PENGENALAN Aplikasi perdana Kerajaan Elektronik merupakan satu daripada aplikasi perdana di bawah projek Koridor Raya Multimedia

. Visi aplikasi perdana Kerajaan Elektronik adalah untuk meningkatkan produktiviti dan keberkesanan Perkhidmatan Awam kearah pencapaian kecemerlangan perkhidmatan melalui penggunaan IT dan multimedia. Dengan pelaksanaan projek ini, proses kerja dalaman di agensi-agensi Kerajaan akan menjadi lebih cekap dan halacara serta kualiti perkhidmatan yang disampaikan kepada pelanggan akan berubah. Urusan-urusan berkenaan akan dikendalikan secara elektronik, beroperasi tanpa kertas dan berlandaskan komunikasi pantas yang dilakukan secara talian melalui pelbagai saluran. Perubahan pantas teknologi komunikasi dan maklumat ini telah berjaya mengubah cara dan jangkamasa manusia membuat, melaksana dan mengunjur keputusan mengenai pelbagai isu yang berkaitan politik, ekonomi dan sosial. Justeru itu, penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi, khususnya internet, telah diakui berjaya membawa kesan positif dalam penambahbaikan dan kemajuan pelbagai bidang di sektor swasta dan awam dengan meningkatkan produktiviti secara lebih efisien, kos efektif dan mengurangkan karenah birokrasi. Pengurusan strategik ialah corak pengurusan yang mengguna strategi-strategi yang berkesan dalam perancangan untuk mencapai objektif atau matlamat sesebuah organisasi. Perancangan yang strategik ialah perancangan yang menggabung analisis dalaman yang menilai keupayaan dan kekuatan sesebuah organisasi dan analisis luaran yang melibatkan analisis peluang-peluang dan ancaman-ancaman yang boleh membawa risiko kepada organisasi (Mohd Ali Embi, 2003). Pengurusan strategik wujud hasil daripada cetusan perancangan strategik yang dijalankan. Pelaksanaan projek-projek perintis Kerajaan Elektronik dipantau secara dekat bagi memastikan kejayaannya, terutama dari segi penghasilan aplikasi dan sistem yang dapat memenuhi keperluan Kerajaan. Antara usaha-usaha yang telah diambil untuk memperkukuhkan pengurusan pelaksanaan aplikasi perdana Kerajaan Elektronik adalah dengan menyediakan satu struktur pengurusan yang tersusun, mewujudkan jawatan-jawatan baru untuk memastikan pemindahan teknologi dan mengesan pelaksanaan projek serta meningkatkan keupayaan dan kemahiran agensiagensi Kerajaan dalam bidang pengurusan projek.
1

RANGKA KERJA KERAJAAN ELEKTRONIK (EG) Rangka kerja EG Malaysia dalam melaksanakan EG, kerajaan Malaysia telah mempunyai visi terhadap sasaran-sasaran yang perlu dicapai, pihak yang perlu terlibat dan langkah-langkah yang perlu diambil. Kesemua ini merupakan komponen utama rangka kerja EG yang digunakan oleh kerajaan. 3 komuniti utama EG ialah kerajaan, perniagaan dan rakyat. Lebih mudah komponen-komponen ini dikenali sebagai aplikasi Government to Government (G2G), Government to Business (G2B) and Government to Citizen (G2C). Pendekatan pelaksanaan EG yang digunakan oleh kerajaan ialah pendekatan bersepadu dalam melaksanakan program secara besar-besaran. Kaedah pemberian EG ialah melalui Request for proposal (RFP), Concept Request For Proposal (CRFP), penilaian dan pemberian tender kepada pembida yang berjaya. Pembangunan EG adalah melalui outsourcing kepada swasta dengan pemantauan dan pelaksanaan oleh pihak kerajaan. Secara mudah perhubungan di antara komuniti tersebut dikenali sebagai G2G, G2B dan G2C. Jelas dapat dilihat dari 7 aplikasi tersebut di mana 3 darinya adalah khusus untuk kegunaan pihak kerajaan iaitu GOE, HRMIS dan SPP II. Hanya ELX disasarkan untuk perniagaan dan rakyat. Bagi ELX, peranan kerajaan adalah sebagi pembekal dan penyenggara aplikasi tersebut. E-Syariah pula digunakan oleh semua kumpulan. Rangka kerja tersebut mempunyai komponen yang cukup untuk melaksanakan EG dari segi keperluan infrastruktur, pembangunan sumber manusia, aspek perundangan dan teknologi ICT.

