TEORI ETIKA SEKULAR BARAT DAN TEORI ETIKA ISLAM Hasil pemikiran ahli falsafah barat telah menghasilkan

satu fahaman baru iaitu sekularisme. Hasil pemikiran ahli falsafah ini telah mengancam fahaman keagamaan bagi mana-mana masyarakat di dunia. Tambahan lagi akhir-akhir ini golongan sekularisme telah bertindak dengan menyusup masuk ke dalam agama dengan tujuan untuk menerapkan fahaman moden ini. Keminculan sekularisme lahir daripada pergolakan yang berlaku dalam agama kristian pada abd pertengahan. Kemunculan falsafah dan pemikiran baru ini adalah berikutan tindak balas penganut agama tersebut terhadap kongkongan dan penguasaan gereja ke atas mojoriti ahli masyarakat. Peperangan Salib telah membuka mata orang kristian Eropah terhadap perubahan termasuk menuntut kebebasan daripada semua bentuk kongkongan gereja yang selama ini hanya membenarkan ilmu-ilmu yang tidak bercanggah dengan kepentingannya. Ekoran tidakan kejam golongan gereja yang sekaligus menjadi pemerintah ketika itu, masyarakat Eropah menjadi mangsa pihak gereja apabila ratuasan malah ribuan orang mati di dalam penjara dan di tali gantung kerana wujudnya fanatisme agama di kalangan pendokong agama kristian. Ekoran daripada sikap yang terlalu fanatik dengan agama kristian, yang mahu mencengkam keseluruhan kehidupan msyarakat kristian ketika itu. Maka munculah fahaman dan gerakan sekularisme yang bererti “memisahkan agama(kristian) dari negara”. Wujudnya satu falsafah baru yang mahu lari dari peradaban yang dibawa oleh golongan gereja, yang melihat agama kristian sebagai halangan kepada kehidupan yang lebih rasional dan selesa. Bagi golongan sekular, mereka menganggap dengan berada di bawah kuasa gereja mereka tidak akan mencapai kemajuan. Justeru itu mereka memutuskan untuk tidak terikat dengan golongan gereja tetapi setakat menjadi masih menjadi penganutnya. Kristian hanya pada nama sahaja dan aspek-aspek ritual di ketepikan. Di dalam sekularisme manusia dianggap sebagai kejadian yang serba lengkap, bersifat mutlak dalam menentukan kelangsungan hidup di dunia. Malahan manusia di anggap sebagai kejadian yang peling lengkap dan mampu mempengaruhi segala bentuk kehidupan ini. Justeru itu sekularisme banyak menumpukan segala perkiraan dan tindakan manusia semata-mata kepada dunia yang mengagungkan kebolehan akal

