TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN BARAT

Perbezaan konsep

Disediakan Oleh: NURUL AIMAN BINTI ABDUL KHALID DIPLOMA KAUNSELING NO. MATRIK : 0901 2046

MAKNA PERADABAN / TAMADUN DARI PERSPEKTIF ISLAM DAN BARAT SERTA PERBEZAAN DI ANTARA KEDUA-DUA PERADABAN / TAMADUN TERSEBUT

1.0 PENDAHULUAN

Memperkatakan tentang tamadun dan ketamadunan membuka ruang kepada beberapa persoalan asas - Apakah tamadun dan apakah yang melandasi pengertian dan konsepnya? Sudut ‘dalaman’ Islam, seperti ajaran Islam, al-Quran, al-Sunnah, kepimpinan dan peribadi Rasulullah s.a.w., tauhid, syari‘ah, pendidikan Islam dan lainlain, adalah sudut terpenting untuk melihat bagaimana Islam membentuk tamadun. Inilah sudut tamadun yang lebih penting yang diketepikan atau kurang difahami sesetengah sarjana bukan Islam bila mereka mengulas tentang tamadun Islam. Sesungguhnya peranan Islam dalam mengasas dan membangunkan tamadun adalah satu fakta yang tidak dapat ditolak. Sebagai perbandingan dengan peradaban barat, didapati identiti tamadun barat adalah aspek pemikiran yang muncul jauh lebih awal daripada kemajuan fizikal. Konsep sekularisme, modernisme, liberalisme, humanisme, rasionalisme adalah dasar tamadun barat dan menjadi pencetus kepada sains dan teknologi. Pemikiran dan falsafah barat juga menentukan identiti, halatuju dan destinasi peradaban barat.

2.0 PELBAGAI ISTILAH TAMADUN

i.

UMRAN – Istilah yang terkenal pada abad ke 14-18. Diperkenalkan oleh ibn khaldun (1332-1406M) dalam al-Muqaddimah, terbitan dari perkataan ‘Amara’ yang merujuk kepada pembangunan/kemajuan, kehidupan Bandar/kota, teratur dan stabil.

ii.

HADHARAH – Istilah ini juga diperkenalkan oleh Ibn Khaldun dan popular pada abad ke 20, merujuk satu wilayah/ daerah/ kawasan/ atau
2

kampung. Berasal dari ‘hadara’ yang

bererti “Kehidupan menetap @

wilayah yang maju”. Tempat lahirnya perkembangan ilmu, kesenian, kesusasteraan, undang-undang dan kemasyarakatan serta mencapai tahap kehidupan lebih tinggi, bukan liar dan ganas (al-hadarah lawan albadawah). Hadharah adalah lawan bagi istilah Badw : berpindah randah/ kehidupan padang pasir.
iii. Perkataan MADANIYYAH yang diperkenalkan oleh Farid Wajdi (al-

Madaniyyat wa al-Islam) dan Syaikh Muhammad Abduh (al-Islam wa alNasraniyyat Ma’a al-‘Ilm wa al-Madaniyyat) diperkenalkan pada kurun ke20. Berasal dari kata akar ‘madinah’ yang membawa pengertian kehidupan Bandar/kota. Walaubagaimanapun, istilah ini kurang popular.
iv. Pada kurun ke 20M juga muncul perkataan

TAMADDUN yang membina

diperkenalkan oleh Jurji Zidan (Tarikh al-Tamaddun al-Islami), dari kata ad-din (agama) maddana, yang bermaksud bandar/masyarakat yang teratur, pencapaian manusia dalam semua bidang kehidupan iaitu rohani dan kebendaan. Namun istilah yang digunakan kini adalah terjemahan dari ‘CIVILIZATION’ yang diperkenalkan oleh Adam Ferguson, seorang penulis dari barat. Civilization bermaksud “Keadaan bersifat kebandaran atau kemajuan” yang diambil dari bahasa Latin civitas bererti “bandar”.
v.

Dalam kamus dewan, terdapat dua istilah popular yang dipinjam dari perkataan Arab iaitu ‘TAMADUN’ bermaksud masyarakat yang memiliki taraf kemajuan kebendaan serta perkembangan pemikiran yang tinggi dan ‘PERADABAN’ yang bermaksud keadaan dan tingkat kemajuan pada kehidupan jasmani dan rohani sesuatu bangsa, masyarakat dan sebagainya. Manakala dalam kamus besar bahasa Indonesia menulis peradaban bermaksud kemajuan (kecergasan,kebudayaan) lahir batin.

3.0 CIRI-CIRI SESEBUAH TAMADUN DARI PERSPEKTIF ISLAM DAN BARAT

3

i.

