Abstrak

Gaya hidup yang sihat merupakan kunci utama kepada kesejahteraan insan. Insan yang sihat pastinya dapat memainkan peranan aktif terhadap pembangunan agama, bangsa dan negara. Pertubuhan kesihatan Sedunia (WHO, 1948) mendefinisikan gaya hidup sihat sebagai suatu keadaan fizikal, minda dan sosial yang sihat, sergas, cerdas serta bebas dari sebarang penyakit.berlandaskan keadaan social dan masyarakat. Definisi ini menegaskan bahawa status gaya hidup yang sihat ditunjangi oleh faktor fizikal dan mental dan sosial yang sihat, berfungsi, cergas serta tidak diancam oleh sebarang penyakit yang boleh memudaratkan insan.Aspek kesihatan merupakan salah satu fokus utama .kajian yang dijalankan adalah mengenai Amalan Gaya Hidup Sihat . Kajian ini dijalankan di Sekolah Kebangsaan Seri Chempaka dimana kajian ini bertujuan mengumpul data atau maklumat mengenai gaya hidup mereka dari aspek pemakanan hingga senaman dan menentukan pola atau corak gaya hidup. Bilangan peserta yang dikaji adalah seramai 20 orang ( 10 Lelaki dan 10 perempuan )keturunan melayu, berusia diantara 20 sehingga 50 tahun dan keatas. Kaedah kajian mengunakan borang soal selidik dan instrument kajian ambilan data maklumat peserta prosedur pengumpulan mengunakan program word, dan Excell.Dapatan kajian melalui pemerhatian,dan boring soal selidik.Adalah duharap agar kajian ini mempunyai nilai rujukan dan mampu menjana pemikiran bagi sesiapa yang membaca. Diharap kajian ini akan digunapakai dalam menentukan taraf kesihatan masyarakat amnya.

1

1.0

Pengenalan

Konsep gaya hidup sihat merupakan suatu kempen aspirasi kerajaanmahunpun pihak swasta bagi melahirkan masyarakat yang sihat, cergas, sejahtera dan bebas dari penyakit yang disebabkan oleh gaya hidup sedentari. Sasaran utama kempen ini ialah semua golongan rakyat Malaysia terutamanya remaja dan pelajar institusi pengajian tinggi (IPT). Empat komponen utama yang menjadi teras konsep gaya hidup sihat ini ialah: (1) peningkatan pengetahuan dan amalan pemakanan; (2) peningkatan pengetahuan dan amalan menangani stres; (3) peningkatan pengetahuan dan amalan anti-merokok; dan (4) peningkatan pengetahuan dan amalan sukan dan rekreasi. Walaubagaimanapun, keberkesanan kempen ini mampu mempertingkatkan tahap kesihatan di kalangan rakyat Malaysia. Namun kekurangnya penyelidikan khusus untuk menilai keberkesanan kempen ini selain peningkatan bilangan pesakit hipokinteik membuktikan bahawa keberkesanan kempen ini boleh diragui (Jabatan Perangkaan Malaysia, 2004; Penang Cancer Registry, 2000) 1.1 Latar belakang kajian

Kajian ini akan dijalankan disebuah Sekolah Kebangsaan Seri Chempaka dengan latar belakang sekolah pinggir bandar. Bilangan pelajar yang mencecar 1200 orang serta bilangan guru 60 + dengan pelbagai peringkat umur memudahkan kajian ini dijalankan . Kajian yang dijalankan berdasarkan jumlah guru/peserta yang terpilih seramai 20 orang ( 10 Lelaki dan 10 perempuan ) yang mewakili guru-guru sksc. Guru yang terpilih mempunyai pelbagai latar belakang pendidikan berbeza, status usia, berat badan seta ketinggian dan juga aktiviti luar yang berlainan. 1.2 Ciri kajian

Kajian ini dibina berdasarkan garis panduan perlaksanaan aktiviti dan objektif kajian. Kajian ini berasaskan kepada gaya hidup peserta kajian.Kajian ini merangkumi pemakanan, dan senaman yang diamalkan. Dalam kajian ini analisis

