SKIM KERJA BAHASA MELAYU TAHUN 7

( EDITED )

1

SKIM KERJA BAHASA MELAYU – TAHUN 7
BULAN / MINGGU TAJUK / ISI PELAJARAN KECEKAPAN/ KEMAHIRAN HURAIAN PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI ‘MUST DO’ CADANGAN AKTIVITI ‘SHOULD DO’ • Aktiviti bercerita untuk memperkenalkan diri menggunakan bahasa yang mudah, tepat dan ringkas Main peranan memperkenalkan rakan baru kepada keluarga. Aktiviti bertulis dengan mengisi borang peribadi. • CADANGAN AKTIVITI ‘COULD DO’ Aktiviti bercerita untuk memperkenalkan diri menggunakan bahasa yang mudah, tepat dan ringkas. Main peranan memperkenalkan rakan baru kepada keluarga. Aktiviti bertulis dengan mengisi borang memohon kad pintar. Membaca kuat bahan fakta dengan sebutan, intonasi dan gaya pembacaan yang baik. Membaca senyap untuk memahami isi, idea yang terdapat dalam petikan. Aktiviti kumpulan: membuat rumusan isiisi penting. Menjawab soalan pemahaman dan bercapah menggunakan bahasa yang gramatis. CATATAN

1

A. Lisan Memper-kenalkan diri kepada rakan. • Memperkenalkan rakan baru kepada keluarga

Fokus Kemahi ran: Mendengar dan bertutur. Kemahiran Sampingan : Menulis

Menyatakan nama, tarikh lahir dan tempat lahir. Menyatakan latar belakang keluarga. Membina ayat tanya untuk mengetahui diri kepada rakan. Menulis biodata sendiri.

• Aktiviti menjawab soalan yang dikemukakan tentang biodata diri dan keluarga. • Mencatat isi-isi penting mengenai diri dan keluarga. • Wakil kumpulan menyampaikan tentang biodata sendiri.

Menyusun maklumat Projek membuat buku skrip yang bertajuk “tokoh yang diminati”

B. Pemahaman: -Teks deskriptif Petikan Fakta “Tokoh”

Fokus Kemahi ran: Membaca Memaham Kemahiran Sampingan: Menulis

Memahami isi-isi atau maklumat dalam teks. Menyusun isi-isi mengikut ururtan. Menaakul isi tersurat dan tersirat yang terkandung dalam teks.

• Mendengar bacaan guru. • Membaca kuat teks pilihan dengan sebutan, intonasi dan gaya pembacaan yang baik. • Membaca senyap sambil memahami isi dan idea yang terdapat dalam petikan berkenaan. • Aktiviti Lisan: Membincangkan makna perkataan yang tidak difahami bersama guru. • Aktiviti Bertulis: • Memadankan maksud perkataan.

• Membaca kuat teks pilihan dengan sebutan, intonasi dan gaya pembacaan yang baik. • Membaca senyap sambil memahami isi dan idea yang terdapat dalam petikan berkenaan. • Aktiviti Lisan: Mencari makna perkataan dalam kamus. • • Aktiviti Bertulis: Mengisi tempattempat kosong

Menjana idea Menyusun mengikut keutamaan

2

2

A. Tatabahasa : GOLONGAN KATA 1. Kata Nama i. Kata Nama Khas ii. Kata Nama Am

Fokus Kemahi ran: Pengetahuan Bahasa Kemahiran Sampingan : Mendengar Bertutur Menulis

Mengenal pasti kata nama dan jenisnya. Membezakan kata nama am dan khas. Mengenali proses pembentukan kata nama terbitan. Mengenal pasti bentuk kata nama dan penggunaan kata nama (pembentukan) dalam ayat dengan betul.

• •

Mendengar bahan rakaman. Secara berkumpulan menyeneraikan golongan kata nama serta mengkategorikan-nya ke dalam ruang yang disediakan.

• •

Mendapatkan bahan rakaman. Secara berkumpulan menyediakan golongan kata nama serta mengkategorikan.

Mendengar bahan rakaman / membaca bahan cetak. Aktiviti kumpulan menyenaraikan kata nama yang didengar daripada bahan rakaman / bahan cetak Menyenaraikan nama benda yang terdapat dalam bilik darjah. Mengkategorikan kata nama. Aktiviti bertulis. Membaca teks secara senyap (bahan cetak) yang disediakan oleh guru yang berkaitan dengan tajuk (bahan cetak boleh diperolehi daripada akhbar, majalah dll) Mencari maklumat tentang tokoh yang Diminati/Dikagumi. Perbincangan kumpulan dan melaporkan hasil perbincangan. Menulis karangan pendek. Menyediakan

Mencirikan maklumat

Contoh: Nama Khas Nama Am • •

B.Penulisan: Karangan 1.Pengenalan umum 2.Ciri-ciri karangan yang baik 3.Kesilapan umum dalam penulisan karangan Karangan Jenis Fakta 1.Format Karangan Jenis Fakta “Tokoh Yang Diminati / Dikagumi”

Fokus Kemahi ran: Menulis Kemahiran Sampingan : Mendengar Bertutur

Menyatakan maklumat penting untuk mengenali tokoh. Membina ayat tanya yang berkaitan untuk mendapatkan maklumat tokoh. o Siapakah nama tokoh yang kamu minati? o Bilakah beliau lahir? o Di manakah beliau dilahirkan? o Sebab meminati/ mengagumi tokoh

membaca teks pendek mengenai seorang tokoh – (teks pertama) Soalan pendek untuk mencatat isi-isi penting dari teks yang diberi Menyusun perenggan yang terdapat dalam petikan (petikan kedua) yang telah dicampuraduk untuk menjadi karangan yang berurutan (rujuk contoh teks pertama) Menyalin semula karangan yang telah disusun mengikut urutan.

Membaca teks secara senyap (bahan cetak) yang disediakan oleh guru yang berkaitan dengan tajuk (bahan cetak boleh diperolehi daripada akhbar, majalah dll) Aktiviti berkumpulan untuk mencatat isi-isi penting dari bahan cetak. Menyambung karangan berdasarkan isi-isi yang telah dicatat. Menulis karangan pendek.

• •

3

(cadangan tajuk)

Menulis karangan (150 patah perkataan).

salasilah keluarga sendiri.

3

Tatabahasa : Fokus GOLONGAN KATA 1. Kata Nama iii. Kata Nama Terbitan Kemahi ran: Pengetahuan Bahasa Kemahiran Sampingan: Mendengar Bertutur Menulis

Mengenal pasti kata nama dan jenisnya. Membezakan kata nama am dan khas. Mengenali proses pembentukan kata nama terbitan. Mengenal pasti bentuk kata nama dan penggunaan kata nama (pembentukan) dalam ayat dengan betul.

Aktiviti berkumpulan menambah imbuhan kata nama pada kata dasar. (imbuhan disediakan oleh guru)

Contoh: ________ + untuk • Aktiviti secara individu, melengkapkan ayat dengan kata nama terbitan yang disediakan.

Aktiviti berkumpulan menambah imbuhan kata nama pada kata dasar. (imbuhan disediakan oleh guru)

• Mengenalpasti dan menyeneraikan kata nama terbitan yang terdapat dalam petikan. • Aktiviti membina dua ayat dengan kata nama terbitan tersebut.

Contoh: ________ + untuk • Aktiviti secara individu, melengkapkan ayat dengan kata nama terbitan yang disediakan. Pelajar memberikan tema petikan yang diberikan. Menggariskan isi-isi penting. Meringkaskan ayat dari isi-isi penting yang diambil. Membuat latihan meringkas.

B.Penulisan: Meringkaskan Pengenalan i. Format / teknik / syarat meringkas ii. Meringkas-kan ayat-ayat panjang.

Fokus Kemahi ran: Menulis Kemahiran Sampingan : Membaca Mendengar

Mengetahui kepentingan meringkaskan. Mengetahui teknik mengenali isi-isi penting bagi setiap ayat. Meringkaskan/merum us ayat berdasarkan isi penting. Meringkaskan ayat yang panjang.

Berbincang dengan guru untuk mendapatkan idea utama mengikut kefahaman murid. Aktiviti berkumpulan mencari isi-isi penting. Pelajar-pelajar disediakan soalansoalan kefahaman yang berkaitan dengan isi-isi penting. Membentangkan isi-isi penting. Aktiviti menulis: membimbing pelajar-pelajar

Mencari dan mengenal pasti isi-isi penting dalam setiap ayat. Mencatat isi-isi penting. Aktiviti menulis – meringkaskan ayat.

• •

• •

• •

• •

4

membina ayat sendiri.

4

A. Peribahasa : – Pengenalan Simpulan Bahasa 1. Ambil berat 2. Buta huruf 3. Cepat tangan 4. Harga mati 5. Kutu embun 6. Lipas kudung 7. Orang gaji 8. Pasar gelap 9. Rambang mata

Fokus Kemahi ran: Pengetahuan Bahasa Kemahiran Sampingan : Mendengar Bertutur Menulis Mengetahui kepentingan peribahasa dalam masyarakat Melayu. teguran nasihat keindahan bahasa Mengetahui makna setiap perkataan yang digunakan dalam Simpulan Bahasa (rujuk kamus). Mengetahui makna Simpulan Bahasa yang disediakan

• Aktiviti berkumpulan (mencari makna perkataan melalui kamus). • Memadankan Simpulan Bahasa dengan makna yang disediakan.

• Aktiviti berkumpulan melengkapkan kata untuk menjadikan sebuah Simpulan bahasa. • Melengkapkan ayat dengan Simpulan Bahasa yang betul.

Aktiviti berkumpulan (mencari makna perkataan melalui kamus). • Mengaitkan situasi kehidupan dengan simpulan bahasa. • Aktiviti menulis: Menjelaskan erti Simpulan bahasa.

Membanding-kan makna perkataan dengan simpulan bahasa

Melakar simpulan bahasa dalam bentuk lukisan untuk menggambarkan maknanya (pelajar memilih sebuah simpulan bahasa) Tugasan boleh disediakan menggunakan komputer)

Melakar simpulan bahasa dalam bentuk lukisan untuk menggambarkan maknanya (pelajar memilih sebuah simpulan bahasa) Tugasan boleh disediakan menggunakan komputer) Pelajar diperkenalkan dengan format merumus. Diperkenalkan dengan teknik merumus bahan grafik. Perbincangan mengenai maksud isi tersurat dan tersirat. Aktiviti berkumpulan untuk

Melakar simpulan bahasa dalam bentuk lukisan untuk menggambarkan maknanya (pelajar memilih sebuah simpulan bahasa) Tugasan boleh disediakan menggunakan komputer) Perbincangan untuk mencari isi tersurat daripada carta pai. Mengenal pasti isi tersirat. Aktiviti kumpulan perbincangan dan pembentangan hasil perbincangan. Aktiviti bertulis.

B.Penulisan: Merumus Carta Pai

Fokus Kemahi ran: Menulis

Memahami teknik merumus bahan grafik. Mengetahui cara/teknik mendapatkan isi tersurat yang terkandung dalam carta pai. Menulis rumusan daripada carta pai mengikut format yang betul.

Pelajar menulis rangka format rumusan secara berkumpulan. Merangka peta minda. Mencari dan menyusun pendahuluan, isi dan penutup dengan perkataan yang sesuai. Membentangkan hasil perbincangan.

