KONSEP IBADAH DALAM ISLAM

PELAJARAN 6

KONSEP IBADAH DALAM ISLAM

Objektif: Mendedahkan kepada para pelajar konsep ibadah dalam Islam supaya mereka memahami makna ibadah dan bagaimana ia dapat dilaksanakan dalam kehidupan mereka. Mendedahkan mereka keindahan ibadah dalam Islam dan bagaimana konsep ini mampu mencipta sebuah tamadun yang cemerlang. Mendedahkan bebera a faedah ibadah yang diperoleh p oleh hamba apabila beribadat kepada Allah S.W. T. Mendedahkan beberapa salah faham terhadap ibadah Islam agar para pelajar menghindarinya.

149

PENGAJIAN ISLAM

150

KONSEP IBADAH DALAM ISLAM

KANDUNGAN

• • • • • • • •

Pendahuluan Matlamat Kejadian Manusia Hakikat Ibadah dalam Islam Salah Faham Terhadap Konsep ‘Ibadah Ruang Lingkup Ibadah dalam Islam Matlamat Ibadah dalam Islam Keistimewaan Ibadah dalam Islam Hikmah Ibadah-ibadah Islam – – – Puasa Zakat Haji

153 154 155 156 158 159 165 165 166 174 175 175

Penutup

151

PENGAJIAN ISLAM

152

KONSEP IBADAH DALAM ISLAM

PENDAHULUAN
Ibadah adalah suatu tuntutan ke atas seorang Mukmin. Beribadah hanya kepada Allah S.W. a a a risalah utama T. d l h penciptaan manusia di alam mayaii Frman Allah S.W. n. i T.

Ertnya “Dan tiadalah Aku menciptakan jin dan manu i : s a kecuali supaya mereka memperhambakan diri i kepadaKu.” (Surah al-Dhariyat :56)

Frman-Nya l g yang bermaksud: i ai
Er tnya “ Wahai manusia! Sembahlah Tuhan kamu i : yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orango rang yang sebelum kamu mudah-mudahan kamu bertaqwa.”

Frman-Nya l g : i ai

Ertnya “Bahaw a sembahlah Allah S.W. dan jauhilah i : T. Thaghut.” (Surah al-Nahl: 36)

Frman-Nya i :

153

PENGAJIAN ISLAM

Ertnya “Sembahlah kamu akan Allah S.W. Tidak ada i : T. bagi kamu tuhan selain-Nya.” (Surah al-A‘raf: 9)

AT AT KEJADIAN M AT L A M AT KEJ ADIAN

MANUSIA

Manusia diciptakan oleh Allah S.W. dengan matlamat T. yang tertentu, yang telah ditetapkan oleh penciptanya . Matlamat itu ialah beribadah kepada Allah S.W. H l i i T. a n ya t t 6 i : d nyatakan dalam sura al-Zari a ,aya 5 yang berert i h “Dan tiadalah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka memperhambakan dirikepada-Ku .” Seseorang manusia sepatutnya bert nyakan diri a nya sendiri: Kenapa aku diwujudkan? Apakah tugasku di alam maya ini? Apakah pula visiku dalam kehidupan ini? Ia adalah soalan yang wa i a a s o j b t s e rang manu i a a d a b rt nya sa gr i e a k n d ri dan berfikir sejenak untuk mencarij a i nya awapannya (al-Qardhawi 1985:11). Seseorang manu i h rus mengetahui dengan jelas jasa a wapan soalan-soalan berikut: Soalan Pe rtama: Siapakah aku? Dari manakah aku datang? Atau dalam ungkapan lain, siapakah yang menciptakan aku? Soalan Kedua: Apakah kesudahanku selepas kewujudanku ini? Dan ke manakah aku akan pergi selepas maut? Soalan Ketiga: Kenapakah aku diwujudkan? Untuk apa? Atau apakah visi kehidupanku ini? Apabila ketiga-tiga soalan ini dapat dijawab dengan baik, maka seseorang manusia akan mampu menjalani kehidupan ini dengan baik dan jaya. Sebaliknya kegagalannya menjawab persoalan ini akan mengakibatkannya gagal menj l n kehidupan ini dengan baik dan penuh berert aai i .
154

KONSEP IBADAH DALAM ISLAM

AT IBA DAH H A K I K AT IBA DAH DALAM ISLAM
Makna Ibadah
Ibadah dari segi bahasa: Menu t al-Qamus ( a a a : Ke ru ‘bd) taatan. Menu rut kamu al-Shihah: Asal-usul ‘Ubudiyyah s ialah ketundukan dan kehinaan. ltzi Asal Ibadah: a - a l l (penghinaan). Ibadah dari s g i t l h s ra: Menu e i s i a ya ’ rut Syeikh Muhammad Abduh ibadah ialah: Ketaatan dengan kemuncak Tafsir al-Manar: a l Fatihah) ketundukan. ( I n Taimiyyah menyatakan ibadah dalam Islam itu meb ngandungi unsur ketundukan/ ketaatan yang digabungkan dengan unsur kecintaan. Ibadah dalam Islam mengandungi makna kemuncak ketundukan, kemuncak ketaatan dan kemuncak kecintaan. Beliau berkata lagi: Sesiapa yang tunduk kepada seseorang manusia dengan keadaan benci, dia tidak menjadi hambanya. Begitu juga jika dia mencintai sesuatu tanpa ketundukan kepadanya, ia juga bukan ibadah, seumpama cinta seseorang kepada anaknya dan kawan-kawannya. Oleh itu salah satu dari dua unsur tersebut (tunduk dan cinta) tidak cukup untuk dipanggil ibadah kepada Allah S.W. Seorang hamba mestilah mencintai Allah S.W. T. T. mengatasi segala kecintaan ya g l i . Frman Allah S.W. : n an i T.

