UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

TAJUK ESEI: BINCANG TEORI BIROKRASI MAX WEBER. SEJAUH MANAKAH TEORI INI RELEVAN DALAM KONTEKS PENTADBIRAN AWAM MASA KINI?

MOHD ZULKEFLI B MOHD MUKHTAR GB OO766

2

BINCANG TEORI BIROKRASI MAX WEBER. SEJAUH MANAKAH TEORI INI RELEVAN DALAM KONTEKS PENTADBIRAN AWAM MASA KINI? OLEH: MOHD ZULKEFLI B MOHD MUKHTAR GB 00766

PENGENALAN Birokrasi merupakan satu tatacara aturan pengurusan skop tugas yang berkait rapat dengan pentadbiran awam. Max Weber, seorang ahli sosiologi yang banyak memperkatakan mengenai birokrasi dalam teori birokrasi menggariskan ciri-ciri birokrasi yang perlu dipraktikkan dalam sesebuah organisasi besar bagi mencapai tujuan dan matlamat sesebuah organisasi tersebut. Persoalan yang akan dibincangkan dalam kertas kerja ini adalah mengenai sejauh manakah tahap kerelevanan teori birokrasi Max Weber dalam konteks pentadbiran awam masa kini dan apakah faktor yang membawa kepada kesesuaian tersebut.

LATAR BELAKANG MAX WEBER Max Weber atau nama asal beliau Maximillian Weber dilahirkan pada 21 April 1864 di Enfurt, Turingia, Jerman dan meninggal dunia pada 14 Jun 1920 di Munich, Jerman. Weber berasal daripada keluarga kelas menengah dan merupakan seorang ahli sosiologi serta penganalisis ekonomi German yang terkenal. Karya terkenal beliau The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism telah dihasilkan pada tahun 1904. Perbezaan idealogi antara kedua–dua orang tuanya merupakan pengaruh yang besar terhadap pemikiran intelektual dan perkembangan psikologi Weber. Ayah beliau adalah seorang birokrat yang mempunyai kedudukan politik yang kuat dan ibunya pula

3

seorang yang taat kepada agama.

Kedua–dua faktor birokrat dan keagamaan

mempengaruhi corak hidup Weber dan beliau melihat bagaimana wujudnya hubungan antara ajaran agama Protestanism dengan perilaku ekonomi di Eropah. Weber banyak menumpukan terhadap teori organisasi. Beliau berpendapat

bahawa organisasi berstruktur yang dipanggil birokrasi adalah yang paling baik. Kajian terhadap bentuk organisasi baru yang dibentuk melibatkan kelompok masyarakat dalam bilangan yang besar serta aktiviti yang menyeluruh merupakan idea Weber yang seringkali dikaitkan dengan birokrasi terhadap organisasi yang besar.

KONSEP BIRIKRASI SECARA UMUM Konsep Birokrasi mula digunakan pada awal abad ke-18 di Eropah Barat. Birokrasi

asalnya daripada perkataan bureau yang merujuk kepada pejabat iaitu tempat kerja bagi para pegawai awam. Birokrasi digunakan sebelum Revolusi Perancis iaitu pada tahun 1789 dan kemudiannya berkembang ke negara-negara lain. Jean Claude Marie Vincent de Gournay mengatakan: “Ada sejenis penyakit di Perancis yang mengucar kacirkan manusia dipanggil sebagai biromania.” Dalam surat bertarikh 15 Julai 1765, Baron Grimm menulis: “Maksud yang tersirat dalam undang-undang di Perancis ialah birokrasi yang selalu disungutkan oleh de Gournay, seorang sarjana Perancis yang menganggap birokrasi itu adalah berkaitan dengan “Pejabat, kerani, pembantu, pemeriksa yang dilantik untuk kepentingan awam bagi membentuk pejabat-pejabat” (Albrow1970:16). Birokrasi merujuk kepada sebuah organisasi berstruktur, penuh dengan prosedur dan tatacara yang perlu diikuti sebelum mencapai tujuan dan matlamat bagi sesebuah organisasi. Ianya berkait rapat dengan kecekapan, keberkesanan, kebajikan dan teknik pentadbiran dalam sesebuah organisasi. Birokrasi dianggap sebagai satu saluran atau laluan yang sukar sebelum mencapai tahap selesa. Seseorang perlu melalui prosedur dan garis panduan yang ditetapkan bagi mencapai tujuan dan

4

matlamat. Namun, birokrasi di dalam pentadbiran awam seringkali dilabelkan sebagai satu proses yang lambat, prosedur yang lama dan menyusahkan, tidak cekap malah merumitkan.

