BULAN / MINGGU

TAJUK / ISI PELAJARAN A. Lisan : Fakta

KECEKAPAN / KEMAHIRAN Fokus Kemahiran: Mendengar Bertutur

HURAIAN PEMBELAJARAN Mengenali jenis sukan yang terdapat di Negara Brunei Darussalam.

‘MUST DO’  Aktiviti berkumpulan: meneliti gambar sukan (ms 44). Menceritakan kepada rakan tentang sukan yang dipilih.  Mencatat isi-isi penting yang dibincangkan oleh kumpulan ’should do’ dan ’could do’  Wakil kumpulan menceritakan tentang sukan yang digemari.

CADANGAN AKTIVITI ‘SHOULD DO’  Aktiviti berkumpulan: meneliti gambar sukan (ms 44).  Memilih satu atau dua sukan untuk dibincangkan  Menghuraikan cara sukan tersebut dimainkan.  Wakil dari kumpulan membentangkan isi yang dibincangkan.

CATATAN ‘COULD DO’  Aktiviti berkumpulan: meneliti gambar sukan (ms 44).  Menghuraikan cara sukan-sukan tersebut dimainkan.  Wakil dari kumpulan membentangkan isi yang dibincangkan.

1
4/1/10 9/1/10

Sukan (MS 44 – 45 ) _____________________ RUJUKAN: MB BM 2

kkkkkkkkkkikim Menyatakan aspek jenis sukan seperti jumlah
Kemahiran Sampingan : Menulis pemain, tempat permainan, waktu dan aspek kewangan. Membina ayat tanya untuk mengetahui maklumat tentang sukan. Kerja projek: membuat buku skrap yang bertajuk “Sukan Saya minati”

Fokus Kemahiran: B. Pemahaman: Teks: Fakta ‘Taklimat Mengenai Skim Penggalak Kecemerlangan Sukan’ (ms 46 – 47) ______________________ _ RUJUKAN: BM MB 2 Keratan akhbar Rakaman (jika ada) Kemahiran Sampingan : Menulis Mendengar Bertutur

Memahami isi-isi atau maklumat dalam teks. Menyusun mengikut ururtan. isi-isi

Membaca kuat bahan fakta dengan sebutan, intonasi dan gaya pembacaan yang baik. Membaca senyap untuk memahami isi / idea yang terdapat dalam petikan. Mencari maksud pekataan-perkataan sukar (merujuk kamus) Aktiviti membuat kefahaman. bertulis: latihan

Membaca kuat bahan fakta dengan sebutan, intonasi dan gaya pembacaan yang baik. Aktiviti kumpulan: membuat rumusan isi-isi penting. Membentangkan hasil aktiviti. Aktiviti membuat kefahaman bertulis: latihan

Membaca kuat bahan fakta dengan sebutan, intonasi dan gaya pembacaan yang baik. Aktiviti bertulis: Membina ayat menggunakan perkataan dari teks Menjawab soalan pemahaman menggunakan ayat yang gramatis.

Menakul isi tersurat dan tersirat yang terkandung dalam teks.

BULAN / MINGGU

TAJUK / ISI PELAJARAN A. Tatabahasa :

KECEKAPAN / KEMAHIRAN Fokus Kemahiran: Pengetahuan Bahasa Kemahiran Sampingan : Mendengar Bertutur Menulis

HURAIAN PEMBELAJARAN Mengenal pasti binaan ayat. Membezakan pola-pola ayat dasar. Membina ayat mudah mengikut pola ayat dasar.

2
11/1/10 16/1/10

Pola Ayat Dasar i. Pola ayat dasar:  Frasa nama + Frasa nama  Frasa nama + Frasa kerja  Frasa nama + Frasa adjektif  Frasa nama + Frasa sendi nama ______________________ RUJUKAN: BM MB 1 NBD

‘MUST DO’ Memisahkan binaan ayat (subjek & predikat) yang terdapat dalam teks. Menentukkan binaan ayat berdasarkan pola. Mengenal pasti kesalahan dalam binaan ayat. Melengkapkan binaan ayat.

CADANGAN AKTIVITI ‘SHOULD DO’ Melengkapkan binaan ayat (bahagian subjek atau predikat) Melengkapkan binaan ayat berdasarkan 4 pola ayat dasar. Mengenal pasti dan membetulkan kesalahan dalam binaan ayat. Mengketegorikan pola-pola ayat dasar.

CATATAN ‘COULD DO’ Menganalisa binaan ayat subjek dan predikat. Membina ayat yang terdiri daripada subjek dan predikat. Mengkategorikan pola ayat dasar. pola-

Membina ayat daripada 4 pola ayat dasar.

BM TB PMR (Malaysia) TATABAHASA (CD – Multimedia) Malaysia B. Penulisan: karangan Jenis Fakta ‘Kegunaan gula kepada manusia’ _____________________ RUJUKAN: -Gambar. keratan akhbar. Bantuan Studi Lengkap PMR Ceria Bahasa Malaysia Fokus Kemahiran: Menulis Kemahiran Sampingan : Mendengar Bertutur Menyatakan maklumat penting tentang gula dan kegunaannya. Membina ayat tanya yang berkaitan untuk mendapatkan maklumat topik berkenaan; o Asal gula o Nama lain bagi gula o Sedikit proses pembuatan gula o Kegunaan gula – kebaikan dan keburukannya. Menulis karangan ( 180 patah perkataan). Membaca teks secara senyap (bahan cetak boleh diperolehi daripada akhbar, majalah dll) Aktiviti berkumpulan: mengenal pasti dan mencatat isi-isi penting dari bahan cetak Menambah isi-isi penting pada rangka karangan yang disediakan oleh guru. Aktiviti bertulis. Aktiviti berkumpulan: mengenal pasti isi-isi penting yang berkaitan dengan tajuk daripada bahan-bahan cetak. Mencatat isi-isi penting daripada bahanbahan cetak. Menyusun isi-isi yang diperolehi kepada 3 bahagian; pendahuluan, isi dan penutup. Aktiviti bertulis. Aktiviti berkumpulan: perbincangan mengenai tajuk karangan. Mencatat isi-isi penting yang berkaitan dengan tajuk. Pembentangan pelajar secara berpasangan. Aktiviti bertulis

BULAN / MINGGU

TAJUK / ISI PELAJARAN A. Tatabahasa :

KECEKAPAN / KEMAHIRAN Fokus Kemahiran: Pengetahuan Bahasa Kemahiran Sampingan : Mendengar Bertutur Menulis

HURAIAN PEMBELAJARAN Mengenali frasa/ kata yang membina ayat. Memisahkan bahagian subjek dan predikat. Menulis lengkap. ayat yang

3
18/1/10 23/1/10

Binaan Ayat i.Subjek dan Predikat ______________________ RUJUKAN: BM MB 2 NBD BM TB PMR (Malaysia) TATABAHASA (CD – Multimedia) Malaysia

‘MUST DO’ Aktiviti berkumpulan: membaca petikan pendek. Meneliti dibaca. ayat yang subjek bertulis:

CADANGAN AKTIVITI ‘SHOULD DO’ Aktiviti berkumpulan: membaca petikan /rencana pendek Memisahkan bahagian subjek dan predikat berdasarkan ayat yang diberikan melalui teks aktiviti bertulis : Membina ayat dengan lengkap.

