TAHAP – TAHAP DALAM PROSES KAUNSELING PENGENALAN KAUNSELING Seiring dengan kemajuan dan perkembangan ekonomi, budaya , sosial

, pendidikan dan sains dan teknologi di negara ini, perkhidmatan kaunseling, terutamanya di persekitaran sekolahdan institusi pengajian tinggi, telah sampai ke tahap yang amat menggalakkan. Dalam konteks pembangunan negara ke arah sebuah negara maju berteknologi tinggi, kaunseling dapat memanfaatkan semua peringkat manusia dalam pelbagai keadaan. Sungguhpun bidang kaunseling dianggap sebagai bidang yang masih baru; jika dibandingkan dengan sosiologi, ekonomi dan psikologi pada keseluruhannya pengaruh kaunseling sudah dapat dirasakan oleh sebahagian masyarakat , walaupun belum begitu meluas.Biarpun individu yang datang berjumpa kaunselor untuk mendapatkan bantuan menyelesaikan masalah dan mencapai hidup yang tenang dan berkualiti kian bertambah. Jenis masalah yang dikemukakan adalah pelbagai, iaitu daripada masalah peribadi yang dipersepsikan menganggu ketenteraman fikiran, hinggalah kepada maslah interpersonal di tempat kerja, susah membuat sesuatu keputusan kerana menghadapi kekeliruan dan termasuk malasah pembelajaran. Oleh yang demikian, profesion kaunselor dalam masyarakat moden ini memainkan peranan yang penting. Tambahan lagi , Malaysia kini sedang mengalami satu proses pembangunan yang pesat. Pembangunan ini bukan sahaja menyentuh aspek ekonomi, sains dan teknologi, tetapi juga aspek perpaduan negara dan kesejahteraan masyarakat yang berbilang kaum. Perubahan masyarakat adalah satu hakikat yang mengiringi pembangunan sesebuah negara. Kesan daripada perubahan-perubahan pesat dalam masyarakat, menjelma pula pelbagai masalah sosial yang berlaku secara langsung atau tidak. Perubahan-perubahan yang berlaku adalah seperti berikut:

• • •

Penghijrahan anak-anak muda dari desa ke kota untuk mencari pekerjaan yang semakin meluas Perpecahan system keluarga besar kepada system keluarga kecil Kemunculan organisasi besar dalam bidang swasta dan korporat, yang kurang memberi perhatian kepada individu, lalu mendorong warganya merasa terpinggir.

Pengaruh media cetak dan elektronik ke atas pemikiran dan sikap manusia, khususnya kanak-kanak dan muda-mudi yang bertembung dengan nilai-nilai tradisional masyarakat.

Kemewahan baru yang mendorong kepada penghakisan nilai-nilai murni dalam individu dan masyarakat.

Kesan langsung akibat perubahan-perubahan ini kepada diri seseorang ialah reaksi psikologikal dalam bentuk stress.Menurut kajian, stress boleh membawa kepada pelbagai penyakit seperti penyakit jantung, darah tinggi dan gangguan emosi. Stres yang mungkin timbul di peringkat persekolahan adalah seperti ekspektasi guru dan ibubapa yang tidak realistic terhadap pencapaian pelajaran, suasana rumah yang sempit, atau tekanan daripada rakan sebaya terhadap sesuatu norma tingkah laku. Di institusi pengajian tinggi pula , stress berlaku akibat perlumbaan mencapai kejayaan akademik, kekurangan wang perbelanjaan dan tekanan sosial. Reaksi stress adalah berbeza di kalangan remaja dan kanak-kanak. Terdapat remaja dan kanak-kanak yang melarikan diri dari rumah kesan daripada stress dengan kekecohan yang berlaku dalam keluarga. Ada yang cuba menghilangkan atau melupakan stress dengan cara mengambil dadah atau melibatkan diri dengan kegiatan jenayah. Kaunseling mungkin tidak dapat menghilangkan semua gejala penyakit sosial yang berpunca daripada pembangunan ekonomi. Tetapi, demi kesejahteraan mental masyarakat, ia mesti disediakan secukupnya di semua institusi yang berperanan dalam pembangunan negara. Kaunseling tidak boleh lagi dianggap sebagai bidang ilmu yang hanya dikhaskan kepada mereka yang berpenyakit gila, tetapi ia seharusnya ditawarkan