Pengenalan i. Format / teknik merumus ii. Contoh rumusan – carta pai

• •

Kemahiran Sampingan: Mendengar Bertutur Berfikir

• •

5

Latihan bertulis. •

mengenal pasti isi tersurat dan tersirat. Pembentanga n hasil perbincangan berkumpulan.

5

Fokus A. Tatabahasa: Kata Kerja i. Kata Kerja Transitif ii. Kata Kerja Tak Transitif Pengetahuan Bahasa Kemahiran Sampingan: Mendengar Bertutur Menulis Fokus Kemah iran: Membaca dan Memahami Kemahiran Sampingan: Menulis Kemah iran:

Mengenalpasti kata kerja dan jenisjenisnya. Membezakan kata kerja transitif dan tak transitif Menggunakan kata kerja dalam ayat dengan gramatis. Membaca petikan Jawi mengikut ejaan dan sebutan yang betul Memahami isi-isi atau maklumat dalam teks. Menyusun isi-isi mengikut urutan. Menakul isi tersurat dan tersirat yang terkandung dalam teks.

Melakonkan situasi (secara berkumpulan)

• Melakonkan situasi. (secara berkumpulan) • Mengenalpasti kata kerja dalam petikan

• Melakonkan situasi. (secara berkumpulan) • Membina ayat daripada kata kerja.

• Mengenalpasti kata kerja yang digaris dalam ayat.

B. Pelajaran Jawi Petikan Jawi (Pilihan Guru)

• Mendengar bacaan guru. •

• Membaca kuat teks pilihan dengan sebutan, intonasi dan gaya Membaca kuat teks pembacaan yang pilihan dengan baik. sebutan, intonasi dan gaya pembacaan yang baik. • Membaca senyap sambil memahami isi dan idea yang Membaca senyap terdapat dalam sambil memahami petikan berkenaan. isi dan idea yang terdapat dalam petikan berkenaan. • Aktiviti Lisan: Mencari makna perkataan dalam Aktiviti Lisan: kamus. Membincangkan makna perkataan bersama guru. • Aktiviti Bertulis: Menukarkan beberapa perkataan Aktiviti Bertulis:

Membaca kuat bahan fakta dengan sebutan, intonasi dan gaya pembacaan yang baik. Membaca senyap dan memahami isi dan idea yang terdapat dalam petikan. Aktiviti kumpulan: membuat rumusan isi-isi penting. Menjawab soalan pemahaman menggunakan bahasa yang gramatis.

6

Memadankan perkataan jawi dan rumi

Jawi ke Rumi.

6

1.
hasa:

Tataba

Fokus Kemah iran: Pengetahuan Bahasa Kemahiran Sampingan. Mendengar Bertutur Menulis

Mengenali kata adjektif dan bentuknya. Mengenali penanda kata adjektif. Menggunakan kata adjektif dalam ayat dengan tepat.

• Mendengar dialog. • Menyatakan kata adjektif / kata penguat yang terdapat dalam dialog.

• •

Mendengar dialog. Menyenaraikan kata adjektif / kata penguat yang terdapat dalam dialog.

• •

Mendengar dialog. Membina ayat daripada kata adjektif dan kata penguat. Permainan bahasa – kata adjektif tersembunyi.

Kata Adjektif -Jenis kata adjektif - Kata Penguat

B. Penulisan: Surat Tidak Rasmi Pengenalan Umum 1.Format surat 2. Jenis-jenis surat tidak rasmi Surat Keluarga

Fokus Kemah iran: Menulis Kemahiran Sampingan. Mendengar Bertutur

Menulis alamat dengan betul. Mengenali format surat tidak rasmi. Mengenali jenisjenis surat tidak rasmi.

dengan kata adjektif dan kata penguat yang betul. (* kata adjektif / kata penguat disediakan) • Pelajar menulis rangka format surat kiriman tidak rasmi secara berkumpulan.

• Melangkapkan ayat

• Melangkapkan teks dengan kata adjektif / kata penguat yang betul.

• Pelajar menulis • Menyusun/menulis rangka format alamat sendiri dengan surat kiriman tidak tepat. rasmi secara berpasangan. • Menyusun / menulis • Menyusun/menulis • Meusun/ menulis alamat sendiri dengan alamat sendiri alamat kawan dengan tepat. dengan tepat. tepat. • Menyusun / menulis alamat keluarga dengan tepat. • Mencari dan menyusun pendahuluan, isi dan penutup dengan perkataan yang sesuai. • Menyusun/ menulis • Melengkapkan rajah alamat keluarga format surat tidak dengan tepat. rasmi. • Mencari dan menyusun pendahuluan, isi dan penutup dengan perkataan yang sesuai. • Menentukan perkataan yang hendak dijadikan pendahuluan, isi dan penutup.

7

• Membentangkan isi surat - wakil setiap kumpulan. • Latihan bertulis
Mengetahui cara pembacaan berita. Menyampaikan berita dengan sebutan, intonasi dan gaya pengucapan yang betul. Mengetahui isi-isi penting dalam berita. Mengetahui cara penulisan berita. Menyusun berita dengan ayat yang ringkas, padat dan tepat.

• Membentangkan isi surat - wakil setiap kumpulan. • Latihan bertulis • Main peranan penyampai berita (warta berita) dengan sebutan, intonasi dan gaya pembacaan yang tepat. • Mendengar dan mencatat kandungan berita. • Aktiviti wakil setiap kumpulan menyampaikan bahan isi berita yang dicatat.

• Latihan bertulis.

7

A.Lisan: Berita Penyampai berita (di televisyen)

Fokus Kemah iran: Mendengar Bertutur Kemahiran Sampingan : Menulis

• Mendengar

penyampaian berita (warta berita). • Aktiviti kumpulan (wakil) menyampaikan teks berita yagn disediakan (dengan sebutan, intonasi dan gaya bacaan yang tepat). • Mencatat isiisi berita penting. • Melaporkan tajuk-tajuk berita utama.

• Main peranan penyampai berita (warta berita) dengan sebutan, intonasi dan gaya pembacaan yang tepat. • Mendengar dan mencatat kandungan berita. • Memberi penilaian terhadap penyampaian. • Melaporkan isiisi berita. • Membaca pantas (skimming) untuk memahami keseluruhan idea. Sumbang saran untuk menyatakan idea utama/ isi-isi penting. Berbincang untuk menyusun idea mengikut urutan. Membentangka

B. Penulisan: Meringkaskan karangan Teks – Deskriptif (Pilihan Guru)

Fokus Kemah iran: Menulis Kemahiran Sampingan: Membaca Mendengar Bertutur

Mengenal pasti idea utama / isi-isi penting. Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan membuat ringkasan. Membuat

• Pelajar membaca • Pelajar membaca petikan yang petikan yang diberikan. diberikan. • Aktiviti • Pelajar berkumpulan: pelajar memberikan tema mencari tema dan petikan. menggariskan isi-isi penting dengan • Pelajar mencari bantuan guru. dan menggariskan isi-isi penting. • Pelajar membentangkan isi- • Latihan isi penting menulis: meringkaskan

8

ringkasan.

Latihan menulis: meringkaskan petikan – 70 patah perkataan.

petikan- 70 patah perkataan.

n hasil perbincangan.

8

A. Peribahasa : Perumpamaan

Fokus Kemah iran: Pengetahuan Bahasa Kemahiran Sampingan : Mendengar Bertutur Menulis

Memahami makna perkataan yang dipilih dalam sesebuah peribahasa menghubungkaitkan situasi dengan makna perumpamaan. Memberi makna perumpamaan.

Rujuk Lampiran 1

Mencari makna dalam kamus perkataan. (Secara berukumpulan) Memadankan gambar dengan perumpamaan dan makna yang bersesuaian / betul.

• Mencari makna perumpamaan dengan merujuk kepada kamus. (Secara berkumpulan)

Mencari makna perkataan dalam kamus. Berbincang untuk mengaitkan makna perkataan dengan situasi. Menyusun makna mengikut situasi yang difahami. Aktiviti bertulis.

Melengkapk an ayat dengan perumpamaan yang betul.

• Melakar sebuah

perumpamaan dalam bentuk lukisan untuk menggambarkan maknanya.

• Melakar sebuah

perumpamaan dalam bentuk lukisan untuk menggambarkan maknanya.

• Melakar sebuah

perumpamaan dalam bentuk lukisan untuk menggambarkan maknanya.

B.Penulisan: Merumus Jadual

Fokus Kemah iran: Menulis Kemahiran Sampingan: Membaca Mendengar Bertutur

Mengemukakan soalan bertumpu yang sesuai untuk mendapatkan maklumat tersurat dalam jadual. Mencerakin maklumat tersirat dalam jadual. Menyusun maklumat

Imbas kembali format penulisan rumusan. Perbincangan maksud isi tersurat dan tersirat. Aktiviti berkumpulan mengenal pasti isi tersurat dan isi

Imbas kembali format dan teknik merumus. Soal jawab untuk mencari isi tersurat dan isi tersirat menggunakan soalan bertumpu Perbincangan

• Perbincangan antara guru pelajar tentang isi-isi tersurat.

• Bersoal jawab untuk

menentukan isi tersirat dalam jadual yang diberikan.

• Aktiviti bertulis-

membuat rumusan berdasarkan jadual.

9

Berfikir

mengikut keutamaan. Menulis rumusan jadual. •

tersirat dari contoh rumusan jadual yang lengkap. Penerangan cara menyusun isi tersurat dan tersirat. • Aktiviti berkumpulan, melakonkan dialog. • Mengenalpasti dan menyenaraikan kata ganti yang terdapat dalam ayat. • Melengkapkan ayat dengan kata ganti nama yang betul.
• Mendengar bacaan guru. • Membaca kuat teks pilihan dengan sebutan, intonasi dan gaya pembacaan yang baik. • Membaca senyap sambil memahami isi dan idea yang terdapat dalam petikan berkenaan. • Aktiviti Lisan: Membincangkan makna perkataan yang tidak difahami bersama guru. • Aktiviti Bertulis:

untuk mencerakinkan dan menyusun maklumat Aktiviti bertulis.

9

A. Tatabahasa: Kata Ganti Nama (a) KGN Diri 1. KGN Diri Pertama 2. KGN Diri Kedua 3. KGN Diri Ketiga

Fokus Kemahi ran: Pengetahuan Bahasa Kemahiran Sampingan: Mendengar Bertutur Membaca Menulis

Mengasingkan dan membezakan jenisjenis kata ganti nama diri. Melengkapkan ayat dengan kata ganti nama diri yang sesuai / sepadan. Menggunakan ganti nama dalam ayat yang tepat. Membaca dan memahami kandungan teks. Mengetahui makna perkataan klasik.

Aktiviti berkumpulan, melakonkan dialog. Mengenalpasti dan menyenaraikan kata ganti yang terdapat dalam petikan.

• Aktiviti berkumpulan melakonkan dialog. • Melalui rakaman, menyeneraikan ganti diri yang terdapat dalam rakaman. • Membina ayat daripada kata ganti diri.

• Melengkapkan satu petikan dengan kata ganti nama yang betul.

B. Pemahaman: Teks - Cerpen

Fokus Kemah iran: Membaca Memaham

• Membaca kuat teks pilihan dengan sebutan, intonasi dan gaya pembacaan yang baik. • Membaca senyap sambil memahami isi dan idea yang terdapat dalam petikan berkenaan. • Aktiviti Lisan: Menghuraikan maksud perkataan berdasarkan penggunaannya dalam teks. • Aktiviti Bertulis: Mengisi tempat-

Membaca kuat teks klasik.

