BAB 9

KREATIVITI DAN INOVASI DALAM PERNIAGAAN

1

KREATIVITI DAN INOVASI DALAM PERNIAGAAN
9.1 Pengenalan a) Konsep dan Definisi Kreativiti dan Inovasi b) Fungsi Dan Kepentingan Kreativiti Dan Inovasi Dalam Pengurusan Perniagaan c) Prinsip-prinsip Inovasi 9.2 Pemikiran Kreatif dan Inovatif a) Ciri-ciri Pemikiran dan Individu Kreatif / Inovatif b) Alternatif Kepada Bentuk Pemikiran Rasional, Pemikiran Lateral dan Pemikiran Kritikal c) Mewujudkan Organisasi dan Pengurusan Kreatif / Inovatif

2

9.1 PENGENALAN a. KONSEP DAN DEFINISI KREATIVITI
1. Kreativiti berasal dari bahasa Latin “Creare” yang bermaksud membuat Maksudnya dalam bahasa Greek bermaksud memenuhi 2. “Kreativiti adalah suatu misteri yang merupakan suatu fenomena semulajadi.”
( Samson dan Vernon )
3

a.KONSEP DAN DEFINISI KREATIVITI
3. Guilford Kreativiti sebagai satu komponen penting dalam semua kegiatan intelektual dan ia merupakan suatu kebolehan untuk melahirkan ideaidea atau kebolehan untuk melahirkan banyak idea berkaitan dengan penyelesaian atau penanganan sesuatu masalah. 4. Gowen (1972)

Kreativiti merupakan teori-teori peribadi dan persekitaran yang relatif dengan amalan pengasuhan anak

4

a.KONSEP DAN DEFINISI KREATIVITI
Kreativiti boleh didefinisikan dengan melihat kepada empat jenis: i. Bentuk ciri-ciri individu ii. Tingkahlaku untuk mencapai kreativiti iii. Hasil yang diperolehi daripada proses iv. Keadaan persekitaran yang sesuai untuk kegiatan kreatif

5

a.KONSEP DAN DEFINISI KREATIVITI
Kreatif Individu yang kreatif adalah mereka yang mampu menjana pemikiran untuk mencipta barang atau perkhidmatan baru atau melaksanakan idea baru yang masih belum dicuba oleh orang lain Kesimpulan Kreatif bermaksud kebolehan atau kemampuan mencipta dan menyatukan idea secara unik atau membuat sesuatu yang baru.

6

a.

KONSEP DAN DEFINISI INOVASI
perkataan Latin yang

• Inovatif Inovatif berasal daripada bermaksud ‘pembaharuan’

Inovatif adalah kesan daripada aplikasi keupayaan kreatif khususnya dalam industri yang memerlukan konsepkonsep, idea, kaedah, proses dan kegunaan yang baru. Inovatif bermaksud kebolehan untuk membuat pembaharuan atau mengubahsuai sesuatu untuk menjadikannya lebih baik, elok, berkualiti dan sebagainya. Satu cara memperkenalkan idea yang baru untuk membuat sesuatu atau mencipta sesuatu yang baru.

7

a.

KONSEP DAN DEFINISI INOVASI
Inovatif adalah satu proses mengeluarkan idea dan mengubahnya ke bentuk produk, perkhidmatan, sistem dan cara operasi yang baru Walaupun idea dihasilkan melalui proses-proses tertentu seperti rekacipta, pembangunan, pengeluaran dan sebagainya, ia akan menjadi suatu inovasi jika idea tersebut benar-benar dapat digunakan dan dimanfaatkan. Contoh: Penggunaan sistem baru atau perisian baru dalam sistem perakaunan dapat membantu memudahkan kerjakerja pengrekodan di sesebuah firma.
8

JENIS-JENIS INOVASI
Dua bentuk Inovasi : i. Inovasi Bukan Teknikal ii. Inovasi Teknikal a. Inovasi Inkremental b. Inovasi Radikal

9

JENIS-JENIS INOVASI
i. Inovasi Bukan Teknikal
• Pembaharuan yg berlaku lebih tertumpu kepada aspek pengeluaran, kaedah pengedaran dan pemasaran supaya menjadi lebih baik. • Contoh: Syarikat SMS Biz memperkenalkan kaedah baru dalam pemasaran ‘prepaid card’ secara SMS.