PERSPEKTIF ISLAM Karya-karya – Seperti Tarikh altamaddun al-islami (jurji Zaidan), tarikh al-hadharah al-islamiah fi alsarq (jamal al-din al-surur) the image of islamic civilization (MAJ Berg)

i. ii.

PERSPEKTIF BARAT Wujudnya penempatan masyarakat manusia di sesebuah kawasan. Peningkatan kualiti kehidupan ke arah lebih positif dan sempurna.

iii. Wujudnya sistem organisasi dan institusi sosial yang baik serta sistematik. iv. Wujudnya bahasa atau beberapa bahasa serumpun dengan sistem tulisan tersendiri. v. Wujudnya sistem undang-undang dan sistem moral berwibawa. vi. Wujudnya daya kekreatifan yang tinggi seperti seni, sastera dan sebagainya.

ii.

Negara – pemerintahan yang teratur

iii. Kota – Bandar iv. Ilmu – pendidikan, sains, intelektual v. Seni – senibina,khat,lukisan yang teratur dan baik vii. Kehidupan ekonomi – perdagangan dan perindustrian vi. Masyarakat – kehidupan sosial

4.0

KONSEP TAMADUN ISLAM
4.1

Definisi sebuah tamadun yang dibangunkan atas asas takwa dan keredhaan Allah SWT melengkapi syarat-syarat dan ciri-ciri yang ditetapkan oleh al-Quran dan as-Sunnah sehingga wujud sebuah masyarakat yang aman harmoni dan mendapat keampunan ilahi. Agama islam merupakan ad-din, merupakan cara hidup yang syumul membawa perubahan yang menjadi pemangkin kepada peradaban. Allah SWT telah berfirman;
“Demi sesungguhnya bagi penduduk Saba’ satu tanda (kemurahan Allah) terdapat di tempat tinggal mereka dua kebun (yang luas dan subur) di kiri kanan mereka (lalu dikatakan kepada mereka) makanlah rezeki tuhanmu dan bersyukurlah kepadaNya (atas kurniaan) sebuah negeri yang aman dan makmur serta mendapat keampunan ilahi”. (Saba’, 34:35) 4

4.2 Asas-asas tamadun islam:
i.

Akidah – Keimanan kepada perkara ghaib yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah terikat kukuh dalam sanubari setiap mukmin.

ii. Syariat – Peraturan yang digariskan oleh Allah dalam pelbagai

persoalan perlu dipatuhi untuk mendapatkan kesejahteraan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak
iii. Akhlak – Menurut Imam Al Ghazali, akhlak ialah suatu keadaan

yang wujud dalam sanubari setiap insan yang menerbitkan sesuatu tingkahlaku tanpa teragak-agak. Kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang samada baik (akhlak terpuji) atau buruk (akhlak tercela), membabitkan hubungannya dengan Allah, sesama manusia atau makhluk-makluk Allah yang lain. Contoh aklah terpuji ialah seperti redha, sabar, ikhlas, adil, amanah dan sebagainya. 4.3 Faktor-Faktor Pendorong Peradaban Islam i. Dorongan al-quran untuk maju ii. Pematuhan terhadap ajaran al-quran iii. Penekanan kepada ilmu pengetahuan iv. Dorongan untuk berfikir v. Dorongan untuk merekacipta
4.4

Keistimewaan Tamadun Islam:
i.

Rabbani - bersumberkan wahyu, asli daripada Allah SWT dan bukan pemikiran manusia. Bersifat mutlak - Ketentuan syariat dan sifatnya ditentukan Allah dan RasulNya.

ii. Syumul dan universal – Menyeluruh dan mencakupi semua

bidang kehidupan. Sejagat dan sepanjang zaman, tidak terikat oleh sempadan masa, geografi, budaya, bangsa, politik dan sentiasa menjamin 5 kepentingan; agama, nyawa, akal, harta benda dan maruah (maqasid al-syariah)

