1.

0

Pengenalan Sejak kebelakangan ini pelbagai pihak mula sedar peranan dan keupayaan

matematik dalam menjayakan hasrat murni negara dalam mencapai status sebuah negara perindustrian pada tahun 2020. Penekanan kepada bidang matematik mula dirasakan apabila Y.A.B Mantan Perdana Menteri Malaysia Tun Dr. Mahathir Mohamad memperkenalkan Wawasan 2020 pada 28 Februari 1991. Y.A.B Tun Dr. Mahathir Mohamad juga pernah menyatakan bahawa salah satu faktor yang menjejaskan kejayaan seseorang ialah kelemahannya dalam menguasai bidang matematik. Matematik dikatakan suatu subjek yang sangat kompleks dan memerlukan bahan atau kaedah khas untuk mempelajarinya. matematik juga sering dikaitkan sebagai subjek yang mempunyai taraf dan jenis matapelajaran yang tinggi. Isi kandungannya juga adalah sangat berturutan dan berhiraki iaitu melibatkan proses mental yang tinggi dan perlu memenuhi turutan kognitif iaitu berfikir secara analisis, rasional, logik, berupaya membuat penaakulan dan mahir dalam menyelesaikan sebarang masalah. Pembelajaran matematik KBSR (1993) dirancang supaya mencapai matlamat iaitu untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan minat murid terhadap matematik. Mereka diharapkan akan berupaya menggunakan matematik secara berkesan dalam penyelesaian masalah serta mempunyai persediaan yang mencukupi bagi melanjutkan pelajaran dan berfungsi secara produktif dalam kerjaya mereka. Pada masa dahulu guru mengajar matematik dengan menggunakan kaedah mengajar yang hanya boleh menyebarkan ilmu matematik sahaja. Mereka juga mengamalkan teori-teori dalam aktiviti pengajaran. Akibatnya matematik merupakan suatu matapelajaran yang bukan sukar dipelajari, malah membosankan. Akhirnya murid kehilangan minat daripada pembelajaran matematik. Sebenarnya jika anda tahu bagaimana matematik itu dibentuk, dengan sendirinya seseorang itu akan jatuh cinta dengan matematik.

1

1.1

Prinsip pemulihan dan tujuan pelaksanaannya Menurut Kamarudin (1992), pendidikan pemulihan mempunyai objektif dan

matlamatnya sendiri. Oleh itu pelaksanaannya harus mengikut peraturan-peraturan dan prinsip-prinsip tertentu (Modul OUM HBSL2203, 2009). Di antara prinsip-prinsip yang digariskan adalah seperti berikut :  Program pemulihan matematik harus dijalankan secepat mungkin sebaik sahaja murid-murid dikesan mempunyai masalah tertentu di dalam pembelajaran matematik. Ia perlu diatasi segera supaya tidak menghalang pembelajaran murid.  Pendidikan pemulihan matematik juga mesti diberikan kepada murid-murid yang bermasalah di dalam kemahiran-kemahiran matematik yang tertentu.  Merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran berdasarkan kebolehan dan pengalaman murid. Aktiviti harus dikembangkan daripada yang mudah kepada sukar dan daripada konkrit kepada abstrak. Aktiviti pembelajaran harus ditumpukan kepada bidang kelemahan matematik yang telah dikesan (Mok Soon Sang, 1986)  Menggunakan kaedah mengajar yang sesuai supaya murid-murid dapat mengikuti pembelajaran matematik dengan lebih mudah.  Memberi pelbagai jenis latihan yang mudah dan menarik untuk menolong muridmurid tersebut memperkukuhkan konsep dan kemahiran matematik. Kejayaan yang diperolehi dalam sesuatu aktiviti matematik akan mendorong mereka mempelajari matematik dengan usaha yang lebih gigih. Tujuan pemulihan:  Menolong murid-murid lembam membina konsep matematik asas dan

menguasai kemahiran supaya tidak ketinggalan daripada murid-murid lain.

