PERANAN KELUARGA ADALAH SESUATU YANG CUKUP SIGNIFIKAN DALAM MEMBENTUK GENERASI MUDA MEMPUNYAI PERIBADI UNGGUL

SENARAI KANDUNGAN
BIL 1. 2. PENGENALAN Definisi Keluarga ; CIRI-CIRI KEPERIBADIAN UNGGUL 2.1 Keimanan Yang Utuh 2.2 Pelaksanaan Amal Ibadat 2.3 Akhlak Mulia TANGGUNGJAWAB KELUARGA DALAM PEMBENTUKAN KEPERIBADIAN YANG UNGGUL DI KALANGAN ANAK-ANAK 3.1 Peringkat Permulaan Institusi Kekeluargaan 3.1.1 Pemilihan dan Perkahwinan Merupakan Fitrah Manusia 3.1.2 Amalan Semasa Mengandung dan Menyambut Kelahiran 3.1.3 Pendidikan Iman di Peringkat Awal Kanak-Kanak 3.1.4 Penjagaan Kesihatan Jasmani 3.1.5 Penerapan Nilai Kasih Sayang Dalam Kekeluargaan 3.2 Tanggungjawab Pendidikan Anak-anak 3.2.1 Pendidikan Iman dan Akidah 3.2.2 Pendidikan Moral 3.2.3 Pendidikan Fizikal 3.2.4 Pendidikan Intelektual 3.2.5 Pendidikan Emosi 3.2.6 Pendidikan Sosial 3.2.7 Pendidikan Seksual 3.2.8 Pendidikan Menguruskan Kewangan FAKTOR-FAKTOR KERUNTUHAN AKHLAK GENERASI MUDA BERPUNCA DARIPADA INSTITUSI KELUARGA YANG LEMAH 4.1 Kemiskinan / Keperitan Hidup 4.2 Keretakan Rumahtangga Dan Penceraian 4.3 Perlakuan Ibu Bapa Atau Saudara Kandung 4.4 Ibu Bapa Mengabaikan Kepentingan Pendidikan 4.5 Pergaulan Negatif Rakan-Rakan 4.6 Pengaruh Budaya Barat dan Media Masa 4.7 Pengangguran meluas di kalangan masyarakat KESIMPULAN RUJUKAN PERKARA MUKA SURAT 2 3–5

3.

7 – 11

12 – 19

4.

20 – 21

5. 6.

24 – 25 26

Disediakan oleh : Muhaymin Hakim Abdullah

|

1

PERANAN KELUARGA ADALAH SESUATU YANG CUKUP SIGNIFIKAN DALAM MEMBENTUK GENERASI MUDA MEMPUNYAI PERIBADI UNGGUL

PERANAN

KELUARGA

ADALAH

SESUATU

YANG

CUKUP

SIGNIFIKAN

DALAM MEMBENTUK GENERASI MUDA MEMPUNYAI PERIBADI UNGGUL

1. PENGENALAN Keluarga merupakan satu institusi sosial yang wujud hasil dari perhubungan biologi antara lelaki dengan perempuan yang disahkan oleh masyarakat. Ibu dan bapa adalah gandingan asas dalam keluarga yang merupakan tunggak utama dalam mencetus kejayaan anak dan kesinambungan pewaris bangsa. Mereka mempunyai peranan penting dalam perkembangan serta pembentukan sikap anak-anak dengan didikan akademik, rohani dan mentarbiah anak tentang ilmu kehidupan untuk melahirkan generasi muda yang mempunyai keperibadian unggul. Anak-anak diibaratkan seperti kain putih yang bersih di mana ibu bapalah yang akan mencorakkannya sama ada menjadi insan berakhlak mulia atau sebaliknya.

Definisi Keluarga ; Menurut Kamus Dewan, 2005 ialah keluarga bemaksud saudara mara, sanak saudara dan kaum kerabat. Keluarga juga didefinisikan sebagai sekalian orang yang mempunyai keturunan antara satu sama lain yang terdiri dari suami, isteri, anak serta keluarga angkat. Dengan kata lain, sebuah keluarga adalah terdiri daripada suami / bapa, isteri / ibu dan anakanak / adik beradik yang mempunyai pertalian darah, perkahwinan (musoharah) atau angkat. Menurut perspektif Islam, keluarga dibina melalui ikatan perkahwinan yang sah.
Disediakan oleh : Muhaymin Hakim Abdullah | 2

PERANAN KELUARGA ADALAH SESUATU YANG CUKUP SIGNIFIKAN DALAM MEMBENTUK GENERASI MUDA MEMPUNYAI PERIBADI UNGGUL

2. CIRI-CIRI KEPERIBADIAN UNGGUL

Dalam konteks kepentingan sejagat, seseorang insan yang unggul dapat memberikan kesejahteraan dan mampu memimpin serta menjadi contoh tauladan di kalangan ummah. Seseorang itu berkeperibadian unggul jika memiliki ciri-ciri keunggulan iaitu keimanan yang utuh, pelaksanaan amalan ibadat yang meliputi ibadat khususiah dan fardhu kifayah, dan mempunyai akhlak mulia yang merupakan cermin keimanan serta amal salih. 2.1 Keimanan Yang Utuh Beriman kepada Allah adalah proses peralihan jiwa manusia daripada menganggap dirinya bebas daripada sebarang kuasa dan ikatan serta tanggungjawab kepada ketundukan mengaku tanpa syarat bahawa tiada tuhan disembah melainkan Allah SWT dan Nabi Muhammad itu Rasulullah. Iman merangkumi tiga unsur utama iaitu pengetahuan yang mendalam, kepercayaan yang jitu, dan keyakinan yang teguh. Ketigatiga unsur ini akan membentuk iman yang kukuh yang menjadi tonggak kekuatan ruhaniyah yang cukup kental untuk membina jiwa dan jasmani manusia. Keteguhan iman juga merupakan penghalang daripada melakukan kejahatan dan maksiat. 2.2 Pelaksanaan Amal Ibadat Keimanan tanpa ketaatan melalui amal ibadat adalah sia-sia. Seseorang yang berperibadi unggul akan tergambar jelas keimanannya melalui amal perbuatan dalam kehidupan sehariannya. Bahkan jika dikaji tujuan Allah menjadikan manusia itu sendiri ialah supaya beribadat kepada-Nya. Ibadat yang dimaksudkan di sini termasuklah ibadat khususiah