Ertnya “Katakanlah (wahai Muhammad): J k i bapa i : i a bu (nenek moyang) kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu (adik bera i ) i t rii t ri kamu, harta-hart yang d k , s e -se a kamu kumpulkan, perniagaan yang kamu t k t ke a u rugiannya
155

PENGAJIAN ISLAM

dan tempat kediaman yang kamu redhai terlebih kasih kepada kamu berbanding Allah dan Rasul-Nya dan juga T. j h d Fi Sabillah, maka tunggulah sehingga Allah S.W. ia mendatangkan titah perintah-Nya.” (Surah al-Taubah: 2 ) 4

SALAH FAHAM TERHADAP KONSEP ‘IBADAH
Terdapat dua golongan ya g s l h faham atau salah tanggap n aa tentang konsep ibadah Islam yang sebenar. Ada golongan t ecpi yang hanya menganggap ibadah dan ubudiyyah i u t r a a dengan hanya unsur kecintaan, manakala golongan lain menganggap ia tercapai hanya dengan unsur ketundukan dan ketakutan semata-mata tanpa sebarang cinta.

Golongan Pe rtama: Melampaui had dalam mendakwa mencintai Allah S.W. T., sehingga mendorongnya melakukan sesuatu yang terkeluar daripada garisan makna ibadah, dan memasukkan manusia dalam lingkungan Rububiyyah (ketuhanan) yang tidak layak bagi manusia. Ada yang mendakwa melebihi batasan anbiya dan para Rasul, sepert m n i edakwa sesuatu yang tidak layak bagi hak ketuhanan Allah S.W. T., atau menghilangkan hak Allah S.W. atau menT., dakwa dakwaan-dakwaan yang batil. Contoh yang boleh d ketengahkan ialah sepert i i :
( ) Dakwaan mempunyai kemampuan atau kewibawaan 1 untuk mengeluarkan semua pengikutnya daripada n raka memasuki syurga. e ( ) Dakwaan mempunyai kemampuan atau kewibawaan 2 untuk menghalang (menyelamatkan) semua pengikutnya daripada memasuki neraka. ( ) Dakwaan mendapat kelonggaran melaksanakan ke3 wajipan syara’ kerana ia dianggap hanya untuk golongan awam.
156

KONSEP IBADAH DALAM ISLAM

( ) Dakwaan mencintai Allah S.W. sehingga Allah S.W. 4 T. T. dianggap berada di dalam poketnya atau dalam jubahnya. Ini lantaran kemesraan yang keterlaluan dengan Allah S.W. sehinggakan Allah S.W. dianggapnya b r T. T. eada bersamanya sepanjang masa dan di dalam poketnya.

Golongan kedua: Golongan orientalis cuba menggamb rkan ibadah dalam Islam sebagai ibadah ya g b r i a a a n e d ri t s dasar ketundukan dan ketaatan semata-mata tanpa digandingkan dengan perasaan cinta dan rela. Mereka mengatakan bahawa umat Islam tidak mengenali unsur kecintaan dalam ibadah, kecuali hanya apabila golongan Tasawwuf mengimport d ripada sumber asing (agama Kri t a d n nya a sin a agama-agama budaya). Pandangan ini juga menyimpang daripada hakikat ibadah Islam. Dalam al-Quran dijelaskan unsur kecintaan antara muslim dan Allah S.W. dalam banyak tempat, di T. antaranya i l h f rman Allah S.W. : aa i T.

Ertnya “Dia (Allah) mencintai mereka dan mereka meni : cintai Allah S.W. ” T. (Surah al-Maidah: 54)

E i : “Dan orang-orang yang beriman terlebih hebat ke rtnya cintaan mereka kepada Allah S.W. ” T. (Surah al-Baqarah: 165)

Dalam hadis pula, Rasulullah s. . bersabda: a w.

†«ƒÊšœÂÕÈ͈‰ÁË”‰†Õ†‰Á«”«Â ‰Í†Մ† †„Ê«‰†—ËÁš»³Í†Â†ËÁ«
157

PENGAJIAN ISLAM

Ertnya “Tidak beriman (iaitu tidak sempurna iman) salah i : seorang kamu sehinggalah Allah dan Rasul-Nya terlebih kasih kepadanya lebih daripada segala sesuatu selain keduaduanya ” [Hadis Muttafaq ‘alaihi]

Menguatkan hal ini, Ibn al-Qayyim (Madarij al-Salik n: 99) berkata: i
Asal-usul ibadah itu ialah kecintaan kepada Allah S.W. , T. bahkan mentauhidkan-Nya dengan kecintaan, dan bahawa segala cinta itu hanya bagi Allah S.W. T., maka janganlah dia (mukmin) mencintai orang lain selain-Nya. Sesungguhnya dia hanya boleh mencintai (orang lain) kerana-Nya dan pada-Nya (pada perkara yang diredhai Allah S.W. ) T. .