2

 Melatih murid hingga dapat menggunakan kemahiran asas untuk menyelesaikan masalah matematik dan seterusnya membina keyakinan diri.  Membetulkan konsep dan kemahiran matematik yang salah dipelajari.  Memberi peluang kepada murid-murid mempelajari matematik mengikut kadar kebolehan sendiri. 1.2 Masalah Pembelajaran Matematik Menurut Modul OUM HBSL2203, 2009 (Homan, 1970) menyatakan bahawa murid yang kurang kemahiran persepsi, seringkali bermasalah mengenai perkaitan ruang, jarak, turutan, gangguan ukuran, anggaran, penyelesaian masalah dan geometri. Manakala Hudson (1966) di dalam Sabri Ahmad et. Al (2006) menyatakan personaliti dan tanggapan negatif terhadap matematik adalah antara faktor yang menyebabkan timbulnya kesukaran mempelajari matapelajaran ini. 1.2.1 Faktor-faktor matematik :
 Mempunyai masalah peribadi, masalah mental (IQ yang rendah), masalah fizikal

mempengaruhi kesukaran mempelajari matapelajaran

dan masalah gangguan emosi.  Mempunyai masalah dalam mengingat
 Belajar dengan cara yang mudah, hanya membaca tanpa membuat catatan atau

rumusan
 Mempelajari matematik dengan cara menghafal tanpa memahami konsep

 Kurang teliti atau lalai dari segi pengiraan atau tulisan  Tidak menggunakan alat bantuan pelajaran dengan sebaiknya  Tidak boleh membaca

3

 Mempunyai masalah bahasa. Contohnya murid yang menggunakan bahasa

Melayu sebagai bahasa pertama.  Kemahiran berfikir  Kaedah pengajaran yang kurang berkesan 1.3 Pendekatan Pemulihan Matematik Pengajaran dan pembelajaran matematik berbeza daripada matapelajaran lain. Di samping kemahiran yang melibatkan daya pemikiran dan kreativiti yang tinggi, murid juga memerlukan kefahaman sesuatu konsep dengan tepat dan menyeluruh. Oleh itu sebelum menjalankan kelas pembelajaran khas matematik, guru-guru harus mengambil kira perkara-perkara berikut kerana pengajaran matematik yang berkesan akan melibatkan beberapa perkara, antaranya : i. ii. Mengenalpasti murid-murid yang bermasalah Mengenalpasti kaedah dan teknik yang sesuai yang dijangkakan dapat menghasilkan pengajaran pemulihan yang berkesan iii. iv.
v.

Membuat analisis masalah pembelajaran Membuat perancangan dan menjalankan pengajaran Penilaian terhadap konsep dan penguasaan kemahiran Cara mengenalpasti murid yang memerlukan kelas pembelajaran khas matematik : Penentuan tahap penguasaan konsep dan kemahiran dalam mempelajari

(i)

sesuatu topik matematik amat penting. Oleh itu sebelum seseorang murid dimasukkan ke dalam kelas pembelajaran khas matematik, guru harus mengenalpasti murid-murid bermasalah di dalam pembelajaran matematik tersebut. Untuk mengenalpasti muridmurid yang memerlukan kelas pembelajaran khas ini guru-guru boleh menggunakan cara antaranya seperti berikut :
4