2

1.3

Tinjauan literature

Kajian Thatcher dan Rhea (2003) pula mendapati bahawa media massa, keluarga dan rakan sebaya merupakan pengaruh utama terhdap stail pemakanan pelajar Konsep gaya hidup sihat merupakan suatu kempen aspirasi kerajaan bagi melahirkan masyarakat yang sihat, cergas, sejahtera dan bebas dari penyakit yang disebabkan oleh gaya hidup sedentari. Sasaran utama kempen ini ialah semua golongan rakyat Malaysia terutamanya remaja dan pelajar institusi pengajian tinggi (IPT). Empat komponen utama yang menjadi teras konsep gaya hidup sihat ini ialah: (1) peningkatan pengetahuan dan amalan pemakanan; (2) peningkatan pengetahuan dan amalan menangani stres; (3) peningkatan pengetahuan dan amalan anti-merokok; dan (4) peningkatan pengetahuan dan amalan sukan dan rekreasi. Walaubagaimanapun, keberkesanan kempen ini dalam mempertingkatkan tahap kesihatan di kalangan rakyat Malaysia boleh diragui. Kurangnya penyelidikan khusus untuk menilai keberkesanan kempen ini selain peningkatan bilangan pesakit hipokinteik membuktikan bahawa keberkesanan kempen ini boleh diragui (Jabatan Perangkaan Malaysia, 2004; Penang Cancer Registry, 2000). Kangar, Perlis (Malaysia) – Kira-kira 1.8 juta atau lapan peratus daripada 26 juta rakyat negara ini menghidap kencing manis atau diabetis, satu angka yang amat membimbangkan Kementerian Kesihatan. Sehubungan itu, Kementerian Kesihatan memperhebatkan kempen gaya hidup sihat termasuk pemakanan yang betul dan berkhasiat menerusi Dapur Sihat Masyarakat yang dilancarkan kementerian sejak 2004 Wetter, Goldberg, King, Sigmant-Grant, & al (2001) pula menegaskan bahawa pelbagai usaha telah dijalankan untuk meningkatkan pengetahuan dan amalan masyarakat Amerika Syarikat terhadap amalan pemakanan dan sukan serta rekreasi. Malangnya pengetahuan ini kurang diamalkan dalam kehidupan seharian. Dapatan yang sama juga dilaporkan dalam kajian Morrow, Krzewinski-Malone, Jackson, Bungum, & Fitzgerald (2004 Pertubuhan Kesihatan Sedunia mendefinisikan kesihatan adalah sihat dari segi fizikal, mental dan sosial dan bukan hanya sekadar bebas dari segala penyakit atau ketidakupayaan.Anda boleh
3

membuat beberapa ujian atau saringan untuk mengetahui adakah anda sihat atau tidak Ujian saringan adalah ujian atau penilaian untuk mengesan awal penyakit atau keadaan luarbiasa bagi memudahkan rawatan.Sebagai contoh, jika kita dapat mengesan lebih awal penyakit darah tinggi atau kencing manis, kita boleh mengawal keadaan tersebut untuk mengelakkan komplikasi seperti angin ahmar dan serangan penyakit jantung.Untuk menilai kesihatan fizikal, anda dinasihatkan untuk membuat ujian saringan berikut:
• • • •

Kegemukan (Obesiti) Tekanan Darah Tinggi Kencing Manis Paras kolesterol dalam darah http://www.myhealth.gov.my/myhealth/bm/dewasa