10

JENIS-JENIS INOVASI
ii. Inovasi Teknikal
a. Inovasi ‘Incremental’ Lebih tertumpu kepada proses memodifikasi dan merekacipta semula sesuatu produk ataupun proses untuk mencapai objektif seperti menurunkan kos, meningkatkan mutu dan meninggikan prestasi. Cth penciptaan kamera digital hasil daripada kamera SLR. b. Inovasi Radikal Apabila sesuatu kerja dijalankan dengan menggunakan kaedah-kaedah yang tidak wujud sebelumnya. Cth tempahan tiket penerbangan on line oleh Air Asia. Contoh : Teknologi Xeroggrafi – satu proses kering (dakwat serbuk) dalam pembuatan fotokopi menggantikan proses basah (dakwat cair)

11

b)

FUNGSI DAN KEPENTINGAN KREATIVITI DAN INOVASI DALAM PENGURUSAN PERNIAGAAN

A. •

Pembentukan Idea Pembentukan idea dalam menjana pendapat-pendapat baru dalam merancang, mengorganisasi, mengarah, menyelaras dan mengawal dalam organisasi. Memudahkan proses pengeluaran sesebuah organisasi dan secara tidak langsung meningkatkan produktiviti dengan adanya idea-idea baru mengikut perubahan masa.

12

b) FUNGSI DAN KEPENTINGAN KREATIVITI DAN INOVASI DALAM PENGURUSAN PERNIAGAAN
B. Pengembangan Idea • • Pengembangan idea bergantung kepada budaya organisasi dan proses di dalam organisasi. Dengan adanya peningkatan dalam kualiti idea yang digunakan maka pihak pengurusan dalam organisasi itu dapat menggunakan kemahiran-kemahiran pengurusan dalam cara yang efisyen dan efektif. Data disimpan di dalam Sistem Pengurusan Maklumat, Sistem Sokongan Keputusan dan Sistem Pakar, akan digunakan semula dan membantu pengurus dalam pengembangan idea.

13

b)FUNGSI DAN KEPENTINGAN KREATIVITI DAN INOVASI DALAM PENGURUSAN PERNIAGAAN C. Pelaksanaan Idea

Tahap pelaksanaan dalam organisasi membawa penyelesaian atau penemuan ke dalam pasaran bagi bidang pembuatan produk atau perkhidmatan. Langkah-langkah pelaksanaan seperti kejuruteraan, peralatan, pembuatan, pengujian pasaran dan promosi.
14

c)

PRINSIP-PRINSIP INOVASI

Usaha yang serius perlu dilakukan untuk mewujudkan suasana inovasi yang sesuai dan menggalakkan untuk memastikan perkembangan sesebuah organisasi.
Peter Drucker (1955)

15

c)

PRINSIP-PRINSIP INOVASI

A. Inovasi bersifat konseptual dan perseptual dan analisis fakta
Setiap inovasi seharusnya melibatkan tiga perkara iaitu kewujudan konsep baru, persepsi baru dan analisis fakta

16

c)

PRINSIP-PRINSIP INOVASI

B. Inovasi mengenalpasti peluangpeluang baru
Seorang ‘inovator’ pandai mencari peluang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dengan memenuhi permintaan serta kepuasan pengguna. Mereka berjaya melakukannya dengan memerhatikan dan mempelajari gaya, masalah dan perubahan yang berlaku di persekitaran mereka.
17

c) C.

PRINSIP-PRINSIP INOVASI Inovasi yang efektif bersifat mudah
Sesuatu inovasi itu mempunyai suatu fokus tertentu sahaja.

D. kecil-

Inovasi yang efektif bermula secara kecilan

Cita-cita yang terlalu besar boleh menggagalkan usaha inovasi dan dengan itu sesuatu inovasi mestilah mempunyai tujuan yang spesifik.