• Mencari makna perkataan klasik dengan merujuk kamus. • Membuat rumusan (lisan) kandungan teks. • Menjawab soalan kefahaman.

Kemahiran Sampingan: Bertutur Menulis

Mampu mengungkapkan idea atau maklumat utama setiap perenggan.

10

Memadankan maksud perkataan. • Mengisi tempattempat kosong.

tempat kosong. Membina ayat dari perkataan yang dipetik dari teks berkenaan.

10

A.Tatabahasa : Kata Ganti Nama (a) KGN Tanya 1. Siapa 2. Bila 3. Apa 4. Bagaimana 5. Mana 6. Kenapa / Mengapa (b) KGN Umum 1.Siapa-siapa 2.apa-apa 3.mana-mana 4.bila-bila

Fokus Kemah iran: Pengetahuan Bahasa Kemahiran Sampingan : Mendengar Bertutur Menulis

Mengasingkan dan membezakan jenisjenis kata ganti nama. Melengkapkan ayat dengan kata ganti nama yang sesuai / sepadan. Menggunakan ganti nama dalam ayat yang tepat.

•Mengenalpasti kata ganti nama yang terdapat dalam ayat. •Melengkapkan ayat dengan Kata Ganti Nama Tanya / Umum

• Mengenalpasti kata ganti nama yang terdapat dalam petikan. • Melengkapkan teks dengan Kata Ganti Nama Tanya / Umum

• Mengenalpasti dan menyeneraikan Kata Ganti Nama Tanya / Umum yang terdapat dalam petikan.

• Membina ayat daipada
Kata Ganti Nama Tanya / Umum.

B.Penulisan: karangan Cereka Menyambung cerita

Fokus Kemah iran: Menulis Kemahiran Sampingan: Mendengar Bertutur.

Menyatakan isi-isi penting berkaitan dengan tajuk. Menyusun isi mengikut keutamaan.

Menyatakan isi-isi penting berkaitan dengan tajuk yang diberikan. Menyusun isi-isi mengikut keutamaan. Menulis ayat berdasarkan perkataan yang diberikan. Menulis karangan mengikut format

• Membaca sebuah cerpen yang disediakan oleh guru secara senyap.

• menceritakan semula
cerita atau teks rencana atau dokumentari yang diperdengarkan atau yang dibaca secara bergilir-gilir mengikut urutan cerita (menggunakan ayat demi ayat)

• Membaca teks secara senyap (bahan cetak) yang disediakan oleh guru yang berkaitan dengan tajuk (bahan cetak boleh diperolehi daripada akhbar, majalah dll) • Melengkapkan peta minda dengan perkataaan yang sesuai untuk dijadikan pendahuluan, isi dan penutup.

Soalan pendek untuk mencatat isi-isi

11

temubual / wawancara dengan tepat.

penting dari teks yang diberi. • • Membentangkan hasil perbincangan. Aktiviti bertulis. (mengisi tempat kosong)

• Aktiviti kumpulan menyusun isi-isi mengikut keutamaan.

• Aktiviti bertulis iaitu
menulis cerita pendek.

11

A. Tatabahasa: Kata Tugas i. Perihal Kata oKata Sendi

Fokus Kemah iran: Pengetahuan Bahasa Kemahiran Sampingan: Mendengar Bertutur Membaca Menulis

Mengetahui jenis kata sendi Memahami fungsi kata sendi dalam ayat. Menggunakan kata sendi dalam ayat dengan tepat.

Menyeneraikan kata sendi yang terdapat dalam ayat. Menlengkapkan ayat dengan kata sendi yang betul.

• Menyeneraikan kata sendi yang terdapat dalam petikan. • Melengakpkan teks dengan kata sendi yang betul.

Menyenaraikan kata sendi yang terdapat dalam petikan Membina ayat dengan kata sendi.

B.Penulisan: Meringkaskan Karangan Teks – Deskriptif (Pilihan Guru)

Fokus Kemah iran: Menulis Kemahiran Sampingan: Membaca Mendengar Bertutur Menyatakan idea secara keseluruhan. Menyatakan isi-isi penting yang terdapat dalam teks. Membina ayat berdasarkan isi-isi penting. Meringkaskan karangan.

• Pelajar membaca petikan yang diberikan.

• Pelajar membaca petikan yang diberikan. memberikan tema petikan.

• Berbincang untuk mengutip isiisi penting. • Mencatat isi-isi penting dalam kertas. • Membentangka n hasil perbincangan. • Aktiviti menulis dengan menyusun isi dalam bentuk ayat.

• Aktiviti berkumpulan: • Pelajar

pelajar mencari tema dan menggariskan isiisi penting dengan • Pelajar mencari bantuan guru. dan menggariskan isi-isi penting. • Pelajar membentangkan isi• Latihan isi penting menulis: meringkaskan • Latihan menulis: petikan- 70 meringkaskan patah perkataan.

12

petikan – 70 patah perkataan.

12

A. Peribahasa: Perambahan Brunei i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. Ambuk tunggal Cakap amburambur Di bibirbibir mulut Guring limpang Jadi sasaban Kambang bulu Kikik sauksauk Macam bara pacah di tambak Otak ambuyat

Fokus Kemah iran: Pengetahuan Bahasa Kemahiran Sampingan: Mendengar Bertutur Menulis

Memahami makna perkataan Melayu Brunei dengan merujuk kamus. Mengetahui padanan kata Melayu Brunei dengan Bahasa Melayu baku. Mengetahui kepentingan perambahan Brunei bagi bangsa Melayu dalam kehidupan dan kebudayaan. Mengetahui makna perambahan Brunei.

• Merujuk makna perkataan Melayu Brunei daripada kamus Melayu Brunei. • Berbincangkan tentang makna Perambahan Brunei. • Melengkapkan ayat dengan Permbahan Brunei. • Pelajar secara berkumpulan melakar Perambahan Brunei dalam bentuk lukisan (pilih satu Perambahan Brunei)

• Merujuk makna perkataan Melayu Brunei daripada kamus Melayu Brunei. • Berbincang tentang makna Perambahan Brunei. • Melengkapkan petikan Perambahan Brunei dengan betul. • Secara berkumpulan, pelajar melakar Perambahan Brunei dalam bentuk lukisan (pilih satu Perambahan Brunei)

• Merujuk makna makna perkataan Melayu Brunei dengan merujuk kamus. • Perbincangan dalam kumpulan untuk meramalkan makna perambahan Brunei. • Memberi makna Perambahan Brunei. • Melakar perambahan Brunei dalam bentuk lukisan untuk menggambarkan maknanya. (Pelajar memilih satu perambahan Brunei. Tugasan ini boleh disediakan dengan menggunakan komputer)

B. Penulisan: Merumus Rajah

Fokus Kemah iran: Menulis

Mengemukakan soalan bertumpu yang sesuai untuk mendapatkan maklumat tersurat dalam rajah. Mencerakin maklumat

Imbas kembali apa yang telah mereka pelajari mengenai rumusan. Perbincangan untuk mencari isi tersurat.

Perbincangan antara guru pelajar untuk mencari isi tersurat dan tersirat. Pembentangan

• Perbincangan antara guru pelajar tentang isi-isi tersurat. • Bersoal jawab untuk menentukan isi tersirat

13

Kemahiran Sampingan: Membaca Mendengar Bertutur Berfikir

tersirat dalam rajah. Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Menulis rumusan berdasarkan rajah. • Perbincangan antara guru pelajar dengan menggunakan kata tanya untuk mencari isi tersirat.

hasil perbincangan mengenai isi tersirat. • Aktiviti bertulis – menulis rumusan yang lengkap.

dalam rajah yang diberikan. • Aktiviti bertulismenulis rumusan berdasarkan isi tersurat dan tersirat.

• Aktiviti berkumpulan untuk membuat rumusan berdasarkan isi tersirat dan tersurat.

13

A. Tatabahasa: : Kata Tugas i. Perihal Kata oKata Pemeri oKata Bantu oKata Nafi

Fokus Kemah iran: Pengetahuan Bahasa Kemahiran Sampingan: Mendengar Bertutur Membaca Menulis

Mengetahui jenis kata tugas (pemeri, bantu dan nafi). Memahami fungsi kata-kata ini dalam ayat. Menggunakan katakata ini dalam ayat dengan tepat.

• Mendengarkan rakaman petikan yang mengandungi kata tugas. • Berbincang tentang kata tugas yang terdapat dalam rakaman. • Mengenalpasti kata tugas yang terdapat di dalam pelbagai jenis ayat (penegas, perintah, seru) • Membaca petikan Jawi mengikut ejaan dan sebutan yang betul • Memahami isi-isi atau maklumat dalam teks. • Menyusun isiisi mengikut ururtan.

• Mendengarkan rakaman petikan yang mengandungi kata tugas. • Berbincang tentang kata tugas yang terdapat di dalam rakaman. • Mengenalpa sti jenis kata tgas yang terdapat dalam petikan • Membaca kuat teks pilihan dengan sebutan, intonasi dan gaya pembacaan yang baik. • Membaca senyap sambil memahami isi dan idea yang terdapat dalam petikan berkenaan. • Aktiviti Lisan:

• Mendengarkan rakaman petikan yang mengandungi kata tugas. • Berbincang tentang kata tugas yang terdapat di dalam rakaman. • Membina ayat daripada kata tugas yang disediakan.

B.Pelajaran Jawi Teks Berita

Fokus Kemah iran: Membaca dan Memahami Kemahiran Sampingan : Menulis

Membaca petikan Jawi mengikut ejaan dan sebutan yang betul Mengutip isi-isi dan maklumat penting dalam teks. Memahami makna perkataan yang sukar dengan merujuk kamus.

• Membaca kuat teks dengan gaya dan intonasi yang betul. • Membaca senyap untuk memahami teks. • Aktiviti kumpulan untuk mengutip isi-isi penting. • Aktiviti bertulis.

14

Menyusun maklumat/ isi perenggan demi perenggan. Menjawab soalan pemahaman.

Menakul isi tersurat dan tersirat yang terkandung dalam teks.

Menghuraikan maksud perkataan yang dipilih mengikut kefahaman sendiri. • Aktiviti Bertulis: Menukarkan beberapa ayat Jawi ke Rumi.

14

A.Lisan : Temuramah / Wawancara

Fokus Kemahi ran: Mendengar Bertutur

mengetahui intonasi, nada dan gaya temuramah / wawancara. Mengemukakan soalan dan jawapan dengan sebutan, intonasi nada dan gaya pengucapan yang tepat. Menyediakan soalan dan jawapan dengan ayat yang gramatis.

• Mendengar rakaman temuramah/ wawancara. • Mengajuk temuramah/ wawancara yang didengar berdasarkan teks yang diberi. • Aktiviti kumpulan mencatat isi-isi penting yang didengar. • Menyusun semula mengikut keutamaan.

• Mendengar rakaman

temuramah/wawancar a. • Mengajuk temuramah/ wawancara yang didengar berdasarkan teks yang diberi. • Perbincangan kumpulan untuk menyediakan soalan yang memenangi sesebuah pertandingan. • Main peranan sebagai wartawan yang mewawancara seorang pemenang.