CATATAN ‘COULD DO’ Aktiviti berkumpulan: Meneliti susunan ayat yang trdapat dalam petikan yang diberikan. Mengenalpasti subjek dan predikat ayat Membina ayat dengan lengkap

Membezakan dan predikat Aktiviti Menyusun ayat

Fokus

Mengenal

pasti

idea

Aktiviti

berkumpulan:

Aktiviti berkumpulan:

Aktivti

berkumpulan:

Kemahiran: B. Penulisan: Menulis Meringkaskan karangan Teks Fakta: (Pilihan Guru) _____________________ RUJUKAN: BM MB 2 NBD Kemahiran Sampingan : Membaca Mendengar

utama/isi-isi penting. Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan membuat ringkasan. Membuat ringkasan.

Membaca (skimming) memahami idea.

pantas untuk keseluruhan

Membaca pantas (skimming) untuk memahami keseluruhan idea. Berbincang mencari menggariskan penting. untuk dan isi-isi

Membaca (skimming) memahami idea

pantas untuk keseluruhan

Berbincang untuk mencari dan menggariskan isi-isi penting. Kemudian menyusun isi-isi mengikut urutan. Menyemak jawapan ketika kumpulan ‘should do’ dan ‘could do’ membentangkan jawapan mereka. Aktiviti membuat ringkasan. bertulis: latihan

Sumbang saran untuk menyatakan idea utama/ isi-isi penting. Wakil kumpulan membentangkan hasil perbincangan. Aktivtit membuat ringkasan. bertulis: latihan

Mengolah maklumat secara koheran untuk tujuan membuat ringkasan. Wakil kumpulan membentangkan hal perbincanga Aktiviti membuat ringkasan. bertulis: latihan

BULAN / MINGGU

TAJUK / ISI PELAJARAN A. Peribahasa :

KECEKAPAN / KEMAHIRAN Fokus Kemahiran: Pengetahuan Bahasa Kemahiran Sampingan : Mendengar Bertutur Menulis

4
25/1/10 30/1/10

Simpulan Bahasa i. ii. iii. iv. v. vi. vii. Alas cakap Anak bulan Anak kapal Buah pena Iri hati Khabar angin Membabi buta

HURAIAN PEMBELAJARAN Mengetahui makna setiap perkataan yang digunakan dalam simpulan bahasa dengan merujuk kamus. Menghubungkaitkan makna perkataan dengan kehidupan manusia bagi mengenal makna simpulan bahasa sebenar. Mengetahui simpulan bahasa. makna

‘MUST DO’ Aktiviti berkumpulan (mencari makna perkataan melalui kamus). Aktiviti menulis. • pelajar sebuah bahasa memilih simpulan

CADANGAN AKTIVITI ‘SHOULD DO’ Melakar simpulan bahasa dalam bentuk lukisan untuk menggambarkan maknanya Membentangkan hasil lukisan pelajar Aktiviti menulis: • melengkapkan ayat dengan simpulan bahasa Pelajar membuat penanda buku

CATATAN ‘COULD DO’ Mengaitkan situasi kehidupan dengan simpulan bahasa. Pelajar memilih sebuah simpulan bahasa untuk dilakonkan. Aktiviti berkumpulan: menyediakan dialog dan melakonkan, menggambarkan situasi kehidupan berkaitan dengan simpulan bahasa. Makna simpulan bahasa hendaklah digambarkan dalam lakonan. Tugasan boleh disediakan menggunakan komputer.

pelajar membuat penanda buku.

RUJUKAN: BM MB 1 NBD Peribahasa Sekolah Menengah,

NBD lembaran teks

Aktiviti menulis. • Pelajar membuat penanda buku

B. Penulisan: Merumuskan Carta Pai i. Format / Teknik ii. Contoh rumusan – carta pai

Fokus Kemahiran: Menulis Kemahiran Sampingan : Membaca Mendengar Bertutur Berfikir

Memahami teknik merumus bahan grafik. Mengetahui cara/teknik mendapatkan isi tersurat yang terkandung dalam carta pai. Menulis daripada mengikut betul. rumusan carta pai format yang

Perbincangan untuk mencari isi tersurat daripada carta pai. Perbincangan antara guru dengan pelajar tentang isi-isi tersurat. Melengkapkan peta minda dengan perkataan yang sesuai untuk dijadikan pendahuluan, isi tersurat , isi tersirat dan penutup.

Mengenal tersirat.

pasti

isi

Perbincangan untuk mencari isi tersurat dan isi tersirat daripada carta pai. Mengenal pasti isi tersurat dan isi tersirat. Aktiviti kumpulan perbincangan dan pembentangan hasil perbincangan

Bersoal jawab untuk menentukan isi tersirat. Sumbang saran untuk menyatakan isi tersurat dan isi tersirat.

BULAN / MINGGU

TAJUK / ISI PELAJARAN A. Lisan: Berita

KECEKAPAN / KEMAHIRAN Fokus Kemahiran: Mendengar Bertutur Kemahiran Sampingan: Menulis

HURAIAN PEMBELAJARAN Mengetahui penulisan berita. format

‘MUST DO’ Main peranan penyampai berita (pembaca berita) dengan sebutan, intonasi dan gaya pembacaan yang tepat. Memberi penilaian terhadap mutu penyampaian. Melaporkan penilaian. hasil

CADANGAN AKTIVITI ‘SHOULD DO’ Main peranan penyampai berita (pembaca berita) dengan sebutan, intonasi dan gaya pembacaan yang tepat. Mendengar dan mencatat kandungan berita. Melaporkan penilaian. hasil

CATATAN ‘COULD DO’ Main peranan penyampai berita (pembaca berita) dengan sebutan, intonasi dan gaya pembacaan yang tepat. Mendengar dan mencatat kandungan berita. Memberi terhadap penyampaian. Melaporkan penilaian. penilaian mutu hasil

5
1/2/10 6/2/10

Penyampai berita di radio ______________________ RUJUKAN:  Rakaman warta berita radio.  Berita daripada keratan akhbar.

