PENGENALAN

1.1

Pendahuluan Budaya membaca memainkan peranan yang penting dalam memajukan sesuatu

masyarakat atau negara. Ini kerana melalui membaca, pemikiran atau minda seseorang akan berubah dan mempengaruhi pembangunan sesebuah negara dan bangsa. Menurut artikel yang dihasilkan oleh Mohd Farid Md Alias[11], manfaat yang diperolehi daripada aktivit pembacaan yang berkualiti dan bernilai keilmuan adalah seperti membantu pembaca mengenali makna kehidupan dan nilai-nilai murni untuk dicontohi, membentukan pemikiran kritis, memilih cara penyelesaian yang terbaik untuk masa depannya dan memenuhi masa lapang yang dimiliki, justeru mampu menjadi anekdot buat menghadapi isu kecairan sahsiah remaja hari ini. Tetapi amalan membaca dikalangan rakyat Malaysia masih rendah, Mohd Arif Atan [8] menyatakan banyak alasan diberikan seperti berat hati dan merasakan tidak mempunyai wang yang mencukupi untuk membeli bahan bacaan, tidak mempunyai masa dan malas membaca. Budaya membaca di masyarakat kita sekadar untuk melulukskan peperiksaanm memperoleh ijazah serta mendapat kerja yang bergaji lumayam. Akibatnya, lahir masyarakat yang jauh berbudi bahasa berbanding dengan masyarakat yang banyak membaca seperti negara barat. Semenjak daripada tahun 1999, rancangan NILAM diadakan oleh Jabatan Pendidikan untuk menggalakkan para murid sekolah rendah dan menengah membaca bahan bacaan. Murid yang paling banyak membaca akan mendapat ganjaran. Sehingga hari ini, aktivitiaktiviti yang dimasukkan dalam program NILAM adalah bercorak dan berbagai. Contohcontoh aktiviti NILAM adalah Tahap Jauhari dan rakan pembaca. Objektif NILAM adalah menjadikan murid banyak membaca (semua bidang, bahan berkualiti and bukan sahaja pembacaan yang berorientasikan peperiksaan).[5] Berdasarkan satu kajian yang dibuat oleh seorang pensyarah Jabatan Media, Universiti Malaya (UM), Dr. Abu Hassan Hasbullah mengenai tabiat membaca di kalangan pelajar universiti di negara Malaysia menunjukkan mereka hanya membaca empat buah buku setahun. Sebagai perbandingan jumlah buku yang dibaca oleh pelajar universiti di Australia
1

ialah 180 buah, Indonesia (94 buah), India (130 buah), Thailand (56 buah) dan Brunei (26 buah). Di samping itu juga, jumlah buku yang dibeli oleh pelajar kita pula hanya setakat empat buah sahaja untuk tiga tahun pengajian berbanding pelajar universiti di luar negara, jumlah buku yang dibeli oleh pelajar Australia ialah 160 buah, Indonesia (43 buah), Thailand (31 buah), India (75 buah) dan Brunei (15 buah). Ini menunjukan amalan membaca dikalangan pelajar universiti adalah jauh berbeza. Ambigapathy et al. [1] menyatakan bahawa pembentukan minat membaca di kalangan murid dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti penjaga atau ibubapa, jantina, kemudahan sumber bahan bacaan dan pihak sekolah. Setiap faktor memiliki peranan tertentu untuk mempromosikan perkembangan minat pembaca. Ambigapathy et al. [1] mengulaskan kajian yang dilakukan oleh The Star pada 8 May 1997 tentang masa yang digunakan oleh pemuda untuk aktiviti-aktiviti harian. Kebanyakan daripada mereka meluangkan masa 14.6 jam untuk program TV, 4.1 jam untuk computer, 16.3 jam untuk radio 7.11jam untuk suratkhabar dan 4.7 jam sahaja untuk buku dan komik. Ini menunjukkan bahawa bahan visual telah menjadi penganti bahan bercetak dan pendedahan kepada bahan multimedia dan computer mempengaruhi tabiat membaca dikalangan murid. Menurut kajian Abd Wahab Bin Mat (1995)[2], pendapatan penjaga mempengaruhi minat membaca buku dan jantina mempengaruhi minat membaca majalah. Sebanyak 76.3 % respondan bersetuju bahawa ibubapa merupakan orang yang menggalakan mereka untuk membaca. Nor Shahriza Abdul Karim (2006) juga mendapati terdapat perbezaan antara amalan dan tingkah laku membaca untuk jantina yang berbeza. Bahan bacaan yang dipilih adalah berbeza bagi pelajar yang berlainan jurusan. Disamping itu, Najibah(2009)[10] telah membuat satu bancian tentang orang yang paling mempengaruhi tabiat membaca dalam diri para peminat melalui Goodreads dan Bukuria. Keputusan bancian itu menunjukan bahawa ibubapa dan ahli keluarga adalah daya gerakan utama pembaca, diikuti oleh pembaca sendiri, kawan-kawan dan terakhirnya adalah guru dan program membaca. Walau bancian ini adalah tidak formal tetapi ia telah memberikan satu persoalan yang penting kepada kita, tentang sejauh manakah keberkesanan program membaca di sekolah dan peranan guru untuk memupuk tabiat membaca dikalangan murid-murid.
2