luas agar teknologinya dimanfaatkan juga oleh ahli masyarakat biasa dalam menyelesaikan masalah harian yang ditempuhi DEFINISI KAUNSELING Perkataan kaunseling mempunyai pelbagai erti mengikut pendekatan individu yang mempraktikkannnya. Antara definisi yang diutarakan terdapat banyak persamaan, misalnya, satu definisi menyatakan bahawa kaunseling bertujuan membantu seseorang belajar membuat pilihan, dan melaksanakan pilihan yang telah dibuat. Ada yang menyatakan bahawa kaunseling adalah satu pembelajaran. Dalam kedua-dua definisi ini , unsure persamaan adalah perkataan ‘belajar’. Definisi pertama mengajar seseorang membuat pilihan , dan yang kedua, pembelajaran secara umum. Berikut adalah beberapa definisi kaunseling: Krumboltz (1965) Kaunseling ialah apa sahaja aktiviti yang beretika yang dilakukan oleh kaunselor dalam usaha untuk membantu klien menunjukkan tingkah laku yang mendorong kepada penyelesaian masalah klien. Persatuan Bimbingan dan Personal Amerika (1980) Kaunseling ialah penggunaan prosedur kaunseling dan bidang laing yang berkaitan dengan sains tingkah laku untuk membantu mempelajari bagaimana menyelesaikan sesuatu masalah, membuat keputusan berkenaan dengan pemilihan kerjaya, pertumbuhan kendiri, perkahwinan, keluarga , atau perkara interpersonal lain. Burks dan Stefflre (1979) Kaunseling merujuk kepada perhubungan professional antara kaunselor terlatih dan klien.Perhubungan ini biasanya bersifat personto-person, walaupun kadang-kadang melibatkan lebih daripada dua orang. Perhubungan ini dibentuk untuk membantu klien memahami dan menyatakan pandangan mereka tentang ruang hidupnya, dan mempelajari mencapai matlamat pilihan kendiri melalui pilihan yang

bermakna dan bermaklumat setelah menyelesaikan masalah yang bersifat emosional dan interpersonal. Zainal Abidin (2002) Kaunseling adalah satu perbincangan antara seorang kaunselor yang terlatih dengan seorang individu atau kelompok kecil yang mengalami kekeliruan dan memerlukan bantuan, bersama-sama memikirkan dan meneliti beberapa alternatif untuk mengatasi sesuatu kecelaruan dan seterusnya melaksanakan alternatif yang dipilih. Pepinsky & Pepinsky (1954) Kaunseling adalah satu proses interaksi yang terjadi • • • • di antara dua orang yang dipanggil kaunselor dan kaunseli (klien) di satu setting yang professional hubungan dimudahcara untuk mewujudkan perubahan-perubahan tingkah laku kaunseli Definisi Kaunseling yang dikeluarkan oleh Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pendidikan Malaysia menyatakan kaunseling adalah satu proses perhubungan professional antara kaunselor dengan klien yang mempunyai matlamat tertentu. Proses pertemuan secara berhadapan antara dua pihak, kaunselor dan klien agar klien dapat mengenali dan memahami dirinya dan perasaan serta dapat berubah ke arah kesejahteraan diri. TUJUAN KAUNSELING  Menolong individu berasa lebih yakin dengan kekuatan dalam diri sendiri dan sanggup merancang sesuatu.  Menolong individu mewujudkan hubungan yang baik dengan orang lain.

 Mengajar individu kemahiran tertentu serta membantu perkembangan minat dan bakat.  Memperkembangkan personaliti individu ke arah yang positif  Membantu individu menyesuaikan diri dengan masyarakat melalui perkembangan konsep kendiri.  Membantu individu memahami diri sendiri dan menjadikannya berani menghadapi pelbagai risiko dan cabaran hidup  Menolong individu berfikir dengan lebih matang dalam menyelesaikan masalah peribadinya  Membantu individu memiliki kemahiran mengendalikan kehidupan sendiri  Membantu individu berfungsi dengan sepenuhnya  Membantu individu bertanggungjawab ke atas diri dan perbuatannya sendiri. TAHAP – TAHAP PROSES KAUNSELING Kaunseling adalah sati proses yang berkembang dan berubah dari satu tahap ke tahap yang lain. Ia mesti ada permulaan, maju ke tahap lain, dan mesti mempunyai kesudahan. Menurut pakar- pakar teori dalam bidang kaunseling dan psikoterapi, tidak ada persetujuan tentang berapa tahap yang mesti dilalui dalam proses kaunseling, atau apakah cirri-ciri perlakuan yang ketara pada setiap tahap. Yang pasti dan yang nampak ada persamaan pendapat di kalangan mereka dari segi proses kaunseling itu bergerak terus mengikut urutan dengan teratur pada setiap tahap. Juga mereka bersenpedapat bahawa aspek membina hubungan sentiasa hadir di sepanjang dan pada setiap tahap. Tahap-tahap dalam proses kaunseling tidak berlaku secara berasingan, tetapi berterusan dan ada masanya bertindan lapis. Aapbila kaunselor sedang berada pada satu tahap dan sedang mengendalikan tema perbincangan untuk tahap itu, beberapa elemen dari tahap yang lain juga hadir pada tahap yang sama. Contonnya, selepas mengalualukan kedatangan seorang klien yang baru (tahap pertama), kaunselor mungkin juga mempunyai banyak persoalan seperti,” Siapa agaknya orang ini? Bolehkah agaknya kita