Menyampaikan berita dengan sebutan, intonasi dan gaya pengucapan yang betul. Mengetahui isi-isi penting dalam berita. Menyusun berita dengan ayat yang ringkas, padat dan tepat.

B. Penulisan: Surat Kiriman

Fokus

Mengetahui

format

Berbincang

untuk

Berbincang

untuk

Berbincang

untuk

Kemahiran: Surat Rasmi -Memohon Jawatan Kosong Menulis Kemahiran Sampingan: Mendengar Bertutur

penulisan surat rasmi. Melengkapkan peta minda format surat rasmi. Menyusun isi-isi penting berkaitan tajuk. Menulis surat rasmi.

mengenal pasti format surat rasmi berdasarkan peta minda. Sumbang saran untuk mendapatkan isi-isi penting. Menyusun penting keutamaan. isi-isi mengikut

mengenal pasti format surat rasmi berdasarkan peta minda. Sumbang saran untuk mendapatkan isi-isi penting. Membentangkan hasil perbincangan. Aktiviti bertulis.

mengenal pasti format surat rasmi berdasarkan peta minda. Sumbang saran untuk mendapatkan isi-isi penting. Aktiviti bertulis.

RUJUKAN:  BM MB 1 NBD

Membentangkan hasil perbincangan. Aktiviti bertulis.

BULAN / MINGGU

TAJUK / ISI PELAJARAN A. Tatabahasa :

KECEKAPAN / KEMAHIRAN Fokus Kemahiran: Pengetahuan Bahasa Kemahiran Sampingan : Mendengar Bertutur Menulis

HURAIAN PEMBELAJARAN Mengenali frasa/ kata yang membina ayat. Memisahkan bahagian subjek dan predikat dalam ayat. Mengenal pasti susunan ayat biasa dan songsang. Menulis lengkap. ayat yang

‘MUST DO’ Membaca teks daripada keratan akhbar/ majalah. (mengandungi satu perenggan) Meneliti dibaca. ayat yang

CADANGAN AKTIVITI ‘SHOULD DO’ Membaca teks daripada keratan akhbar/ majalah. (mengandungi satu perenggan Meneliti dan memecahkan ayat (subjek dan predikat) Meneliti susunan ayat (biasa dan songsang) Aktiviti bertulis: Menyatakan susunan ayat biasa atau ayat songsang.

CATATAN ‘COULD DO’ Membaca teks daripada keratan akhbar/ majalah. (mengandungi satu perenggan Meneliti dan memecahkan ayat (subjek dan predikat) Meneliti susunan ayat (biasa dan songsang) Aktiviti bertulis: Menyatakan susunan ayat biasa atau ayat songsang. Menukarkan ayat biasa kepada ayat songsang

6
8/2/10 13/2/10

Susunan Ayat i.Susunan biasa ii.Susunan songsang ______________________ RUJUKAN: BM MB 2 NBD BM TB PMR (Malaysia) TATABAHASA (CD – Multimedia) Malaysia

Aktiviti bertulis: menulis dan menyenaraikan ayatayat yang terkandung dalam bahan bacaan. Memecahkan ayat (subjek dan predikat) Meneliti susunan ayat (susunan biasa/songsang)

Latihan tambahan: menukarkan ayat biasa menjadi ayat songsang atau sebaliknya. B . Penulisan: Karangan Jenis Peribahasa Menulis Berdasarkan maksud peribahasa ’Seperti ketam mengajar anaknya berjalan betul’ cipta sebuah karangan berbentuk cereka karya anda sendiri. ______________________ RUJUKAN: BM MB 1 NBD keratan akhbar Kemahiran Sampingan : Mendengar Bertutur Fokus Kemahiran: Mengetahui format penulisan peribahasa berbentuk cereka yang betul. Mengenal pasti kunci bagi tajuk diberikan. kata yang Aktiviti kumpulan pelajar memilih suatu berita yang terdapat dalam surat khabar. Perbincangan kumpulan untuk mengenal pasti format penulisan berita. Menyusun maklumat/ isi berita berdasarkan tajuk mengikut urutan. Menyatakan hasil perbincangan atau berita yang hendak disampaikan kepada kelas. Aktiviti bertulis.

Menukarkan ayat biasa kepada ayat songsang atau sebaliknya.

atau sebaliknya.

Melengkapkan peta minda dengan perkataan yang sesuai untuk dijadikan pendahuluan, isi dan penutup. Aktiviti berpasangan: menyampaikan isi-isi yang didapati.

Perbincangan secara berkumpulan untuk menyusun maklumat/isi berdasarkan tajuk. Sumbang saran menyatakan maklumat penting berkenaan tajuk.

Menyusun isi cerita mengikut urutannya. Menulis berkenaan lengkap. karangan dengan

BULAN / MINGGU

TAJUK / ISI PELAJARAN A. Tatabahasa:

KECEKAPAN / KEMAHIRAN Fokus Kemahiran: Pengetahuan Bahasa Kemahiran Sampingan: Mendengar Bertutur Menulis

HURAIAN PEMBELAJARAN Mengenali jenis kata hubung yang membentuk ayat majmuk. Membezakan ayat tunggal dan ayat majmuk. Membina ayat majmuk menggunakan kata hubung. Atau Menyambung ayat mudah menjadi ayat majmuk menggunakan kata hubung. Menyatakan idea

‘MUST DO’ Menyenaraikan ayatayat yang terdapat dalam teks. Mengkategorikan ayat mengikut jenis. Cara berkumpulan menyambung ayat tunggal menjadi ayat majmuk. Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk.

CADANGAN AKTIVITI ‘SHOULD DO’ Menyenaraikan ayat tunggal yang terdapat dalam teks Mencari kata hubung yang digunakan. Mencari ayat majmuk dalam petikan Membina ayat tunggal dan ayat majmuk

CATATAN ‘COULD DO’ Menyenaraikan ayat tunggal dan ayat majmuk yang terdapat dalam teks Memisahkan majmuk menjadi tunggal. ayat ayat

7
15/2/10 20/2/10

AYAT TUNGGAL DAN AYAT MAJMUK

RUJUKAN: BM MB 1 NBD BM TB PMR (Malaysia) TATABAHASA (CD – Multimedia) Malaysia BM MB 1 NBD

Membina ayat tunggal dan ayat majmuk.