 Menjalankan ujian diagnostik  Membuat temubual secara spontan dengan murid-murid ketika berada didalam kelas  Membuat pemerhatian melalui ujian-ujian matematik yang telah dijalankan samada secara formatif atau sumatif  Membuat ujian saringan dalam kalangan murid. Ini membolehkan murid dikelaskan mengikut kumpulan menurut kecerdasan dan prestasi mereka (Modul OUM HBSL2203, 2009) ( ii ) Pendekatan dan kaedah pembelajaran pemulihan matematik Setiap guru mempunyai gaya dan teknik serta kebolehan yang berbeza-beza bergantung kepada personaliti, pengalaman dan latihan yang diterima oleh guru tersebut. Walaupun terdapat perbezaan dari segi cara dan gaya penyampaian serta pengendalian aktiviti pengajaran dan pembelajaran, namun pendekatan dan kaedah yang digunakan dalam P & P masih sama. Kaedah merujuk kepada tindakan guru yang bersistematik dengan tujuan mencapai objektif pengajaran tertentu dalam jangka pendek. Ia juga cara mendekati sesuatu objektif pelajaran yang penyampaian langkah-langkahnya berdasarkan susunan yang teliti dan rapi. Menurut Mok Soon Sang (1995), antara kaedah-kaedah pengajaran matematik yang perlu difahami dan dikuasai oleh guru adalah kaedah kerja praktik, kaedah penemuan, kaedah induksi dan deduksi. Walaupun begitu terdapat beberapa lagi kaedah yang boleh digunakan oleh guru dalam menjalankan pengajaran pemilihan matematik di dalam kelas. Manakala menurut Modul OUM HBSS2203 (2009), terdapat tiga pendekatan yang boleh digunakan dalam pengajaran matematik iaitu pendekatan berpusatkan murid, pendekatan berpusatkan bahan dan pendekatan berpusatkan guru. Tetapi untuk pembelajaran pemulihan di sini kita hanya akan membincangkan dua pendekatan sahaja iaitu pendekatan berpusatkan murid dan pendekatan berpusatkan bahan. Ini
5

adalah kerana dalam pemulihan matematik, guru biasanya akan menjalankan pengajaran lebih kepada berpusatkan murid dan juga penggunaan bahan :
a. Pendekatan berpusatkan murid

Dalam pendekatan ini, murid diberi peluang untuk memainkan peranan penting dalam setiap aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Murid dibahagikan kepada kumpulan kecil dan diberi peluang untuk berbincang, menyoal rakan dan berinteraksi secara terkawa. Guru perlu menggunakan teknik menyoal yang dapat merangsang murid berfikir secara kritis dan kreatif disamping memberi galakkan kepada murid untuk menyuarakan pendapat (Modul OUM HBSL2203, 2009). Salah satu kaedah dalam pendekatan pembelajaran berpusatkan murid ialah pembelajaran secara berkumpulan. Kaedah ini mempunyai kelebihan kerana murid berpeluang berinterksi antara satu sama lain dan boleh belajar melalui pengalaman sendiri. Dalam kaedah ini, murid akan dibahagikan kepada beberapa kumpulan iaitu kumpulan sama kebolehan dan kumpulan pelbagai kebolehan. Ini membolehkan guru membimbing murid-murid mengikut kebolehan di samping menjalankan aktiviti-aktiviti pemulihan. Permainan matematik juga termasuk dalam salah satu pendekatan

pembelajaran berpusatkan murid dan amat sesuai untuk dijalankan kepada murid yang mengalami masalah dalam pembelajaran matematik. Menurut (D’Agustine, 1973), permainan adalah satu kaedah yang dapat mengembangkan daya kreativiti dan memupuk minat murid terhadap matematik (http://mujahid.tripod.com). Ianya dapat mengurangkan rasa bosan dan jemu semasa menyelesaikan masalah matematik. Penggunaan permainan matematik sebagai kaedah pengajaran dan

pembelajaran dalam dan luar bilik darjah adalah berlandaskan prinsip bermain sambil belajar. Contohnya permainan dan simulasi boleh dilakukan ketika menyelesaikan soalan penyelesaian masalah yang melibatkan kehidupan seharian.

