1.

PENDAHULUAN
1.1 Pengertian dan tujuan SPN 21 SPN 21 adalah merupakan nama singkatan bagi Sistem Pendidikan Negara Abad ke-21 yang telah diluluskan oleh Kementerian Pendidikan. SPN21 tersebut membawa beberapa perubahan besar dalam pendidikan di Negara Brunei Darussalam. Ianya bertujuan dalam membentuk generasi dan pemimpin pada masa akan datang. SPN 21 ini dilaksanakan secara berperingkat-peringkat iaitu pada peringkat peralihan (interim/transition stage) dilaksanakan pada tahun 2008 bagi pelajar Tahun 7 (kumpulan pelajar yang lulus PSR 2007), Di peringkat rendah akan dilaksanakan pada tahun 2009 iaitu bagi pelajar Tahun 1 dan Tahun 4 manakala pelaksanaan SPN 21 sepenuhnya di peringkat rendah di lakukan pada tahun 2011. 1 1.2 Peranan guru dalam menghadapi SPN 21 Di dalam sistem pendidikan Negara abad ke 21, Wawasan Brunei menjelang 2035 berhasrat agar Negara Brunei Darussalam adalah sebuah negara yang dikenali yang mempunyai pendidikan,berkemahiran tinggi dan berjaya, kehidupan rakyat yang berkualiti tinggi dan ekonomi yang dinamik dan berdaya tahan.2Oleh itu, sekolah adalah tempat utama dalam membentuk bagi menghasilkan pelajar yang bukan sahaja bijak, tetapi juga berwibawa, berkarisma, dan berketerampilan untuk menjadi pemimpin di masa hadapan. Jabatan Pendidikan yakin bahawa sistem pendidikan negara abad ke-21 adalah jawapan dalam memastikan masa depan yang lebih baik bagi para pelajar yang akan nmemenuhi cabaran global baru. Oleh itu, penting bagi setiap pendidik iaitu guru untuk membuka minda, membuka mata dan telinga serta memahami apa yang dihasratkan oleh SPN 21 agar SPN 21 akan berjaya menghasilkan sistem pendidik yang cemerlang dan mampu mengeluarkan individu Brunei yang berminda besar dan pandangan jauh.3

1 Wikipedia(2008).Sistem Pendidikan Negara abad ke 21 diperolehi pada 2009 dari http://smrimba.net/Document/SPN21/SPN21%20-%20malay.pdf 2 Perencanaan Kemajuan Jangka Panjang Negara Brunei Darussalam m.s 11

10 Oktober

3 Dk. Hajah Saidah Pg. Haji Omar ali. (2009). Tingkatan daya kreativiti dalam kepimpinan. Diperolehi pada 10 Oktober 2009 dari http://www.pelitabrunei.gov.bn/news/pelita/9ogos/berita18.htm

Ini adalah menjadi satu tanggungjawab profesion perguruan bagi merealisasikan harapan negara ini. Seorang guru perlu membuat perubahan dalam konsep pengajaran di sekolah yang lebih menfokuskan kepada pengajaran yang lebih menarik minat murid.

2. EKPEKTASI/HARAPAN SPN21 DAN GURU-GURU BARU
Sistem Pendidikan Negara abad ke 21 ini akan satu menjadi mercu tanda yang penting di dalam sistem pendidikan di Negara Brunei Darussalam. Menjelang tahun 2035, Negara Brunei Darussalam dikenali di seluruh dunia dengan rakyat yang berpendidikan, berkemahiran tinggi dan berjaya, kehidupan rakyat yang berkualiti tinggi dan ekonomi yang dinamik dan berdaya tahan. Hal ini, Kementerian Pendidikan bekerjasama dengan lebih rapat lagi dengan pihak institusi-institusi pengajian tinggi khususnya Universiti Brunei Darussalam untuk memastikan latihan perguruan kita akan dapat menghasilkan guru-guru yang berkualiti, manakala guru-guru yang sedang berkhidmat pula akan disediakan pelbagai program latihan berterusan (continuing profesional development) di dalam mahupun di dalam mahupun di luar negara4. Oleh yang demikian, ini adalah satu ekpektadi dan harapan kepada guru- guru untuk merealisasikan hasrat sistem pendidikan negara abad ke 21 2.1 Keterampilan secara unggul dalam methode pengajaran Jesteru itu, seorang guru harus mempunyai keterampilannya secara unggul dalam bidang pendidikan dan pembelajaran iaitu dari segi keterampilan dalam menerapkan pelbagai kaedah dan teknik pengajaran, teknik pengelolaan kelas, keterampilan dalam memanfaatkan media dan sumber belajar ke arah yang lebih mencabar dan menyeronokkan. Ini adalah kerana, SPN 21 membuat perubahan dalam konsep pengajaran yang menfokuskan kepada pelajaran yang menarik minat murid. Sebagai contoh mempergiatkan aktiviti kelas dengan aktif dan menyeronokkan dengan membuat perhubungan bilik darjah dengan luar sekolah seperti belajar sambil membuat lawatan. Alat Bantu Megajar guru hendaklah menarik dan kreatif. Sepertimana menurut Noraziah (1981) menerangkan bahawa alat bantu mengajar itu mestilah dianggap sabagai satu bahagian yang padu atau integral part dalam proses pengajaran.
5