Kajian R.Vijayaletchmi (2007) mendapati bahawa program yang berbentuk ganjaran memang dapat menarik murid darjah empat untuk belajar. Beliau mencadangkan bahawa guru harus memberi peluang kepada para murid untuk membaca buku cerita dan hadiah diberikan sebagai ganjaran. Justerusnya, tabiat membaca akan dipupuk dikalangan murid-murid. Pendapat Najibah(2009) bertentangan dengan R.VIjayaketchmi(2007) kerana sample yang dipilih adalah berlainan. Sample Najibah adalah pelayar internet, kebanyakannya adalah golongan yang lebih tinggi pelajaran dan persekolah. Manakala sample Vijayaketchmi(2007) [3] adalah murid sekolah rendah dimana mereka lebih mudah dimotivasit dan digalakkan oleh ganjaran-ganjaran. Sample yang dipilih dalam kajian ini adalah murid tingkatan tiga, oleh itu hipotesis keputusan soal selidik akan dibuat berdasarkan dapatan Najibah (2009)[10] dan Abd Wahab Bin Mat (1995)[2]. Abeyrathna et.a.(2004)[7] telah menjalankan kajian keatas tabiat dan minat membaca di kalangan murid sekolah menengah di Sri Lanka. Ditemui bahawa kebanyakkan tujuan murid membaca adalah untuk menduduki peperikasaan dan bahan bacaan adalah berkaitan dengan akademik. Perpustakaan hanya sebagai tempat belajar dan membuat kerja rumah. 53% murid-murid menggunakan lebih kurang 1 hingga 2 jam sehari untuk membaca.Hanya 11% responden memperluangkan masa yang lebih daripada 3jam sehari untuk membaca dan yang lain memggunakan masa kurang daripada satu untuk membaca. Senarai faktor-faktor yang mempengaruhi tabiat membaca murid dalam kajian Abeyrathna et.a.(2004)[7] adalah seperti berikut:

………..daripadaa Abeyrathna et.a.(2004)[7] Kita telah menjalankan kajian ke atas murid sekolah menengah dan soal selidik dan temubual dijalankan untuk mengesan faktor yang mendorong para murid membaca
3