Disediakan oleh : Muhaymin Hakim Abdullah

|

3

PERANAN KELUARGA ADALAH SESUATU YANG CUKUP SIGNIFIKAN DALAM MEMBENTUK GENERASI MUDA MEMPUNYAI PERIBADI UNGGUL

yang menyentuh fardhu ain dan fardhu kifayah yang merangkumi hubungan manusia sesama manusia. Justeru itu, bagi individu yang berperibadi unggul, seluruh hidupnya baik hubungannya dengan Pencipta ataupun masyarakat adalah dianggap ibadat. 2.3 Akhlak Mulia Akhlak mulia bagi peribadi unggul adalah hasil keimanan yang kental. Ini disebabkan tali ikatan yang menjalinkan hubungan antara individu dengan masyarakat terbentuk melalui nilai-nilai dan disiplin yang diamalkan oleh anggota masyarakat tersebut. Sekiranya nilai yang diamalkan itu positif maka akan lahirlah sebuah masyarakat yang aman, damai, harmoni dan diselubungi roh Islam. Rasulullah SAW adalah contoh utama pembentukan akhlak. Beberapa nilai yang baik dalam akhlak Islam yang menjadi tonggak amalan bagi melahirkan individu unggul ialah :i. Amanah ; sifat mulia yang mesti diamalkan oleh semua orang dan ia adalah asas ketahanan umat, kestabilan negara, kekuasaan, kehormatan dan roh kepada keadilan. ii. Ikhlas ; adalah inti setiap ibadah dan perbuatan yang akan menghasilkan kemenangan dan kejayaan. Masyarakat yang mengamalkan sifat ikhlas akan mencapai kebaikan dunia dan akhirat, bersih daripada sifat kerendahan dan mencapai perpaduan, persaudaraan, perdamaian dan kesejahteraan. iii. Tekun ; akan meningkatkan produktiviti ummah, melahirkan suasana kerja yang aman dan memberi kesan yang baik kepada masyarakat. Sabda Rasulullah SAW, : “Sesungguhnya Allah SWT menyukai apabila seseorang kamu bekerja dia melakukan dengan tekun”.

Disediakan oleh : Muhaymin Hakim Abdullah

|

4

PERANAN KELUARGA ADALAH SESUATU YANG CUKUP SIGNIFIKAN DALAM MEMBENTUK GENERASI MUDA MEMPUNYAI PERIBADI UNGGUL

( Riwayat Abu daud ) iv. Berdisiplin ; akan dapat menghasilkan mutu kerja yang cemerlang serta dapat menguatkan pegangannya terhadap ajaran agama. v. Bersyukur ; dalam konteks peribadi unggul berlaku dalam dua keadaan iaitu pertama ; sebagai tanda kerendahan hati terhadap segala nikmat yang diberikan oleh Pencipta. Kedua; bersyukur sesama makhluk sebagai ketetapan daripada Allah SWT supaya kebajikan sentiasa dibalas dengan kebajikan. vi. Sabar ; kesabaran amat penting untuk membentuk peribadi unggul seperti yang dikehendaki Allah swt. Firman Allah SWT :' Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu (menghadapi segala kesukaran dalam mengerjakan perkara-perkara kebajikan) dan kuatkanlah kesabaran kamu (lebih daripada kesabaran musuh di medan perjuangan) dan bersedialah (dengan kekuatan pertahanan di daerah-daerah sempadan) serta bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu berjaya'. (Surah Ali Imran : 200) vii. Adil ; bermaksud meletakkan sesuatu pada tempatnya. Para ulama membahagikan adil kepada beberapa peringkat iaitu adil terhadap diri sendiri, orang bawahan, pemimpin atasan dan juga sesama saudara. Sabda Rasulullah SAW bermaksud, :“Tiga perkara yang menyelamatkan iaitu takut kepada Allah ketika bersendirian dan di khalayak ramai, berlaku adil pada ketika suka dan marah dan berjimat cermat ketika susah dan senang; dan tiga perkara yang

Disediakan oleh : Muhaymin Hakim Abdullah

|

5

PERANAN KELUARGA ADALAH SESUATU YANG CUKUP SIGNIFIKAN DALAM MEMBENTUK GENERASI MUDA MEMPUNYAI PERIBADI UNGGUL

membinasakan iaitu mengikut hawa nafsu, terlampau bakhil dan kagum seseorang dengan dirinya sendiri”. (Riwayat Abu Syeikh)

3. TANGGUNGJAWAB KELUARGA DALAM PEMBENTUKAN KEPERIBADIAN

YANG UNGGUL DI KALANGAN ANAK-ANAK Secara ringkasnya, tanggungjawab keluarga dalam pembentukan keperibadian yang unggul anak-anak dapat diperjelaskan pada gambar rajah berikut :-

Pemilihan perkahwinan Amalan semasa mengandung & sambut kelahiran Pendidikan iman Penjagaan kesihatan jasmani Penerapan nilai kasih sayang Tanggungjawab Keluarga Dalam Pembentukan Peribadi Unggul

Peringkat Permulaan

Pendidikan iman dan akidah Pendidikan moral

Tanggungjawab Pendidikan

Pendidikan fizikal Pendidikan intelektual Pendidikan emosi Pendidikan sosial

Disediakan oleh : Muhaymin Hakim Abdullah

|

6

PERANAN KELUARGA ADALAH SESUATU YANG CUKUP SIGNIFIKAN DALAM MEMBENTUK GENERASI MUDA MEMPUNYAI PERIBADI UNGGUL

Pendidikan seksual Pendidikan kewangan

Gambarajah 1 : Tanggungjawab Keluarga Dalam Pembentukan Peribadi Unggul
3.1 Peringkat Permulaan Institusi Kekeluargaan

Keluarga merupakan institusi yang memainkan peranan penting kepada pembangunan sesebuah masyarakat. Keutuhan sesebuah masyarakat bergantung kepada sejauh mana sistem sesebuah keluarga itu dibentuk, jika baik sesebuah keluarga itu maka akan baik sesebuah masyarakat tersebut begitulah juga sebaliknya. Kebahagiaan hakiki dan sejati didapati dalam kehidupan bersama yang diikat oleh pegangan agama. Kehidupan kekeluargaan yang mengamalkan cara hidup Al-Quran dan Sunnah Rasulullah yang bermula dari sekecil-kecil perkara hinggalah yang sebesar-besarnya. Penerapan nilainilai agama berlaku bermula dari suami, isteri seterusnya kepada anak-anak. Bapa selaku ketua keluarga merupakan pengemudi bahtera bertanggungjawab sepenuhnya ke atas rumahtangga haruslah memahami semua aspek kehidupan dan mengamalkan ajaran agamanya di samping bantuan isterinya. Jika ibu bapa tidak mengetahui ajaran agama Islam dan tidak pula mengamalkannya maka ada harapan mereka tidak akan dapat membina fikrah agama di dalam diri anak-anak mereka. Oleh sebab itu ibubapa perlu melengkapkan diri dengan ilmu sebelum menempuh alam rumahtangga. 3.1.1 Pemilihan dan Perkahwinan Merupakan Fitrah Manusia