Objektif utama kerajaan elektronik ialah mempertingkatkan keberkesanan dan kecekapan jentera pentadbiran awam melalui penggunaan teknologi telekomunikasi dan maklumat. Melalui pengunaan teknologi maklumat, perubahan-perubahan dibuat bagi membaiki proses-proses kerajaan dan mengubah hala cara permberian perkhidmatan kepada orang ramai (INTAN, 2006). Perkomputeran agensi-agensi kerajaan dilakukan untuk menyediakan perkhidmatan yang lebih cekap.

2

ISU DAN CABARAN DALAM MEMBANGUN KERAJAAN ELEKTRONIK.

Di sebalik banyaknya kebaikan dan manfaat yang dijangkakan akan diperolehi daripada kerajaan elektronik, wujud beberapa cabaran dan isu yang pasti dihadapi diperingkat perlaksanaannya. Antara cabaran-cabaran dan isu adalah seperti berikut:

Ketidaksediaan untuk menerima perubahan cara kerja yang baru oleh kakitangan awam yang berasa selesa dengan keadaan yang sudah ada.

Kurang-nya tenaga mahir di dalam bidang teknologi komunikasi dan maklumat yang boleh menjejaskan implementasi.

Kos infrastruktur yang tinggi yang munkin tidak setimpal dengan faedahfaedah yang diperolehi disebabkan oleh teknologi yang sentiasa berubah dengan pesat.

Wujudnya jurang pengetahuan tentang teknologi maklumat di antara masyarakat bandar dan luar bandar.

Isu kepercayaan dan keselamatan terhadap urusan secara elektronik.

Mengatasi cabaran-cabaran dan isu di atas amatlah penting bagi memastikan kejayaan dan juga manfaat yang diperolehi setimpal dengan usaha yang dijalankan. Jika kita lihat ke belakang, kita dapati banyak dari halangan-halangan tersebut telah dapat di atasi ataupun setidak-tidaknya telah dikurangkan permasalahan tersebut. Pendidikan teknologi maklumat telah berkembang dengan pesatnya untuk memenuhi keperluan tenaga kerja mahir. Kakitangan sedia ada telah dilatih dan mendapat latihan terus menerus dari masa ke semasa bagi menghadapi tugasantugasan baru. Masyarakat luar bandar diberi pendedahan dengan teknologi maklumat melalui pertubuhan-pertubuhan masyarakat setempat seperti Jawatan Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK) dan mass media.

3

Langkah-langkah pencegahan, perlindungan dan undang-undang penting dalam menangani keselamatan dan keyakinan pengguna terhadap sistem elektronik telah disediakan. Undang-undang cyber telah diwujudkan untuk ini.