Namun, statistik yang dikeluarkan oleh Persatuan Kajian Obesiti Malaysia (MASO) pada tahun 2005 mencatatkan 27% atau setiap satu dari empat rakyat Malaysia dilaporkan mempunyai masalah berat badan yang berlebihan. Kajian syarikat maklumat pasaran TNS Asiapanel tidak lama dahulu mendapati bahawa Malaysia mempunyai peratusan rakyat dengan berat berlebihan dan masalah obesiti tertinggi berbanding negara lain di Asia (Utusan Malaysia Online, 2007). Dalam laporan yang dikeluarkan oleh U.S Centers for Disease Control and Prevention (2002), Amerika Syarikat dan beberapa Negara lain, didapati bahawa dunia sedang mengalami epidemik kegemukan. Di Amerika Syarikat sahaja, lebih 60% populasi dewasa adalah gemuk atau obes manakala 20 hingga 25% golongan kanak-kanak dan remaja adalah gemuk atau obes 2.0 Metadologi/ kaedah kajian

Kajian ini dijalankan di Sekolah Kebangsaan Seri Chempaka dimana kajian ini bertujuan mengumpul data atau maklumat mengenai gaya hidup mereka(guru/Peserta) dari aspek pemakanan hingga senaman dan menentukan pola atau corak gaya hidup. Bilangan peserta yang dikaji adalah seramai 20 orang ( 10 Lelaki dan 10 perempuan )keturunan melayu, berusia diantara 20 sehingga 50 tahun dan keatas. Kaedah kajian mengunakan borang soal selidik dan
4

instrument kajian ambilan data maklumat peserta prosedur pengumpulan mengunakan program word, dan ExcellBab ini akan membincangkan kaedah kajian yang dijalankan. Tumpuan akan diberi kepada reka bentuk, instrumen kajian, kaedah pengumpulan data, populasi dan sampel kajian, prosedur kajian dan analisis data. 2.1 Reka Bentuk Kajian

Reka bentuk penyelidikan yang dijalankan adalah bukan eksperimen dengan menggunakan kajian tindakan. Teknik pengumpulan data yang dipilih adalah secara mixed methods iaitu pendekatan yang mengabungkan kaedah kuantitatif dan kualitatif. Menurut Creswell (2003), gabungan kaedah kuantitatif dan kualitatif mampu memberikan kekuatan kepada dapatan kajian. Dalam konteks ini, pengkaji memilih strategi gabungan secara Sequential Explanatory di mana keputusan yang tidak dijangka melalui kaedah kuantitatif dapat dikenalpasti melalui kaedah kualitatif secara mendalam. Kajian tindakan ini berpandukan kepada model Kemmis dan Taggart (1992) di mana pengkaji membuat tinjauan, merancang tindakan, melaksana untuk mengkaji, mengumpul data akhir sekali membuat refleksi. Kajian ini dijalankan menggunakan teknik soal selidik dari instrumen yang diadaptasi dari Burton (1999). Nilai kebolehpercayaan instrumen ini ialah r: .86. Instrumen ini mengandungi lima bahagian iaitu: 1) Demografi pelajar, 2) Status fizikal/kesihatan pelajar, 3) Tahap pengetahuan gaya hidup sihat, 4) Tahap amalan gaya hidup sihat, dan 5) Bahagian aktiviti sukan dan riadah pelajar. Bahagian demografi pelajar mengandungi iitem berkaitan jantina, bangsa, umur, pekerjaan sebelum ke menjadi guru, taraf perkhawinan, kelulusan akademik, dan lokasi penempatan. Bahagian status fizikal/kesihatan pelajar mengandungi maklumat berkaitan dengan maklumat kesihatan responden seperti berat dan tinggi, jenis penyakit yang dihidapi, status merokok dan kekerapan merokok.Bahagian pengetahuan pemakanan gaya hidup hidup pula mengandungi 20 soalan yang memuatkan 10 item. Setiap item ini menggunakan skala likert lima skala iaitu sangat tidak setuju, tidak setuju,tidak pasti, setuju,sangat bersetuju. Bahagian amalan senaman gaya hidup sihat juga mengandungi 10 soalan yang memuatkan enam item

