MUHAMMADNAZIRDALIMI/GB0789/TUGASAN/SKSJ1043/PMDRAY

PENGENALAN Merujuk kepada e-kamus Dewan Bahasa dan Pustaka (2000-2004), sistem adalah cara atau kaedah untuk melakukan sesuatu, aturan. Sistem juga merupakan kumpulan beberapa bahagian (alat dan lain-lain) yang sama-sama bekerja untuk satu tujuan. Perkhidmatan awam pula adalah merupakan jentera pentadbiran yang bertanggungjawab melaksanakan dasar kerajaan. Perkhidmatan awam jugalah yang menasihati dan memberi pandangan terhadap dasar tersebut. Oleh itu, perkhidmatan awam perlulah melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan prinsip berkecuali dalam pandangan politik. Ia bermaksud bahawa sebuah perkhidmatan awam mestilah bertindak secara bebas, adil dan saksama.1 Jadi, sistem penyampaian dalam perkhidmatan awam negara merujuk kepada bagaimana cara atau kaedah yang diguna pakai oleh pihak kerajaan yang berkuasa melaksanakan tugas dan tanggungjawab menurut prinsip berkecuali atau apa yang disebut sebagai neutrally2 kepada rakyat secara keseluruhannya. Di Malaysia, Bahagian 10, Perkara 132 hingga 148, dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia, telah memperuntukkan berkenaan perihal perkhidmatanperkhidmatan awam; yang mana, menurut perkara 132 (1), perkhidmatan-perkhidmatan awam adalah seperti angkatan tentera, perkhidmatan kehakiman dan perundangan, perkhidmatan awam am Persekutuan, pasukan polis, perkhidmatan awam bersama yang disebut dalam perkara 133, perkhidmatan awam setiap Negeri, dan perkhidmatan pendidikan. Tokoh-tokoh dalam negara seperti Dr Ahmad Atory Hussain, Ahmad Sarji Abdul Hamid, Amrin Buang, Abdul Halim Ali, Anuar Maarof, dan lain-lain; manakala tokohtokoh luar negara seperti Anderson, J.E., Blau, P.M., Darling, B., dan lain-lain, telah banyak menyumbang dalam bentuk penulisan untuk meningkatkan tahap mengurustadbir kerajaan melalui sistem penyampaian perkhidmatan awam. ____________________
1

Ahmad Martadha Mohamed et al., 2007, hlm. 134.

Ahmad Martadha Mohamed et al., Prinsip “neutrality” telah disebut dalam Penyata Mesyuarat Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang diadakan di London pada bulan Januari dan Februari 1957. Prinsip ini telah diterima oleh Suruhanjaya Reid dan kandungannya diguna dalam pembentukan Perlembagaan Malaysia, 2007, hlm. 134—135.

2

1

MUHAMMADNAZIRDALIMI/GB0789/TUGASAN/SKSJ1043/PMDRAY

Melihat perkembangan teknologi maklumat (ICT) pada waktu ini, pihak kerajaan di setiap negara membangun terutamanya, telah berusaha untuk membangunkan prasarana dalam negara masing-masing sebagai persediaan untuk mengguna pakai teknologi terkini yang diperlukan. Ia merangkumi segenap perkara yang bersangkutan dengan kehidupan manusia dekad ini. Bidang ini meliputi komunikasi, jentera, komputer, dan sebagainya. Sememangnya diakui, teknologi ICT telah merubah dunia ke arah hidup yang lebih sofistikated dan ia mempunyai kaitan langsung terhadap tahap sistem penyampaian sektor awam. Setiap urusan dipermudah dan dipercepat melalui kaedah ini, contohnya e-Pendaftaran, e-Perbankan, e-Pembayaran, e-Dagang, ePerolehan, e-Kerajaan, dan sebagainya. akan ketinggalan dan dianggap mundur. Jadi, dengan merujuk kepada sistem penyampaian awam negara dan apakah langkah-langkah yang perlu diambil untuk mempertingkatkan sistem penyampaian sedia ada, ianya akan dibincangkan dalam konteks semasa negara (Malaysia) berdasarkan proses seperti yang ditunjukkan melalui carta aliran berikut: Bagi negara yang tidak mempunyai tingkat teknologi yang kompetitif dengan negara-negara dagangan yang lain, maka negara itu

Memahami apakah yang dimaksudkan dengan konsep dan ciri-ciri perkhidmatan awam dan hubungannya dengan pentadbiran dan dasar awam.

Meneliti sistem penyampaian perkhidmatan awam semasa negara dalam konteksnya di Malaysia.

Mengenal pasti masalah yang wujud dalam sistem penyampaian negara.