• Komen penyampaian
kumpulan lain B.Penulisan: Karangan Berita Menulis Kemahiran Sampingan : Mendengar Bertutur Mengetahui format penulisan berita yang tepat. Menyusun berita mengikut urutan maklumat. • Fokus Kemahi ran: Mengenal pasti berita yang hendak disampaikan.

• Mendengar rakaman temuramah/wawancara • Mengajuk temuramah/ wawancara yang didengar tadi. • Perbincangan kumpulan untuk menyediakan soalan bagi wawancara dengan seorang pengusaha. • Main peranan sebagai wartawan yang mewawancara seorang pengusaha. • Penilaian teknik bahasa yang digunakan dalam sesi wawancara. • Komen daripada kumpulan lain terhadap penyampaian. • Aktiviti kumpulan pelajar memilih berita yang hendak disampaikan. • Menyatakan hasil perbincangan atau berita yang hendak disampaikan kepada kelas. • Menyusun maklumat/ isi

Aksi lakonan peranan penyampai berita, juru ulas / juru acara menggunakan teks / keratan akhbar yang disediakan. mencatat isi-isi penting dari bahan menyusun ayat-ayat mengikut format yang

Membaca teks secara senyap yang berkaitan dengan tajuk (bahan cetak boleh diperolehi daripada akhbar, majalah dll Soaljawab sesuatu peristiwa menggunakan

15

Menulis berita dengan lengkap.

betul dan lengkap; pendahuluan, isi dan penutup

soalan aras rendah seperti apa, bila dan mengapa • Menyusun maklumat/ isi mengikut urutan. Menyatakan hasil perbincangan atau berita Aktiviti bertulis

mengikut urutan. • Aktiviti bertulis.

Secara berpasangan, menyusun perenggan yang terdapat dalam petikan secara berurutan dan berpandu. Menyalin semula karangan

• •

15

A. Tatabahasa : Kata Tugas i. Perihal Kata oKata Seru oKata Arah

Fokus Kemah iran: Pengetahuan Bahasa Kemahiran Sampingan : Mendengar Bertutur Membaca Menulis

Mengetahui jenis kata tugas (seru dan arah). Memahami fungsi kata-kata ini dalam ayat. Menggunakan katakata ini dalam ayat dengan tepat.

• Mendengarkan rakaman petikan yang mengandungi kata tugas. • Berbincang tentang kata tugas yang terdapat dalam rakaman.

• Mendengarkan rakaman petikan yang mengandungi kata tugas. • Berbincang tentang kata tugas yang terdapat di dalam rakaman. • Mengenalpa sti jenis kata tgas yang terdapat dalam petikan. Berbincang untuk mengenal pasti format surat rasmi berdasarkan peta minda. Sumbang saran untuk mendapatkan isiisi penting.

• Mendengarkan rakaman petikan yang mengandungi kata tugas. • Berbincang tentang kata tugas yang terdapat di dalam rakaman. • Membina ayat daripada kata tugas yang disediakan.

B. Surat Kiriman : SURAT RASMI -Pengenalan Umum -Memohon Cuti Sekolah

Fokus Kemah iran: Menulis Kemahiran Sampingan : Mendengar Bertutur

Mengetahui format penulisan surat rasmi. Melengkapkan peta minda format surat rasmi. Menyusun isi-isi penting berkaitan tajuk. Menulis surat rasmi.

Mengenalpasti kata tugas yang terdapat di dalam pelbagai jenis ayat. (Penegas, Perintah dan Seru) • Berbincang untuk mengenal pasti format surat rasmi berdasarkan peta minda. • Sumbang saran untuk mendapatkan isiisi penting. Menyusun isi-isi

Berbincang untuk mengenal pasti format surat rasmi berdasarkan peta minda. Sumbang saran untuk mendapatkan isi-isi penting. Menyusun isi-isi penting mengikut

16

penting mengikut keutamaan. • Membentangkan hasil perbincangan. Aktiviti bertulis.

• •

Menyusun isi-isi penting mengikut keutamaan. Membentangkan hasil perbincangan. Aktiviti bertulis.

keutamaan. • • Membentangkan hasil perbincangan. Aktiviti bertulis.

16

A. Peribahasa : Pepatah

Fokus Kemahi ran: Pengetahuan Bahasa Kemahiran Sampingan: Mendengar Bertutur Menulis

Mengetahui makna perkataan sukar yang terdapat dalam pepatah. Meramalkan makna pepatah dan memadankan dengan situasi atau kehidupan. Mengetahui kepentingan pepatah bagi bangsa Melayu dalam kehidupan dan kebudayaan. Mengetahui makna pepatah.

• Merujuk kamus untuk mengetahui makna perkataan yang susah. • Memadankan satu pernyataan dengan pepatah yang betul.

• Merujuk kamus untuk mengetahui makna perkataan yang susah. • Menyatakan pepatah yang sesuai bagi satu pernayataan.

• Merujuk kamus untuk mengetahui makna perkataan yang susah. • Menjelaskan makna pepatah.

Rujuk Lampiran 1

B.Penulisan: merumus Carta Palang

Fokus Kemahi ran: Menulis Kemahiran Sampingan : Membaca Mendengar Bertutur

Mengemukakan soalan bertumpu yang sesuai untuk mendapatkan maklumat tersurat dalam carta palang. Mencerakin maklumat tersirat daripada carta palang. Menyusun maklumat mengikut keutamaan.

Imbas kembali apa yang telah mereka pelajari mengenai rumusan. Perbincangan untuk mencari isi tersurat. Perbincangan antara guru pelajar dengan menggunakan kata tanya untuk mencari

Aktiviti berkumpulan untuk mencari isi tersurat dan tersirat. Pembentangan hasil perbincangan mengenai isi tersirat. Aktiviti bertulis – menulis rumusan

• Perbincangan antara guru pelajar tentang isiisi tersurat. • Bersoal jawab untuk menentukan isi tersirat dalam carta palang yang diberikan. • Aktiviti bertulismembuat rumusan berdasarkan isi tersurat

• •

17

Berfikir Menulis rumusan berdasarkan carta palang.

isi tersirat. • Aktiviti bertulis – menulis rumusan berdasarkan isi tersurat dan tersirat.

yang lengkap.

dan tersirat.

17

A.Penulisan: Meringkaskan karangan Teks – Deskriptif (Pilihan Guru)

Fokus Kemah iran: Menulis Kemahiran Sampingan : Membaca Mendengar Bertutur

Menyatakan idea secara keseluruhan. Menyatakan isi-isi penting yang terdapat dalam teks. Membina ayat berdasarkan isi-isi penting. Meringkaskan karangan.

Aksi lakonan berdasarkan teks yang disediakan. Membaca teks secara senyap (akhbar, majalah dll)

mendengar dan menonton rancangan untuk mengesan pembacaan mencatat isi-isi penting dan menjelaskan kepada kelas hasil dapatan Membaca teks secara senyap • Melengkapka n peta minda (hasil perbincangan).

• Berbincang untuk mengutip isiisi penting. • Mencatat isi-isi penting dalam kertas. • Membentangka n hasil perbincangan. • Aktiviti menulis dengan menyusun isi dalam bentuk ayat.

• Menandakan dan mencatat beberapa perkataan-perkataan penting yang biasa digunakan dalam ucapan(terutama kata alu-aluan)

Aktiviti bertulis. (mengisi tempat kosong menggunakan teks 1-2 perenggan)

Aktiviti kumpulan menyusun isi-isi mengikut keutamaan. Aktiviti bertulis.

B. Pelajaran Jawi Teks ucapan

Fokus Kemah iran:

Membaca petikan Jawi mengikut ejaan dan sebutan yang betul Mengutip isi-isi dan

• Mendengar bacaan guru. • Membaca kuat teks pilihan dengan sebutan,

• Membaca kuat teks pilihan dengan pembacaan yang baik.

• Membaca kuat teks dengan gaya dan intonasi yang betul.

18

Membaca dan Memahami Kemahiran Sampingan : Menulis

maklumat penting dalam teks. Memahami makna perkataan yang sukar dengan merujuk kamus. Menyusun maklumat/ isi perenggan demi perenggan. Menjawab soalan pemahaman.

intonasi dan gaya pembacaan yang baik. • Membaca senyap • Aktiviti Lisan: Mencari isi-isi penting secara berpandu. • Aktiviti Bertulis: Mencari perkataan melalui teks berdasarkan maksud yang diberikan.

• Membaca senyap • Aktiviti Lisan: Mencari isi-isi setiap perenggan. • Aktiviti Bertulis: Memberi maksud perkataan melalui teks ucapan.

• Membaca senyap untuk memahami teks. • Aktiviti kumpulan untuk mengutip isi-isi penting. • Aktiviti bertulis.

18

A. Tatabahasa :
Kata Tugas i. Perihal Kata 1. Kata Bilangan 2. Bilangan Tentu 3. Bilangan Tak Tentu 4. Bilangan Tingkat 5. Bilangan Pecahan 6. Bilangan Himpunan 7. Bilangan Pisahan

Fokus Kemah iran: Pengetahuan Bahasa Kemahiran Sampingan : Mendengar Bertutur Membaca Menulis

Mengetahui pelbagai jenis kata bilangan. Memahami fungsi kata-kata ini dalam ayat. Menggunakan katakata ini dalam ayat dengan tepat.

• Mengenalpasti kata bilangan yang terdapat dalam ayat. • Melengkapkan ayat dengan kata bilangan yang betul.

• Mengenalpasti kata bilangan yang terdapat dalam petikan. • Melengkapkan teks dengan kata bilangan yang betul.

• Mengenalpasti dan mengkategorikan kata bilangan yang terdapat dalam petikan. • Membina ayat daripada kata bilangan.

B. Penulisan: Karangan Ucapan

Fokus Kemah iran: Menulis Kemahiran Sampingan :

Mengenal pasti format penulisan ucapan. Menyusun maklumat mengikut urutan . Menulis ucapan dengan lengkap.

• Aksi lakonan

ucapan dalam majlis menggunakan teks yang disediakan

mendengar dan menonton rakaman penyampaian ucapan untuk mengesan pembacaan mencatat isi-isi penting dan membentangkan

• mendengar dan

menonton penyampaian ucapan, pengumuman untuk mengesan pembacaan

• Membaca teks

secara senyap teks yang disediakan

• mencatat isi-isi

penting dari bahan

19

Mendengar Bertutur

(akhbar, majalah dll)

kepada kelas hasil dapatan • • Membaca teks secara senyap Melengkapkan peta minda (hasil perbincangan). Aktiviti kumpulan menyusun isi-isi mengikut keutamaan. Aktiviti bertulis.

rangsangan dan berbincang

• Menandakan dan

mencatat beberapa perkataan penting yang biasa digunakan dalam ucapan(terutama kata alu-aluan)

• Membaca teks secara
senyap • Melengkapkan peta minda (hasil perbincangan).

• Aktiviti bertulis. (mengisi tempat kosong)

• Aktiviti kumpulan menyusun isi-isi mengikut keutamaan. • Aktiviti bertulis. • Mengenalpasti kata hubung yang terdapat dalam teks.

19

A. Tatabahasa : Kata Hubung Kata Hubung Tunggal i. Kata Hubung Gabungan ii. Kata Hubung Pancangan a. Relatif
b. Komplemen

Fokus Kemah iran: Pengetahuan Bahasa Kemahiran Sampingan : Mendengar Bertutur Membaca Menulis

Mengenali frasa/ kata yang membina ayat. Memisahkan bahagian subjek dan predikat. Mengenal pasti susunan ayat biasa dan songsang. Menulis ayat yang lengkap.

