KAJIAN TINDAKAN

1. Tajuk Kajian Teknik Latihan Pra-Topik Bagi Meningkatkan Tahap Persediaan dan Penguasaan Terhadap Topik Dalam Kertas 1 Pengajian Am, Sains Sukan Pra-Universiti dan Sejarah SPM. 2. Nama Penyelidik Jenius Gadiman (Pengajian Am 1 & Sains Sukan 2) Jaidi Karim (Sejarah SPM) 3. Nama Sekolah Sekolah Menengah Kebangsaan Tambunan, Peti Surat 30, 89657 Tambunan, Sabah. 4. Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran ‘Pelajar tidak responsif’, ‘pelajar mengantuk’, ‘pelajar tidak memberi perhatian’ dan ‘pelajar tidak menjawab latihan pengukuhan’ adalah antara rungutan yang sering kita dengar daripada guru. Demikian juga dengan situasi yang kami perhatikan dan hadapi dalam kalangan pelajar pra-universiti tingkatan 6 rendah dan juga pelajar tingkatan 5. Dalam sesi pengajaran dan pembelajaran topik-topik Pengajian Am kertas 1, dapat diperhatikan karenah pelajar yang tidak menumpukan perhatian atau tidak melibatkan diri dalam aktiviti yang dijalankan. Bermacam-macam alasan diberikan oleh pelajar seperti langsung tidak mengetahui kerana tidak pernah membaca atau terbaca tentang topik, tidak ada buku rujukan, mengantuk akibat lewat tidur dan bangun awal untuk mengikuti aktiviti wajib asrama, penat selepas terlibat dengan aktiviti-aktiviti fizikal hari sebelumnya dan bermacam-macam lagi alasan. Keadaan pelajar seperti ini mengakibatkan objekif pengajaran dan pembelajaran tidak tercapai sepenuhnya bagi setiap pelajar. Kelancaran penyampaian maklumat juga terjejas kerana guru terpaksa berulangkali menegur dan mengingatkan pelajar berkenaan. Kadang-kadang topik yang hendak disampaikan tidak dapat disampaikan sepenuhnya, apalagi latihan pengukuhan yang dirancang untuk dilaksanakan di bahagian akhir sesi pengajaran dan pembelajaran. Pengurusan masa yang kadang-kadang diabaikan oleh guru juga menyumbang kepada kegagalan memenuhi objektif yang digariskan. Kepelbagaian teknik pengajaran dan pembelajaran yang diamalkan pula banyak membantu kejayaan pengajaran dan pembelajaran topik Pengajian Am Kertas 1 serta Sains Sukan dan Sejarah. Kami cuba mengaplikasikan pelbagai kaedah yang digalakkan sama ada berpusatkan guru mahupun berpusatkan pelajar. Penggabungjalinan teknik pengajaran dan pembelajaran juga didapati memang membantu ‘menghidupkan’ suasana pengajaran dan pembelajaran. Walaupun dengan pelbagai kaedah dan teknik pnp, namun satu keadaan yang kerap saya perhatikan juga ialah tahap persediaan pelajar untuk mengikuti proses pnp agak kurang. Apabila ditanya, pelajar memberi alasan bahawa mereka tidak pernah atau pun belum membaca topik berkenaan. Hasil pemerhatian kami mendapati bahawa lebih 90 peratus daripada seramai 23 orang pelajar pra-u 3 mengaku langsung tidak pernah membaca topik yang dibincangkan sungguhpun telah diingatkan sebelumnya. Lebih 80 peratus daripadanya juga menunjukkan prestasi kurang memberangsangkan semasa pengajaran dan pembelajaran Pengajian Am 1. Masalah atau situasi sedemikian turut dikenalpasti dalam kalangan pelajar tingkatan 5 semasa pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Sejarah. Akibatnya, pelajar tidak dapat melibatkan diri dalam proses pnp, tidak responsif dan tidak dapat menjawab dengan baik soalan pengukuhan di akhir pengajaran dan pembelajaran. Apatah lagi jika saya menggunakan kaedah yang lebih berpusatkan guru.

