan syarat sah bermuamalah Huraikan syarat sah jual beli menurut Islam Senaraikan bentuk muamalah yang tidak sah menurut Islam Jelaskan faedah-faedah muamalah Islam. Apakah yang dimaksudkan dengan konsep taawun dalam muamalah Islam Bagaimanakah cara mendorong masyarakat agar bermuamalah secara Islam Berikan contoh yang membuktikan muamalah menolong. melahirkan masyarakat yang sentiasa tolong

Jawapan
1. Maksud muamalah tatacara hubungan sesama manusia yang berkaitan dengan harta benda untuk memenuhi keperluan kehidupan mengikut ajaran Islam Etika muamalah Islam. Rajin berusaha dengan gigih dan bersungguh-sungguh untuk mencapai kejayaan Bersikap jujur, amanah dan tidak menipu dalam segala urusan Bekerja kerana Allah SWT Tekun dan tabah ketika melakukan segala urusan. Ciri-ciri Muamalah Islam ialah:menjadikan harta sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT menggalak melakukan kebajikan dalam bermuamalah mengelak pembaziran dalam perniagaan urusan muamalah tidak menjejaskan kepentingan orang ramai Keistimewaan bermuamalah secara Islam Muamalah Islam menjadikan harta sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, dengan menunaikan beberapa ibadat melalui harta seperti, berzakat dan menunaikan haji. Muamalah Islam menggalakkan manusia melakukan kebajikan melalui harta yang dimiliki, seperti bersedekah, menolong orang yang memerlukan dan menderma. Muamalah Islam melarang manusia daripada mengumpulkan harta dengan cara yang bertentangan dengan hukum syarak, penindasan dan perbuatan zalim, seperti menipu, rasuah dan mencuri. Muamalah Islam melarang manusia daripada menggunakan harta kepada jalan yang salah dan tidak memberi faedah kepada kehidupan manusia, seperti membazir atau terlalu kedekut. By Tokburong.wordpress.com

2.

3.

4.

80

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

5.

Syarat sah bermuamalah menurut Islam Barang yang hendak dijual mestilah milik sah penjual Transaksi yang dijalankan mestilah bersih daripada unsur penipuan Pihak yang menjalankan urusan transaksi mestilah waras dan sempurna akalnya Persetujuan antara kedua belah pihak yang menjalankan transaksi ijab dan kabul Syarat sah jual beli menurut Islam Wujudnya persetujuan antara penjual dengan pembeli. Penjual dan pembeli mestilah seorang yang mukalaf dan berakal. Penjual dan pembeli mestilah seorang Islam. Barang yang hendak di jual mestilah milik sah penjual. Barangan yang hendak di jual mestilah suci dan halal. Barangan yang hendak di jual wujud semasa berlakunya kontrak jual beli. Bentuk muamalah yang tidak sah menurut Islam Perniagaan yang mengandungi unsur-unsur penipuan seperti manipulasi Perniagaan yang mengandungi unsur-unsur penindasan, seperti riba dan monopoli. Perniagaan yang mengandungi unsur-unsur barangan yang tidak suci dan najis, seperti berniaga arak Perniagaan yang mengandungi unsur-unsur perjudian seperti nombor ekor Urusan perniagaan yang belum pasti barangan jualan, seperti menjual ikan di lautan, burung di angkasa, anak lembu yang masih dalam kandungan ibunya dan buah buahan yang belum nampak putiknya Faedah-faedah muamalah Islam ialah:memperkemas dan melicinkan urusan kehidupan seharian manusia mewujudkan rasa bertanggungjawab untuk melaksanakan amanah / perjanjian yang dipersetujui mengeratkan hubungan antara individu dengan masyarakat. menghindarkan penindasan dan kezaliman yang berkaitan dengan harta membangunkan ekonomi masyarakat dan negara dapat meyempurnakan tuntutan Islam / fardu kifayah Maksud konsep taawun dalam muamalah Islam Konsep at-Ta’awun dalam sistem muamalah Islam ialah bekerjasama kepada perkara-perkara yang boleh membawa kebaikan dalam mendapatkan harta seperti dalam bidang perniagaan, sewa menyewa, gadaian dan syarikat Cara mendorong masyarakat agar bermuamalah secara Islam dengan:memberi penerangan tentang kebaikan muamalah Islam menunjuk cara secara jelas melaksanakan muamalah secara Islam mengadakan ceramah tentang sistem muamalah Islam yang sedang diamalkan menyebarkan risalah muamalah secara Islam. Contoh yang membuktikan muamalah melahirkan masyarakat yang sentiasa tolong menolong ( Taawun ) seperti:al-Ijarah:orang yang memberi sewa dapat membantu penyewa yang memerlukan rumah / kenderaan dan lain-lain

6.

7.

8.

9.

10.

11.

By Tokburong.wordpress.com

81

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

al-Bai’ ( jual beli ) : Penjual dan pembeli saling memperolehi keuntungan / yang diperlukan ar-Rahn ( pajak gadai) masalah kewangan

barangan

: Pemegang gadai dapat membantu pengadai yang menghadapi

PELAJARAN 4 FALSAFAH DAN SISTEM MUAMALAH ISLAM UNIT 2 : KEPENTINGAN SISTEM MUAMALAH ISLAM

Soalan
1. 2. Jelaskan kepentingan muamalah Islam kepada kehidupan manusia Huraikan peranan muamalah Islam dalam mewujudkan sebuah masyarakat yang sejahtera dan aman. Jelaskan akibat kepada masyarakat yang tidak mengamalkan muamalah Islam Nyatakan keperluan muamalah Islam dalam kehidupan manusia Terangkan perbezaan antara muamalah Islam dengan muamalah konvensional Bincangkan kesan muamalah Islam dalam meningkatkan kualiti kehidupan muslim

3. 4. 5. 6.

Jawapan
1. Kepentingan muamalah Islam kepada kehidupan manusia Supaya manusia dapat saling mengenali sesama sendiri Supaya manusia dapat saling tolong menolong Supaya manusia dapat saling berhubung sesama mereka Supaya manusia dapat menikmati kurniaanAllah SWT dengan lebih adil Peranan muamalah Islam dalam mewujudkan sebuah masyarakat yang sejahtera dan aman akan:memupuk sifat jujur dan amanah dalam urusan seharian memperkemas / melicinkan urusan kehidupan seharian manusia mewujudkan rasa bertanggungjawab untuk melaksanakan amanah / perjanjian yang dipersetujui mengeratkan hubungan antara individu dengan masyarakat. menghindarkan penindasan dan kezaliman yang berkaitan dengan harta Akibat kepada masyarakat yang tidak mengamalkan muamalah Islam Berlakunya pergaduhan dan permusuhan dalam masyarakat. Melahirkan masyarakat yang tamak haloba dan sanggup menindas orang lain. Luputnya semangat bekerjasama dan saling bantu-membantu dalam

2.

3.

By Tokburong.wordpress.com

82

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

4.

Keperluan muamalah Islam dalam kehidupan manusia Sedekah merupakan bantuan kepada golongan yang kurang bernasib baik dan memerlukan pertolongan bagi meneruskan kehidupan mereka. Contohnya orang miskin, musafir dan di timpa bencana Jual beli merupakan kemudahan yang disediakan untuk orang ramai mendapatkan keperluan hidup mereka Sistem muamalah Islam menyediakan al-wadiah bagi kemudahan orang ramai menyimpan dan melaburkan wang mereka dalam bank. Arrahnu merupakan satu kemudahan yang disediakan oleh Islam dalam keadaan darurat dan terdesak. Cara ini boleh digunakan oleh orang yang mempunyai cagaran seperti tanah dan barang kemas untuk mendapatkan wang tunai dengan segera Perbezaan antara muamalah Islam dengan muamalah konvensional Muamalah Islam Konvensional Bebas daripada riba dan penindasan Berasaskan kepada sistem riba Melaksanakan syariah Islam dalam urusan Hukum halal dan haram tidak di ambil kira perniagaan dalam urusan perniagaan Menggalakkan manusia supaya melakukan Lebih mengutamakan keuntungan kebajikan kepada masyarakat seperti semata-mata bersedekah, menderma dan sebagainya Cara mendapatkan harta melalui muamalah Usaha mendapatkan harta boleh Islam mestilah dengan cara yang halal dan dilakukan dengan apa cara sekali pun sah di sisi hukum syarak tanpa mengira halal dan haram Menjadikan harta sebagai alat untuk Menjadikan harta sebagai matlamat hidup mendekatkan diri kepada Allah SWT Kesan muamalah Islam dalam meningkatkan kualiti kehidupan muslim Mendapat Keredaan Allah SWT Menjamin keharmonian hidup Menjamin keadilan sejagat Membangunkan tamadun manusia

5.

6.

PELAJARAN 4 FALSAFAH DAN SISTEM MUAMALAH ISLAM UNIT 3 : JENIS-JENIS MUAMALAH ISLAM

Soalan
1. 2. Nyatakan prinsip utama dalam undang-undang perniagaan Islam. Jelaskan pengertian istilah-istilah berikut: a. Al-Ijarah b. Bait' Bithamanil Ajil d. Qardhul Hasan e. Mudharabah g. Takaful Jelaskan tujuan kepelbagaian jenis muamalah tersebut

c. Murabahah f. Ar-Rahn

3.

By Tokburong.wordpress.com

83

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

4. 5. 6.

Mengapakah perlunya kepelbagaian jenis muamalah ? Jelaskan kesan kepelbagaian jenis muamalah Bermuamalah tidak mengikut sistem Islam membawa beberapa kesan buruk. Jelaskan. Huraikan keunggulan sistem perbankan Islam

7.

Jawapan
1. Prinsip utama dalam undang-undang perniagaan Islam ialah:Kebebasan pelanggan dalam memilih dan membeli barangan yang dikehendaki Kewajipan memasarkan / menjual barangan yang baik / berkualiti Perniagaan mestilah bebas dari unsur penipuan/monopoli/manipulasi Memberi layanan baik kepada pelanggan/ bertolak ansur Pengertian istilah-istilah berikut: Al-Ijarah: kontrak sewa barangan dengan kadar bayaran tertentu secara Islam Al-Bai’ Bithamanil Ajil: kontrak jual beli dengan bayaran tertangguh / bayaran ansuran mengikut tempuh masa yang dipersetujui bersama terlebih dahulu. Murabahah: kontrak jual beli sesuatu barangan dengan keuntungan penjual yang diketahui dan dipersetujui bersama dan pembeli membayar harga tersebut secara beransur-ansur. Qardhul Hasan: pinjaman untuk tujuan memberi bantuan kepada seseorang yang memerlukan tanpa dikenakan apa-apa keuntungan. Mudharabah: sesuatu kontrak perkongsian peniagaan diantara pemodal dan Pengusaha dimana keuntungannya dibahagikan mengikut Persetujuan bersama. Ar-Rahn: gadaian iaitu mencagarkan seuatu barangan berharga di atas pinjaman yang dibuat secara Islam Takaful: bekerjasama, lindung-melindungi dan tolong-menolong di antara anggota masyarakat untuk memperolehi perlindungan tatkala menghadapi malapetaka dan bencana. 3. Tujuan kepelbagaian jenis muamalah tersebut Untuk mengajar manusia supaya sentiasa hidup bersatu padu, tolong-menolong, dan bekerjasama dalam mengembangkan ekonomi melalui sistem muamalah Islam seperti musyarakah, ijarah dan jual beli. Untuk memastikan kehidupan manusia sentiasa berperaturan dan menghindarkan perbuatan zalim, penganiayaan dan penindasan ke atas golongan yang lemah seperti riba, penipuan, merampas hak orang lain, dan sebagainya. Untuk keselesaan dan kemudahan manusia memilih cara bermuamalah yang terbaik mengikut keperluan mereka. Contohnya orang kaya boleh mengembangkan hartanya melalui mudharabah manakala orang miskin pula boleh menambahkan modal perniagaan mereka melalui murabahah dan sebagainya . By Tokburong.wordpress.com

2.

84

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

4.

