BAB 1: SEJARAH DAN KITA

Banyak istilah dan pengertian sejarah yang telah diberikan oleh ahli-ahli sejarah atau sejarawan

Istilah sejarah
 Berasal

daripada perkataan Arab iaitu syajaratun  Syajaratun bermaksud pohon atau pokok, salasilah, riwayat, keturunan dan asal-usul.

Ibn Khaldun (1332-1406M)
 Sejarah

ialah membicarakan tentang masyarakat manusia, atau peradaban manusia, tentang perubahan-perubahan yang berlaku pada sifat-sifat masyarakat itu.

Herodotus
 Sejarah

ialah penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukannya.

Muhd. Yusof Ibrahim
 Sejarah

merupakan catatan ataupun rekod mengenai sesuatu peristiwa yang berlaku pada suatu masa yang lalu.

Sejarah
 Penyelidikan

tentang perkara yang telah berlaku

Antara penulis sejarah awal negara
 Tun

Sri Lanang (Sejarah Melayu)  Raja Ali Haji (Tuhfat al-Nafis)  Abdul Hadi Hassan (Sejarah Alam Melayu)

Buku Sejarah Melayu
 Parameswara

berketurunan Raja Iskandar Zulkarnain.

Ma Huan
 Salah

seorang penulis bangsa Cina yang hasil penulisannya penting bagi kita mengkaji sejarah Melaka.

Ciri-ciri sejarah
 Fakta

yang tepat dan benar  Penting dan bermakna  Sebab dan akibat

Contoh-contoh fakta tepat dan benar
 Pengisytiharan

Putrajaya sebagai Wilayah Persekutuan

Contoh-contoh peristiwa penting dan bermakna
 Hari

Kemerdekaan  Hari Pekerja  Hari Guru

Contoh peristiwa yang mempunyai sebab dan akibat
 Kewujudan

masyarakat majmuk di negara kita adalah kerana ramai pekerja Cina dan India dibawa ke Tanah Melayu semasa penjajahan British untuk menampung perkembangan pesat aktiviti perlombongan bijih timah dan perusahaan getah.

Istilah-istilah yang perlu diketahui
 Kurun

atau abad – jangka waktu seratus tahun  Zaman – jangka masa tertentu (tiada had masa) yang mempunyai keistimewaan atau pertalian masa seperti zaman purba dan zaman batu

Istilah-istilah yang perlu diketahui
 Masihi

– tahun atau kurun yang dihitung sesudah kelahiran Nabi Isa  Hijrah – tahun Islam yang bermula dari tarikh Nabi Muhammad berpindah dari Makkah ke Madinah.  Kronologi – berturutan mengikut masa kejadian  Dekad – jangka masa sepuluh tahun atau dasawarsa