Langkah-langkah yang boleh (perlu) diambil untuk meningkatkan sistem penyampaian negara

Cartz 1: Carta aliran di atas menunjukkan proses bagi mengenal pasti langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan sistem penyampaian negara

2

MUHAMMADNAZIRDALIMI/GB0789/TUGASAN/SKSJ1043/PMDRAY

PENTADBIRAN DAN DASAR AWAM Sistem penyampaian dalam perkhidmatan awam sesebuah negara, dikatakan, bergantung kepada corak pentadbiran dan dasar awamnya. Disebabkan itu, kita dapat membuat perbandingan diantara satu negara dengan negara lain terhadap sistem penyampaian yang berbeza-beza mengikut keperluan negara masing-masing. Namun, dari sudut ilmiah, persoalan, apakah yang dimaksudkan dengan pentadbiran awam? Apakah yang dimaksudkan dengan dasar awam? Dan sejauh manakah pentadbiran dan dasar awam mempengaruhi sistem penyampaian dalam perkhidmatan awam sesebuah negara? Merupakan intipati penting kepada perbincangan esei ini. Menurut Ahmad Martadha Mohamed et al. (2007), Gordon dan Milakovich (1995), telah mendefinisikan pentadbiran awam sebagai segala proses, organisasi, dan individu yang terlibat dalam perlaksanaan undang-undang dan peraturan yang diputuskan atau dikeluarkan oleh badan perundangan, eksekutif dan kehakiman, disamping terlibat dalam proses penggubalan undang-undang dan peraturan yang berkenaan. Tambah beliau, Dimock et al. (1983) pula mendefinisikan pentadbiran awam sebagai satu operasi pengeluaran barangan dan perkhidmatan untuk memenuhi kehendak rakyat. Ini juga selari dengan pendapat Woodrow Wilson (Dimock dan Dimock 1964) yang melihat pentadbiran awam sebagai perlaksanaan atau menjalankan urusan kerajaan demi mencapai matlamat memberikan perkhidmatan untuk memenuhi kehendak dan cita rasa rakyat. Manakala Ahmad Atory (1983) memetik dua definisi klasik dari Dwight Waldo yang mengatakan pentadbiran awam sebagai: (i) Sebuah organisasi yang mengurus manusia dan benda-benda untuk mencapai tujuan-tujuan kerajaan. (ii) Satu `seni sains pengurusan' sebagaimana yang dapat dikaitkan dengan hal ehwal sebuah negeri atau negara. Dasar awam merupakan tindakan yang berorientasikan matlamat atau tujuan. Dalam sistem politik moden, dasar awam tidak digubal tanpa tujuan. Selain itu, dasar awam melibatkan haluan atau tindakan kakitangan kerajaan. Misalnya, dasar awam tidak hanya melibatkan keputusan untuk meluluskan undang-undang, atau mengenai sesuatu perkara, tetapi juga keputusan untuk melaksana dan menguatkuasakannya. Dasar awam merujuk kepada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan apa yang diingini. Sebagai contoh, jika Parlimen meluluskan undang-undang bahawa setiap rakyat perlu membayar 3

MUHAMMADNAZIRDALIMI/GB0789/TUGASAN/SKSJ1043/PMDRAY

cukai, tetapi tidak ada tindakan untuk menguatkuasakannya, maka dasar tersebut tidak dapat dilakukan sepenuhnya. Dasar awam boleh digubal dalam bentuk positif atau negatif. Positif bermaksud penglibatan kerajaan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Negatif pula merujuk kepada jika kerajaan membuat keputusan yang dibuat oleh kerajaan ke atas sesuatu perkara, dan membiarkan perkara tersebut selesai dengan sendiri. Dasar awam dalam bentuk positif, dibuat berasaskan undang-undang dan ia berautoriti. Ini bermaksud, setiap anggota masyarakat menerima dasar sebagai sah dan perlu dipatuhi dan deiterima. Masyarakat yang enggan mematuhinya akan diambil tindakan tertentu seperti dikenakan denda atau penjara. Ringkasnya, sesebuah dasar dikatakan berautoriti kerana mempunyai kuasa paksaan yang sah ke atas setiap anggota masyarakat.3 Berdasarkan perincian terhadap maksud pentadbiran awam dan dasar awam seperti yang dibincangkan di atas, sememangnya, sistem penyampaian dalam perkhidmatan awam sangat bergantung dan mempengaruhi secara langsung oleh corak pentadbiran dan dasar-dasar awam di sesebuah negara. Apa yang penting, matlamat dan visi negara perlu jelas, dan dapat diterjemahkan melalui pelaksanaan yang berkesan dan efisyen untuk rakyat secara keseluruhannya.