Sebab perlunya kepelbagaian jenis muamalah Untuk memberi peluang kepada manusia melaksanakan aktiviti ekonomi mereka dengan lebih berkesan dan tidak hanya bergantung pada jenis muamalah tertentu sahaja. Contohnya manusia boleh melakukan pelbagai aktiviti perniagaan untuk mendapatkan wang seperti ijarah, ar-Rahn dan al-bai bithaman ajil dan sebagainya. Untuk memastikan setiap manusia dapat menikmati dan memenuhi keperluan hidup mengikut kemampuan hidup mereka. Contohnya orang miskin dapat memiliki sesuatu barangan yang diperlukan oleh mereka melalui ijarah atau al-bai bithaman ajil. Untuk menggalakan orang yang mempunyai harta yang banyak membantu golongan yang kurang berharta di samping dapat mengembangkan lagi harta tersebut melalui aktiviti ekonomi yang dibenarkan oleh syarak seperti ar-Rahn, Ijarah dan sebagainya Kesan kepelbagaian jenis muamalah Dapat melahirkan semangat tolong-menolong di kalangan anggota masyarakat,. Contohnya orang kaya boleh menolong orang miskin memulakan perniagaan dengan melakukan mudharabah. Masyarakat akan hidup dengan aman dan harmoni kerana setiap orang dapat menikmati kemajuan ekonomi dengan cara mereka sendiri. Masyarakat dapat menikmati ekonomi negara dengan lebih teratur dan tersusun kerana setiap urusan mereka dikawal oleh sistem muamalah yang pelbagai Kesan buruk bermuamalah tidak mengikut sistem Islam membawa beberapa. Berlaku pergaduhan / permusuhan melahirkan individu yang mementingkan diri sendiri / tamak. menindas orang lain. Keunggulan sistem perbankan Islam Mendorong tanggungjawab bersama antara pendeposit dan pihak bank dalam menghadapi risiko untung rugi secara adil. Pendeposit akan sentiasa mengetahui marjin untung rugi pada setiap bulan kerana kadar faedahnya tidak ditetapkan terlebih dahulu. Operasi perbankan Islam tidak akan menyebabkan berlakunya inflasi kerana perbankan Islam pada dasarnya lebih banyak memberikan pinjaman dalam bentuk barangan modal seperti mesin, jentera dan bangunan kepada pengusaha. Perbankan Islam tidak dipengaruhi oleh sentimen ekonomi yang berlaku sama ada di dalam mahupun di luar negeri kerana operasinya tidak bergantung pada kadar faedah yang telah ditetapkan.

5.

6.

7.

By Tokburong.wordpress.com

85

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

BAB 2 : SISTEM PERUNDANGAN ISLAM
PELAJARAN 5 UNIT 1 : PENGERTIAN PERUNDANGAN ISLAM DAN FALSAFAH

Soalan
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Berikan pengertian perundangan Islam Jelaskan istilah-istilah dalam perundangan Islam Nyatakan keunggulan perundangan Islam Jelaskan keperluan perundangan Islam kepada negara Nyatakan sumber perundangan Islam Mengapakah al-Quran dan al-Hadis dijadiakn sumber rujukan utama Berikan perbezaan antara perundangan Islam dengan perundangan ciptaan manusia Jelaskan faedah mengamalkan perundangan Islam kepada masyarakat

Jawapan
1. Pengertian perundangan Islam Hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT kepada manusia yang merangkumi aspek akidah, syariat, akhlak dan sebagainya Istilah-istilah dalam perundangan Islam:Rukun: perkara asas yang mesti dilaksanakan dalam suatu ibadat, jika tertinggal salah satu daripadanya maka ibadah tersebut tidak sah. Contoh: tertinggal membaca fatihah membatalkan solat. Syarat sah: tuntutan yang mesti dipenuhi untuk menjadikan sesuatu ibadah itu sah dan diterima oleh Allah SWT contoh: Solat tidak sah tanpa wuduk . Fiqh: hukum amali yang diijtihadkan oleh para mujtahidin berdasarkan dalil syarak yang tafsili. Contoh: bersentuhan kulit lelaki dan perempuan yang sah dinikahi membatalkan wudu’ dalam mazhab syafie. Qadha’: keputusan yang diputuskan oleh hakim /penguasa di dalam suatu hukuman/pembicaraan berdasarkan hujah dan bukti. Contoh: mahkamah mengarahkan suami menceraikan isteri setelah ternyata tidak mampu. Wajib: Perintah Allah SWT yang mesti dilaksanakan, jika melaksanakan akan mendapat pahala dan berdosa jika ditinggalkan contoh : berzakat.

2.

By Tokburong.wordpress.com

86

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

Haram: Larangan Allah SWT yang mesti ditinggalkan , akan diberii pahala jika meninggalkannya dan berdosa jika melakukannya. Contoh: meminum arak. Sunat: Perkara yang sangat digalakkan agar dilaksanakan, diberi pahala jika mengerjakannya dan tidak berdosa jika meninggalkannya.contoh : berpuasa hari Isnin dan Khamis

Makruh: Perkara yang sangat digalakan agar ditinggalkan, diberi pahala jika meninggalkannya dan tidak berdosa jika melakukanya. Contoh : melambatkan berbuka puasa. Harus: Hukum pilihan sama ada melakukannya atau meninggalkannya ( diberi kebebasan untuk memilih). Contoh : hukum asal perkahwinan adalah harus. Halal: hukum yang membenarkan sesuatu perbuatan dilakukan. Contoh: Makanan bersih halal dimakan Ijtihad : Pendapat ulama mujtahid terhadap sesuatu perkara baru yang tidak terdapat hukumnya di dalam al-Quran dan al-Hadis. Syarat Wajib : tuntutan yang perlu ada untuk menjadikan sesuatu ibadah itu wajib dilaksanakan . contoh:Wajib menunaikan solat apabila masuk waktu. Fatwa : Sebarang keputusan yang dikeluarkan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan berhubung hukum syarak bagi masalah baru berlaku berlandaskan al-Quran dan al-Hadith. Contohnya hukum harus menderma darah, haram klon manusia dan sebagainya 3. Keunggulan perundangan Islam Bersifat rabanni iaitu datangnya daripada Allah SWT Hukuman dalam perundangan Islam adalah adil dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan tanpa mengira kedudukan, pangkat dan keturunan seseorang Mendidik jiwa manusia dengan akhlak yang murni Lengkap dan sesuai dan merangkumi semua aspek kehidupan manusia seperti ibadat, akidah, muamalah dan sebagainya Kekal hingga ke hari akhirat tanpa berlakunya perubahan. Hukumannya bersifat memberi pengajaran kepada manusia Memelihara kemaslahatan masyarakat dan negara Keperluan perundangan Islam kepada negara • Jenayah berkurangan dalam negara • Masyarakat bebas melakukan aktiviti seharian • Harta benda dan jiwa masyarakat terpelihara • Negara menjadi aman dan harmoni • Negara maju dan makmur • Ekonomi negara berkembang dengan pesat Sumber perundangan Islam

4.

5.

By Tokburong.wordpress.com

87

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

Al-Quran - Kalam Allah SWT yang bermukjizat, diturunkan kepada nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dalam bahasa Arab. Setiap huruf al-Quran yang dibaca merupakan ibadat. Al-Quran bermula daripada surah al-Fatihah dan berakhir dngan surah an-Nas. Al-Quran juga merupakan sumber utama rujukan umat Islam Al-Hadis- Setiap perkara yang diambil daripada Rasulullah SAW samada perkataan, perbuatan atau pengakuan baginda Al-Ijmak - Persetujuan antara ulamak Islam mengenai hukum syarak pada sesuatu masa selepas kewafatan Rasulullah SAW Al-Qias - Menghubungkan hukum yang tidak ada kepada hukum yang telah sedia ada kerana persamaan dari segi illat (sebab). Contohnya pengharaman dadah diqiaskan dengan arak kerana kedua-duanya boleh

• • •

6.

Sebab al-Quran dan al-Hadis dijadikan sumber rujukan utama • Al-Quran dan hadis mempunyai kebenaran yang mutlak. • Isi kandungan al-quran tidak dapat ditandingi oleh mana-mana pakar bahasa dan sastera • Datangnya daripada Allah SWT sendiri • Ajaran al-Quran dan hadis sesuai diamalkan pada semua tempat waktu dan zaman • Isi kandungan al-Quran dan hadis merangkumi semua aspek kehidupan manusia Perbezaan antara perundangan Islam dengan perundangan ciptaan manusia Bil 1 2 3 4 5 Perundangan Islam Perundangan ciptaan manusia

7.

Ciptaan Allah SWT Ciptaan manusia Bersifat universal (sesuai pada semua Bersifat setempat waktu, tempat dan zaman ) Rujukannya adalah berdasarkan pemikiran Rujukannya adalah al-Quran dan hadis nabi manusia Lengkap dan merangkumi dunia dan akhirat Hanya mengenai kehidupan di dunia sahaja Orang yang mematuhinya akan diberikan Mengingkarinya akan dikenakan hukuman di pahala manakala orang yang melanggarnya dunia sahaja akan berdosa

8.

Faedah mengamalkan perundangan Islam kepada masyarakat • Mengelakkan daripada perpecahan dan pergaduhan dalam masyarakat • Mengukuhkan hubungan silaturahim tanpa mengira agama dan budaya • Melahirkan masyarakat yang aman dan sejahtera

PELAJARAN 5 UNIT 2 : PENGERTIAN QADHA, FIKAH , IJTIHAD DAN FATWA By Tokburong.wordpress.com 88

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

Soalan
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Apakah yang dimaksudkan dengan Qadha Terangkan Keperluan Qadha kepada kehidupan muslim Jelaskan matlamat hukum qadha Nyatakan keistimewaan hukum qadha Apakah yang dimaksudkan dengan fikah Terangkan Keperluan fikah kepada kehidupan muslim Jelaskan matlamat hukum fikah Nyatakan kebaikan daripada pelaksanaan hukum fikah Apakah yang dimaksudkan dengan Ijtihad

10. Terangkan Keperluan Ijtihad kepada kehidupan muslim 11. Jelaskan matlamat hukum ijtihad 12. Nyatakan kebaikan daripada pelaksanaan hukum ijtihad 13. Apakah yang dimaksudkan dengan fatwa 14. Senaraikan contoh-contoh fatwa yang talah dikeluarkan 15. Terangkan Keperluan Fatwa kepada kehidupan muslim 16. Jelaskan matlamat hukum fatwa 17. Nyatakan kebaikan daripada pelaksanaan hukum fatwa 18. Senaraikan ciri-ciri orang yang leyak mengeluarkan fatwa 19. Jelaskan perbezaan antara fatwa dengan ijtihad 20. Senaraikan perbezaan antara fikah dengan qadha 21. Mengapakah umat Islam wajib mematuhi kukum-hukum tersebut 22. Huraikan kepentingan hukum-hukum tersebut kepada perkembangan hukum Islam

By Tokburong.wordpress.com

89

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

Jawapan
1. Maksud Qadha ialah • Penghakiman atau keputusan yang telah diputuskan oleh pihak mahkamah dalam sesuatu perbicaraan berdasarkan hujah dan bukti yang jelas.Contohnya hakim memutuskan hukuman supaya suami menceraikan isterinya, setelah terbukti suami telah mengabaikan isterinya Keperluan Qadha kepada kehidupan muslim • Untuk menjatuhkan hukuman yang sewajarnya kepada pesalah • Menjamin keamanan dan mengekalkan keharmonin dalam masyarakat • Mengelakkan huru hara dalam masyarakat • Menjamin keadilan dalam masyarakat Matlamat hukum qadha • Untuk menyelesaikan pertelingkahan antara kedua belah pihak yang bertelagah • Untuk memastikan pihak yang bertelagah menghormati keputusan yang telah dibuat oleh mahkamah • Untuk memastikan hukuman yang dijatuhkan setimpal dan adil kepada semua pihak Keistimewaan hukum qadha • Hukuman yang dijatuhkan bersumberkan hujah dan bukti yang benar • Keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan yang wajar dan adil • Hukuman di putuskan oleh orang yang adil dan berkelayakkan dalam bidang tersebut Maksud Fikah ialah • Kefahaman tentang hukum amali yang diijtihadkan oleh para mujtahid, yang diambil daripada dalildalil syarak. Contohnya bersentuhan kulit antara lelaki dengan perempuan ajnabi membatalkan wuduk menurut mazhab Syafi’i Keperluan Fikah kepada kehidupan muslim • Untuk menentukan hukum Allah SWT sesuai dilaksanakan pada setiap tempat, waktu dan keadaan • Untuk memastikan umat Islam dapat mematuhi peraturan-peraturan yang terkandung dalam hukum agama • Untuk memudahkan umat Islam berpegang teguh dengan hukum agama • Untuk menyakinkan umat Islam untuk melaksanakan ibadat kepada Allah SWT Matlamat hukum fikah • Untuk memudahkan kefahaman individu terhadap suruhan dan larangan Allah SWT • Untuk mewujudkan sebuah msayarakat yang aman dan damai • Untuk menentukan perintah Allah SWT sesuai sepanjang zaman Kebaikan daripada pelaksanaan hukum fikah

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

By Tokburong.wordpress.com

90

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

• • •
9.

Membolehkan umat Islam melaksanakan ibadat tanpa keraguan Menjadikan hukum Islam berkembang serta bersesuaian dengan masa, tempat dan keadaan Menentukan hukum Islam sesuai diamalkan dalam kehidupan manusia

Maksud Ijtihad • Suatu usaha yang dilakukan secara bersungguh-sungguh untuk menghasilkan penetapan sesuatu hukum syarak berdasarkan al-Quran dan al-Hadis Keperluan Ijtihad kepada kehidupan muslim • Untuk memastikan setiap keputusan yang dilakukan boleh di terima dan sesuai dengan keadaan semasa • Supaya keputusan yang dikeluarkan menepati kehendak syarak • Untuk memastikan undang-undang Islam sentiasa berkembang

10.