Mengenalpasti kata hubung yang terdapat dalam ayat. Menyatakan jenis kata hubung yang digunakan.

• Melengkapkan

teks dengan kata hubung yang betul. (ada pilihan)

• Melegkapkan teks

dengan kata hubung yang betul. (tiada pilihan)

c.

Keterangan

Contoh: Ali __dan___ Abu pergi ke pasar. (Kata __________) (Ada pilihan) • Pelajar membaca petikan yang diberikan. • Pelajar membaca petikan yang diberikan. • Pelajar membaca petikan yang diberikan dan mencari tema petikan. • Pelajar mencari isi-isi penting.

B. Penulisan: Meringkaskan Karangan Teks –

Fokus Kemah iran: Menulis Kemahiran

Menyatakan idea keseluruhan teks ucapan. Mengenali maklumat penting yang terkandung dalam

• Aktiviti berkumpulan: • Pelajar pelajar mencari tema memberikan tema dan menggariskan isipetikan.

20

Deskriptif (Pilihan Guru)

Sampingan : Membaca Mendengar Bertutur

teks ucapan. Menyusun isi-isi dalam bentuk ayat. Meringkaskan karangan berita yang panjang 50 patah perkataan.

isi penting dengan bantuan guru. • Pelajar membentangkan isiisi penting • Latihan menulis: meringkaskan petikan – 70 patah perkataan

• Pelajar mencari dan menggariskan isi-isi penting. • Latihan menulis: meringkaskan petikan- 70 patah perkataan.

• Latihan menulis: membina ayat sendiri dari isi-isi penting yang diperolehi dan meringkaskan petikan-70 patah perkataan.

20

A.Peribahasa : Bidalan

Fokus Kemah iran: Pengetahuan Bahasa Kemahiran Sampingan : Mendengar Bertutur Menulis

Mengetahui makna perkataan sukar yang terdapat dalam bidalan dan kata hikmat. Memadankan peribahasa dengan situasi kehidupan. Mengetahui kepentingan pepatah bagi bangsa Melayu dalam kehidupan dan kebudayaan. Mengetahui makna bidalan dan kata hikmat.

• Merujuk kamus untuk mengetahui makna perkataan yang susah. • Memadankan dengan peribahasa yang betul. • Melakar lukisan untuk menggambarkan peribahasa. (pilih satu)

• Merujuk kamus untuk mengetahui makna perkataan yang susah. • Memadankan dengan peribahasa yang betul.

• Merujuk kamus untuk mengetahui makna perkataan yang susah. • Menerangkan makna peribahasa. • Melakar lukisan untuk menggambarkan peribahasa. (pilih satu)

Rujuk Lampiran 1

• Melakar lukisan

untuk menggambarkan peribahasa. (pilih satu)

B. Tatabahasa : Kata Hubung

Fokus Kemah iran:

Mengenali kata hubung berpasangan dan fungsinya.

• Mengenalpasti kata hubung yang terdapat dalam ayat.

• Mengenalpasti kata hubung yang terdapat dalam

• Mengenalpasti kata hubung yang terdapat dalam teks.

21

teks. i. Kata Hubung Berpasangan Pengetahuan Bahasa Kemahiran Sampingan : Mendengar Bertutur Membaca Menulis Membezakan jenis kata hubung dalam pembinaan ayat. menggunakannya dalam penulisan ayat yang gramatis.

• Melengkapkan ayat
dengan kat hubung yang betul. (ada pilihan)

• Melengkapkan teks dengan kata hubung yang betul. (ada pilihan)

• Melengkapkan teks dengan kata hubung yang betul. (tiada pilihan)

21

A. Lisan: Perbualan Dua Sahabat

Mendengar dan bertutur

Berbual dengan sebutan, intonasi dan gaya pengucapan yang betul. Menyusun isi-isi penting perbualan berdasarkan tajuk atau topik. Menulis perbualan menggunakan bahasa yang betul.

• Mendengar/menonton rakaman perbualan. • Mengajuk perbualan yang didengar berdasarkan perbualan yang diberi. • Aktiviti berkumpulan menyediakan teks perbualan berdasarkan tajuk yang disediakan. • Menyampaikan teks perbualan tersebut.

• Mengajuk perbualan yang didengar. • Mengajuk perbualan yang didengar. • Aktiviti berkumpulan menyediakan teks perbualan berdasarkan tajuk yang diberi.

• Mendengar perbualan dua sahabat tentang suatu tajuk/topik. • Mengajuk perbualan yang didengar. • Aktiviti berpasangan memilih suatu tajuk untuk dibualkan. • Menyusun perbualan menggunakan ayat yang tepat. • Melakonkan perbualan di depan kelas berdasarkan tajuk yang dipilih. • Menilai hasil perbualan.

• Aktiviti berpasangan (wakil setiap kumpulan) menyampaikan/ melakonkan perbualan didepan kelas.

B.Pemahaman : Temuramah / wawancara

Fokus Kemah iran:

Mengutip isi-isi dan maklumat penting dalam teks.

• Membaca kuat teks

dengan sebutan, intonasi dan gaya pembacaan

• Membaca kuat teks pilihan dengan sebutan, intonasi dan

• Membaca kuat teks dengan gaya dan intonasi yang betul.

22

yang baik.

Membaca Memaham Kemahiran Sampingan : Bertutur Menulis

Memahami makna perkataan yang sukar dengan merujuk kamus. Menyusun maklumat/ isi peranggan demi perenggan. Menjawab soalan pemahaman.

gaya pembacaan yang baik. • Membaca senyap sambil memahami isi dan idea yang terdapat dalam petikan berkenaan. • Aktiviti Lisan: Mencari isi-isi penting berdasarkan pembayang dari guru. • Aktiviti Bertulis: membuat soalan kefahaman.

Membaca senyap sambil memahami isi yang dikemukakan.

• Membaca senyap untuk memahami teks. • Aktiviti kumpulan untuk mengutip isi-isi penting. • Aktiviti bertulis.

• Aktiviti Berkumpulan: Membincangkan dan menghuraikan maksud perkataan. • Aktiviti Bertulis: • Membina ayat dari beberapa perkataan yang dipetik dari teks berkenaan.

22

A. Tatabahasa : Penjodoh Bilangan

Fokus Kemah iran: Pengetahuan Bahasa Kemahiran Sampingan : Mendengar Bertutur Membaca Menulis

Mengenali Penjodoh Bilangan. Memahami fungsi Penjodoh Bilangan dalam ayat. Menggunakan penjodoh bilangan dalam ayat dengan tepat.

Mengenalpasti penjodoh bilangan yang terdapat dalam ayat.

• Menyenaraikan penjodoh bilangan yang terdapat dalam teks. • Melengkapkan teks dengan penjodoh bilangan yang betul.

Menyeneraikan Penjodoh bilangan yang terdapat dalam petikan Membina ayat daripada penjodoh bilangan.

• Mengisi tempat kosong dengan penjodoh bilangan yang betul dalam ayat.

B. Penulisan: Surat Tidak Rasmi Ucapan tahniah kepada sahabat

Fokus Kemah iran: Menulis Kemahiran

Mengetahui format penulisan surat tidak rasmi. Menyusun isi-isi penting berdasarkan tajuk.

• Pelajar menulis rangka format surat kiriman tidak rasmi secara berkumpulan. • Menyusun / menulis alamat pengirim dan penerima dengan

• Pelajar menulis rangka format surat kiriman tidak rasmi secara berkumpulan. • Merangka peta minda.

• Berbincang dengan kawan untuk melengkapkan peta minda format surat. • Aktiviti berpasangan untuk membincangkan isi-

23

Sampingan : Mendengar Bertutur

Menulis surat menggunakan ayat yang gramatis.

tepat. • Mencari dan menyusun pendahuluan, isi dan penutup dengan perkataan yang sesuai. • Membentangkan hasil perbincangan. • Latihan bertulis • Mencari dan menyusun pendahuluan, isi dan penutup dengan perkataan yang sesuai. • Membentangkan hasil perbincangan. • Latihan bertulis

isi penting surat. • Menyusun isi mengikut keutamaan. • Aktiviti bertulis: membina ayat berdasarkan isi-isi .

23

A. Tatabahasa : KATA GANDA i. Kata Ganda Penuh ii. Kata Ganda Separa iii. Kata Ganda Berirama / Berentak

Fokus Kemah iran: Pengetahuan Bahasa Kemahiran Sampingan : Mendengar Bertutur Membaca Menulis. Fokus Kemah iran: Menulis

Mengenali jenis-jenis kata ganda. Membezakan kata ganda berdasarkan bentuk. Mengetahui cara-cara penggandaan. Menggunakan kata ganda dalam ayat dengan tepat. Mengenal pasti isiisi/ maklumat yang terdapat dalam teks.

Mengenalpasti dan mengkategorikan kata ganda yang terdapat dalam ayat.

• Menyenaraikan/

mengkategorikan kata ganda yang terdapat dalam teks.

• Menggandakan perkataan mengikut kategori. • Membina ayat daripada kata ganda.

• Mengisi tempat kosong dengan kata ganda yang betul dalam ayat.

• Melengkapkan teks dengan kata ganda yang betul.

B. Penulisan:
Meringkaskan Karangan Teks – Deskriptif

• Pelajar membaca petikan yang diberikan.

• Pelajar membaca petikan yang diberikan.

Kemahiran

Menyenaraikan isi-isi • Aktiviti berkumpulan: • Pelajar penting. pelajar mencari tema memberikan tema dan menggariskan isipetikan.

• Membaca teks cara individu untuk mencari isi-isi penting. • Mencatat isi-isi penting.

24

(Pilihan Guru)

Sampingan : Membaca Mendengar Bertutur

Menyusun isi penting dalam bentuk ayat. Menulis ringkasan

isi penting dengan bantuan guru. • Pelajar membentangkan isiisi penting • Latihan menulis: meringkaskan petikan – 70 patah perkataan

• Pelajar mencari dan menggariskan isi-isi penting. • Latihan menulis: meringkaskan petikan- 70 patah perkataan.

• Aktiviti kumpulan berbincang untuk menyusun isi-isi penting. • Setiap kumpulan membentangkan hasil perbincangan. • Aktiviti menulismeringkaskan karangan.

24

a. Tatabahasa BINAAN AYAT - Subjek dan Predikat

Fokus Kemah iran: Pengetahuan Bahasa Kemahiran Sampingan : Mendengar Bertutur Membaca Menulis

Mengenali frasa/ kata yang membina ayat. Memisahkan bahagian subjek dan predikat. Mengenal pasti susunan ayat biasa dan songsang. Menulis ayat yang lengkap.

• Menggarisi bahagian subjek / predikat ayat. • Melengkapkan subjek dengan ayat. • Menentukan susunan ayat tersebut.

• Memisahkan bahagian subjek dan predikat dalam ayat. • Membina predikat ayat sahaja. • Menjelaskan susunan ayat tersebut.

