CK M 1 13 3

ORGAN ISASI DAN PEN GURUSAN KO-KURI KULUM

Ahli Ku mp ula n: Ahma d Shahbir in Bin S ubin Indra Sahril Bin Say uati Rozlee B in M ian Jolmin Ma tambun Pensya rah: Dr. Gunasegar an A/L Karu ppannan

Taj uk: Hubungan Manusi a dal am Organi sasi

Pe ngenala n
Hubungan manusia amatlah penting kerana ia merupakan antara faktor utama yang menyumbang kepada produktiviti

Pe ngenala n
Sesebuah organisasi yang tidak peka, sensitif atau mengamalkan startegi hubungan manusia yang tidak baik akan berhadapan dengan banyak masalah yang berkaitan dengan manusia serta kemanusiaan

BENTUK-BENTUK PERHUBUNGAN MANUSIA

Sebagai makhluk terunggul daripada semua jenis organisma di planet ini, manusia sudah pastinya berhubung atau berkomunikasi antara satu sama lain dengan lebih baik, lebih berkesan dan amat sistematik berbanding mana-mana organisma yang lain

Be ntu k-bentuk Pe rhubungan Manusia
1. Perhubungan Manusia Dalam Organisasi • Perhubungan Manusia Di Tempat Kerja/Pejabat Perhubungan Manusia Dalam Kumpulan.

Kepentingan Perhubungan Awam Dalam Organisasi

 sebagai tunjang bagi sistem pengurusan masa kini  perhubungan awam masa kini banyak menekankan tentang peranan perhubungan awam sebagai fungsi pengurusan

Fungsi-fungsi Perhubungan Awam
 Fungsi Komunikasi;  Fungsi Perancangan;  Fungsi Pengurusan atau Pentadbiran Perhubungan Awam dan  Fungsi Perkhidmatan Sosial

Fungsi Ko mu nik asi
 sesebuah organisasi itu tidak akan wujud tanpa komunikasi dan dengan keadaan yang tertutup  adalah menjadi tugas dan fungsi pengamal perhubungan awam untuk meninjau pendapat khalayak terhadap organisasi yang diwakilinya

Fungsi Ko mu nik asi
 fungsi komunikasi ini adalah maklum balas daripada orang awam (tidak kira sama ada pendapat itu negatif ataupun positif sifatnya)  untuk membolehkan organisasi tersebut beroperasi sesuai dengan keperluan khalayak di samping kepentingan organisasi itu sendiri

Fungsi Pe rancangan
merupakan salah satu fungsi utama perhubungan yang perlu dibuat untuk membolehkan organisasi itu mencapai matlamat hakikat kewujudannya

Fungsi Pe rancangan

 pengamal perhubungan awam bukan sahaja berfungsi untuk merancang kegiatan atau program perhubungan awam  tetapi juga bertanggungjawab untuk melaksana dan menentukan rancangan tersebut benar-benar mendedahkan organisasi itu dalam persekitaran yang positif dan komited kepada kepentingan bersama

Fungsi Pe ngurusa n
 juga berfungsi untuk mengkoordinasi aktivitiaktiviti dalam sesebuah organisasi  mentadbir perhubungan awam organisasinya secara kolektif dan sistematik supaya imej organisasi atau majikan dijaga dan terus diterima oleh pelanggannya  ini bermakna fungsi perhubungan awam dalam konteks ini lebih menjurus kepada proses pelaksanaan dasar dan rancangan organisasinya

Fungsi Pe ngurusa n
 ‘pengamal perhubungan awam adalah jambatan di antara organisasi dan khalayaknya’. Hamdan Adnan (1985)

Fungsi Pe ngurusa n
 menyampaikan polisi organisasi kepada pelanggan dan khalayak melalui pelbagai teknik perhubungan awam seperti: publisiti, iklan, promosi dan teknik yang lain

2. 3. 4. 5.

Fungsi Pe rkhid matan So sia l
 Perkhidmatan sosial perlu dilakukan bagi memenuhi tuntutan tanggungjawab sosial yang sekali gus menunjukkan betapa prihatinnya organisasi itu terhadap orang awam dan masyarakat yang telah sekian lama membantu membangunkan organisasi itu walaupun tidak secara langsung

KO NF LIK DA LAM HU BUN GAN ORG ANI SA SI

KONFLI K DALAM HUBUNGAN ORGAN ISASI  DEFINISI Coser (1976) yang menyatakan konflik adalah persaingan yang berkaitan dengan nilai dan tuntutan terhadap status, kuasa dan sumber yang terhad.

defin isi
 Wilmot dan Hocker pula mendefinisikan konflik dalam konteks organisasi dengan menyatakan konflik adalah pertentangan yang nyata antara dua pihak atau lebih yang saling bergantung antara satu sama lain.

FAK TOR-F AK TOR KO NF LIK
1. PENGKHUSUSAN  SALING BERGANTUNG  SUMBER TERHAD DAN PERBEZAAN MATLAMAT  BIDANG TUGAS YANG TIDAK JELAS

FAK TOR K ONL IK(c ont)
2 PERBEZAAN PERSONALITI INDIVIDU  PERBEZAAN NILAI DAN ETIKA  PERBEZAAN KEMAHIRAN DAN KEBOLEHAN  KEPELBAGAIAN PERSONALITI

TEKNIK-TEKNIK PENYELESAIAN KONFLIK
 Penyelesaian masalah – pertemuan berdepan atau bersemuka antara pihakpihak yang berkonflik untuk mengenalpasti masalah yang dihadapai lantas menyelesaikannya melalui perbincangan terbuka.