11. Matlamat hukum ijtihad • Untuk menyelesaikan masalah yang timbul dengan sempurna • Untuk mengelakkan pertikaian dalam menyelesaikan masalah • Untuk menggalakkan umat Islam (para ulama) berfikir untuk mencari hukum yang baru • Untuk menambahkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah serta mendapat rahmat-Nya 12. Kebaikan daripada pelaksanaan hukum ijtihad • Memberikan peluang kepada mujtahid untuk mengeluarkan hukum yang tidak dinyatakan dengan jelas dalam al-quran dan hadis • Memastikan peristiwa yang berlaku dapat diselesaikan mengikut kaedah Islam • Memastikan hukum Islam dapat dikembangkan secara berterusan • Memastikan umat Islam sentiasa berpegang teguh dengan hukum yang baru

13. Maksud Fatwa • Sebarang keputusan yang dikeluarkan oleh majlis fatwa yang telah diwartakan berhubung dengan sesuatu hukum syarak bagi menyelesaikan masalah semasa. 14. Contoh fatwa • Hukuman bunuh kepada pengedar dadah • Pengharaman klon manusia • Hukum harus menderma organ badan manusia 15. Keperluan Fatwa kepada kehidupan muslim • Untuk menyelesaikan masalah yang tidak terdapat hukum secara nyata dalam al-quran dan alhadis • Untuk mengelakkan masyarakat berpegang kepada hukum yang dikeluarkan oleh individu • Untuk menghilangkan keraguan masyarakat terhadap sesuatu hukum • Untuk memberi keyakinan kepada umat Islam untuk berpegang kepada hukum agama 16. Matlamat hukum fatwa By Tokburong.wordpress.com

91

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

• • •

Menyelesaikan masalah dalam masyarakat dengan cara yang terbaik berlandaskan al-quran dan al-hadis Mengelakkan berlakunya pertikaian dan perselisihan pendapat dalam masyarakat Memastilkan umat Islam sentiasa patuh kepada perintah Allah SWT

17. Kebaikan daripada pelaksanaan hukum fatwa • Menjadikan umat Islam patuh kepada ajaran agama • Melahirkan umat Islam yang sentiasa berfikir dalam mencari kebenaran • Mewujudkan masyarakat yang berdisiplin dan harmoni 18. Syarat-syarat orang yang layak mengeluarkan fatwa • Ahli majlis fatwa kebangsaan • Ulama yang warak • Tahu berbahasa Arab • Hafaz al-Quran • Tahu sebab-sebab diturunkan sesuatu ayat al-Quran • Mahir dalam ilmu mantik dan balagah • Mahir dalam ilmu hadis 23. Perbezaan antara fatwa dengan ijtihad Bil 1 Fatwa Ijtihad

• • • •

Dikeluarkan oleh majlis fatwa Mempunyai kesan penguatkuasaan undang-undang Rujukannya adalah al-Quran dan hadis nabi Berkaitan dengan hukum-hukum agama

• • • •

Dikeluarkan berkelayakan

oleh

individu

yang

2

Penguatkuasaan undang-undang tidak berlaku hasil daripada ijtihad seseorang Merujuk kepada pelbagai sumber Berkaitan dengan hal umum dan tidak berkaitan dengan agama

3 4

By Tokburong.wordpress.com

92

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

24. Perbezaan antara fikah dengan qadha Bil 1 2 Fikah Qadha

• • •

Hukum amali yang dikeluarkan oleh para mujtahid Sumbernya daripada dalil-dalil tafsili seperti al-Quran dan hadis Sentiasa berkembang mengikut perkembangan pemikiran manusia

• • •

Hukum atau keputusan yang dikeluarkan oleh mahkamah atau pemerintah Sumbernya adalah daripada bukti yang nyata dalam perbicaraan Hanya berkembang jika terdapat kes-kes yang dibicarakan di mahkamah

3

4

Mujtahid sahaja yang berkelayakkan untuk mengijtihadkan hukum daripada al-quran dan hadis

Keputusan qadha terletak hakim atau penguasa

ditangan

25. Sebab umat Islam wajib mematuhi kukum-hukum tersebut • Hukum-hukum tersebut bersumberkan kepada dalil-dalil yang benar dan sahih • Hukum tersebut dikeluarkan setelah di buat pertimbangan yang seadil dan sewajarnya • Orang yang mengeluarkan hukum tersebut memang berkelayakkan dan bertanggungjawab dalam bidang masing-masing 26. Kepentingan hukum-hukum tersebut kepada perkembangan hukum Islam • Undang-undang Islam menjadi semakin luas dan tidak jumud (beku) • Perundangan Islam mampu menangani masalah semasa yang wujud di kalangan umat Islam • Perundangan Islam berkembang mengikut perkembangan semasa

PELAJARAN 5 UNIT 3 : MATLAMAT PERUNDANGAN ISLAM

Soalan
1. 2. 3. 4. 5. Senaraikan matlamat perundangan Islam . Huraikan cara mencapai matlamat perundangan Islam dalam memelihara keturunan Huraikan cara mencapai matlamat perundangan Islam dalam memelihara kehormatan diri Nyatakan kebaikan daripada pencapaian matlamat perundangan Islam memelihara kehormatan diri Huraikan cara mencapai matlamat perundangan Islam dalam memelihara agama By Tokburong.wordpress.com

93

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

6. 7. 8. 9.

Nyatakan kebaikan daripada pencapaian matlamat perundangan Islam memelihara agama Huraikan cara mencapai matlamat perundangan Islam dalam memelihara akal Nyatakan kebaikan daripada pencapaian matlamat perundangan Islam dalam memelihara akal Huraikan cara mencapai memelihara nyawa dalam matlamat dalam perundangan Islam

10. Nyatakan kebaikan daripada pencapaian matlamat perundangan Islam dalam memelihara nyawa 11. Huraikan cara mencapai memelihara harta dalam matlamat dalam perundangan Islam 12. Nyatakan kebaikan matlamat perundangan Islam dalam memelihara harta manusia. 13. Jelaskan kesan perundangan Islam dalam menjaga nasab manusia 14. Huraikan cara perundangan Islam memelihara kehormanian negara 15. Allah menetapkan hukuman keatas penjenayah tertentu. Jelaskan hikmah Allah menetapkan hukuman tersebut. 16. Nyatakan keistimewaan perundangan Islam. 17. Nyatakan hukum-hukum yang mengatur hubungan sesama manusia. 18. Terangkan sebab umat Islam mesti menerima perundangan Islam untuk dilaksanakan 19. Nyatakan contoh perbuatan yang membawa mudharat kepada akal manusia. 20. Terangkan cara-cara menghindarkan diri daripada melakukan perbuatan yang tidak memberi manfaat. 21. Huraikan kepentingan matlamat perundangan Islam 22. Bincangkan cara mencapai matlamat perudangan Islam tersebut

By Tokburong.wordpress.com

94

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

Jawapan
1. Matlamat perundangan Islam ialah. • memelihara keturunan • memelihara kehormatan diri • menjaga harta • memelihara akal. • memelihara agama. • memelihara nyawa • memelihara kehormonian negara Cara mencapai matlamat perundangan Islam memelihara keturunan • Islam mewajibkan umatnya supaya menjauhi perbuatan yang boleh merosakkan keturunan manusia seperti zina, liwat, homoseks dan lesbian • Mensyariatkan perkahwinan untuk melahirkan keturunan manusia yang sempurna • Islam mengenakan hukuman Hudud ( sebat atau rejam ) keatas orang yang berzina. Cara mencapai matlamat perundangan Islam memelihara kehormatan diri • Islam melarang umatnya berakhlak buruk seperti dengki dan melakukan perbuatan yang sia-sia seperti merayau-rayau di pusat membeli belah • Melarang umatnya menghina dan menjatuhkan maruah seseorang • Menyuruh umatnya menjaga batasan pergaulan, bercakap dengan bersopan dan menjalin persahabatan dengan baik. • Mewajibkan umatnya supaya berpakaian yang menutup aurat • Mewajibkan umatnya supaya menjaga tingkah laku Kebaikan matlamat perundangan Islam dalam memelihara kehormatan diri menjamin kemuliaan diri manusia sentiasa terjaga. terhindar dari anasir negatif seperti pergaulan bebas daripada berleluasa mengawal tingkah laku supaya sentiasa berakhlak mulia dalam pergaulan Cara mencapai matlamat perundangan Islam dalam memelihara agama Mewajibkan umat Islam mematuhi segala perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangan-Nya Mewajibkan umat Islam supaya sentiasa berakhlak mulia Mengambil tindakan yang tegas keatas mereka yang menyelewengkan ajaran Islam Menyuburkan pelbagai disiplin ilmu supaya kefahaman mengenai Islam meningkat dalam masyarakat. Mensyariatkan hukuman bunuh keatas orang yang murtad ( keluar daripada agama Islam ) Kebaikan matlamat perundangan Islam dalam memelihara agama Akidah umat Islam akan terjaga daripada perkara yang menyeleweng seperti ajaran sesat Akan memartabatkan hukum Allah daripada dipermainkan oleh golongan tertentu Umat Islam dapat melaksanakan dan mentaati perintah Allah dengan selesa

2.

3.

4.

5.

6.

By Tokburong.wordpress.com

95

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

7.

Cara perundangan Islam memelihara akal Mewajibkan umat Islam menjauhi perkara yang boleh merosakkan akal seperti minum arak, mengambil dadah, pil khayal dan sebagainya Islam mewajibkan umatnya supaya sentiasa melakukan ibadat, membaca buku-buku yang berfaedah, melakukan riadah dan sebagainya Mewajibkan umat Islam supaya sentiasa berfikiran rasional dan melarang daripada memikirkan perkara-perkara yang boleh merosakkan akal manusia. Menggalakkan umatnya supaya mendampingi ulama dan para cendekiawan Kebaikan matlamat perundangan Islam memelihara akal menjauhkan manusia daripada perkara yang boleh merosakkan akal seperti dadah dan arak membimbing manusia supaya sentiasa berfikiran rasional mendorong manusia memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah

8.

9.

Cara mencapai matlamat perundangan Islam dalam memelihara nyawa Mewajibkan umat Islam menjaga kebersihan dan keselamatan diri sendiri dan orang lain seperti memakan makanan yang berzat, bersih dan halal Islam mengharamkan perbuatan membunuh diri sendiri atau orang lain Islam mewajibkan umatnya menjauhkan diri daripada perbuatan yang boleh menyebabkan kecederaaan seperti memandu secara berbahaya dan terlibat dengan perlumbaan haram. Mensyariatkan hukuman Qisas keatas pembunuh

10. Kebaikan memelihara nyawa dalam matlamat perundangan Islam kewajipan menjaga keselamatan dan kesihatan diri menjamin keselamatan manusia dari bahaya mengharamkan perbuatan membunuh diri mengharamkan pembunuhan tanpa sebab yang dibenarkan 11. Cara perundangan Islam memelihara harta Islam menghormati dan mengiktiraf hak milik individu (persendirian) Menghormati hak awam seperti memelihara harta benda awam yang telah disediakan oleh kerajaan Mengenakan hukuman Hudud (potong tangan keatas pencuri) Mewajibkan umat Islam mencari dan membelanjakan harta secara halal Mewajibkan dikeluarkan zakat katas orang yang mampu Mengharamkan perbuatan membazirkan harta 12. Kebaikan memelihara harta dalam matlamat perundangan Islam mewujudkan keamanan masyarakat dan negara Umat Islam dapat mencari harta dengan tenang. Dapat memajukan negara dengan aktiviti perniagaan yang halal. 13. Kesan Perundangan Islam dalam menjaga nasab manusia Nasib manusia terpelihara daripada fitnah dan tiada keraguan terhadap keturunannya Mengelakkan perbalahan dalam pembahagian pesaka Hak penjagaan anak terjamin Setiap ahli keluarga akan mendapat haknya secara adil Maruah dan keturunan manusia terpelihara

By Tokburong.wordpress.com

96

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

14. Cara perundangan Islam memelihara kehormanian negara Menjaga hubungan diplomatik dengan negara luar Menghormati hak individu dalam negara Meningkatkan semangat perpaduan dikalangan rakyat Mewajibkan rakyat mentaati pemerintah yang adil Mempertingkatkan usaha kearah membangun dan memakmurkan negara. Melarang umat Islam daripada menderhaka kepada negara 15. Hikmah Allah menetapkan hukuman keatas penjenayah tertentu. Untuk menegakkan keadilan dan mengelak kezaliman dalam masyarakat Untuk memberi keinsafan kepada orang lain serta amaran kepada orang yang hendak melakukan maksiat Untuk dapat menyekat jenayah daripada berleluasa dalam masyarakat Untuk mengujudkan keamanan dan keharmonian masyarakat dan negara 16. Keistimewaan perundangan Islam. dapat mendidik jiwa manusia. merupakan ciptaan Allah dan bersih daripada kekurangan dan kelemahan memberi persamaan hak dan keadilan kepada semua manusia sesuai dilaksanakan pada semua tempat dan masa 17. Hukum-hukum yang mengatur hubungan sesama manusia. hukum munakahat: mengatur urusan kekeluargaan dan rumahtangga hukum muamalat: mengatur hubungan sesama manusia seharian hukum jenayah: berkaitan dengan salahlaku manusia 18. Sebab umat Islam mesti menerima perundangan Islam untuk dilaksanakan perundangan Islam lengkap dan sesuai untuk dilaksanakan setiap masa dan tempat perundangan Islam mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan manusia undang-undang Islam adalah ciptaan Allah 19. Contoh perbuatan yang membawa mudharat kepada akal manusia. meminum arak penyalahgunaan dadah menghidu gam 20. Cara-cara menghindarkan diri daripada melakukan perbuatan yang tidak memberi manfaat. memenuhi masa lapang dengan aktiviti berfaedah. memberi tumpuan kepada pelajaran sentiasa mengingati Allah / melakukan perkara-perkara sunat menanamkan kesedaran tentang kepentingan masa/ kesempatan yang ada