RUANG LINGKUP IBADAH DALAM ISLAM
1 . Syumul Ibadah Merangkumi Agama Seluruhnya Syumul Seluruhny

Ruang lingkup ibadah dalam Islam amat luas. Oleh kerana manusia dicipta supaya beribadah kepada Allah S.W. , T. maka sudah tentu dalam Islam, seluruh kegiatan manu i sa l adalah ibadat kepada Allah S.W. I n Taimiyyah ( aT. b ‘Ubudiyyah: 38) berkata: Ibadah ialah kata-nama yang mer angkumi segala sesuatu yang disukai oleh Allah S.W. dan T. yang diredhai-Nya sama ada perkataan, perbuatan, yang z h r d n b t n Ju t ru itu, sembahya g z k t p a a h j , ai a ai. se n, aa, us, ai jujur dalam kata-kata, menunaikan amanah, melakukan kebajikan kepada dua ibubapa, menunaikan janji, amar maaru nahi mungkar, berjihad menentang orang-orang f, kafir dan munafiqin, melakukan ehsan kepada jiran tetangga, anak yatim, orang fakir miskin dan musafir juga hamba-hamba abdi dan binatang, doa, zikir dan bacaan alQuran, semuanya adalah ibadah.”
158

KONSEP IBADAH DALAM ISLAM

2 .

Ibadah Merangkumi Seluruh Aspek Kehidupan Kehidupan

Ibadah Islam memenu i s l ru ruang hidup Muslim dan h eu h mengatur kehidupan mereka seluruhnya b rm ula dengan , e c ra atau adab makan minum, bu n a r, h n g l h kepada a ag i igaa cara membina negara, politik pemerintahan, polisi kewangan dan ekonomi, urusan muamalat dan undang-undang, s rta dasar perhubungan antarabangsa sama ada semasa e aman mahupun zaman peperangan.

3 .

Ibadah Merangkumi Seluruh Anggota Manusia Anggota Manusia

Di antara keistimewaan ibadah Islam ialah bahawa ia mer angkumi seluruh anggota manu i . sa a . b . c . d . e . . f g . h . Ibadah Hati. Ibadah Lidah. Ibadah Pendengaran (Te i g ) lna. Ibadah Penglihatan (Mata). Ibadah Deria Rasa (Lidah/ Tangan). Ibadah Deria Hidu. Ibadah Tangan dan Kaki. Ibadah Kemaluan.

AT AT IBA DAH M AT L A M AT IBA D AH

DALAM

ISLAM

Mungkin ada orang akan bert nya “ a : Kenapakah kita harus beribadah kepada Allah S.W. ? Kenapakah Allah S.W. T. T. memfardhukan ke atas manusia supaya b ribadah kepadae Nya? Sedangkah Dia adalah Tuhan terkaya d ripada ibadah a itu, dan Dia tidak memerlukan khidmat manusia terhadapNya? Apakah faedahnya kita beribadah kepada Allah S.W. ? T.” Sesungguhnya, Allah S.W. langsung tidak mengT. ambil faedah daripada hamba-Nya. Dia juga tidak akan
159

PENGAJIAN ISLAM

trm udhara a i a keengganan hamba-Nya daripada mee t kbt nyembah-Nya Keagungan ke . rajaan-Nya t d k b rtambah ia e dengan sebab ibadah manusia, zikir dan tahmid mereka kepada-Nya Dia adalah Tuhan yang Maha Kaya d n k t . , a ia adalah hamba-hamba-Nya ya g fa i n k r. Frman Allah S.W. : i T.

Ertnya “Dan barangsiapa yang bersyukur maka sesungi : guhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barangsiapa yang kufur, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya dan Pemurah.” (Surah al-Naml: 40)

Apabila Allah S.W. adalah Tuhan yang Kaya secara T. mutlak, maka mengapakah Dia mentaklifkan hamba-Nya supaya menyembahNya? Sesungguhnya jawapan kepada persoalan ini tersembunyi dalam tabi‘at diri manusia itu sendiri, tabi‘at tugasnya di muka bumi dan matlamat yang jadikan tujuan di sebalik kehidupan dunia ini. Berikut dinukilkan sedikit faedah yang mungkin kita dapati di sebalik ibadat kepada Allah S.W. Al-Imam T. Fakhruddin al-Razi pernah berk t : aa
Ketahuilah bahawa barangsiapa yang mengetahui faedahfaedah ibadah, nescaya lazatlah dia beribadah, dan beratlah hatinya mahu melakukan perkara-perkara lain selain ibadah.

Faedah tersebut dapat disingkapi daripada beberapa bentuk:

Pe rtama: Bahawa al-kamal iiu sfa kesempurnaan at i t dicintai, dilobai dan dituntut. Hal keadaan manusia yang paling sempurn i l h a a i a d a s buk dengan beribadah a aa pbl i i
160

KONSEP IBADAH DALAM ISLAM

kepada Allah S.W. ,ke T. rana hatinya akan bersinaran dan lhy bergemerlapan dengan cahaya I a i yah. Lidahnya akan mendapat kemuliaan dengan kemuliaan zikir dan bacaan, iaitu bacaan al-Qur’an. Anggota-anggotanya akan kelihatan indah dengan keindahan berkhidmat akan Allah S.W. T. Maka keadaan-keadaan begini adalah merupakan semuila a ajt m ulia mart b t insaniyyah d n d r a kemanusiaan. Tercaaa painya mart b t d n d r a i i a a a ke muncak kebahagiaaa a ajt n dlh an manusia di dunia ini. Apabila kemuncak kebahagiaan di dunia ini sudah diperolehi, maka sudah tentu ia juga akan memperolehi kebahagiaan yang paling sempurn d a h a i ki rt Oleh demikian, barangsiapa yang telah mengecapi mara. tabat dan darjat ini, hilanglah segala kepenatan dan keberatan beribadah, dan nescaya dia akan memperolehi halawah atau kemanisan ibadah yang amat lazat di dalam hatinya.

Kedua: Ibadah adalah suatu amanah. Frman Allah i S.W. yang bermaksud: T.