bekerjasama?Bolehkah kita menolong orang ini menyelesaikan masalahnya? Berapa lama agaknya kita akan mengambil masa berbincang dengan klien ini? Pada tahap ini dapat dilihat penumpuan adalah kepada pelbagai persoalan yang sepatutnya dibincangkan dalam tahap tertentu. Pada hal isu yang hendak diberikan tumpuuan ialah berhubung dengan tahap pertama, iaitu hendak mengetahui tentang klien.Masa yang harus diambil bagi melaksanakan setiap tahap bergantung kepada sejauh mana kaunselor memikirkan sama ada dia patut berubah ke tahap seterusnya. Oleh kerana tahap-tahap ini perlu berkembang dari awal hingga akhir, maka tema perbincangan pada setiap tahap mesti disempurnakan dengan memuaskan sebelum kaunseling bergerak ke tahap yang berikutnya.Sekiranya perbincangan tema pada tahaptahap awal tidak dibuat dengan memuaskan atau tidak sempurna , ia akan menyulitkan proses kaunseling berlaku. Ertinya, lebih kemas dan sempurna perbincangan berdasarkan tema bagi tiap-tiap kaunseling itu, maka lebih berhasil kesudahan kaunselingnya. Seperkara lagi yang harus diingati oleh kaunselor berkaitan dengan perbincangan tema pada tahap-tahap tertentu ialah kaunselor boleh mengubah fokus perbincangan ke mana-mana tahap untuk membantu meransang perbincangan yang sedang berjalan. Disamping itu, kaunselor boleh menyemak pemikiran dan perasaan klien, sama ada klien konsisten atau tidak. TAHAP MEMBINA HUBUNGAN Untuk permulaan proses kaunseling, biasanya kaunselor belum mengenali klien. Jadi untuk mendapat kerjasama daripada klien, perlu dibentuk satu hubungan yang baik antara klien dan kaunselor supaya masing-masing mempunyai kepercayaan antara satu sama lain. Tugas membina hubungan yang istimewa ini adalah tema tahap pertama dan menjadi tumpuan perbincangan.Kaunselor dianggap berjaya mengendalikan tahap ini apabila dapat melaksanakan empat tugas yang berkaitan iaitu: • • • • Mewujudkan suasana yang menggalakkan interaksi Menentukan matlamat awal kaunseling Menstruktur hubungan Membina kepercayaan

1.

Mewujudkan Suasana Yang Menggalakkan Interaksi Pada permulaan proses kaunseling , biasanya klien tidak begitu yakin dengan