By Tokburong.wordpress.com

97

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

21. Kepentingan matlamat perundangan Islam Matlamat Bil Perundangan Kepentingan Matlamat Perundangan Islam Islam 1 Memelihara Agama • • Untuk menjaga akidah umat Islam daripada terpesong Untuk menjaga kesucian agama Islam

2

Memelihara Nyawa

• •

Supaya kehidupan manusia berada dalam keadaan selamat dan sejahtera Untuk menjamin kehidupan supaya lebih sempurna

3

Memelihara Akal Memelihara Harta Benda Memelihara Keturunan Memelihara Maruah Memelihara Keharmonian Negara

• • • • • • • • • •

Untuk memastikan pemikiran manusia sentiasa waras Untuk memastikan kewarasan akal sentiasa terpelihara Supaya manusia mencari dan memiliki harta secara halal Untuk memastikan agihan harta dilakukan secara halal Untuk melahirkan zuriat yang bersih Untuk memantapkan institusi kekeluargaan Supaya umat Islam berakhlak mulia Untuk menjamin kemuliaan seseorang terpelihara Untuk menjamin keamanan negara Untuk memantapkan kemajuan negara

4

5

6

7

22. Cara mencapai matlamat perundangan Islam Dengan berpegang teguh dengan peraturan Allah SWT Dengan bertindak mengikut ajaran Islam Dengan mengamalkan cara hidup Islam dalam kehidupan seharian Dengan mencintai kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat Dengan melaksanakan perundangan Islam dalam kehidupan Dengan berfikir serta mengakui kebenaran ajaran Islam

By Tokburong.wordpress.com

98

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

PELAJARAN 5 : PERUNDANGAN ISLAM Unit 4 : Pengertian Harus, Wajib, Haram, Sunat Dan Makruh

Soalan
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Berikan maksud hukum Senaraikan pembahagian hukum menurut Islam Berikan pengertian hukum harus Nyatakan contoh-contoh hukum harus Jelaskan hikmah penetapan hukum harus Berikan pengertian hukum wajib Berikan pengertian hukum makruh Nyatakan contoh-contoh hukum makruh Jelaskan kesan pelanggaran hukum makruh

10. Jelaskan hikmah Allah SWT mensyariatkan hum-hukum tersebut

Jawapan
1. Maksud hukum Ialah peraturan Allah SWT yang ditujukan kepada umat Islam yang mukalaf yang berhubung dengan perbuatan-perbuatan mereka, samada menuntut supaya dilakukan, ditinggalkan atau pilihan Pembahagian hukum menurut Islam ialah Hukum harus Hukum wajib Hukum haram Hukum sunat Hukum makruh

2.

By Tokburong.wordpress.com

99

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

3.

Pengertian hukum harus Perkara yang diberi kebebasan kepada seseorang samada untuk melakukan atau meninggalkan perbuatan tersebut Contoh-contoh hukum harus Memakai pakaian yang digemari tanpa melanggar hukum syarak Memilih jenis makanan yang halal yang disukainya Memilih bidang pekerjaan yang bersesuaian minat dan kelulusannya Hikmah penetapan hukum harus Untuk memberi kebebasan kepada manusia samada melakukan atau meninggalkan perbuatan tersebut Untuk memberi kelonggaran kepada umat Islam untuk membuat pilihan yang sesuai Membuktikan rahmat dan kasih sayang Allah SWT. kapada hambanya. Pengertian hukum wajib Perintah Allah SWT yang mesti dilakukan. Jika perintah itu dilaksanakan, manusia akan diberikan pahala. Jika ditinggalkan, manusia akan dibalas dengan dosa dan azab neraka di akhirat kelak. Contoh-contoh hukum wajib Kewajipan solat lima waktu sehari semalam Kewajipan berpuasa di bulan Ramadhan Kewajipan mengeluarkan zakat keatas orang yang mengcukupi syarat-syaratnya Berpakaian menutup aurat dan sebagainya Kesan pelanggaran hukum wajib Akan mendapat kemurkaan Allah SWT dan balasan seksaan azab neraka di akhirat kelak Akan mendatangkan permasalahan dan kerosakkan dalam masyarakat dan negara Menyebabkan kehidupan seseorang tidak akan tenang dan sentiasa berada dalam kegelisahan Menyebabkan amalan yang dilakukan terpesong daripada kebenaran Pengertian hukum haram Larangan Allah yang mesti ditinggalkan. Jika perbuatan haram itu ditinggalkan, mereka akan mendapat ganjaran pahala dan syurga di akhirat kelak, tetapi jika perbuatan tersebut dilakukan mereka akan mendapat balasan dosa dan azab neraka di akhirat kelak

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. Contoh-contoh hukum haram Berzina Mencuri Membunuh

By Tokburong.wordpress.com

100

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

11.

Kesan pelanggaran hukum haram Untuk memastikan kepentingan diri manusia terpelihara. Contohnya pengharaman zina kerana perbuatan tersebut boleh merosakkan keturunan manusia Untuk memastikan kehidupan manusia lebih aman dan sejahtera Untuk memastikan manusia tidak melakukan kerosakkan dan penindasan Untuk memastikan manusia sentiasa berdisiplin dan menjauhi perkara-perkara yang merosakan Pengertian hukum sunat Perkara yang sangat digalakkan oleh agama untuk dilakukan dan diberikan pahala serta balasan syurga jika dilakukan perkara tersebut, tetapi tidak berdosa jika perbuatan tersebut ditinggalkan. Contoh-contoh hukum sunat Solat Sunat Puasa Sunat Bersedekah Pengertian hukum makruh Perkara yang sangat digalakan untuk ditinggalkan. Jika ditinggalkan mendapat pahala, tetapi jika dilakukan tidak mendapat sebarang dosa Contoh-contoh hukum makruh Membasuh anggota wuduk melebihi tiga kali Memakai pakaian yang berbau busuk ketika solat Memakan bawang ketika hendak solat berjemaah di masjid Tidur secara berlebihan Kesan pelanggaran hukum makruh Akan menyebabkan seseorang itu tidak disenangi oleh masyarakat Akan menghalang seseorang itu daripada mendapat pahala Akan menghampirkan seseorang kepada perbuatan sia-sia Akan menyebabkan seseorang itu melakukan pembaziran Hikmah Allah SWT mensyariatkan hum-hukum tersebut Wajib: supaya manusia tidak akan meninggalkan perkara yang penting dalam agama sebagai ujian kepada manusia sama ada mematuhi perintah Allah atau mengingkarinya untuk memastikan golongan tertentu melaksanakan sesuatu ibadat yang disyariatkan.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Haram: menjaga kepentingan manusia supaya manusia hidup dengan aman dan tenteram di dunia mengawal nafsu manusia. sebagai tanda kasih dan rahmat Allah kepada makhlukNya

Makruh: supaya berhati-hati agar tidak terjerumus kepada perkara yang haram mengelak diri daripada melakukan perkara yang tidak baik / sia-sia. mengelakkan daripada terlibat dan dibenci oleh Allah dan manusia.

By Tokburong.wordpress.com

101

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

Sunat: supaya umat Islam sentiasa melakukan kebaikan dan kebajikan memberi peluang mendapat sebanyak mungkin ganjaran pahala menghapuskan dosa-dosa kecil. mendekatkan diri kepada Allah Harus: memberi kebebasan memilih mengikut kehendak/ keperluan masing-masing memberi kemudahan dan kelonggaran kepada umat Islam

PELAJARAN 6 : FALSAFAH IBADAT DALAM ISLAM Unit 1 : Pengertian Ibadat

Soalan
1. 2. Apakah yang dimaksudkan dengan ibadat dalam Islam Ibadat terbahagi kepada ibadat khusus dan ibadat umum. Berikan pengertian ibadat –ibadat tersebut dengan contohnya sekali Jelaskan perkara-perkara yang boleh mengukuhkan ibadat seseorang Huraikan perkaitan antara ibadat khusus dengan ibadat umum Huraikan perkaitan antara ibadat dengan perudangan menurut Islam Huraikan cara perundangan menjelaskan cara beribadat Apakah hikmah sentiasa melakukan ibadat. Terdapat beberapa perkara yang boleh menjejaskan ibadat seseorang. Jelaskan perkara-perkara tersebut Bincangkan cara meningkatkan kualiti ibadat yang dilakukan.

3. 4. 5. 6. 7. 8.

9.

Jawapan
1. Maksud ibadat dalam Islam ibadat bermaksud kepatuhan kepada Allah SWTmelalui perbuatan dan perkataan yang berlandaskan syariat Allah SWT serta mengakui dan meyakini bahawa Allah SWT sahajalah yang layak menjadi tumpuan segala ketaatan. Pengertian ibadat khusus dan ibadat umum dan contohnya sekali Ibadat Khusus Semua amalan khusus yang disyariatkan oleh Allah kepada manusia, samada fardu atau sunat seperti solat, puasa, zakat dan sebagainya By Tokburong.wordpress.com

2.

102

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

Ibadat Umum Segala amalan kebaikan yang disyariatkan oleh Allah SWT bagi menghubungkan sesama manusia dalam masyarakat demi keharmonian hidup bersama. Amalan tersebut samada fardu ain atau kifayah seperti tolong menolong, bekerjasama dan sebagainya 3. Perkara-perkara yang boleh mengukuhkan ibadat seseorang Percaya kepada rukun Iman seperti percaya kepada Allah SWT, Malaikat, Kitab, Rasul, Hari Akhirat dan Qada dan Qadar. Melaksanakan segala rukun Islam, seperti mengucap dua kalimah syahadah, solat, puasa, zakat dan menunaikan haji Sentiasa berakhlak dengan akhlak yang mulia seperti, tolong-menolong, bekerjasama dan sebagainya. Sentiasa taat kan kepada pemerintah yang adil dan menjaga kepentingan rakyatnya Perkaitan antara ibadat khusus dengan ibadat umum Bil 1 Ibadat Khusus Membolehkan segala dosa dan kesalahan yang kecil terhapus daripada seseorang Dapat melahirkan individu yang bersih jiwa dan peribadinya Melahirkan individu yang taatkan perintah Allah SWT dan Rasul-Nya Dapat meningkatkan ekonomi diri dan keluarga Melahirkan individu yang berilmu pengetahuan Ibadat Umum Membolehkan segala akhlak buruk seperti mengumpat dan hasad dengki terhapus dalam masyarakat Melahirkan masyarakat dan negara yang harmoni yang dan aman damai Melahirkan masyarakat yang taatkan pemimpin dan kerajaan Dapat meningkatkan ekonomi dan memajukan negara Melahirkan masyarakat dan negara yang maju.

4.

2

3 4 5 5.

Perkaitan antara ibadat dengan perudangan menurut Islam Kepatuhan kepada undang-undang menunjukkan pengabdian seseorang kepada Allah SWT. Mendisiplinkan diri ke arah yang lebih baik dan cemerlang kerana akal dan jiwa manusia tidak mengcukupi untuk mengawal akhlak dan tingkah laku mereka. Sebagai panduan kepada manusia untuk memilih antara kebaikan dengan keburukan kerana semua perkara yang dikira sebagai ibadat adalah perkara yang boleh membawa kebaikan manakala perkara yang dilarang pula akan membawa keburukan kepada manusia. Dorongan kepada manusia melakukan ibadat. Contohnya hukum wajib akan disertai dengan ganjaran pahala manakala hukum haram pula akan disertai dengan balasan dosa, oleh itu penetapan hukum tersebut akan mendorong manusia melakukan ibadat kepada Allah SWT dengan melaksanakan segala perintah-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya. Perundangan hukum wajib, haram, makruh, sunat dan sebagainya memudahkan manusia pelaksanaan ibadat kepada Allah SWT, kerana semua hukum wajib itu mesti dilaksanakan manakala semua hukum haram pula wajib ditinggalkan

By Tokburong.wordpress.com

103

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

6.

7.

8.

