NILAI-NILAI MORAL DAN PENERANGANNYA

Bil 1 Nilai Kepercayaan kepada Tuhan Penerangan/Definisi Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhannya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip rukun negara. Sikap bertanggungjawab yang boleh menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain Keupayaan dan keyakinan diri agar mampu memulia dan menjaga maruah diri dalam kehidupan Kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian Kesanggupan bertolak ansur, sabar dan mengawal diri bagi mengelakkan berlakunya pertelingkahan dan perselisihan faham demi kesejahteraan hidup Kebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain. Usaha yang berterusan penuh dengan semangat ketekunan ,kecekalan,kegigihan,dedikasi dan berdaya maju dalam melakukan sesuatu perkara Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas. Tindakan dan keputusan yang saksama serta tidak berat sebelah Boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata

2

Amanah

3

Harga Diri

4

Bertanggungjawab

5

Hemah Tinggi

6

Toleransi

7

Berdikari

8

Kerajinan

9

Kasih Sayang

10

Keadilan

11

Rasional

dan mengambil tindakan berasaskan pertimbangan yang wajar.

12

Kesederhanaan

Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan sana ada dalam pemikiran, pertuturan atau perlakuan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain. Perasaan cinta,kasih dan sayang yang mendalam dan berkekalan terhadap keluarga. Memuliakan setiap anggota keluarga dengan berinteraksi dan memberi layanan secara bersopan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia Menerima,menghormati,mengamalkan adat dan kepercayaan yang diwarisi secara turun temurun dalam keluarga Kewajipan yang harus dilaksanakan oleh setiap individu terhadap keluarga untuk melahirkan keluarga Bahagia, meningkatkan imej dan menjaga maruah keluarga Kesedaran tentang perlunya memelihara dan memulihara alam sekeliling untuk mengekalkan keseimbangan ekosistem. Keadaan saling memerlukan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam sekeliling supaya kualiti kehidupan manusia dan alam sekeliling terpelihara Pengekalan keseimbangan alam sekeliling sebagai tanggungjawab bersama untuk kesejahteraan hidup Prihatin terhadap persoalan yang berkaitan dengan alam sekeliling dan berusaha menyelesaikannya Perasaan sayang dan bangga kepada negara serta

13

Kasih Sayang terhadap keluarga Hormat dan taat kepada anggota keluarga

14

15

Mengekalkan tradisi kekeluargaan

16

Tanggungjawab terhadap keluarga

17

Menyayangi dan menghargai Alam Sekitar

18

Keharmonian antara manusia dengan alam sekitar Kemapanan Alam Sekitar

19

20

Peka terhadap isu-isu Alam Sekitar Cinta akan Negara

21

meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri 22 Taat Setia kepada Raja dan Negara Sanggup berkorban untuk Negara Kepatuhan dan kesetiaan kepada raja dan Negara

23

Kerelaan melakukan atau menyerahkan sesuatu sebagai tanda berbakti untuk negara

24

Melindungi Hak kanakkanak

Membela, memberi naungan dan memelihara hak kanak-kanak bagi menjamin kehidupan meraka yang sempurna Melindungi dan mengiktiraf wanita sebagai individu yang boleh memberi sumbangan dalam pembangunan keluarga,masyarakat dan negara Menghormati,menghargai dan mengiktiraf perkhidmatan jasa dan sumbangan golongan pekerja dalam pembangunan negara Memberi layanan yang sopan kepada golongan kurang berupaya supaya tidak berasa tersisih dan mengiktiraf mereka sebagai insan ciptaan tuhan Membela dan memelihara hak individu untuk menjadi pengguna yang berilmu, mendapat perkhidmatan serta barangan yang berkualiti dan tidak mudah dieksploitasi. Menerima dan mematuhi peraturan dan undang-undang yang telah ditentukan tanpa mengira sesiapa dan di mana seseorang itu berada. Kebebasan berucap dan mengeluarkan buah fikiran dengan batasan tertentu bagi menjaga keselamatan dan ketenteraman Kebebasan setiap individu menganuti dan mengamalkan agamanya seperti yang diperuntukkan dalam perlembagaan Malaysia

25

Menghormati Hak Wanita

26

Melindungi hak pekerja

27

Menghormati hak golongan kurang berupaya

28

Melindungi hak pengguna

29

Mematuhi peraturan dan undang-undang

30

Kebebasan bersuara

31

Kebebasan beragama

32

Penglibatan diri dalam pembangunan Negara

Kebebasan untuk melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti pembangunan negara dengan mematuhi peraturan,undang-undang dan perlembagaan Malaysia. Bersedia memberi dan menerima pandangan,pembaharuan dan kritikan selaras dengan kebenaran fakta dan norma masyarakat Malaysia. Hidup berbaik-baik antara satu sama lain dengan mengutamakan kedamaian dan keharmonian hidup tanpa mengira agama,bangsa dan budaya.

33

Sikap keterbukaan

34

Hidup bersama secara aman

35

Saling membantu dan bekerjasama

Usaha yang baik dan membina yang dilakukan bersama pada peringkat individu, komuniti dan Negara untuk mencapai sesuatu matlamat. Menghargai dan memuliakan hubungan antara Negara untuk menjamin kesejahteraan sejagat.

36

Saling menghormati antara negara

PERINGATAN Pelajar digalakkan untuk menghafal kata-kata kunci untuk setiap nilai. Pelajar mesti menghafal sekurang-kurangnya dua kata kunci. Apabila pelajar diminta untuk menerangkan/menghuraikan/menjelaskan nilai, pelajar cuma perlu menjelaskan kata-kata kunci sahaja. Jangan tulis kesemua definisi nilai berkenaan. Semoga kata-kata kunci di atas yang berwarna biru membantu anda untuk mencapai keputusan cemerlang dalam SPM.

Disediakan oleh: Pn.Victoria Arulupan