rasional. Terdapat dua kaedah yang sering digunakan untuk mengukur tingkah laku manusia iaitu melalui kaedah Deontologikal dan kaedah Teleologikal. Dua kaedah ini dapat memperjelaskan gerak laku manusia iaitu pada dua situasi , pada gerak laku (Deotologikal) dan selepas gerak laku(Teleologikal). Aliran Deontologikal berasal daripada perkataan Greek iaitu ‘dentos’ yang bermaksud tugas. Pengasas fahaman Deontologikal iaitu Immanuel Kant(1724-1804) menyatakan bahawa manusia sepatutnya menjalankan tugas dan tanggungjawab semata-mata kerana niat yang baik, atau apa yang disebut “Good Will” tetapi bukan kerana terdapatnya unsur-unsur lain untuk kita bertindak seperti adanya ganjaran, hukuman atau tekanan dari pihak lain. Tingkah laku yang berniat baik ini dilakukan tanpa motif lain. Ini bermaksud sesuatu tanggungjawab dan dan tugas di lakukan kerana desakan nilai dalaman yang berbentuk “good will” atau berperanan sesama manusia lain dalam usaha untuk melihat manusia dan masyarakat dapat hidup didalam keadaan yang cukup baik . Dalam erti kata lain deontologikal adalah prinsip dan peraturan yang menekankan tentang apa yang sepatutnya dilakukan dan bukan apakah jenis manusia yang hendak dibentuk. Deontologikal jelas menyatakan bahawa kewajipan atau tugas dan tanggungjawab melaksanakan sesuatu tingkah laku merupakan asas kepada betul(right) atatu salah(wrong) sesuatu tingkah laku itu. Dalam konteks ini, tugas etika adalah menyediakan garis panduan tentang tindakan yang tekal dan konsisten dengan anggapan umum tentang maksud etika atau moral yang sebenar. Manakala aliran Teleologikal melihat sesuatu tingkah laku itu berasaskan kesan sesuatu tindakan itu. Jika kesannya baik maka sesuatu tindakan itu bermoral, jika sebaliknya maka dianggap tidak moral. Terdapat dua teori etika di bawah tajuk Teori Teleologikal iaitu Utilitarianisme dan Egoisme. Kedua-duanya sependapat bahawa manusia perlu bertindak dan bertingkah laku untuk mendatangkan kesan yang baik. Tetapi terdapat percanggahan antara keduanya iaitu etika Egoisme berpendapat bahawa sesutu tindakan itu perlu mengambil kira kepentingan diri, manakala etika Utilitarian menegaskan setiap tindakan perlulah mengambil kira kesan baik dan manfaat kepada semua yang terlibat iaitu kepada keseluruhan ahli masyarakat, tanpa memikirkan keuntungan peribadi. Sesuatu tindakan atau peraturan dianggap bermoral jika jumlah kebaikan yang dilakukan atau mungkin yang hendak dilakukan melebihi kejahatan.

Bagaimanapun ahli Teleologi mempunyai pandangan yang berbeza tentang apa yang dikatakan baik dan jahat serta kebaikan siapa yang hendak dimajukan. Penganut golongan ini berpendapat bahawa tidak terdapat sebarang pengaruh antara peraturan masyarakat (kemoralan sosial), keperibadian mulia denagn etika . Biasanya golongan ini lebih cenderung berfikir sendiri tentang kriteria moral. Mereka telah berfalsafah dan akhirnya menghasilkan teori-teori etika yang mengutamakan atau berasaskan prinsip tertentu. Menurut teori ini kebaikan atau kejahatan sesuatu ditentukan oleh nilai instrumentalnya yang menentukan kebaikan atau kejahatan. Peraturan dan tindakan dianggap bermoral apabila faktor kebaikan melebihi faktor kejahatan. Manakala etika dalam perspektif islam adalah asas yang kuat dalam usaha mewujudkan insan seimbang dari segi rohani dan jasmaninya . Etika Islam kaya dengan sopan santun dan adab susila. Ianya sesuai pada semua tempat dan keadaan. Islam sentiasa menganjurkan kepada manusia supaya bersikap toleransi, berbaik sangka serta sikap tolong menolong. Ini kerana etika yang dianjurkan oleh Islam meliputi keseluruhan aspek kehidupan manusia sejagat tidak kira di mana kita berada. Etika islam menganjurkan nilai-nilai murni untuk memartabatkan kehidupan manusia sesuai dengan fitrah dan kejadiannya. Agama islam mempunyai asas-asas penting iaitu aqidah, syariah, dan akhlak. Ketiga-tiga aspek ini tidah dapat dipisahkan kerana inilah panduan hidup masyarakat islam untuk hidup beretika secara islam. Aqidah islam dalah keyakinan kepada Allah SWT. Ini adalah satu kepercayaan yang tersimpul dan terikat di dalam hati setiap umat islam. Selain dari aspek ketuhanan, aqidah juga membicarakan tentang keimanan seperti kepercayaan kepada Allah, Rasul, Malaikat,Kitab-kitab suci, Hri akhirat dan qada’ dan qadar. Syariah islam pula menyentuh perjalanan hidup manusia seperti kehidupan sosial yang menyediakan peraturan yang lengkap untuk membolehkannya berhubung dengan Allah SWT. Agama islam juga mempunyai konsep-konsep penting dalam etika Islam. Etika Islam adalah nilai akhlak atau prinsip moral berlandaskan al-quran dan Hadith. Segala yang baik atau buruk , salah atau benar telah ditentukan oleh Allah. Oleh sebab itu ia satu daripada asas agama, maka etika atau akhlak Islam sangat penting dalam islam. Ia