Cara perundangan menjelaskan cara beribadat Menetapkan sesuatu perbuatan tersebut sebagai wajib. Seperti kewajipan bersuci Perundangan menetapkan sesuatu perkara tersebut sebagai perkara yang sangat-sangat digalakkan kepada manusia untuk melakukannya. Seperti berbuat baik kepada orang tua Perundangan menjelaskan dengan terperinci tentang sesuatu perkara tersebut. Contohnya mengenai aurat lelaki Hikmah sentiasa melakukan ibadat. Dapat membaiki peribadi manusia dan menjauhi daripada perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Dapat membersihkan jiwa dari sifat-sifat mazmumah. Dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Dapat merapatkan hubungan dengan sesama manusia. Perkara yang boleh menjejaskan ibadat seseorang 1. Murtad : ialah seseorang yang keluar daripada agama Islam. 2. Syirik : ialah menyekutukan Allah SWT dengan sesuatu yang lain. 3. Munafik : ialah seseorang yang berpura-pura menganut dan patuh kepada ajaran Islam sedangkan hatinya tidak mempercayai ajaran Islam. Amalan kebajikan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai sifat-sifat tersebut tidak akan diterima oleh Allah SWT. 4. Takbur : Sikap membesarkan diri seperti sombong dan angkuh dengan perkara kebaikan yang telah dilakukan dan segala nikmat kesenangan yang telah dikurniakan oleh Allah SWT. kepadanya. 5. Riak : Iaitu menunjuk-nunjuk amalan baik yang telah dilakukannya kepada orang lain dengan tujuan mendapat pujian dan sanjungan daripada masyarakat 6. Ujub : Iaitu merasa kagum dengan amalan sendiri serta sombong dalam melakukan sesuatu ibadat serta memandang rendah dan melekeh-lekehkan amalan kebaikan yang dilakukan oleh orang lain 7. Sum,ah Iaitu menceritakan amalan baik yang dilakukan kepada orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan pujian dan sanjungan daripada orang lain 8. Mengungkit- ungkit: Iaitu mengungkit-ungkit kembali bantuan dan perbuatan baik yang telah diberikan kepada seseorang dengan tujuan supaya orang tersebut sentiasa mengenang jasa dan pertolongan yang telah diberikannya 9. Aza : Ialah perkataan atau perbuatan yang dilakukan ke atas orang yang menerima bantuan dan pertolongan daripada seseorang. Perbuatan itu dilakukan dengan mengungkit-ungkit pertolongan yang telah diberikannya sehingga menimbulkan perasaan sakit hati orang yang mendapat pertolongan tersebut.

By Tokburong.wordpress.com

104

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

10. Hasad dengki: Iaitu iri hati atau rasa benci dengan nikmat dan kebaikan yang diperoleh oleh orang lain dan berusaha agar nikmat tersebut hilang daripada orang itu atau berpindah kepadanya dengan cara yang salah 9. Cara meningkatkan kualiti ibadat yang dilakukan. Sentiasa mengingati Allah SWT. dalam melakukan sebarang pekerjaan dengan mengambil kira segala peraturan dan batasan yang telah ditetapkan agama. Contohnya sentiasa menjaga batasan halal dan haram dalam memperoleh harta. Meningkatkan ilmu pengetahuan tentang sesuatu ibadat supaya ibadat yang dilakukan akan mencapai kesempurnaan dan menepati tujuan ibadat tersebut. Contohnya dalam melakukan solat umat Islam mestilah sentiasa mendalami ilmu solat dan tidak memadai dengan ilmu pengetahuan yang sedia ada. Mendampingi orang-orang yang berilmu dan soleh dengan sentiasa mengikut segala amalan kebaikan mereka serta mendalami sesuatu ilmu yang dipelajari daripada mereka. Ibadat yang dilakukan mestilah dengan tenang dan sabar dalam menghadapi segala kesusahan dan cabaran. Contohnya tabah dan berhati-hati dalam menuntut ilmu agar ilmu yang dipelajari dapat dimiliki dengan sempurna dan menyeluruh. Melakukan ibadat secara berterusan dan tidak mengikut trend masyarakat pada sesuatu masa. Contohnya memakai pakaian yang menutup aurat mestilah dilakukan secara berterusan walau di mana jua kita berada.

PELAJARAN 6 : FALSAFAH IBADAT DALAM ISLAM Unit 2 : Konsep Dan Falsafah Ibadat Soalan
1. 2. 3. 4. 5. Nyatakan ciri-ciri kesempurnaan ibadat Huraikan ciri-ciri ibadat dalam Islam Mengapakah manusia mesti melakukan ibadat Jelaskan kesan melakukan ibadat tanpa berpandukan syariah Jelaskan kesan melaksanakan syariah tanpa ibadah

Jawapan
1. Ciri-ciri kesempurnaan ibadat Mempunyai niat yang ikhlas kerana Allah SWT. Memenuhi segala peraturan dalam ibadat yang dilakukan. Dilakukan dengan sebaik-baiknya dan bersungguh-sungguh Memenuhi tuntutan hukum wajib, sunat, makruh dan haram Ihsan semasa melakukan ibadat.

By Tokburong.wordpress.com

105

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

2.

Ciri-ciri ibadat dalam Islam Bebas daripada sebarang bentuk perantaraan antara hamba dengan Allah SWT Tidak memerlukan tempat yang khusus dan boleh dilakukan di mana sahaja kecuali tempat yang najis dan kotor. Boleh dilakukan dengan mudah dan menepati dengan kemampuan manusia. Tidak dibatasi dengan masa dan tempat yang tertentu sahaja. Sebab manusia mesti melakukan ibadat Untuk menyempurnakan perintah Allah SWT Dapat mendidik jiwa dari segi kebendaan Mendapat pahala dan keredaan dari Allah SWT Untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Sebagai latihan jasmani dan rohani yang mengatur hal ehwal perseorangan dan masyarakat, yang memelihara perkara-perkara dunia dan mendatangkan kebaikan kepada agama. Kesan melakukan ibadat tanpa berpandukan syariah Amalan yang dilakukan tanpa panduan dan kefarduan yang sebenar tidak akan diterima oleh Allah SWT. Merosakkan ibadat dan tidak mendapat sebarang pahala. Dilaknat oleh Allah SWT Merosakkan iman. Kesan melaksanakan syariah tanpa ibadah Dilaknat oleh Allah SWT. Merosakkan syariat dan sia-sia Menimbulkan huru hara dan salah faham dalam masyarakat

3.

4.

5.

PELAJARAN 6 : FALSAFAH IBADAT DALAM ISLAM Munakahat

Unit 3 :

Soalan
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Nyatakan falsafah munakahat Apakah maksud munakahat Apakah yang dimaksudkan dengan nikah Nyatakan faedah / hikmah perkahwinan. Jelaskan hikmah disyariatkan wali sebagai salah satu daripada rukun nikah Mengapakah enggan berkahwin boleh mendatangkan keburukan Antara tujuan perkahwinan dalam Islam ialah memelihara akhlak manusia. Terangkan hujah bagi menyokong penyataan di atas.

By Tokburong.wordpress.com

106

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

8. 9.

Bagaimanakah cara menyelamatkan diri daripada terjerumus ke lembah perzinaan Dalam syariat Islam manusia dituntut memelihara keturunan untuk tujuan tertentu. Jelaskan tujuan tersebut Jelaskan hukum perkahwinan satu persatu. Pertunangan bagi pasangan yang ingin berkahwin adalah penting. Bincangkan. Nyatakan hikmat iddah terhadap pasangan suami dan isteri.. Bagaimanakah sesuatu perkahwinan boleh menjadi ibadat. Nyatakan kesan perlaksanaan akad nikah Mengapakah Islam menggalakkan seseorang itu berkahwin. Saksi dalam sistem munakahah mestilah seorang yang adil Jelaskan maksud adil dalam pernyataan tersebut. Jelaskan kepentingan saksi dalam pernikahan Jelaskan tanggungjawab suami Jelaskan tanggungjawab isteri Jelaskan tanggungjawab bersama suami isteri Bincangkan cara mengekalkan kebahagian rumahtangga Jelaskan punca keutuhan sesebuah rumahtangga

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

17. 18. 19. 20. 21. 22.

Jawapan
1. Falsafah munakahat ialah ikatan antara suami isteri untuk membina keluarga dan menjaga keturunan umat manusia secara sah dan bertanggungjawab. Maksud munakahat Sistem yang mengatur perkara yang berkaitan dengan perkahwinan, perceraian, kewajipan suami isteri dan sebagainya. Nikah bermaksud bahasa: berkumpul. Syarak: ikatan yang teguh antara lelaki dan perempuan melalui akad nikah yang sah untuk hidup bersama, tolong-menolong dan menunaikan naluri seks secara halal. Faedah / hikmah perkahwinan. Mendapat ketenangan jiwa Melahirkan rasa bertanggungjawab dikalangan suami isteri Dapat memupuk semangat daya juang yang tinggi By Tokburong.wordpress.com

2.

3.

4.

107

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

Dapat memelihara nasab dan keturunan manusia dengan sempurna Dapat mengembangkan zuriat umat Islam dengan teratur 5. Hikmah disyariatkan wali sebagai salah satu daripada rukun nikah supaya akad nikah tidak dilakukan dengan sewenang-wenangnya. supaya tidak berlaku penipuan dan fitnah dalam masyarakat mengesahkan status perempuan tersebut membuktikan bakal isteri adalah daripada nasab yang sah Enggan berkahwin boleh mendatangkan keburukan kerana:menyalahi sunnah rasulullah yang menggalakkan umatnya supaya berkahwin membantutkan perkembangan zuriat manusia di muka bumi menghapuskan institusi kekeluargaan terdorong melakukan maksiat dan bersekedudukan tanpa nikah Hujah bahawa perkahwinan dalam Islam ialah memelihara akhlak manusia ialah melalui perkahwinan nafsu seks dapat disalurkan dengan baik dan beradab sopan memupuk kasih sayang dan hubungan mesra antara suami isteri menyekat dari melakukan maksiat Cara menyelamatkan diri daripada terjerumus ke lembah perzinaan menghindarkan diri dari pergaulan bebas menjauhkan diri daripada tempat-tempat maksiat menjaga akhlak dan tingkah laku manusia. berkahwin apabila cukup syaratnya mengamalkan Islam dalam kehidupan seharian. Menutup aurat dan memelihara pandangan daripada perkara maksiat Menghindarkan diri daripada unsur-unsur dan bahan-bahan lucah Dalam syariat Islam manusia dituntut memelihara keturunan untuk tujuan untuk melahirkan zuriat yang bersih dan suci mengelakkan daripada maksiat dan fitnah dalam masyarakat memantapkan institusi kekeluargaan Islam sistem munakahat Islam dapat diteruskan dapat menentukan dan memelihara pertalian keturunan manusia Hukum perkahwinan ialah haram: mereka tidak mampu dari segi nafkah zahir dan batin serta berkahwin dengan tujuan menzalimi pasangannya sunat: mempunyai nafkah , sihat tubuh badan dan mempunyai keinginan untuk berkahwin tetapi berupaya mengawal nafsu wajib: mempunyai nafkah, sihat tubuh badan dan takut terjerumus kepada zina kerana tidak dapat mengawal nafsu. makruh: mereka yang tidak mampu memberi nafkah tetapi berkeinginan untuk beristeri harus: mereka yang tidak ada perkara mendesak untuk berkahwin dan juga tidak ada perkara yang menghalang.

6.

7.

8.

9.

10.

By Tokburong.wordpress.com

108

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

11.

Pertunangan bagi pasangan yang ingin berkahwin adalah penting supaya:dapat memberi peluang menilai pasangan masing-masing. Mengenali bakal pasangan masing-masing / suami isteri supaya kedua-dua belah pihak berpuas hati. Dapat berpeluang mengenali pasangan masing-masing Hikmat iddah terhadap pasangan suami dan isteri.. memberi peluang kepada suami isteri untuk kembali semula kepada ikatan perkahwinan . memastikan rahim perempuan tersebut bersih daripada zuriat bekas suaminya. memberi masa kepada isteri untuk menyesuaikan diri hidup bersendirian tanpa suami memberi penghormatan kepada kaum wanita. Perkahwinan boleh menjadi ibadat apabila niat perkahwinan adalah kerana Allah segala kaifiat perkahwinan hendaklah mengikut hukum syarak niat perkahwinan adalah kerana untuk mengikut sunnah Rasulullah. Kesan perlaksanaan akad nikah menyebabkan:Isteri wajib mentaati suami halalnya hubungan lelaki dan perempuan yang telah diijabkabukan suami bertanggungjawab memberi nafkah, pendidikan dan perlindungan kepada isteri dan anakanak suami isteri berhak mewarisi harta peninggalan masing-masing suami diwajibkan membayar mas kahwin kepada isteri suami isteri sama berkongsi tanggungjawab membina kebahagiaan keluarga dan rumahtangga. Islam menggalakkan seseorang itu berkahwin kerana untuk memupuk sikap bertanggunjawab dapat mengatur kehidupan yang lebih baik dengan perkahwinan dapat mengembangkan dakwah Islamiah dapat mengatasi masalah sosial. Saksi adil dalam sistem munakat bermaksud seorang yang warak dan zuhud seorang yang tidak meninggalkan ibadah wajib seorang yang tidak melakukan dosa besar dan mengekali dosa kecil seorang yang tidak melakukan perkara yang menjatuhkan maruah atau tidak fasik seorang yang boleh dipercayai atau tidak dikenali sebagai seorang yang pembohong Kepentingan saksi dalam pernikahan kerana untuk memastikan sesuatu pernikahan itu dilaksanakan mengikut syarak menjadi rujukan jika berlaku sesuatu masalah antara suami isteri Tanggungjawab suami ialah:memberi nafkah kepada isteri dan anak memberi layanan yang baik kepada isteri memberi didikan yang sempurna kepada anak dan isteri

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

By Tokburong.wordpress.com

109

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

19.