KAJIAN TINDAKAN TAHUN 2009

Situasi seperti ini amat membimbangkan kami. Sekiranya pelajar tidak berusaha membaca atau mengkaji terlebih dahulu topik yang akan dibincangkan atau disampaikan dalam kelas, maka mereka akan mendapat input yang minimum daripada sesi pengajaran dan pembelajaran tersebut. Apatah lagi jika kaedah kuliah diamalkan seperti yang disarankan oleh kementerian pelajaran baru-baru ini. Mengikut dasar tersebut, sistem penyampaian atau pengajaran dan pembelajaran bagi pelajar pra-universiti (tingkatan 6) akan lebih mirip dengan sistem universiti iaitu kuliah dan tutorial. Ini membawa implikasi negatif kepada pelajar sendiri sekiranya mereka tidak bersedia dengan topik yang akan dikuliahkan oleh guru. Kemungkinan pelajar berkenaan akan tidak faham langsung atau ‘tiada idea’ terhadap isi kuliah berkenaan. Sesi tutorial sememangnya akan membantu meningkatkan kefahaman dan penguasaan terhadap topik yang disampaikan dalam sesi kuliah tetapi adalah lebih bermakna jika pelajar lebih faham semasa kuliah topik berkenaan disampaikan. Kami kerap berkongsi dan bertanya kepada rakan guru tentang masalah serta kaedah yang wajar digunakan untuk pengajaran pengajian am kertas 1. Kesemua guru bersetuju bahawa pembacaan adalah langkah terpenting untuk pelajar meningkatkan prestasi pencapaian dalam Kertas 1 Pengajian Am. Berikutan dengan itu, maka pelbagai teknik diaplikasi oleh guru yang bertujuan untuk mendorong pelajar membaca topik-topik dalam sukatan. Antaranya ialah pelajar menyediakan folio bagi sesuatu tajuk. Pendekatan ini memerlukan pelajar membaca, menulis serta mendapatkan maklumat dan bahan berkaitan yang akan dimuatkan dalam senaskah folio. Pendekatan lain yang kerap diamalkan ialah memberikan tugasan berbentuk subjektif berkenaan topik yang hendak diajar. Tugasan ini dibuat semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Guru Pakar subjek pengajian am amat menyarankan kaedah ini kerana ia dapat ‘memaksa’ pelajar untuk merujuk buku, membaca dan menulis isi kandungan sesuatu topik. Seboleh-bolehnya, usahlah diberi tugasan berbentuk objektif kerana peratusan pelajar ‘menembak’ sahaja jawapan adalah tinggi. Selain kaedah-kaedah di atas, seperti rakan-rakan lain kami juga meminta pelajar membuat pembentangan kepada kelas tentang sesuatu topik. Latihan pengukuhan diberi selepas sesi pembentangan. Sungguhpun kaedah ini lebih berpusatkan pelajar, namun terdapat kekangan apabila pelajar tidak bersedia dengan topik berkenaan. Akibatnya, hanya pembentang yang memahami topik yang telah dibentangkan manakala pelajar yang lain masih tidak memahaminya. Punca sebenar situasi ini ialah tidak terdapat persediaan awal iaitu pembacaan awal terhadap topik yang dibentangkan. Ketiadaan pembacaan atau persediaan awal mengakibatkan pelajar hanya ‘terkebil-kebil’ semasa pembentangan berlangsung. Mereka juga pasif dan tidak responsif terhadap soalan-soalan lisan yang diberikan, malah tidak mampu mengutarakan soalan apalagi pendapat berkaitan dengan topik pembentangan. Saya sendiri juga pernah menghadapi keadaan seperti itu ketika bersekolah dahulu. Kerap kali sahaja saya tidak memahami langsung isi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Ini adalah disebabkan saya tidak pernah membaca tentang topik tersebut sebelum ia diajar oleh guru. Namun, terdapat seorang guru Sains yang melaksanakan mewajibkan semua pelajarnya membuat latihan berkaitan topik yang akan diajarnya kelak. Saya akan menamakannya sebagai latihan pra-pnp. Selepas sesuatu sesi pnp, guru tersebut mewajibkan kami membuat latihan bagi topik pelajaran yang akan disampaikannya dalam pnp pada masa hadapan. Secara sedar atau tidak kaedah beliau tersebut telah membantu kelas kami mencapai keputusan peperiksaan SPM yang cemerlang. Hampir separuh daripada seramai 38 pelajar dalam kelas kami telah mendapat gred A1 dalam peperiksaan SPM bagi subjek Sains. Oleh yang demikian, kami menyimpulkan bahawa kaedah yang diterapkan oleh guru Sains berkenaan adalah berkesan membantu pelajar bersedia mengikuti sesi pnp dan seterusnya menguasai topik yang diajarkan oleh guru. Seterusnya pelajar akan mendapat keputusan yang lebih cemerlang dalam peperiksaan. 5. Isu/Keprihatinan Yang Dikaji Kami mengesan banyak implikasi yang disebabkan oleh kurang atau tiada persediaan pelajar untuk mengikuti pengajaran dan pembelajaran sesuatu topik baru. Implikasi negatif tersebut adalah pelajar tidak dapat menerima isi pelajaran dengan berkesan, mengantuk, pasif, tidak responsif dan tidak dapat menjawab latihan pengukuhan atau latihan topikal pada tahap yang memuaskan. Kesan akhirnya ialah
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMBUNAN, SABAH 2