5

dalam empat subskala iaitu merokok, sukan dan rekreasi, makanan dan stress. Skor keseluruhan dan subskala setiap item instrumen dibahagikan kepada lima tahap seperti di jadual 1 Jadual 1: Ranking skor keseluruhan Skor Tahap 80 – 100 Sangat tinggi 60 – 97 Tinggi 40 – 59 Sederhana 20 – 39 Rendah 1 – 19 Sangat rendah 2.1 Pengumpulan data

Pengumpulan data berasaskan borang soal selidik yang mana disertakan maklumat peserta. Kajian ini mencari nilai BMI bagi setiap perserta dan di cari penilai bagi setiap katogeri.maklumat peserta akan disaring mengunakan perisian excel dan diambil julat permarkahan bagi tujuan petunjuk kadar yang dilampirkan.

2.2

Analisis data

Data yang disertakan dianalisis mengikut BMI dan petunjuk kecergasan BMI Categories:
• • • •

Underweight = <18.5 Normal weight = 18.5-24.9 Overweight = 25-29.9 Obesity = BMI of 30 or greater

Nilaian krateria kecergasan gaya hidup sihat berdasarkan boring soal selidik
6

Skor markah 80-100 60-79 40-59 20-39 0-19

Tahap keberkesanan cemerlang bagus Baik lemah gagal

Peserta dianalisis melalui jisim badan unggul dimana kebarangkalian peserta yang menpunyai nilai < 18.5 dikatogerikan sebagai kurus manakala = 18.5 – 24.9 dikatogerikan sebagai normal serta nilai = 25 – 29.9 sebagai gemuk dan obesity bagi nilai 30 keatas. Penilaian bagi kumpulan obesity dan gemuk bakal mungundang pelbagai masalah kesihatan berkait dengan jantung, buah pinggang, strok dan sebagainya. Petunjuk aliran data adalah mengelaskan peserta mengikut kumpulan jisim badan unggul bagi analisis kesihatan.Kekerapan senaman memainkan peranan yang penting dalam meningkatkan keupayaan anggota tubuh badan. Kerana senaman mengundang penyakit kardiovaskular seperti jantung saranan adalah 3 kali seminggu selama 20 minit. 3.0 Dapatan Kajian

Kaedah kajian mengunakan borang soal selidik dan instrument kajian ambilan data maklumat peserta prosedur pengumpulan mengunakan program word, dan Excell

3.1.1

Analisis soal selidik

Respondan lelaki Bil Resp. opsyen umur berat tinggi BMI Kekerapa n pendapata n minat penyaki t
7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 1 3 4 2 1 1 3 4 2

27 29 30 32 32 38 45 46 50 52

68 78 75 56 76 56 68 50 86 62

156 148 163 155 162 154 150 145 148 168

27.9 35.4 28.2 23.3 29.0 23.6 30.2 23.8 39.3 22.0

senaman 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1

2 2 3 3 3 3 3 3 3 3

1 2 1 2 2 2 1 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 1 1

Purata kebanyakan guru SKSC mempunyai nilai BMI melebihi jisim badan unggul iaitu lebihan berat 2 orang responden mempunyai perkadaran badan ideal iaitu 20% manakala 4 responden iaitu 40% mempunyai berat badan berlebihan dan 3 responden atau 30 % obesti.

Respondan perempuan Bil Resp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 opsyen 2 1 3 4 2 1 1 3 4 umur 24 27 31 33 35 38 45 46 51 berat 68 78 75 66 76 46 68 55 86 tinggi 156 148 160 155 162 154 150 145 148 BMI 27.9 35.6 33.3 27.5 29.0 19.4 30.2 26.3 39.3 m/p diajar 1 2 2 1 2 1 2 1 2 Kekerapan senaman 2 2 3 3 3 3 3 3 3 hobi 1 2 1 2 1 2 1 2 2 penyakit 2 2 2 2 2 2 2 2 1
8

10

2

52

62

146

27.m

1

3

2

1

Purata kebanyakan guru SKSC mempunyai nilai BMI melebihi jisim badan unggul iaitu lebihan berat 2 orang responden mempunyai perkadaran badan ideal iaitu 20% manakala 4 responden iaitu 40% mempunyai berat badan berlebihan dan 3 responden atau 30 % obesti. 3.1.2 peratusan keseluruhan bagi kadar BMI lelaki 2 4 3 perempuan 1 5 4 jumlah 2 9 7