6

Dengan permainan atau rekreasi matematik, minat murid boleh dipupuk. Secara lazimnya, tumpuan murid akan lebih jika mereka melibatkan diri dalam permainan. Semasa bermain murid secara sedar atau tidak akan meneroka dan seterusnya mengetahui serta memperoleh ilmu baru dalam matematik. Matematik berbentuk rekreasi secara lazimnya akan membantu guru memberi pendedahan konsep yang mudah diingati oleh murid. Juga menjadi kelaziman seseorang, pengetahuan atau pembelajaran yang diperoleh secara tidak formal (permainan) lebih diingati berbanding pembelajaran secara formal. Contohnya adalah lebih baik seorang guru mengajar matematik kepada seorang murid yang memerlukan pemulihan untuk menggunakan bahasa yang biasa dengan mereka. Iaitu bahasa yang difahami oleh murid akan memudahkan mereka untuk mengambil bahagian dalam perbincangan dengan guru. Murid juga akan terdorong untuk mengambil bahagian dalam aktiviti pembelajaran yang dijalankan oleh guru. Dalam masa yang sama guru mesti menyediakan bahan, situasi cerita yang boleh merangsang mereka bercerita dan berbincang samada dengan guru atau rakan. Ramai pakar pendidikan menyatakan bahawa lebih menggunakan pengalaman sedia ada murid untuk memulakan sesuatu pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Bermula dengan pengalaman mereka, guru boleh membimbing murid mempelajari sesuatu konsep matematik dengan lebih baik dan berkesan. b. Pendekatan pemusatan bahan Penyampaian pengajaran dan pembelajaran matematik haruslah disertai dengan penggunaan bahan dan teknologi sejajar dengan perkembangan arus pemikiran murid ke arah zaman maklumat. Misalnya pada peringkat awal untuk mengenal nombor, guru boleh menggunakan ‘flash card’ sebagai bahan bantu yang ringkas (Modul OUM HBSS2203, 2009). Guru yang mahir dengan penggunaan ICT boleh menyediakan bahan pengajaran menggunakan powerpoint, excell ataupun mengakses laman web dalam pencarian maklumat. Contohnya jika guru menggunakan powerpoint, guru boleh memasukkan illustrasi dan grafik , bunyi, yang dapat menarik perhatian perhatian murid
7

untuk mempelajari matematik. Guru juga boleh menggunakan laman web untuk mengakses permainan-permainan matematik secara online. Hasil beberapa kajian yang telah dijalankan ( Funkhouser, 1983; Henderson and Landersman, 1992; Chazan,1998; Mccoy, 1991; Al Ghamdi, 1987) mendapati bahawa:

Pelajar yang menggunakan komputer dalam matematik mempunyai sikap yang lebih positif terhadap dirinya serta berkeyakinan sebagai ahli matematik dan berkeupayaan menyelesaikan yang lebih komplek.

Perisian komputer yang digunakan dalam proses pengajaran akan dapat membantu pelajar memahami konsep dan prinsip matematik dengan mudah serta berkesan.

Kemajuan dan pencapaian pelajar dalam peperiksaan akhir didapati ada menunjukkan peningkatan yang posotif.

Situasi pembelajaran pelajar berbantukan komputer mempunyai kemampuan mengekalkan maklumat dalam jangka panjang dan dapat mengintegrasikannya dalam bidang-bidang lain. ( http://www.geocities.com/fmurni ) Selain itu guru boleh menggunakan model-model dan bahan-bahan maujud

seperti kuboid, kubus, prisma dan sfera untuk mengajar geometri dan bentuk benda. Murid juga digalakkan untuk membina bentuk-bentuk seperti sfera, kubus, kuboid dari plastesin atau tanah liat. Bahan atau peralatan lain yang boleh digunakan oleh guru termasuk overhead projektor, kamera digital, carta, CDRI yang dibekalkan oleh Bahagian Teknologi Pendidikan, CD PPSMI yang dibekalkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia atau CD yang dibeli oleh pihak sekolah sendiri. Dengan menggunakan bahan bantu mengajar akan dapat meningkatkan minat murid yang mempunyai masalah dalam pembelajaran matematik untuk mempelajari matematik dengan lebih gigih lagi. ( iii) Membuat analisis masalah pembelajaran matematik
8