SISTEM PENYAMPAIAN DALAM PERKHIDMATAN AWAM DI MALAYSIA Malaysia pada ketika ini sedang melangkah memasuki tahun akhir dalam tempoh Rancangan Malaysia Ke-9, yang dijadualkan akan berakhir pada tahun 2010. Disamping itu juga, Malaysia telah memasuki fasa kedua (akhir) ke arah mencapai matlamat Wawasan 2020. Mantan Perdana Menteri ke lima—Tun Abdullah Badawi, dalam pembentangan Rancangan Malaysia Ke-9 di Dewan Rakyat pada 31 Mac 2006, telah menjelaskan bahawa, Misi Nasional yang dirangka, merangkumi lima teras utama sebagai usaha negara menuju Wawasan 2020.

____________________
3

Ahmad Martadha Mohamed et al., 2007, hlm. 32-33.

4

MUHAMMADNAZIRDALIMI/GB0789/TUGASAN/SKSJ1043/PMDRAY

Lima teras tersebut adalah

meningkatkan nilai tambah dalam ekonomi negara,

meningkatkan keupayaan pengetahuan, kreativiti dan inovasi negara serta memupuk ‘Minda Kelas Pertama’, menangani masalah ketidaksamaan sosioekonomi secara membina dan produtif, meningkatkan tahap dan kemampuan kualiti hidup, dan mengukuhkan keupayaan institusi dan pelaksanaan negara. Semasa tempoh RMKe-8 (2000-2005) yang lepas, kerajaan telah menggariskan 11 langkah utama sebagai usaha untuk mempertingkat sistem penyampaian dalam beberapa bidang di dalam perkhidmatan awam, ianya adalah seperti pengurangan karenah birokrasi, perkhidmatan kaunter, pelesenan dan permit, pentadbiran tanah, perkhidmatan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT), usaha memudahkan pelaburan, pengurusan kualiti, perkhidmatan kecemerlangan, pembangunan ICT. Namun, dalam tempoh RMKe-9 (2006-2010), kerajaan telah menggariskan tujuh teras strategik sebagai kesinambungan langkah-langkah yang telah diusahakan di dalam RMKe-8 untuk meningkatkan sistem penyampaian awam negara. Menurut sumber yang dikeluarkan oleh Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU), tujuh teras strategik tersebut adalah, pertama, memberikan tumpuan kepada pentadbiran daerah dan pihak berkuasa tempatan (PBT) sebagai bidang keutamaan dalam meningkatkan penyampaian perkhidmatan.Fungsi dan peranan pejabat daerah akan diperkukuh melalui penstrukturan semula organisasi, perekayasaan proses, pembanguna sumber manusia, penggunaan ICT dan pemantapan peranan dan tangggungjawab pegawai daerah dan agensi yang terlibat. Daerah akan diklasifikasikan sebagai daerah metropolitan, bandar dan luar bandar mengikut tahap keperluan perkhidmatan yang berbeza bagi setiap kategori tersebut. Usaha akan diambil untuk memastikan lebih banyak pejabat daerah, pejabat tanah dan PBT melaksanakan piawaian (standard) MS ISO 9000 untuk proses teras agensi yang berkenaan bagi memastikan keberkesanan sistem pengurusan di peringkat pentadbiran daerah. Contohnya, perlaksanaan projek eTanah, dimana 24 proses utama urusan pentadbiran tanah akan ditambah baik dan diautomasikan melalui penyepaduan teknologi bagi menyokong pelbagai transaksi urusan tanah. Perlaksanaan yang dimulakan di Pulau Pinang dan selepas keberkesanannya dinilai pada tahun 2008, projek ini akan diperluas ke negeri-negeri lain. Selain itu, eConsent merupakan aplikasi tambahan yang dilaksanakan di semua pejabat tanah bagi 5 pengukuran prestasi, pengurusan aduan awam, dan

MUHAMMADNAZIRDALIMI/GB0789/TUGASAN/SKSJ1043/PMDRAY

mempermudah dan mempercepat proses memperoleh persetujuan untuk permohonan pindah milik tanah dan gadaian. Dalam pada itu, One Stop Centre (OSC) di semua PBT akan diperkukuh untuk menyediakan perkhidmatan menyeluuruh dan cepat yang meliputi kelulusan berkaitan urusan perancangan dan pembangunan, pengeluaran lesen dan permit. Kedua, menyediakan interaksi kerajaan-pelanggan yang berkesan melalui pelbagai saluran serta memperkemas sistem dan prosedur kerja. Kerajaan telah memperluas dan menambah baik pusat setempat dan kaunter perkhidmatan, menggalakkan penggunaan saluran elektronik dan peralatan mudah alih di samping menambah baik mekanisme pemantauan dan maklum balas. Mengembangkan perkhidmatan dalam talian melalui Portal mygovernment bagi meliputi semua perkhidmatan utama agensi barisan hadapan, perkhidmatan dalam talian di bawah eKhidmat akan diperkemas dan digabungkan di bawah portal mygovernment. Aktiviti Kerajaan Elektronik dan Akta Transaksi Kerajaan Elektronik Akta akan