Disediakan oleh : Muhaymin Hakim Abdullah

|

7

PERANAN KELUARGA ADALAH SESUATU YANG CUKUP SIGNIFIKAN DALAM MEMBENTUK GENERASI MUDA MEMPUNYAI PERIBADI UNGGUL

Perkahwinan merupakan proses awal ke arah pembentukan sebuah keluarga. Ia bertujuan untuk menyusun pergaulan antara lelaki dan perempuan supaya pasangan itu dapat mewujudkan suasana kasih sayang dan memperindahkan kehidupan yang akhirnya dapat melahirkan sebuah keluarga yang aman, bahagia dan harmoni. Pada peringkat permulaan keluarga inilah yang perlu dititikberatkan kerana untuk mendapatkan zuriat anak yang soleh / solehah perlulah mempunyai keturunan yang baik dan melalui asas yang baik. “Jika ayam jantan dan ayam betina membiak, maka anak ayamlah akan ditetaskan, jika kambing jantan dan kambing betina membiak, maka anak kambinglah akan lahir” itulah realiti kehidupan. Kesimpulannya, pemilihan calon pasangan itu akan mengambarkan warisan dan perwatakan anak yang bakal dilahirkan, oleh itu pemilihan calon pasangan cukup besar maknanya kepada setiap pasangan sebelum pernikahan dan pembentukan sebuah keluarga bahagia. 3.1.2 Amalan Semasa Mengandung dan Menyambut Kelahiran Pembinaan fikrah agama anak-anak hendaklah bermula semenjak anak dalam kandungan lagi iaitu masa perkembangan anak sebelum lahir di dalam kandungan seorang ibu. Setelah seseorang ibu mulai hamil, bapa haruslah menyuruh si ibu agar sering membaca Al-Quran dan selalu berdoa kepada Allah SWT untuk mendapatkan zuriat yang soleh / solehah. Ibu yang sentiasa mengingati Allah akan membentuk jiwa yang tenteram dan suci memberi pengaruh juga kepada pembentukan fikrah bayi yang bakal lahir. Bayi akan hidup berbekalkan ideologi yang terbentuk dalam fikrahnya. Bekalan ini akan dibawa sehinggalah bayi ini

Disediakan oleh : Muhaymin Hakim Abdullah

|

8

PERANAN KELUARGA ADALAH SESUATU YANG CUKUP SIGNIFIKAN DALAM MEMBENTUK GENERASI MUDA MEMPUNYAI PERIBADI UNGGUL

menjadi dewasa. Ibu bapa juga hendaklah memelihara dan menjaga kesihatan serta sumber pemakanan ibu yang halal dan seimbang semasa mengandung. Pemakanan ibu boleh mempengaruhi pertumbuhan jasmani anak-anak apabila lahir kelak. Selepas kelahiran pula, ibu bapa perlulah membuka kehidupan anak dengan Kalimat La’ilahaillAllah dan mengambil langkah dalam pembinaan fikrah agama sebagaimana yang telah digariskan oleh Islam sebagaimana berikut;
i.

Azan dan diiqamatkan bayi tersebut. Sabda Rasulullah yang bermaksud :Dari Husain Bin Ali telah berkata Rasulullah SAW : “barangsiapa yang lahir anaknya maka azan ia pada telinga kanan anak itu dan iqamat ia ditelinga kiri anak itu, anak itu tidak dimudaratkan oleh Ummu Sibyan (Sejenis Jin yang membawa penyakit)”. (Hadis Riwayat Al-Baihaqi )
ii.

Mendoakan anak itu agar menjadi anak yang patuh dan taat kepada Allah SWT serta terhindar dari segala gangguan dan godaan syaitan.

iii.

Melakukan akikah dan bercukur serta berikan nama yang baik maksudnya. Sabda Rasulullah yang bermaksud :“Setiap anak yang baru lahir menjadi gadaian sampai disembelihkan baginya akikah pada hari yang ketujuh dan di hari itu juga hendaklah dicukur rambutnya dan diberi nama.” (Diriwayatkan oleh Abu Daud)

3.1.3

Pendidikan Iman di Peringkat Awal Kanak-Kanak

Disediakan oleh : Muhaymin Hakim Abdullah

|

9

PERANAN KELUARGA ADALAH SESUATU YANG CUKUP SIGNIFIKAN DALAM MEMBENTUK GENERASI MUDA MEMPUNYAI PERIBADI UNGGUL

“Melentur buluh biarlah dari rebungnya.” Begitulah pepatah Melayu yang sinonim dengan anak dan didikan awalnya. Pada peringkat usia inilah ibu bapa harus menekan pendidikan iman kepada kanak-kanak dengan mengenalkan hukum-hukum halal dan haram. Seterusnya, ibu bapa perlulah mengambil langkah dalam pembinaan fikrah agama di zaman kanak-kanaknya sebagaimana berikut; i.
ii.

Mengkhatankannya untuk memastikan kebersihannya sentiasa terjaga. Menyuruh anak-anak mengerjakan solat jika sudah berumur tujuh tahun dan memukulnya kalau ia tidak mahu solat bila sudah berumur 10 tahun. Sabda Nabi yang bermaksud :“Perintahkanlah anak-anakmu mendirikan solat sewaktu mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka bila mereka tidak

mengerjakannya sewaktu mereka berumur 10 tahun dan pisahkanlah tempat tidur antara mereka.” (Hadis Riwayatkan Oleh Abu Daud )
iii.

Mendidik anak untuk mencintai Rasul, Ahli Baitnya dan membaca Al-Quran.

iv.

Setelah timbul rasa pekanya, ibu bapa hendaklah menghantar anak-anak mereka ke sekolah untuk mengasah kecerdasan otak dan mengisi hatinya dengan keimanan agar anak tersebut menjadi hamba Allah yang patuh.