menjadi pembentukan dalam semua aspek kehidupan yang sentiasa berkaitan dengan diri, keluarga, masyarakat dan tuhan dalam usaha untuk membawa manusia menuju matlamat yang telah ditetapkan. Ajaran islam mencakupi aspek aqidah, ibadah adan akhlak. Akidah ialah keimanan kepada tuhan, kepercayaan ini dimanifestasikan melalui syariah dan ibadah. Aqidah yang bersih pasti akan melahirkan akhlak yang bersih dan mulia, manakala aqidah yang kacau akan melahirkan akhlak yang buruk lagi hina. Maka jelaslah bahawa aqidah, ibadah dan akhlak saling memerlukan untuk menjamin seseorang individu menjadi insan yang soleh dan mempunyai etika yang mulia. Rasulullah SAW sendiri menekankan akan kepentingan etika dalam islam. Rasulullah dalam sebuah hadithnya yang terkenal ada menjelaskan bahawa tujuan kedatangannya ke dunia ini adalah bertujuan untuk menyempurnakan akhlak atau etika moral yang baik. Ini secara terang-terangan membuktikan betapa besarnya soal etika ini dipandang dalam islam. Rasulullah menegaskan bahawa “sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia” (Riwayat Baihaqi). Maka jelas di sini menunjukkan akan kepentingan etika. Keperibadian manusia itu dinilai dari sudut etikanya.

PERBANDINGAN TEORI ETIKA SEKULAR BARAT DAN TEORI ETIKA ISLAM Etika merupakan suatu disiplin ilmu yang mengkaji tentang tingkah laku individu seseorang . Etika penting dalam kehidupan manusia kerana ia membantu kepada pembentukkan keharmonian kesejahteraan, kerukunan dan kedamaian hidup. Secara berindividu, seseorang yang beretika akan menikmati kebaikan fizikal, rohani dan mental. Orang yang beretika sentiasa menjaga tingkah laku agar tidak bertentangan dengan kehendak masyarakat. Begitu juga dengan kemurnian hati dan kawalan emosi atau kualiti emosi yang membantu kepada pembentukkan sifat-sifat sabar, pengasih, rasional, bertimbang rasa dan sebagainya. Dari segi mentalnya pula, orang yang beretika mulia tidak gemar memikirkan pekara-pekara yang tidak mendatangkan faedah, yang merosakkan dan sentiasa membuat perhitungan buruk baik sebelum melakukan sesuatu. Dengan itu, jadilah ia seorang yang mempunyai sifat-sifat terpuji dan siasah diri yang unggul walau dimana ia berada kerana nilai etika telah membentuk falsafah hidup, gaya berfikir dan tindak tanduknya. Oleh disebabkan itulah, terdapatnya perbandingan dan perbezaan antara teori etika sekular barat dan teori etika islam. Perbezaan yang pertama di antara kedua-dua teori ini ialah dalam sekularisme ia merupakan falsafah yang menolak alam kewujudan tuhan dan meletakkan manusia, kebendaan dan matlamat hidup di dunia sebagai segala-galanya. Fahaman sekularisme lebih mementingkan materialisme berbanding aspek keagamaan. Disebabkan itu sekularisme adalah fahaman yang memisahkan antara urusan agama dan kehidupan sehari-hari manusia. Terdapat beberapa andaian asas yang menjadi tunjang pegangan golongan sekularisme ini iaitu tuhan dipercayai tidak wujud atau kewujudannya di ragui dan alam semester wujud secara mekanistik dan teratur dengan hukumannya sendiri serta akal rasional diyakini dapat memahami fenomena alam dengan caranya tersendiri. Menurut fahaman sekular, soal bernegara, berpolitik, berekonomi tidak ada kaitan langsung dengan soal agama atau gereja. Manakala