E i : “Sesungguhnya Kami telah bentangkan amanah ke rtnya a a l n i , bumi dan gunung-ganang, lalu mereka tidak ts agt sanggup memikulnya, dan mereka takut menerimanya l l , au manusia memikulnya.”

Menunaikan ibadah adalah suatu sifat daripada sifatsfa kesempurnaan yang disukai oleh jiwa Menunaikan i t . ibadah kepada Allah S.W. adalah penunaian separuh dari T. pada amanah, dan ia akan menjadi sebab kepada penunaian separuh kedua lagi. D c ritakan, bahawa seorang sahabat ie berkata: Saya melihat seorang Arab kampung datang ke
161

PENGAJIAN ISLAM

p n u m s i , l l t run daripada untanya l l d t n g l a it ajd au u , au iigakn untanya dan memasuki masjid dan terus sembahyang dengan penu ketenangan dan khusyu’, berdoa dengan segala h apa yang dikehendakinya sehingga kami merasa takjub. Apabila dia ke u r, d d p t u t nya t l h h l n , l n a d a la iaai na ea iag ats i berkata: Aku telah menunaikan amanah-Mu maka di manakah amanahku? Pe i c ri a i i b rk t : Kami bertambah raw e t n e a a h i n Tidak lama dia duduk di situ, sehingga datanglah sea ra . orang lelaki menunggang untanya dan menyerahkan unta itu kepadanya. Al-Imam al-Razi berk t : I t b rnya i l h a a i a d a a a kia , aa pbl i telah menjaga amanah Allah S.W. ( a t b ribadah kepaT. i i u e danya dengan sempurna), Allah S.W. menjaga amanahT. nya I i a yang dikehendaki oleh Rasulullah s.a.w. dalam . nlh hadith yang dituturkan kepada Ibn Abbas:

†Õÿ«‰†Õÿ «·†‰ÁÍ·„
Ertnya “ i : Jagalah (peliharalah) Allah S.W. nescaya Dia T., akan menjagamu (memeliharamu).”

K t g : Kesibukan beribadah atau keasyikan beribadat eia r adalah suatu perpindahan daripada alam al-ghuru kepada alam al-suru , i l h p rpindahan daripada alam tipu-daya r aa e kepada alam suka-ri I j g m rupakan perpindahan dari a a ua e . pada kesibukan bersama makhluk kepada ke i s bukan bersama Allah S.W. Hal ini sudah tentulah membawa kepada T. kelazatan dan kegembiraan yang sempurn . a D ri i wayatkan daripada Imam Abu Hanifa r. . b h h h, aa w seo ua tlhtrau dr sln dnoagrmilr a ekr lr ea ejth ai iig a rn aa ai bertempiaran. Abu Hanifa r.. ketika itu di dalam semh h bahyang, dan beliau tidak tersedar apa yang terjadi. Perkara ini bukanlah suatu perkara ganjil. Sesiapa yang meraguinya, maka hendaklah dia merujuk ayat al-Qur’an yang menceritakan kisah Nabi Yu u : sf
162

KONSEP IBADAH DALAM ISLAM

Ertnya “Apabila perempuan-perempuan itu melihatnya i : (at Yusuf), mereka haira t rpegun, sehingga mereka meiiu n e motong tangan-tangan mereka.” (Surah Yusuf: 3 ) 1

Perempuan-perempuan yang terpegun melihat Nabi Yusuf, l n a a t ran kekacakan dan ketampanan baginda, sebenarnya hati mereka telah dikuasai oleh perasaan asyik dengan kekacakan Nabi Yusuf,yang mana membaw a kepada hal tidak sedar diri, sampai mereka terpotong jari jri tangan mereka. A a i a h l i i ( a t ke e a p b l a n i i u t rpegunan dan keasyikan sampai tidak sedar diri) boleh berlaku pada hak seorang makhluk, maka tentulah lebih aula hal yang sama, (iaitu keasyikan yang amat mendalam dalam hati hamba) boleh berlaku terhadap Allah S.W. Demikianlah T. kupasan Imam al-Razi dalam percubaan beliau untuk menerangkan faedah ibadah bagi seorang hamba Allah S.W. T. Seseorang yang mera a kelazatan iman yang sebenar, si dan hatinya diselubungi cahaya keyakinan, dia tidak akan memandang ibadah sebagai ketundukan, atau kepatuhan kepada titah perintah semata-mata, bahkan dia akan dapati pada ibadah itu kelazatan. Lazat dengan munajat kepada Allah S.W. dan lazat dengan usaha merebu keredhaan T. t Allah S.W. T., di mana dia pasti akan merasai suatu kebahagiaan yang tidak dapat ditolok-bandingkan dengan kebahagiaan orang yang hidup mewah di istana mewah, atau dalam timbunan harta benda, dan emas pera . Kebak hagiaan orang yang beribadah jauh lebih istimewa dan unik.
163

PENGAJIAN ISLAM

J k k t t l h kepada Rasulullah s. . k t d p t b ia ia oe a w. i a a a i a hawa baginda s. . menanti saat-saat ketibaan waktu sema w. bahyang bagaikan penantian seorang yang haus dahaga a a s t t s a r ya g s j k . Baginda menerpa berlri m l ru kn eii i n e u . a eu ke a rah solat, seumpama melurunya seorang yang bermusafir di padang pasir ke arah lembah wadi yang kehijauan. Baginda seringkali berkata kepada Bilal apabila tiba waktu sembahyang, dalam keadaan yang rindu dan mengh rap, dengan sabda baginda s. . : a a w.