KONSEP BIROKRASI MAX WEBER Tiada definisi khusus yang digunakan Weber bagi menjelaskan maksud birokrasi. Namun, birokrasi boleh dijelaskan sebagai bermaksud badan pentadbiran bagi pegawai–pegawai yang dilantik. Konsep pegawai adalah asas kepada birokrasi dan Weber berpendapat individu mempunyai tanggungjawab dan tugas yang tetap untuk dilaksanakan dengan menggunakan sumber dan kemudahan yang perlu bagi melaksanakan tugas tersebut. Pada pandangan Weber, birokrasi wujud dalam semua organisasi berskala besar (large-scale organization). Bagi Weber, organisasi besar adalah sama, bersifat neutral dan perlu mempunyai matlamat atau halatuju sendiri. Weber membina kriteria birokrasi yang ideal bagi sesebuah organisasi dalam mencapai tujuan organisasi itu ditubuhkan. Untuk lebih memahami konsep birokrasi Weber, kita perlu melihat kepada konsep dan elemen yang ditekankan oleh Weber dalam menjelaskan mengenai birokrasi itu sendiri. Weber berpendapat pegawai dan pekerja mempunyai kedudukan yang sama tetapi kriteria yang membezakan antara kedua–duanya adalah; pegawai mempunyai kuasa (authority). Elemen kuasa digunakan secara menyeluruh oleh Konsep kuasa yang Weber di dalam memperjelaskan mengenai tingkah laku birokrasi dalam sesebuah organisasi, kerajaan yang memerintah dan negara amnya. melalui elemen–elemen berikut: digunakan juga merupakan simbolik bagi memberi penekanan kepada bentuk birokrasi

5

Pertama ialah birokrasi tradisional/Patrimonial birokrasi (traditional authority). Elemen kuasa tradisional adalah bersifat warisan atau bersandarkan kepada keturunan. Pelantikan seorang pemerintah adalah berdasarkan kepada hierarki keluarga iaitu daripada seorang pemerintah kepada waris-warisnya. Lazimnya pelantikan seumpama ini didominasi oleh masyarakat tradisi iaitu sebelum proses modenisasi berlaku. Kedua ialah birokrasi rasionalisme (rational-legal authority). Pelantikan

seorang pemerintah atau pentadbir adalah secara rasmi melalui pemilihan sama ada secara tetap, kontrak atau sementara. Pelantikan dalam konteks kuasa rasional ini bukanlah atas dasar kepentingan diri tetapi berdasarkan pelaksanaan hak secara sah. Justeru, kepatuhan masyarakat bukan kepada yang memegang kuasa tetapi kepada amalan rasmi yang menjamin kedudukan. Ketiga ialah karismatik (charismatic authority). Sifat kuasa pemerintah

karismatik adalah seseorang dilantik secara tidak rasmi dan kuasa yang diperolehi adalah daripada hak dan perjuangan. Berbeza dengan rasionalisme, seorang pemimpin dilantik bukan berdasarkan undang–undang yang formal dan rasmi. Bersifat karismatik yakni mempunyai personaliti istimewa dan ketokohan untuk menjadi seorang pemimpin. Seorang pemerintah yang mempunyai ciri karismatik adalah seorang yang berpengaruh (inspiration), tidak perlu kepada pemilihan atau penurunan kuasa melalui undang-undang; tetapi dengan ciri-ciri kepimpinan dan pengaruhnya mampu memberikannya kuasa. Weber juga mendefinisikan seorang yang berkarismatik mempunyai pengikut tersendiri, pencetus revolusi atau pergerakan sosial terhadap kuasa tradisional dan rasionalisme (Weber 1958:3). Semua kriteria birokrasi ideal oleh Weber mempunyai satu matlamat untuk mempertingkatkan kecekapan organisasi dalam pencapaian yang berkesan.