3.1.4

Penjagaan Kesihatan Jasmani

Disediakan oleh : Muhaymin Hakim Abdullah

|

10

PERANAN KELUARGA ADALAH SESUATU YANG CUKUP SIGNIFIKAN DALAM MEMBENTUK GENERASI MUDA MEMPUNYAI PERIBADI UNGGUL

Setelah bayi lahir, maka tanggungjawab keluarga terhadap kesihatan anak dan ibunya meningkat berlipat kali ganda. Ibu bapa yang menjaga kesihatan jasmani anak-anak bermakna mereka telah menunaikan salah satu dari kewajipan yang diwajibkan oleh agama Islam kepada mereka. Firman Allah yang bermaksud: “Hendaklah kamu besarkan Tuhanmu dan bersihkan pakaianmu.” (Surah Al-Muddasir : 3-4) Antara langkah-langkah yang boleh diambil dalam membentuk kekuatan jasmani anak-anak adalah seperti berikut :i.

Menyusukan bayi dengan susu ibu jika kesihatan ibu mengizinkan kerana susu ibu mengandungi zat yang lengkap serta unsur kesihatan jasmani dan kejiwaan yang tidak diperolehi pada susu haiwan.

ii.

Menyediakan makanan yang halal dan baik serta penuh zat seimbang. Memberikan suntikan-suntikan kesihatan. Menjaga kebersihan badan serta kesihatannnya dari udara panas atau sejuk, gigitan nyamuk, serangga dan sebagainnya.

iii.
iv.

v.

Selalu mengadakan pemeriksaan kesihatan bila terdapat sebarang perubahan pada kesihatan bayi.

vi.

Memberikan ruang gerakan badan, bermain, berehat serta tidur yang cukup.

vii.

Menyediakan tempat tinggal yang dapat memenuhi syarat-syarat kesihatan.

viii.

Mengajarkan teori-teori tentang kesihatan.

Disediakan oleh : Muhaymin Hakim Abdullah

|

11

PERANAN KELUARGA ADALAH SESUATU YANG CUKUP SIGNIFIKAN DALAM MEMBENTUK GENERASI MUDA MEMPUNYAI PERIBADI UNGGUL

3.1.5

Penerapan Nilai Kasih Sayang Dalam Kekeluargaan Hadis Riwayat Ath Thatawi menyebut : “cintailah anak dan sayangilah mereka. Apabila berjanji sesuatu kepada mereka tepatilah. Sesungguhnya mereka tahu hanya kamulah yang memberi mereka rezeki.” Jelaslah melalui hadis ini seseorang anak perlu diberikan kasih sayang secukupnya. Apabila seseorang ayah atau ibu berjanji kapada anak mestilah ditepati dan jangan mengingkari atau menipu mereka. Persekitaran dan asuhan dalam sesebuah keluarga yang harmoni serta penuh dengan kasih sayang penting dalam perkembangan persekitaran anak-anak dalam menjalani kehidupannya. Anak akan melihat dan menjadikan contoh kepada ibu bapanya. Kasih sayang datangnya daripada perasaan yang lahir daripada jiwa suci dan murni, bukannya daripada pemberian wang ringgit atau yang berbentuk kebendaan. Hari ini, keruntuhan institusi keluarga amat ketara menyebabkan ramai ahli masyarakat yang tidak lagi percaya kepada institusi itu. Ikatan antara ayah dan ibu semakin longgar. Tiada lagi kasih sayang wujud dalam keluarga manakala pengaruh barat sudah menular dalam masyarakat kita. Seluruh ahli keluarga hendaklah semula mejadikan rumah mereka sebagai asas menjalinkan kasih sayang dan keharmonian untuk memperbaiki kehidupan keluarga yang semakin renggang. Kasih sayang yang terjalin di antara keluarga mampu melahirkan sikap jujur dan terbuka. Kekuatan cinta yang tulus mampu menggerakkan lisan untuk sentiasa berterima kasih kepada pasangan, anak dan membalas kasih sayang itu

Disediakan oleh : Muhaymin Hakim Abdullah

|

12

PERANAN KELUARGA ADALAH SESUATU YANG CUKUP SIGNIFIKAN DALAM MEMBENTUK GENERASI MUDA MEMPUNYAI PERIBADI UNGGUL

ataupun ibu bapanya. Mencintai keluarga adalah amanah bagi setiap manusia. Pecinta keluarga tidak akan membiarkan dalam rumahnya berlaku keburukan dan kemaksiatan. Kesimpulannya , jika keluarga utuh dan mengamalkan kasih sayang di antara ahlinya sudah pasti melahirkan masyarakat penyayang.

3.2 Tanggungjawab Pendidikan Anak-anak

Anak ialah amanah atau pertaruhan yang Allah SWT amanahkan kepada kita supaya menjaga dan memelihara mereka dengan baik mengikut landasan Islam. Ibu bapa mesti bertanggungjawab bukan saja di dunia bahkan di akhirat sewaktu berhadapan dengan Allah SWT kelak. Ibu bapa diwajibkan berusaha bersungguh-sungguh melaksanakan didikan-didikan yang berguna terutamanya didikan agama. Tegasnya mendidik anak dalam aspek agama itu adalah wajib hukumnya, ibu bapa yang melalaikan tugas amanah ini adalah berdosa. Rasulullah SAW bersabda :“Hendaklah kamu pastikan anak-anakmu belajar agama dan hendaklah kamu baguskan akhlaknya.” Pendidikan adalah usaha sedar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, keperibadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan meliputi pengajaran keahlian khusus, dan juga sesuatu yang tidak dapat dilihat tetapi lebih mendalam iaitu pemberian pengetahuan, pertimbangan dan kebijaksanaan. Pendidikan yang harus diberikan kepada anak-anak ini di antara lain

Disediakan oleh : Muhaymin Hakim Abdullah

|

13

PERANAN KELUARGA ADALAH SESUATU YANG CUKUP SIGNIFIKAN DALAM MEMBENTUK GENERASI MUDA MEMPUNYAI PERIBADI UNGGUL

adalah pendidikan iman dan akidah, pendidikan moral, pendidikan fisik, pendidikan intelektual, pendidikan emosi, pendidikan sosial, pendidikan seks, dan pendidikan menguruskan kewangan.
3.2.1 Pendidikan Iman dan Akidah