dikuatkuasakan dalam tempoh RMKe-9 untuk meningkatkan penggunaan perkhidmatan dalam talian. Ketiga, mengkaji semula dan memperkemas syarat dan keperluan kawal atur. Kerajaan akan mengkaji semula akta dan statut untuk mempermudah dan menghapuskan undang-undang dan peraturan urusan dengan kerajaan supaya pemberian kelulusan permit dan lesen perniagaan yang lebih cepat serta menggalakkan ketelusan. Keempat, memantau dan mengukur prestasi. Perlaksanaan Key Performance Indicator (KPI) dalam sektor awam akan menjadi tumpuan utama dalam melaksanakan pengukuran prestasi dan ianya akan dilaksanakan di semua agensi barisan hadapan dan pejabat cawangan di seluruh negara pada akhir tempoh RMKe-9. Disamping itu, kerajaan akan melaksanakan sistem penggredan untuk semua kementerian dan agensi di bawahnya. Namun baru-baru ini, laporan akhbar Berita Harian bertarikh 26/07/09, Datuk Seri Najib melalui ucapan bertajuk Merevolusi Pengurusan Perkhidmatan Kerajaan: Pencapaian Diutamakan, telah memperincikan KPI setiap enam Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) supaya ianya dapat diukur, yang masing-masing diterajui oleh enam Menteri, iaitu: - Timbalan Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin - Meluaskan akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan; 6

MUHAMMADNAZIRDALIMI/GB0789/TUGASAN/SKSJ1043/PMDRAY

- Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Hishamuddin Hussein - Mengurangkan kadar jenayah; - Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Nazri Aziz - Memerangi rasuah; - Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Sharizat Abdul Jalil - Meningkatkan hidup rakyat berpendapatan rendah; - Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, Datuk Seri Shafie Afdal Memperkasa prasarana luar bandar dan pendalaman; dan - Menteri Pengangkutan, Datuk Seri Ong Tee Kiat - Menambah baik pengangkutan awam dalam jangka masa sederhana. Kelima, memastikan pengurusan sumber manusia berasaskan kompetensi untuk menyokong penyampaian perkhidmatan yang berkesan. Kerajaan akan terus memantapkan pengurusan sumber manusia berasaskan kompetensi untuk memupuk tenaga kerja yang mempunyai sikap, kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan. Usaha tersebut dipikul bersama institusi latihan kerajaan iaitu INTAN, yang berperanan menyediakan latihan eksekutif kepada pegawai tinggi kerajaan dengan penubuhan Pusat Pembangunan Eksekutif dan Kepimpinan Lanjutan. Selain Akademi Kastam Malaysia (AKMAL), Institusi Aminuddin Baki (IAB), Institusi Latihan Kehakiman dan Perundangan (ILKAP) dan Institut Tanah dan Ukur Negara (INSTUN) turut digesa meningkatkan program pembangunan dan latihan. Keenam, Menguruskan aduan awam dalam usaha meningkatkan penyampaian perkhidmatan. Aduan pelanggan akan digunakan untuk menambah baik kelemahan serta mengelakkan kekurangan penyampaian perkhidmatan yang berulang. Pada 24 Februari 2009, satu pekeliling telah dikeluarkan oleh Jabatan Perdana Menteri berkenaan Penambahbaikan Proses Pengurusan Aduan Awam. Isi kandungannya, antara lain lain menyebut tempoh pengurusan aduan awam dipendekkan dari 41 kepada 15 hari bekerja dengan sistem i-Aduan yang telah diperkenalkan oleh Biro Pengaduan Awam. Ketujuh, mengadakan dialog dengan sektor swasta untuk menyokong pertumbuhan ekonomi dan daya saing. Sebagai usaha untuk meningkatkan lagi tahap perundingan dengan sektor swasta, kerajaan akan memaklumkan sektor swasta mengenai dasar dan draf perundangan baru untuk ulasan dan input. Kerajaan akan terus 7

MUHAMMADNAZIRDALIMI/GB0789/TUGASAN/SKSJ1043/PMDRAY

menggunakan

kepakaran,

pengetahuan

dan

pengalaman

sektor

swasta

untuk

memperkukuh mekanisme penyampaian perkhidmatan sektor awam.