CIRI-CIRI TEORI BIROKRASI MAX WEBER

6

Perbincangan ini menggariskan berberapa ciri yang terkandung dalam teori birokrasi Weber. Ciri utama dalam teori Weber adalah kuasa hierarki yang digunakan dalam sesebuah organisasi yang melihat bagaimana sistem pengurusan berskala hierarki yang didokongi oleh pengurusan tertinggi, pertengahan dan pekerja bawahan. Wujudnya penyaluran kuasa dan arahan daripada pengurusan tertinggi kepada pekerja bawahan dilihat oleh Weber sebagai satu sumber dalam kaedah birokrasi. Ditekankan juga mengenai hubungan antara pegawai atasan dan pekerja bawahan (superior dan subordinates) di samping hak mengawal dan penyeliaan di antara kedua-duanya telah dikhususkan. Teori birokrasi Weber antara lain memberi gambaran tentang wujudnya pembahagian tugas atau pengkhususan kerja. Skop tugasan kerja dibahagikan atau dikhususkan kepada jabatan-jabatan tertentu dan ianya melibatkan setiap bahagian (division) dalam sesebuah organisasi. arahan sahaja. Dalam teori birokrasi yang dibentuk oleh Max Weber, aspek peningkatan gred ke jawatan yang lebih tinggi atau kenaikan pangkat adalah berasaskan pencapaian, kelayakan, kecekapan, pengalaman dan kekananan (seniority) seseorang pegawai itu. Kaedah sistem meritokrasi digunapakai bagi menolak wujudnya unsur favorism atau pilih kasih dalam pemilihan juga ditekankan oleh Weber. Kelayakan seseorang pegawai awam diukur melalui kelayakan dan kecekapan dalam menghasilkan produktiviti yang tinggi bagi mencapai matlamat dan tujuan organisasi bagi melahirkan pegawai awam yang berkemampuan dan berkebolehan. Ketidak peribadian atau impersonality adalah salah satu ciri yang diusulkan oleh Weber dalam teori beliau yang mana beliau berpendapat bahawa pegawai awam atau pentadbir tidak boleh mementingkan diri sendiri dan perlu ada kerjasama serta perkongsian idea bagi mencapai matlamat dan tujuan sesebuah organisasi. Weber juga menekankan aspek kebajikan dan tanggungjawab seorang pentadbir terhadap perkerja-pekerjanya. Tanggungjawab yang ditunaikan melalui sistem Sehubungan itu, setiap jabatan mempunyai fungsi khusus yang membuat kerja secara terpusat dan memfokuskan kepada satu

7

pemberian ganjaran, bonus, insentif adalah penting dalam meningkatkan produktiviti dan penghasilan mutu kerja yang baik. Gaji merupakan salah satu unsur terbesar dalan pemberian ganjaran kepada pekerja yang boleh menjadi ukuran kepda pencapaian sesebuah organisasi. Birokrasi Weber juga merujuk kepada unsur chain of command dalam pentadbiran iaitu dikatakan sebagai seorang pegawai itu hanya perlu memberi arahan kepada pekerja bawahannya sahaja dan pekerja hanya menerima arahan daripada pegawai atasannya sahaja. Rangkaian arahan dan pusingan kerja adalah terhad dan khusus kerana berada dalam lingkungan tertentu walaupun organisasi itu adalah besar. Arahan secara dokumen bertulis digunapakai secara berterusan dan kerap juga merupakan ciri birokrasi Weber di mana setiap arahan kerja atau panduan kerja perlu dilaksanakan di dalam bentuk bertulis.