KAJIAN TINDAKAN TAHUN 2009

kualiti pencapaian yang rendah dalam peperiksaan utama sekolah. Berdasarkan pemerhatian dan penyelidikan awal, didapati bahawa punca utama masalah ini ialah kurang atau tiada persediaan untuk mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran. Dengan membantu pelajar membuat persediaan awal kami yakin mereka akan bersifat lebih aktif, responsif serta lebih memahami dan menguasai sesuatu topik pengajaran dan pembelajaran. Hal ini seterusnya diharapkan akan dapat membantu mereka mencapai gred keputusan yang lebih baik dalam Kertas 1 Pengajian Am, Sains Sukan 2 dan Sejarah SPM. Keadaan ini juga pasti akan meningkatkan kualiti nilai GNP sekolah. 6. Objektif Kajian a. Objektif Umum i. Meningkatkan gred/nilai GNP keputusan peperiksaan Pengajian Am Kertas 1 dalam kalangan pelajar pra-universiti bagi peperiksaan peringkat sekolah dan peperiksaan awam (STPM & SPM). b. Objektif Khusus i. Meningkatkan tahap persediaan pelajar terhadap topik pelajaran yang akan diajar/dibincangkan dalam kuliah/tutorial/sesi pnp. ii. Meningkatkan kefahaman dan penguasaan pelajar terhadap topik pelajaran. iii. Menyediakan pelajar yang lebih responsif terhadap sesi pnp. iv. Mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang aktif dan dinamik dalam kalangan pelajar. 7. Kumpulan Sasaran Pelajar Pra-Universiti 3 (6R3), Pra-Universiti 4 (6R4) & Tingkatan 5 8. Tindakan Yang Dicadangkan a. Tinjauan Masalah Berdasarkan pemerhatian dan pengalaman lepas, didapati bahawa ketiadaan dan kurangnya persediaan untuk mengikuti pnp menyebabkan pelajar sukar untuk memahami topik yang disampaikan oleh guru. Walaupun guru menggunakan kaedah pengajaran dan pembelajaran berpusatkan pelajar, namun ia kurang berkesan jika pelajar sendiri tidak mempunyai persediaan awal terhadap topik berkenaan. Masalah ini bukan sahaja dihadapi oleh para pelajar pra-universiti bahkan lebih ketara dalam kalangan pelajar tingkatan empat dan lima yang mengambil mata pelajaran Reka Cipta. Misalnya para pelajar Reka Cipta tidak dapat menjawab dengan baik soalan-soalan lisan dan latihan bertulis yang diberikan pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran. Masalah sedemikian turut dikenalpasti dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Sejarah Tingkatan 5. Masalah ini lebih ketara lagi apabila topik berkenaan melibatkan terminologi atau istilah-istilah khusus. Perkongsian daripada guru lain juga menunjukkan bahawa masalah seperti itu turut dikesan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran subjek lain. b. Program Program Latihan Pra-PnP Cara pelaksanaan: - Guru memberi latihan pra-topik secara bertulis, sekurang-kurangnya sehari sebelum topik tersebut diajar dalam kelas. - Soalan-soalan yang diberi meliputi topik/pengisian pnp akan datang yang dirancang. - Pelajar menjawab latihan tersebut di rumah/luar kelas. - Pelajar perlu merujuk bahan rujukan (buku teks, internet, perbincangan) untuk menjawab soalan-soalan yang diberikan. - Pelajar boleh menghantar jawapan sebelum pnp topik tersebut atau sebelum pnp bermula