†—ʆÁ†«»« šÕ«»«Í†‰‰
Ertnya “Rehatkan kami ya Bilal dengannya (iaitu dengan i : sembahyang) wahai Bilal.” [Hadis riwayat Ahmad, Nasaai, Hakim dan Baihaqi]

‘ i yah juga pernah menceritakan, di mana kata beAs la: ‘ iu Telah adalah Rasulullah s. . bercakap-cakap dengan a w. kami dan kami bercakap-cakap dengan baginda. Apabila tiba waktu sembahyang, baginda seolah-olahnya tidak mengenali kami lagi, kami tidak mengenali baginda. Maka tdkhi i a a ranlah jika baginda s. . bersabda: a w.

†Ÿ †—†ÍÍ·†‰‰… É ‚…ŸÊ†Í«’«
E i : “Dijadikan kesejukan mata hatiku dalam semrtnya bahyang.”
Selain apa yang dibentangkan di atas, di sana masih banyak matlamat ibadah Islam yang ingin dicapai. Di antranya sebagaimana yang digariskan oleh Prof.D Yusuf a r. al-Qardhawi ialah (1985: 95–129):

• Ibadah sebagai makanan ruh • Ibadah dan ‘Ubudiyyah jalan pembebasan manusia
164

KONSEP IBADAH DALAM ISLAM

• • • • •

Ibadah sebagai ujian Ibadah adalah hak Allah S.W. ke atas hamba-Nya T. Ibadah sebagai cara mendapat pahala Ibadah adalah matlamat bukan hanya c ra(W a a l) a si Ibadah sebagai cara pembersihan jiwa (bukan ‘Illah kepada ibadah) • Ibadah sebagai akhlak dan akhlak sebagai ibadah

WAAN IBA DAH K E I S T I M E WAAN IBA D AH DALAM ISLAM
Ibadah Islam adalah ibadah yang istimewa dan unik, sert a amat berbeza daripada ibadah dalam agama lain. Ia bersifat Rabbani, syumul, berseimbangan dan lain-lain ciri yang agung. Berikut dinukilkan beberapa keistimewaan tersebt u: 1 Tiada tuhan yang disembah melainkan Allah S.W. . T. 2 Pembebasan ibadah daripada perhambaan kepada tokoh . agama 3 I h a h t a a makbul ibadah . kls ai ss 4 Ibadah hanya dengan k i i y t yang disyara‘kan . afya 5 Pe . rimbangan antararuh dan jasad 6 Mudah dan menghapuskan kepayahan .

HIKMAH

IBADAH-IBADAH
1 .

ISLAM

Sembahyang

Di sini, dipaparkan secara ringkas beberapa rahsia sembahyang. Di antaranya ialah:

• Sembahyang sebagai penyuci dosa • Sembahyang sebagai cara menjaga kebersihan dan kecantikan
165

PENGAJIAN ISLAM

• S e mbahyang sebagai Riadah Badaniyyah (senaman
badan) • Sembahyang sebagai sumber kekuatan roh • Sembahyang kekuatan akhlak

Peranan Sembahyang berjemaah

• Sembahyang jemaah sebagai kelab masyarakat • Sembahyang jemaah sebagai latihan askar
Masjid dan peranannya dalam kehidupan
a . b . c . d . e . . f g . Masjid sebagai universiti awam Masjid sebagai dewan parlimen tetap Masjid sebagai dewan muktamar Masjid sebagai medan latihan amali Kebebasan Persaudaraan Persamaan

Puasa
Antara hikmah puasa ialah:

( ) Meninggikan roh 1
Roh adalah hakikat sebenar kejadian manusia. Manusia dinamakan manu i l n a s a a t ran dia mempunya r h a a j wa i o, tu i . Manusia tidak dinamakan manusia kerana tulang-belulangnya, atau anggota zahirnya, daging, dara , u t d n l n i h ra a e d r nya semata-mata. Manusia hanya dipanggil manusia oleh ke rana rohnya dan jiwanya Apabila nyaw anya sudah ter. cabut keluar daripada tubuh-badannya, maka dia tidak dipanggil manusia lagi. Tubuh-badan, ke rangka, tulang-belulang, daging, darh u a , rat dan lendir hanya merupakan sarang tempat roh b rtenggek buat sementara wa t . Tubuh-badan adalah ru e ku mah kediaman roh. Tu n ru mah yang sebenarnya i l h r h a aa o.
166

KONSEP IBADAH DALAM ISLAM

Alangkah hairan apabila didapati rumah dihiasi dan d p rindahkan dengan segala perhiasan dan dilengkapi deie ngan perabu yang beraneka rupa, sedangkan tuan rumaht nya kurus ke ring, kusut masai, lesu tidak berm aya sert a t d k t ru i a e rus. Begitulah perbandingan yang jelas tentang sikap manusia yang hanya menjaga tubuhbadan lahirnya dengan segala makan minum yang lazat lagi berzat. Mereka hiasi tubuh-badan mereka dengan pakaian yang cantik dan mahal. Mereka menjaga kebersihan tubuh-badan mereka dengan mandi-manda, bersabun, bersyampu dan dikenakan pula dengan segala macam bau-bauan. Mereka sanggup berhabis wang lantaran membeli ubat, pil vitamin dan ubat k a . Mereka sanggup bersenam dan bersukan, demi memut aa pastikan agar jasad yang f n ini kelihatan segar bugar dan sihat sentiasa, sedangkan jasad ini akhirnya akan hancur luluh ditelan bumi. Te a i b ra a ramai di kalangan manu i yang mengtp, e p sa ambil berat soal rohnya, atau jiwanya yang bakal hidup kekal abadi? Sedangkan hakikat kejadiannya, hakikat kemanusiaannya hanya bergantung kepada roh dan jiwanya? Mereka biarkan roh mereka kuru ke s ring, kusut-masai, selekeh, berbau busuk dan hanyir dan terlantar kelesuan atau t r a n kesakitan. Manu i s ring melupakan rohnya D a e b ri g sa e . i tidak sudi memberikan rohnya makanan yang lazat, atau membelikannya ubat-ubatan roh yang boleh menguatkan tenaga rohnya yang tidak berm aya . Oleh yang demikian, antara hikmat besar diwajibkan umat Islam berpuasa, ialah agar roh mereka yang lesu kemb l c ri , s h t s g r d n bugar. Puasa adalah sebahagian ai e a i a , e a a d ripada makanan roh yang amat lazat. Puasa mampu mea r ingankan roh seseorang manu i . Roh orang yang berpuasa sa akan dekat dan hampir kepada Allah S.W. T. Oleh demikian, ‘ulama berkata: “Bulan Rejab untuk membersihkan tubuh-badan, bulan Sya‘aban untuk mem167