Apabila seorang guru mempunyai kreativiti dan keterampilaan secara unggul, maka ianya

4 Wikipedia . (2009, 27 Januari). Perlaksanaan SPN 21 dapat menanai wawasan 2035. Pelita Brunei, p 5 5 Nota-nota kuliah asas-asas pengajaran dan pembelajaran I dan II di dalam konsep pengunaan dan aplikasi Alat Bantu Mengajar

dapat mengukuhkan ingatan dan pemahaman pelajar serta memberikan suatu pengajaran pembelajaran yang berfaedah kepada mereka. 2.2 Membentuk pembelajaran sepanjang hayat Selain daripada itu, SPN 21 telah mengariskan plan strategi untuk membentuk program yang menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat dan meningkatkan akses kepada pendidikan tinggi6. Dalam perkara ini seorang guru perlu bersiap sedia untuk sentiasa memperluaskan ilmu pengetahuan di dalam pelbagai aspek. Sebagai contoh, guru perlu sentiasa membuat program penyelidikan tentang sesuatu fakta mengenai sesuatu isi pelajaran dengan lebih kondusif dan terperinci Ini terbukti menurut seorang pensyarah di Universiti Brunei Darussalam's (UBD) Sultan Hassanal Bolkiah Institute of Education ( SHBIE) menyatakan “ In order to deal with future challenges, children must be equipped with long life learning and thinking skills so that thay can evaluate real life and synthesise solutions”7 Dengan hal ini, pelajar-pelajar dapat belajar untuk sepanjang hayat dan mengembangkan daya pemikir mereka sehingga mereka boleh menilai situasi kehidupan nyata dan mensintesis penyelesaian 2.3 Memupuk budaya penyelidikan dikalangan guru dan murid Selaras dengan kepesatan ilmu pengetahuan dan perlaksanaan SPN 21 ini juga, minat terhadap penyelidikan dalam pendidikan di kalangan para guru dan pelajar hendaklah dipupuk dan dikukuhkan. Dengan adanya budaya penyelidikan ini, akan menjadikan generasi kita lebih analitikal, kreatif dan inovatif serta yakin untuk menghadapi persaingan dan cabaran semasa dan masa depan. Malahan ini membantu para guru mahupun pelajar menghadapi suasuana pengajaran dan pembelajaran dengan lebih menyeronokkan. 2.4 Menimbulkan pembelajaran pengajaran Konstruktivisme Guru berperanan untuk menimbulkan pembelajaran dan pengajaran yang berunsurkan konstruktivisme. Konstruktivisme adalah satu fahaman bahawa pelajar membina sendiri
6 SPN21 Terlaksana sepenuhnya 2011 (Lidah Pengarang. Pelita Brunei . Bilangan 27. 4/4/09 Sabtu) 7 Jainatul Halida Jaidin.( 2009). Thinking skills crucial to student’s educations. Diperolehi pada
12 Oktober 2009 dari http://www.bt.com.bn/en/home_news/2009/05/25/thinking_skills_crucial_to_students_educatio n

pengetahuan atau konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan atau pengalaman sedia ada. Dalam proses ini pelajar akan menyesuaikan pengetahuan yang diterima dengan pengetahuan sedia ada untuk membina pengetahuan baru. Ini adalah mengikut SPN 21, di dalam pendekatan pedagogi ada menyatakan “At the primary level, the curriculum will be integrated across subject areas using the themes and topics that are based on understanding, experience and the surrounding evvironments.”8 Jelaslah disini, bahawa kontruktivisme adalah satu pengajaran dan pembelajaran adalah berdasarkan kepada pengetahuan, kefahaman dan pengetahuan sedia pelajar ada yang dapat dikaitkan dalam kehidupan seharian. Menurut Mc Brien dan Brandt (1997) menjelaskan bahawa konstruktivisme adalah satu pendekatan pengajaran berdasarkan penyelidikan cara manusia belajar.9 Oleh itu, guru harus memberi peluang pelajar untuk menonjolkan bakat atau kebolehan serta mengembangkannya potensi mereka. Pengajaran guru hendaklah berpusatkan murid atau dikenali sebagai “student centred”. Motivasi adalah merupakan kunci kepada pembelajaran iaitu menggalakkan penemuan inkuiri, perassan ingin tahu dan inisiatif pelajar. Oleh yang demikian, untuk memperkenalkan guru-guru dengn idea konstruktivisme adalah memerlukan guru berubah bukan sahaja dari aspek pandangan mereka mengenai pembelajaran malahan juga amalan-amalan mereka di dalam bilik darjah. Jesteru itu, untuk memastikan pembelajaran berjaya dan mencapai objektifnya, amalan pembelajaran guru dalam bilik darjah perlu berorentasikan pembelajaran melalui pengalaman sedia ada pelajar berasaskan aktiviti-aktiviti yang menyeronokkan.

3. CABARAN-CABARAN DALAM PERSEDIAAN GURU-GURU DALAM MENGHADAPI CABARAN SPN21
Kewujudan sistem Pendidikan Negara ABAD ke 21 ( SPN 21) membawa impak yang besar kepada semua lapisan guru samada guru pelatih mahupun guru yang sedang berkhidmat. Guru terpaksa mengubah persepsi lama kepada persepsi baru selaras dengan keinginan SPN 21 melalui pengajaran dan pembelajaran. Sistem Pendidikan Negara Abad 21 atau SPN 21 yang bertujuan untuk memperkasa modal insan negara dalam menghadapi

8 The National education system for the 21st century, Ministry of Education,pg 57 9 Mohd Yussof Abdullah. (2008). Pengetahuan Pedagogi Guru, hlm.14

cabaran-cabaran pembangunan di era globalisasi ini. Ini bermakna guru telah diuji keupayaanya agar dapat beradptasikan dan merupakan satu cabaran kepada seorang guru. 3.1 Guru sebagai insan yang mempunyai nilai-nilai luhur yang tinggi "Whether the educational system is old or new, it will always be challenging. Teaching as a career in itself is challenging. Teaching comes from the heart and if you are sincere, the challenges will be wholeheartedly met” – Brunei Times10 Samada sistem pendidikan adalah dalam kaedah lama mahupun baru, ianya tetap adalah satu cabaran guru kerana kerjaya seorang guru adalah mencabar. Oleh yang demikian untuk mendapat suasuana pengajaran yang efektif, guru haruslah mempunyai sifat nilai-nilai murni berupaya untuk membentuk perwatakan murid dengan pelbagai keteguhan nilai diri Ini terbukti di dalam kurikulum SPN21, kementerian pendidikan meinginkan penerapan nilainilai murni sebagai penerapan nilai teras dan sikap iaitu seperti sikap berdikari, bertakwa,berdaya saing (Competitive), Siapsaga dan sebagainya.
11

. Dengan hal yang

demikian, pelajar tersebut terdidik ke arah pembentukan yang lebih baik dan positif 3.2Memperkukuhkan kompetensi dalam teknologi infokomunikasi (ICT) secara meluas kementerian pendidikan telah mengariskan lapan strategi untuk mencapai hasrat sistem pendidikan Negara abad ke 21, iaitu diantaranya ialah memperkukuhkan kompetensi dalam teknologi infokomunikasi (ICT) bagi penuntut, guru dan pentadbir pendidikan termasuk integrasi ICT ke dalam kurikulum sekolah12. Ini ada dijelaskan guru hendaklah mengunakan ICT di dalam kaedah pengajaran dengan lebih banyak .Ini adalah merupakan satu cabaran pada seorang guru bahawa guru dipastikan agar memperolehi keupayaan dan kemahiran dalam ICT di dalam pengajaran dan pembelajaran mereka. Malahan, mata pelajaran yang dikemaskini di dalam SPN 21 adalah banyak memerlukan pengunaan ICT. Jesteru itu Pengunaan alat media dan telekomunikasi seperti sistem komputer riba perlu dijadikan teras dan wajib dalam sistem penyampaian. Hasrat tersebut
10 Hana Roslan. (2009, September 03). SPN 21 set to score top marks. Brunei Times ,p.4 11 SPN21 Terlaksana sepenuhnya 2011 (Lidah Pengarang. Pelita Brunei . Bilangan 27. 4/4/09 Sabtu) 12 Wikipedia(2008).Sistem Pendidikan Negara abad ke 21 diperolehi pada 10 Oktober 2009 dari http://smrimba.net/Document/SPN21/SPN21%20-%20malay.pdf

bukan sahaja pada seorang guru malahan guru perlu memastikan pelajar mereka mempunyai pengetahuan dan mempunyai kemahiran ICT untuk menjadi pelajar lebih kreatif dalam pelajaran mereka. Adalah yang memainkan perana penting untuk memberikan dorongan kepada pelajar untuk lebih berpengalaman dan mampu bersaing secara global hingga ke peringkat antarabangsa . Ini telah dijelaskan oleh kementerian pendidikan bahawa: “ICT skills hava become an integral part of the 21st century education. They should be mastered by students in line with the rapid advancements and globalisation”13 3.3 Menguasai tiga domain (taksonomi bloom) secara efektif Antara lain, di dalam sistem pembelajaran dan pengajaran sebelumnya, guru lebih menfokuskan kepada pembentukan domain kognitif, intelek dan menguji psikomotor pelajar. Memandangkan pengajaran dan pembelajaran pada SPN 21 lebih berkonsepkan kepada “fun, play and learn more”.14 Oleh itu,guru perlu membuat perubahan dalam konsep pengajaran yang menfokuskan kepada menarik perhatian pelajar. Guru perlu meaplikasikan dan menerapkan domain afektif di dalam pengajaran agar guru dapat menyelami perassan dan emosi pelajar. Ini untuk memastikan pelajar untuk sentiasa minat di dalam sesuatu pelajaran bukan kerana terpaksa atau dipaksa.Dengan hal yang demikian, ini adalah merupakan satu cabaran seorang guru untuk membentuk pembelajaran pelajar. Sepertimana menurut SPN 21 adalah “All the key learning areas aim at nurturing learners so that they become intellectually, spiritually, emotionally and physically balanced individual”15 Jelaslah disini, bahawa kunci utama ialah bukan sahaja untuk meningkatkan daya intelek pelajar tapi hendaklah ada meningkatkan dan menerapkan nilai-nilai spiritual dan emosi 3.4 Guru mempersiap siaga dalam memperluaskan pengetahuan dalam pelbagai aspek Guru perlu sentiasa bersiap sedia di dalam memperluaskan pengetahuan di dalam pelbagai aspek. Guru tidak terhad kepada pengetahuan-pengetahuan pada sesuatu yang di ajarkan sahaja. Perkara ini adalah merupakan satu cabaran kepada guru agar guru perlu bersifat proaktif di dalam semua bidang kemahiran. Hal ini ada ditekankan bahawa dalam
13 The National education system for the 21st century, Ministry of Education,pg 31 14 Norliah binti Md. Zain (2008). SPN 21 bawa perubahan besar pendidikan negara. Diperolehi
pada 10 Oktober 2009 dari http://www.pelitabrunei.gov.bn/news/pelita/09nov/index.htm

15 The National education system for the 21st century, Ministry of Education,pg 35

meneraju SPN 21, tenaga pelajar perlu “up to date”. Ini adalah untuk memastikan bahawa para guru sentiasa meningkatkan kemahiran melalui latihan dalam perkhidmatan untuk memberikan latihan semula dan memperolehi pengetahuan serta kepandaian yang terbaru dan terkini16. Sebagai contoh seorang guru tidak hanya tahu mengenai tentang pengetahuan pendidikan seni visual malahan perlu berkebolehan di dalam pelbagai bidang, seperti muzik dan drama dan sebagainya. Ini juga memastikan untuk membentuk para pelajar agar menjadi generasi muda yang berkualiti yang kukuh jati dirinya serta mempunyai “International Outlook” supaya mampu bersaing dan bertahan.

16 Ak. Jefferi Pg Duraman (2009) .Lebih ramai pelajar perolehi pendidikan tinggi. Di perolehi pada
15 Oktober 2009 dari http://www.pelitabrunei.gov.bn/news/pelita/3apr/berita02.htm

4. KAEDAH STRATEGI, PENDEKATAN, TEKNIK PENGAJARAN YANG DIGALAKKAN DALAM SPN21
Dalam proses pembelajaran dan pengajaran, konsep kaedah, strategi, pendekatan dan teknik pengajaran sering digunakan di sekolah. Ianya adalah merupakan perkara asas untuk membentuk sesuatu rancangan pelajaran harian yang sempurna oleh seorang guru. Walau bagaimanapun , ke empat-empat konsep ini sering menimbulkan kekeliruan di kalangan guru. Ini kerana ciri-ciri yang terdapat di antara konsep pendekatan, kaedah, teknik dan strategi saling berkait dan saling melengkapi di antara satu sama lain. Ke empat konsep ini amat berguna bagi guru terutamanya pada guru pelatih yang menjalankan latihan mengajar supaya ilmu pedagogi ini dapat dipelajari dan diamalkan di dalam bilik darjah 4.1 Pendekatan PENDEKATAN Pengertian Mengikut Kamus Dewan (1998), pendekatan adalah merupakan cara atau langkah-langkah yang di ambil bagi memulakan dan melaksanakan sesuatu tugas seperti mengatasi masalah 1. Pengajaran adalah berdasarkan objektif pelajaran yang telah ditentukan 2. Objektif-Objektif yang hendak dicapai adalah berbentuk jangka panjang 3. Berlandaskan teori, prinsip dan model 4. Pendekatan adalah dianggap benar tanpa memerlukan bukti atau alasan 5. Ianya adalah mendukung semua teori 1. 2. 3. 4. Pendekatan Induktif Pendekatan Deduktif Pendekatan Elektif Pendekatan Tematik

Cir-ciri

Jenis pendekatan

Kaedah yang diggalakan di

Pendekatan Tematik

dalam SPN 21 . Jadual 4.1 ciri –ciri pendekatan dan yang digalakan di dalam SPN21

Menurut Edward M.Athony (1963) di dalam buku Moh song Sang, pendekatan ialah satu set andaian yang saling berkait rapat dengan proses pengajaran dan pembelajaran yang mempunyai unsur aksiomatik17. Sebagai contoh di dalam pendekatan induktif adalah menekankan pembentukan konsep,aplikasi prinsip-prinsip dan interprestasi data. Jelaslah disini adalah aksiomatik iaitu ia diterima sebagai benar tanpa keraguan atau memerlukan bukti tambahan. Oleh yang demikian, para guru harus tahu pendekatan apa yang ingin digunakan atas hasrat SPN 21 yang meinginkan pengajaran dan pembelajaran yang berasaskan teori dan falsafah. Setiap pendekatan hendaklah mencerminkan satu pandangan atau pendapat tentang hakikat satu matlamat pelajaran. Ia bertujuan untuk memudahkan murid menerima dan memahami isi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Dengan adanya pendekatan guru dapat membuat tanggapan asas yang akan dijadikan prinsip amalan bilik darjah 4.2 Kaedah KAEDAH Pengertian Kaedah ialah cara atau peraturan membuat sesuatu

Cir-ciri

1. Satu siri tindakan guru yang bersistematik dan berurutan serta bertujuan mencapai objektif 2. Dalam mencapai objektif adalah spesifik iaitu bercorakan jangka pendek pada sesuatu pelajaran. 3. Kaedah ini adalah cara mendekati sesuatu objektif

17 Mok Soon Sang. (2001). Siri Pendidikan Perguruan Pedagogi untuk kursus diploma perguruan semester 3. Subang Jaya : Ipoh perak. Hlm 51

pelajaran dengan langkah-langkah penyampaian yang tersusun dan teratur Jenis kaedah 1. Kaedah Bercerita 2. Kaedah Penerangan 3. Kaedah Demostransi 4. Kaedah Penyoalan 5. Kaedah Lawatan Kaedah Projek Kaedah Inkuiri Penemuan Kaedah Bermain

Kaedah yang diggalakan di dalam SPN 21

Jadual 4.2 ciri –ciri kaedah dan yang digalakan di dalam SPN21 Menurut Edward M. Anthony (1963) di dalam buku Mok Soon Sang, teknik mengajar adalah merujuk kepada satu muslihat atau strategi atau satu kemahiran yang digunakan oleh guru dengan tujuan untuk mencapai objektif pelajaran secara optimum18. Teknik adalah merujuk kepada unit-unit kecil yang terkandung di dalam seseautu Di dalam konteks pendidikan, teknik mengajar ini adalah merujuk kepada kemahiran guru digunakan untuk pengelolaan dan perlaksanaan kaedah mengajar dalam sesuatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran 4.3 Teknik. TEKNIK Pengertian Cara menjalankan pelbagai langkah dalam pengajaran

Cir-ciri

1. Merujuk kepada kemahiran guru mengelola dan melaksanakan kaedah mengajar yang telah dilaksanakan. 2. Mengambil kira factor latar belakang pelajar dalam menentukan teknik yang dipilih 3. Pengendalian yang benar-benar berlaku di dalam bilik darjah

18 Mok Soon Sang. (2001). Siri Pendidikan Perguruan Pedagogi untuk kursus diploma perguruan semester 3. Subang Jaya : Ipoh perak. Hlm 52

Jenis teknik

1. Teknik bercerita 2. Teknik bersyarah 3. Teknik perbincangan 4. Teknik demonstrasi 5. Teknik Latihan Tubi dan Hafalan 6. Teknik Penyoalan 7. Teknik Sosiodrama 8. Teknik main peranan 9. Teknik Simulasi 10. Teknik Penyelesaian Masalah 11. Teknik sumbangsaran 12. Teknik permainan 1. 2. 3. 4. 5. Teknik Sumbangsaran Teknik Penyelesaian Masalah Teknik Simulasi Teknik Perbincangan Teknik Permainan

Teknik yang diggalakan di dalam SPN 21

Jadual 4.3 ciri –ciri teknik dan yang digalakan di dalam SPN21 Di dalam Jadual 1.2, teknik permainan ini juga memainkan peranan penting di dalam pembelajaran dan pengajaran memandangkan SPN 21 adalah berkonsepkan “fun,play and more” Oleh yang demikian,. Ini terbukti Sekolah Rendah Ahmad Tajudin di Daerah Belait, teknik nyanyian dan pelbagai permainan seperti permainan susun suai gambar (jigsaw puzzle) telah diterapkan di sekolah19. Dengan adanya teknik pengajaran guru seperti ini dapat menarik perhatian pelajar serta galakkan mereka untuk berfikir di luar kotak 4.4 Strategi STRATEGI Pengertian Mengikut kamus Dewan (1998) strategi adalah merupakan yang teratur untuk mencapai matlamat atau kejayaan

Cir-ciri

1. Merujuk kepada kebijaksanaan, memilih pendekatan,kaedah dan teknik pengajaran berdasarkan objektif pelajaran yang ditentukan

19

Menteri Pendidikan tinjau sekolah rendah kerajaan Daerah Belait (2008) . Diperolehi pada 15 Oktober 2009 dari http://www.brunet.bn/news/pelita/05sept/didik.htm

2. Lebih mengambil kira objektif dalam jangka

panjang dalam sesuatu pendekatan dengan berkesan 3. Ianya mengambil kira segala aspek pembelajaran termasuklah pemilihan bahan dan sebagainya Jenis kaedah 1.Strategi berpusatkan Guru 2.Strategi berpusatkan Pelajar 3,Strategi berpusatkan Bahan/Media Kaedah yang diggalakan di dalam SPN 21

1. Strategi berpusatkan Pelajar

Jadual 4.4 ciri –ciri strategi dan yang digalakan di dalam SPN21 Di dalam strategi pengajaran dan pembelajaran adalah menegaskan kepada kepandaian seorang guru dalam memilih, menyusun dan mengurus sesuatu rancangan dengan tujuan untuk menghasilkan pecapaian yang optimum. Di dalam SPN 21 menekankan kepada strategi berpusatkan pelajar untuk menggalakan mereka untuk aktif di dalam suasuana pembelajaran dan pengajaran mereka di sekolah