KESESUAIAN TEORI BIROKRASI WEBER DALAM PENTADBIRAN AWAM MASA KINI Teori Birokrasi Weber merujuk kepada sebuah organisasi berstruktur, terdapatnya pengkhususan kerja dan berprosedur serta mempunyai tatacara tersendiri yang mana berjaya digarapkan oleh Weber mengikut pemahaman dan kesesuaian dalam konteks membangunkan sebuah pentadbiran awam yang cekap, telus dan efisien untuk mencapai matlamat dan tujuan organisasi itu ditubuhkan. Max Weber menggunakan beberapa ciri dan elemen dalam menjelaskan konsep birokrasi yang diperjuangkan oleh beliau. Pentadbiran awam merupakan sebuah organisasi besar yang tidak lepas daripada mengalami proses birokrasi dalam aspek pengurusannya. Walaupun birokrasi pada hari ini dilihat seolah-olah lebih menjerumus kepada ketidakadilan, satu sistem yang lambat dan menyusahkan, banyak karenah dan prosedur yang terpaksa dilalui, namun sebenarnya tanggapan ini adalah salah kerana sistem birokrasi sebenarnya perlu bagi mencapai matlamat dan tujuan sesuatu organisasi. Pentadbiran awam sebagai sebuah organisasi besar dan semakin berkembang dengan efisien dari segi perkhidmatannya serta telah dapat diterima oleh masyarakat, perlu menggunakan kaedah birokrasi yang sejajar dengan amalan pengurusan dan

8

pentadbiran awam supaya ianya tidak kabur dan tidak terpusat. Setiap jabatan dalam perkhidmatan awam menggunakan konsep birokrasi yang berbeza yang mana kebanyakan pemikiran orang ramai lebih tertumpu untuk menafsirkan sistem pentadbiran awam adalah lambat, tidak cekap, masa yang terlalu lama diambil bagi sesuatu tindakan dan tidak efisien. Persoalan mengenai kesesuaian atau relevannya teori birokrasi Max Weber ini dalam konteks pentadbiran awam masa kini perlu dikenal pasti dan dihuraikan secara menyeluruh. Sebetulnya, teori birokrasi Max Weber masih relevan dan boleh digunapakai dalam konteks pentadbiran awam masa kini, namun terdapat sesetengah pandangan Max Weber sudah tidak sesuai dengan perubahan dan konteks pentadbiran awam seperti di Malaysia sendiri. Apa yang dapat difahami daripada teori dan konsep yang digunakan oleh Max Weber adalah sebuah organisasi yang besar adalah sama, bersikap neutral dan perlu mempunyai matlamat atau halatuju tersendiri. Seseorang pegawai hanya memberi arahan kepada kakitangan bawahannya sahaja dan kakitangan hanya menerima arahan daripada pegawai atasannya sahaja. Ini adalah konsep ‘chain of command’ atau rangkaian arahan. Ini menunjukkan teori birokrasi Weber lebih fokus kepada konsep pengkhususan atau pemusatan kerja (centralized) dan tidak menyeluruh. Weber juga menekankan konsep peralihan kuasa atau peningkatan gred jawatan berasaskan merit iaitu berasaskan kebaikan, kecekapan dan pengalaman. Konsep hierarki yang ditekankan oleh Weber masih relevan dan diamalkan dalam pentadbiran awam masa kini walaupun tidak secara menyeluruh. Maksudnya sistem pengagihan kuasa daripada pengurusan tertinggi kepada pengurusan pertengahan dan seterusnya kepada pekerja bawahan masih dilaksanakan dalam konteks pengurusan dalam pentadbiran awam. Sebagai contoh, dalam sistem perkhidmatan awam di Malaysia sendiri, seorang Ketua Pengarah akan menyalurkan arahan kepada pengurusan pertengahan seperti Penolong Pengarah dan Penolong Pengarah akan menyampaikan arahan tersebut kepada Pembantu Tadbir untuk melaksanakan agenda tersebut. Arahan Ketua Pengarah sebagai Pegawai Pengurusan Tertinggi tidak disampaikan terus kepada Pembantu Tadbir sebagai pekerja bawahan

9

tetapi disampaikan melalui pengurusan pertengahan iaitu Penolong Pengarah.