BMI < 18. 18 – 24.9 25 – 29.9 30 + -

Purata kebanyakan guru SKSC mempunyai nilai BMI melebihi jisim badan unggul iaitu lebihan berat 2 orang responden mempunyai perkadaran badan ideal iaitu 20% manakala 4 responden iaitu 40% mempunyai berat badan berlebihan dan 3 responden atau 30 % obesti 3.1.3 Peratusan keseluruhan aktiviti senaman lelaki 2 5 3 perempuan 5 4 1 jumlah 7 9 4

Kekerapan senaman ( 30 mnt ) sekali sesesi 1 2 Lebih 2

Purata kebanyakan guru SKSC mempunyai melakukan senaman dalam perkadaran 30 minit sekali senaman.kekerapan responden lelaki 2 manakala perempuan 5 dengan nilai jumlah 7 orang iaitu 35% melakukan senaman sebanyak sekali seminggu. kekerapan responden lelaki 5 manakala perempuan 4 dengan nilai jumlah 9 orang iaitu 45% melakukan senaman sebanyak 2 kali seminggu. kekerapan responden lelaki 3 manakala perempuan 1 dengan nilai jumlah 4 orang iaitu 20% melakukan senaman lebih 2 kali seminggu ini menunjukkan purata guru SKSC kurang melakukan senaman dan implikasi terhadap kesihatan adalah tinggi
9

3.1

Hasil Analisis soalan soal selidik pemakanan dan senaman

Hasil daripada analisis data yang diperolehi didapati purata guru mempunyai tahap gaya hidup yang baik dan lemah terutamanya bagi golongan peserta wanita yang mana mempunyai kepelbagaian peermasalahan. Dapatan data dinyatakan seperti dalam carta dibawah Soal selidik pemakanan

Respondan lelaki
Bil Resp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 3 3 2 3 4 3 4 3 3

2 2 3 3 3 3 4 4 5 4

3 3 3 2 3 4 3 4 3 3

3 3 3 3 3 4 3 4 3 3

3 3 3 2 3 4 3 4 3 3

3 3 3 3 3 4 3 4 3 3

3 3 4 3 3 4 3 4 3 4

3 3 3 4 3 4 3 4 3 3

4 3 3 2 3 4 3 4 4 3

3 3 3 3 3 4 3 4 3 3

30 29 31 27 30 39 31 39 33 32

Respondan perempuan
Bil Resp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 total

1 2 3 4 5

3 3 4 4 3

3 3 3 3 4

4 3 4 4 3

3 3 3 3 4

4 3 4 4 3

3 4 3 3 4

3 3 4 3 3

3 4 3 4 3

4 3 3 4 3

3 4 3 3 3
10

32 33 34 35 33

6 7 8 9 10

4 3 4 3 4

3 4 5 5 4

4 3 5 3 3

4 4 4 3 3

4 3 4 4 4

5 4 4 3 3

4 3 4 4 4

4 3 4 3 4

4 4 4 4 3

4 3 4 3 3

40 34 42 35 35

Dapatan kajian mendapati responden lelaki kurang mementingkan aspek pemakanan berbanding responden wanita yang lebih mementingkan pemakanan terutama bila mengjangkau usia emas. Responden lelaki lebih suka makan daripada mengawal pemakanan Soal selidik senaman Respondan lelaki
Bil Resp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 3 4 4 3 4 3 4 4 4

3 3 3 3 4 3 4 5 5 4

4 3 4 4 3 4 3 5 3 3

3 3 3 3 4 4 4 4 3 3

4 3 4 4 3 4 3 4 4 4

3 4 3 3 4 5 4 4 3 3

3 3 4 3 4 4 3 4 4 4

4 4 3 4 3 4 3 4 3 4

4 4 3 4 4 4 4 4 4 3

4 4 3 3 3 4 3 4 3 3

36 35 34 35 35 40 34 42 37 35

Respondan Perempuan
Bil Resp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 total