KERAJAAN ELEKTRONIK DI MALAYSIA E-kerajaan bermula sebaik sahaja kerajaan melancarkan Koridor Raya Multimedia (MSC) pada tahun 1997. Dalam tempuh 10 tahun selepas itu, pelbagai perubahan dapat dilihat dalam jabatan dan agensi-agensi kerajaan terutama yang melibatkan perkhidmatan kaunter dengan orang ramai. Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU), sebuah agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri, dipertanggungjawabkan untuk membangunkan dan memodenkan perkhidmatan awam. MAMPU diberi tugas untuk merancang memperkukuhkan sistem penyampaian perkhidmatan awam, yang merupakan agenda utama kerajaan Malaysia. Bahagian pembangunan E-Kerajaan MAMPU diberi tugas mengubah cara operasi dalam kerajaan dan kaedah-kaedah untuk menyalurkan perkhidmatan elektronik kepada rakyat. MAMPU merupakan agensi tunjak kepada pelaksanaan aplikasi perdana Kerajaan Elektronik. MAMPU diberi tanggungjawab dalam aspek-aspek perancangan dan penyelarasan pelaksanaan projek-projek Kerajaan Elektronik. Lima projek perintis telah dirancang di bawah fasa pertama. Projek-projek tersebut adalah seperti berikut: (a) Pendaftaran Pemandu dan Kenderaan, Perkhidmatan Pelesenan dan Saman, Bayaran Bil Utiliti dan Maklumat Dalam Talian Kementerian Kesihatan. (b) Perolehan Elektronik atau Elektronik Procurement(EP) (c) Persekitaran Pejabat Generik atau Generic Office Environment (GOE) (d) Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia (HRMIS) (e) Sistem Pemantauan Projek (PMS)

4

Pembangunan E-Kerajaan di Malaysia dibuat mengikut beberapa fasa. Dalam fasa 1, tumpuan diberi kepada proses dalaman agensi kerajaan dengan tujuan untuk melicinkan dan meningkatkan keupayaan, kecekapan dan keberkesanan agensi dalam menyediakan perkhidmatan. Fasa seterusnya pula memberi tumpuan kepada usahausaha untuk meningkatkan elektronik (Anon. 2007) capaian kepada perkhidmatan yang ditawarkan oleh agensi kerajaan kepada orang ramai serta ahli perniagaan melalui pelbagai saluran

Antara projek-projek awal e-kerajaan yang telah dibangunkan dan beroperasi di negara ini ialah: • Sistem Pemantauan Projek (SPP II)

Sistem ini berperanan menyediakan satu mekanisme bagi membantu kementerian serta agensi-agensi di bawahnya memantau projek-projek pembangunan yang dibiayai oleh Kerajaan Pusat. SPP II menyediakan kemudahan pangkalan maklumat yang boleh membantu dalam peyediaan laporan dan proses membuat keputusan dengan lebih cepat dan tepat. Menerusi SPP II, agensi-agensi kerajaan boleh mengesan dan memantau aliran peruntukan kewangan dalam pelaksanaan projek-projek pembangunan dengan lebih berkesan. Sistem ini juga membantu proses perancangan strategik, membuat analisis status pelaksanaan projek dan membuat jangkaan isu-isu yang mungkin timbul. Ia mempercepatkan proses kerja dan mengurangkan penggunaan kertas.

Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia (HRMIS)

Projek HRMIS merupakan usaha kerajaan memastikan pengurusan sumber manusia dalam perkhidmatan awam dapat menghasilkan pekerja yang mahir, terlatih dan bermotivasi untuk menghadapi cabaran semasa terutama dalam merealisasikan ekonomi berasaskan ilmu ( K-ekonomi). HRMIS mengandungi 14

5

modul pengurusan sumber manusia yang bersepadu. Antaranya, pengurusan rekod peribadi, data perjawatan, pengurusan kerjaya dan prestasi, penilaian kompetensi dan pembangunan sumber manusia.

Persekitaran Pejabat Generik – Sistem Pengurusan Dokumen Kerajaan Eletronik (GOE-EGDMS) Ini adalah satu sistem aplikasi yang berupaya membantu agensi-agensi kerajaan menguruskan dokumen dengan lebih efektif dan efisien. Selain dari penyediaan dan penyimpanan dokumen dengan lebih efisien, sistem ini turut membantu carian dan capaian dokumen dengan lebih cepat.