• Mengambil beberapa buah auay daripada keratan akhbar. • Piskahkan bahagian subjek dan predikat. • Menghasilkan ayat yang lengkap. (sama ada dalam susunan biasa / songsang)

b. Penulisan: Merumuskan Gambar Tunggal

Fokus Kemah iran: Menulis

Mengemukakan soalan bertumpu yang sesuai untuk mendapatkan maklumat tersurat

Imbas kembali apa yang telah mereka pelajari mengenai rumusan.

Aktiviti berkumpulan untuk mencari isi tersurat dan tersirat.

• Perbincangan antara guru pelajar tentang isi-isi tersurat. • Bersoal jawab untuk

25

dalam gambar. Kemahiran Sampingan : Membaca Mendengar Bertutur Berfikir Mencerakin maklumat tersirat dalam gambar. Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Menulis rumusan berdasarkan gambar.

Perbincangan untuk mencari isi tersurat. Perbincangan antara guru pelajar dengan menggunakan kata tanya untuk mencari isi tersirat.

Pembentangan hasil perbincangan mengenai isi tersirat. Aktiviti bertulis – menulis rumusan yang lengkap.

menentukan isi tersirat dalam bahan yang diberikan. • Aktiviti bertulismembuat rumusan berdasarkan isi tersurat dan tersirat.

• Aktiviti berkumpulan untuk membuat rumusan yang lengkap.

25

A. Pemahaman: Teks laporan

Fokus Kemah iran: Membaca Memaham Kemahiran Sampingan : Bertutur Menulis

Mengutip isi-isi dan maklumat penting dalam teks. Memahami makna perkataan yang sukar dengan merujuk kamus. Perbincangan kandungan teks melalui soalan lisan teks dan soalan bercapah. Menjawab soalan pemahaman.

Mendengar rakaman sambil meneliti teks. • Membaca senyap untuk memahami teks. • Aktiviti kumpulan untuk mengutip isiisi penting dengan bantuan guru. • Memberikan teks laporan baru, pelajar main peranan secara bergilir. • Aktiviti menjawab kefahaman secara lisan.

• Membaca kuat teks dengan gaya dan intonasi yang betul. • Membaca senyap untuk memahami teks. • Aktiviti kumpulan untuk mengutip isi-isi penting. • Memberikan teks laporan baru, pelajar main peranan secara bergilir. • Aktiviti bertulis Menjawab soalan

• Membaca kuat teks dengan gaya dan intonasi yang betul. • Membaca senyap untuk memahami teks. • Aktiviti kumpulan untuk mengutip isi-isi penting. • Memberikan teks laporan baru, pelajar main peranan secara bergilir. • Aktiviti bertulis menjawab soalan

26

kefahaman. B. Pelajaran Jawi : Teks laporan Membaca dan Memahami Kemahiran Sampingan : Menulis Fokus Kemah iran: Membaca petikan Jawi mengikut ejaan dan sebutan yang betul Mengutip isi-isi dan maklumat penting dalam teks. Memahami makna perkataan yang sukar dengan merujuk kamus. Menjawab soalan pemahaman. • Membaca kuat teks pilihan dengan pembacaan yang baik. • Membaca kuat teks • Membaca senyap sambil memahami isi yang dikemukakan .

kefahaman. • Membaca kuat teks dengan gaya dan intonasi yang betul. • Membaca senyap untuk memahami teks. • Mencari makna perkataan dengan merujuk kamus. • Aktiviti bertulis. • Soalan kefahaman • Menulis ayat tulisan rumi kepada tulisan Jawi. • Mengambil beberapa buah ayat daripada kerat akhbar. • Memisahkan bahagian Subjek dan Predikat ayat. • Menghasilkan ayat yang lengkap (sama ada dalam susunan biasa/songsang)

• Membaca senyap

sambil memahami isi yang dikemukakan

• Berbincang

• Aktiviti Lisan: Mengenal pasti format penulisan teks laporansecara berpandu. • Aktiviti Bertulis: • Membuat latihan kefahaman • Memisahkan binaan ayat dan menentukan polapola ayat tersebut

berkumpulan: mengenal pasti format penulisan teks laporan.

• Aktiviti Bertulis: Latihan kefahaman. • Membina ayat dari teks

26

A. Tatabahasa : POLA AYAT DASAR I. Pola ayat dasar: • Frasa Nama + Frasa Nama • Frasa Nama + Frasa Kerja • Frasa Nama + Frasa Adjektif • Frasa Nama + Frasa Sendi Nama

Fokus Kemah iran: Pengetahuan Bahasa Kemahiran Sampingan : Mendengar Bertutur Membaca Menulis

Mengenal pasti binaan ayat. Membezakan polapola ayat dasar. Membina ayat mudah mengikut pola ayat dasar.

• Memisahkan bahagian subjek dan predikat dalam ayat • Melengkapkan ayat dengan frasa yang ditentukan.

27

B.Penulisan: karangan Laporan

Fokus Kemah iran: Menulis Kemahiran Sampingan : Mendengar Bertutur

• Membaca teks secara senyap (bahan cetak) yang disediakan oleh guru Menyusun isi-isi yang berkaitan mengikut keutamaan. dengan tajuk (bahan cetak boleh Menulis karangan diperolehi daripada mengikut format akhbar, majalah dll) laporan dengan tepat. • Perbincangan Menyatakan isi-isi penting tajuk yang diberikan. Mengedit hasil penulisan. ber kumpulanmencari isi-isi penting dan menyusunkan perenggan. • Aktiviti bertulis. mengisi tempat kosong dan menyusun perenggan

• •

Membaca teks secara senyap (akhbar, majalah dll) Mengenalpasti dan menamakan format karangan. Sumbang saran – menyatakan isi-isi penting. Melengkapkan peta minda untuk mencari pendahuluan, isi dan penutup . Aktiviti kumpulan menyusun isi-isi dan pembentang hasil perbincangan. Aktiviti bertulis.

Sumbang saran – menyatakan isi-isi penting. Melengkapkan peta minda dengan perkataaan yang sesuai untuk dijadikan pendahuluan, isi dan penutup. Aktiviti kumpulan menyusun isi-isi mengikut keutamaan dan pembentang hasil perbincangan. Aktiviti bertulis.

27

A.Lisan: Iklan

Fokus Kemah iran: Mendengar Bertutur Kemahiran Sampingan : Menulis

Mengetahui laras pengucapan iklan. Menyampaikan iklan dengan sebutan, intonasi, dan gaya pengucapan yang betul. Menyediakan iklan dengan kreatif.

• Mendengar rakaman pengucapan iklan. • Menjawab soalan yang dikemukakan guru. • Mencatat jawapan tersebut. • Menyampaikan iklan dalam kelas dengan gaya tersendiri.

• •

Mendengar rakaman pengucapan iklan. Mencatat isi iklan. Aktiviti main peranan menyampaikan iklan melalui pengelaman sendiri (didengar/ ditonton melalui media massa)

• •

Mendengar rakaman pengucapan iklan. Mengajuk pengucapan iklan yang didengar. Aktiviti kumpulan menyediakan iklan sesuatu (pilihan pelajar). Menyampaikan iklan kepada kelas. Aktiviti menyediakan iklan

• •

28

dengan kreatif untuk dipamerkan. (pelajar boleh menyediakan tugasan ini menggunakan komputer) B.Meringkaskan Karangan Teks – Deskriptif (Pilihan Guru) Fokus Kemah iran: Menulis Kemahiran Sampingan : Membaca Mendengar Bertutur Mengenal pasti isi-isi • Pelajar membaca • Pelajar membaca penting dalam teks petikan. petikan. laporan. • Aktiviti berkumpulan: • Pelajar Menyusun isi-isi pelajar mencari tema memberikan tema mengikut urutan dan menggariskan isipetikan. isi penting dengan Membina ayat bantuan guru. • Pelajar mencari berdasarkan isi-isi dan menggariskan penting. isi-isi penting. • Pelajar menyebut isiisi penting Mengedit hasil • Latihan menulis: ringkasan. meringkaskan • Latihan menulis: petikan- 70 patah meringkaskan perkataan petikan – 70 patah perkataan. Mengetahui • Menyenarikan • Menyenarikan pembentukan kata perkataan yang perkataan yang melalui proses berimbuhan daripada berimbuhan pengimbuhan. keratan akhbar dan daripada keratan menyatakan akhbar dan Mengenal pasti imbuhannya. menyatakan jenis-jenis imbuhan. imbuhannya. • Melengkapkan kata Mengetahui bentuk dasar dengan • Melengkapkan kata hasil proses imbuhan yang betul kata dasar dengan pengimbuhan. di dalam ayat. imbuhan yang (ada pilihan) betul di dalam Menggunakan petikan. imbuhan awalan (tiada pilihan) dalam ayat dengan tepat. • Berbincang dengan guru idea utama mengikut kefahaman pelajar. • Sumbang saran tentang isi-isi penting. • Aktiviti berpasangan menyampaikan isi-isi yang didapati. • Aktiviti menulis.

28

A. Tatabahasa : Pembentukan kata i. Imbuhan Awalan : (PeN-, PeR-, Pe-, Ke-, MeN-, TeR-, dan Se-)

Fokus Kemah iran: Pengetahuan Bahasa Kemahiran Sampingan : Mendengar Bertutur Membaca Menulis

• Menyenarikan perkataan yang berimbuhan daripada keratan akhbar dan menyatakan imbuhannya. • Melengkapkan kata dasar dengan imbuhan yang betul di dalam petikan.

29

B.Penulisan: Merumuskan : Graf

Fokus Kemah iran: Menulis Kemahiran Sampingan : Membaca Mendengar Bertutur Berfikir

Mengemukakan soalan bertumpu yang sesuai untuk mendapatkan maklumat tersurat dalam graf. Mencerakin maklumat tersirat daripada graf. Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Menulis rumusan berdasarkan graf.

Imbas kembali apa yang telah mereka pelajari mengenai rumusan. Perbincangan untuk mencari isi tersurat. Perbincangan antara guru pelajar dengan menggunakan kata tanya untuk mencari isi tersirat.

• •

Perbincangan antara guru pelajar untuk mencari isi tersurat dan tersirat. Pembentangan hasil perbincangan mengenai isi tersirat. Aktiviti bertulis – menulis rumusan yang lengkap.

• Perbincangan antara guru pelajar tentang isi-isi tersurat. • Bersoal jawab untuk menentukan isi tersirat dalam graf yang diberikan. • Aktiviti bertulismembuat rumusan berdasarkan isi tersurat dan tersirat.

• Aktiviti bertulis – menulis rumusan berdasarkan isi tersurat dan tersirat.

29

A.Pemahaman: Teks – Deskriptif (Pilihan Guru)

Fokus Kemah iran: Membaca Memaham Kemahiran Sampingan : Bertutur Menulis

Mengutip isi-isi dan maklumat penting dalam teks. Memahami makna perkataan yang sukar dengan merujuk kamus. Perbincangan kandungan teks melalui soalan lisan teks dan soalan bercapah. Menjawab soalan pemahaman.

• Membaca kuat teks dengan gaya dan intonasi yang betul. • Membaca senyap untuk memahami teks. • Mencari makna perkataan dengan bantuan kamus. • Menyenaraikan isi-isi penting dalam teks.

• Membaca kuat teks dengan gaya dan intonasi yang betul. • Membaca senyap untuk memahami teks. • Mencari makna perkataan tanpa kamus dengan bantuan guru. • Aktiviti bertulis. • Menjawab soalan

• Membaca kuat teks dengan gaya dan intonasi yang betul. • Membaca senyap untuk memahami teks. • Mencari makna perkataan tanpa kamus. • Aktiviti bertulis. • Menjawab soalan kefahaman.