5.KLASIFIKASIKAN CARA-CARA PENGAJARAN YANG DIGALAKKAN OLEH SPN21 MENGIKUT KAEDAH, STRATEGI, PENDEKATAN DAN TEKNIK

Jadual 5.1 : Pendekatan, Strategi, Kaedah dan Teknik yang digalakkan oleh SPN 21
5.2 PENDEKATAN KONSEP INDUKTIF Pendekatan konsep Induktif adalah merulakan satu pendekatan apabila guru memulakan

pengajarannya dengan memberikan contoh-contoh yang khusus dan pada akhir pelajaran, pelajarpelajar akan dapat membuat sesuatu rumusan Contoh-contoh khusus Memerhati, Mengkaji dan mentafsir Membuat generalisasi

Sebagai contoh: burung helang dan burung hantu adalah contoh khusus. Pelajar akan memerhati, mengkaji dan mentafsir iaitu berbulu perlepah. Seterusnya pelajar membuat generalisasi bahawa kesemua burung berbrulu pelepah.

5.2 PENDEKATAN TEMATIK Pedekatan Tematik adalah diertikan sebagai pokok pembicaraan atau topik utama yang dijadikan sesuatu pembicaraan atau kajian20. Pendekatan secara tematik akan membolehkan pelajar menganalisis,membuat generalisasi pengetahuan. Strategi pengajaran tematik adalah berkait rapat dengan aktiviti pengajaran secara berkumpulan. Pendekatan pembelajaran tematik lebih menekankan pada penerapan konsep belajar sambil melakukan sesuatu (learning by doing). Dalam strategi tematik, konsep-konsep dari beberapa mata pelajaran ditimbulkan dan dihubungkait melalui satu tema dan membuat perkumpulan diantara pelajar. Dengan hal yang demikian, ini dapat megembangkan daya intelek pelajar dan bertukar-tukar pendapat di antara satu sama lain. 5.3 STRATEGI PEMUSATAN PELAJAR Manakala dalam konsep strategi, SPN 21 meinginkan pengajaran guru adalah berpusatkan kepada “student centered” atau lebih dikenali sebagai pemusatan pelajar. Prinsip pembelajaran berpusatkan
20 Mok Soon Sang. (2001). Siri Pendidikan Perguruan Pedagogi untuk kursus diploma perguruan semester 3. Subang Jaya : Ipoh perak. Hlm 98

pelajar merupakan satu proses yang aktif. Guru perlu menerima autonomi yang dimiliki oleh pelajar dan memberi penekanan terhadap proses pembelajaran berbanding pengajaran. Di dalam bilik darjah, guru merupakan seorang pemimpin yang demokratik yang membimbing dan menjalani aktiviti pembelajaran pelajar. Jelas di sini juga didalam spn 21 iaitu “The teachers role will change from being a transmitter of facts and information to that of a facilitator of learning”21 Ini bermakna bahawa di dalam pemusatan pelajar, guru hendaklah sebagai fasilitator di dalam sistem pengajaran guru. Komunikasi dan interaksi di antara guru dan pelajar adalah secara dua hala .Selain itu, ujian formatif adalah di beri penekanan dan keputusan ujian kerja kelas digunakan untuk mengkaji kelemahan-kelemahan pelajar. Ini terbukti SPN21 mengubah bagi sistem penilaian mengikut penilaian kendalian sekolah (PKS) atau School- Based Assesment (SBA) secara berterusan hingga ke tahun 7 dan 822. Oleh yang demikian, di bawah strategi pemusatan pelajar, pelajar-pelajar akan menunjukkan sifat kreatif dan berinsiatif. 5.4 KAEDAH PROJEK Konsep Kaedah juga memainkan peranan penting di dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran. Kaedah projek adalah satu kaedah dimana pelajar-pelajar menjalankan sesuatu ujikaji atau kegiatan di dalam situasi yang benar. Kaedah projek meliputi aspek domain kognitif, afektif dan psikomotor. Kaedah ini bukan sahaja dapat menimbulkan lagi minat malahan dapat memberikan motivasi kepada pelajar untuk sikap bertanggungjawab dan berinsiatif. 5.5 KAEDAH INKUIRI Kaedah Inkuiri adalah dikenali sebagai kaedah dapatan. Ia adalah merupakan satu kaedah pengajaran bahasa yang dinamik untuk menimbulkan minat dan daya kreativiti di kalangan pelajar kerana pelajar sering mengemukakan soalan ‘bagaimana’. Oleh itu, ia dapat melatih pelajar mengemukakan pelbagai soalan. Ia juga berperanan untuk membentuk pelajar ke arah domain aras yang tinggi seperti membuat analisis, sinetesis dan penilaian. Oleh yang demikian, ianya adalah sesuai kepada pengajaran SPN21 yang meinginkan pelajar untuk mempunyai paras pemikiran yang tinggi dan pebelajaran yang aktif. Ia juga menggalakan dalam pemikiran intuitif dan menyediakan pelajar untuk membuat andaian daripada data-data logikal. 5.6 KAEDAH LAWATAN

21 The National education system for the 21st century, Ministry of Education,pg 58 22 Wikipedia(2008).Sistem Pendidikan Negara abad ke 21 diperolehi pada 10 Oktober 2009 dari

