P. 1
Imam Malik Rahimahullah [Ag Form 4]

Imam Malik Rahimahullah [Ag Form 4]

|Views: 1,778|Likes:
Published by kenyuu

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: kenyuu on Nov 27, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/14/2011

pdf

text

original

Imam Malik

Imam Malik
Rahimahullah
Rahimahullah

Riwayat Hidup

Tempat lahir : Madinah Tempat lahir : Madinah

Tarikh lahir : 93 Hijrah / 713 Masihi (zaman pemerintahan hali!ah "ulaiman# Tarikh lahir : 93 Hijrah / 713 Masihi (zaman pemerintahan hali!ah "ulaiman#

$ama se%enar : Malik %in &nas %in Malik &mir &l'Harith ( $ama se%enar : Malik %in &nas %in Malik &mir &l'Harith ( سنأ نب كلام سنأ نب كلام) )

eturunan : &ra% eturunan : &ra%
ehidupan keluar(a yan( susah tidak memadamkan )ita')ita %eliau menjadi ehidupan keluar(a yan( susah tidak memadamkan )ita')ita %eliau menjadi
se*ran( yan( %erilmu+ se*ran( yan( %erilmu+
,erkat usaha (i(ih-%eliau akhirnya mun)ul se%a(ai ,erkat usaha (i(ih-%eliau akhirnya mun)ul se%a(ai ulama, hartawan, ulama, hartawan,
dermawan dermawan, , dan %erjaya meme(an( jawatan se%a(ai dan %erjaya meme(an( jawatan se%a(ai Mufti Besar di Madinah Mufti Besar di Madinah+ +
.en(asas kepada .en(asas kepada “ “ Mazhab Maliki Mazhab Maliki ” ”
Menin((al dunia pada 1/ Ra%iulawal 179 Hijrah / 709 Masihi ketika usia 01 Menin((al dunia pada 1/ Ra%iulawal 179 Hijrah / 709 Masihi ketika usia 01
tahun menin((alkan 3 *ran( putera dan se*ran( puteri+ tahun menin((alkan 3 *ran( putera dan se*ran( puteri+

"i!at .eri%adi
"i!at .eri%adi

Mempunyai kecerdasan akal yang tinggi Mempunyai kecerdasan akal yang tinggi
Men(ha!az &l'2uran ketika usia muda Men(ha!az &l'2uran ketika usia muda

Berakhlak mulia, bersopan santun, suka berpakaian bersih, kemas serta bau – Berakhlak mulia, bersopan santun, suka berpakaian bersih, kemas serta bau –
bauan yang harum. bauan yang harum.

Pendiam dan hanya bercakap perkara berfaedah. Pendiam dan hanya bercakap perkara berfaedah.

Bergaul dengan semua lapisan masyarakat dan benci perbuatan mencela Bergaul dengan semua lapisan masyarakat dan benci perbuatan mencela
sesama manusia. sesama manusia.

Hartawan yang dermawan Hartawan yang dermawan
,anyak mem%antu Imam &s'"ya!ie sehin((a menjadi ulama terkenal+ ,anyak mem%antu Imam &s'"ya!ie sehin((a menjadi ulama terkenal+

Sangat menghormati hadis-hadis asulullah S.!.". walaupun baginda telah Sangat menghormati hadis-hadis asulullah S.!.". walaupun baginda telah
wafat wafat
3ikatakan tidak pernah menun((an( kenderaan di Madinah se%a(ai tanda 3ikatakan tidak pernah menun((an( kenderaan di Madinah se%a(ai tanda
men(h*rmati jasad %a(inda di dalam ku%ur+ men(h*rmati jasad %a(inda di dalam ku%ur+


#abah menghadapi sebarang u$ian #abah menghadapi sebarang u$ian
.ernah dir*tan den(an )emeti (sejenis r*tan# sehin((a patah tulan( .ernah dir*tan den(an )emeti (sejenis r*tan# sehin((a patah tulan(
%elakan(nya kerana men(eluarkan !atwa yan( tidak disukai *leh khali!ah- %elakan(nya kerana men(eluarkan !atwa yan( tidak disukai *leh khali!ah-
iaitu isteri yan( ditalak se)ara paksa tidak jatuh talaknya+ iaitu isteri yan( ditalak se)ara paksa tidak jatuh talaknya+
,eliau ju(a pernah diikat di %elakan( unta dan di%awa men(elilin(i ,eliau ju(a pernah diikat di %elakan( unta dan di%awa men(elilin(i
aa%ah+ aa%ah+

%lama yang warak, taat dan patuh kepada !llah S.".#. %lama yang warak, taat dan patuh kepada !llah S.".#.
uat %eri%adat terutama pada waktu malam+ uat %eri%adat terutama pada waktu malam+