Tanggungjawab isteri ialah Sentiasa taat kepada suami Sentiasa memberi layanan yang baik dan ikhlas kepada suami Sentiasa menjaga harta suami Sentiasa menjaga maruah diri dan keluarga Tanggungjawab bersama suami isteri ialah mengekalkan kerukunan rumah tangga supaya sentiasa bahagia memelihara dan mendidik anak-anak dengan baik memberi layanan yang saksama kepada keluarga kedua-dua pihak suami dan isteri Cara mengekalkan kebahagian rumahtangga Setiap pasangan mestilah melaksanakan tanggungjawab masing-masing dengan ikhlas Mewujudkan hubungan silaturahim dikalangan anggota keluarga setiap pasangan Sentiasa tegur menegur dan nasihat menasihati antara satu sam a lain Sentiasa menjauhi perkara mungkar dalam rumahtangga Sentiasa menjaga amanah dalam kehidupan berumahtangga Setiap pasangan mestilah sedia bermaaf-maafan dan tidak membesarkan isu yang remeh temeh Segera menyelesaikan setiap masalah yang timbul dan merujuk kepada mereka yang pakar jika timbul sebarang masalah Saling memenuhi keperluan pasangan masing-masing Sentiasa berusaha untuk mengukuhkan ekonomi rumahtangga Punca keutuhan sesebuah rumahtangga Semua pihak menjalankan tanggungjawab terhadap rumahtangga dengan sempurna mengikut bidang dan tugas masing-masing Mengamalkan segala perintah agama dan menjauhi maksiat dalam keluarga Mengamalkan sikap hormat menghormati dan berkasih sayang dalam keluarga Sentiasa berusaha mencari rezeki yang halal dan berbelanja mengikut kemampuan

20.

21.

22.

PELAJARAN 6 : FALSAFAH IBADAT DALAM ISLAM Unit 4 : Falsafah Jenayah

Soalan
1. 2. 3. Apakah maksud jenayah Nyatakan maksud falsafah jenayah Islam Jelaskan pengertian istilah-istilah berikut: a. Qisas b. Hudud c. Takzir

d. Diat

4. 5.

Huraikan faedah / kepentingan undang-undang jenayah dan qadha’ Nyatakan jenis, kesalahan, dan hukuman yang ditetapkan di dalam hukum jenayah Islam By Tokburong.wordpress.com

110

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

6. 7. 8.

Jelaskan hikmat perlaksanaan hukum hudud dan qisas Jelaskan hikmah perlaksanaan hukum takzir dan diat Jelaskan bukti perlaksanaan hukum jenayah berteraskan Islam dapat menyelesaikan pelbagai masalah negara. Ada pendapat mengatakan bahawa hukuman bunuh zalim.Nyatakan alasan menolak pendapat tersebut. terhadap orang yang murtad dianggap

9.

10.

Qisas bermaksud pembalasan yang setimpal terhadap kesalahan yang dilakukan. Mengapakah Allah menetapkan qisas kepada penjenayah tertentu. Jelaskan perbezaan diantara qisas, hudud dan takzir Perbuatan mencuri masih berleluasa walaupun hukuman dijatuhkan ke atas pesalah.Mengapakah perbuatan tersebut masih berlaku Bagaimanakanah cara mengatasi masalah kecurian menurut Islam Nyatakan contoh perlakuan jenayah Terangkan perbezaan antara hukum jenayah Islam dengan hukum jenayah yang tidak berpandukan syariat Islam Apakah yang dimaksudkan dengan taubat Nyatakan syarat-syarat taubat yang diterima oleh Allah SWT Jelaskan kepentingan taubat

11. 12.

13. 14. 15. 16. 17. 18.

Jawapan
1. Maksud jenayah ialah:melakukan sesuatu perkara yang ditegah oleh Allah serta melanggar peraturan bermasyarakat dan bernegara sepertimana yang telah ditetapkan oleh Islam Maksud falsafah jenayah Islam ialah:peraturan / hukuman yang telah ditentukan oleh Allah untuk dilaksanakan dalam sesebuah negara bagi menjamin keadilan dan keselamatan ummah. Faedah / kepentingan undang-undang jenayah dan qadha’ ialah:menegakkan keadilan melaksanakan kanun ilahi mewujudkan ketenteraman dalam masyarakat dan negara menjamin kebebasan diri dan masyarakat.sebagai peringatan/pencegahan kepada orang ramai agar tidak melakukan jenayah

2.

3.

By Tokburong.wordpress.com

111

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

4.

Pengertian istilah-istilah berikut: Qisas bahasa: memotong syarak: membalas perbuatan jenayah dengan perbuatan yang serupa dengan apa yang telah dilakukan. Contohnya bunuh dibalas dengan bunuh. Hudud: bahasa: menahan atau mencegah istilah: jenis kesalahan dan hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah dalam al-Quran dan mesti dilaksanakan oleh manusia berkait dengan kesalahan yang berhubung dengan hak Allah Takzir: bahasa: tolak atau menghalang istilah: kesalahan yang tidak termasuk di bawah hukum hudud dan qisas atau kesalahankesalahan yang termasuk di bawah ketegori hudud dan qisas tetapi tidak cukup syarat untuk disabitkan kesalahannya. Diat: Bahasa : denda Istilah: denda yang ditetapkan oleh syarak sebagai ganti kepada qisas yang tidak dilaksanakan.

5.

6.

Jenis, kesalahan, dan hukuman yang ditetapkan di dalam hukum jenayah Islam ialah:Jenis Contoh kesalahan Hukuman Qisas membunuh balas bunuh mencederakan anggota dibalas cedera yang serupa tubuh badan hudud disebat 100 kali jika belum berkahwin dan zina direjam hingga mati jika sudah berkahwin dirotan 80 kali sebatan dirotan 80 kali sebatan tuduh zina potong tangan minum arak dihukum bunuh setelah enggan bertaubat mencuri potong tangan secara bersilang murtad merompak kesalahan yang tidak termasuk di bawah hukum qisas dan hudud contoh: mendedahkan aurat, fitnah, kesalahan jalanraya

takzir /diat

hakim berhak menentu atau menjatuhkan hukum mengikut kesesuaian dengan kesalahan yang dilakukan

7.

Hikmat perlaksanaan hukum hudud dan qisas ialah menjamin keamanan, keharmonian dan kesejahteraan individu dan masyarakat melindungi nyawa dan hartabenda dari dianiaya menjamin maruah dan keturunan supaya tidak rosak dan tercemar menggelakkan berlakunya persengketaan dalam keluarga dan masyarakat menjaga nama baik dan maruah seseorang .

By Tokburong.wordpress.com

112

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

8.

Hikmah perlaksanaan hukum takzir dan diat ialah jaminan sosial untuk memberi perlindungan kepada masyarakat memberi peluang kepada penjenayah bertaubat / tidak mengulangi kesalahannya menanam sifat bertolak ansur dan bermaaf-maafan menghindarkan perasaan ingin membalas dendam memberi amaran agar tidak terlanjur melakukan kesalahan yang lebih besar Bukti perlaksanaan hukum jenayah berteraskan Islam dapat menyelesaikan pelbagai masalah negara ialah:Hudud - dapat menghindarkan dan mencegah jenayah tersebut daripada dilakukan Qisas - dapat mengelakkan rasa tidak puas hati mangsa / keluarganya Takzir - memberi kesedaran dan pengajaran kepada penjenayah dan orang ramai

9.

10. Ada pendapat mengatakan bahawa hukuman bunuh terhadap orang yang murtad dianggap zalim tidak boleh diterima kerana:hukum bunuh adalah dari Allah mustahil hukum ini kejam dan zalim hukum murtad adalah untuk pencegahan dan bukan suatu penganiayaan. orang yang murtad terlebih dahulu diberi peluang untuk kembali kepada ajaran Islam serta bertaubat. kepentingan orang ramai dan kesucian agama Islam adalah lebih utama daripada menjaga kepentingan individu 11. Allah menetapkan qisas kepada penjenayah tertentu kerana:untuk memberi keinsafan kepada penjenayah supaya masyarakat dapat mengambil iktibar dan pengajaran dari hukuman tersebut. mendidik masyarakat menghormati dan menghargai nyawa orang lain. supaya jenayah tersebut tidak akan diulangi lagi 12. Perbezaan diantara qisas, hudud dan takzir ialah Qisas Hudud Takzir hukumnya terkandung di hukumnya terkandung dalam hukumnya tidak termaktub dalam al-Quran dan al-Quran dan hadis di dalam al-Quran dan hadis hadis (ditentukan oleh pemerintah) kuasa pengampunan terletak pada waris mangsa pembalasannya adalah hak Allah dan juga mangsa / waris Hukumannya sama dengan kesalahan yang dilakukan Tiada kuasa pengampunan kuasa pengampunan terletak kepada pemerintah pembalasannya adalahak hakim Hukumannya mengikut budi bicara hakim / pihak berkuasa

Pembalasannya adalah hak Allah secara tetap

Hukumannya telah ditetapkan oleh Allah

By Tokburong.wordpress.com

113

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

13. Perbuatan mencuri masih berleluasa walaupun hukuman dijatuhkan ke atas pesalah. kerana hukuman yang dikenakan tidak mengikut syarak kerana terpengaruh dengan keadaan persekitaran / rakan / nafsu kerana kesempitan hidup kerana kurang penghayatan agama 14. Cara mengatasi masalah kecurian menurut Islam ialah menanamkan sifat-sifat terpuji seperti zuhud dan qanaah / menjauhi sifat tamak menjaga harta dengan baik mengenakan hukuman mengikut hukum jenayah Islam. meningkatkan kefahaman dan penghayatan Islam 15. Contoh perlakuan jenayah ialah mencuri minum arak berzina berjudi 16. Perbezaan antara hukum jenayah Islam dengan hukum jenayah yang tidak berpandukan syariat Islam :Bil 1 Hukum Jenayah Islam berdasarkan al Qur’an dan al Hadis bermatlamatkan keadilan sejagat 2 dapat membentuk dan mendidik jiwa manusia berdasarkan al Qur’an dan al Hadis bermatlamatkan untuk menjaga keadilan sejagat Hukum Jenayah bukan Islam berdasarkan kepada pandangan dan pendapat manusia bermatlamatkan kebendaan dan keduniaan serta kepentingan pihak-pihak tertentu

3 4 5

tidak berupaya dan gagal membentuk jiwa manusia. berdasarkan kepada pandangan danpendapat manusia bermatlamatkan kebendaan dan keduniaan serta kepentingan pihak-pihak tertentu

17. Maksud taubat Kesal dengan dosa yang telah dilakukan dan berazam tidak akan melakukannya lagi 18. Syarat-syarat taubat yang diterima oleh Allah SWT Bertaubat dengan ikhlas Menyesali dosa yang telah dilakukan Berhenti daripada melakukan dosa-dosa tersebut Benci kepada perbuatan tersebut jika dilakukan oleh orang lain Jika kesalahan tersebut melibatkan manusia, pesalah mestilah meminta maaf daripada nya

By Tokburong.wordpress.com

114

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

19. Kepentingan taubat Orang yang bertaubat mendapat keampunan dan petunjuk daripada Allah SWT Memperoleh kemenangan dan ketenangan jiwa Menjadikan orang yang bertaubat sentiasa patuh dan taat kepada perintah Allah SWT Akan melahirkan perasaan bersalah dan penyesalan kepada penjenayah

BAB 3 : PENYELESAIAN MASALAH MENURUT ISLAM
PELAJARAN 7 : ASAS DAN PERTIMBANGAN PENYELESAIAN MASALAH MENURUT ISLAM

Soalan
1. 2. 3. 4. 5. Jelaskan pengertian penyelesaian masalah menurut Islam Huraikan matlamat penyelesaian masalah menurut Islam Bincangkan keperluan penyelesaian masalah berdsarkan Islam Nyatakan sumber penyelesaian masalah menurut Islam Berikan bukti Islam mampu menyelesaikan masalah

Jawapan
1. Pengertian penyelesaian masalah menurut Islam Penyelesaian masalah menurut Islam bermaksud menyelesaikan masalah umat manusia dilakukan berasaskan syariat Islam yang diturunkan oleh Allah SWT dengan mengambil kira semua aspek kehidupan manusia yang meliputi ekonomi, politik, sosial, perundangan dan sebagainya Matlamat penyelesaian masalah menurut Islam Dapat menambahkan keyakinan dan keimanan kepada Allah SWT Dapat memberi ketenangan dalam kehidupan kerana masalah dapat diselesaikan sehingga ke akar umbi Dapat membangkitkan semangat untuk berusaha dengan lebih bersungguh-sungguh dan tidak mudah berputus asa untuk menyelesaikan masalah tersebut Keperluan penyelesaian masalah berdasarkan Islam Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah semula jadi manusia, kerana agama Islam adalah agama yang cintakan keamanan , kebaikan dan bencikan sesuatu yang boleh membawa kemusnahan sama seperti kehendak semula jadi manusia. Islam adalah agama yang lengkap dan sempurna dan meliputi semua aspek kehidupan manusia sama ada dari segi politik, ekonomi, sosial dan sebagainya. Islam memberi keadilan kepada semua manusia tanpa mengira kedudukan, pangkat dan keturunan seseorang. By Tokburong.wordpress.com

2.