justerusnya program NILAM atau membaca yang lebih berkesan dijalankan untuk meningkatkan budaya membaca dikalangan murid. Ini dapat menghasilkan murid yang bukan cemerlang di segi pengetahuan akademik malah dengan budi pekerti dan pengetahuan am yang kaya. Sehingga sekarang, tidak dijumpai kajian yang berkaitan dengan tabiat membaca di kalangan murid sekolang menengah luar bandar di Malaysia. Sekolah yang dikajikan oleh Abd Wahab Bin Mat (1995)[2] adalah sekolah menengah agama yang selalu mendapatkan keputusan peperiksaan kebangsaan yang cemerlang dan berbeza dengan latar belakang sekolah yang dikaji dalam kajian ini. Oleh itu keputusan kajian Abd Wahab Bin Mat (1995) [2] hanya sebagai rujukan dan dapatan dia sebagai hipotesis kajian ini. Abd Wahab Bin Mat (1995)[2] mendapati faktor latar belakang keluarga amat mempengaruhi tabiat membaca di kalangan murid. Galakan daripada ibubapa amat mempengaruhi minat murid membaca. Kajian ini dijalankan untuk meninjau sejauh manakah tabiat membaca di kalangan murid sekolah menengah luar bandar dipengaruhi oleh fator ini. Faktor-faktor yang mendorong mereka membaca turut dikaji. Dengan ini, aktiviti nilam yang lebih berkesan dijalankan oleh pihak sekolah. Oleh itu, kajian ini dimulakan dengan menemuramah guru perpustakaan. Soalansoalan yang dikemukakan berkaitan dengan tabiat membaca para murid dan program-program membaca yang dijalankan. Menurut guru perpustakaan sekolah menengah yang dikunjungi, tindakbalas para murid terhadap program membaca yang diadakan di sekolah adalah dingin. Selepas itu, soal selidik telah diederkan kepada responden-responden (murid-murid) untuk mengumpul data-data yang berkaitan. Data-data telah dianalisis dengan______ dan ditafsirkan.

1.2

Penyataan Masalah
4

Murid sekolah menengah di luar bandar kurang minat membaca walaupun pelbagai aktiviti dan galakan telah dianjurkan daripada pihak sekolah dan perpustakaan. Tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji amalan membaca dikalangan murid dan faktor-faktor yang dapat mendorong murid- murid membaca. Justeru,melalui program membaca yang lebih berkesan dapat dijalankan dan meningkatkan minat murid membaca.

Objektif Kajian
1. 2.

Mengkaji masa dan minat murid- murid membaca. Mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi murid- murid membaca. Mencadangkan pelaksanaan program membaca yang berkesan.

3.

1.4

Soalan Kajian
1.

Berapa lamakanh masa yang diperuntukan oleh murid untuk membaca dalam satu minggu?

2. 3.

Sedalam manakah minat murid membaca? Apakah faktor-faktor lain yang mempengaruhi para murid membaca? 4. Apakah rancangan membaca yang berkesan untuk menarik murid membaca bahan bacaan?

5

Hipotesis Kajian
1.

Masa yang diperuntukan oleh murid membaca dalam satu minggu adalah lebih kurang 7 jam dalam satu minggu.

2.

Minat murid membaca di sekolah luar bandar adalah rendah disebabkan pendapatan dan latar belakang keluarga.

5

3.

Pihak sekolah, pengaruh rakan-rakan dan juga pengalaman pembaca turut mempengaruhi minat di kalangan murid sekolah menengah. Bahan multimedia dan bahan bacaan elektronik turut mempengaruhi minat murid membaca.

1.6
1. Tabiat

Definasi Konsep

Satu tingkah laku yang berulang-ulang dengan secara sedar atau tidak disedari oleh orang itu. Kelakuan yang bergabung dengan minda.

2. Murid

Pelajar yang belajar di sekolah menengah dan sekolah rendah.

3. Membaca

Satu minat atau amalan yang dijalankan oleh orang ramai. Tujuannya adalah untuk memdapat pengetahuan, keseronokan, idea-idea daripada bahan bacaan atau mengisi masa lapang; dimana ia bergantung kepada peribadi.

4. Luar bandar

Kawasan yang terletak jauh daripada bandar. Masyarakat yang berada di luar bandar biasanya menjalankan aktiviti pertanian, berpendapat sederhana dan berpendidikan sederhana.

5. Faktor-fakor

Sebab-sebab yang mempengaruhi sesuatu fenomena.