dirinya sendiri, kaunselor dan kesan proses kaunseling. Tambahan pula terdapat klien yang tidak begiru pasti akan masalahnya. Keadaan berhati-hati ini bermakna klien tidak akan memberi respon kepada kaunselor dengan terbuka. Klien memerlukan rasa selamat, atau rasa boleh percaya kepada orang lain (kaunselor), ada kejujuran dan rasa dihormati. Sebagai kaunselor kita brertanggungjawab mewujudkan suasana atau keadaan yang akan memudahkan rasa kerterbukaan, keikhlasan dan rasa mahu berkomunikasi. Klien selalunya memerlukan rasa senang berkomunikasi dengan kaunselor, merasakan dirinya diterima dan difahami dengan cara yang betul. Kaunselor perlu berkomunikasi dengan rasa minat terhadap klien, memahami dan menghormati perasaan, sikap dan masalahnya. Ini boleh dilakukan dengan cara: • Menunjukkan anda sentiasa hadir dan memberi sepenuh perhatian kepada klien dan menganggapnya sebagai seorang yang dihormati dan dihargai . • • Mendengar secara intensif dan cuba merasakan bagaimana klien merasa dan memikirkan masalahnya Memberi respon kepada klien dengan sepenuhnya. Contohnya sebagai permulaan kaunselor menunjukkan raut wajah yang menunjukkan rasa ingin berkongsi masalah dengan klien dan memahami perasaan mereka serta menjiwai masalah klien.Kaunselor juga perlu memulakan soalan yang boleh membantu ke arah keadaan rasa selamat , kejujuran dan rasa boleh percaya seperti: Apakah yang boleh saya bantu saudara (seeloknya nama diketahui).Kaunselor juga perlu menunjukkan air muka yang tenang ‘posture’ atau cara duduk semasa melayan klien, kesungguhan ketika menjawab dan intonasi suara yang tidak mengancam. 2. Menentukan Matlamat Awal Kaunseling. Klien datang berjumpa kaunselor atas beberapa sebab. Antaranya ialah untuk menyelesaikan konflik, menyelesaikan masalah , atau meminta pertolongan untuk mendapatkan cara-cara menjadi seorang yang lebih berfungsi dengan lebih efektif. Terdapat klien yang menyedari dengan jelas akan masalahnya, tetapi ada juga yang kabur

akan masalahnya, tentang mengapa dia berperasaan demikian, malah tentang kenapa dia datang berjumpa dengan kaunselor. Klien akan mengemukakan satu masalah awal pada kaunselor, tetapi bukan masalah besar yang sebenarnya dihadapi.Kecenderungan untuk menyelesaikan masalahnya mungkin lemah, pertengahan atau tinggi.Apapun, kaunselor mesti memastikan bersama klien apakah matlamat yang hendak dicapai pada akhir sesi kaunseling. Matlamat awal mungkin sama-sama bersetuju untuk menyelesaikan masalah yang dikemukakan pada waktu itu.Disamping itu, mendengar masalahnya, membantu dia melihit dirinya sendiri, supaya dia lebih memahami tentang dirinya, dan dengan itu diharap klien dapat mengenal pasti matlamat kaunseling yang lebih tepat. 3. Menstruktur Hubungan Semua hubungan kaunselor dengan kliennya mesti mempunyai struktur supaya klien akan nampak dengan lebih jelas ke arah mana hendak dituju dan memahami proses kaunseling. Pada mulanya, klien agak sukar untuk mengambarkan apa yang akan terjadi, bagaimana perubahan boleh berlaku dan meragui apakah semua itu akan dapat membantunya.Sebagai kaunselor , kita dan klien mesti saling bersetuju tentang beberapa perkera sebelum memulakan proses kaunseling. • Kefahaman tentang proses kaunseling Untuk memberi kefahaman kepada klien tentang proses kaunseling, kaunselor harus memberitahu bagaimana kaunseling boleh membantu dengan menjelaskan cara-cara berinteraksi dalam setiap sesi. Kaunselor juga perlu memberitahu tentang peranan masing-masing sebagai kaunselor dan kaunseling. Misalnya, kaunselor boleh berkata, “ Tugas saya sebagai kaunselor adalah membantu anda memikirkan isu-isu yang terlibat dalam membuat sesuatu keputusan.Kaunselor hendaklah mendapat seberapa banyak maklumat yang diperlukan, meneliti dan menimbangnya, dengan mengambil kira latar belakang dan nilai-nilai kaunselor. • Penjelasan tentang perkara yang terlibat