E-Khidmat

E-Khidmat bertujuan memudahkan orang ramai berurusan dengan kerajaan melalui pelbagai saluran elektronik termasuk kios, telefon dan internet. Pada masa ini e-khidmat menawarkan perkhidmatan-perkhidmatan seperti berikut:

Jabatan Pengangkutan Jalan.

Perkhidmatan membaharui lessen memandu, pembayaran cukai jalan kenderaan, insurans kenderaan kini semua dibuat melalui kios dan internet.

Polis Diraja Malaysia

Pembayaran saman secara atas talian. Maklumat kesalahan juga boleh diperolehi secara atas talian.

Jabatan Imigresen

6

Permohonan pasport kini dapat dibuat di lebih banyak cawangan dengan cepat. Pengeluaran paspot yang dahulunya memakan masa sehingga tiga minggu, kini boleh disiapkan dalam tempuh satu hari sahaja.

Bursa Buruh Elektronik (ELX) ELX ialah pusat pengumpulan maklumat pasaran buruh yang dikawal selia oleh Kementerian Sumber Manusia untuk membolehkan majikan dan pencari kerja berhubung menggunakan platform yang sama. ELX bertujuan mengadakan proses pemadanan peluang pekerjaan secara menyeluruh serta menyediakan pusat rujukan maklumat pasaran buruh yang berkesan. Ia juga bertujuan membantu proses penyediaan dan pengurusan tenaga kerja yang mahir secara sistematik dan untuk menjaga kepentingan pekerja dan majikan dalam arus pembangunan negara. ELX juga menawarkan Sistem Penempatan Orang Kurang Upaya (SPOKU) yang dibuka kepada semua majikan dan orang awam. Pendaftaran boleh dibuat dalam talian dan pengguna akan menikmati semua perkhidmatan yang ditawarkan.

Portal Perkhidmatan Awam (myGovernment) Portal Perkhidmatan Awam yang dikenali sebagai myGovenment berfungsi sebagai gerbang utama kepada maklumat dan perkhidmatan kerajaan melalui Internet. Pengguna hanya perlu melayari satu laman web, yakni www.malaysia.gov.my tanpa perlu mengetahui alamat-alamat laman web agensi kerajaan yang lain. Terdapat lebih dari 900 laman web agensi kerajaan persekutuan, negeri dan pihak berkuasa tempatan (PBT) dipautkan ke portal ini . Portal ini dibangunkan bagi membolehkan rakyat dan ahli perniagaan mencapai maklumat dan perkhidmatan yang disediakan kerajaan seperti membuat pembayaran, penghantaran dokumen sokongan dan berinteraksi dengan agensiagensi kerajaan. Ia juga menyediakan maklumat dan perkhidmatan kepada komuniti perniagaan termasuk carian kebankrapan, pendaftaran syarikat baru, permohonan geran dan pertanyaan maklumat bagi lesen perdagangan.

7

Sebagai portal interaktif dan informatif, kandungannya disusun dalam empat kategori iaitu warganegara, perniagaan, kerajaan dan bukan warganegara. Bagi kategori warganegara, maklumat disusun mengikut bidang utama seperti pendidikan, pekerjaan, kesihatan, percukaian dan kutipan. Manakala bagi perniagaan pula mengandungi maklumat berkatian dengan kitaran haya perniagaan dan industri spesifik. Kategori kerajaan pula menyediakan maklumat mengenai proses pengambilan kakitangan di sektor awam, anugerah dan kenaikan pangkat serta persaraan. Kandungan bagi bukan warganegara pula meliputi maklumat tentang peraturan imigresen seperti visa dan paspot, pelancungan, peraturan perkahwinan dan sebagainya. • E-Syariah

E-Syariah merupakan satu usaha penting kerajaan persekutuan dlam mempertingkatkan pengurusan dan pentadbiran institusi kehakiman Islam di semua negeri. Portal ini menyediakan kemudahan kepada orang ramai membuat pra-pendaftaran kes tanpa perlu ke mahkamah. Antara kemudahan lain menerusi portal ini ialah pengiraan faraid dalam talian, rujukan enakmen dan ordinan negeri, semakan kes dan pendaftaran dan pembaharuan sijil peguam syarie.