5

iii. Mudah dan jelas – boleh difahami dan diamalkan oleh semua,

pada semua keadaan dan ketika kerana sesuai dengan fitrah dan akal manusia.
iv. Terbuka dan bertoleransi – menerima dan mengiktiraf semua

kebaikan dan sumbangan dari orang lain yang membawa kebaikan dan tidak bertentangan dengan perundangan islam. Bertolak ansur kepada mereka yang berlainan agama serta memiliki pegangan berbeza, tanpa mengenepikan kepada asas akidah, syariat dan akhlak yang perlu dipegang oleh tamadun islam.
v. Bergerak dalam wadah keagamaan - Dengan bimbingan wahyu

lebih menekankan aspek pembangunan spiritual berbanding material. Mencari kebahagiaan di dunia dan akhirat, di antara pembangunan intelektual, spiritual, emosional (akhlak) dan material.(keperluan rohani dan jasmani).
vi. Tegak di atas dasar kerelaan - Bukan paksaan, tunduk di bawah

kuasa Allah Tuhan yang esa. Bermatlamatkan keredhaan Allah swt – pembinaan tamadun tidak berlandaskan hawa nafsu dan akal fikiran, tetapi tunduk kepada kehendak dan tuntutan wahyu Allah swt.
vii. Unggul dan praktikal – matlamat kesempurnaan, namun realistik

dengan

mengambilkira

keadaan

manusia

dan

persekitaran.

Gemilang Dan Agung, mampu mengimbangi perkembangan zaman yang menonjulkan imej kebendaan. 4.5 Sumber Tamadun Islam
i.

Al-Quran – Perkataan Allah yang diturunkan melalui malaikat jibril kepada Nabi Muhammad SAW, berbahasa arab, dipindahkan secara beransur-ansur, dipindahkan secara mutawatir dan ibadah bagi sesiapa yang membacanya.

ii. As-sunnah – Segala perkataan, perbuatan dan keperibadian Nabi

Muhammad SAW perlu dijadikan contoh dan ikutan setiap orang islam.

6

iii. Al-ijtihad – kesungguhan di kalangan para ulama ketika mebuat

keputusan terhadap sesuatu persoalan yang belum dinaskan secara qat’i (samada al-quran dan as-sunnah). Contohnya dalam meletakkan hukum dadah, rokok dan seumpamanya.
iv. Tamadun-tamadun asing – segala kebaikan yang terdapat dalam

tamadun asing yang tidak bertentangan dengan syariat islam boleh dimanfaatkan oleh umat islam untuk mebangunkan tamadun mereka. Contohnya ilmu sains dan teknologi. Dalam hal ini Allah SWT telah berfirman;
“…maka berikanlah khabar gembira kepada hamba-hamba yang mendengar segala perkataan lalu ia mengikuti yang terbaik. Merekalah (sebenarnya) orang-orang diberi hidayah oleh Allah dan merekalah orang-orang yang mepunyai mata hati yang terang” (alZumar,17:18)

5.0 KONSEP TAMADUN BARAT 5.1 Definisi Sebuah tamadun yang diasaskan kepada Faham Sekular (sekularisme) – dokrin bahawa moral bersandarkan semata-mata kepada kepentingan manusia di dunia dan menafikan sama sekali pertimbangan kepercayaan kepada tuhan atau hari akhirat (Oxford English Dictionary) serta kepercayaan bahawa agama tidak patut dilibatkan dalam aktiviti-aktiviti sosial dan politik dalam sesebuah negara. (Cambridge international Dictionary Of English). Istilah secular berasal dari bahasa latin, ‘saeculum’ bermaksud tempat-di sini, masamasakini (kedisinikinian). Yang hakiki,benar dan mutlak hanyalah dunia ini sahaja. Dengan erti kata lain, pemikiran dan keinginan nafsu manusia menjadi sumber dan rujukan utama dalam pembangunan dan pembinaan tamadun mereka.
5.2 Sejarah perkembangan dan falsafah tamadun barat i.

Sumber utama pemikiran tamadun barat ialah tamadun greek yunani yang mementingkan logik akal dan kepercayaan kepada apa yang mampu dicapai oleh pancaindera. Tokoh utama
7

Socrates,plato dan Aristotle. Dalam satu dialog, Aristotle pernah berkata; “pada hakikatnya nilai moral dan spiritual yang mutlak tidak ada. Oleh itu, manusia hendaklah berseronok semasa hidup di dunia ini. Hanya itu satu-satunya matlamat hidup manusia memenuhi keseronokan pancaindera dan syahwat kebinatangannya.” (faham hedonism) .
ii. Ini diikuti dengan tamadun Romawi di mana kehidupan hanya

berpaksikan kebendaan semata. Zaman ini telah memberikan sumbangan yang penting dari segi undang-undang.
iii. Pada zaman Kristian barat, gereja dan dunia (politik) mula

terpisah.

