PEJABAT KETUA PENGARAH PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BLOK J, PARAS 7 PUSAT BANDAR DAMANSARA 50604 KUALA

LUMPUR

Tel : 03-2556900 Fax : 03-2543107 Kawat : “PELAJARAN”

Ruj. Tuan : Ruj. Kami : KP(BS)8591/Jld.7 / (56) Tarikh Semua Ketua Bahagian Kementerian Pendidikan Semua Pengarah Pendidikan Negeri Y.Bhg. Datuk/Tuan/Puan, : 30 September 1993

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 2/1993 : Tarikh Penyempurnaan Pelaksanaan Bahasa Melayu Sebutan Baku
Surat Pekeliling Ikhtisas ini dikeluarkan dengan tujuan untuk memaklumkan bahawa Kementerian Pendidikan telah memutuskan bahawa Bahasa Melayu sebutan baku akan diwajibkan dalam peperiksaan seperti berikut : i. Mulai 1994 : Ujian Lisan Bahasa Melayu tahun 6 bagi SK/SRK yang dikendalikan sepenuhnya oleh sekolah. Mulai 1994 : Ujian Lisan Bahasa Melayu Tingkatan III yang dikendalikan sepenuhnya oleh sekolah. Mulai 1994 : Ujian Lisan Bahasa Melayu SPM yang dikendalikan sepenuhnya oleh Lembaga Peperiksaan.

ii.

iii.

2. Ke arah penyempurnaan pelaksanaan tersebut semua Maktab Perguruan, Institusi Pengajian Tinggi dan sekolah hendaklah memiliki bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran seperti berikut : i. ii. iii. iv. Pedoman Sebutan Bahasa Melayu, DBP, 1988 Daftar Umum Sebutan Bahasa Melayu, DBP, 1991 Daftar Kata Bahasa Melayu, DBP (dijangka terbit Mac 1994) Modul Panduan Sebutan Baku Bahasa Melayu, Kementerian Pendidikan Malaysia, DBP, 1989

3. Untuk memantapkan lagi penguasaan Bahasa Melayu sebutan baku, semua aktiviti pengajaran dan pembelajaran, aktiviti kokurikulum serta upacara rasmi lain seperti pertandingan bahas, syarahan, seminar dan sebagainya mestilah dilaksanakan dengan menggunakan Bahasa Melayu sebutan baku.
Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

Sekian bagi tindakan Y.Bhg. Datuk/Tuan/Puan.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA DAN CINTAILAH BAHASA KITA”

(DATUK DR. WAN MOHD ZAHID BIN MOHD NOORDIN) Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia s.k 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Y.B. Datuk Dr. Sulaiman Daud Menteri Pendidikan Malaysia Y.B. Dr. Leo Michael Toyad Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia Y.B. Dr. Fong Chan Onn Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Malaysia Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan I Kementerian Pendidikan Malaysia Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan II Kementerian Pendidikan Malaysia Timbalan Ketua Setiausaha I Kementerian Pendidikan Malaysia Timbalan Ketua Setiausaha II Kementerian Pendidikan Malaysia Pegawai Perhubungan Awam Kementerian Pendidikan Malaysia

Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia