SEKOLAH MENENGAH TEKNIK TUANKU JAAFAR PUSAT SUMBER SEKOLAH

BIDANG TUGAS AHLI JAWATANKUASA KERJA PSS 2009

PENYELARAS Pn Normali bt Abdul Ghani • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Merancang dan mengajar Matapelajaran antara 6 hingga 8 waktu seminggu Merancang dan melaksanakan dasar dan program tahunan PSS bersama-sama pengetua, kakitangan PSS, guru dan pelajar sekolah Merancang dan mengurus belanjawan tahunan PSS bersama AJK Kurikulum sekolah Merancang pemerolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif, seimbang dan kemaskini. Merancang dan melaksanakan Program Kemahiran Maklumat dan perkhidmatan PSS yang dapat menyokong pelaksanaan P&P Merancang dan mengurus program pembacaan (Program NILAM) dan pembudayaan ilmu. Merancang, melaksana dan menyelaras program pembangunan staf dan program latihan dalaman berhubungan dengan PSS. Merancang dan mengurus program promosi PSS Bekerjasama dengan guru-guru dalam pelaksanaan P&P berasaskan sumber Berhubung dan bekerjasama dengan PSPN/ Perpustakaan Awam untuk meningkatkan perkhidmatan dan program PSS Menyelia dan mengurus bahan – bahan PSS Menyedia dan mengedar minit mensyuarat JK Induk/Kerja Pusat Sumber Sekolah Memantau dan mengawal selia pelaksanaan program PSS Melaksanaan tugas semakan stok dan iventori peralatan PSS Mempromosi dan menjadi ahli Persatuan Perpustakaan/ Pusat Sumber Sekolah Negeri Menjalankan penyelidikan / kajian tindakan berhubung dengan perkhidmatan PSS Menyediakan laporan serta analisis pelaksanaan pembangunan, pengurusan, program dan aktiviti serta kewangan PSS Menghantar data dan laporan pelaksanaan Program PSS khasnya Laporan Pusat Sumber Sekolah dan NILAM kepada BTP melalui PKG dan PSPN pada bulan Oktober setiap tahun. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengurusan sekolah dari masa ke semasa.

1

GURU PERPUSTAKAAN Pn. Nor Faizah bt Idris (K) Pn. Noriza bt Ab Latif • Menyediakan dan memaparkan semua carta. Contohnya carta organisasi • Merancang dan menyediakan peruntukan tahunan. • Memilih dan mendapatkan bahan-bahan bercetak. • Merancang aktiviti bagi menggalakkan pinjaman bahan-bahan bercetak di perpustakaan • Mengemaskini fail dan stok • melengkapkan sistem pengautomasian PSS, bahan buku & bukan buku. • Memberi khidmat nasihat dan kepakaran • Merancang aktiviti tahunan Perpustakaan • Menjilid majalah dan keratan akhbar (Buku Skrap) • Menyediakan jadual pinjaman. • Memilih dan menguruskan perlantikan pengawas perpustakaan. • Membuat jadual dan memastikan pengawas perpustakaan menjalankan semua tugas yang ditetapkan. • Menceriakan Perpustakaan • Membuat bancian dan penilaian pinjaman setiap bulan • Mengklasifikasikan & mengkatalog bahan-bahan bercetak • Menguruskan Menu PSS • Menyelaras Petty Cash • Merancang Program Galakan Membaca • Melengkapkan Papan Kenyataan dengan maklumat terkini • Menjalankan Kajian Tindakan. • Menjalankan mesyuarat jawatan kuasa kerja perpustakaan bersama AJK guru yang lain bagi melancarkan perjalanan perpustakaan • Menyediakan minit mesyuarat • Merancang kursus dalaman bagi pengawas perpustakaan • Memastikan iventori yang dipaparkan diperpustakaan meliputi semua peralatan yang ada • Menyediakan sijil kepada AJK tingkatan 5

2

GURU SALC Pn. Fauziah Hanim bt Baharuddin (K)
• •

Memilih dan membeli bahan-bahan bercetak. Menggalakkan pinjaman bahan-bahan bercetak di bilik SALC • Mengemaskini fail dan stok • Merancang aktiviti tahunan bilik SALC • Menyediakan jadual pinjaman dan penggunaan. • Melantik AJK di kalangan pelajar untuk menguruskan bilik SALC • Membuat jadual dan memastikan pengawas bilik SALC menjalankan semua tugas yang ditetapkan. • Mencantik dan menceriakan Bilik SALC • Mengklasifikasikan & mengemaskini bahan-bahan bercetak • Merancang Program Galakan Membaca • Program galakan penggunaan bilik SALC bagi tujuan P&P • Melengkapkan Papan Kenyataan dengan maklumat terkini • Menjalankan mesyuarat jawatan kuasa kerja bilik SALC bersama AJK pelajar • Menyediakan minit mesyuarat • Memastikan iventori yang dipaparkan dibilik SALC meliputi semua peralatan yang ada • Mengalakkan pelajar membuat penghasilan sendiri seperti kad ucapan dan buku skrap. • Membantu jawatan kuasa perpustakaan jika perlu • Menyediakan sijil kepada AJK tingkatan 5

3

RADIO SEKOLAH Pn. Rasidah bt Abd Manaf • Memastikan bilik radio sekolah dalam keadaan yang baik , ceria dan berfungsi. • Mengendalikan radio sewaktu rehat. • Menyediakan jadual rancangan radio • Melantik DJ, juruteknik dan penerbit yang berkelayakan di kalangan pelajar tingkatan 4 dan 5. • Memastikan rancangan radio sekolah berjalan lancar. • Memilih dan membeli CD lagu yang sesuai untuk diperdengarkan kepada warga sekolah • Menyediakan borang pengumuman untuk digunakan oleh semua guru dan memastikan pengumuman hanya dibuat pada waktu rehat atau waktu akhir persekolahan sahaja. • Membantu jawatankuasa lain dalam pengurusan PSS. • Menjalankan mesyuarat jawatan kuasa kerja radio dan menyediakan minit mesyuarat. • Menyediakan sijil kepada AJK tingkatan 5. • Mendokumentasikan semua maklumat. • Memastikan rancangan radio sekolah adalah merentasi kurikulum – dapatkan bahan-bahan siaran daripada semua Ketua-ketua Panitia.

4

GURU PENYELARAS NILAM Pn. Hjh Nor Hayati bt Abdul Ghani – T5 Pn. Noorul Khairien bt Abdul Malek – T4 • • • Memahami dasar dan matlamat program Memberi taklimat kepada pelajar mengenai kepentingan program NILAM Merancang, melaksana, menyelaras dan memantau perjalanan program NILAM • Membina jadual dan memastikan guru-guru Bahasa membawa pelajar ke perpustakaan dalam waktu P&P • Memastikan semua pelajar memiliki buku rekod NILAM. • Memastikan buku rekod membaca pelajar ditanda tangani. • Mengedarkan buku rekod membaca jika perlu • Menganjurkan sebarang aktiviti untuk meyokong program NILAM bersamasama Ketua Panitia BM dan BI serta guru Perpustakaan. • Menjalankan mesyuarat program NILAM dan menyediakan minit mesyuarat. • Menyimpan rekod, minit mesyuarat dan surat menyurat • Memilih AJK pelajar untuk membantu semasa merekodkan data terkini. • Merekodkan data bacaan pelajar pada 1hb Mei dan 1hb November 2009 • Menjadi urusetia untuk pemberian anugerah NILAM peringkat sekolah • Memastikan jenis sijil sama ada gangsa, perak, emas dan NILAM untuk dianugerahkan kepada pelajar tingkatan 5

5

BILIK TAYANG Pn. Juhaida bt Hamid

Melantik pengawas bertugas dan membantu guru dalam mengemaskini susunatur kerusi, bilik dan bahan. • Memastikan OHP/ Visualizer / Komputer dan LCD dan semua peralatan elektrik sentiasa dalam keadaan selamat dan boleh digunakan. • Memastikan sistem pinjaman alat dan bahan-bahan media dibuat secara sistematik dan berkesan. • Memastikan pergerakan alat atau bahan direkodkan melalui Penyelaras PSS • Meningkatkan keceriaan & kebersihan Bilik Tayangan. • Menyimpan, menyusun atur secara sistematik dan melabelkan semua jenis bahan media milik PSS. • Mempamer dan mengedarkan bahan sokongan perkhidmatan TV /Radio Pendidikan • Membantu menjalankan semua program / aktiviti / projek PSS. • Mendokumentasikan semua maklumat.