Fokus

Berbincang

dengan

memberikan

tema

Perbincangan

mencari

B. Penulisan: Meringkaskan Karangan Teks Deskriptif (Pilihan Guru)

Kemahiran: Menulis Kemahiran Sampingan: Membaca Mendengar

keseluruhan berita. Mengenali maklumat penting yang terkandung dalam teks berita. Menyusun isi-isi dalam bentuk ayat. Meringkaskan karangan berita yang panjang 70 patah perkataan.

guru untuk mendapatkan idea utama mengikut kefahaman murid. Sumbang saran tentang isi-isi penting. Aktiviti berpasangan menyampaikan isi-isi yang didapati. Aktiviti menulis: memberikan tema petikan/tajuk petikan Pelajar-pelajar diberikan /disediakan soalan-soalan kefahaman yang berkaitan dengan isi-isi penting. Aktiviti menulis: Membimbing pelajarpelajar membina ayat sendiri.

petikan/tajuk petikan sumbang saran tentang isi petikan. Meringkaskan ayat dari isi-isi penting yang diambil. Aktiviti menulis: latihan meringkas.

tema petikan Mencari utama/penting isi-isi

Meringkaskan ayat dari isi-isi penting yang diambil. Membina ayat sendiri dari isi-isi penting yang diperolehi. Aktiviti menulis: latihan meringkas.

RUJUKAN: BM MB 2 NBD keratan akhbar

BULAN / MINGGU

TAJUK / ISI PELAJARAN A. Peribahasa : Perumpamaan

KECEKAPAN / KEMAHIRAN Fokus Kemahiran: Pengetahuan Bahasa Kemahiran Sampingan: Mendengar Bertutur Menulis

8
22/2/10 27/2/10

-Bagai bulan di pagar bintang -Bagai kucing dengan panggang -Bagai kunyit dengan kapur Bagai lebah menghimpun madu -Bagai tanduk bersendikan gading -Bagai kaca terhempas ke batu -Bagai tikus jatuh ke beras -Bagai si buta kehilangan

HURAIAN PEMBELAJARAN Mengetahui kepentingan peumpamaan dalam masyarakat Melayu. teguran nasihat keindahan bahasa memahami makna perkataan yang dipilih dalam sesebuah perumpamaan. menghubungkaitkan situasi dengan makna perumpamaan.

‘MUST DO’ Mencari makna perkataan dalam kamus. Berbincang mengaitkan perkataan situasi. untuk makna dengan

CADANGAN AKTIVITI ‘SHOULD DO’ melakar lukisan tentang peribahasa yang diberi. Membentangkan hasil lakaran depan kelas. Aktiviti bertulis: Melengkapkan ayat dengan perumpamaan yang betul.

CATATAN ‘COULD DO’ Mengaitkan perumpamaan dengan situasi kehidupan Aktiviti kumpulan :Memberikan makna perumpamaan yang dilakonkan oleh kumpulan lain Aktiviti menulis membina ayat dari perumpamaan

Menyusun makna mengikut situasi yang difahami. Aktiviti bertulis:Melakar perumpama-an dalam bentuk lukisan untuk menggambarkan maknanya.

tongkat -Umpama minyak setitik, di laut sekalipun timbul juga RUJUKAN:  BM MB 2 NBD Peribahasa Sekolah Menengah, NBD

Memberi perumpamaan.

makna

Kerja Projek: Membuat penanda buku  lajar memilih perumpamaan dilukis.  Pe satu untuk

Tu gasan disediakan menggunakan komputer Perbincangan antara guru dan pelajar tentang isi-isi tersurat. Bersoal jawab untuk menentukan isi tersurat dalam carta aliran yang diberikan. Pelajar diberikan soalan-soalan yang berkaitan dengan isi tersurat, isi tersirat dan penutup. Perbincangan antara guru dan pelajar tentang isi-isi tersurat. Bersoal jawab untuk menentukan isi tersirat dalam carta aliran yang diberikan. Pelajar diberikan soalan-soalan yang berkaitan dengan isi tersurat, isi tersirat dan penutup. Perbincangan antara guru dan pelajar tentang isi-isi tersurat. Aktiviti bertulismembuat rumusan berdasarkan carta aliran.

B. Penulisan: Merumuskan karangan Carta aliran

Fokus Kemahiran: Menulis Kemahiran Sampingan: Membaca Mendengar Bertutur Berfikir

Mengemukakan soalan bertumpu yang sesuai untuk mendapatkan maklumat tersurat dalam carta aliran. Mencerakin maklumat tersirat dalam carta aliran. . Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Menulis rumusan carta aliran.

RUJUKAN: BM MB 2 NBD Merumuskan Karangan PMR KBSM (Mahir) PMR Model Karangan (Preston)  Lembaran bahan carta aliran.

BULAN / MINGGU

TAJUK / ISI PELAJARAN A. Lisan: Syarahan

KECEKAPAN / KEMAHIRAN Fokus Kemahiran: Mendengar Bertutur Kemahiran Sampingan: Menulis

HURAIAN PEMBELAJARAN Melafazkan syarahan dengan sebutan, intonasi dan gaya pengucapan yang tepat. Memberi maksud perkataan yang sukar dengan merujuk kamus. Menyusun idea atau isiisi syarahan yang didengar/dibaca.

‘MUST DO’ Mendengar syarahan. rakaman

CADANGAN AKTIVITI ‘SHOULD DO’ Membaca syarahan pilihan guru di dalam kelas secara bergilirgilir Mencatat isi syarahan yang disampaikan Membentangkan isi syarahan secara individu dalam kelas. Menulis semula

CATATAN ‘COULD DO’ Membaca syarahan pilihan guru di dalam kelas secara bergilir-gilir Mencatat isi syarahan yang disampaikan Membentangkan isi syarahan secara individu dalam kelas. Menulis semula syarahan dalam bentuk

9
1/3/10 6/3/10

______________________ RUJUKAN: BM MB 2

Mengajuk syarahan secara individu bergilirgilir. Berbincang dalam kumpulan untuk mengenal pasti idea/ isi syarahan. Menyampaikan hasil

perbincangan kelas.

kepada

syarahan dalam bentuk rumusan atau ringkasan. Membaca kuat teks dengan gaya dan intonasi yang betul. Membaca senyap untuk memahami teks. Aktiviti lisan untuk mengutip isi-isi penting. Aktivit bertulis : Menukar beberapa baris ayat tulisan rumi kepada tulisan Jawi.

rumusan atau ringkasan.

B. Pelajaran Jawi Teks Perbualan (Pilihan Guru)

Fokus Kemahiran: Membaca Memaham Kemahiran Sampingan: Menulis

Membaca teks mengikut ejaan sebutan yang betul.

