Definisi dan Konsep Kurikulum

Othman Bin Che Man

Definisi

Satu rancangan tindakan atau satu dokumen bertulis yang mengandungi strategi untuk mencapai matlamat yang dihajat (Ornstein dan Hunkin,1998) Kurikulum ialah satu budaya atau ilmu pengetahuan untuk memandu guru mengajar kumpulan murid tertentu. (Mohd Daud, 1995)

Konsep Kurikulum
 

Dokumentasi khas dan panduan. Tumpuan kepada kaedah penyampaian. Program pengajian yang merujuk kpd mata pelajaran Membentuk pengalaman pembelajaran terancang. Konsep yang tersirat.

Matlamat dan Objektif
      

Garis panduan dan penentu sempadan ilmu. Penyampaian maklumat ikut peringkat. Relevan dan sesuai dengan kehendak semasa. Membina modal insan abad ke 21. Melahirkan insan seimbang (J.E.R.I.S) Kurikulum yang sama – ideologi masyarakat yang sekata dan bersatu. Melahirkan insan yang sayang dan cintakan tanah air.

Hala tuju kurikulum

Dibina berdasarkan:
 Dasar

Pendidikan Negara

Peraturan-peraturan Pendidikan (Kurikulum Pendidikan) 1997.  Akta pendidikan 1996
 Laporan

Kabinet 1979

Mengkaji Perlaksanaan Dasar Pelajaran (1979)  KBSR digubal.
 Falsafah

pendidikan

Proses Pembentukan Kurikulum

Mengkaji, menganalisis dan memilih
 Teori-teori

berkaitan  Falsafah pembentukan kurikulum  Kriteria pembentukan kurikulum

Teori Berkaitan

Tradisional

Diasas oleh Dewey, Bobbit, Tyler, Taba dan lainlain. Pentingkan proses pemindahan pengetahuan Diasas oleh Bloom, Brunner, Stake dan lain-lain. Ilmu pengetahuan distruktur mengikut konsep utama. Fokus kepada analisis situasi semasa. Diasas oleh ahli akademik berfahaman Marxism. Kurikulum adalah bidang ilmu yang dapat membekalkan pedoman dan garis panduan.

Teori konseptual
 

Teori rekonseptual
 

Falsafah Pembentukan Kurikulum

Idealisme

Realisme

Ilmu diperolehi dari kebolehan berfikir. Kebenaran adalah apa yang dapat dilihat Idea yang dapat dipraktikkan adalah benar. Pendidikan adalah berada dalam keadaan tetap.

Essentialisme

Progressivesme

Kurikulum dan guru adalah faktor penting dalam pembelajaran Pembelajaran berlaku berdasarkan perubahan dan kemajuan Penerapan t/jawab sosial dan lahir masyarakat berilmu Pendidikan melalui persekitaran. Guru bantu murid meneroka.

Paramatisme

Rekonstrutionalisme

Perianelisme

Eksistentialisme

Kriteria Pembentukan Kurikulum

3 kategori Reka bentuk

Berpusatkan subjek  Matapelajaran  Disiplin  Bersepadu  Korelasi Berpusatkan pelajar  Keperluan pelajar  Pengalaman  Humanistik Berpusatkan masalah.  Situasi kehidupan  Susun semula masyarakat

Kurikulum PJK

Berasaskan keupayaan 3 domain
  

Psikomotor Kognitif Afektif

  

Penyelitan unsur subjek lain spt sains, matematik, gografi dan lain-lain. Berpusatkan pelajar. Menggabungkan nilai Aplikasi teori pragmatisme.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.