Ini

membuktikan wujudnya kuasa hierarki yang menunjukkan adanya hubungan antara pegawai atasan dengan pekerja bawahan dan pegawai atasan mempunyai hak untuk memberi arahan kepada pekerja bawahannya. Antara lain teori yang masih dipraktikkan dalam institusi pentadbiran awam masa kini adalah sistem meritokrasi dalam kenaikan pangkat atau peningkatan gred hakiki pegawai awam ke gred yang lebih tinggi. Teori Weber ini menjelaskan bagaimana sistem kenaikan pangkat dinilai berdasarkan kecekapan, pengalaman, pencapaian dan kekananan (seniority) seseorang pegawai awam itu sendiri. Weber menolak unsur favorism atau pilih kasih dalam menentukan produktiviti dan pencapaian seseorang pegawai awam untuk layak ditingkatkan gred jawatan. Walaupun unsur birokrasi seringkali menyebabkan seseorang merasakan ketidak adilan akan berlaku dalam isu kenaikan pangkat, tetapi unsur tersebut adalah bertepatan memandangkan seseorang itu dipilih berdasarkan pencapaian dan prestasi yang sebenar. Contohnya, dalam pentadbiran awam di Malaysia diadakan Ujian Kepintaran Emosi (MEQI) dan Peperiksaan Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) sebagai kayu ukur kepada tahap prestasi pegawai awam sebelum dinilai untuk kenaikan pangkat. Ini adalah apa yang cuba disampaikan oleh Weber melalui teori beliau. Kebajikan dan tanggungjawab seorang pentadbir atau pemerintah adalah menjaga hak dan keabsahan rakyat sebagai satu cara untuk meningkatkan tahap produktiviti dan kecekapan pegawai awam. Sistem ganjaran, insentif dan bonus Sistem ganjaran dan insentif ini merupakan pengiktirafan yang diberikan kepada pegawai awam di atas sumbangan mereka terhadap organisasi dan negara amnya. dilaksanakan dalam konteks pentadbiran awam di kebanyakan negara termasuk Malaysia sebagai pendorong bagi meningkatkan prestasi pegawai dalam perkhidmatan awam. Di Malaysia, bonus diberikan pada setiap akhir tahun dan anugerah perkhidmatan cemerlang diberikan kepada individu sebagai mengiktiraf sumbangan dan khidmat pegawai dalam pentadbiran adalah elemen-elemen yang diketengahkan dalam pemikiran Weber.

10

Weber juga berpendapat birokrasi adalah bercirikan chain of command dalam pengurusan iaitu arahan diterima daripada satu saluran sahaja. Kekangan kuasa berlaku apabila pekerja bawahan (subordinates) hanya menerima arahan daripada pegawai atasannya sahaja. Keadaan ini adalah relevan dan masih berlaku dalam pentadbiran awam pada masa kini. Namun, tidak semua organisasi termasuk perkhidmatan awam secara keseluruhannya menggunakan instrumen ini dalam pentadbiran awam mereka. Tumpuan terhadap rasionalisme dalam dunia pentadbiran merupakan antara ciri Weber yang masih relevan jika diguna pakai dalam pentadbiran awam pada hari ini. Faktor rasional perlu dikekalkan dalam pentadbiran awam agar jentera kerajaan tidak akan runtuh dan lemah dengan banyaknya anasir-anasir luar yang boleh menghapuskan ketulenan skop pentadbiran itu sendiri. Rasionalisme merupakan antara aspek penting dalam prosedur pelantikan ke dalam perkhidmatan awam atau dalam menjalankan tugasan kerja dan hubungan antara pegawai atasan dan pekerja. Pada masa yang sama, terdapat ciri-ciri yang diketengahkan oleh Max Weber sudah tidak relevan dan seiring dengan perkembangan pentadbiran awam pada masa kini. Pentadbiran awam semasa semakin terkehadapan dengan penambahbaikan yang dilakukan dari masa ke semasa sesuai dengan peranannya sebagai ‘pintu depan’ kepada sesebuah negara. Antara teori yang dikira sudah tidak sesuai bagi sebuah organisasi besar seperti pentadbiran awam adalah pembahagian tugas dan pengkhususan bidang kerja. Tugas dibahagikan kepada jabatan atau bahagian – bahagian tertentu dan tidak secara umum. Kitaran pusingan kerja dan fungsi jabatan dalam ruang lingkup yang kecil dan terhad. Ini boleh menyebabkan ketidakcekapan dan peluang kenaikan pangkat adalah rendah kerana seseorang pegawai awam terlalu lama di sesebuah jabatan yang tertentu. Apabila seseorang penjawat awam memegang kuasa yang terlalu lama dalam pentadbiran awam, maka kecenderungan kepada berlakunya rasuah, kronisme dan kawalan kuasa adalah tinggi. Weber juga menekankan ciri-ciri manual dokumen dan arahan atau direction secara bertulis dalam teori birokrasinya. Arahan secara bertulis sudah tidak begitu