Kaunselor perlu memberi penjelasan supaya klien dan kaunselor bersetuju tentang beberapa perkara yang tidak perlu diulang, seperti masa bertemu, berapa lama, jarak kekerapan bertemu, dan berapa lama proses kaunseling keseluruhannya akan mengambil masa. Perkara lain yang perlu diperjelaskan pada awal pertemuan ialah tempat bertemu, persefahaman apabila berlaku pembatalan pertemuan, kecemasan dan hal-hal lain. Contohnya, “Saudara Man , kita akan berjumpa pada setiap hari Khamis, pada pukul tiga hingga tiga empat puluh lima petang, di bilik dua, Bilik Kaunseling Sekolah. Kalau ada apa-apa hal berlaku, sila hibungi pejabat dan minta sampaikan pesanan kepada saya. Kita boleh ubah masa kepada yang sesuai untuk minggu itu.” • Aspek kerahsian klien Aspek kerahsian klien mesti diterangkan kepadanya. Contohnya, “ Perbualan kita dalam sesi ini akan dirahsiakan. Sesi ini saya rekodkan supaya dapat dibincangkan kes anda dengan guru besar saya”. 4. Memberi Kepercayaan Seorang kaunselor mesti menunjukkan sifat dan tingkah laku yang beretika tinggi sepanjang menjalankan proses kaunseling. Pada peringkat permulaan kaunseling, kaunselor seharusnya sudah menjelaskan tentang tuntutan kerahsiaan dan taraf kemahiran yang dipunyai oleh kaunselor. Semua isu ini boleh diperjelaskan pada masa pengstrukturan yang telah dibincangkan. Pada hakikatnya, kaunselor mesti memikirkan soal tingkah laku yang beretika di sepanjang proses menjalinkan hubungan dengan klien dan disepanjang perjumpaan dengan klien dalam sesi-sesi yang lain. Ini bertujuan untuk mendapatkan kepercayaan klien. TAHAP PENEROKAAN Pada tahap penerokaan , kaunselor harus membantu klien dengan menumpukan perhatian terhadap meneroka, memahami, menganalisis persepsi tentang diri dan persepsi klien berkenaan dengan masalahnya.Untuk memahami klien dan cara pemikirannya kaunselor harus meneliti beberapa perkara seperti berikut:

• • • •

Meneroka seluas-luasnya skop masalah klien dalam alam nyata yang dihadapi sekarang. Menganalisis aras perfungsian klien dalam alam nyata hidupnya. Memahami cara klien berfikir dan cara dia berubah, dan memahami sejauh mana dia sukar membuat perubahan. Memahami kekuatan dalaman yang ada pada klien dan bagaimana dia boleh mendapatkan kekuatan luaran.

Pada tahap ini kaunselor dapat membantu klien dengan mengubah kesedaran mudahnya tentang masalah yang dihadapi kepada kesedaran yang lebih mendalam yang memerlukan bantuan kaunseling. a. Skop masalah Tugas utama kaunselor pada tahap ini ialah untuk memahami sebab-sebab mengapa klien datang berjumpa dengan kaunselor.Untuk melicinkan proses penerokaan, kaunselor dan klien hendaklah • • • • • mengenal pasti sama ada myang dihadapi sekarang merupakan masalah sebenar mengenalpasti konteks dan persekitaran pada masa dan di mana masalah itu berlaku menilai keadaan, teruk atau tidak, dan berapa lama masalah itu berlaku menilai sejauh mana masalahnya telah melibatkan orang lain terutama kepada orang yang terdekat dengannya membuat anggaran apakah kesannya kepada orang yang terdekat dalam hidupnya, sekiranya ia membuat sedikit perubahan Proses penerokaan ini akan lebih berhasil sekiranya kaunselor mendengar secara aktif, memberi penjelasan kepada isu-isu yang dikemukakan, menyokong dan memberi galakan kepada klien serta menganggap klien sebagai orang yang dihargai. Soalan yang dikemukakan kepada klien juga mestilah soalan yang bercorak terbuka dan berhati-hati agar klien tidak menunjukkan sifat bergantung kepada kaunselor. Seperkara lagi, kaunselor harus tidak menunjukkan cara yang mirip kepada sifat interogatif. b. Aras Perfungsian Klien