dalam teori etika islam amat menekankan kepercayaan dan keyakinan terhadap tuhan yang satu iaitu Allah SWT. Ini adalah satu kepercayaan yang tersimpul dan terikat di dalam hati setiap umat islam. Selain dari aspek ketuhanan, juga menyentuh kepercayaan kepada para rasul dan nabi-nabi. Jika dibandingkan, umat islam mempunyai pegangan yang kuat terhadap agama berbanding penganut fahaman sekularisme. Perbandingan seterusnya meyediakan suatu menyediakan suatu wadah yang memberi kebebasan mutlak kepada akal manusia untuk berfikir yang membolehkan pelbagai corak pemikiran tumbuh seluas-luasnya terutamanya dalam sains dan teknologi, bidang ekonomi dan bidang-bidang sains sosial lain. Sebagai contoh isu pengklonan manusia, dimana usaha-usaha dijalankan dalam bidang ini. Walaupun jelas seluruh masyarakat yang beragama menentang penyelidikan dalam usaha mengklon manusia. Ini menunjukkan sekular barat bertindak sebebas mungkin hanya berasakan kepada kemajuan sains dan teknologi dan logik akal. Soal etika dan tingkah laku yang dianggap normal dalam kehidupan manusia, tidak langsung dijadikan pertimbangan mereka. Tetapi dalam perspektif islam tindakan penyelidik tersebut dianggap tidak beretika dan menyalahi etika islam. Mereka tidak boleh bertindak sebarangan. Penyelidikpenyelidik ini bebas melakukan aktiviti pengklonan dengan bertindak mengklon manusia dengan haiwan. Pernah berlaku terjadi di mana manusia telah diklonkan dengan babi. Hasil daripada pengklonan tersebut terhasilah manusia yang digabungkan dengan babi. Dimana bentuk badan, telinga dan muka menyerupai babi manakala tangan, kaki, mata, hidung dan gigi menyerupai manusia. Perbuatan mereka ini telah menjatuhkan maruah islam. Dalam Islam perbuatan tersebut amat dilarang keras. Selain itu dalam sekular barat, disebabkan manusia diberikan kebebasan untuk berfikir , maka wujudlah pelbagai isme-isme baru seperti positivisme, heroisme, relativisme dan sebagainya. Maka dalam aspek kejadian manusia, golongan sekularisme mempercayai dan menyakini teori Evolusi Darwin, dimana

manusia dikatakan berasal dari beruk, perubahan kepada sifat fizikal manusia merupakan satu proses evolusi dalam usaha manusia mengadaptasi diri dengan alam. Mereka menolak sama sekali Nabi Adam AS sebagai manusia pertama yang dijadikan oleh Allah di muka bumi ini.. Sudah tentulah pemikiran sebegini amat bercanggah dengan agama , terutamanya agama islam yang terang-terangan menjelaskan di dalam al-quran yang bermaksud manusia merupakan sebaik-baik kejadian, malah manusia di beri kepercayaan oleh Allah untuk menjadi pemimpin, khalifah di alam ini. Dapatlah dirumuskan bahawa fahaman sekularisme merupakan fahaman yang mementingkan keduniaan semata yang mempercayai bahawa kehidupan sebenar adalah di dunia dan menganggap agama sebagai penghalang kemajuan. Islam pula amat menitik beratkan akan keseimbangan di dunia dan di akhirat. Dia mesti menjadi seorang muslim yang sedar siapa dirinya . Kewujudan Allah wajib diyakini dan patuh kepada segala perintah-Nya dengan mengerjakan apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang seperti yang dinyatakan dalam alquran dan hadith.