Selain itu, SPN 21 juga menggalakkan proses pembelajaran dan pengajaran yang mempunyai hubungan bilik darjah dan luar sekolah. Sebagai contoh bagi mata pelajaran sains menjadi keharusan untuk membuat pratikal-pratikal berkaitan dengan luar sekolah. Manakal di dalam mata pelajaran seni lukis juga dimestikan membuat kajian diluar sekolah. Oleh itu, kaedah lawatan adalah merupakan satu kaedah yang digalakkan dalam SPN 21. Ianya bertujuan untuk menyediakan pelajar dengan memperluaskan pengalaman–pengalaman pelajar. Secara tidak langsung, ianya dapat divariasikan kepada aktiviti-aktiviti bilik darjah. Ini terbukti menurut Hajah Junaidah Haji Md Tahir dari guru Sekolah Menengah Sultan Jamalul Alam Sekolah Menengah (SMJA) mengatakan “Field trips give students a different and practical perspective of a particular subject and at the same time, the students can relate to their day-to-day life”23 Oleh yang demikian, kaedah lawatan bukan sahaja dapat mengaitkan kehidupan seharian walhal hasil dari perkaitan tersebut membawa kepada pembelajaran sepanjang hayat. Menurut beliau lagi, atas pelaksanaan kaedah-kaedah baru yang diperkenalkan oleh SPN21 telah membawa peningkatan kepada 20 peratus bagi pencapaian akademik tahun 7 dan 8. Jelas di sini, SPN 21 merevolusikan kaedah-kaedah pengajaran guru kepada yang lebih mencabar dan memberikan penekanan kepada kaedah berunsur penyelidikan.

5.7 KAEDAH BERMAIN Kementerian pendidikan telah menggariskan lapan strategi iaitu diantaranya melabur dalam pendidikan awal kanak-kanak24. Di sini pengajaran dan pembelajaran hendaklah sudah ditingkatkan percapaian dalam pendidikan awal kanak-kanak. Oleh itu, kaedah bermain adalah digalakkan dalam SPN21. Ini adalah kerana aktiviti permainan memberikan peluang kepada kanak-kanak untuk memgembangkan potensi intelek, jasmani, rohani dan sosial di samping mengukuhkan kemahirankemahiran yang baru dipelajari. Ini terbukti semasa kementerian pendidikan meninjau ke sekolah Rendah Ahmad Tajuddin di daerah Belait, kementerian pendidikan telah berpeluang menyaksikan pelbagai teknik pengajaran dan pembelajaran termasuk yang menggunakan teknik nyanyian dan 23 New teaching methods yiels positive results. (2009, April 23). Brunei times diperolehi pada 15
Oktober 2009 dari http://www.bt.com.bn/en/home_news/2009/04/23/new_teaching_methods_yield_positive_results

24 Perencanaan Kemajuan Jangka Panjang Negara Brunei Darussalam m.s 17

pelbagai permainan seperti permainan susun suai gambar (jigsaw puzzle) 25. Kaedah ini telah mula diaplikasikan oleh guru terutamanya bagi sekolah-sekolah rendah untuk penarikan minat. 5.8 TEKNIK BRAINSTORMING Selain itu, dalam pengunaan teknik pengajaran, guru perlu mengetahui tahap umur, kebolehan pelajar dan bergantung kepada bahan-bahan pengajaran yang sedia ada. Yang paling penting, setiap teknik pengajaran yang digunakan seharusnya membantu pelajar dalam mencapai objektif. Teknik yang diggalakan di dalam SPN 21 adalah pengunaaan teknik percambahan fikiran atau dikenali sebagai ”brainstorming” Ia adalah merupakan satu sesi perbincangan yang membolehkan setiap ahli kumpulan menyumbangkan pendapat dan idea. Pengunaan teknik percambahan fikiran menggalakan pelajar untuk menggunakan prinsip 5W iaitu What? Why? Who? Where? How?. Dengan hal ini boleh mengembangkan intelek pelajar dan menghasilkan generasi pemikir sebagai mana hasrat bagi SPN 21. Secara kesimpulannya, sistem pengajaran dan pembelajaran di dalam SPN 21 adalah memastikan bahawa pembelajaran berasaskan tugasan dan penyelidikan. Oleh itu, para guru yang memainkan peranan penting untuk menerapkan pelajar ke arah budaya penyelidikan. Dalam hasrat wawasan 2035 mengharapkan generasi muda iaitu pelajar untuk lebih analitikal, kreatif dan inovatif serta yakin menghadapi cabaran semasa dan masa hadapan.

1. IMPLIKASI KEPADA PENGAJARAN-PEMBELAJARAN PENDIDIKAN

SENI DALAM KONTEKS INI Menurut Iberahim Hassan (2000) menjelaskan pendidikan seni adalah suatu bidang ilmu yang boleh memberi pendidikan yang mana mencabar keupayaan individu membuat pemerhatian, pengamatan, penaakulan, pemilihan, pentafsiran dan penterjemahan idea kepada bahan atau media26. Konsep Seni Dalam Pendidikan menyentuh bidang Seni Visual, Seni muzik dan Seni Pergerakan dalam pembelajaran dan perkembangan kanak-kanak. Secara umumnya, Seni Dalam Pendidikan boleh merangkumi bidang-bidang seperti muzik, teater,
25
Menteri Pendidikan tinjau sekolah rendah kerajaan Daerah Belait (2008) . Diperolehi pada 15 Oktober 2009 dari http://www.brunet.bn/news/pelita/05sept/didik.htm