#egas, terutama dalam soal mencari ilmu. #egas, terutama dalam soal mencari ilmu.
.rinsip yan( dipe(an( ialah *ran( in(in %elajar ilmu hendaklah %erusaha .rinsip yan( dipe(an( ialah *ran( in(in %elajar ilmu hendaklah %erusaha
men)arinya- %ukan ilmu yan( datan( men)arinya+ men)arinya- %ukan ilmu yan( datan( men)arinya+

Seorang Seorang ahli hadis ahli hadis dan seorang dan seorang imam mujtahid imam mujtahid yang sangat dihormati dan yang sangat dihormati dan
disegani. disegani.

.endidika
.endidika
n
n
&
Imam Malik san(at (emar menuntut ilmu pen(etahuan+"ejak ke)il- %eliau ha!az
&l'2uran dan hadis+,eliau mendapat pendidikan di k*ta Madinah daripada
ulama'ulama di sana+
&
4uru pertama ialah &%dul Rahman %in Harman (ulama %esar Madinah# telah 4uru pertama ialah &%dul Rahman %in Harman (ulama %esar Madinah# telah
mem%eri pendidikan kepada %eliau selama 0 tahun+ mem%eri pendidikan kepada %eliau selama 0 tahun+
&
Mempunyai ke)erdasan akal !ikiran yan( luar %iasa+"uatu hari- %eliau
menden(ar (urunya menyampaikan 3/ %uah hadis se)ara lisan-%eliau dapat
men(in(ati 59 %uah hadis daripadanya+
&
.ernah %elajar daripada 9// *ran( (uru dari kalan(an ta%iin dan ta%i6 ta%iin+ .ernah %elajar daripada 9// *ran( (uru dari kalan(an ta%iin dan ta%i6 ta%iin+
&
,anyak menim%a ilmu pen(etahuan di Madinah yan( pada masa itu menjadi
pusat pen(ajian ilmu- khususnya ilmu a(ama+Ramai saha%at dan ta%iin
%erdakwah di Madinah+

eistimewaan ita% &l'Muatt*k
eistimewaan ita% &l'Muatt*k

Al-Muattok %ererti %ererti ‘yang ‘yang disepakati’ atau atau ‘tunang’ atau atau ‘ ‘panduan’
tentan( ilmu dan hukum'hukum a(ama+ tentan( ilmu dan hukum'hukum a(ama+

&l'Muatt*k &l'Muatt*k adalah se%uah kita% yan( men(andun(i adalah se%uah kita% yan( men(andun(i hadis-hadis
hukum yan( dikumpul *leh Imam Malik serta pendapat para saha%at yan( dikumpul *leh Imam Malik serta pendapat para saha%at
dan ulama'ulama ta%iin+ita% ini len(kap den(an pel%a(ai masalah dan ulama'ulama ta%iin+ita% ini len(kap den(an pel%a(ai masalah
a(ama termasuklah ilmu hadis- ilmu !i7h dan se%a(ainya+ a(ama termasuklah ilmu hadis- ilmu !i7h dan se%a(ainya+

"emua hadis yan( terkandun( dalam kita% &l'Muatt*k adalah "emua hadis yan( terkandun( dalam kita% &l'Muatt*k adalah sahih
kerana Imam Malik san(at te(as dalam penerimaan suatu hadis kerana Imam Malik san(at te(as dalam penerimaan suatu hadis
yan( tertentu+,eliau san(at %erhati'hati ketika menapis- yan( tertentu+,eliau san(at %erhati'hati ketika menapis-
men(asin(kan- dan mem%ahaskan serta men*lak riwayat yan( men(asin(kan- dan mem%ahaskan serta men*lak riwayat yan(
mera(ukan+ mera(ukan+

Imam &s'"ya!ie pernah %erkata : Imam &s'"ya!ie pernah %erkata : “Tidak ada sebuah kitab di
bumi ini yang lebih banyak mengandungi kebenaran selain
daripada kitab Al-Muattok karangan Imam Malik”.

