PKU 3102 – Pengenalan Kepada Masalah Bahasa Dan Komunikasi

Komponen-Komponen Bahasa

PKU 3102 – Pengenalan Kepada Masalah Bahasa Dan Komunikasi

1. Bentuk
- sintaksis - morfologi - fonologi Komponen-komponen yang menghubungkan bunyi atau simbol dengan makna

PKU 3102 – Pengenalan Kepada Masalah Bahasa Dan Komunikasi

Sintaksis
Sistem peraturan yang menentukan susunan perkataan di dalam ayat. Contoh : Ayah memakai kemeja yang berwarna biru. My father wear a blue shirt.

PKU 3102 – Pengenalan Kepada Masalah Bahasa Dan Komunikasi

Morfologi
Peraturan yang menentukan perubahan makna pada peringkat perkataan yang dimodifikasikan dengan imbuhan dan dengan morfem-morfem yang lain seperti kata majmuk. Contoh : kerja, pekerja, pekerjaan, mengerjakan

PKU 3102 – Pengenalan Kepada Masalah Bahasa Dan Komunikasi

Fonologi
Peraturan yang menentukan bunyi-bunyi yang boleh diletakkan bersama-sama dan juga tempat dimana bunyi itu boleh dihadirkan. Contoh: pulau khamis laut hamis rumah - lumah petang pedang

PKU 3102 – Pengenalan Kepada Masalah Bahasa Dan Komunikasi

Fonem
Unit paling kecil dalam pertuturan. Unit terkecil dalam bahasa yang tidak mempunyai makna tetapi boleh mengubah makna Contoh: huruf s , k , g – tak bermakna saya kaya gaya

PKU 3102 – Pengenalan Kepada Masalah Bahasa Dan Komunikasi

2. Kandungan (Semantik)
Peraturan yang mengawal makna dan hubungannya dengan unit-unit makna bagi membantu pengguna membezakan perkataan bermakna dengan yang tidak bermakna. Merakamkan peraturan-peraturan yang menyentuh tentang makna atau kandungan perkataan.

PKU 3102 – Pengenalan Kepada Masalah Bahasa Dan Komunikasi

Contoh: berjalan, berkenderaan kereta, van, bas, lori penuh sesak ramai banyak

PKU 3102 – Pengenalan Kepada Masalah Bahasa Dan Komunikasi

3. Pragmatik
Satu set peraturan untuk penggunaan bahasa. Ia berkaitan dengan cara manusia berkomunikasi. Seperti memulakan dan menamatkan perbualan. Menguasai peranan, menyusun ayat, meramalkan keperluan pendengar dan semuanya ini terjadi secara spontan dalam komunikasi.

PKU 3102 – Pengenalan Kepada Masalah Bahasa Dan Komunikasi

Penggunaan bahasa yang sesuai berdasarkan suasana serta niat kepada pengguna yang menguasai aspek ini dipanggil sebagai kecekapan linguistik. Ciri-ciri pendengar yang mempengaruhi penutur ialah jantina, umur, bangsa, stail, dialek, status sosial serta peranan.

PKU 3102 – Pengenalan Kepada Masalah Bahasa Dan Komunikasi

Asas dan Model Pemerolehan Bahasa
1. Fisiologikal 2. Kognitif 3. Psikososial

PKU 3102 – Pengenalan Kepada Masalah Bahasa Dan Komunikasi

1. Model Psikososial
Model ini melihat komunikasi berlandaskan konteks sosial. Perkembangan bahasa dalam kerangka perkembangan sosial. Kanak-kanak belajar bahasa kerana ingin berkawan. Interaksi sosial dan perhubungan menyediakan kanak-kanak dengan asas untuk memahami dan memformulasikan kandungan dan bentuk linguistik.

PKU 3102 – Pengenalan Kepada Masalah Bahasa Dan Komunikasi

Interaksi dengan persekitaran dikira sebagai desakan awal untuk mempelajari bahasa. Tindakbalas pada peringkat early reflexive dan gerak gerinya menunjukkan bayi mula berkomunikasi. Interaksi yang berulang-ulang memahirkan kebolehan berkomunikasi

PKU 3102 – Pengenalan Kepada Masalah Bahasa Dan Komunikasi

4 pernyataan utama
1. Language is acquired if and only if the child has a reason to talk. Herein it is assumed that the child has learned that he can influence his environment through communication. 2. Language is acquired as a means of acknowledging already existing communication functions. 3.Language is learned in dynamic social interactions involving the child and the mature language user in his environment. The mature language user facilitates this process. 4. The child is an active participant in this transactional process and must contribute to it by behaving in a way which allows him to benefit from the adult’s facilitating behavior.

PKU 3102 – Pengenalan Kepada Masalah Bahasa Dan Komunikasi

Batasan / Persoalan
1. Bagaimanakah hasrat komunikatif dapat dihubungkan kepada struktur linguistik ? 2. Bagaimanakah kanak-kanak memperolehi simbol-simbol untuk rujukan ?

PKU 3102 – Pengenalan Kepada Masalah Bahasa Dan Komunikasi

2. Model Kognitif / Semantik
Bermula dengan penerbitan Bloom (1970)Language Development: Form and Function of Emerging Grammars. - Kajian dalam perkembangan bahasa iaitu makna ujaran kanak-kanak bukannya sintaksis.

PKU 3102 – Pengenalan Kepada Masalah Bahasa Dan Komunikasi

Komponen-Komponen Bahasa

PKU 3102 – Pengenalan Kepada Masalah Bahasa Dan Komunikasi

Komponen-Komponen Bahasa

PKU 3102 – Pengenalan Kepada Masalah Bahasa Dan Komunikasi

Komponen-Komponen Bahasa

PKU 3102 – Pengenalan Kepada Masalah Bahasa Dan Komunikasi

Komponen-Komponen Bahasa

PKU 3102 – Pengenalan Kepada Masalah Bahasa Dan Komunikasi

Komponen-Komponen Bahasa

PKU 3102 – Pengenalan Kepada Masalah Bahasa Dan Komunikasi

Komponen-Komponen Bahasa

PKU 3102 – Pengenalan Kepada Masalah Bahasa Dan Komunikasi

Komponen-Komponen Bahasa

PKU 3102 – Pengenalan Kepada Masalah Bahasa Dan Komunikasi

Komponen-Komponen Bahasa

PKU 3102 – Pengenalan Kepada Masalah Bahasa Dan Komunikasi

Komponen-Komponen Bahasa

PKU 3102 – Pengenalan Kepada Masalah Bahasa Dan Komunikasi

Komponen-Komponen Bahasa

PKU 3102 – Pengenalan Kepada Masalah Bahasa Dan Komunikasi

Komponen-Komponen Bahasa

PKU 3102 – Pengenalan Kepada Masalah Bahasa Dan Komunikasi

Morfem
Morfem ialah unit terkecil tatabahasa yang mempunyai makna. Terdapat 2 jenis morfem - morfem terikat - morfem bebas

PKU 3102 – Pengenalan Kepada Masalah Bahasa Dan Komunikasi

Morfem Terikat Tidak boleh berdiri sendiri, melainkan bergabung dengan morfem terikat yang lain atau morfem bebas. Contoh: tani, mudi, Semua imbuhan adalah morfem terikat

PKU 3102 – Pengenalan Kepada Masalah Bahasa Dan Komunikasi

Morfem Bebas ( perkataan )
Morfem yang tidak terikat, boleh berdiri sendiri sebagai kata akar atau kata dasar. Boleh memberi makna walaupun satu sukukata. Contoh: main, makan, baca, yu