CON T
 Matlamat yang tinggi – mewujudkan matlamat yang dikongsi bersama tetapi tidak boleh diperolehi tanpa kerjasama kedua-dua pihak yang berkonflik.  Pembangunan sumber – apabila konflik berlaku akibat sumber yang terhad, seperti wang, peluang kenaikan pangkat dan lain-lain, konflik akan dapat di atasi dengan menambahkan penawaran sumber tersebut.

CON T
 Mengelak – mengelak atau lari daripada konflik.  Menyah perbezaan – menghilangkan perbezaan-perbezaan yang ada dan sebaliknya memfokus kepada persamaan-persamaan antara pihakpihak yang berkonflik.

KES AN HUB UNGAN MANUSIA

 A) PENINGKATAN PRESTASI KERJA

 B) PENINGKATAN KEPUASAN KERJA

 C) PENINGKATAN KOMITMEN KERJA

A) PEN IN GKATAN PRESTASI KERJA
 Keselesaan si tempat kerja dengan hubungan yang baik membantu meningkatkan prestasi  Halangan dan konflik dalam hubungan manusia di sekolah akan menjadikan suasana tidak stabil dan menyebabkan prestasi yang baik tidak dapat di capai.  Sesetengah pendidik enggan memberikan yang terbaik dalam kerja kerana menghadapi masalah dengan pihak pentadbir sekolah

 Kajian ini telah disokong dengan kajian yang dibuat Argyle (1974). Menurut beliau dalam keadaan-keadaan di mana interaksi antara penyelia dengan pekerja adalah memuaskan, maka moral para pekerja boleh meningkat secara tidak langsung. Dengan peningkatan moral dikalangan pendidik maka ia akan mbawa kepada peningkatan dalam prestasi kerja mereka.  Hubungan baik dengan pihak Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG). Dengan hubungan yang baik ini maka, segala saranan sekolah kepada mereka dalam mempertingkat prestasi pelajar di rumah akan dilaksanakan oleh ibu-bapa. Usaha ini akan membantu pihak sekolah dalam mencapai prestasi yang baik.  Kesan hubungan yang baik di kalangan ahli dalam organisasi akan membantu meningkatkan prestasi sesebuah organisasi, kepincangan dalam hubungan tersebut akan menjadikan sesebuah organisasi sukar mencapai misi dan visi yang telah di tetapkan

B) PEN IN GKATAN KEPU ASAN KERJA
 Pincus (1986) telah mendapati di dalam kajiannya bahawa komunikasi pekerja mempunyai hubungan korelasi positif dengan prestasi kerja yang telah dihasilkan.  Sekiranya seseorang guru hanya mampu mengajar dengan hanya memberikan penerangan dan latihan semata-mata. Maka guru tersebut akan berasa sudah puas dengan apa yang telah diberikan kepada muridnya.  Guru tersebut memerlukan motivasi dan semangat yang lebih tinggi daripada majikannya untuk menghasilkan pelbagai aktiviti baru semasa pembelajaran. Contohnya, seseorang guru yang mandapat motivasi akan bertindak lebih kreatif berbanding kerjanya sebelum ini.

 Peningkatan dalam kepuasan bekerja dapat dipertingkatkan dengan adanya hubungan yang baik di kalangan staf dan pihak pentadbir.  Ini selaras dengan kajian Syder & Morris 1984 & Indik Georgopolus & Seashore (1961) yang menunjukkan bahawa prestasi kerja yang meningkat yang boleh diperolehi oleh pekerja wujud hasil daripada sifat terbuka komunikasi antara penyelia dengan pekerja bawahan.

C) PEN IN GKATAN KOMITMEN KERJA
 Hubungan manusia juga mempengaruhi komitmen individu dalam sesebuah organisasi.  Komunikasi dan hubungan yang baik membantu pekerja yang menghadapi masalah serta memperkukuhkan penglibatan mereka dalam pekerjaan & organisasi sehingga membawa tahap komitmen yang tinggi kepada organisasi. Menurut Gaetner & Nollen (1989).

 Contoh, Komitmen terhadap tugas sekolah. komitmen yang diberikan oleh seseorang pendidik amat penting kerana komitmen ini yang akan menjaga kualiti pendidikan dalam sesebuah sekolah. Sekiranya pendidik memberikan komitmen yang terbaik maka produktiviti yang dihasilkan akan bertambah baik.

 Sekiranya seseorang guru tidak memberi komitmen terhadap tugasnya maka prestasi sekolah akan berada di tahap yang sederhana. Namun jika seseorang guru memberikan komitmen yang tinggi dalam pendidikannya maka sudah pasti para pelajar akan mendapat ilmu yan tinggi daripada guru tersebut samada pendidikan itu berlaku secara langsung atau tidak langsung.  Hubungan yang baik dalam organisasi sekolah telah membantu meningkatkan komitmen para guru dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Dengan peningkatan komitmen akan memberi kesan positif terhadap prestasi sekolah dan pendidikan negara.

KE SIM PUL AN
 Kesimpulan yang dapat di perolehi daripa tugasn ini ialah hubungan yang baik dari setiap unit dan bahagian dalam sesebuah organisasi akan membantu meningkatkan prestasi kerja, menambah kepuasan bekerja dan maningkatkan komtimen dalam melaksanakan tugas para pekerjanya  Sebaliknya sekiranya terdapat konflik dalam hubungan manusia di dalam sesebuah organisasi akan menyebabkan gangguan kepada misi dan visi sesebuah organisasi. Seterusnya menjadi faktor kepada kemunduran produktiviti dalam organisasi