Untuk memahami cara pemikiran klien ( client’s internal frame of reference), biasanya boleh dilihat dari segi cara dia berfungsi dan menangani masalah dalam hidupnya pada masa lepas.Apabila klienmeluahkan ceritanya dalam penerokaan kendiri, kaunselor bolehlah membuat kesimpulan secara professional, sama ada kliennya telah: • • • • • • menjalani perkembangan hidup dengan masalah yang minimum; telah berjaya memenuhi keperluan fisiologikal,psikologikal dan sosial dengan berkesan; berfungsi pada aras kognitif yang sesuai; mempunyai hubungan yang positif terhadap orang dekat dengannya; penyesuaian diri yang baik apabila menghadapi konflik, kekecewaan dan sebarang cabaran hidupnya; dan sentiasa mempamerkan pola tingkah laku yang sesuai. Melihat tingkah laku klien dari beberapa sudut akan memberi cekil akal (insight)kepada kaunselor dan juga klien dengan keupayaan klien berfungsi dalam beberapa dimensi kehidupan c. Pola Sejarah Klien Seorang kaunselor mungkin ingin membantu klien dengan meneroka sambil memahami cara klien mengatasi masalah yang pernah dialami sebelum ini dengan masalah yang sama yang sedang dihadapi pada masa sekarang. Misalnya, kaunselor boleh mendapatka maklumat daripada klien dalam hal dia mencuba menyelesaikan msasalahnya terdahulu, pernahkah dia berbincang dengan orang yang terdekat dengannya,mencari maklumat yang lebih terperinci untuk menjelaskan isu-isu tertentu,mencuba sesuatu pengalaman baru, mengubah persekitarannya, atau pernahkah klien mengambil risiko bila mendapati sesuatu yang kurang jelas dalam menhadapi masa depan. Proses penerokaan ini boleh menyerlahkan keengganan klien menangani masalah,atau kesukarannya menempuhi proses penyelesaian masalah.Dalam proses penerokaan ini,kaunselor memikirkan cara sementara atau tentative dan menyediakan rancangan atau strategi untuk membantu klien pada tahap yang lain

d.

Kekuatan dan Sumber Kekuatan Kekuatan dalaman yang ada pada seseorang klien dan daripada mana dia

mendapatkan kekuatan ini perlu diterokai. Untuk memahami skop kekuatan klien, klien perlu menerima hakikat bahawa dia memang mengalami masalah, bahawa dia bertanggungjawab untuk mengatasinya,sedar akan kekuatandan kelemahan yang ada padanya dan mengetahui sumber-sumberluaran yang boleh memberi kekuatan dalamandalam menghadapi masalahnya. Membantu klin mendapatkan kesedaran bahawa dia mempunyai tanggungjawab untuk mengatasi masalahnya adalah amt penting dalam kaunseling. Cara kaunselor melayani dan memberi respon kepada klien akan mempengaruhi penerimaannya terhadap pemikiran, perasaan dan pelakuannya. Sekiranya klien menerima kaunselor sebagai seorang yang benar-benar mengambil berat, boleh dipercayai, klien akan sedikit demi sedikit menjadi kurang defensif, dan lebih terbuka kepada penerokaan kendir dan memahami diri sendiri. TAHAP MEMBUAT KEPUTUSAN Bagi tahap membuat keputusan, terdapat dua tugasan yang berkaitan yang mesti dilaksanakan iaitu pertama , matlamat kaunseling mesti sudah sama-sama dipersetujui oleh kaungselor dan klien, dan kedua, kaunselor telah membuat keputusan perdekatan mana serta apakah strategi yang hendak digunakan. Matlamat yang mula-mula dibuat pada tahap pertama dan kedua mungkin perlu dirombak atau diperhaluskan lagi. Adalah penting bagi kaunselor dan klien mempersetujui matlamat yang hendak dicapai pada akhir proses kaunseling nanti. Jika tiada persetujuan, pergerakan ke arah pencapaian matlamat akan terganggu kerana kita sebagai kaunselor menumpukan perhatian untuk menyelesaikan satu perkara sedangkan klien merasakan maslah lain lebih penting untuk diselesaikan terlebih dahulu. Membuat keputusan tentang matlamat apa yang hendak dicapai tidaklah begitu mudah. Ada klien yang mengemukakan pelbagai isu yang membuatkan dia tidak dapat berfungsi dengan efektif.Kaunselor digalakkan menumpukan perhatian kepada masalah yang difikirkan menghalang klien berada dalam keadaan selesa.

Tugas untuk mencapai matlamat kaunseling hanya boleh berjaya sekiranya tugastugas pada tahap-tahap sebelumnya telah disempurnakan dengan baik. Ada beberapa angkubah tentang klien , kaunselor dan persekitaran yang boleh mempengaruhi matlamat kaunseling dan strategi khusus yang digunakan. a. Angkubah Klien Ciri-ciri klien yang sangat mempengaruhi matlamat kaunseling dan pemilihan pendekatan kauseling merangkumi: • • • • • b. Jenis masalah klien Pola cara individu menyelesaikan masalah sebelum ini Faktor Demografi Ciri-ciri personaliti Latar budaya Angkubah Kaunselor Angkubah kaunselor yang mempengaruhi pemilihan kaedah atau pendekatannya merangkumi: • Pengetahuan dalam bidang kognitif Contohnya personaliti. • Pengetahuan dan pengalaman menggunakan pelbagai pendekatan kaunseling Contohnya, pendekatan behaviorisme,pendekatan pemusatan klien, atau eksistensialisme. • c Aras dan kemahiran berkomunikasi menolong, memberi respon secara lisan, dan kemahiran berkomunikasi bila memainkan sesuatu peranan. . Angkubah Persekitaran. Setting atau tempat bertugas sebagai kaunselor (sekolah, universiti,Pusat serenti atau hospital) boleh mempengaruhi sedikir sebanyak matlamat kaunseling dan strategi yang digunakan. Kaunselor yang bekerja di sesebuah institusi tertentu agak terbatas menggunakan pelbagai matlamat kerana tertakluk kepada tugas asas, iaitu mencapai matlamat kaunseling yang dituntut oleh institusi tersebut. , teori-teori dan kaji selidik berkenaan tingkah dengan dan motivasi,kognisi, perhubungan, penyesuaian, laku