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMBUNAN, SABAH

3

KAJIAN TINDAKAN TAHUN 2009

9. Jadual Pelaksanaan Kajian Bil. 1 2 3 Aktiviti Mengenal pasti masalah dan pengumpulan data awal Menulis kertas proposal Mengumpul data dan maklumat - latihan pra-topik dilaksanakan kepada pelajar untuk mata pelajaran Pengajian Am 1, Sains Sukan 2 dan Sejarah SPM. - Membuat refleksi/catatan terhadap tindakan - Mengesan prestasi pelajar melalui ujian bertulis, ujian lisan dan pemerhatian Menganalisis data dan maklumat yang diperolehi - membandingkan prestasi pelajar yang membuat soalan pra-topik dengan pelajar yang tidak melaksanakan latihan pra-topik Perbincangan dan rumusan terhadap hasil kajian Laporan kajian Tarikh Pelaksanaan Minggu ke-1 & ke-2 Ogos 2009 Minggu ke-3 Ogos Minggu ke-1 & ke-2 September

4

Minggu September

ke-3

5 6

Minggu ke-1 Oktober Minggu ke-3 Oktober

10. Pengumpulan Data a. Data dan maklumat dikumpul melalui: - latihan bertulis pra-topik - ujian bertulis selepas sesi pnp - soalan lisan selepas sesi pnp - pemerhatian - temu bual dengan pelajar Latihan bertulis pra-topik merupakan ujian yang diberikan sebelum topik berkenaan diajar di dalam kelas. Guru menyediakan soalan-soalan (objektif / struktur) yang merangkumi topik yang akan diajar kelak. Ujian bertulis selepas sesi pnp bertujuan untuk mengesan prestasi pelajar. Begitu juga dengan kaedah lisan, pemerhatian dan temubual dengan pelajar. Sebelum analisis dibuat terhadap hasil ujian, guru mesti mengenal pasti pelajar yang telah membuat latihan pra-topik dan pelajar yang tidak membuat latihan pra-topik. Guru juga mesti menyoal sama ada pelajar telah membaca topik berkenaan sebelum pnpnya dijalankan. Semua latihan pra-topik dan pengesanan prestasi pelajar dijalankan oleh guru yang mengajar. Latihan pra-topik boleh dijalankan dalam kelas ataupun di luar kelas sebagai kerja rumah. Ujian pengesanan prestasi pelajar pula boleh dijalankan sebaik sahaja pnp topik berkenaan selesai, ataupun dalam sesi pnp seterusnya. Namun, pemerhatian perlu dilakukan di dalam kelas. Hasil pemerhatian dicatat dalam buku catatan guru. Instrumen-instrumen di atas disediakan oleh guru Pengajian Am 1, Sains Sukan 2 dan Sejarah SPM. Pelaksanaannya juga dibuat masing-masing oleh guru yang terlibat dalam kajian tindakan ini. Disebabkan kekangan masa dan tugasan lain, maka pengkaji melaksanakan sebanyak sekali sahaja pelaksanaan program secara lengkap, iaitu melaksanakan latihan pra-topik, melaksanakan pnp lengkap terhadap topik berkenaan dan seterusnya mengadakan latihan atau ujian pengesanan prestasi pelajar. Guru telah menggunakan dua waktu mengajar yang bersambungan untuk melaksanakan pnp dan pengesanan prestasi. Data dan maklumat tentang tahap persediaan pelajar diperolehi dengan memeriksa kertas jawapan latihan pra-topik dan juga secara menemubual pelajar. Ini bertujuan untuk memastikan pelajar telah membuat sebarang persediaan untuk topik berkenaan ataupun sebaliknya.