Ada beberapa lagi inisiatif yang sudah dan sedang dijalankan oleh kerajaan untuk memperbaiki sistem pentadbiran dan penyampaian. Inisiatif-inisiatif ini ada yang baru sahaja bermula di peringkat perintis. Ada yang sedang dalam peringkat pembangunan. Portal yang sudah dibangunkan ataupun sedang dibangunkan termasuklah e-PBT (portal Pihak Berkuasa Tempatan), E-Tanah ( portal urusan pentadbiran tanah negara) dan e-Kehakiman ( portal Jabatan Kehakiman).

Kita dapat melihat bahawa kebanyakan projek-projek e-kerajaan tertumpu di jabatan dan agensi kerajaan yang perkhidmatannya menjadi tumpuan orang ramai dan komuniti perniagaan. Perlaksanaan projek-projek e-kerajaan telah berjaya meningkatkan keberkesanan dan kecekapan operasi dalam kerajaan disamping

8

menyediakan saluran tambahan kepada orang ramai berurusan dengan kerajaan. Usaha berterusan diambil oleh kerajaan bagi memantapkan aplikasi e-kerajaan yang sedia ada agar ia memenuhi kehendak pelanggan dan perkembangan teknolgi semasa.

CIRI-CIRI

PENGURUSAN

STRATEGIK

KE

ARAH

KERAJAAN

ELEKTRONIK YANG CEMERLANG. Strategi merujuk perancangan oleh pengurusan tertinggi untuk mencapai hasil yang selari dengan misi dan matlamat organisasi. Strategi boleh dibahagikan kepada tiga bahagian: (i) Pembentukan strategi. (ii) Pelaksanaan strategi. (iii) Kawalan strategi.

Pengurusan timbul daripada perkataan "urus" yang bererti "kelola, atur". Mengurus membawa erti "menjadi supaya rajin, mengatur, mengemas, mengendalikan, menyusun, menyelesai". Pengurusan ialah perihal mengurus sesuatu (Kamus Dewan 1994). Pengurusan strategik merangkumi langkah-langkah berurutan, iaitu pengurusan tertinggi menjalankan tugas-tugas berikut: (a) Menganalisis persekitaran luaran untuk mengenal pasti peluang dan ancaman. (b) Menganalisis persekitaran dalaman organisasi untuk mengenal pasti kekuatan dan kelemahan. (c) Menetapkan misi dan matlamat organisasi. (d) Mereka bentuk strategi pada peringkat korporat unit perniagaan dan fungsi.

9

(e) Melaksanakan strategi. (f) Menilai dan mengawal pencapaian.

Faktor strategik ialah pembolehubah yang dianggap oleh pengurusan tertinggi sebagai penting dalam mempengaruhi aktiviti organisasi. Pola faktor itu telah mempengaruhi aktiviti organisasi pada masa lampau atau kini. Besar kemungkinan pola yang sama akan berlaku pada masa hadapan. (i) tindakan kerajaan atau peraturan kerajaan, (ii) inflasi, (iii) tenaga, (iv) persekitaran ekonomi, (v) persaingan, dan (vi) persekitaran antarabangsa politik dan ekonomi Ada tiga kategori interaksi kerajaan yang wujud. Di dalam kerangka-kerangka kategori inilah di mana kerajaan berpeluang untuk membuat penambahbaikan sistem penyampaian kerajaan. (Yong, 2003):

Kerajaan-ke-Rakyat (G2C): Fokus di sini ialah mesra-rakyat. Memudahkan rakyat berurusan dengan kerajaan dengan cepat dan selesa. Ini dapat dilakukan dengan pembaikan perkhidmatan kaunter atau lebih baik lagi dengan menyediakan urusan melalui talian dengan mewujudkan perkhidmatan melalui internet.