ANTARA MASALAH YANG DIKENAL PASTI Melihat kepada situasi semasa negara, sebenarnya sistem sedia ada dan langkah kerajaan untuk meningkatkan sistem penyampaian, agak memadai sekiranya kita membuat perbandingan 10 tahun yang lalu. Namun, melalui perbincangan ini, dengan mengambil pendekatan konsep Satu Malaysia sebagai wadah kepada perubahan perkhidmatan awam, kita akan cuba mengenal pasti kelemahan-kelemahan yang ada untuk menambahbaik sistem penyampaian negara. Berdasarkan pemerhatian yang dijalankan terhadap pentadbiran daerah dan pihak berkuasa tempatan (PBT) iaitu di negeri Selangor (Petaling Jaya dan Selayang), Negeri Sembilan (Seremban dan Port Dickson), Johor, Pahang, Terengganu, dan Sabah (Kota Kinabalu), saya melihat wujud ketidak seragaman (standardization) dalam konteks perlaksanaan polisi dan prosedur kerja di setiap kawasan. Sebagai contoh, pemberian lesen pengiklanan luar kepada syarikat-syarikat pengiklan. Di negeri Selangor khasnya, terdapat semacam perlanggaran kuasa di antara Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan dengan Kerajaan Negeri. Permohonan lesen iklan luaran ini semakin sukar, sehingga memakan masa lebih daripada setahun hanya disebabkan perubahan yang dibuat terhadap polisi yang sememangnya membebankan syarikat swasta. Hal ini tidak termasuk syarat-syarat lain iaitu sejumlah caj minimum 30 peratus terhadap keuntungan hasil daripada iklan yang dikenakan kepada syarikat. Dalam hal ini, jika dilihat dalam konteks dasar awam, ia dilihat mempunyai ‘kecacatan’ dan kecelaruan dalam mengurustadbir oleh pihak berkuasa tempatan. Walau pun pihak berkuasa tempatan mempunyai undang-undang kecil masing-masing, namun ianya perlu diselaraskan bersama dasar awam negara, supaya tidak wujud kecelaruan. seperti dijelaskan sebelumnya? Disamping itu juga, kerenah birokrasi dan aspek layanan pelanggan masih lagi tidak menunjukkan perubahan yang ketara dan mesra pelanggan. Sungguh pun, 8 Jadi, dimanakah wujudnya ruang hubungan baik di antara kerajaan-swasta seperti yang dinyatakan pada langkah ke-tujuh

MUHAMMADNAZIRDALIMI/GB0789/TUGASAN/SKSJ1043/PMDRAY

kewujudan OSC dikatakan telah memudahkan urusan pelanggan (awam), namun birokrasi masih lagi wujud dan menyukarkan proses kelulusan sesuatu projek atau mendapatkan lesen. Keadaan ini boleh mewujudkan amalan rasuah berlaku. Jadi, hasrat kerajaan untuk memperkasa tiga entiti utama di peringkat pentadbiran daerah, iaitu pejabat daerah, pejabat tanah dan PBT dan dialog diantara kerajaan-swasta, dalam konteks ini, sekali lagi ia dilihat gagal. Masalah sosial yang menyumbang peningkatan indeks jenayah seperti ragut, rompak, bunuh, penderaan, rogol, ketagihan dadah, rasuah, rempit, dan sebagainya, bagaikan tajuk-tajuk wajib di dada akhbar setiap hari. Tidak dinafikan, barangkali, masalah-masalah tersebut dapat kita lihat sendiri dengan mata kasar. Keadaan ini memperlihat akan keselamatan awam sentiasa terdedah dengan bahaya jenayah tersebut. Persoalan yang wujud, adakah pihak berwajib mampu menanganinya, atau setidaktidaknya mengurangi kadar jenayah yang berlaku? Adakah wajar Menteri yang diberi tanggungjawab, dipersalahkan atau gagal dalam markah KPInya? Jadi apakah tindakan kerajaan seterusnya? Kos sara hidup rakyat meningkat. Belanjawan 2010 yang baru dibentang barubaru ini, rakyat begitu berharap kerajaan memberi penekanan terhadap unsur ‘value for money’. Keperluan rakyat seperti makanan, pakaian, air, elektrik, kemudahan pinjaman daripada pihak bank, pendidikan, dan sebagainya, masih membebankan hidup rakyat yang berpendapatan rendah. Keadaan ini telah menyebabkan wujudnya jurang pendapatan yang ketara dalam masyarakat, seterunya wujud kelompok-kelompok masyarakat mengikut kelas. Kenaikan gaji tidak memberi apa-apa makna sekiranya rakyat tidak dapat merasakan nilai pada setiap ringgit yang dibelanjakan. Jadi, berapakah tingkat pendapatan yang cukup bagi rakyat untuk menyara hidup mereka? Pada waktu ini, isu pekerja asing, sama ada secara sah atau tidak, semakin mendapat perhatian dan masih mencari solusi. Keperluan negara terhadap pekerja asing, hanya untuk sektor-sektor tertentu, seperti perladangan, pembinaan, dan pembantu rumah. Tetapi realiti yang dapat kita lihat, di sekitar bandar-bandar besar, seperti di Kuala Lumpur, Johor Bahru, dan Pulau Pinang, aktiviti-aktiviti kurang sihat seperti pelacuran, urut batin, da sebagainya begitu berleluasa dan kebanyakannya mengambil pekerja daripada luar negara. Ada juga yang menyalah gunakan pas lawatan ke negara ini. Keadaan ini juga telah menyumbang kepada permasalahan sosial yang amat 9