11. Penganalisisan Data dan Maklumat
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMBUNAN, SABAH 4

KAJIAN TINDAKAN TAHUN 2009

Analisis data dan maklumat yang diperolehi dijalankan secara statistik deskriptif sahaja. Bilangan dan peratusan digunakan untuk mempersembahkan analisis data dan maklumat. Proses analisis data dan maklumat juga dibuat masing-masing oleh guru terlibat mengikut subjek yang diajarnya. Namun, perbincangan, kolaborasi serta perkongsian sentiasa wujud antara guru pengkaji yang terlibat. Kerjasama sedemikian rupa dapat menyelesaikan dengan lebih cepat kesukaran-kesukaran yang timbul semasa penganalisisan data dan maklumat. 12. Dapatan Kajian Jadual-jadual di bawah menunjukkan hasil daripada ujian pengesanan prestasi selepas pnp topik berkenaan dijalankan. Jadual 1: Tahap Penguasaan Pelajar Terhadap Topik Kerajaan Tempatan Pengajian Am 1 (10 soalan objektif) Jumlah markah Bilangan Peratus Pelajar 10 4 17.39 7 dan ke atas 11 47.83 5 dan ke bawah 8 34.78 Jumlah Pelajar 23 Orang 100.00 Jadual 2: Tahap Persediaan Pelajar Terhadap Topik Kerajaan Tempatan Pengajian Am 1 (Latihan pra-topik berbentuk struktur) Tahap Persediaan Bilangan Peratus Pelajar Menyiapkan latihan pra-topik 12 52.17 Menjawab sebahagian 4 17.39 Langsung tidak menjawab tetapi 4 17.39 ada membaca topik Langsung tidak membaca 3 13.04 topik/tidak pernah membaca tentang topik berkaitan Jumlah Pelajar 23 Orang 100.00 Jadual 3: Tahap Penguasaan Pelajar Terhadap Topik Kelesuan Dalam Sains Sukan 2 (5 soalan struktur yang ringkas). Markah Penuh=20. Jumlah markah Bilangan Peratus Pelajar 17-20 3 11.11 12-15 15 55.56 10 dan ke bawah 9 33.33 Jumlah Pelajar 27 orang 100.00 Jadual 4: Tahap Persediaan Pelajar Terhadap Topik Kelesuan Dalam Sains Sukan 2 Tahap Persediaan Bilanga Peratus n Pelajar Menyiapkan latihan pra-topik 15 55.56 Menjawab sebahagian 5 18.52 Langsung tidak menjawab tetapi ada membaca topik 3 11.11 Langsung tidak membaca topik/tidak pernah 4 14.82 membaca tentang topik berkaitan Jumlah Pelajar 27 100.00 Orang Jadual 5: Tahap Penguasaan Pelajar Terhadap Topik Sejarah SPM (Soalan esei dengan 5 pecahan soalan). Markah Penuh=20. Jumlah markah Bilangan Peratus
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMBUNAN, SABAH 5