PENGAJIAN ISLAM

bersihkan hati, sementara bulan Ramadhan pula untuk membersihkan roh. Sesungguhnya, gabungan ibadat puasa di siang hari, ii bacaan ayat suci al-Qur’an, sembahyang terawih dan wtr, ‘ia ki q yaamuli dan Itkf di masjid pada 10 malam tera h r, i lal altlqd s rta ibadat pada malam l i a u - a r mampu mengeme balikan kekuatan roh, jika kita benar-benar menjadikan Ramadhan pesta ibadat yang beraneka ragam. Malangnya, umat Islam lupa dan lalai. Mereka hanya tahu menjadikan Ramadhan sebagai pesta kuih-muih dan beraneka sajian makanan.

( ) Memulihkan Kesihatan 2
Hikmah puasa yang seterusnya ialah memu i k n kesihatan lha t buh badan zahir. Rasulullah s.a.w. semenjak 14 kurun u yang lampau telah bersabda:

†Ëˆ’Ë ’« Õ«
Ertnya “Berpuasalah kamu, nescaya kamu akan sihat.” i :

Dalam hadith yang lain, baginda s. . bersabda: a w.

†‰†»†œ†Ÿ¡‘«Â†•Á†Õ»«Ê¬ÂšÍ«†‚Ê «Âš«Ê¬ÂË«†—†Ê»Ê¨»”†Í†œ†„‰ Í ’»¨·Ê„ʉ«…†ÀÀ‰ŸÂ¨Ë‰†‘«Á†ÀÀ ‰Á†³†«†«Õ‰¨·‰†•«Á†ÀÀ«—»¨Ë‰ ‰ · Á± Ê”Æ
E i : “Tidak ada sesuatu bekas yang diisikan oleh anak rtnya Adam yang terl b h bu e i ruk daripada mengisi uncang perut

1 Hadith ri waya a - i t t T rmizi, dan beliau mengkategorikannya sebagai hadith hasan. Juga diriwayatkan oleh Ibn Majah dengan lafaz yang hampir sama, juga oleh Ibn Hibban dalam sohihnya.

168

KONSEP IBADAH DALAM ISLAM

nya. Jika dia tidak mampu, maka hendaklah 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman dan 1/3 lagi untuk nafs” a.

Kata-kata Rasulullah s. . i i a a a wahy . Baginda a w. n d l h u tidak menu u t rkannya mengikut selera hawa nafsu. W a a lu pun baginda tidak mempelajari imu perubatan dan ke i l shatan, namun ilmu perubatan moden telah tampil di akhir zaman untuk membuktikan kebenaran kata-kata baginda iu Pakar perubatan telah mengiyakan kenyataan bahawa t. berpuasa adalah suatu cara terbaik untuk menjaga kesihatan. A a a a i t l h ya g l i , b rpantang. Mereka juga mengtu tu sia n an e iyakan bahawa makanan yang beraneka ragam adalah punca kebanyakan penyakit manusia. Sebuah majalah perubatan bara p rnah meny a t e i rkan berita tentang 300 kes pesakit kencing manis telah dapat disembuhkan menerusi progr berpuasa. SubhaanalLah! am Maha suci Engkau Ya Allah! Sebenarnya, puasa mampu menyembutkan berbagai-bagai jenis penyakit yang berpunca daripada makanan, sepert dra t n g , kegemukan, ke a i a h igi tgihan rokok, dan lain-lain.

( ) Mengawal Perasaan Menahan Kemahuan Hawa Nafsu 3
Suatu hikmat puasa yang tidak kurang pentingnya, ialah sebagai latihan diri dengan tarbiyyah mengawal perasaan dan menundukkan desakan kemahuan nafsu. Seseorang Muslim yang berpuasa, dia sanggup tidak menjamah makanan yang ada di hadapannya, demi kerana taatkan Allah S.W. ,walaupun makanan itu adalah makanan kegemara T. n nya yang paling lazat. Seorang Muslim tidak sanggup meminum air, wa a lu pun ketika dia keseorangan, tidak ada orang yang melihatnya. Dia sanggup menahan kehausannya semata-mata ke rana ketaatannya kepada Allah S.W. T.
169

PENGAJIAN ISLAM

Demikian pula seorang Muslim, sanggup mengenepikan kemahuan syahwatnya dan menundukkan desakan nafsu seksnya, walaupun isterinya yang cantik jelita terbaring di sebelahnya, walaupun dalam keadaan yang menggiurkan, sedangkan dia mampu memuaskan nafsunya yang sedang meronta-ronta itu. Semuanya d t n g l a , d ke e i i i g a k n i tpkan dan ditundukkan semata-mata kerana taatkan Allah S.W. T. Sebab itulah, Allah S.W. menyediakan pahala yang T. amat besar kepada orang yang berpuasa. A l h S.W. b r la T. e f man Allah S.W. bri i r T. efrman dalam hadith qudsi yang berbunyi:

†‰Ÿ‰«Ê¬Â‰†‰†‰Ë†³Á‰†š«š“†Á „†Â†»†œ†Á³««’·ʆÍËʆÃÍ»
E i : “Semua amalan anak Adam adalah baginya ke u l rtnya , cai puasa. Ia adalah bagi-Ku, dan Akulah yang akan membalasnya.”