Setiap anak yang dilahirkan itu bersih fitrahnya. Adalah menjadi tugas ibubapa untuk mencorakkan kehidupan anak-anak seterusnya sama ada untuk

menjadikannya baik atau sebaliknya. Sabda Nabi Muhammad SAW : “Semua anak yang dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan yang suci bersih. Maka kesalahan ibubapalah menjadikan mereka yahudi, nasrani atau majusi." Hadis tersebut menunjukkan betapa beratnya tanggungjawab ibu bapa terhadap anak-anaknya. Kesalahan ibu bapa mendidiklah maka anak-anak sekarang menjadi tidak tentu hala kehidupannya dengan pelbagai masalah sosial. Keluarga terutama ibu bapa perlu mendedahkan ilmu agama kepada anaknya dengan menjelaskan sepenuhnya mengenai Rukun Islam, Rukun Iman dan hukum hakam dalam Islam selain menerapkan nilai-nilai murni seperti pembudayaan membaca Al-Quran serta mengerjakan ibadah solat. Membaca Al-Quran bukanlah sekadar membacanya tetapi perlu terjemahannya supaya mereka dapat selami lebih mendalam isi kandungan kitab suci Al-Quran juga sumber panduan lengkap dalam mengharungi kehidupan di dunia dan akhirat. 3.2.2 Pendidikan Moral Pendidikan Moral adalah pendidikan mengenai dasar-dasar moral dan keutamaan perangai, tabiat yang harus dimiliki dan dijadikan kebiasaan oleh anak sejak kecil

Disediakan oleh : Muhaymin Hakim Abdullah

|

14

PERANAN KELUARGA ADALAH SESUATU YANG CUKUP SIGNIFIKAN DALAM MEMBENTUK GENERASI MUDA MEMPUNYAI PERIBADI UNGGUL

hingga ia menjadi seorang mukallaf. Pendidikan moral adalah serangkaian sendi moral, keutamaan tingkah laku dan naluri yang wajib dilakukan anak, diusahakan dan dibiasakan sejak anak masih mumayyiz, dan mampu berfikir hingga menjadi mukallaf, beransur memasuki usia remaja dan menjalani kehidupan. Satu hal yang tidak diragukan bahawa keutamaan akhlak, keutamaan tingkah laku, dan naluri merupakan salah satu didikan iman yang meresap dalam pertumbuhan keagamaan yang sihat. Ibu bapa perlulah mengajar anak mereka supaya sentiasa berkelakuan adab sopan seperti menghormati orang yang lebih tua, bercakap benar selain tidak terpengaruh dengan budaya asing seperti penyimpangan fesyen, muzik, pondan, seks bebas dan sebagainya. 3.2.3 Pendidikan Fizikal Pendidikan fizikal adalah pendidikan yang juga mendukung dalam perkembangan anak, seorang anak juga harus memiliki fizikal yang kuat dan tegar, apalagi di era globalisasi yang semakin mencabar ini. Salah satu yang perlu diperhatikan oleh ibu bapa adalah mengajarkan kepada anak betapa pentingnya menjaga kesihatan, seperti memenuhkan aktivitinya dengan bersukan, kokurikulum disekolah, aktiviti beriadah terutamanya bersama keluarga, dan lain-lain hal yang dapat memberikan kesan negatif seperti merokok, dadah, minuman keras dan gejala seksual. 3.2.4 Pendidikan Intelektual Selain dari didikan agama, pendidikan intelektual juga perlulah dititikberatkan supaya anak-anak ini tidak ketinggalan dalam arus pemodenan di zaman akan datang. Ibu bapa juga perlulah mempersiapkan rumahtangga dengan segala

Disediakan oleh : Muhaymin Hakim Abdullah

|

15

PERANAN KELUARGA ADALAH SESUATU YANG CUKUP SIGNIFIKAN DALAM MEMBENTUK GENERASI MUDA MEMPUNYAI PERIBADI UNGGUL

macam perangsang intelektual. Sebagai contoh di alam kanak-kanak permainan dan gambar-gambar adalah cara yang sesuai untuk dijadikan alat bantu belajar. Sabda Nabi Muhammad SAW. , “Tuntutlah ilmu dari buaian sampai ke liang lahad” ; dan “Tuntutlah ilmu, sesungguhnya menuntut ilmu adalah pendekatan diri kepada Allah Azza wajalla, dan mengajarkannya kepada orang yang tidak mengetahui adalah sedekah. Sesungguhnya ilmu pengetahuan menempatkan orangnya dalam kehidupan terhormat dan mulia (tinggi). Ilmu pengetahuan adalah keindahan bagi ahlinya di dunia dan di akhirat. (HR. Ar-rabii’)
3.2.5 Pendidikan Emosi

Didikan emosi yang diterapkan oleh ibu bapa akan dapat menolong anak-anak untuk membentuk kematangan emosi, pertumbuhan emosi yang sihat, rasa cinta kepada orang lain, mengasihi orang lemah dan menderita seperti fakir miskin dan dapat membuat penyesuaian diri dengan orang lain di sekelilingnya. Contoh-contoh emosi ialah kasih sayang, rasa tenteram, harapan, keimanan dan membezakan antara yang hak dengan yang batil, keadilan, persamaan dan lainlain. Sebagaimana Hadis Rasulullah yang bermaksud , Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a: beliau berkata: Rasulullah mencium Hassan Bin Ali sedang Al-Aqra’ bin Habis berada di sebelah baginda lalu berkata: “aku mempunyai sepuluh orang anak, belum pernah aku mencium

Disediakan oleh : Muhaymin Hakim Abdullah

|

16

PERANAN KELUARGA ADALAH SESUATU YANG CUKUP SIGNIFIKAN DALAM MEMBENTUK GENERASI MUDA MEMPUNYAI PERIBADI UNGGUL

seorang pun di antara mereka” Rasulullah memandang kepadanya lalu bersabda: “barangsiapa tidak mengasihani dia tidak akan dikasihi” (Hadis riwayat Imam al-Bukhari) Ibu bapa hendaklah mengetahui peringkat-peringkat perkembangan emosi dan memberikan pendidikan emosi yang bersesuaian dengan setiap peringkat perkembangan anak-anak bermula dari dalam rahim lagi iaitu semasa dalam kandungan. Ibu bapa memiliki peranan yang penting dalam menentukan sekolah yang sesuai untuk anaknya. Tetapi bukan suatu hal yang bijak jika pendidikan sepenuhnya diserahkan hanya kepada pihak sekolah sahaja kerana sehebat manapun kualiti tempat anak menuntut ilmu secara formal, ibu bapa tetap memiliki tanggungjawab yang besar apakah pendidikan yang dijalaninya berhasil atau tidak.
3.2.6 Pendidikan Sosial

Pendidikan tidak lengkap jika pendidikan sosial kepada anak-anak diabaikan. Keluarga perlu mendidik anak-anak dengan didikan sosial yang sesuai dengan akhlak Islam dengan mengambil kira budaya tempatan sesuatu masyarakat. Keluarga tidak boleh melihat pendidikan sosial ini sebagai sesuatu yang remeh sehingga mengabaikan aspek ini dalam pendidikan anak-anak kerana kanak-kanak dalam tahap permulaan hidupnya belum mempunyai pengalaman sosial yang luas, ia masih belum mampu berdikari untuk mengalami sendiri suasana dan alam sekelilingnya.