Kerajaan-ke-Swasta (G2B): Mengurangkan

karenah

birokrasi

dengan

membuat transformasi dalam pemrosesan lesen, kelulusan lesen dan juga kos urusan dengan kerajaan. Mengurangkan penggunaan kertas (paperless) dan

10

menggunakan internet yang boleh memudahkan urusan pihak swasta dengan kerajaan.

Kerajaan-ke-Kerajaan(G2G): Ia melibatkan interaksi antara kerajaan dengan kerajaan, kerajaan dengan agensi-agensi kerajaan dan juga sesama agensi-agensi kerajaan. Dengan penggunaan tekonologi maklumat kesemua pemain-pemain sektor ini dapat berkongsi data dan berurusan dengan cepat.

KESIMPULAN
Adakah kerajaan elektronik dianggap satu kaedah kearah mencapai pengurusan strategik yang berkesan? Pada pandangan saya kerajaan Malaysia telah berusaha dengan gigih untuk memastikan perkara tersebut dapat direalisasikan dengan jayanya dan berkesan. Sedar atau tidak, negara kita sedang berusaha mewujudkan budaya kerja yang berasaskan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT). Salah satu strateginya, adalah melalui perlaksanaan e-government atau kerajaan elektronik. Apa yang pasti, melalui e-government, satu pencapaian penting ialah pelaksanaan Portal Perkhidmatan Awam yang dikenali sebagai myGovernment. Melalui myGovernment ini ia dapat memberi maklumat terkini perkhidmatan daripada pelbagai agensi kerajaan. Sebagai contoh, sehingga akhir 2005, Portal Perkhidmatan Awam ini telah menyediakan akses kepada 900 laman web pelbagai agensi sama ada di peringkat persekutuan, negeri dan tempatan. Selain itu, melalui e-government, kerajaan dapat mengubah sistem perkhidmatann sektor awam yang dianggap tradisional kepada yang lebih moden, yakni daripada sistem manual kepada sistem elektronik. Pada masa yang sama, langkah ini dianggap dapat mengurangkan jurang digital dalam mengorak langkah yang baik ke arah dunia tanpa sempadan. Menurut Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, pada tahun 2005, Malaysia diletakkan di tangga 43 dalam perlaksanaan e-government. Sementara itu, dalam

11

rantau Asia Tenggara juga, Malaysia masih lagi terkebelakang berbanding Negara Singapuran, Jepun dan Korea. (Laporan akhbar New Straits Times). Hakikat yang perlu kita akui, ialah melalui e-government ini, segala pembayaran bil, semakan saman, hutang, dan sebagainya, dapat diketahui dengan mudah. Malah orang ramai dapat berurusan secara lebih berkesan bila-bila masa sahaja, selama 24 jam atau 7 hari dalam seminggu, begitu mudah sekali dan cepat. Tanpa perlu beratur atau berbaris di kaunter-kaunter bayaran, semakan dan sebagainya. Di samping itu, langkah yang dijalankan ini juga dapat mengurangkan kerenah birokrasi yakni dengan mempermudahkan dan memperkemaskankan lagi sistem dan aliran kerja, serta dapat memantapkan pentadbiran sektor awam. Hakikat yang boleh kita terima sekarang, apabila perlaksanaan e-government, yakni melalui portalnya, orang ramai dapat melayari internet dengan mudah. Jika dibandingkan satu ketika dahulu, sebagai contoh, para penganggur atau pencari kerja akan turun naik pejabat, iaitu di Jabatan Tenaga Rakyat (JTR) untuk melihat kekosongan jawatan, atau membelek-belek pelbagai surat khabar untuk mencari peluang pekerjaan dan berbaris panjang hanya untuk mendapatkan sekeping borang. Namun dengan adanya sistem e-government, maka dengan mudah mereka dapat melayari internet untuk mengakses borang permohonan. Semua jawatan kosong dalam agensi kerajaan terkini tertera dalam laman web ini. Selain itu, sistem e-government dijangkakan akan meningkatkan operasi dalaman kerajaan. Ianya bermatlamatkan memberi keselesaan, ketelusan dalam segala hal. Ini sekaligus, membaikpulih taraf aliran maklumat di dalam kerajaan bagi membangunkan dasar, menyelaras dan menguatkuasakannya secara lebih pantas dan berkualiti. Di sebalik perlaksanaan e-government, apa yang cuba diperkenalkan ialah dari segi penjimatan kertas. Apabila pelanggan terus melayari internet ini, maka penggunaan kertas agak terhad sekaligus menjimatkan penggunaan kertas melalui borang-borang yang dijual. Buat masa kini, kegunaan utama Kerajaan Elektronik antaranya adalah proses memperbaharui lesen memandu secara elektronik dan ujian teori memandu oleh