26 Mohd Afiffudin bin Mohd Takiuddin (2008). Mengapa pelajar kurang meminati subjek seni. Diperolehi pada 16 Oktober 2009 dari http://www.scribd.com/doc/19407809/mengapa-pelajar-kurang-meminati-subjekpendidikan-seni

puisi, tarian, seni visual, fotografi dan sebagainya. Jesteru itu, SPN21 bukan sahaja menjadikan pendidikan seni tampak sebagai pelajaran teras, malahan pendidikan muzik dan drama sudah mula diterapkan sebagai pembelajaran baru dalam SPN abad ke 21 Pendidikan seni di sekolah dapat memberikan manfaat kepada pelajar yang mana dapat mendedahkan kepada mereka keperluan seni dalam bidang pekerjaan. Melalui ilmu yang diberikan, pelajar dapat mengaplikasikannya di alam pekerjaan. Sebagai contoh terdapat banyak bidang kerja yang memerlukan seni dalam pelaksanaannya. Antaranya ialah bidang seni bina, industri,pengiklanan, perfileman, grafik komputer, dan banyak lagi. Oleh kerana itu, kementerian pendidikan memberikan peluang kepada pelajar untuk menjadikan pendidikan seni ini adalah satu mata pelajaran yang penting untuk dihayati oleh pelajar. Ini bukan sahaja untuk mengembangkan pengetahuan pelajar malahan dapat menyumbang kepada kekurangan tenaga kerja mahir tempatan untuk membangunkan negara di negara Brunei Darussalam Guru pendidikan seni haruslah mempelbagaikan kemahiran dalam methode pengajaran. Sebagai contoh dalam mengunakan kaedah inkuiri atau penerokaan di dalam pembelajaran dan pengajaran seni. Kaedah ini mampu melahirkan pelajar untuk mempunyai tahap pemikiran dan kreativiti yang tinggi. Di dalam spn 21 ada menyatakan bahawa ”students must be able to absorve, evaluate and analyse all forms of art processes and products rationally”27 Jelaslah disini, ia jua dapat meningkatkan keupayaan dalam kemahiran berfikir seperti menyelesaikan masaalah, membuat analisis, sintesis dan penilaian melalui perasaan, ekspresi dan imaginasi. Sejerus itu, membawa pada penarikan minat murid. Pendidikan seni adalah merupakan satu mata pelajaran teras yang telah dilaksanakan oleh kementerian pendidikan di dalam SPN 21. Pendidikan seni di dalam SPN 21 menggalakkan pelajar untuk meneroka hasil seni dan untuk menggalakkan kreativiti pelajar. Dengan adanya hasil kajian dan penerokaan dibuat, ini membantu pelajar untuk mendapat pengalamanpengalaman baru dan meningkatkan kemahiran pelajar. Hal ini ditekankan oleh kementerian pendidikan bahawa kementerian pendidikan meinginkan dalam pembelajaran sukan dan kesenian di dalam percapaian terbaik dan menggalakan pembelajaran sepanjang hayat28
27 The National education system for the 21st century, Ministry of Education,pg 38 28 Wikipedia . (2009, 27 Januari). Perlaksanaan SPN 21 dapat menanai wawasan 2035. Pelita Brunei, p ??

PENUTUP Secara kesimpulannya. SPN 21 membawa kepada perubahan besar di dalam sistem pendidikan negara terutamanya kepada gaya pembelajaran dan pengajaran di sekolah. Guru terpaksa mengubah persepsi untuk lebih bertoleransi dan kreatif di dalam hal methode pembelajaran memandangkan perubahan ini adalah berdasarkan kepada konsep pengajaran yang menfokuskan kepada penarikan minat. Dengan adanya pelaksanaan yng baik dikalangan guru, ianya setentunya membolehkan pendidikan sekolah untuk bersaing secara global dengan ahli ASEAN serantau lain. Oleh itu, penting bagi setiap guru untuk mula membuka minda, membuka mata dan telinga serta memahami apa yang dihasratkan oleh SPN 21 agar SPN 21 akan berjaya menghasilkan sistem pendidik yang cemerlang dan mampu mengeluarkan individu Brunei yang berminda besar dan pandangan jauh dan juga mendatangkan generasi muda dengan budaya berfikir ke arah kreatif dan kritis serta mampu menjadi tidak hanya kompetitif diperingkat kebangsaan tetapi antarabangsa Guru perlu ingat bahawa menurut Zelzy Shahar Al- Johary (2007:2) guru perlu memahami bahawa yang hendak belajar dan menimba pengalaman itu ialah pelajar,maka sudah menjadi resmi dalam dunia pendikian, guru seharusnya mendedahkan sebanyak mungkin pengetahuan dan pengalaman yang ada untuk dikongsikan sama ada di dalam atau di luar bilik darjah. Oleh yang demikian, guru yang memberikan satu usaha yang baik demi untuk pelajar dapat memberikan kesan yang cemerlang kepada pelajar tersebut. Jadinya di sini, guru perlu menjadi seorang yang professional, kreatif untuk menjadi pembimbing yang berkesan.