KAJIAN TINDAKAN TAHUN 2009

17-20 12-15 10 dan ke bawah Jumlah Pelajar

Pelajar 5 17 7 29 orang

17.24 58.62 24.14 100.00

Jadual 6: Tahap Persediaan Pelajar Terhadap Topik Sejarah SPM (Merupakan ulangkaji Sejarah SPM). Tahap Persediaan Bilangan Pelajar Peratus Menyiapkan latihan pra-topik 16 55.17 Menjawab sebahagian 12 41.38 Langsung tidak menjawab tetapi 1 3.45 ada membaca/belajar topik Jumlah Pelajar 29 Orang 100.00 Bagi mata pelajaran Sejarah SPM, topik yang dipilih untuk kajian ini sebenarnya telah diajar sebelumnya. Oleh yang demikian, semua pelajar sepatutnya telah atau pernah membaca topik tersebut. Latihan pra-topik dan ujian pengesanan yang dibuat sebenarnya hanya merupakan ulangkaji atau latihan gerak gempur bagi semua pelajar. Berdasarkan Jadual 2, Jadual 4 dan Jadual 6 didapati bahawa purata 50 peratus pelajar dalam setiap kelas yang diuji telah membuat persediaan yang mencukupi untuk mengikuti proses pnp dalam kelas. Dalam ketiga-tiga kelas yang terlibat, didapati juga bahawa peratusan pelajar yang tidak membuat persediaan adalah sederhana (13.04 & 14.82) kecuali pelajar dalam kelas Sejarah SPM (3.45). Dalam kelas Pra-Universiti 3 (6R3), hanya 3 orang (13.04 peratus) yang langsung tidak membaca atau tidak pernah membaca topik tentang Kerajaan Tempatan. Dalam kelas Pra-Universiti 4 (6R4) hanya seramai 4 orang (14.82 peratus) pelajar yang langsung tidak pernah membaca atau membaca tentang topik kelesuan dalam Sains Sukan. Bagi mata pelajaran Sejarah SPM, hanya 1 orang (3.45 peratus) pelajar yang tidak membuat persediaan sepatutnya terhadap topik yang diuji dalam kelas tersebut. Namun, pengkaji menjangkakan bahawa semua pelajar telah atau pernah terbaca atau sekurang-kurangnya mengikuti pengajaran dan pembelajaran topik berkenaan sebelum ini. Ini adalah kerana, keseluruhan sukatan Sejarah SPM telah disempurnakan lebih awal pada bulan Ogos atau selewat-lewatnya awal bulan September. Dari segi tahap penguasaan pelajar, didapati bahawa tahap penguasaan boleh dikatakan agak sederhana tetapi melebihi 60 peratus bagi ketiga-tiga mata pelajaran. Sebanyak 64 peratus pelajar di Pra-U 3 telah mendapat markah yang agak memberangsangkan iaitu 7 hingga 10 markah; manakala sebanyak 66 peratus bagi pelajar yang mengambil Sains Sukan 2 serta 75 peratus daripada pelajar dalam kelas Sejarah SPM telah berjaya mendapat 12 hingga 20 markah. Kelas Pra-U 3 (Pengajian Am 1) mencatat bilangan pelajar yang kurang tahap penguasaan selepas pnp iaitu mendapat 5 markah atau ke bawah daripada markah penuh yang ditetapkan iaitu 10. Tahap penguasaan yang rendah juga dikenalpasti dalam kalangan pelajar kelas Pra-U 4 (Sains Sukan 2) iaitu sebanyak 33.33 peratus pelajarnya mendapat 0 hingga 10 markah. Oleh kerana topik-topik Sejarah SPM telah disampaikan sebelumnya, maka didapati bahawa bilangan pelajar yang kurang tahap penguasaan adalah rendah iaitu hanya 1 orang atau 3.45 peratus sahaja. 13. Perbincangan Sebelum perbincangan diteruskan, pengkaji bersetuju bahawa adalah kurang signifikan untuk membuat kesimpulan total terhadap dapatan kajian yang diperolehi dalam kajian tindakan mini ini. Ini adalah kerana kekerapan melaksanakan program (latihan pra-topik dan ujian pengesanan) amatlah kecil. Seperti yang dapat dilihat di atas, program itu dilaksanakan sekali sahaja bagi setiap mata pelajaran tersebut. Sungguhpun begitu, kita masih boleh membuat kesimpulan awal berdasarkan dapatan kajian ini. Didapati bahawa tahap persediaan mempunyai hubungan langsung dengan tahap penguasaan pelajar. Ini dapat dilihat dalam kelas Pra-U 4 iaitu peratusan
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMBUNAN, SABAH 6