12

Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ), sistem e-failing oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN), semakan daftar pemilih oleh Jabatan Pendaftaran Negara, jawatan kosong oleh agensi kerajaan dan sebagainya. Dengan adanya tetingkap perkhidmatan secara 'one-stop' yang disediakan oleh Kerajaan Elektronik kita dapat lihat dalam RMK- 9, dinyatakan sebayak 2.16 juta calon telah menduduki ujian memandu ini melalui projek e-khidmat ini. Dalam masa yang sama, usaha untuk meningkatkan kecekapan dan keupayaan dalam perkhidmatan awam, perlulah dijadikan agenda berterusan seperti yang dikehendaki oleh kerajaan kita. Secara keseluruhannya, penggunaan sistem ICT ini juga baik dan mampu meningkatkan ketelusan, di samping mengurangkan berlakunya penyelewengan serta dapat mempercepatkan sesuatu proses dan permohonan berbanding perkhidmatan secara manual. Justeru, dalam melahirkan perkhidmatan awam bertaraf dunia, yang sentiasa peka kepada arus perubahan, kerjasama semua pihak perlu di dalam melaksanakan konsep e-government secara menyeluruh ini. Namun begitu, latihan yang cukup perlulah diberikan kepada penjawat awam untuk memudahkan segala urusan apabila mengendalikan sistem ini nanti. Apa yang lebih penting di sini, dalam memantapkan sistem penyampaian sektor awam, melalui e- government, usaha ini perlulah seiring dengan kesedaran masyarakat hari ini melalui kepentingan ICT. Hal ini penting untuk menjadikan sistem penyampaian perkhidamatan awam hari ini bertaraf antarabangsa akan tercapai. Apapun usaha yang dilaksanakan membabitkan ICT ini, semuanya terletak di hujung jari anda. Anda juga penentu kelancaran sistem ini supaya hasilnya lebih berkesan.

SUMBER RUJUKAN 1. Perkhidmatan Awam Malaysia-menuju alaf baru, Mampu, Perpustakaan negara Malaysia, 1999.
2. www.intanbk.intan.my

13

3. MAMPU. (1997). Multimedia Super Corridor: Towards a Vision for a New

Electronic Government in Malaysia.
4. MAMPU. (1997). Blueprint for electronic Government Implementation. 5. Marylyn M. Parker, (1996), Strategic Transformation and Information

Technology: Paradigms for Performing While Transforming. Upper Saddle River,NJ: Prentice Hall.
6. www.apdip.net/projects/seminars/it-policy/ir/.../Iran121198.ppt 7. www.moh.gov.my 8. Teknologi Maklumat- Multimedia, Keselamatan Data dan Koridor Raya

Multimedia (MSC), Siri III, Mohd Aizaini Maarof, Universiti Teknologi Malaysia.

14