MUHAMMADNAZIRDALIMI/GB0789/TUGASAN/SKSJ1043/PMDRAY

membimbangkan. Apakah keadaan ini mencerminkan sebuah negara Islam seperti yang dilaung-laungkan? berlaku? Kredibiliti pihak Polis Di Raja Malaysia (PDRM) dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) juga turut dipersoalkan. Gejala rasuah dan salah guna kuasa terhadap dua badan penting ini, sungguh tidak boleh diterima walau apa alasan yang diberikan. Penjenayah bermaharajalela. Hasil wang daripada aktiviti ‘gelap’ mereka, sebahagiannya diagihkan kepada ‘si pemberi maklumat’ atau tonto supaya dapat terus menjaga aktiviti mereka. Sudah menjadi tanggung jawab hakiki anggota-anggota terbabit untuk memastikan keselamatan orang awam terjamin. Dimanakah tempat untuk rakyat mengadu sekiranya persepsi masyarakat terhadap unit penguasa tersebut kian terhakis? Berdasarkan kepada permasalahan yang telah dikenal pasti seperti yang telah dibincangkan di atas, dengan mengambil kira langkah-langkah dan usaha kerajaan untuk meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatan awam, ianya dapat dirumuskan, penambah baikan terhadap sistem penyampaian perkhidmatan awam, dianggap sebagai menepati keperluan negara. Tingkat teknologi semasa yang sofistikated, telah memaksa kerajaan untuk berdiri sebaris dengan negara-negara lain. Ia bermaksud, Malaysia akan ketinggalan seandainya tidak bertindak selaras dengan perkembangan semasa dunia. Setiap proses permohonan lesen, permit, dan sebagainya, perlu disegerakan kelulusannya. Pengurusan setiap aduan juga dipercepatkan kepada 15 hari waktu bekerja. Disamping itu, kerajaan telah memperincikan KPI setiap enam Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) supaya ianya dapat diukur. Adalah tidak adil seandainya kita menyalahkan satu-satu badan kerajaan, contohnya pihak Polis yang tidak berjaya mengurangkan kadar kes jenayah, atau mensasarkan jenayah sifar. Tidak adil sekiranya kita hanya menyalahkan Jabatan Imigresen, kerana menyebabkan peningkatan jumlah pendatang tanpa izin. Jadi, apalah guna kita laburkan berjuta-juta ringgit bagi memiliki teknologi canggih supaya dilihat negara sudah bersedia untuk bersaing dilandasan antarabangsa, tetapi hakikatnya kita belum bersedia untuk ke arah itu. Berdasarkan pemerhatian, diakui langkah-langkah tersebut amat baik (dalam konteks semasa negara), sekiranya ia dapat dilaksanakan dengan jayanya. Namun, saya 10 Apakah pihak berkuasa yang berkenaan hanya menutup sebelah mata? Atau adakah unsur-unsur lain yang menghalalkan keadaan ini daripada terus

MUHAMMADNAZIRDALIMI/GB0789/TUGASAN/SKSJ1043/PMDRAY

berpendapat sebaliknya. Pertama, usaha kerajaan ini akan gagal disebabkan oleh permasalahan (sikap) individu sebagai penjawat awam, yang sebenarnya merupakan masalah asas yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Kedua, saya melihat permasalahan yang wujud di jabatan-jabatan tertentu (di bawah kementerian), adalah saling berkaitan, kerana tidak wujud penekanan terhadap penyelarasan di antara jabatan.

CADANGAN

LANGKAH-LANGKAH

YANG

BOLEH

DIAMBIL

OLEH

KERAJAAN UNTUK MENINGKATKAN SISTEM PENYAMPAIAN DALAM PERKHIDMATAN AWAM NEGARA Mengambil kira gagasan Satu Malaysia sebagai key factor; slogan rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan; dan langkah-langkah yang telah dan sedang diambil oleh kerajaan; serta permasalahan-permasalahn yang telah dikenal pasti seperti yang telah dijelaskan di atas, dicadangkan langkah-langkah yang boleh (perlu) diambil untuk meningkatkan sistem penyampaian dalam perkhidmatan awam negara, adalah dengan memfokuskan kepada Pembangunan Sumber Manusia. Pembangunan ‘Modal Insan’ perlu diutama dan diteruskan. Cadangan ini telah disokong oleh Timbalan Perdana Menteri, merangkap Menteri Pendidikan—Tan Sri Muhyiddin Yassin, bahawa empat sub NKRA pendidikan: Pembangunan modal insan merupakan teras utama, akan ditekankan di dalam RMKe-10.4 Disamping itu, kerajaan, melalui Kementeriannya, memastikan institusi pelaksana, iaitu MAMPU, INTAN, dan Jabatan Perkhidmatan Awam turut mempunyai KPI dan NKRA untuk memastikan unit tersebut berfungsi mengikut apa yang dirancangkan dan dilandasan yang betul.