Pihak

gereja

yang

mempunyai

autoriti

bertindak

menghukum para ilmuan dan saintis sehingga menyebabkan barat mengalami zaman gelap selama kira-kira 1000 tahun. Ketika inilah tamadun islam mula bersinar di timur. iv. Kemunculan tamadun barat bermula dengan kebangkitan masyarakat eropah yang tidak senang dengan pemerintahan golongan gereja katolik yang terlalu mengongkong,menindas dan menzalimi rakyat yang inginkan perubahan dalam Negara.
v. Pengaliran tamadun islam ke eropah sejak abad ke 9-12 telah

berjaya membuka pemikiran masyarakat barat yang datang ke pulau silicy yang terletak antara selatan itali dengan benua Afrika untuk menimba ilmu pengetahuan yang dipelopori oleh ilmuan islam.
vi. Akhirnya timbul kesedaran yang membawa kepada tercetusnya

zaman

peralihan

(renaisance)

menyebabkan

pemikiran

masyarakat barat terbuka luas dan menimbulkan permusuhan terhadap gereja yang berakhir dengan kejatuhan golongan gereja. Muncul mazhab baru dalam agama kristian iaitu progestant. Para saintis dan para pemimpin revolusi muncul dengan slogan baru; “give it to ceaser what it is and give it ti God what every tahunings belongs to god. Penafian hak gereja dalam sistem pemerintahan bermula apabila gereja diketepikan dan dianggap sebagai hak peribadi, bukan lagi sebagai hak masyarakat dan Negara.
8

vii. Zaman

pencerahan (enlightment), bermula dengan revolusi

perindustrian perancis yang membangkitkan pemikiran barat untuk maju dalam bidang sains dan teknologi, sehingga mendewakan sains moden barat yang berjaya menguasai timur apabila sedikit demi sedikit wilayah islam ditakluki dan berakhir dengan kejatuhan khilafah Uthmaniah di Turki pada tahun 1924m.
5.3 Fahaman yang mendasari tamadun barat i.

Berpijak kepada fahaman pemikiran falsafah sebagai alternatif kepada agama. Sekularisme; suatu faham falsafah yang memisahkan pemikiran dan kegiatan hidup beragama dalam seluruh kegiatan hidup bermasyarakat dan bernegara. Merupakan fahaman induk kepada seluruh fahaman moden. Terdapat pelbagai fahaman yang hakikatnya berpaksikan fahaman sekular seperti berikut:

ii. Modenisme; mengajak masyarakat meninggalkan segala amalan

tradisional ke arah hidup secara moden. Lantaran itu, agama juga mesti diubah supaya selari dengan pemikiran moden.
iii. Rasionalisme; mengajak masyarakat berfikir secara logik dan

menolak segala yang bertentangan dengan logik akal. Lantaran itu, kepercayaan kepada kuasa ghaib, alam akhirat, syurga, neraka dan sebagainya perlu ditolak.
iv. Liberalism; mengajak masyarakat berfikir secara liberal-bersikap

terbuka menerima apa sahaja pemikiran dan budaya tanpa kawalan peraturan agama dan adat tradisi.
v. Kapitalisme; memberi kebebasan sepenuhnya untuk mengaut

keuntungan dan faedah untuk peribadi tanpa mengambilkira kepentingan masyarakat.
vi. Pragmatism; mementingkan kehendak majoriti dalam masyarakat

walaupun salah dan member kesan kepada akidah dan akhlak umat.
vii. Kolonialisme; penjajahan yang bukan sahaja menjajah aspek

fizikal dan materialnya tetapi termasuk pemikiran dan adat tradisi
9

masyarakat sehingga yang terjajah sukar untuk bangkit sebagai bangsa merdeka dan berdaulat kerana perasaan dan pemikiran mereka sentiasa terkongkong dan terjajah.
viii.

Materialism; mementingkan kekayaan dan segala yang bersifat dan menolak aspek spiritual yang dianggap sebagai

fizik

penghalang tamadun. Kuasa ghaib dan dosa pahala diketepikan oleh fahaman ini.
ix. Selain itu, terdapat banyak lagi fahaman yang lahir dari faham

sekular seperti hedonism (hidup hanya untuk berseronok) dan sebagainya.

6.0

PERBEZAAN

UTAMA

DI

ANTARA

TAMADUN

ISLAM

DENGAN

TAMADUN BARAT ASPEK PUNCA TAKRIF SUMBER FOKUS AKTIVITI TUMPUAN MATLAMAT TAMADUN ISLAM Allah swt Jasmani + Rohani Al-Quran & As-Sunnah Ilmu + akhlak Kawalan akhlak Duniawi-ukhrawi Keredhaan Allah, kebahagiaan dunia dan akhirat TAMADUN BARAT Akal Akal (fikir dunia) + Jasmani Alam fizikal dan pengalaman manusia Kebendaan Logik dan nafsu Duniawi sahaja Kepuasan diri semata-mata

7.0

PERTENTANGAN DI ANTARA SEKULAR DENGAN ISLAM

Tamadun islam berasaskan akidah,syariah dan akhlak sedangkan asas tamadun barat adalah materialism. Contonya denda hukuman berdasarkan benda, kuasa tuhan tidak ada, malah kuasa fizik lebih mendominasi.