Tidak dapat dinafikan, guru matematik berpengalaman juga akan berhadapan masalah dalam menghadapi murid yang mengalami dan memerlukan pemulihan dalam pembelajaran matematik. Dalam topik 1.2.1 telah dibincangkan faktor-faktor yang dihadapi oleh murid bermasalah pembelajaran matematik. Topik ini boleh digunakan oleh guru-guru untuk merancang pengajaran mereka dan memilih bahan serta alatan yang sesuai untuk mengajar murid yang memerlukan pembelajaran khas atau pemulihan matematik. ( iv ) Membuat perancangan dan menjalankan pengajaran Untuk mencapai objektif pemulihan, iaitu dalam meningkatkan prestasi muridmurid dalam pembelajaran matematik, guru matematik boleh menggunakan soalansoalan seperti dibawah ketika membuat perancangan dan sebelum menjalankan pengajaran pemulihan matematik :  Siapakah sasaran yang terlibat dalam sesi pengajaran ?  Apakah kelemahan dan kebolehan setiap murid dalam kelas yang akan diajar ?  Apakah perancangan yang dibuat sesuai dengan tahap dan kebolehan murid ?  Adakah teknik pengajaran anda betul ?  Adakah bahan dan alatan dapat menarik perhatian murid dan mereka seronok ketika sesi pengajaran pembelajaran matematik ?  Adakah permainan matematik yang dirancang dalam pengajaran sesuai dimainkan oleh murid ketika sesi pembelajaran ?  Apakah permainan matematik tersebut hanya sesuai untuk sebahagian murid sahaja ? (v) Penilaian terhadap konsep dan penguasaan kemahiran Penilaian terhadap kefahaman sesuatu konsep dalam pembelajaran matematik perlu dilakukan untuk meramal dan mengenalpasti tahap penguasaan konsep terlebih
9

dahulu. Selain itu ia juga adalah untuk menentukan kesediaan murid ketika mempelajari sesuatu konsep dan kemahiran baru. Ini adalah amat penting ketika menjalankan pengajaran kelas pemulihan terhadap murid-murid yang menghadapi masalah pembelajaran matematik. Penguasaan konsep yang mantap akan memudahkan aktiviti penyelesaian masalah. Melaksanakan proses pengajaran kepada murid yang belum bersedia dari segi fizikal dan mental akan menyebabkan kesukaran dan pembaziran masa. Penilaian tahap penguasaan konsep dan kemahiran matematik akan melibatkan beberapa instrumen seperti senarai semak, ujian diagnostik, ujian pra, ujian pencapaian dan ujian anekdot (http://mujahid.tripod.com ). Menurut Ainon & Abdullah (1995) prosedur penilaian hendaklah terdiri daripada prosedur yang mendorong murid belajar secara koperatif dan berkumpulan. Penilaian cara kompetitif seperti yang digunakan sekarang dikatakan membunuh kemahiran belajar secara bersama dan berkumpulan dan tidak menggalakkan keupayaan kreatif. Belajar secara berkumpulan, terutama dalam kelas pembelajaran pemulihan dapat membangkitkan motivasi dalam murid untuk mempraktikkan kemahiran berfikir yang sedang mereka pelajari. 2. Kenalpasti seorang murid yang memerlukan kelas pembelajaran khas matematik dan bincangkan satu aktiviti yang menekankan hiraki pembelajaran matematik bagi mengatasi masalah tersebut. Bagi tujuan ini, saya telah memilih seorang murid tahun satu dari sebuah sekolah dalam daerah Rembau. Melalui pemerhatian dan ujian yang telah dijalankan ke atas murid tersebut, murid ini mempunyai masalah dari segi penggunaan bahasa inggeris dalam pembelajaran matematik. Setelah diteliti latar belakang murid ini, murid ini datang daripada keluarga yang sederhana pendidikannya. Ahli keluarga murid ini memang tidak pernah menggunakan bahasa inggeris dalam pertuturan seharian. Sebagaimana yang kita ketahui peranan ibu bapa dan keluarga tidak kurang pentingnya dalam pembelajaran anak-anak. Selain daripada guru, ibu bapa memainkan peranan penting bagi membolehkan murid berapa pentingnya untuk belajar
10