6. Sekolah 6

1.7

Kepentingan Kajian Berdasarkan masalah kajian dan objektif kajian di atas, perlulah kajian dibuat tentang

galakan amalan membaca dikalangan pelajar. Membaca merupakan suatu proses untuk
memperolehi ilmu dan maklumat melalui bahan-bahan bercetak atau media elektronik seperti komputer dan sebagainya. Budaya membaca dikalangan pelajar harus dipupuk untuk membentuk masyarakat yang berpengetahuan. Tahap pembacaan pelajar masih lagi rendah dan perlu dijana untuk memupuk minat mereka. Bagi menggalakkan pelajar membaca pihak sekolah perlu mempelbagaikan aktiviti atau cara yang boleh menarik minat pelajar. Sehubungan itu pada bulan Julai setiap tahun, kerajaan melancarkan kempen bulan membaca, bagi menggerakkan dan menyedarkan masyarakat agar menjadikan budaya membaca sebagai rutin kehidupan. Pihak sekolah perlu menyedarkan pelajar dengan mengadakan kempen kesedaran membaca disamping mengadakan minggu membaca atau program yang boleh memupuk pelajar membudayakan aktiviti tabiat membaca seperti kempen ‘selangkah ke perpustakaan, sejuta pengetahuan’. Mewujudkan suasana atau keadaan yang boleh mendorong tabiat membaca. Selain daripada sekolah institusi keluarga juga memainkan peranan yang penting dalam mewujudkan budaya membaca di kalangan pelajar. Pertandingan penulisan cerpen atau puisi perlu dipertingkatkan untuk penglibatan pelajar menunjukkan kebolehan dan menghargai bakat mereka. Perlaksanaan program budaya membaca seperti Balai bacaan, sudut membaca, keratan akhbar, lawatan ke perpustakaan Negara dan Program Nadi Amalan Membaca (NILAM) perlu diaktifkan di sekolah bagi penglibatan pelajar.

1.8

Tempat Kajian

7

Kajian dijalankan di Sekolah luar bandar iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Banting, Selangor.

1.9

Populasi Dan Sampelan Populasi dan sampel terdiri daripada 40 orang pelajar daripada 240 pelajar tingkatan 3

bagi menjawab kajian soal-selidik. Pengkaji juga akan memilih 7 orang pelajar yang di pilih secara rawak: mengikut jantina, kaum dan pengawas perpustakaan untuk ditemubual. Seorang guru perpustakaan juga akan ditemubual bagi mengukuhkan lagi kajian ini. 1.10 Batasan Kajian
Semasa menjalankan kajian ini, masa yang diperuntukkan agak terhad. Jadi dengan masa yang singkat hanya beberapa kaedah sesuai dijalankan antaranya soal selidik dan temubual. Berbanding dengan kaedah pemerhatian, masa yang diperlukan agak panjang. Jadi ianya tidak sesuai dijalankan dalam masa yang singkat. Instrumen yang digunakan juga sudah mencukupi untuk mengutip data bagi kajian yang dijalankan.

1.11

Kaedah Kajian Menurut Walker & Burnhill (1988), pengumpulan data melalui temubual boleh

dilaksanakan dalam pelbagai kajian tinjauan. Maklumat dan data ini diperolehi melalui temubual pengkaji dengan responden. Kaedah soal selidik juga dibuat untuk mendapatkan maklumat tambahan dan mengukuhkan maklumat temubual. Kaedah yang digunakan untuk kajian ini adalah seperti di bawah :Temubual dan soal selidik Temu bual dan soal selidik merupakan satu keperluan dalam kajian kualitatif dan kuantitatif. Melalui cara ini, pengkaji dapat gambaran yang mendalam tentang sesuatu situasi, disamping menjelaskan lagi perkara-perkara yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Dalam kajian ini, gambaran tentang amalan budaya membaca diperolehi melalui temubual antara guru,
8

pelajar yang terdiri dari pengawas perpustakaan dan juga pelajar dari pelbagai kaum iaitu Melayu, Cina dan India. Soalan soal selidik terbahagi kepada dua (2) bahagian, 40 orang pelajar dari tingkatan 3 menjawab soalan soal selidik untuk mendapatkan maklumat kajian. Soalan kajian soal selidik boleh dirujuk di dalam lampiran. Analisis data Maklumat dan data hasil temubual guru, pelajar dan soal selidik dibuat secara diskriptif. Oleh itu, dapatan-dapatan kajian dipersembahkan secara kualitatif.

9