11

relevan untuk digunapakai dalam konteks pentadbiran awam pada masa kini.

Ini

kerana telah banyak berlaku perubahan dalam sistem pengurusan pentadbiran awam daripada sistem manual kepada elektronik online bagi sebahagian besar bidang tugas dalam skop perkhidmatan awam. Walaupun dokumen manual masih digunakan tetapi penambahbaikan telah dilakukan oleh struktur awam pada masa kini bagi memantapkan lagi perkhidmatan awam. Sistem kerajaan elektronik telah dilaksanakan hampir di setiap negara dalam sektor perkhidmatannya sebagai pemudahcara kepada sistem sedia seiring dengan kemajuan dan kemodenanan dunia pada hari ini. Selain itu, interaksi antara pihak pengurusan dan kakitangan bawahan perlu dititikberatkan dalam pentadbiran awam dan mengurangkan penggunaan memo atau surat edaran apabila memberi arahan kepada kakitangan dapat menghasilkan pejabat atau organisasi yang kondusif dan profesional kerana wujudnya komunikasi dua hala. Penggunaan arahan bertulis seperti memorandum boleh merenggangkan hubungan antara pengurusan dan pekerja. Komunikasi adalah aspek penting dalam sesebuah organisasi dalam mencapai matlamat dan misinya dan ini sepatutnya di tekankan oleh Weber dalam teori beliau. Sistem pentadbiran awam pada masa kini semakin berkembang dan lebih kompetitif. Pegawai awam tidak lagi dianggap sebagai pihak dalaman yang melaksanakan tugas di pejabat semata-mata atau hanya menerima arahan daripada pegawai atasan sahaja, tetapi lebih dekat kepada masyarakat awam melalui pelaksanaan dasar–dasar dan khidmat masyarakat yang dilakukan. Sektor Perkhidmatan Awam juga disarankan supaya menjadi a thinking public service yang berlandaskan kebijaksanaan dan budi bicara dalam menjalankan tugas dan memberi perkhidmatan kepada orang ramai. Ini berbeza dengan teori Weber yang menekankan elemen pengkhususan kerja dan hubungan antara pegawai atasan dan pekerja bawahan sahaja; lebih terhad dan tertutup. Tiada aspek nilai-nilai kemanusiaan dan moral pegawai awam yang ditekankan oleh Weber dalam teorinya. Organisasi juga tidak disusun atur berdasarkan unsur kemanusiaan tetapi lebih kepada hubungan antara pengurusan dalaman organisasi itu sendiri. Berbeza dengan konsep pentadbiran awam masa kini yang mana pentadbir

