Borang ‘A’ - Pek. JPJ Bil.

31
(Pin.1/1977)

(BORANG PERMOHONAN CUTI TANPA REKOD/SEPARUH GAJI/TANPA GAJI)
BAHAGIAN ‘A’
1. Nama: _____________________________________________ JPNJ/FP: __________
2. Jawatan sekarang: ______________________________________________________
3. Kategori/Gred: __________

4. Tarikh mula dilantik: ________________________

5. Gaji Sekarang: RM ____________
6. Mohon Cuti *Tanpa Rekod/Tanpa Gaji/Separuh Gaji selama __________________ hari
mulai dari _________________ hingga _____________________
7. Sebab-sebab bercuti: ____________________________________________________
8. Alamat semasa bercuti : __________________________________________________
9. Jika Pengetua/Guru Besar, sebutkan nama Guru Penolong Kanan yang akan mengambil
alih tugas kerja semasa bercuti:
Tarikh:_______________

__________________________________________
_______________________
Tandatangan Pemohon

BAHAGIAN ‘B’
1. Ketiadaan pegawai ini tidak akan menjejaskan pelajaran dan pembelajaran muridmurid dan juga tidak akan membebankan tugas guru yang mengambil alih tugas pegawai
tersebut.
2. Permohonan pegawai disokong/*Permohonan pegawai ini tidak disokong.
3. Pegawai ini *sudah/belum mengambil cuti yang di atas dalam tahun ini.
4. Jumlah cuti yang telah diambil hingga sekarang ialah sebanyak __________ hari.
5. Dua salinan kenyataan cuti yang kemaskini disertakan bersama-sama ini.
Tarikh:________________

______________________________
Tandatangan Pengetua/Guru Besar

BAHAGIAN ‘C’
(Sokongan Ke atas Permohonan Pegawai/Kakitangan PPD/Pengetua/Guru Besar)
* Permohonan di atas disokong/tidak disokong (Jika tidak disokong sila beri ulasan)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Tarikh:_________________

________________________
Tandatangan
Pegawai Pelajaran Daerah

* Potong yang tidak berkenaan.
(Untuk Kegunaan Jabatan Pelajaran Johor)

BAHAGIAN ‘D’
Rujukan Jabatan: JPNJ/FP:____________
Pegawai Pelajaran Daerah,
Pengetua / Guru Besar.
_________________________________
_________________________________
Tuan/Puan,
1. Permohonan di atas diluluskan sebagai Cuti Tanpa Rekod/Tanpa Gaji/Separuh Gaji
Selama ________ hari mulai dari _________________ hingga ___________________
mengikut ______________________________________________________________
2. Permohonan di atas tidak dapat diluluskan sebagai Cuti *Tanpa Rekod/Tanpa Gaji
sepenuhnya kerana ______________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3. Sila kemukakan 4 salinan Laporan Perubahan (Kew.8) potongan gaji/ pemberhentian
gaji pegawai yang berkenaan untuk kelulusan Jabatan ini.
4. Kelulusan ini hendaklah dicatatkan ke dalam Kenyataan Perkhidmatan dan
Kenyataan Cutinya.
5. Sila maklumkan kelulusan ini kepada pegawai yang berkenaan.

Tarikh:_________________

* Potong yang tidak berkenaan.

________________________
Tandatangan
Pegawai Yang Melulus Cuti