Apakah di sana ada suatu kuasa yang lebih besar yang mampu menundukkan nafsu makan, minum dan nafsu seks manusia, dalam keadaan yang dia mampu melakukan semuanya itu dengan mudah? Sesungguhnya puasa adalah suatu kekuatan. Kekuatan untuk menahan dan menundukkan runtunan haw a nafsu. Sesungguhnya menundukkan hawa nafsu adalah suatu perk ra yang amat sukar,ke u l a cai oleh orang-orang yang beriman kepada Allah S.W. T. Oleh itu, puasa adalah suatu latihan agung untuk menundukkan kemahuan hati, mematahkan runtunan diri dan memaksa hawa nafsu agar tunduk menyerah kalah kepada undang-undang dan peraturan puasa. Seora g a l p i l g J rman telah menjalankan suatu n h i s ko o i e kajian berhubung dengan kekuatan manusia untuk menahan diri dri a a runtunan hawa nafsu dan menewaskan a pd
170

KONSEP IBADAH DALAM ISLAM

p j k rayunya B l a a h rnya membu t keputusan ilmiahuu. eiu ki a nya dengan menyatakan, bahawa puasa adalah satu-satunya cara terbaik dan paling mampu melatih manusia menundukkan nafsu dan kemahuan diri. Kita umat Islam seringkali merasa seronok apabila orang bukan Islam yang membuat kajian tentang Islam dan memuji Islam. Namun dalam masa yang sama, kitalah orang yang paling alpa dan lalai dalam melaksanakan kebaikan Islam yang telah dibuktikan secara ilmiah itu. Kita kadang-kadang, tidak merasakan kehebatan Islam, melainkan apabila ada kajian orang barat yang membuktikan kehebatan Islam. Sepatutnya, kita merasa yakin akan kehebatan Islam, walaupun tanpa apa-apa pembuktian saintifik. Sesungguhnya, semua ajaran dan anjuran yang dibawa oleh Islam, adalah yang terbaik dan paling cemerlang, kerana ia adalah garapan wahyu daripada Allah S.W. Sesungguhnya T. Allah S.W. tahu apa yang baik untuk manusia dan apa T. yang bu ruk untuk hamba-Nya .

( ) Mengingatkan Nikmat Makanan Dan Minuman 4
Hikmah puasa yang seterusnya ialah mengingatkan nikmat makanan dan minuman serta nikmat kenyang. Manusia seringkali tidak dapat menilai sesuatu nikmat, dan lupa pula untuk bersyukur,trutamanya apabila nikmat itu datang e selalu mencurah-curah pagi dan petang. Dia hanya tahu akan nilai nikmat itu apabila nikmat itu sudah hilang. Kita tidak tahu nikmat sihat yang kita nikmati sepanjang tahun, kecuali semasa sakit, walaupun sehari dua. Kita tidak menilai nikmat siang, kecuali apabila malam menjelma. Demikian juga nikmat makan minum. Oleh kerana kita selalu makan, pagi petang, siang dan malam, kita menganggap makan minum itu perkara biasa. Semua orang makan dan minum. Kita kadang-kadang terlupa untuk bersyukur.O e i u m lh t, a nusia tidak akan mengingati nikmat makan minum kecuali
171

PENGAJIAN ISLAM

apabila nikmat itu hilang. Oleh ke rana itu, Allah S.W. T. mensyari‘at puasa, agar kita dapat mensyukuri nikmat makanan dan minuman, walaupun sedikit. Setengah orang tidak bersyukur jika makan minum ala kadar. Dia hanya mengucap al-hamdulillah dan bersyukur jika makan besar sahaja. Tetapi, semasa berpuasa, dia akan terasa betapa besarnya nikmat makanan, walaupun seketul kuih, atau seteguk air. Dengan itu, dia akan mengingati kebesara Tu n han yang menciptakan makanan dan minuman. Sebab itulah, Nabi kita Muhammad s.a.w. apabila Allah S.W. membentangkan kepada baginda supaya lemT. bah Makkah dijadikan emas, baginda menjaw ab: “Tidak wa a Tuhanku! Biarlah aku kenyang sehari d n l p r s hi , a aa e h ri Apabila aku lapar, aku akan merengek kepada-Mu dan a. mengingati-Mu, dan apabila aku kenyang, aku akan mensyukuri-Mu dan memuji-muji-Mu.