bersungguh-sungguh supaya tidak mengecewakan ibu bapa. Suasana persekitaran juga mempengaruhi pembelajaran kerana suasana atau persekitaran yang tenteram, membolehkan murid untuk belajar dengan lebih tenang. Nama: Nordina binti Lutfi Umur : 7 Tahun Jantina : Perempuan Bangsa : Melayu Sekolah : SK Salak Nama, Rembau Asal : Negeri Sembilan Tempat tinggal : Rumah Rakyat Chengkau, Rembau Bahasa Pertuturan Pertama : Bahasa Melayu Bahasa Pertuturan kedua : Bahasa ibunda Bagi menjalankan pengajaran pemulihan matematik untuk Nordina, saya memilih menggunakan kaedah bercerita dan kaedah permainan matematik yang mana ia tertumpu kepada penggunaan bahasa inggeris dalam permainan tersebut. Di samping itu saya juga menggunakan kad-kad gambar yang menarik dan persembahan powerpoint untuk menarik perhatian murid tersebut.

Langkah 1 : Bahasa murid ialah bahasa seharian yang biasa digunakan oleh setiap murid untuk menerangkan sesuatu yang mereka lihat dalam cerita atau situasi yang kita berikan. Situasi yang dibina akan merangsang murid bercakap menggunakan bahasa inggeris mudah yang mereka ketahui. Antara aktiviti yang digunakan dalam langkah 1 ialah saya menggunakan :

11

 Kad-kad gambar-gambar yang boleh menarik perhatian Nordina untuk bercakap dan bercerita berkaitan gambar tersebut dengan menggunakan bahasa inggeris mudah.  Menggunakan persembahan power point dengan gambar dan illustrasi yang menarik  Memberi peluang kepada Nordina untuk bercerita berkaitan gambar  Bermain dengan bahan dan peralatan di samping menggalakkan Nordina untuk menyebut dalam bahasa inggeris setiap nama peralatan yang digunakan. Langkah 2 : Dalam langkah ke-2 ini, peringkat pembelajaran telah mula berubah iaitu daripada konkrit kepada pemahaman konsep. Bahasa dan istilah yang digunakan tetap berkisar kepada situasi yang digemari oleh murid dan bahasa yang digunakan adalah bahasa inggeris yang mudah difahami oleh murid. Dalam langkah ini, saya mula memperkenalkan 4 konsep dalam matematik iaitu konsep tolak, konsep tambah, darab dan bahagi dengan menggunakan aktiviti permainan. Dalam permainan ini saya gunakan perkataan asingkan, jatuhkan, hilang, sudah dimakan, pecah, diambil, dicuri, diberi, terbang dan sebagainya. Ketika sesi pembelajaran, saya menggalakkan Nordina menggunakan bahan manipulatif untuk mewakilkan aksi, situasi, keadaan bahan ketika dia menggunakan bahan-bahan tersebut. Sememangnya sifat semulajadi seorang kanak-kanak, Nordina begitu yakin untuk bercakap dan bercerita dalam bahasa inggeris menggunakan bahan yang diberikan ketika sesi pengajaran pemulihan dijalankan. Langkah 3 Selepas melihat Nordina begitu aktif dan berminat untuk belajar matematik, saya mula membimbing Nordina dan mengenalkan istilah dan bahasa matematik yang betul. Contohnya :
12

“ Five red cars plus three blue cars equals eight ” 5+3=8 Latihan mudah mula diberikan kepada Nordina dan ia akan dilakukan secara berterusan supaya dapat memantau perkembangan murid tersebut. Sehingga kini, perkembangan pembelajaran Nordina amat menggalakkan dan dia mula bertutur menggunakan bahasa inggeris yang mudah ketika sesi pengajaran dan pembelajaran pemulihan dijalankan.