Disediakan oleh : Muhaymin Hakim Abdullah

|

17

PERANAN KELUARGA ADALAH SESUATU YANG CUKUP SIGNIFIKAN DALAM MEMBENTUK GENERASI MUDA MEMPUNYAI PERIBADI UNGGUL

Pendidikan sosial ini melibatkan bimbingan tingkah laku sosial, ekonomi dan politik dalam rangka akidah Islam yang betul berdasarkan ajaran-ajaran dan hukum hakam agama dengan harapan dapat meningkatkan keimanan serta ketakwaan kepada Allah SWT. Melalui keimanan dan ketakwaan itu akan lahirlah individu yang menghargai waktu, jujur, ikhlas dalam perbuatan, adil, kasih sayang, ihsan, mementingkan orang lain, tolong menolong, setiakawan dan sebagainya serta boleh menyumbang kepada pembentukan nilai sosial dalam diri anak-anak. Cara-cara untuk membentuk tingkah laku sosial anak-anak :i. Memberi contoh yang baik kepada anak-anaknya dalam tingkah laku sosial yang sihat berdasarkan kepada prinsip-prinsip dan nilai agama.
ii.

Menjadikan rumah sebagai medan untuk mendidik tingkah laku sosial anak-anak melalui hubungan-hubungan sosial yang dipraktikkan antara ahli keluarga.

iii.

Menggalakkan mereka mendapatkan kerja yang dapat menolong mereka berdikari dari segi ekonomi.

iv.

Membiasakan mereka hidup sederhana supaya lebih bersedia menghadapi kesulitan sebelum terjadi.

v.

Bersifat adil antara mereka. Rasulullah SAW bersabda bermaksud, “Bertakwalah kamu kepada Allah dan berbuat adillah antara anakanak kamu” (Hadis Riwayat Imam Bukhari Dan Muslim )

Disediakan oleh : Muhaymin Hakim Abdullah

|

18

PERANAN KELUARGA ADALAH SESUATU YANG CUKUP SIGNIFIKAN DALAM MEMBENTUK GENERASI MUDA MEMPUNYAI PERIBADI UNGGUL

vi.

Membiasakan mereka dengan akhlak-akhlak Islam dalam tatacara makan, minum, duduk, tidur, memberi salam, berziarah, masuk rumah yang telah didiami orang dan lain-lain lagi tingkah laku dalam hidup.

vii.

Membiasakan anak-anaknya berdikari dan memikul tanggungjawab secara beransur-ansur serta membimbing mereka dengan cara lembut jika mereka bersalah.

viii.

Menjauhkan mereka dari sifat manja dan berfoya-foya dan jangan menghina dan merendahkan mereka dengan kasar sebab sifat memanjakan dan kekasaran itu merosak keperibadian anak-anak.

ix. x. 3.2.7

Melayan anak-anak dengan lemah lembut ; dan Menghormati anak-anak di depan kawan-kawan mereka.

Pendidikan Seksual Biasanya kita ketahui bahawa pendidikan seks cenderung untuk orang dewasa sahaja tetapi pendidikan seks harus juga diajar kepada anak diusia akil baligh. Contoh pada anak baru mengalami mimpi basah, ibu bapa harus memberitahu bahawa dia telah dewasa dan perlu diterangkan perkara-perkara yang perlu dilakukan atau tidak serta kesan-kesannya. Masyarakat hari ini disajikan dengan pellbagai berita gejala sosial membabitkan generasi muda seperti seks bebas, penagihan dadah, khalwat, lari dari rumah, dan sebagainya lagi. Pada masa ini, gejala negatif seks bebas mencerminkan keruntuhan akhlak moral dan ini menjejaskan putaran semula jadi sebagai satu pasangan suami isteri.

Disediakan oleh : Muhaymin Hakim Abdullah

|

19

PERANAN KELUARGA ADALAH SESUATU YANG CUKUP SIGNIFIKAN DALAM MEMBENTUK GENERASI MUDA MEMPUNYAI PERIBADI UNGGUL 3.2.8 Pendidikan Menguruskan Kewangan

Pendidikan Kewangan adalah pendidikan yang diperlukan untuk mengetahui caracara yang betul dalam mengatur kedudukan kewangan yang diperolehi dari hasil berkerja atau berniaga. Pendidikan Kewangan akan membantu anak-anak dalam menguruskan kehidupannya akan datang dalam menguruskan sumber

kewangannya supaya mencukupi untuk simpanan dan kegunaan keperluan mereka. Dari itu, budaya menyimpan wang dan amalan berjimat cermat perlu dididik kepada anak-anak semenjak kecil lagi.

4. FAKTOR-FAKTOR KERUNTUHAN AKHLAK GENERASI MUDA BERPUNCA

DARIPADA INSTITUSI KELUARGA YANG LEMAH 4.1 Kemiskinan / Keperitan Hidup

Disediakan oleh : Muhaymin Hakim Abdullah

|

20

PERANAN KELUARGA ADALAH SESUATU YANG CUKUP SIGNIFIKAN DALAM MEMBENTUK GENERASI MUDA MEMPUNYAI PERIBADI UNGGUL

Kadang-kala terdapat juga anak-anak yang terpaksa berkerja untuk mencari wang bagi menyara keluarga mereka yang miskin. Perkara ini dapat memberikan kesan negatif kepada anak-anak kerana mereka hilang tumpuan dalam pendidikan. Mereka sepatutnya di rumah mengulangkaji pelajaran selain dapat membantu tugas-tugas harian rumah, bersuka, beriadah dan sebagainnya. Jika difikirkan semula pekerjaan apa yang sesuai diberikan kepada anak-anak yang belum habis sekolah atau belum mempunyai kelulusan melainkan kerja-kerja berat yang memenatkan mereka dan dengan upah yang sedikit.
4.2 Keretakan Rumahtangga Dan Penceraian

Keretakan rumahtangga dan penceraian juga merupakan salah satu faktor terjadinya sesebuah keluarga itu tidak berfungsi dan memberikan kesan negatif kepada anak-anak walaupun mereka ini diberikan didikan yang sempurna kecuali jika anak-anak ini tabah serta matang dan merasakan dirinya sendiri yang boleh memajukan dirinya. Menurut Hatta Shaharom (1989), beliau telah membahagikan kesan perceraian kepada dua aspek utama iaitu aspek kehidupan dan aspek psikologi sebagaimana berikut :i.