Jawi dan

Membaca kuat dengan gaya intonasi yang betul.

teks dan

Membaca kuat teks dengan gaya dan intonasi yang betul. Membaca senyap untuk memahami teks. Aktiviti lisan untuk mengutip isi-isi penting. Aktivit bertulis : Membuat kefahaman latihan

Mengutip isi-isi dan maklumat penting dalam teks. Memahami makna perkataan yang sukar dengan merujuk kamus. Menyusun maklumat / isi peranggan demi perenggan. Menjawab pemahaman. soalan

Membaca senyap untuk memahami teks. Aktiviti lisan untuk mengutip isi-isi penting. Aktivit bertulis : -Menulis beberapa patah perkataan rumi kepada jawi atau sebaliknya.

BULAN / MINGGU

TAJUK / ISI PELAJARAN A.Tatabahasa:

KECEKAPAN / KEMAHIRAN Fokus Kemahiran: Pengetahuan Bahasa Kemahiran Sampingan : Mendengar Bertutur Menulis

HURAIAN PEMBELAJARAN Mengenali jenis kata hubung yang membentuk ayat majmuk gabungan. Membina ayat majmuk berdasarkan kata hubung. Menyambung ayat mudah menjadi ayat majmuk gabungan menggunakan kata hubung.

‘MUST DO’ Aktiviti berkumpulan meneliti kata hubung gabungan yang terdapat dalam ayat. Guru menerangkan kepada pelajar cara mengenali perbezaan ayat tunggal dan majmuk.

CADANGAN AKTIVITI ‘SHOULD DO’ Aktiviti berkumpulan meneliti kata hubung gabungan yang terdapat dalam ayat. Aktiviti mengasingkan dua atau beberapa ayat tunggal yang terdapat dalam ayat majmuk.

CATATAN ‘COULD DO’ Aktiviti berkumpulan meneliti kata hubung gabungan yang terdapat dalam ayat. Guru mengarahkan para pelajar untuk menggabungkan dan mengasingkan ayat majmuk kepada beberapa ayat tunggal.

10
8/3/10 13/3/10

AYAT TUNGGAL DAN AYAT MAJMUK [Ayat Majmuk Gabungan]

RUJUKAN : BM MB 1 NBD BM TB PMR (Malaysia)

TATABAHASA (CD – Multimedia) Malaysia. B.Penulisan: Karangan Jenis : Menulis Syarahan Cadangan tajuk: Selaku wakil kelas, kamu diminta menyampaikan syarahan bagi pertandingan syarahan antara kelas di sekolah kamu. Tajuk syarahan kamu, “Menyertai Kegiatan Kokurikulum boleh Membantu Pelajar Menjadi Lebih Kreatif”. Sediakan syarahan kamu selengkapnya. Kemahiran Sampingan : Mendengar Bertutur Fokus Kemahiran: Memahami format penulisan syarahan. Menyatakan isi-isi penting berkaitan dengan tajuk yang diberikan. Menyusun isi-isi mengikut keutamaan. Menulis karangan mengikut format syarahan dengan tepat Aktiviti berkumpulan membincangkan jensjenis Kokurikulum dan kebaikan menyertai Kokurikulum. Menceritakan kepada rakan tentang aktiviti Kokurikulum yang disertai di sekolah. Aktiviti berkumpulan membincangkan jensjenis Kokurikulum dan kebaikan menyertai Kokurikulum. Aktiviti berkumpulan menyenaraikan kebaikan yang diperolehi melalui aktiviti Kokurikulum menurut keutamaan. Aktiviti berkumpulan membincangkan jens-jenis Kokurikulum dan kebaikan menyertai Kokurikulum. Guru mengarahkan para pelajar membuat peta minda tentang isi-isi penting tajuk syarahan.

BULAN / MINGGU

TAJUK / ISI PELAJARAN A.Tatabahasa:

KECEKAPAN / KEMAHIRAN Fokus Kemahiran: Pengetahuan Bahasa Kemahiran Sampingan : Mendengar

HURAIAN PEMBELAJARAN Mengenali jenis kata hubung yang membentuk ayat majmuk. Membezakan ayat majmuk relatif, komplemen dan keterangan. Membina ayat majmuk berdasarkan kata hubung.

‘MUST DO’ Aktiviti berkumpulan menyambung ayat tunggal menjadi ayat majmuk dengan menggunakan kata hubungan pancangan. Aktiviti mengkategorikan jenisjenis ayat majmuk dengan meneliti kata

CADANGAN AKTIVITI ‘SHOULD DO’ Aktiviti berkumpulan menyambung ayat tunggal menjadi ayat majmuk dengan menggunakan kata hubungan pancangan. Aktiviti membina ayat majmuk pancangan sendiri iaitu dengan membubuh kata hubung

CATATAN ‘COULD DO’ Aktiviti berkumpulan menyambung ayat tunggal menjadi ayat majmuk dengan menggunakan kata hubungan pancangan. Menulis ayat-ayat tunggal dan kemudian membina dua atau beberapa ayat majmuk pancangan daripada ayat-

11

AYAT TUNGGAL DAN AYAT MAJMUK Ayat Majmuk Pancangan -Relatif -Komplemen -Keterangan

RUJUKAN : BM MB 1 NBD BM TB PMR (Malaysia) TATABAHASA (CD – Multimedia) Malaysia. B.Penulisan: Meringkaskan karangan Teks Deskriptif (Pilihan Guru)

Bertutur Menulis

Menyambung ayat mudah menjadi ayat majmuk menggunakan kata hubung.

hubung yang terdapat di dalamnya.

pancangan dalam ayatayat yang dibina.

ayat tunggal tadi dengan menggunakan kata hubung pancangan.

Fokus Kemahiran: Menulis Kemahiran Sampingan : Membaca Mendengar

Mengenali jenis kata hubung yang membentuk ayat majmuk. Membezakan ayat majmuk relatif, komplemen dan keterangan. Membina ayat majmuk berdasarkan kata hubung. Menyambung ayat mudah menjadi ayat majmuk menggunakan kata hubung.

Mengarahkan para pelajar membaca teks dengan senyap untuk memahami isi kandungan teks. Guru meneliti isi-isi kandungan teks berserta contoh dalam kehidupan harian membincangkan isi-isi sebelum membuat latihan meringkas dengan mengambil isi-isi penting.

Mengarahkan para pelajar membaca teks dengan senyap untuk memahami isi kandungan teks. Guru menerangkan isi kandungan teks dan mengarahkan para pelajar menggarap isi-isi penting daripada teks sebelum membuat latihan meringkas.

Mengarahkan para pelajar membaca teks dengan senyap untuk memahami isi kandungan teks. Para pelajar diarahkan menggarap isi-isi penting sebelum membuat latihan meringkas.