3. Rancangan Mengajar Harian Pemulihan Matematik Matapelajaran Tarikh Kelas Bilangan : : : : Matematik 20 Oktober 2009 KIA2M 10 orang
13

Masa Tajuk Pengetahuan sedia ada murid Objektif

: : :

9.00 – 9.30 (30 minit) Nombor bulat (21 hingga 50) Murid-murid telah mengenali nombor 1 hingga 20

:

Pada akhir pembelajaran ini, murid-murid akan dapat

1. Menyebut nombor 21 hingga 50 secara lisan tanpa kesilapan apabila ditunjukkan gambar oleh guru. 2. Murid dapat memadankan nombor-nombor yang sesuai dengan bilangan benda dalam lembaran kerja, sekurangkurangnya dapat menjawab dengan betul 8 daripada 10 soalan.
3. Menyusun kad-kad nombor 21 hingga 50 dengan betul

secara menaik.

Alatan dan bahan

:

kad-kad gambar, kad-kad nombor, gula-gula, lembaran kerja, Persembahan power point

Langkah (Masa) Set induksi (5 minit)

Kaedah

Aktiviti Guru

Aktiviti Murid

Alatan dan bahan

Kumpulan

 Guru membahagikan

Murid-murid menjalankan seperti

Gula-gula

murid kepada 2 aktiviti

kumpulan kecil yang diarahkan mengandungi 5 oleh guru. orang.
14

 Guru memberi sejumlah gulagula setiap kumpulan.  Guru dalam kumpulan mengumpulkan gula-gula mengikut jumlah dalam yang ditunjukkan oleh guru. Contoh : 14, 8, 25, 20, 37  Aktiviti dijalankan secara bergilirgilir bagi setiap murid. Langkah 1 (5 minit) Kelas  Guru menayangkan persembahan power berkaitan Murid-murid diminta menyebut dan
15

kepada

meminta wakil setiap

seorang

seperti kad

Persembahan power point

point nombor mengeja

nombor hingga 50.  Guru menunjukkan dalam nombor dalam perkataan.

21 perkataan bagi nombornombor dalam persembahan power point. yang diperlihatkan

bentuk dan bentuk

Langkah 3 (5 minit)

Permainan matematik

 Guru membahagikan kumpulan.
 Guru

Murid mengumpulkan mengikut nombor dengan perkataan nombor. Aktiviti secara pertandingan dan murid mengambil bahagian. setiap dan kad memadankan

Gula-gula Kad nombor Kad perkataan

murid kepada 2 gula-gula

memberikan gula-gula kad dan perkataan setiap kumpulan.  Guru murid memadankan jumlah gulagula yang telah meminta dan kad nombor

nombor kepada dijalankan

16

dikumpulkan dengan nombor kad nombor.  Permainan dijalankan secara pertandingan untuk murid. Langkah 4 (5 minit) Kumpulan  Guru memberikan kad kepada Guru murid menyusun kad nombor secara menaik. Langkah 5 (10 minit) Kelas  Guru membimbing murid menyelesaikan masalah secara individu.  Guru membuat penilaian
17

kad dan

perkataan

menarik

perhatian

Murid menyusun kad nombor nombor secara murid. menaik di meja meminta mereka.

Kad nombor

Murid menjawab soalan-soalan dalam lembaran kerja latihan pemulihan

Lembaran kerja pemulihan

terhadap

hasil

kerja murid.

RUJUKAN : Ainon & Abdullah (1995). Mengajar kanak-kanak berfikir : panduan guru, bahan latihan. Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd, Kuala Lumpur. Aminah Hj Samsudin, Saodah Ismail, Alijah Ujang (2009). HBSL2203 Kaedah pembelajaran khas matematik. Open University Malaysia, Kuala Lumpur. Mok Soon Sang, Siew Fook Cheong (1995). Pengajaran dan pembelajaran matematik : untuk peringkat sekolah rendah. Longman Malaysia Sdn Bhd, Petaling Jaya. ____________ (1997). Bantu anak anda mempelajari matematik : buku daripada siri tv BBC. Institut Terjemahan Negara Malaysia Berhad, Kuala Lumpur. http://mujahid.tripod.com
18

http://www.my-rummy.com http://www.geocities.com/fmurni

19