6

BILIK BAHAN BANTU MENGAJAR Cik Yeo Kim Yen • Melantik pengawas bertugas dan membantu guru dalam mengemaskini bilik dan bahan. • Mengklasifikasi & Mengkatalog semua bahan media cetak / bukan media cetak di bilik BBM. • Memastikan BBM dalam keadaan baik dan boleh dipinjam oleh guruguru. • Memastikan sistem pinjaman alat dan bahan-bahan media dibuat secara sistematik dan berkesan. • Meningkatkan keceriaan & kebersihan Bilik BBM. • Menyimpan, menyusun atur secara sistematik dan melabelkan semua jenis bahan media dan BBM yang terdapat dalam bilik BBM. • Mengedarkan Rekod Penggunaan BBM guru di dalam kelas kepada pelajar yang bertugas mencatat di setiap kelas dan mengumpulkannya semula. • Mengedarkan BBM kepada semua Ketua Panitia • Mempamerkan senarai BBM di papan kenyataan dalam bilik BBM dan luar bilik guru. • Mengedarkan CD kepada semua guru – bagi tujuan penghasilan BBM Powerpoint dan mencatatkan guru-guru yang telah menghantar. • Membantu menjalankan semua program / aktiviti / projek PSS. • Mendokumentasikan semua maklumat.

7

PROGRAM AKHBAR DALAM DARJAH Pn. Ernieza bt Tulisman • Melantik pelajar bertugas dan membantu guru menguruskan pengedaran akhbar-akhbar ke bilik-bilik darjah dan bilik guru. • Memastikan pengedaran surat khabar berjalan lancar. • Memaklumkan sebarang masalah ke Penyelaras PSS untuk tindakan selanjutnya. • Mengedarkan surat khabar BH dan NST secara bergilir selang seminggu untuk tingkatan 4 dan tingkatan 5. • Memaklumkan kepada Penyelaras PSS jika tidak hadir ke sekolah atau bertugas di tempat lain. • Mengutip bayaran surat khabar daripada guru-guru yang membuat tempahan pada setiap hujung bulan dan menyerahkannya kepada Penyelaras PSS. • Memberi saguhati kepada pelajar yang menguruskan pengedaran surat khabar.

8

BULETIN SEKOLAH Pn. Noriza bt Ab Latif (K) Pn. Juliza bt Abdullah Pn. Hjh Ramlah bt Abd Jalil

Melantik AJK pelajar untuk membantu menyediakan grafik. • Mencatatkan aktiviti yang berjalan sepanjang bulan dan menentukan guru penyedia artikel serta menghubungi mereka. • Mendapatkan gambar-gambar aktiviti sepanjang bulan tersebut daripada Pn. Normali. • Menyediakan artikel bagi aktiviti yang tiada pengarangnya. • Menghantarkan buletin kepada Ketua dan Penolong Pengarang untuk membuat semakan. • Mengeluarkan Buletin Sekolah sebelum atau pada 10 hb setiap bulan berikutnya. • Mencetak buletin warna - 16 :untuk diserahkan kepada Pn. Rohana - 1 : untuk papan kenyataan di bangunan pentadbiran 2 : untuk fail PSS - 1 : untuk fail buletin di pejabat - 1 : untuk papan kenyataan makmal komputer • Fotostat buletin hitam putih – 22 salinan untuk setiap kelas kecuali bulan Januari sahaja 11 salinan. • Menyediakan sijil kepada AJK pelajar jika ada.

9

BIDANG TUGAS PEMBANTU PERPUSTAKAAN Pn. Effa Riza @ Melati bte Ramdzan • • • • • • • • • • • • • • • • • Membantu menguruskan proses peminjaman dan pemulangan buku Merekod penerimaan majalah – majalah baru dan menjilidnya pada hujung tahun Membantu dalam kelancaran penggunaan unit-unit PSS dari segi tempahan dan penggunaan kunci Merekod dan memproses buku – buku baru Merekod dan memproses BBM baru Merekod dan membuat baik pulih buku yang telah rosak Merekod, mengasingkan dan membuat pelupusan bagi buku – buku yang telah rosak Mengemaskini buku-buku stok untuk bahan buku dan bukan buku Mengemaskini sistem pemfailan Menguruskan jualan buku nilam dan kad pinjaman perpustakaan Menyediakan sijil untuk AJK Pusat Sumber Sekolah Membantu menceriakan perpustakaan dan unit – unit PSS Merekodkan penerimaan surat khabar setiap hari Membantu menyediakan buku skrap dan fail tegak keratan akhbar Membantu melengkapkan sistem automasi di perpustakaan Membantu dalam mengemaskini stok iventori dan harta modal Membantu penyelaras PSS dalam kerja – kerja yang perlu

10