Dalam Aspek Kehidupan - hidup akan terumbang-ambing atau terbiar, perubahan sikap yang tidak terkawal, gangguan perlakuan dan masalah juvana, kekeliruan mencari idola, mudah terpengaruh, terdedah untuk melakukan jenayah, keras hati dan suka melepak.

ii.

Dalam Aspek Psikologi - tekanan jiwa, perkembangan psikologi yang tidak sihat dan gangguan emosi.

Berikut merupakan statistik perceraian di seluruh Malaysia :STATISTIK PERCERAIAN SELURUH MALAYSIA
Disediakan oleh : Muhaymin Hakim Abdullah | 21

PERANAN KELUARGA ADALAH SESUATU YANG CUKUP SIGNIFIKAN DALAM MEMBENTUK GENERASI MUDA MEMPUNYAI PERIBADI UNGGUL

NEGERI/TAHUN PERLIS KEDAH P.PINANG PERAK SELANGOR K.LUMPUR N.SEMBILAN MELAKA JOHOR PAHANG TERENGGANU KELANTAN SARAWAK SABAH W.P LABUAN MALAYSIA

2000 188 1,168 647 1,234 2,075 499 625 463 1,942 1,016 1,005 1,784 486 433 40 13,605

2001 2002 186 226 1,549 1,133 717 911 1,103 1,975 1,878 1,977 721 798 564 629 475 530 963 1,627 1,042 894 1,046 813 2,042 1,472 602 634 311 161 79 61 13,278 13,841

2003 253 1,085 925 1,363 3,158 885 684 589 1,612 917 897 1,926 652 570 28 15,544

2004 164 1,474 916 1,508 3,136 1,296 638 553 1,690 616 1,172 1,952 826 514 50 16,505

2005 228 1,737 913 1,475 3,030 1,250 807 612 1,521 1,505 1,285 1,900 820 582 84 17,749

2006 2007 326 247 2,006 2,188 813 917 1,577 1,551 3,295 3,722 1,423\ 1,141 867 907 726 758 1,647 1,931 1,541 1,502 1232 1,537 2,014 2,257 974 910 923 924 99 37 19,463 20,529

Jadual 1 : Statistik Perceraian di Malaysia Merujuk kepada statistik di atas, kes-kes perceraian di seluruh Malaysia meningkat dari setahun ke setahun mulai tahun 2001 hingga ke 2007. Pada tahun 2007, tiga negeri yang mempunyai kes paling banyak adalah di negeri Selangor sebanyak 3,722 diikuti dengan Kelantan sebanyak 2,257 kes dan di negeri Kedah sebanyak 2,188 kes. Statistik ini amatlah membimbangkan kerana implikasi dari perceraian ini terhadap pendidikan adalah seperti masalah disiplin di sekolah, agresif di sekolah, hilang tumpuan dan citacitanya tergendala selain menyebabkan terbatutnya tumbesaran anak-anak. Jika tidak di kawal, anak-anak mudah terpengaruh dengan rakan-rakan yang negatif seterusnya terjerumus dalam kancah kemaksiatan serta kes-kes jenayah. 4.3 Perlakuan Ibu Bapa Atau Saudara Kandung
Disediakan oleh : Muhaymin Hakim Abdullah | 22

PERANAN KELUARGA ADALAH SESUATU YANG CUKUP SIGNIFIKAN DALAM MEMBENTUK GENERASI MUDA MEMPUNYAI PERIBADI UNGGUL

Perlakuan ibu bapa atau adik beradik di rumah juga dapat memberi kesan kepada tingkah laku anak-anak apabila mereka dewasa kelak. Ini kerana Ibu bapa merupakan model contoh yang menjadi ikutan anak-anaknya sepertimana kata pepatah “Bapa borek anak rintik”. Jika ibu bapa merokok atau minum minuman keras dan sebagainya, bagaimana nasihat atau tegurannya hendak dipatuhi oleh anak-anak kerana mereka merasakan perkara itu bukanlah suatu kesalahan yang besar untuk dicuba. Begitu juga tingkah laku yang kasar atau berkomunikasi dengan anak-anak dan bersama adik beradik yang lain. Jika mereka selalu memaki hamun anak-anak dengan perkataan-perkataan yang tidak baik maka ia juga akan menjadi ikutan anak-anak yang telah mempelajarinya sejak kecil. 4.4 Ibu Bapa Mengabaikan Kepentingan Pendidikan Kehidupan di zaman moden ini menuntut ibu bapa keluar mencari rezeki untuk memenuhi keperluan material keluarga. Justeru dalam mengejar material ini ibu bapa terlupa ada satu lagi tanggungjawab yang perlu dipenuhi yang sama pentingnya dengan keperluan material iaitu tanggungjawab mendidik anak-anak. Ibu bapa perlu bijak menyeimbangkan masa berkerja dengan pendidikan anak-anak supaya mereka tidak ketinggalan dan tidak tersisih seperti “anak kera di hutan disusukan, anak di rumah mati kelaparan”. Ibu bapa haruslah mengimbangkan kerjaya dan kehidupan seharian mereka agar anak-anak mendapat didikan yang sempurna dari segi fizikal mahupun mental, kaya dengan kebendaan tetapi muflis dari segi keperibadian akan secara tidak langsung memberi impak negatif terhadap anak-anak mereka.