BULAN / MINGGU

TAJUK / ISI PELAJARAN A. Peribahasa :

KECEKAPAN / KEMAHIRAN Fokus Kemahiran: Pengetahuan Bahasa Kemahiran Sampingan : Mendengar Bertutur

HURAIAN PEMBELAJARAN Memahami makna perkataan Melayu Brunei dengan merujuk kamus. Mengetahui padanan kata Melayu Brunei dengan Bahas Melayu baku. Mengetahui kepentingan perambahan Brunei bagi bangsa Melayu dalam

‘MUST DO’ Mencari makna-makna perkataan Melayu Brunei dengan merujuk kamus. Perbincangan dalam kumpulan meramalkan makna Perambahan Brunei. Melengkapkan teks /

CADANGAN AKTIVITI ‘SHOULD DO’ Mencari maknamakna perkataan Melayu Brunei dengan merujuk kamus. Aktiviti berkumpulan membina ayat menggunakan Perambahan Brunei.

CATATAN ‘COULD DO’ Mencari makna-makna perkataan Melayu Brunei dengan merujuk kamus. Aktiviti berkumpulan membina ayat menggunakan Perambahan Brunei. Mencari Perambahan

12

Perambahan Brunei a. b. c. d. e. f. Angat-angat dingin Bakulat tangga Galak rasa Ikat mati Juling pencuri Karak wayang

g. h. i.

Pacah-pacah bigi Puah mata Lantak mati

Menulis

RUJUKAN : Peribahasa Sekolah Menengah, NBD.

kehidupan dan kebudayaan. Mengetahui makna perambahan Brunei. Kerja projek: mencipta kad  Pelajar memilih satu perambahan Brunei.  Tugasan ini boleh disediakan dengan menggunakan komputer. Mengemukakan soalan bertumpu yang sesuai untuk mendapatkan maklumat tersurat dalam rajah. Mencerakin maklumat tersirat dalam rajah. Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Menulis rumusan berdasarkan rajah.

ayat dengan Perambahan Brunei. Melakar Perambahan Brunei dalam bentuk grafik yang dapat menggambarkan maknanya.

Aktiviti berkumpulan memilih satu Permbahan Brunei untuk dilakonkan di hadapan kelas.

Brunei yang tersembunyi dalam teka silang kata.

B. Penulisan: Merumus Grafik Rajah

Fokus Kemahiran: Menulis Kemahiran Sampingan : Membaca Mendengar Bertutur Berfikir

Perbincangan antara guru dan pelajar tentang isi-isi tersurat. Bersoal jawab untuk menentukan isi tersirat. Aktiviti menulis rumusan berdasarkan isi tersurat dan tersirat.

Perbincangan antara guru dan pelajar tentang isi-isi tersurat. Aktiviti berkumpulan membincangkan isi tersirat. Aktiviti menulis rumusan berdasarkan isi tersurat dan tersirat.

Perbincangan antara guru dan pelajar tentang isi-isi tersurat. Aktiviti berkumpulan membincangkan isi tersirat. Aktiviti menulis rumusan berdasarkan isi tersurat dan tersirat.

Kerja Projek : Mencipta Grafik (bebas) •Pelajar memilih satu bahan grafik. •Tugasan ini boleh disediakan dengan menggunakan komputer.

RUJUKAN :  110 Contoh Soalan dan Jawapan Merumus PMR  PMR Rumusan Tingkatan 1,2,3 (Yakin)

BULAN / MINGGU

TAJUK / ISI PELAJARAN A.Lisan:

KECEKAPAN / KEMAHIRAN Fokus Kemahiran:

HURAIAN PEMBELAJARAN Melafazkan pantun dengan sebutan, intonasi dan gaya pengucapan yang menunjukkan penghayatan. Menyatakan perkataan. maksud

‘MUST DO’ Mendengar pembacaan pantun menerusi pita rakaman guru. Aktiviti berkumpulan / individu pelajar melafazkan pantun secara berirama.

CADANGAN AKTIVITI ‘SHOULD DO’ Mendengar pembacaan pantun menerusi pita rakaman guru. Aktiviti berkumpulan / individu pelajar melafazkan pantun secara berirama.

CATATAN ‘COULD DO’ Mendengar pembacaan pantun menerusi pita rakaman guru. Aktiviti berkumpulan / individu pelajar melafazkan pantun secara berirama. Aktiviti berkumpulan

13

Puisi : Pantun Mendengar Bertutur Kemahiran Sampingan :

Menulis

Menghuraikan pantun.

maksud

Aktiviti berkumpulan membincangkan maksud pantun. Menyampaikan hasil perbincangan kepada kelas.

mencipta pantun. Bersoal jawab untuk menentukan bentuk pantun. Aktiviti menulis bentuk pantun. Aktiviti menulis bentuk pantun berdasarkan perbincangan. Menyampaikan hasil kepada kelas.

Membina buku skrap. (kumpulan)  Pelajar mengutip pantun. karya  Tugasan ini disediakan dengan menarik menggunakan komputer. B. Pemahaman : Atur cara Sesuatu majlis Fokus Kemahiran: Membaca dan Memaham Kemahiran Sampingan : Menulis Membaca memahami program. dan kandungan

Membaca senyap atur cara majlis. Menyatakan maklumat yang terdapat dalam atur cara majlis. Menjawab soalan kefahaman.

Membaca senyap atur cara majlis. Aktiviti berkumpulan membincangkan format / susunan program atur cara sesuatu majlis Menjawab soalan kefahaman.

Membaca senyap atur cara majlis. Menjawab soaan kefahaman.

Kerja Projek: (Kumpulan)

RUJUKAN : Program sesuatu majlis. Teks atur cara majlis yang dikendalkan oleh sekolah

Mengenal pasti maklumat yang terkandung dalam atur cara majlis. Menjawab kemahaman. soalan

Menyediakan atur cara majlis “Penyampaian Hadiah Pelajar Cemerlang”. Tugasan ini boleh menggunakan komputer.

BULAN / MINGGU

TAJUK / ISI PELAJARAN A.Tatabahasa:

KECEKAPAN / KEMAHIRAN Fokus Kemahiran: Pengetahuan Bahasa Kemahiran

HURAIAN PEMBELAJARAN Mengenali jenis kata hubung yang membentuk ayat majmuk. Membina ayat majmuk menggunakan kata hubung.

‘MUST DO’ Aktiviti berkumpulanpelajar membina ayat tunggal berdasarkan contoh diberikan oleh guru. Secara berkumpulan

CADANGAN AKTIVITI ‘SHOULD DO’ Aktiviti berkumpulanpelajar membina ayat tunggal. Secara berkumpulan menyambung ayat tunggal menjadi ayat

CATATAN ‘COULD DO’ Aktiviti berkumpulanpelajar membina ayat tunggal. Secara berkumpulan menyambung ayat tunggal menjadi ayat majmuk.