KAJIAN TINDAKAN TAHUN 2009

tinggi terhadap tahap persediaan pelajar adalah selari dengan peratusan tinggi terhadap tahap penguasaan pelajar tersebut. Berdasarkan Jadual 4 dan Jadual 3, didapati tahap persediaan pelajar ialah yang tinggi atau secukupnya (menyiapkan latihan topik & menjawab sebahagian) iaitu 74 peratus, dan tahap penguasaannya ialah 66 peratus. Dianggapkan bahawa pelajar yang telah menyiapkan latihan pra-topik tersebut telah membaca keseluruhan topik. Begitu juga dengan pelajar yang telah menjawab sebahagian daripada soalan pra-topik. Hubungan langsung antara tahap persediaan dengan tahap penguasaan pelajar dalam kelas juga boleh dilihat dalam Jadual 2 dan Jadual 1 bagi mata pelajaran Pengajian Am 1. Didapati bahawa peratusan tahap persediaan yang tinggi dalam kalangan pelajar Pra-U 3 adalah selari dengan tahap penguasaan yang tinggi pelajar terbabit. Berdasarkan jadual tersebut, sebanyak 69 peratus daripada pelajar telah membuat persediaan mencukupi, dan 64 peratus pelajar daripada kelas tersebut telah mendapat markah yang memberangsangkan iaitu 7 hingga 10 markah. Didapati juga bahawa membuat latihan amat berkait rapat dengan tahap penguasaan pelajar. Dapatan dalam Jadual 5 dan Jadual 6 menunjukkan bahawa pelajar yang telah membaca tentang topik berkenaan tidak semestinya akan dapat memahami atau menguasai dengan baik akan topik itu sekiranya tidak melakukan latih tubi topik itu. Berdasarkan jadual tersebut, didapati bahawa walaupun hanya 1 orang pelajar yang langsung tidak membuat latihan pra-topik, namun bilangan yang mendapat di bawah 15 markah adalah ramai (24 orang). Ini disebabkan oleh latihan yang tidak mencukupi sehingga tahap pemahaman dan penguasaan terhadap topik berkenaan adalah rendah. Daripada pemerhatian semasa pnp dalam kelas, pengkaji juga mendapati bahawa para pelajar kelihatan lebih bersedia dan responsif terhadap proses pnp. Dapat diperhatikan bahawa pelajar yang telah melakukan latihan pra-topik (membuat persediaan) aktif mengambil bahagian dalam proses pnp, sama ada menyoal, menjawab soalan mahupun memberikan pendapat. 14. Kesimpulan Terdapat dua kesimpulan utama yang dapat dibuat berdasarkan dapatan kajian mini ini:

1. Pelajar akan lebih memahami dan menguasai topik yang diajar sekiranya telah
membuat persediaan awal iaitu membaca dan membuat latihan berkaitan topik tersebut. Oleh itu, pelajar perlu membuat persediaan awal (membaca, membuat latihan) sebelum topik berkenaan diajar atau dibincangkan dalam kelas. 2. Pembacaan yang disertai dengan membuat latihan tentang topik yang dibaca akan meningkatkan pemahaman dan penguasaan pelajar. Pembacaan sahaja tidak menjamin pemahaman dan penguasaan yang membanggakan. Oleh itu, pelajar perlu membaca dan membuat latihan pengukuhan/latih tubi terhadap topik yang telah dibacanya itu. 3. Sebagai tambahan, dapat disimpulkan juga bahawa pelajar yang mempunyai persediaan secukupnya untuk mengikuti pnp akan lebih aktif dan responsif. Didapati pelajar yang membuat latihan pra-topik lebih banyak mengambil bahagian dalam proses pnp sama ada menyoal, menjawab soalan mahupun memberikan pendapat. Refleksi Guru (Pengkaji) 1. Guru wajar mengamalkan teknik latihan pra-topik sebagai salah satu kaedah untuk mempertingkatkan prestasi pelajar. 2. Amalan persediaan awal (pembacaan dan latihan pra-topik) wajar dihebahkan dan digalakkan dalam kalangan pelajar. 3. Pengkaji perlu membuat perancangan sistematik semasa hendak menjalankan sesuatu penyelidikan tindakan di sekolah. Ini sangat penting kerana guru sentiasa mempunyai tugasan/tanggungjawab yang banyak di sekolah, selain kekangan masa dan sumber. Semoga hasil kajian tindakan mini ini sedikit sebanyak dapat memberi inspirasi kepada rakan-rakan guru yang lain dalam usaha kita untuk mempertingkatkan prestasi
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMBUNAN, SABAH 7

KAJIAN TINDAKAN TAHUN 2009

akademik sekolah. Diharapkan juga agar ini dapat meningkatkan minat dalam kalangan guru sekolah kita untuk menjalankan kajian tindakan.

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMBUNAN, SABAH

8

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.