3.

115

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

4.

Sumber penyelesaian masalah menurut Islam Al-Quran As-Sunnah Al-Ijmak Al-Qias Bukti Islam mampu menyelesaikan masalah Islam telah mensyariatkan pelbagai peraturan dan hukum dalam mengawal setiap aktiviti manusia agar mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Contohnya hukum akidah, hukum etika dan hukum amaliyyah. Islam juga telah menyediakan cara penyelesaian sesuatu masalah dengan terperinci dan bersistematik. Contohnya dalam menyelesaikan masalah pembuangan bayi Islam telah mengharamkan semua unsur yang boleh membawa kepada masalah tersebut seperti pergaulan bebas dan perzinaan Islam menyediakan pembalasan ke atas semua perbuatan manusia sama ada di dunia dan akhirat, di mana jika seseorang itu terlepas daripada menerima pembalasan semasa di dunia , dia akan mendapat pembalasan semasa di akhirat

5.

PELAJARAN 8 : CARA PENYELESAIAN MASALAH

Soalan
1. 2. 3. 4. Nyatakan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah Terangkan perlakuan dalam menyelesaikan masalah Senaraiakn cara penyelesaian masalah menurut Islam Doa merupakan salah satu cara menyelesaikan masalah umat Islam. Apakah yang dimaksudkan dengan doa Huraikan adab-adab berdoa Nyatakan tindakan yang harus anada lakukan selepas berdoa Huraikan kesan doa dalam pembentukan akhlak Apa yang dimaksudkan dengan dakwah Jelaskan sifat-sifat yang mesti dimiliki oleh pendakwah. Mengapakah dakwah mesti diteruskan. Bagaimanakah cara melakukan dakwah dengan lebih berkesan

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

By Tokburong.wordpress.com

116

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

12. 13.

Bagaimanakah cara anda berdakwah di sekolah Penyelesaian masalah secara Islam memberi kesan kepada jiwa manusia Jelaskan pernyataan tersebut

Jawapan
1. Langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah ialah : Mengenal pasti masalah yang berlaku Mengenalpasti punca masalah secara terperinci dan menyeluruh Membuat strategi dan kaedah untuk menyelesaikan masalah Menguji kaedah dan strategi untuk menyelesaikan masalah Melakukan penilaian semula terhadap strategi yang telah dilakukan Perlakuan dalam menyelesaikan masalah Niat : Mempunyai niat yang betul dan baik untuk menyelesaikan masalah Keazaman : Mempunyai keazaman yang tinggi untuk menyelesaikan masalah yang berlaku Tindakan : Tindakan yang diambil untuk menyelesaikan masalah mestilah betul dan menepati kehendak syarak Tawakal : Iaitu berserah kepada Allah SWT untuk menentukan kejayaannya setelah segala usaha dan ikhtiar dilakukan dengan sempurna dan bersungguh-sungguh Muhasabah : Iaitu menilai kelemahan dan kekuatan diri sendiri dalam usaha untuk menyelesaikan masalah Cara penyelesaian masalah menurut Islam Melalui al-Quran Melalui al-Hadis Melalui tindakan yang betul dari pemerintah Melalui nasihat yang bijaksana Melalui dakwah yang berkesan Melalui pendidikan yang betul Melalui doa Melalui kesungguhan bekerja Melalui pegangan kepada agama Islam yang teguh Maksud doa Doa ialah cara untuk memohon kebaikan atau menolak sesuatu keburukan kepada Allah SWT. Seseorang yang menghadapi masalah mestilah berdoa kepada Allah SWT supaya masalah yang dihadapinya dapat diselesaikan dengan baik, setelah segala usaha dilakukan dengan sempurna Adab-adab berdoa Berdoa dengan ikhlas kepada Allah SWT Berada dalam keadaan suci daripada hadas kecil dan besar Berkeadaan khyusuk dan tenang Berdoa dengan sepenuh hati dan bersungguh-sungguh serta tidak berputus asa Melunakkan suara ketika berdoa Memulakan doa dengan memuji Allah SWT dan mengakhiri doa dengan berselawat

2.

3.

4.

5.

By Tokburong.wordpress.com

117

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

6.

Tindakan yang harus lakukan selepas berdoa Bekerja dengan bersungguh-sungguh Bertawakal kepada Allah SWT Sentiasa berusaha tanpa rasa jemu Kesan doa dalam pembentukan akhlak manusia sedar bahawa dirinya lemah berbanding dengan kekuasaan Allah SWT menghindarkan sifat sombong dan riak dalam diri seseorang memotivasikan diri untuk terus berusaha dengan bersungguh-sungguh dapat menghampirkan diri kepada Allah menambahkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT Maksud dakwah Suatu usaha menyeru dan menyakinkan orang lain supaya menerima dan mengamalkan ajaran Islam. menyeru manusia kepada kebaikan dan melarang mereka daripda melakukan kejahatan. Sifat-sifat yang mesti dimiliki oleh pendakwah. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT memahami suasana dan masalah masyarakat bijaksana dan berilmu pengetahuan yang tinggi petah berbicara. berani menyatakan yang hak ikhlas kerana Allah gigih dan tekun dalam menghadapi cabaran

7.

8.

9.

10. Sebab dakwah mesti diteruskan. untuk meningkatkan kefahaman umat Islam kepada ajaran Islam kerana masih banyak berlaku pelanggaran hukum-hukum Allah dalam kalangan umat Islam untuk terus menyebarkan ajaran Islam ke seluruh alam 11. Cara melakukan dakwah dengan lebih berkesan menggunakan media massa dan teknologi maklumat menggunakan pelbagai bahasa yang sesuai menggunakan saluran khidmat amal yang dapat memenuhi kehendak masyarakat melalui saluran pemerintahan yang melibatkan semua agensi pendakwah menjadi contoh dengan beramal soleh dan sentiasa berakhlak mulia 12. Cara saya berdakwah di sekolah menunjuk contoh teladan yang baik kepada rakan-rakan di sekolah menerbitkan risalah-risalah dakwah untuk disebarkan kepada rakan-rakan menganjurkan minggu dakwah mengadakan ceramah, forum, tazkirah dan lain-lain di sekolah 13. Penyelesaian masalah secara Islam memberi kesan kepada jiwa manusia Menambah keyakinan kepada Allah dan RasulNya melakukan kerja dengan bersungguh-sungguh menanam sifat ikhlas dalam jiwa

By Tokburong.wordpress.com

118

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

PELAJARAN 9 : ISU, MASALAH DAN CARA PENYELESAIAN MENURUT ISLAM

Soalan
1. 2. 3. Apakah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh umat Islam kini. Apakah yang dimaksudkan dengan perpaduan ummah Perpecahan dan persengketaan dalam kalangan masyarakat akan mengakibatkan huru hara dan ekonomi negara menjadi mundur. Bagaimanakah masalah tersebut dapat dielakkan daripada berlaku Kecemerlangan dalam pelajaran akan melahirkan bangsa yang berilmu dan maju. Sebagai seorang pelajar bagaimanakah anda dapat mencapai kecemerlangan dalam pelajaran Bagaimanakah cara Islam menyatukan masyarakat majmuk. Jelaskan cara penyelesaian Islam dalam menangani perpecahan masyarakat. Sarankan langkah-langkah untuk mewujudkan perpaduan umat. Jelaskan peranan kerajaan dalam menangani masalah kejahilan umat Islam. Kejahilan antara punca kemunduran umat Islam. Terangkan faktor berlakunya kejahilan Kemukakan cadangan anda bagi mengatasi masalah kejahilan ummah Apakah sumbangan yang dapat anda berikan dalam membasmi kejahilan ummah Islam memartabatkan ilmu pengetahuan. Terangkan hujah bagi menyokong pernyataan diatas Nyatakan cara penyelesaian Islam dalam menangani masalah kemiskinan. Berikan contoh keruntuhan akhlak muda-mudi sekarang. Kes buli dalam kalangan pelajar merupakan masalah disiplin yang berlaku di sekolah. Huraikan cara anda membantu pihak sekolah menyelesaikan masalah tersebut. Sumbang mahram merupakan perbuatan keji yang maih berlaku dalam kalangan masyarakat hari ini. Terangkan langkah bagi menangani masalah tersebut. Masalah samseng dalam kalangan pelajar sekolah membimbangkan masyarakat. Huraikan kesan jika masalah tersebut tidak dibendung Kemukakan cara untuk mengatasi masalah samseng Bagaimanakah cara institusi zakat boleh meningkatkan ekonomi negara dan umat Islam

4.

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

16.

17.

18. 19.

By Tokburong.wordpress.com

119

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

20. 21. 22.

Jelaskan cara-cara menangani masalah gejala lepak Islam memelihara institusi keluaraga daripada sebarang kepincangan.Jelaskan kenyataan di atas Tingkah laku tidak menghormati guru masih berlaku di sekolah. Terangkan akibat tingkah laku tersebut terhadap persekitaran sekolah Jelaskan cara yang dapat anda lakukan bagi menyelesaikan masalah tidak menghormati guru di sekolah. Kesaksamaan sosial bermaksud keharmonian hubungan sesama manusia. Jelaskan punca kegagalan mengamalkan kjesaksamaan sosial Huraikan contoh pengamalan kesaksamaan sosial dalam masyarakat

23.

24.

25.

Jawapan
1. Cabaran-cabaran yang dihadapi oleh umat Islam kini. Ketinggalan dalam bidang ilmu dan ekonomi Jahil dalam bidang agama berlaku perpecahan dan permusuhan sesama sendiri serangan pemikiran daripada negara-negara barat

2.

3.

Maksud perpaduan ummah Perpaduan ummah bermaksud manusia hidup dalam sebuah masyarakat yang sayang menyayangi dan saling hormat-menghormati antara satu sama lain. Perpaduan dalam Islam meliputi semua manusia tanpa mengira keturunan, warna kulit, bahasa, bangsa dan pangkat seseorang Cara masalah perpecahan ummah dapat dielakkan daripada berlaku Saling hormat menghormati antara satu sama lain Sentiasa bekerjasama dalam menjayakan sesuatu aktiviti masyarakat seperti gotong-royong, bantu membantu dan tolong menolong Mengamalkan toleransi di kalangan masyarakat yang tidak menjejaskan akidah dan sentiasa bersikap terbuka Mengamalkan kebebasan beragama tanpa menganggu ketenteraman orang lain MengadakanaAktiviti berbentuk kempen dan ceramah yang berkaitan dengan perpaduan dalam media massa Aktiviti mengeratkan silaturrahim seperti ziarah menziarahi dan mengadakan rumah terbuka sempena perayaan tertentu Cara \anda dapat mencapai kecemerlangan dalam pelajaran Belajar bersungguh-sungguh Menepati masa Mengulangkaji pelajaran Berdisiplin Menghormati guru Sayangi rakan / orang lain Mencintai ilmu Berakhlak mulia By Tokburong.wordpress.com

4.

120

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

5.