14

AYAT TUNGGAL DAN AYAT MAJMUK Ayat Majmuk Campuran

Sampingan : RUJUKAN : BM MB 1 NBD  BM TB PMR (Malaysia) TATABAHASA (CD – Multimedia) Malaysia. Mendengar Bertutur Menulis Menyambung ayat mudah menjadi ayat majmuk menggunakan kata hubung.

menyambung ayat tunggal menjadi ayat majmuk. Aktiviti berkumpulan menyenaraikan ayat majmuk dalam teks. Menyampaikan hasil pencarian ayat majmuk. Aktiviti menulis ayat majmuk dan menukarkan ayat majmuk kepada ayat tunggal.

majmuk. Aktiviti berkumpulan menyenaraikan ayat majmuk dalam teks. Menyampaikan hasil pencarian ayat majmuk. Aktiviti menulis ayat majmuk dan menukarkan ayat majmuk kepada ayat tunggal. Pelajar mencari dan merakam cerita rakyat (Kerja Berkumpulan). Aktiviti mendengar rakaman cerita rakyat secara berkumpulan dan memahami ceritanya. Menulis semula cerita rakyat dalam rakaman. Menyusun semuala cerita rakyat. Melukis gambar atau mencari gambar dalam komputer yang bersesuaian dengan cerita rakyat. Menyampaikan hasil kerja kepada kelas. Aktiviti berkumpulan menyenaraikan ayat majmuk dalam teks. Menyampaikan hasil pencarian ayat majmuk. Aktiviti menulis ayat majmuk dan menukarkan ayat majmuk kepada ayat tunggal.

B.Penulisan: Karangan :

Fokus Kemahiran: Menulis

‘Cerita Rakyat’ Penilaian berdasarkan kreativiti, bahasa dan persembahan. Kemahiran Sampingan : Mendengar Bertutur

Menyusun cerita yang diketahui atau didengar secara lisan ke dalam bentuk tulisan. Menulis cerita menggunakan ayat yang gramatis. Mengolah bahasa lisan kepada bahasa penulisan.

Aktiviti mendengar rakaman cerita rakyat secara berkumpulan dan memahami ceritanya. Menulis semula cerita rakyat dalam rakaman. Menyusun semula cerita rakyat. Melukis gambar atau mencari gambar dalam komputer yang bersesuaian dengan cerita rakyat. Menyampaikan hasil kerja kepada kelas.

Pelajar mencari makna dan merakam cerita rakyat (kerja Berkumpulan) Aktiviti mendengar rakaman cerita rakyat secara berkumpulan dan memahami ceritanya. Menulis semula cerita rakyat dalam rakaman. Menyusun semula cerita rakyat. Melukis gambar atau mencari gambar dalam komputer yang bersesuaian dengan cerita rakyat. Menyampaikan hasil kerja kepada kelas. CATATAN ‘COULD DO’ Aktiviti berkumpulan mencari ayat penyata yang terdapat dalam teks. Membentangkan hasil daripada pencarian dan

BULAN / MINGGU

TAJUK / ISI PELAJARAN A. Tatabahasa :

KECEKAPAN / KEMAHIRAN Fokus Kemahiran: Pengetahuan Bahasa

HURAIAN PEMBELAJARAN Mengenali jenis-jenis ayat berdasarkan maksud. Membezakan ayat-ayat berdasarkan penanda.

‘MUST DO’ Aktiviti berkumpulan mencari ayat penyata yang terdapat dalam teks. Membentangkan hasil daripada pencarian dan

CADANGAN AKTIVITI ‘SHOULD DO’ Aktiviti berkumpulan mencari ayat penyata yang terdapat dalam teks. Membentangkan hasil

15

Jenis-Jenis Ayat i. Ayat Penyata ii .Ayat Tanya

Kemahiran Sampingan : RUJUKAN : BM MB 1 NBD -BM TB PMR (Malaysia) TATABAHASA (CD – Multimedia) Malaysia Mendengar Bertutur Menulis

Mengklasifikasikan ayat berdasarkan situasi. membina berdasarkan situasi. ayat

menulisnya di dalam buku. Aktiviti berkumpulan mencari ayat tanya yang erdapat dalam teks. Membentangkan hasil daripada pencarian dan menulisnya di dalam buku.

daripada pencarian dan menulisnya di dalam buku. Aktiviti berkumpulan mencari ayat tanya yang erdapat dalam teks.  Membentangkan hasil daripada pencarian dan menulisnya di dalam buku. Secara berkumpulan pelajar akan membina ayat penyata dan ayat tanya serta menyampaikan kepada kelas.

menulisnya di dalam buku. Aktiviti berkumpulan mencari ayat tanya yang erdapat dalam teks. Membentangkan hasil daripada pencarian dan menulisnya di dalam buku. Pelajar akan membina ayat penyata dan ayat tanya.

B.Penulisan: Meringkaskan Karangan

Fokus Kemahiran: Menulis

Menyatakan idea secara keseluruhan. Menyatakan penting yang dalam teks. isi-isi terdapat

Membaca secara senyap untuk memahami isi petikan. Berbincang untuk mengutip isi penting bagi setiap perenggan (secara berkumpulan). Membentangkan hasil perbincangan. Aktiviti menulis dengan menyusun semula isi penting dalam bentuk ayat.

Membaca secara senyap untuk memahami isi petikan. Berbincang untuk mengutip isi penting bagi setiap perenggan (secara berkumpulan). Membentangkan hasil perbincangan. Aktiviti menulis dengan menyusun semula isi penting dalam bentuk ayat.

Membaca secara senyap untuk memahami isi petikan. Berbincang untuk mengutip isi penting bagi setiap perenggan (secara berkumpulan). Membentangkan hasil perbincangan. Aktiviti menulis dengan menyusun semula isi penting dalam bentuk ayat.

Teks Deskriptif (Pilihan Guru)

Kemahiran Sampingan : Membaca Mendengar

Membina ayat berdasarkan isi-isi penting. Meringkaskan karangan.

BULAN / MINGGU

TAJUK / ISI PELAJARAN A.Peribahasa : Pepatah a. Adat bersendikan syarak,

KECEKAPAN / KEMAHIRAN Fokus Kemahiran: Pengetahuan Bahasa

HURAIAN PEMBELAJARAN Mengetahui makna perkataan sukar yang terdapat dalam pepatah. Meramalkan makna

‘MUST DO’ Aktiviti berkumpulan – meneliti gambar pepatah.