____________________
Faiza Zainudin, Berita Harian, 4 sub NKRA pendidikan: Pembangunan modal insan teras utama, 4 Nov 2009, hlm. N9.
4

11

MUHAMMADNAZIRDALIMI/GB0789/TUGASAN/SKSJ1043/PMDRAY

Konsep ‘Uswatul Hasanah’ atau kepimpinan melalui teladan dalam sektor awam perlu dihidup dan disemai kembali. Kerajaan perlu bertindak tegas dengan memberhentikan perkhidmatan terhadap individu sebagai penjawat awam yang terlibat dalam masalah kerja seperti rasuah, salah guna kuasa, dan/atau apa sahaja masalah disiplin yang boleh menjejaskan pencapaian tugasan. Tindakan ini bukan hanya tertakluk kepada pekerja bawahan, malahan menteri juga perlu dikenakan tindakan yang sama. Tujuan ini adalah sebagai “Program Pemutihan Penjawat Awam” yang mencerminkan pihak kerajaan sangat komited dalam memastikan perlaksanaan sistem penyampaian berada di landasan yang betul. Pembentukan sikap individu sebagai penjawat awam melalui “Program Muhasabah dan Motivasi Diri” yang kerap dan berterusan sehingga pencapaian KPI sebati dalam diri setiap penjawat awam dan bukan di atas kertas. Kejayaan dalam berbagai usaha mempunyai akar mendalam pada sikap, bukan pada bakat. (Bremer, S.N. 2000). Memastikan perlantikan individu ke penjawat awam adalah mengikut latar belakang pendidikan dan bukan sembarangan atau ‘bidang terjun’. Keadaan ini akan mewujudkan ketidak serasian dan pembentukan sikap ‘sambil lewa’ dan ‘ambil mudah’ dalam menjalankan tugas. Pengurusan sumber manusia yang cekap dengan mengambil berat soal kebajikan pekerja dan tingkat pencapaian pekerja terbabit. Baru-baru ini, pada 4 November 2009, melalui kenyataan media oleh Dato’ Seri Najib berkenaan tuntutan CUEPACS terhadap bonus dua bulan kepada penjawat awam, beliau telah menyelar tuntutan tersebut sebagai tidak bermoral. Ini kerana, berkata penjawat awam perlu memahami keadaan ekonomi pada waktu ini yang masih belum pulih. Namun, sebelum itu, beliau telah mengumumkan bahawa reward system yang baru kepada penjawat awam akan diperkenalkan. Bermaksud, kerajaan akan memberi ganjaran yang munasabah kepada pekerja cemerlang sebagai langkah untuk meingkatkan sistem penyampaian sektor awam. Langkah ini dianggap adil kepada semua penjawat awam. Menyelaras dasar dan polisi di antara Jabatan dalam setiap Kementerian. Setiap permasalahan perlu dilihat dengan skop yang lebih luas. Kenapa ia boleh berlaku? Dimana silapnya? Bagaimana untuk mengatasi sesuatu masalah supaya ianya tidak berulang? Contohnya, kegagalan pihak Polis dalam menangani jenayah telah membentuk persepsi negatif masyarakat terhadap jabatan tersebut, lalu dipersalahkan. Namun, faktor 12