30

kefahaman.

B. Tatabahasa : Pembentukan kata i. Imbuhan Akhiran : (-an, -kan, -i)

Fokus Kemah iran: Pengetahuan Bahasa Kemahiran Sampingan : Mendengar Bertutur Membaca Menulis

Mengetahui pembentukan kata melalui proses pengimbuhan. Mengenal pasti jenis-jenis imbuhan. Mengetahui bentuk kata hasil proses pengimbuhan. Menggunakan imbuhan akhiran dalam ayat dengan tepat.

• Menyenarikan perkataan yang berimbuhan daripada keratan akhbar dan menyatakan imbuhannya.

• Menyenarikan perkataan yang berimbuhan daripada keratan akhbar dan menyatakan imbuhannya.

• Menyenarikan perkataan yang berimbuhan daripada keratan akhbar dan menyatakan imbuhannya. • Melengkapkan kata dasar dengan imbuhan yang betul di dalam petikan.

• Melengkapkan kata

dasar dengan imbuhan yang betul di dalam ayat. (ada pilihan)

• Melengkapkan

kata dasar dengan imbuhan yang betul di dalam petikan. (tiada pilihan)

31

30

A. Puisi Puisi Lama Pantun • Definis i pantun • Fungsi Pantun • Ciriciri pantun • Bentuk pantun • Jenisjenisnya

Fokus Kemahiran: Pengetahuan Bahasa Kemahiran Sampingan : Mendengar Bertutur Menulis

Mengenal pasti ciriciri yang terdapat dalam puisi lama dan moden. Mengetahui kepentingan pantun bagi masyarakat Melayu. Mengetahui unsur ketertiban, keindahan, dan kehalusan bahasa serta unsur-unsur dalaman yang menyorot aspek kebudayaan, kemasyarakatan dan kemanusiaan. Mengetahui ciriciri, bentuk dan jenis pantun.

Mendengar rakaman pantun sambil meneliti teks pantun. Secara beramairamai mengajuk pembacaan pantun dengan irama. Aktiviti berkumpulan menyambung pantun sama ada dari segi pembayang atau maksud pantun.

Mendengar pembacaan pantun sama ada rakaman atau dibaca oleh guru. Beberapa orang pelajar mengajuk pembacaan pantun. Secara berkumpulan mencipta pantun untuk disampaikan di depan kelas. Wakil menyampaikan pantun yang dibuat.

Mendengar pembacaan pantun menerusi bahan rakaman. Mengajuk pembacaan pantun dengan irama. Secara berpasangan pelajar menyampaikan pembacaan pantun dengan berirama.

• Perbincangan- ciri• Mencipta pantun berdasarkan pembayang yang diberikan.

ciri dan jenis pantun.

• Aktiviti bertulis. • Pelajar menulis dan
menyusun rangka format surat kiriman rasmi secara berkumpulan. • Pelajar menulis rangka format surat kiriman rasmi. • Merangka peta minda.
• Berbincang untuk mengenal pasti format surat rasmi berdasarkan peta minda. Sumbang saran untuk mendapatkan isi-isi penting. Menyusun isi-isi penting mengikut keutamaan. Membentangkan hasil perbincangan. Aktiviti bertulis.

B. Surat Kiriman : SURAT RASMI Surat Aduan Kerosakan jalan raya di kawasan perumahan.

Fokus Kemah iran: Menulis Kemahiran Sampingan : Mendengar Bertutur

Mengetahui format penulisan surat rasmi. Melengkapkan peta minda format surat rasmi. Menyusun isi-isi penting . Menulis surat rasmi.

• Mencari dan menyusun pendahuluan, isi dan penutup • Latihan bertulis.

• Berbincang -

pendahuluan, isi dan penutup surat. Latihan bertulis.

• • •

32

31

A. Tatabahasa : Imbuhan Apitan : • PeN…-an, PeR-…an, PeR…-i, • MeN…-kan, MeN…-i, • di-…kan, di…-i, • beR…-an B.Penulisan: Karangan Dialog / Perbualan

Fokus Kemah iran: Pengetahuan Bahasa Kemahiran Sampingan : Mendengar Bertutur Membaca Menulis

Mengetahui pembentukan kata melalui proses pengimbuhan. Mengenal pasti jenis-jenis imbuhan. Mengetahui bentuk kata hasil proses pengimbuhan. Menggunakan imbuhan apitan dalam ayat dengan tepat.

• Menyenarikan perkataan yang berimbuhan daripada keratan akhbar dan menyatakan imbuhannya.

• Menyenaraikan

• Melengkapkan kata

perkataan yang berimbuhan daripada keratan akhbar dan menyatakan imbuhannya.

• Menyenaraikan perkataan yang menerima imbuhan yang terdapat dalam teks. • Memisahkan kata dasar daripada imbuhan. • Menentukan kata dasar dan golongan katanya. • Melengkapkan kata dasar dengan imbuhan apitan yang tepat. •

dasar dengan imbuhan yang betul di dalam ayat. (ada pilihan)

• Melengkapkan

kata dasar dengan imbuhan yang betul di dalam ayat. (tiada pilihan)

Fokus Kemah iran: Menulis Kemahiran Sampingan : Mendengar Bertutur

Menyatakan isi-isi penting tajuk yang diberikan. Menyusun isi-isi mengikut keutamaan. Menulis ayat berdasarkan perkataan yang diberikan. Menulis karangan mengikut format dialog/perbualan dengan tepat.

• Mendengar rakaman perbualan sambil menyemak teks yang disediakan oleh guru yang berkaitan dengan tajuk (bahan cetak boleh diperolehi daripada akhbar, majalah dll)

• mendengar dan memberikan respons secara lisan / bertulis tentang rakaman perbualan berkaitan dengan tajuk (akhbar, majalah dll) • Aktiviti berkumpulan untuk mencatat isi-isi penting.

Sumbang saran – menyatakan isi-isi penting. Melengkapkan peta minda dengan perkataan yang sesuai dijadikan pendahuluan, isi dan penutup. Aktiviti kumpulan menyusun isi-isi mengikut keutamaan dan pembentang hasil perbincangan. Aktiviti bertulis.

• Mencatat watak dan isi-isi perbualan bagi karangan yang hendak dibuat. • Aktiviti bertulis.

• Menyambung
karangan berdasarkan catatan isi. •

33

• Aktiviti bertulis

32

A. Puisi Puisi Lama Syair • • • • • Definisi syair Fungsi Syair Ciri-ciri syair Bentuk syair Jenisjenisnya

Fokus Kemah iran: Pengetahuan Bahasa Kemahiran Sampingan : Mendengar Bertutur Menulis

Mengenal pasti ciriciri yang terdapat dalam puisi lama dan moden. Mengetahui kepentingan syair bagi masyarakat Melayu. Mengetahui ciriciri, bentuk dan jenis syair.

Mendengar pembacaan syair menerusi bahan rakaman sambil meneliti teks. Secara beramairamai mengajuk pembacaan syair . Secara berkumpulan pelajar cuba memberikan makna beberapa perkataan dalam syair dengan merujuk kamus. Mencari beberapa contoh syair yang mudah

• Mendengar pembacaan syair menerusi bahan rakaman. • Beberapa orang pelajar mengjuk pembacaan syair. • Secara berkumpulan pelajar menyampaikan teks syair yang lain. • Mencari makna beberapa rangkap syair di dalam syair.

Mendengar pembacaan syair menerusi bahan rakaman. Mengajuk pembacaan syair. Secara berpasangan/ kumpulan pelajar menyampaikan pembacaan syair. Berbincang untuk mengetahui ciri, bentuk dan jenis syair.

• •

• Mencari makna
perkataan dan maksud syair.

• B. Penulisan: Merumuskan Iklan Menulis Kemahiran Sampingan : Membaca Mendengar Bertutur Berfikir Fokus Kemah iran: Mengemukakan soalan bertumpu yang sesuai untuk mendapatkan maklumat tersurat dalam iklan. Mencerakin maklumat tersirat daripada iklan. Menyusun maklumat mengikut • Perbincangan antara guru pelajar untuk mencari isi tersirat dengan menggunakan kata Tanya. Pembentangan hasil perbincangan.. • Perbincangan antara guru pelajar untuk mencari isi tersurat dan tersirat. Aktiviti bertulis menulis rumusan yang lengkap.

Aktiviti bertulis. • Aktiviti (Projek) – Menyediaka n iklan sesuatu mengikut pilihan pelajar. (Tugasan ini boleh disediakan menggunakan komputer)

• Perbincangan antara guru pelajar tentang isi-isi tersurat. • Bersoal jawab untuk menentukan isi tersirat dalam iklan yang diberikan.

• Aktiviti bertulis – menulis rumusan yang lengkap.

• Aktiviti bertulismembuat rumusan berdasarkan isi tersurat dan tersirat.

34

keutamaan. Menulis rumusan

33

B. Pelajaran Jawi Petikan Jawi (Pilihan guru)

Fokus Kemah iran: Membaca dan Memahami Kemahiran Sampingan : Menulis

Membaca petikan Jawi mengikut ejaan dan sebutan yang betul

Mengutip isi-isi dan maklumat penting • Membaca senyap dalam teks. sambil memahami isi dan idea yang terdapat Memahami makna dalam petikan perkataan yang berkenaan. sukar dengan merujuk kamus. • Aktiviti Lisan: Menghuraikan maksud Perbincangan perkataan yang dipetik kandungan teks mengikut kefahaman melalui soalan lisan sendiri. teks dan soalan bercapah. • Aktiviti Bertulis: Menjawab soalan pemahaman. Melakar bentuk kad undangan.

• Membaca kuat teks pilihan dengan sebutan, intonasi dan gaya pembacaan yang baik.

• Membaca kuat teks pilihan dengan sebutan, intonasi dan gaya pembacaan yang baik. • Membaca senyap sambil memahami isi dan idea yang terdapat dalam petikan berkenaan. • Aktiviti Lisan: Menghuraikan maksud perkataan yang dipetik mengikut kefahaman sendiri. • Aktiviti Bertulis: Melakar bentuk kad undangan. • Membaca kuat teks dengan gaya dan intonasi yang betul. • Membaca senyap untuk memahami teks. • Aktiviti bertulis iaitu menyediakan surat undangan (kad) dengan kreatif

Membaca kuat bahan fakta dengan sebutan, intonasi dan gaya pembacaan yang baik. Membaca senyap dan memahami isi dan idea yang terdapat dalam petikan. Aktiviti kumpulan: membuat rumusan isi-isi penting. Menjawab soalan pemahaman menggunakan bahasa yang gramatis.

B.Pemahaman: Teks - Surat Kiriman (Surat kepada keluarga)

Fokus Kemah iran: Membaca Memaham Kemahiran Sampingan : Bertutur Menulis

Mengutip isi-isi dan maklumat penting dalam teks. Memahami makna perkataan yang sukar dengan merujuk kamus. Perbincangan kandungan teks melalui soalan lisan teks dan soalan

• Membaca kuat teks dengan gaya dan intonasi yang betul. • Membaca senyap untuk memahami teks. • Aktiviti bertulis berdasrkan contohcontoh dan isi yang diberikan.