Sumber asasi dan mutlak pemikiran tamadun islam ialah wahyu sedangkan tamadun barat adalah pemikiran manusia semata-mata. Sekularisme menolak unsur ghaib seperti tuhan,roh,akhirat, syurga10

neraka, mengiktiraf hanya unsur fizikal dan keduniaan, memisah dan meminggirkan agama dalam semua bidang kehidupan seperti politik,sosial dan ekonomi, menolak nilai-nilai kudus,tetap dan murni sebaliknya berpegang dengan nilai-nilai profan dan nisbi. • Tamadun barat menolak segala yang bersifat tradisional termasuk kehidupan beragama yang dianggap sebagai penghalang kemajuan sedangkan tamadun islam berpegang kepada agama sebagai ad-din/cara hidup yang syumul.

Tamadun islam tegak atas dasar takwa dan keredhaan Allah sedangkan tamadun barat tegak atas dasar keinginan nafsu dan matlamat hidup hanya keduniaan dan keseronokan. Contoh, mengharuskan pembunuhan untuk mencapai matlamat nafsu, serangan ke atas Negara Afghanistan, Iraq dan Lubnan.

Tamadun islam bermatlamatkan keampunan dan keredhaan Allah, kebahagiaan dunia dan akhirat, sedangkan tamadun barat bermatlamatkan kepuasan segelintir manusia dan keseronokan hidup dunia semata-mata. Contoh, Negara barat yang mempunyai kuasa veto tidak mengendahkan kehendak PBB, negara membangun dan negara miskin.

8.0

KESIMPULAN Penentangan islam terhadap sekularisme tidak bermakna permusuhan terhadap barat tetapi bermaksud untuk melindungi agama islam daripada penyangkalan dan pengkategoriannya kepada hanya pada hal-hal bersifat ritual dan peribadi sahaja. Perbincangan mengenai islam dan barat biasanya tidak dapat lari dari konflik yang muncul di antara kedua-dua tamadun tersebut.

9.0

PENUTUP

11

Tamadun islam dan barat boleh wujud bersama, jika barat berusaha memahami islam dan umat islam. Namun hakikatnya, ini sangat sukar dicapai kerana dari kajian yang dibuat, barat tidak pernah ikhlas untuk melakukannya. Fenomena ini terjadi akibat dari persepsi barat bahawa islam telah menjadi ancaman kepada mereka Oleh itu mereka sentiasa mengkritik dan mencemuh tamadun islam dengan desakan supaya islam akan tunduk kepada dasar dan cara berfikir barat. Malah kemunculan kelompok islam liberal yang banyak dipengaruhi oleh kelompok orienstalis yang menanggap islam sebagai kolot, dogmatic dan literal telah membantu secara tidak langsung pihak barat menjayakan agenda mensekularisasikan fahaman umat islam. Yang paling membimbangkan sekiranya sekularisasi menjadi satu proses sejarah yang mungkin tidak mampu berpatah balik! Hakikatnya, Allah SWT telah menegaskan bahawa agama islam adalah jalan yang terbaik untuk diikuti sekalian umatNya, seperti di dalam firmanNya:
“Dan bahawasa sesungguhnya inilah jalanKu (agama islam) yang betul lurus, maka hendaklah kamu menurutnya, dan janganlah kamu menurut jalan-jalan (yang lain dari islam) kerana jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah, dengan yang demikian itulah Allah perintahkan kamu, supaya kamu bertakwa”. (al-an’am:153).

Wallahualam. Sekian.

RUJUKAN 1. NOTA KURSUS PERADABAN ISLAM KOLEJ DAR AL-HIKMAH, 2009 2. ISLAM DAN ISU-ISU KETAMADUNAN GHAZALI BASRI,AHMAD MOHAMAD SAID DAN KHALIF MU’AMMAR, KOLEJ DAR AL-HIKMAH - AHMAD MOHAMAD SAID,

12

3. PERBINCANGAN MENGENAI TAMADUN - PROF MADYA DR NIK ROSDI NIK AHMAD DAN NIK KAMALIAH BT NIK ABDULLAH, UITM, 2007 4. SIRI SERANGAN PEMIKIRAN-ISLAM LIBERAL DAN PLURALISME AGAMA – RIDUAN MOHAMAD NOR & AHMAD ADNAN FADHIL, MHI PUBLICATION,2006

13

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.