"um%an(an
"um%an(an
Imam Malik merupakan se*ran( ulama terkenal dan pakar dalam %idan( ilmu Imam Malik merupakan se*ran( ulama terkenal dan pakar dalam %idan( ilmu
hadis+,eliau adalah imam mujtahid yan( dise(ani dan dih*rmati kerana hadis+,eliau adalah imam mujtahid yan( dise(ani dan dih*rmati kerana
ke%*lehan %eliau menta!sir &l'2uran dan &l'Hadis menurut pendapat sendiri+ ke%*lehan %eliau menta!sir &l'2uran dan &l'Hadis menurut pendapat sendiri+
,eliau san(at %erhati'hati dalam menyelidik sanad dan periwayat %a(i ,eliau san(at %erhati'hati dalam menyelidik sanad dan periwayat %a(i
memastikan kesahihan hadis'hadis+ memastikan kesahihan hadis'hadis+
&ntara sum%an(an %eliau : &ntara sum%an(an %eliau :

Men(umpul hadis'hadis $a%i "&8 dan men(analisis hadis'hadis untuk merumus Men(umpul hadis'hadis $a%i "&8 dan men(analisis hadis'hadis untuk merumus
hukum'hukum a(ama+ hukum'hukum a(ama+

3ise%a%kan kemasyuran %eliau dalam %idan( ilmu hadis-ramai ulama dari luar 3ise%a%kan kemasyuran %eliau dalam %idan( ilmu hadis-ramai ulama dari luar
Madinah datan( untuk mendapatkan ilmu daripadanya+ Madinah datan( untuk mendapatkan ilmu daripadanya+

Menurut satu riwayat- Imam Malik telah men(ha%iskan umurnya selama 9/ tahun Menurut satu riwayat- Imam Malik telah men(ha%iskan umurnya selama 9/ tahun
untuk men(himpun dan menapis hadis'hadis yan( diterima daripada (urunya+ untuk men(himpun dan menapis hadis'hadis yan( diterima daripada (urunya+

Imam Malik telah men(ha!az se%anyak 1///// %uah hadis+ 8alau%a(aimanapun Imam Malik telah men(ha!az se%anyak 1///// %uah hadis+ 8alau%a(aimanapun
tidak semua hadis terse%ut diterima untuk dijadikan sum%er hukum+"etelah tidak semua hadis terse%ut diterima untuk dijadikan sum%er hukum+"etelah
ditapis- hanya 1//// saja yan( diakui sah+ ditapis- hanya 1//// saja yan( diakui sah+


3aripada 1//// hadis yan( telah disiasat dan dipadankan den(an &l' 3aripada 1//// hadis yan( telah disiasat dan dipadankan den(an &l'
2uran- akhirnya hanya :/// saja yan( diakui se%a(ai hadis sahih+ 2uran- akhirnya hanya :/// saja yan( diakui se%a(ai hadis sahih+

esemua hadis ini disusun men(ikut urutannya dan kemudian esemua hadis ini disusun men(ikut urutannya dan kemudian
di%ukukan dalam ita% &l'Muatt*k+ ita% terse%ut menjadi sum%er di%ukukan dalam ita% &l'Muatt*k+ ita% terse%ut menjadi sum%er
rujukan umat Islam hin((a kini+ rujukan umat Islam hin((a kini+

3alam menentukan sesuatu hukum-Imam Malik %erpe(an( kepada &l' 3alam menentukan sesuatu hukum-Imam Malik %erpe(an( kepada &l'
2uran dan &l'"unnah se%a(ai sum%er utama+ ;ika tidak terdapat dalam 2uran dan &l'"unnah se%a(ai sum%er utama+ ;ika tidak terdapat dalam
kedua'duanya-maka %eliau men((unakan ijmak ulama-kemudian kedua'duanya-maka %eliau men((unakan ijmak ulama-kemudian
2ias-iaitu mem%andin(kan hukum'hukum yan( sedia ada(yan( 2ias-iaitu mem%andin(kan hukum'hukum yan( sedia ada(yan(
diputuskan *leh ulama'ulama Madinah# den(an masalah'masalah yan( diputuskan *leh ulama'ulama Madinah# den(an masalah'masalah yan(
dihadapi dan akhir sekali men((unakan Mas*lih &l'Mursalah+ dihadapi dan akhir sekali men((unakan Mas*lih &l'Mursalah+

,eliau ju(a telah men(hasilkan %e%erapa %uah %uku a(ama yan( ,eliau ju(a telah men(hasilkan %e%erapa %uah %uku a(ama yan(
tin((i nilainya yan( terdapat di pusat pen(ajian tin((i se%a(ai rujukan tin((i nilainya yan( terdapat di pusat pen(ajian tin((i se%a(ai rujukan
kepada pelajar Islam+ kepada pelajar Islam+

Mazha% Maliki %erkem%an( di %e%erapa tempat di dunia seperti Mazha% Maliki %erkem%an( di %e%erapa tempat di dunia seperti
M*r*))*- &l(eria- Trip*li (<i%ya#- Ira7 dan .alestin+ M*r*))*- &l(eria- Trip*li (<i%ya#- Ira7 dan .alestin+


'Tamat'
'Tamat'

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->