• Membaca kuat teks dengan gaya dan intonasi yang betul. • Membaca senyap untuk memahami teks. • Aktiviti kumpulan untuk mengutip isi-isi penting. • Aktiviti bertulis-

35

bercapah. Menjawab soalan pemahaman. Mengetahui pembentukan kata melalui proses pengimbuhan. Mengenal pasti jenis-jenis imbuhan. Mengetahui bentuk kata hasil proses pengimbuhan. Menggunakan imbuhan sisipan dalam ayat dengan tepat. Mengetahui format penulisan surat rasmi. Menyusun maklumat berdasarkan tujuan surat. Menulis surat permohonan kepada institusi berkenaan.

(menggunakan Komputer) • Menyenarikan perkataan yang berimbuhan daripada keratan akhbar dan menyatakan imbuhannya. •

34

A.Tatabahasa : Imbuhan Sisipan : (-el-, -em-, -er-)

Fokus Kemah iran: Pengetahuan Bahasa Kemahiran Sampingan : Mendengar Bertutur Membaca Menulis

Menyenarikan perkataan yang berimbuhan daripada keratan akhbar dan menyatakan imbuhannya.

menyediakan surat undangan (kad) dengan kreatif • Menyenarikan perkataan yang berimbuhan daripada keratan akhbar dan menyatakan imbuhannya. • Melengkapkan kata dasar dengan imbuhan yang betul di dalam petikan.

• Melengkapkan kata

dasar dengan imbuhan yang betul di dalam ayat. (ada pilihan)

• Melengkapkan

kata dasar dengan imbuhan yang betul di dalam ayat. (tiada pilihan)

B.Penulisan: Surat Kiriman SURAT RASMI -Membeli buku dari sebuah toko buku

Fokus Kemah iran: Menulis Kemahiran Sampingan : Mendengar Bertutur

• Pelajar menulis rangka format surat kiriman rasmi secara berkumpulan.

• Pelajar menulis rangka format surat kiriman rasmi secara berkumpulan.

• Berbincang dengan kawan untuk melengkapkan peta minda format surat. • Aktiviti berpasangan untuk membincangkan isiisi penting surat. • Menyusun isi mengikut keutamaan. • Menulis isi-isi menggunakan ayat yang gramatis. (Tugasan ini boleh disediakan dengan menggunakan

• Menyusun / menulis alamat pengirim dan • Merangka peta penerima dengan tepat. minda. • Mencari dan • Mencari dan menyusun menyusun pendahuluan, isi dan pendahuluan, isi penutup dengan dan penutup perkataan yang sesuai. dengan perkataan yang sesuai. • Membentangkan hasil perbincangan. • Membentangkan hasil perbincangan. • Latihan bertulis.

36

• Latihan bertulis.

komputer)

35

A. Tatabahasa : Kesalahan Bahasa • Ejaan • Penggunaan Kata • Struktur Ayat

Fokus Kemah iran: Pengetahuan Bahasa Kemahiran Sampingan :
Mendengar Bertutur Membaca Menulis

Mengenal pasti kesalahankesalahan yang terdapat dalam pembinaan ayat. Membetulkan kesalahan ayat.

• Membetulkan kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam ayat. (kesalahan tersebut digaris)

• Mengenalpasti /
membetulkan kesalahan yang terdapat dalam ayat.

Mengenalpasti / membetulkan kesalahan yang terdapat dalam satu ayat.

B. Penulisan: Karangan Keperihalan / Gambaran

Fokus Kemah iran: Menulis Kemahiran Sampingan: Mendengar Bertutur

Menyatakan isi-isi penting tajuk yang diberikan. Menyusun isi-isi mengikut keutamaan. Menulis karangan mengikut format fakta / keperihalan / gambaran dengan tepat.

menonton satu situasi atau gambaran tentang tajuk yang dipilih untuk dijadikan perbincangan

• Aktiviti kumpulan

menonton satu situasi atau gambaran tentang tajuk yang dipilih untuk dijadikan perbincangan mengemukakan soalan mudah untuk berkongsi maklumat dan pengalaman mencatat isi-isi penting hasil dari rakaman video yang disaksikan Memilih perkataaan yang

Sumbang saran – menyatakan isi-isi penting. Memilih perkataaan yang seseuai dijadikan pendahuluan, isi-isi dan penutup. Aktiviti kumpulan menyusun isi-isi mengikut keutamaan dan pembentang hasil perbincangan. Aktiviti bertulis.

menyusun beberapa perenggaan mengikut keutamaan hingga menjadi sebuah petikan karangan yang lengkap hasil perbincangan.

• Memilih perkataaan yang sesuai dijadikan pendahuluan, isi-isi dan penutup.

37

• Aktiviti bertulis. •

sesuai dijadikan pendahuluan, isiisi dan penutup Aktiviti bertulis

RINGKASAN SKIM KERJA BAHASA MELAYU TAHUN 7

38

LISAN
1.Memperkenalkan kepada rakan. diri

PEMAHAMAN 1.Teks deskriptif - Petikan Fakta – “Tokoh” 2. Teks - Cerpen 3. Temuramah / wawancara 4.Teks laporan 5.Teks – Deskriptif - (Pilihan Guru) 6.Teks - Surat Kiriman -(Surat kepada keluarga)

KARANGAN 1.Karangan Jenis Fakta -Tokoh Yang Diminati/Dikagumi 2.Penulisan: karangan Cereka -Menyambung cerita 3.Karangan Berita -Kemalangan jalan raya 4.Karangan Ucapan 5. karangan Laporan 6.Karangan Dialog / Perbualan 7.Karangan Keperihalan / Gambaran

SURAT KIRIMAN 1.SURAT TIDAK RASMI -Pengenalan Umum - Surat Keluarga 2.SURAT RASMI -Pengenalan Umum -Memohon Cuti Sekolah 3.SURAT TIDAK RASMI - Ucapan tahniah kepada sahabat 4.SURAT RASMI - Surat Aduan - Kerosakan jalan raya di kawasan perumahan. 5.SURAT RASMI -Membeli buku dari sebuah toko buku

2.Berita -Menyampai berita (di elevisyen) 3. Temuramah / Wawancara 4. Perbualan – Dua Sahabat 5. Iklan

PERIBAHASA - Rujuk Lampiran 1 1.Simpulan Bahasa 2. Perumpamaan 3.Perambahan Brunei 4. Pepatah / Kata-kata Hikmat 5.Bidalan

39

MERUMUS 1.Carta Pai -Pengenalan -Format / teknik merumus 2. Jadual 3.Rajah 4.Carta Palang 5.Gambar Tunggal 6.Graf 7.Iklan PELAJARAN JAWI 1.Petikan Jawi (Pilihan Guru) 2.Teks Berita 3.Teks ucapan 4.Teks laporan 5.Petikan Jawi (Pilihan guru)

TATABAHASA 1.GOLONGAN KATA - Kata Nama o KN Khas o KN Am o KN Terbitan 2.Kata Kerja o KK Transitif o KK Tak Transitif 3.Kata Adjektif o Kata Penguat 4.Kata Ganti o o o Nama KGN Diri KGN Tanya KGN Umum

PUISI 1.Pantun • Definisi pantun • Fungsi Pantun • Ciri-ciri pantun • Bentuk pantun • Jenis-jenisnya 2.Syair • • • • • Definisi syair Fungsi Syair Ciri-ciri syair Bentuk syair Jenis-jenisnya

MERINGKAS 1.Pengenalan -Format / teknik / syarat meringkas -Meringkaskan ayat-ayat panjang. 2.Teks – Deskriptif (Pilihan Guru) 3.Teks – Deskriptif (Pilihan Guru) 4.Teks – Deskriptif (Pilihan Guru) 5.Teks – Deskriptif (Pilihan Guru) 6.Teks – Deskriptif (Pilihan Guru) 7.Teks – Deskriptif (Pilihan Guru)

5.Kata Tugas - Perihal Kata oKata Sendi 6.Kata Tugas - Perihal Kata oKata Pemeri oKata Bantu oKata Nafi 7. Kata Tugas - Perihal Kata o Kata Seru o Kata Arah

8. Kata Tugas - Perihal Kata o Kata Bilangan o Kata Bilangan o Kata Bilangan o Kata Bilangan o Kata Bilangan

Tentu Tak tentu Tingkat Pecahan

40

o o

Kata Bilangan Himpunan Kata Bilangan Pisahan

9.Kata Hubung i. Kata Hubung Gabungan ii. Kata Hubung Pancangan o Relatif o Komplemen o Keterangan 10.Kata Hubung I. Kata Hubung Berpasangan 11. Penjodoh Bilangan 12. Kata Ganda o Kata Ganda Penuh o Kata Ganda Separa o Kata Ganda Berirama/Berentak 13.BINAAN AYAT -Subjek dan Predikat 14.POLA-POLA AYAT DASAR o Frasa Nama + Frasa Nama o Frasa Nama + Frasa Kerja o Frasa Nama + Frasa Adjektif o Frasa Nama + Frasa Sendi Nama 15. Pembentukan Kata o Imbuhan Awalan o Imbuhan Akhiran o Imbuhan Apitan o Imbuhan Sisipan

41

16. Kesalahan Ayat o Ejaan o Penggunaan Kata o Struktur Ayat

KOSONG

42

KOSONG

43

LAMPIRAN 1

SENARAI PERIBAHASA TAHUN 7
Minggu 4 Minggu 8 Minggu 12 Minggu 16 Minggu 20

44

Peribahasa : – Pengenalan Simpulan Bahasa 1. Ambil berat 2. Buta huruf 3. Cepat tangan 4. Harga mati 5. Kutu embun 6. Lipas kudung 7. Orang gaji 8. Pasar gelap 9. Rambang mata

Peribahasa : Perumpamaan 1. Bagai bertepuk sebelah tangan Bagai kerakap tumbuh di batu Bagai kucing dibawakan lidi Seperti aur dengan tebing Seperti bangsi buluh perindu Seperti cincin dengan permata Seperti ikan pulang ke lubuk Seperti sirih pulang ke gagang Seperti udang direbus

Peribahasa: Perambahan Brunei 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Ambuk tunggal Cakap ambur-ambur Di bibir-bibir mulut Guring limpang Jadi sasaban Kambang bulu Kikik sauk-sauk Macam bara pacah di tambak Otak ambuyat

Peribahasa : Pepatah 1. Ada batang mati, ada cendawan tumbuh. 2. Ada padi semua kerja jadi, ada beras semua kerja deras. 3. Air ditetak tidak akan putus 4. Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul 5. Cakap siang pandangpandang, cakap malam dengar-dengar 6. Kerbau dipegang pada talinya, manusia dipegang pada janjinya 7. Ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni 8. Makin murah makin menawar 9. Malam berselimut-kan embun, siang berlindung-kan awan 10. Nasi sudah menjadi bubur

Peribahasa : Bidalan 1.Adat periuk berkerak, adat lesung berbedak 2.Berani menjual, berani membeli 3.Berbilang dari esa, mengaji dari alif 4.Berfikir sebelum berkata, berunding sebelum dibuat 5.Biar berkelahi dahulu, jangan berkelahi kemudian 6.Biar mati anak, jangan mati adat Kata-kata Hikmat 1.Bahasa menunjukkan bangsa 2.Jangan pandang orang berkata, pandang apa dia kata 3.Masa itu emas 4.Bersatu teguh bercerai roboh

2.
3. 4. 5. 6. 7. 8.

9.

45

46