Bagaimanakah cara Islam menyatukan masyarakat majmuk. semua rakyat dan masyarakat mesti mematuhi undang-undang negara. Kerajaan bersikap adil kepada semua tanpa mengira bangsa, agama dan warna kulit. mengamalkan kebebasan beragama, berbudaya dan bersuara dalam negara saling memahami dan menghormati kebudayaan masing-masing. Jelaskan cara penyelesaian Islam dalam menangani perpecahan masyarakat. memperbanyakkan aktiviti yang boleh memupuk perpaduan seperti gotong royong menerapkan nilai-nilai murni seperti hormat menghormati melalui pendidikan di sekolah. mentaati segala peraturan dan undang-undang negara. menghormati antara satu sama lain Sarankan langkah-langkah untuk mewujudkan perpaduan umat. menyemai nilai-nilai murni seperti hormat menghormati ke dalam jiwa umat Islam memberi kesedaran tentang kepentingan perpaduan kepada masyarakat memperbanyakkan aktiviti yang boleh memupuk semangat perpaduan seperti rumah terbuka Mengadakan kempen dan ceramah mengenai kebaikan perpaduan dan keburukan perpecahan dalam masyarakat. Jelaskan peranan kerajaan dalam menangani masalah kejahilan umat Islam. menyediakan kemudahan menuntut ilmu kepada rakyat berusaha mengatasi masalah keciciran pelajar dengan mewajibkan semua rakyat untuk menghadiri sekolah memperbanyakkan program agama dalam media massa seperti TV dan radio menyebarkan majalah dan kitab-kitab agama kepada orang ramai Kejahilan antara punca kemunduran umat Islam. Terangkan faktor berlakunya kejahilan Kurang kesedaran tentang kepentingan ilmu pengetahuan atau malas untuk belajar Desakan hidup disebabkan taraf hidup yang rendah atau berada dalam kemiskinan menyebabkan mereka tiada wang untuk belajar Kehilangan tempat pergantungan akibat kematian orang tua Kemampuan pemikiran yang lemah Pengaruh luar yang negetif dan merosakkan seperti hiburan yang keterlaluan menyebabkan mereka tidak berminat untuk belajar Kurang didikan agama menyebabkan mereka tidak mengetahui kepentingan ilmu pengetahuan Kemukakan cadangan anda bagi mengatasi masalah kejahilan ummah Menguatkuasakan kewajipan menuntut ilmu keatas semua rakyat dalam negara Memberi kesedaran dan motivasi agar menuntut ilmu melalui kempen dan ceramah melalui media massa Menyahut cabaran untuk melaksanakan pendidikan seumur hidup serta mewujudkan budaya ilmu dalam masyarakat Melakukan penyelidikan dan pengkajian dalam pelbagai bidang Memberi insentif pelajaran seperti biasiswa dan derma siswa kepada para pelajar Peranan ibu bapa dengan memberi kesedaran terhadap kepentingan menuntut ilmu kepada anak-anak sejak dari kecil Menyediakan prasarana pembelajaran yang kondusif dan sesuai kepada semua rakyat Mengawal pengaruh luar yang merosakkan seperti hiburan yang keterlaluan daripada berkembang dalam masyarakat

6.

7.

8.

9.

10.

By Tokburong.wordpress.com

121

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

11.

Sumbangan anda dalam usaha membasmi kejahilan masyarakat dengan cara membantu mengadakan majlis ilmu seperti ceramah, forum dan sebagainya mengedarkan risalah tentang kepentingan ilmu pengetahuan kepada masyarakt turut serta bersama kerajaan dalam usaha membasmi buta huruf dalam kalangan masyarakat mengajak rakan - rakan berusaha mendalami ilmu pengetahuan dalam pelbagai bidang Islam memartabatkan ilmu pengetahuan. Terangkan hujah bagi menyokong pernyataan diatas Allah memuliakan orang - orang yang berilmu dengan mengangkat darjat mereka Mewajibkan orang Islam menuntut ilmu, dengan ilmu seseorang itu, boleh beribadat dengan lebih sempurna. Menggalakkan umatnya membuat kajian untuk menambahkan mutu produk yang dihasilkan Menyeru serta mengalakkan umatNya menuntut ilmu sepanjang hayat Orang yang berilmu akan disanjung tinggi oleh masyarakat Orang yang mati ketika menuntut ilmu diberikan pahala mati syahid Nyatakan cara penyelesaian Islam dalam menangani masalah kemiskinan. memberi dorongan dan motivasi kepada individu dan masyarakat untuk mengubah nasib golongan yang berada dikehendaki memberi bantuan kepada mereka yang memerlukan melalui sedekah dan derma melalui sistem muamalah Islam seperti al ijarah, al rahn dan al qardhul hasan Berikan contoh keruntuhan akhlak muda-mudi sekarang. budaya lepak tidak menghormati orang tua pergaulan bebas berpakaian menjolok mata / mendedahkan aurat Kes buli dalam kalangan pelajar merupakan masalah disiplin yang berlaku di sekolah. Huraikan cara anda membantu pihak sekolah menyelesaikan masalah tersebut. Melaporkan kes tersebut kepada pihak sekolah supaya kes dapat diselesaikan dari awal Memberi nasihat kepada pelaku kes tersebut agar bertaubat daripada kesalahan yang dilakukan Menyertai kelab pencegah jenayah untuk memberi kerjasama kepada pihak berwajib dalam membasmi perbuatan tersebut Menjadi pembimbing rakan sebaya atau pengawas untuk membantu pihak sekolah dalam membasmi perbuatan tersebut Menunjukkan contoh teladan yang baik seperti menghormati guru Mengadakan kempen, ceramah, forum atau menampal poster tentang keburukan perbuatan buli dan membantu rakan yang terlibat Melaporkan kepada pihak berkuasa atau polis tentang kejadian buli yang berlaku Melaporkan kepada ibu bapa tentang kejadian buli terhadap anak mereka Langkah bagi menangani masalah sumbang mahram. Memberi didikan agama yang sempurna kepada anak-anak sejak dari kecil Melaksanakan hukuman mengikut hukuman Islam seperti hukum hudud keatas pesalah Menjaga batasan aurat antara lelaki dan perempuan dalam keluarga Mengamalkan akhlak mulia seperti hormat menghormati dalam rumahtangga Menguatkuasakan undang-undang dan tindakan tegas keatas pesalah Memberi kesedaran melalui kempen, ceramah dan dakwah kepada masyarakat

12.

13.

14.

15.

16.

By Tokburong.wordpress.com

122

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

Memantapkan iman dengan sentiasa menambahkan ilmu agama Sentiasa melakukan amal soleh seperti soalt dan berzikir Waspada dengan pergaulan anak-anak melalui keperihatinan ibu bapa terhadap anak mereka. 17. Kesan jika masalah samseng dalam kalangan pelajar sekolah tidak dibendung Keselamatan pelajar sentiasa terancam dan berada dalam ketakutan Matlamat kecemerlangan pendidikan tidak tercapai. Merugikan negara dari segi peruntukan dan perancangan pendidikan Pembangunan pendidikan negara terbantut. Kegiatan jenayah dikalangan remaja berleluasa Masa depan generasi muda dalam kegelapan. Ibu bapa berasa bimbang terhadap keselamatan anak Masyarakat mundur akan dipandang hina dan mencemarkan imej negara Kemukakan cara untuk mengatasi masalah samseng Mengadakan program motivasi dan kesedaran tentang pencegahan jenayah secara berterusan melalui ceramah dan kempen Melaksanakan penguatkuasaan disiplin yang bersepadu antara guru, ibu bapa dan masyarakat Tindakan tegas oleh pihak berkuasa, kementerian pelajaran dan oleh sekolah dengan menjatuhkan hukuman yang sewajarnya keatas pesalah Pelaksanaan program penghayatan Islam dan penerapan nilai murni melalui program khemah ibadat dan sebagainya Melaksanakan program rakan sebaya yang efektif seperti rakan masjid Bagaimanakah cara institusi zakat boleh meningkatkan ekonomi negara dan umat Islam menyediakan modal untuk memulakan dalam mengembangkan perniagaan memberi bantuan pembelajaran agar umat Islam mampu menceburi bidang-bidang profesional membantu fakir miskin menyara kehidupan mereka membina institusi pendidikan dan kemahiran kepada fakir miskin Jelaskan cara-cara menangani masalah gejala lepak memberi didikan agama yang sempurna mangadakan kem motivasi / bina insan menganjurkan aktiviti yang berfaedah mengeratkan hubungan kekeluargaan dan kasih sayang yang secukupnya kepada anak-anak Islam memelihara institusi keluaraga daripada sebarang kepincangan. Jelaskan kenyataan di atas Islam telah menetapkan tanggungjawab yang tertentu ke atas suami, isteri,ibu bapa dan anakanak yang wajib ditunaikan semua pihak dalam sesebuah keluarga mempunyai peranan dan sumbangan dalam membina kerukunan rumah tangga hubungan kekeluargaan dalam Islam adalah berdasarkan ikatan yang kukuh dan sempurna hubungan kekeluargaan Islam adalah berteraskan syariah Islamiah yang mementingkan akhlak terpuji Akibat tingkah laku tidak menghormati guru terhadap persekitaran sekolah Proses pengajaran dan pembelajaran tidak berjalan dalam suasana harmoni Tidak wujud komunikasi yang berkesan antara guru dan pelajar Masalah ponteng kelas akan berlaku secara berleluasa

18.

19.

20.

21.

22.

By Tokburong.wordpress.com

123

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

Gejala vandalisme seperti merosakan harta benda sekolah sukar dikawal Gejala samseng, buli, gaduh, ugut dan gejala sosial akan meningkat Disiplin pelajar merosot seperti bersikap biadap dan berakhlak buruk kepada guru dan ibu bapa Suasana sekolah menjadi tidak aman dan berada dalam keadaan kucar kacir, huru hara serta tidak selesa untuk belajar kerana ramainya pelajar yang samseng 23. Jelaskan cara yang dapat anda lakukan bagi menyelesaikan masalah tidak menghormati guru di sekolah. Memberi nasihat, ceramah, motivasi / kaunseling / bengkel / kempen supaya meninggalkan perbuatan tersebut Melaporkan kepada ibu bapa mengenai kesalahan pelajar tersebut Mengajak rakan tersebut meminta maaf dengan guru berkenaan Berdakwah kepada pelaku dengan menceritakan balasan buruk akibat tidak menghormati guru Mengajak rakan menghadiri kelas agama untuk memberi kesedaran kepada mereka Menguatkuasakan disiplin supaya dipatuhi oleh pelajar Memberi contoh / teladan yang baik kepada pelajar lain Memantapkan keimanan / didikan agama / ajaran Islam melalui kem-kem ibadat dan dakwah yang berterusan Mengamalkan / menghayati ajaran Islam / nilai-nilai murni dalam kehidupan Punca kegagalan mengamalkan kesaksamaan sosial Sikap mementingkan diri sendiri / tamak dalam segala hal Bangga dengan kedudukan yang dimiliki dalam masyarakat Mengabaikan sikap prihatin terhadap orang lain dengan tidak peduli terhadap masalah mereka Menunjuk – nunjuk melakukan kebaikan untuk mendapat sanjungan Enggan membantu orang lain seperti bersedekah / berzakat Tidak peka terhadap penderitaan dan kesusahan orang lain yang menderita Tiada semangat kerjasama antara satu sama lain dalam masyarakat Sifat hasad dengki / cemburu antara sesama insan Huraikan contoh pengamalan kesaksamaan sosial dalam masyarakat Bergotong royong / hari keluarga dapat mewujudkan hubungan baik antara ahli masyarakat Mengeluarkan zakat / derma / sedekah dapat membantu golongan miskin dalam kehidupan dalam membasmi perbuatan tersebut Menziarahi sesama ahli masyarakat terutamanya pada hari perayaan Mewujudkan badan kebajikan / rumah anak yatim / orang tua dapat meringankan beban yang ditanggung Bantu membantu / tolong menolong dalam masyarakat Menghormati agama / budaya kaum lain dalam masyarakat majmuk

24.

25.

By Tokburong.wordpress.com

124

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

PELAJARAN 10 : KELEBIHAN PENYELESAIAN MASALAH MENURUT ISLAM

Soalan
1. 2. 3. 4. Jelaskan ciri penyelesaian masalah secara Islam Huraikan kelebihan penyelesaian masalah secara Islam Mengapakah penyelesaian masalah mesti dilakukan menurut Islam. Nyatakan perbezaan antara penyelesaian masalah secara Islam dengan konvensional

Jawapan
1. Ciiri penyelesaian masalah secara Islam ialah :penyelesaian dilakukan secara menyeluruh. Bersumberkan wahyu / al- Quran dan al-Sunnah Kelebihan penyelesaian masalah secara Islam :mewujudkan kestabilan dalam kehidupan masyarakat dan negara. menjamin perpaduan dan persaudaraan ummah. menghidupkan semangat daya juang. Penyelesaian masalah mesti dilakukan menurut Islam :Kerana menurut Islam sesuatu masalah itu diselesaikan daripada akar umbinya / secara menyeluruh Kerana penyelesaian masalah secara Islam adalah berpandukan wahyu yang pasti benar Kerana Islam memberi keadilan kepada semua pihak Kerana penyelesaian masalah secara Islam lebih berbentuk mendidik dan membina keperibadian yang mulia Perbezaan antara penyelesaian masalah secara Islam dengan konvensional Bil 1 penyelesaian masalah secara Islam Sumber utama penyelesaian masalah secara Islam adalah daripada Allah SWT, seperti al-Quran dan al-Hadis Matlamatnya adalah untuk kebahagiaan hidup didunia dan akhirat Penyelesaiannya dapat menambahkan keyakinan dan ketakwaan kepada Allah SWT Penyelesaiannya berteraskan nilai-nilai akhlak yang murni penyelesaian masalah secara konvensional Sumbernya adalah berasaskan kepada kefahaman rasional manusia yang terbatas Matlamatnya adalah bersifatkan keduniaan dan sementara Kaedah penyelesaian masalahnya akan menjauhkan diri daripada rahmat Allah SWT Penyelesaianya lebih berteraskan kepada sentimen dan emosi

2.

3.

5.

2

3 4

By Tokburong.wordpress.com

125