( ) Mengingati Kesengsaraan Orang Miskin 5
Seterusnya puasa mempunyai hikmah agar dengan ke a lparan sepanjang hariyang dilalui oleh orang yang berpuasa itu, dia dapat mengingati kesengsaraan orang-orang yang lapar.Agar dia akan terpanggil untuk sama-sama mengasihi orang fakir miskin yang masih melata di bumi Allah S.W. ii Mereka terpanggil sedemikian, bukan ke T. n. rana khutbah yang berapi, atau pidato, atau ceramah agama, tetapi dia tersedar dari lamunan hidup mewahnya dengan berkat suara peru nya yang ‘ e c rut dan menyany t t a a t bre i akl ’ d a l p r b rpuasa. Suara p ru nya yang say , nyany a u i aa e e t u in n cang peru nya yang mendayu, diharapkan menjadi daya t panggilan untuk dia segera insaf tentang bagaimana orangorang miskin hidup sepanjang tahun, tanpa makanan yang cukup. Kadang-kadang, manusia yang dibesarkan dalam suasana senang dan mewah, mereka menyangka semua manu i sa
172

KONSEP IBADAH DALAM ISLAM

macam dirinya. Makan minum senang dan hidup senang. Jadi tepatlah Allah S.W. menjadikan puasa ini sebagai T. suatu cukai hidup kemasyarakatan yang adil, tidak kira kaya atau miskin, semuanya mesti membayar cukai ini. Orang kaya dan memiliki hart b r i l o ri g i a a d l a wa i a e b l i n n g t t u o l r jb berpuasa. O rang miskin merempat, yang tidak ada apaapapun untuk dimakan, dia juga wajib berpuasa. Ia adalah proses pembaikan sosial, agar jangan ada orang kaya yang lupa daratan, lupakan golongan fakir miskin. Oleh ke n i u d ri ra a t , i wayatkan bahawa Nabi Yusuf a.s. terlalu banyak berpuasa, sedangkan baginda memegang jawatan Menteri Kewangan kerajaan Mesir purba, yang kaya raya. Apabila ditanya tentang hal itu, baginda menjawab: Aku takut jika aku kenyang, aku akan lupakan kelaparan orang-orang yang fakir dan miskin!. Marilah kita mengenang kesusahan orang yang susah, kelaparan orang yang lapar,kesejukan orang yang tidak berpakaian tebal di negara berm usim sejuk. Lembutkanlah hati kita untuk sama-sama kita berkongsi kesusahan dan kepedihan mereka. Ketahuilah, bahaw a harta kita adalah h rt A l h S.W. I h nya milik sementara j a yang diberi a a la T. a a u, pinjam sahaja. Gunakanlah untuk membantu fakir miskin, trutamanya d bulan puasa ini. Untuk mengetahui bagaie i manakah pemu rahnya Rasulullah s.a.w.d bulan puasa, i dinukilkan di sini hadis yang meriwayatkan bahawa baginda s. . adalah seorang manu i yang amat pemu a w. sa rah, dan ke mu rahan baginda di bu a Ramadhan bertambah-tambah ln lagi, seumpama angin yang lain. Sabda Rasulullah s. . : a w.

«— Õ Ë † —   « —  ¨ « Õ Ë † Í « š ÷ Í Õ „ † Ê · ‰«ÂÊÍÕÁ†‰Õʆ—«·†‰—†—ÂÂÂ†Í « ”¡ ‰Â «
Ertnya “Orang-orang yang membelas-kasihan, akan i :
173

PENGAJIAN ISLAM

dibelas kasihan oleh Tuhan yang bernama al-Rahman. Kesianilah orang yang berada di muka bumi, nescaya kamu akan dibelas-kesiani oleh orang yang berada di langit.”

Zakat

• • • • •

Zakat sebagai sistem inova i A l h S.W. tf la T. Zakat hak wa i o j b rang kaya bukan sukarela Hak fakir miskin Hak masyarakat Hak Allah S.W. T.

Rahsia Zakat:
1 Rahsia pembersihan. . • Perbersihan jiwa orang kaya daripada sifat kedekt u. • Pembersihan jiwa fakir miskin daripada hasad dengki terhadap orang kaya . • Pembersihan masya rakat dari a a fa t r fa t r ke p d ko- k o hancuran, perpecahan dan pertembungan. • Pembersihan hart i u s n i . a t e d ri 2 Menyubu . rkan hart. a • Penyuburan jiwa oranga kaya. • Penyuburan jiwa dan keperibadian fakir miskin. • Penyubu ran hart i u s n i . a t e d ri 3 Pemeliharaan terhadap hart. Nabi bersabda: . a

†’ˆ«„†«“« ÕÊ«šË‰Â»‰„…
Ertnya “Pe i : rtahankanlah (Bentengilah) harta-harta kamu dengan mengeluarkan zakat.”

4 Mewujudkan masyarakat penyayang. . 5 Zakat sebagai cara mendekatkan jurang kekayaan dan . kemiskinan.
174

KONSEP IBADAH DALAM ISLAM

Haji
a Hubungan muslim dengan Baitullah al-Haram dan . pengasasnya b Kaabah lambang perpaduan umat . c Haji sebagai penjaga kekuatan ruh . d Haji sebagai latihan . e Haji dan perniagaan . . f Persamaan, perpaduan Dan keamanan g Haji muktamar sedunia umat . h Penyatuan Umat: . • Penyatuan perasaan. • Penyatuan syiar/lambang. • Penyatuan perkataan. • Penyatuan matlamat. • Penyatuan amal. • Haji muktamar sedunia umat

PENUTUP
Ibadah dalam kehidupan seorang Mukmin adalah kehidupa ke e u n s l ruhannya ke , rana setiap kegiatan hariannya adalah dkra ibadah kepada Allah S.W. Dia hanya memerlukan ii T. niat dan pelaksanaannya yang tidak bertentangan dengan syarak untuk melayakkan setiap kegiatannya dianggap setiap ibadah. Oleh kerana itu, adalah amat benar sekali bahawa a f ie Islam adalah w y o l f atau cara hidup kerana kemampuan Islam menukarkan seluruh bentuk kegiatan kehidupan manusia menjadi ibadah atau kegiatan keagamaan.

175