Disediakan oleh : Muhaymin Hakim Abdullah

|

23

PERANAN KELUARGA ADALAH SESUATU YANG CUKUP SIGNIFIKAN DALAM MEMBENTUK GENERASI MUDA MEMPUNYAI PERIBADI UNGGUL

4.5 Pergaulan Negatif Rakan-Rakan Terdapat banyak kajian yang telah dibuat oleh para ahli sosiologi mendapati bahawa rakan merupakan orang yang paling berpengaruh dalam pembentukan sikap anak-anak. Rakan merupakan orang yang paling dekat dengan anak-anak apabila mecapai umur dewasa. Oleh itu, ibu bapa hendaklah mengenalpasti rakan kepada anak-anak mereka dengan mengenal latar belakang keluarga dan sikap rakan tersebut bagi memastikan anak-anak mereka membesar dalam suasana yang baik. Jika tidak, boleh menyebabkan anak-anak berkawan dengan rakan-rakan yang tidak baik dan mempunyai sikap negatif seperti malas belajar, melepak, merokok, dan sebagainya. Pengawasan daripada ibu bapa terhadap pergaulan anak-anak dapat mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku.
4.6 Pengaruh Budaya Barat dan Media Masa

Media massa merupakan alat yang paling berpengaruh dalam pembentukan peribadi anak-anak. Pada masa ini, pelbagai anasir tidak baik telah dipaparkan di kaca televisyen, majalah dan internet yang boleh menggugat akidah anak-anak. Paparan media barat seperti video dan gambar lucah, fesyen berpakaian, muzik-muzik melalaikan, permainan video dan sebagainya yang tidak bersesuaian dikhuatiri akan menjadi ikutan anak-anak. Oleh yang demikian, ibu bapa perlulah mengawal anak mereka dalam menggunakan media massa dengan sebaik mungkin agar perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. 4.7 Pengangguran meluas di kalangan masyarakat Anak-anak mereka yang telah menamatkan sekolah atau pengajian yang sedang menunggu peluang perkerjaan janganlah dibiarkan menganggur lama tanpa melakukan sebarang kerja yang boleh menyebabkan mereka berasa bosan di rumah dan akhirnya

Disediakan oleh : Muhaymin Hakim Abdullah

|

24

PERANAN KELUARGA ADALAH SESUATU YANG CUKUP SIGNIFIKAN DALAM MEMBENTUK GENERASI MUDA MEMPUNYAI PERIBADI UNGGUL

mereka akan turut keluar bersama rakan-rakan lain yang menganggur dan mencari keseronokan. Perkara ini jika tidak diambil perhatian juga boleh menyebabkan mereka malas untuk berkerja di masa akan datang atau melibatkan diri dengan aktiviti tidak sihat seperti melepak, lumba haram dan sebagainya. Oleh itu perlulah diberi perhatian dengan memenuhkan aktiviti atau program seharian mereka dengan perkara-perkara yang berfaedah seperti membantu tugasan harian rumah, menghantar ke kelas kemahiran secara sambilan dan sebagainya.

5. KESIMPULAN “ Keluarga bahagia tunjang kemakmuran Negara ”. Pernyataan ini jelas menunjukkan bahawa keluarga memainkan peranan penting dalam membentuk keperibadian unggul generasi muda dan sudah terang lagi bersuluh bahawa jati diri anak-anak ini dapat dibentuk melalui institusi keluarga khususnya ibu bapa yang memainkan peranan penting. Anak-anak tentunya dapat mengimplimentasikan nilai-nilai murni dan sikap positif dalam kehidupan seharian seterusnya membentuk sanubari yang baik sekiranya dipupuk dari kecil. Keluarga merupakan tempat luahan isi hati dan penyimpan rahsia yang paling dipercayai anak-anak. Ibu bapa merupakan uswah hasanah kepada anak-anak di rumah mestilah sentiasa bersikap penyanyang, berbudi pekerti mulia dan jangan sesekali dijadikan seperti “ketam mengajar anaknya berjalan lurus, sedangkan diri sendiri berjalan mengiring”. Justeru itu, ibu bapa sewajarnya menginduktrinasikan pucuk-pucuk hijau ini bagai menatang minyak yang penuh kerana anak-anak remaja kini sering melibatkan diri dalam aktiviti sosial dan budaya barat yang begitu cepat merebak bagai virus epidemik. Melalui nasihat dan

Disediakan oleh : Muhaymin Hakim Abdullah

|

25

PERANAN KELUARGA ADALAH SESUATU YANG CUKUP SIGNIFIKAN DALAM MEMBENTUK GENERASI MUDA MEMPUNYAI PERIBADI UNGGUL

ajaran yang baik, sudah tentu anak-anak tahu membezakan antara intan dan kaca. Institusi keluarga sememangnya merupakan salah satu langkah yang signifikan dalam membentuk keperibadian anak-anak. Sikap-sikap yang positif haruslah disemai dalam jiwa anak-anak untuk menjamin kesejahteraan hidup dan pembentukan keperibadian mulia mereka. Anakanak yang ibarat berusia setahun jagung, berdarah setampuk pinang ini mesti diberi penekanan dari segi mental dan fizikal supaya kelak dapat menjadi tunggak negara. Intihanya, keluarga merupakan mercu tanda kemakmuran negara. Jikalau anak-anak kini berjaya membentuk keperibadian yang mulia, sudah tentu anak remaja yang merupakan pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara ini dapat menjadi pemimpin yang berkaliber kelak. Impian Perdana Menteri ke lima untuk membentuk sebuah negara yang “Cemerlang, Gemilang dan Terbilang” dapat dimakbulkan, sekaligus menjadi negara Malaysia berdiri gah di persada dunia.

Disediakan oleh : Muhaymin Hakim Abdullah

|

26

PERANAN KELUARGA ADALAH SESUATU YANG CUKUP SIGNIFIKAN DALAM MEMBENTUK GENERASI MUDA MEMPUNYAI PERIBADI UNGGUL

RUJUKAN Dr.Abdullah Nashih Ulwan, 1989.Pedoman Pendidikan Anak-Anak Dalam Islam. Selangor : Klang Book Centre. Abu Afiqah, 1996. Amalan Ketika Mengandung & Setelah Bersalin Serta Panduan Menamakan Bayi. Kuala Lumpur : Darul Nu’man. Muhammad Thalib, 1997. 40 Peranan Ibu Bapa Mithali. Kuala Lumpur : Darul Nu’man. Muhammad Thalib, 1997. 20 Sifat Fitrah Anak. Kuala Lumpur : Darul Nu’man. Dr.Hasan Hj.Mohd Ali, 1996. 40 Kesilapan Mendidik Anak. Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd dan Akademi Keluarga Bahagia Malaysia (AKRAB). Saedah Siraj, 2005. Pendidikan Anak-anak. Kuala Lumpur : Alam Pintar Enterprise. Noresah Bt. Baharom, 2005. Kamus Dewan Edisi keempat. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. http://www.islam.gov.my/informasi/ 24 Oktober, 2009 Statistik Penceraian.

Disediakan oleh : Muhaymin Hakim Abdullah

|

27