1 2

3 3

2 2

3 3

3 3

4 3

4 3

3 4

3 3

4 3

3 3

32 30 31 28 30 33 31 28 28 27

3 3 3 4 2 3 5 3 3 6 4 3 7 3 4 8 3 2 9 3 2 10 3 2 Hasil kajian mendapati

3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 responden lelaki lebih mementingkan mementingkan

3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 2 3 senaman apabila

meningkat usia manakala responden wanita kurang mementingkan senaman ekoran kesibukan menguruskan hal rumah tangga.
11

Responden lelaki Purata nilai pemakanan dan senaman mengikut umur Bilangan purata umur 20- 29 tahun 30– 39 tahun 40-49 tahun 50 keatas Pemakanan ( % ) 29.5 35 35 32.5 Senaman ( % ) 35.5 37 42 36 Jumlah ( % ) 65 72 77 68.5

Dapatan kajian mendapati responden lelaki lebih mementingkan pemakanan apabila meningkat usia namun berkurangkan apabila mencecah 50 keatas disebabkan factor kemerosotan nilai pemakanan berkhasiat manakala semakin meningkat usia semakin kerap bersenam untuk penjagaan tubuh badan.

Responden perempuan Bilangan purata umur 20- 29 tahun 30– 39 tahun 40-49 tahun 50 keatas Pemakanan ( % ) 32.5 37 38 35 Senaman ( % ) 32.5 31 30 27.5 Jumlah ( % ) 65 68 68 62.5

Dapatan kajian mendapati responden perempuan lebih mementingkan pemakanan apabila meningkat usia mencecah 50 keatas disebabkan factor kemerosotan penjagaan tubuh badan manakala semakin meningkat usia semakin kurang bersenam untuk penjagaan tubuh badan ekoran sibuk menguruskan keluarga namun keputusan Analisis responden keseluruhan didapati bahawa kebanyakan responden mempunyai gaya hidup yang sedarhana dan lemah ini didapati melalui perolehan data hasil min keseluruhan justeru itu responden dicadangkan mendengar atau mwndapatkan khidmat nasihat daripada pakar pemakanan dan senaman bagi tubuh yang sihat dan berkualiti.

12

3.2

Perbandingan antara guru lelaki dan perempuan

Perbandingan yang boleh dinyatakan adalah kebanyakan responden lelaki lebih menitik beratkan senaman diusia emas berbanding tabiat pemakanan yang mana mereka lebih mudah menjamah selera daripada memikirkan resiko penyakit.Responden perempuan lebih menitik beratkan nilai pemakanan yang mana ini dilihat berdasarkan pendangan mereka yang terlibat dalam penyediaan makan namun lebih suka mengelakkan diri daripada melakukan senaman di usia emas. Graf perbezaan peningkatan senaman dan tabiat pemakanan mengikut usia bagi responden lelaki
45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 20- 29 tahun 30- 39 tahun 40- 49 tahun 50 keatas

pemakanan senaman

Graf perbezaan peningkatan senaman dan tabiat pemakanan mengikut usia bagi responden perempuan

40 35 30 25 20 15 10 5 0 20-29 tahun 30-39 tahun 40-49 tahun 50 keatas pemakanan senaman

4.0

Perbincangan
13

Aktiviti fizikal memberi banyak faedah dari segi kesihatan tubuh badan, sosial, dan emosi serta boleh mengurangkan insiden penyakit-penyakit kronik. Penyertaan dalam aktiviti fizikal yang kerap dapat menyumbang ke arah pencapaian kecergasan yang lebih baik dan kesejahteraan keseluruhannya.Makanan dibahagikan kepada 5 kumpulan utama yang diletakkan pada paras yang berbeza-beza di dalam Piramid Makanan Malaysia yang bersesuain mengikut usia:

Paras 1
o

Nasi, mi, bihun, roti, bijirin dan produk bijirin lain serta ubi-ubian Buah-buahan dan sayur-sayuran Ikan, ayam & itik, daging dan kekacang Susu dan produk tenusu Lemak, minyak, gula dan garam

Paras 2
o

Paras 3
o o

Paras 4
o

Justeru itu pemakanan dan senaman saling seiring dengan keperluan tubuh badan makan pemakanan yang lengkap namun berkhasiat mampu melahirkan insan berkualiti dan cerdas.Kealpaan dan pengabaian pemakanan yang baik dan sihat mengakibatkan diri terdedah pada serangan jantung, stress , strok dan pelbagai komplikasi yang lain.

4.1

Dapatan Kajian
14

Hasil dapatan kajian ini menunjukkan petunjuk tahap pengunaan dan pemakanan kesihatan masih lemah dikalangan guru walaupun mereka merupakan antara golongan yang mempunyai pengetahuan asas yang agak luas tentang pemakannan dan kesihatan. Kajian ini menunjukkan kurangnya atau pengabaian aspek pemakanan kesihatan ekoran situasi mudah sedia iaitu bagi golongan suami isteri yang berkerja aspek pemakanan kurang dititik beratkan akibat kesuntukan memasak. rumusan dapatan adalah 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 pengabaian penjagaan pemakanan akibat penghidupan social yang meningkat Pengetahuan dan pengamalan yang masih lemah terutama pemakanan bagi keluarga senaman yang diabaikan akibat kesuntukan masa nilai senaman yang tidak berkualiti.

4.2

Implikasi/kepentingan

Kepentingan kajian Kajian ini diharap dapat menghasilkan suatu petanda aras bagi menentukan tahap gaya hidup atau trend hidup masa kini yang sibuk dan cepat. Dapatan kajian ini juga diharap menjadi rujukan bagi pemikir memikirkan satu kaedah atau makenisma mengalakkan golongan tertentu menjalankan gaya hidup yang sesuai mengikut usia melalui cara dibawah:•

Makan secara sihat - Pelbagaikan makanan. Makan mengikut keperluan aktiviti fizikal anda. Sentiasa aktif - Sentiasa aktif setiap hari. Bersenam sekurang-kurangnya 3 kali seminggu, 20 - 30 minit setiap kali. Ia dapat mengekalkan IJB dan meningkatkan tahap kecergasan. Tidak merokok - Merokok boleh merosakkan paru-paru dan menambah risiko serangan jantung, angin ahmar dan kanser (barah). Sekiranya anda merokok, cuba berhenti. Sila rujuk doktor anda.

Menangani tekanan (stres) - Kawal perasaan marah untuk mengurangkan tekanan

15

Setiap individu memerlukan pengambilan dalam jumlah yang berbeza mengikut umur dan jantina sebagaimana yang disarankan didalam saranan pengambilan nutrien untuk Malaysia 2005Memperkukuh keharmonian dan perpaduan Negara Memupuk semangat patriotism Membangunkan masyarakat yang berdisiplin dan berdaya saing Mampu mengukuhkan perpaduan dan kekuatan mental dan fizikal rakyat Salah satu cabang integrasi nasional dan alat penyatuan kaum yang berkesan untuk membina semangat patriotik dan cintakan Negara. Amalan gaya hidup sihat, memberi faedah kepada kecergasan fizikal yang seterusnya memanfaatkan diri, organisasi dan Negara Pekerja yang cergas dan aktif akan lebih sihat serta berdaya saing selain dapat meningkatkan prestasi kerja lebih produktif. Kesihatan mental akan lebih stabil di samping tekanan sentiasa dapat dikawal dan lebih motivasi serta berfikiran positif.Secara tidak langsung amalan sukan dan gaya hidup sihat dalam kehidupan mampu melahirkan masyarakat minda kelas pertama.Berdasarkan dapatan kajian ini maka cadangan-cadangan berikut dikemukakan bagi manafaat serta panduan di dalam aspek pengetahuan dan amalan gaya hidup sihat juga bagi tujuan penyelidikan pada masa hadapan :

1.