18

9.2 PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVATIF a) CIRI-CIRI INDIVIDU YANG KREATIF/INOVATIF
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Mempunyai tahap keyakinan pada diri sendiri yang tinggi dan bersifat bebas untuk mempertahankan idea Berani membuat sesuatu bentuk inovasi Berani membuat keputusan dan bersedia menghadapi risiko daripada tindakan mereka Bersikap terbuka dan toleran terhadap kritikan orang lain. Jiwa merdeka tidak suka dikongkong dan tidak suka terikut-ikut orang lain Mudah menerima hakikat kelemahan dan kekurangan diri. Dapat mengawal diri sendiri iaitu peribadi yang stabil

19

a) CIRI-CIRI PEMIKIRAN KREATIF/INOVATIF
a. Kefasilan
Kebolehan untuk mengeluarkan pelbagai jenis gerakbalas terhadap rangsangan atau masalah tanpa halangan.

b.Fleksibiliti
Kebolehan menghadapi sesuatu masalah dari beberapa sudut dan tidak tetap pada satu cara yang tertentu.

c. Keaslian
Gerakbalas yang tersendiri dan mungkin luarbiasa sekali.

d.Perincian
Kebolehan menambahkan butir kepada satu gerakbalas.

20

Seseorang yang mempunyai kemahiran kreatif;
a. Berfikir secara kreatif menggunakan minda untuk mencipta dan menghasilkan sesuatu yang baru, asli, pelbagai, luarbiasa, bernilai dan provokatif. b. Mengembangkan dan memperluanskan daya imaginasi kreatif dan inovatif untuk mendapatkan idea. c. Melihat sesuatu perkara secara menyeluruh.
Dalam pengurusan, banyak memikirkannya secara kreatif. Contoh: perkara boleh ditangani dengan

Konflik yang biasa berlaku dalam kebanyakan organisasi boleh difikirkan jalan penyelesaiannya secara kreatif dengan melihatnya dalam dua bentuk persepsi - positif atau negatif

21

b) ALTERNATIF KEPADA BENTUK PEMIKIRAN RASIONAL: a. Pemikiran Lateral (Edward de bono – 1970)
Pemikiran yang dapat menghasilkan pelbagai idea yang tertentu atau beberapa penyelesaian untuk masalah. Membuat keputusan yang kritikal dalam jangkamasa terdekat. Melibatkan ‘brainstorming’ . Idea dikumpulkan secara meluas.
-

22

b) ALTERNATIF KEPADA BENTUK PEMIKIRAN RASIONAL:
b. Pemikiran Kritikal
Merupakan kebolehan dan kecenderungan menilai sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Bertujuan menentukan samada sesuatu alternatif itu lebih baik, lebih berkesan, lebih sah dan sebagainya. Seseorang yang berfikiran kritis hendaklah mampu membuat pengamatan yang tajam, berfikiran terbuka, tidak bersikap berat sebelah, cekap menganalisis dan membuat rumusan. Seseorang yang berfikir secara kritikal mampu melihat kelemahan atau kesilapan pada sesuatu idea dan cadangan yang telah dikemukakan. Seseorang yang berfikiran kritikal boleh membantu seseorang mengelakkan diri daripada melakukan kesilapan dan kesalahan.
-

23

c) MEWUJUDKAN ORGANISASI KREATIF/INOVATIF
• Mewujudkan nilai kreativiti pekerja. Pengurus boleh mempengaruhi daya kreativiti sejak pemilihan pekerja • Mewujudkan suasana kerja yang dapat melahirkan sifat kreatif dlm organisasi contohnya hubungan yang rapat. • Menyediakan pelbagai insentif ke arah mewujudkan pekerja yg kreatif • Mengamalkan sistem pengurusan yg lebih terbuka kerana peraturan yang keras menghalang kreativiti • Mengadakan alat-alat pengurusan yang bersesuaian termasuklah budaya korporat yg diamalkan, amalan penggunaan guna tenaga dan gaya kepimpinan • Mewujudkan persekitaran yg baik seperti modal, pekerja, maklumat teknologi dan kemahiran.

24

c) MEWUJUDKAN PENGURUSAN KREATIF/INOVATIF
• Pekerja yg berisiko tinggi perlu diberi perhatian yg lebih dan pekerja digalakkan tidak berasa bimbang apabila melakukan kesilapan. • Menetapkan dan memperkemaskan dasar dan peraturan tentang rekacipta • Menentukan objektif jangka panjang terutamanya bidang yang boleh dikembangkan • Mewujudkan struktur organisasi yang mempunyai ciri-ciri menggalakkan kreativiti. • Memastikan pekerja mempunyai keseimbangan dari segi kepakaran, kelayakan dan pengalaman • Menyediakan belanjawan yg secukupnya bagi pembangunan produk dan perkhidmatan.

25

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.