Contohnya, kaunselor sekolah yang mempunyai klien yang tidak boleh belajar kerana bapanya seorang pemabuk di rumah, menjadikan matlamat kaunselingnya supaya klien boleh belajar dengan efektif disekolah. TAHAP PERLAKSANAAN Tahap pelaksanaan yang dimaksudkan di sini ialah melaksanakan pendekatan kaunseling yang sesuai. Tugas utama di tahap ini ialah membantu klien menyelesaikan masalah dan membimbingnya agar dapat berfungsi dengan lebih efektif. Klien memerlukan sokongan emosi,galakan dan pengukuhan terhadap sesuatu yang baru yang dipelajari. Kaunselor mungkin akan menggunakan satu pendekatan yang khusus, atau beberapa jenis pendekatan yang kaunselor telah mahir. Bagaimanapun, pendekatan yang hendak digunakan mestilah berasaskan strategi tertentu yang memberi penekanan kepada peningkatan aras berfungsi mental klien,kesejahteraannya, keadaan emosinya, atau pun menaikkan aras keupayaan klien berkelakuan dengan lebih sesuai. Yang demikian,strategi kaunseling yang digunakan mungkin memberi fokus kepada kognitif(pemikiran), afektif(perasaan) atau perlakuan. Sekiranya kaunselor merasakan kliennya memerlukan bantuan untuk mendapatka maklumat yang bersifat fakta, atau klien memerlukan pertolongan untuk membuat sesuatu keputusan,atau klien menunjukkan proses pemikiran yang tidak munasabah, maka penekanan dalam kaunselinghendaklah diberi kepada penekanan kognitif. Jika klien banyak menunukkanpelakuan kurang percaya kepada diri sendiri,merasa dirinya terpinggir, mengalami kesukaran menangani masalah sikap , kepercayaan, emosi dan nilai-nilai dalam hidupnya, maka penekanan hendaklah diberikan kepada soal ‘afek’ atau pada perasaan. Masalah yang datangnya daripada tingkah laku klien intu sendiri; seperti bersifatlangsang,mulut celupar dan sebagainya, mungkin boleh dibantu oleh kaunselor dengan memberi fokus kepada ketingkahlakuan. Pada keseluruhannya, kaunselor akan menggunakan ketiga-tiga domen manusia, iaitu kognitif, afektif dan ketingkahlakuan pada sepanjang sesi kaunselingnya. Selain itu, dalam tahap perlaksanaan ini, terdapat beberapa perkara yang tutur mempengaruhi keberkesanan proses kaunseling yang lebih efektif, iaitu pengaruh orang terdekat, sumber bantuan lain dan penyediaan risalah.

1.

Orang yang terdekat Frasa “orang yang terdekat” banyak ditemui dalam bab ini. Biasanya