Kajian-kajian yang akan datang perlu ditumpukan terhadap sampel dan situasi yang lain yang lebih besar dan menyeluruh bagi mendapat hasil yang lebih lengkap, tepat dan lebih signifikan, misalnya terhadap masyarakat di sebuah negeri atau melibatkan populasi pada peringkat nasional.

2.

Perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan di sekolah-sekolah perlu diberikan penekanan dan keutamaan sama seperti mata pelajaran lain di sekolah. Ini kerana mata pelajaran ini sangat penting bagi perkembangan jasmani, emosi, rohani dan juga intelek pelajar dan yang utama bagi mencapai matlamat yang digariskan

3.

Masyarakat mestilah memberikan sepenuh sokongan dan membudayakan gaya hidup sihat ini di dalam kehidupan seharian mereka.

16

5.0

Penghargaan

Gaya hidup sihat adalah gaya hidup yang memberikan keutamaan kepada amalan hidup yang aktif, mengekalkan kesihatan dan mencegah daripada berlakunya sebarang gejala penyakit. Bukanlah menjadi satu kemustahilan bagi seseorang itu menikmati kesihatan yang berpanjangan dan mengalami kehidupan yang selesa. Melalui gaya hidup sihat segalanya bukan mimpi dan mampu dicapai oleh sesiapa jua. Gaya hidup sihat perlu diamalkan oleh setiap orang tanpa halangan usia, latar belakang kehidupan, perkauman, agama mahupun status kehidupan mereka. Melalui hasil kajian ini sedikit sebanyak memberikan gambaran dan memaparkan kepada kita tentang sejauhmana tahap pengetahuan dan amalan gaya hidup sihat sebahagian masyarakat di negara kita atau secara tepatnya di kalangan pelajar universiti yang menjadi responden kajian ini. Apa jua dapatan yang diperolehi sekurang-kurangnya berupaya menjawab beberapa persoalan yang dikemukakan oleh penyelidik. Namun demikian, penyelidik beranggapan yang kajian ini adalah merupakan permulaan ke arah penghasilan banyak lagi dimensi kajian yang perlu dilakukan pada masa-masa yang

17

RUJUKAN Al-Isa AN. (2004). Factors associated with overweight and obesity among Kuwaiti kindergarten Female teachers. Nutrition Health. 18 (1), pp 67-71. Bucher, C. A. (1999). Foundation of physical education (13th ed.). St Louis: C.V. Mosby. Creswell, J. W. (2003). Advanced mixed method research designs. Handbook on mixed methods in the behavioral and social sciences. Thousands Oaks: Sage Publications, 209-240. Kementerian Kesihatan Malaysia. Rekod Kesihatan dan Perkembangan Kanak-kanak KKM disesuai daripada Carta National Center for Health Statistics USA. Kementerian Kesihatan Malaysia. Buku Panduan Kempen Cara Hidup Sihat. 1997. Jabatan Perangkaan Malaysia. (2004). Buku tahunan perangkaan 2004. Kuala Lumpur: Percetakan Nasional Berhad. Jas Laile Suzana (1998). Psikologi kanak-kanak dan remaja. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Jones, D. H., Havel, Y., & Lewinson, R. M. (1992). Living arrangements: Knowledge of health risks and stress as determinants of health risk behaviour among college students. Journal of American College Health, 41(2), 43 - 48. Neff, M. (2002). NHLBI study links teenaged girl's weight concerns with smoking. American Journal of Health Education, 52(2), 21 - 24. Penang Cancer Registry. (2003). Penang Cancer Registry report: 1994 - 1998 (No. 6). Penang: Penang Cancer Registry. Reader, E. G., Carter, A., & Crawford, A. (1998). Smoking, knowledge, attitudes and behaviours: A study with university student. Health Education Journal, 47, 125 - 127

18