12

atau pemerintah menekankan perihal moral, tingkah laku yang baik dan nilai-nilai murni kerana ianya penting bagi mengelakkan dan mencegah berlakunya salah laku, rasuah dan fitnah di kalangan penjawat awam. Nilai dan moral dalam perkhidmatan awam amat penting dan tidak boleh diabaikan kerana ia merupakan kriteria utama bagi menjadikan pentadbiran awam sebagai sebuah organisasi yang berjaya dan contoh kepada perkhidmatan–perkhidmatan lain. Di dalam teori birokrasi yang diasaskan oleh Weber, tiada perbandingan struktur antara sub-organisasi dalam perkhidmatan awam. Pada dasarnya, struktur awam adalah berbeza dari struktur fungsi, perkhidmatan dan hubungan dengan masyarakat. Struktur kerajaan seperti hospital, firma, badan berkanun, majlis tempatan, agensi-agensi di dalam sektor awam mempunyai fungsi dan peranan yang berbeza. Sebagai contoh, sesetengah agensi kerajaan seperti hospital dikaitkan dengan karenah birokrasi terhadap pesakit-pesakit kronik yang memerlukan pembedahan segera terpaksa mengambil tempoh lama untuk dirawat disebabkan oleh sumber kewangan yang tidak mencukupi. Hubungan pentadbiran awam dengan masyarakat sivil tidak dijelaskan secara khusus. Weber lebih menumpukan hubungan pentadbir dan pekerja sahaja. Dalam konteks pentadbiran semasa, penjawat awam perlu mementingkan konsep hubungan dengan pelanggan dan orang luar terutamanya masyarakat awam yang mendapatkan servis dalam perkhidmatan awam. KESIMPULAN Melalui perincian tentang ciri–ciri dan elemen di dalam teori birokrasi Max Weber, dapat disimpulkan bahawa konsep dan teori Weber masih sesuai diguna pakai dan dipratikkan dalam konteks pentadbiran awam pada masa kini. Weber begitu menekankan aspek rasionalisme dalam teori birokrasinya dan lebih bersifat formal. Kuasa hierarki, peningkatan gred hakiki, tawaran ganjaran demi produktiviti adalah perlu bagi menentukan halatuju sesebuah organisasi.

13

Dari sudut yang lain, teori birokrasi Weber dianggap sudah tidak relevan dengan sistem pentadbiran awam pada hari ini. Pembahagian skop tugas kepada jabatan–jabatan tertentu dilihat banyak mendatangkan kelemahan daripada kebaikan. Nilai–nilai kemanusiaan dan hubungan antara pihak pengurusan dan pekerja bawahan dalam sesebuah organisasi dilihat tidak begitu ditekankan oleh Weber bagi mencapai matlamat organisasi. Keadaan birokrasi sebenarnya bergantung kepada kecekapan kerajaan yang mentadbir dalam memastikan agar garis panduan yang digunakan tidak boleh lari jauh daripada konsep asal birokrasi samada seperti yang diperjuangkan oleh Max Weber atau sosiologi yang lain.

RUJUKAN Abdullah Sanusi Ahmad. 1994. Perkembangan pentadbiran awam dan pengurusan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Ahmad Atory Hussain. 1997. Pentadbiran Awam: asas pemikiran dan falsafah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasan dan Pustaka. Albrow, Martin C. 1970. Bureaucracy. London: Pall Mall Press. Bendix, R. 1960. Max Weber: an intellectual portrait. New York: Doubleday. Blau, P. 1978. The dynamics of bureaucracy. London: Longman.

14

Dimock, M.E. & Dimock, G.O. 1964. Theory and practice of public adminsitration: scope, objectives and methods. Philadelphia: American Academy of Political Science. Fesler, J.W. 1980. Public administration: theory and practice. New Jersey: PrenticeHall. Dronberger, I. 1971. The political thought of Max Weber: in quest of statesmanship. New York: Meredith Corporation. Kaesler, D. 1989. Max Weber: an introduction to his life and work. Chicago: University of Chicago Press. Lynn, N.B. dan Wildavsky, A. 1990. Public Administration: the state of the public administration. New Jersey: Chatham House Publishers. Mahmud Taib. 1992. Kemajuan Pentadbiran Awam di Malaysia. Kuala Lumpur: Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN). Merton, K. 1982. Bureaucratic structure and personality. New York: Free Press. Mommsen, W. 1974. Max Weber and German politics, 1890-1920. London: Penguin. Mommsen, W. J. 1992. The political and social theory of Max Weber: collected essays. London: Polity Press. Radkau, J. 2005. Max Weber: the most important Weber-biography on Max Weber's life and torments since Marianne Weber. New York: Free Press. Williams, D. 2007. Outline of Weber’s Theory of Authority. http://danawilliams2.tripod.com/authority.html (5 November 2009).