MUHAMMADNAZIRDALIMI/GB0789/TUGASAN/SKSJ1043/PMDRAY

lain yang mungkin menjadi penyebab kepada kegagalan tersebut adalah kegagalan Dasar Pendidikan Negara, kawalan sempadan negara yang longgar, kegagalan institusi kekeluargaan, rasuah dan salah guna kuasa. Antara agensi/jabatan/kementerian yang terlibat – Kementerian Pendidikan, Jabatan Imigresen, SPRM, Kementerian Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Jabatan Agama, dan Pihak berkuasa Tempatan. Penyelarasan dasar dan polisi disetiap agensi/jabatan/kementerian dalam kerajaan adalah penting kerana ia merupakan tulang belakang kepada negara untuk mencapai misi dan visinya. Penyelarasan yang sempurna akan membolehkan sistem penyampaian di setiap peringkat berjalan seiring dan lancar. Kerajaan juga harus mensasarkan ‘zero defective’ terhadap sistem penyampaian di setiap jabatan sebagai usaha dan bukti kerajaan begitu komited dalam menjalankan tugas dan amanah. Penegasan terhadap objektif dan matlamat di setiap jabatan dalam kerajaan berlandaskan satu misi dan visi nasional. Setelah kerajaan berjaya memiliki modal insan yang berkualiti, berketerampilan dan bersedia untuk menjalankan tugas-tugas mulia sebagai tanggung jawab, barulah penegasan terhadap lima teras misi nasional dan visi Wawasan 2020 seperti yang telah dinyatakan di atas dapat di hayati oleh individu penjawat awam. Usaha ini boleh dijalankan melalui program-program khas yang berterusan supaya ianya sebati dalam diri individu penjawat awam. Pembentukan imej agensi dan jabatan kerajaan. Kerajaan perlu merangka kempen promosi berjadual dan berterusan dalam usaha untuk membentuk imej agensi dan jabatan dalam kerajaan. Kerajaan boleh mewujudkan ikon-ikon tertentu seperti ikon seorang pemimpin yang berhemah atau seorang yang jujur atau apa sahaja yang boleh dijadikan sebagai dorongan dan perangsang kepada setiap individu penjawat awam. Langkah ini boleh dijalankan secara berkesan melalui iklan televisyen, iklan radio, majalah, papan tanda iklan, blog, setiap laman web agensi/jabatan, dan sebagainya. terbabit. Supaya ia tidaklah seperti “indah kabar dari rupa.” Selain itu, pembentukan imej sistem penyampaian ini harus selari dengan perubahan agensi/jabatan

13

MUHAMMADNAZIRDALIMI/GB0789/TUGASAN/SKSJ1043/PMDRAY

KESIMPULAN Berdasarkan perbincangan mengenai langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan sistem penyampaian seperti di atas, dapat disimpulkan bahawa langkah-langkah yang telah, sedang, atau akan diambil oleh kerajaan sebenarnya mempunyai persamaan sekiranya dibuat perbandingan di antara dahulu dan sekarang. Langkah yang sama, tetapi pendekatan berbeza digunakan selaras dengan perubahan teknologi yang semakin sofistikated dan perubahan persekitaran demografi. Justeru, adalah tidak rasional seandainya kerajaan tidak menumpukan soal pembangunan ‘modal insan’ secara berkesan dan penyelarasan di antara agensi/jabatan kerajaan, yang mana tiga institusi pelaksana yang diberi mandat iaitu MAMPU, INTAN, dan Jabatan Perkhidmatan Awam. Saya mencadangkan dua aspek ini diberi penekanan, iaitu pembangunan sumber manusia dan penyelarasan polisi dan dasar di antara jabatan, di setiap dan di antara kementerian kerana ianya adalah penentu kepada kejayaan perlaksanaan langkah-langkah untuk meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatan awam negara.

14

MUHAMMADNAZIRDALIMI/GB0789/TUGASAN/SKSJ1043/PMDRAY

Rujukan: Abdul Qadir Djaelani. 2001. Membangun masyarakat bertamadun & harmoni. Shah Alam: Pustaka Dini. Ahmad Martadha Mohamed, Mohd Nazri Baharom, Muhamad Ali Embi, Ruslan Zainuddin, & Saadon Awang. 2007. Asas pentadbiran awam. Sintok: Pendidikan Jarak Jauh, Universiti Utara Malaysia Bahagian Penerbitan Dasar Negara, Jabatan Penerangan Malaysia (pnyt.). 2006. Wawancara Khas Mingguan Malaysia Bersama Prof. Diraja Ungku Abdul Aziz mengenai Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9): Melayu perlu berubah. Putrajaya: Jabatan Penerangan Malaysia, Kementerian Penerangan. Bahagian Penerbitan Dasar Negara, Jabatan Penerangan Malaysia (pnyt.). 2006. Ucapan Perdana Menteri Y.A.B. Dato’ Seri Abdullah Ahmad Badawi semasa membentangkan usul mengenai Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9): Membina tamadun menjulang martabat negara. Putrajaya: Jabatan Penerangan Malaysia, Kementerian Penerangan Berita Harian. 2009. 4 November. Bremer S.N. 2000. 366 esei untuk motivasi diri. Cetak ulang. Kuala Lumpur: Thinker’s Library Sdn Bhd. Johari Ibrahim & Saufi Hamzah. 2009. NKRA, KPI baiki mutu perkhidmatan. Berita Harian, 26 Julai: 2. Perlembagaan persekutuan Malaysia. Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU). 2009. Rancangan Malaysia Kesembilan 2006-2010: Sistem penyampaian perkhidmatan yang cekap. www.3.pmo.gov.my/.../D5627D33858768BA482571AA000E3F26 [5 Oktober 2009]

15