orang yang terdekat adalah orang yang mempunyai pengaruh terhadap klien dan adalah penting bagi kaunselor mengingatinya dalam sesi-sesi kaunseling. Orang yang terdekat dimaksudkan ialah ibu, bapa, adik beradik, kekasih, anak , isteri, suami dan lain-lainindividuyang penting dalam hidup klien. 2. Sumber bantuan lain Sungguhpun cara ini belum dilaksanakan secara meluasnya di Malaysia, harus difikirkan oleh umum tentang potensi kebaikan yang boleh didapati dengan meniungkatkan penglibatan institusi lain sebagai sumber bantuan tambahan.Sumber bantuan lain mempunyai potensi yang positif dalam proses kaunseling.Klien boleh dirujuk keinstitusi lain dalam komuniti seperti hospital, pejabat agama, dan lain-lain untuk mendapatkan bantuan khusus jika dikenaklpasti bahawa klien memerlukan bantuan mereka. Universiti-universiti tempatan yang mempunyai pakar-pakar kaunseling atau pakar pendidikan khas, juga boleh memainkan peranan sebagai sumber bantuan lain. Contohnya, menjadi sumber rujukan kepada kaunselor sekolah. 3. Penyediaan risalah Alat-alat bacaan dan rujukan boleh memainkan peranan membantu kaunselor dalam proses kaunseling.Potongan daripada surat-surat khabar, buku,buku, dan majalah berkenaan dengan topik tertentu membantu klien mendapatkan maklumat yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi.Kaunselor juga hendaklah rajin membaca dan menyediakan risalah-risalah yang dianggap boleh membantu klien di suatu masa nanti. TAHAP PENAMATAN SESI KAUNSELING Tahap kelima yang terakhir ini amat penting kerana di sini perlu ditumpukan kepada tiga perkara yang mesti berjaya dicapai: a. b. Kemajuan selama menjalankan kaunseling salama ini mesti dirumuskan dan dinilai kesan-kesannya. Isu-isu lain yangmesti diselesaikan pada masa ini hendaklah dikemukakan.

c.

Memikirkan cara-cara mengekalkan pertumbuhan klien setelah ditamatkan kaunseling

Perasaan klien dan tingkah laku yang banyak menunjukkan kebergantungan terhadap kaunselornya mesti ditangani dahulu sebelum proses menamatkan kaunseling berlaku. Jelaslah bahawa tidak semua isu dapat diselesaikan. Harus diingit, klien tidak akan dapat berfungsi sepenuhnya dalam semua aspek hidupnya. Tetapi, setelah semua matlamat kaunseling yang dipersetujui oleh kaunselor dan klien tercapai proses menamatkan kaunseling bolehlah dimulakan. Tugas terakhir dalam proses penamatan ini ialah menyediakan satu kaedah dimana pertumbuhan dan perubahan yang berlaku dapat diteruskan oleh klien sendiri. Caranya ialah : • • Mengadakan pertemuan susulan dan Membentuk satu rancangan yang boleh dipantau sendiri dan membuat latihan bersama bagaimana rancangan ini dipantau sendiri. Tahap menamatkan kaunseling ini biasanya langkah yang sukar diambil, namun bila semua tugasan telah diambil pada tahap ini, klien akan bersedia untuk berhenti. Dalam tahap ini klien hendaklah diberitahu bahawa hubungan mereka bukannya ditamatkan, tetapi sebenarnya perjumpaan ditangguhkan. Klien adalah digalakkan untuk kembali berjumpa sekiranya dia memerlukan pertolongan . TAHAP MENGALAMI KESUKARAN Pada pendapat saya tahap yang akan mengalami kesukaran bagi saya adalah pada tahap membuat keputusan kerana sebarang panduan yang diberikan kepada klien untuk menentukan hala tuju keputusan yang bakal klien ambil adalah berpandu arah kepada langkah-langkah tahap penamatan yang diberikan oleh kaunselor. Kesukaran bakal dihadapi oleh kaunselor pada tahap ini adalah boleh jadi kaunselor secara tidak langsung terlibat dalam proses klien membuat keputusan. Justeru, tahap ini memerlukan penelitian dan cara olahan oleh kaunselor dengan sejelasnya bagi membolehkan klien membuat keputusan yang betul yang membawa faedah kepada semua pihak terutama klien itu sendiri.

RUMUSAN Secara keseluruhannya kaunselor dapat mengendalikan seseorang klien itu berdasarkan tahap-tahap yang telah dijelaskan. Untuk menghasilkan sesi kaunseling yang berjaya , seseorang kaunselor tidak semestinya mengendalikan klien untuk tempoh yang lama.Terdapat kes-kes yang mudah dikendalikan dan memberi kesan yang amat memuaskan terhadap klien. Bagaimanapun adakalanya kaunselor terpaksa berhadapan dengan klien yang degil dan tidak mahu bekerjasama. Klien yang seperti inilah biasanya memerlukan masa dan strategi atau pendekatan yang sesuai untuk didekati dan dikendalikan.Klien seperti inilah yang merupakan cabaran bagi seseorang keunselor dalam usaha mengasah pengalaman untuk menjadi seorang kaunselor yang professional.