CADANGAN AKTIVITI ‘SHOULD DO’ Aktiviti berkumpulan – meneliti gambar pepatah. Aktiviti menulis di

CATATAN ‘COULD DO’ Aktiviti berkumpulan – membincangkan gambar pepatah. Aktiviti menulis dengan Kegiatan: Membuat penanda buku menggunakan

syarak bersendikan kitabullah b. Adat juara, ada kalah menang c. Adat tua menahan ragam d.Bulat air kerana pembentung, e.bulat manusia kerana muafakat f.Diam-diam ubi berisi, diam- diam besi berkarat g.Gajah mati, tulang setimbun h.Melentur buluh biarlah dari rebung i.Untung sabut timbul, untung batu tenggelam j.Biduk lalu, kiambang bertaut.

Kemahiran Sampingan : Mendengar Bertutur Menulis

pepatah dengan memadankan dengan situasi atau kehidupan. Mengetahui kepentingan pepatah bagi bangsa Melayu dalam kehidupan dan kebudayaan. Mengetahui pepatah. makna

papan tulis (memberi makna) dengan menggunakan gambar pepatah.

menjawap soalan-soaan latihan yang disediakan.

kad manila dan sebagainya.

16

RUJUKAN :  Peribahasa Sekolah Menengah, NBD. B. Penulisan: Merumuskan karangan : Menulis Jadual Kemahiran Sampingan : Membaca Mendengar Bertutur Berfikir Fokus Kemahiran: Mengemukakan soalan bertumpu yang sesuai untuk mendapatkan maklumat tersurat dalam jadual. Mencerakin maklumat tersirat daripada jadual. Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Menulis rumusan berdasarkan jadual. Aktiviti berkumpulan – bersama mencari isi-isi penting melalui jadual yang disediakan. Mengasingkan isi tersurat dan isi tersirat. Membuat latihan. Aktiviti berkumpulan – bersama mencari isiisi penting melalui jadual yang disediakan. Mengasingkan isi tersurat dan isi tersirat. Membuat latihan. Aktiviti individu – mencari isi-isi penting melalui jadual yang disediakan. Membuat latihan.

BULAN / MINGGU

TAJUK / ISI PELAJARAN A. Lisan : Laporan

KECEKAPAN / KEMAHIRAN Fokus Kemahiran: Mendengar

HURAIAN PEMBELAJARAN Menyampaikan laporan dengan sebutan, inonasi dan gaya pengucapan yang betul.

‘MUST DO’ Mendengar laporan yang dimainkan melalui rakaman pita/ video.

CADANGAN AKTIVITI ‘SHOULD DO’ Mendengar laporan yang dimainkan melalui rakaman pita/ video.

CATATAN ‘COULD DO’ Mendengar laporan yang dimainkan melalui rakaman pita/ video.

Bertutur RUJUKAN : Rakaman laporan yang disampaikan oleh pemberita. Teks laporan. Kemahiran Sampingan: Menulis Menyusun isi-isi penting laporan. Menulis laporan menggunakan bahasa yang betul.

Mencatat semua isi laporan. Menyusun isi laporan mengikut kepentingannya. Menulis semula isi laporan. Menyampaikan laporan kepada kelas dengan gaya tersendiri.

Mencatat semua isi laporan. Menyusun isi laporan mengikut kepentingannya. Menulis semula isi laporan. Menyampaikan laporan kepada kelas dengan gaya tersendiri. Membaca senyap petikan jawi yang disediakan. Membaca kuat petikan teks berita dengan sebutan, intonasi dan gaya pembacaan yang baik. Membuat latihan menukarkan satu perenggan petikan jawi ke rumi dan mengisi ruang kosong.

Mencatat semua isi laporan. Menulis semula isi laporan. Menyampaikan laporan kepada kelas dengan gaya tersendiri.

17

B. Pelajaran Jawi : Teks Berita (Pilihan Guru)

Fokus Kemahiran: Membaca Memaham Kemahiran Sampingan : Menulis

Membaca teks Jawi mengikut ejaan dan sebutan yang betul. Mengutip isi-isi dan maklumat penting dalam teks.  Memahami makna perkataan yang sukar dengan merujuk kamus.  Menyusun maklumat/ isi perenggan demi perenggan.  Menjawab soalan pemahaman.

Membaca senyap petikan jawi yang disediakan. Membaca kuat petikan teks berita dengan sebutan, intonasi dan gaya pembacaan yang baik. Membuat latihan mengisi ruang kosong dengan ejaan jawi.

Membaca senyap petikan jawi yang disediakan. Membaca kuat petikan teks berita dengan sebutan, intonasi dan gaya pembacaan yang baik. Membuat semua latihan menukarkan satu perenggan petikan jawi ke rumi dan mengisi ruang kosong.

RUJUKAN :  Keratan Akhbar

BULAN / MINGGU

TAJUK / ISI PELAJARAN A. Tatabahasa : Jenis-Jenis Ayat

KECEKAPAN / KEMAHIRAN Fokus Kemahiran:

HURAIAN PEMBELAJARAN Mengenali jenis-jenis ayat berdasarkan maksud.

‘MUST DO’ Meneliti jenis-jenis ayat yang terdapat dalam petikan.

CADANGAN AKTIVITI ‘SHOULD DO’ Meneliti jenis-jenis ayat yang terdapat dalam petikan.

CATATAN ‘COULD DO’ Meneliti jenis-jenis ayat yang terdapat dalam petikan.

i.Ayat Perintah dan jenisjenisnya ii.Ayat Seruan

Pengetahuan Bahasa Kemahiran Sampingan :

Membezakan ayat-ayat berdasarkan penanda. Mengetahui perbezaan jenis ayat perintah berdasarkan maksud. Mengklasifikasikan ayat berdasarkan situasi. Penggunaan kata perintah dan kata seru dalam pembinaan ayat. membina berdasarkan situasi. ayat

Aktiviti berkumpulan membina ayat berdasarkan gambar. Membentangkan ayat yang dibina berdasarkan gambar. Kumpulan lain memberi ulasan / pandangan terhadap ayat yang dibina.

Aktiviti berkumpulan membina ayat berdasarkan gambar. Membentangkan ayat yang dibina berdasarkan gambar. Kumpulan lain memberi ulasan / pandangan terhadap ayat yang dibina.

Aktiviti individu membina ayat berdasarkan gambar. Pelajar kumpulan ini memberi ulasan / pandangan terhadap ayat yang dibina oleh pelajar berkumpulan.

RUJUKAN : BM MB 1 NBD BM TB PMR (Malaysia) TATABAHASA (CD – Multimedia) Malaysia.

Mendengar Bertutur Menulis

18

B. Penulisan: Surat Kiriman : Surat Tidak Rasmi - Surat Kepada Keluarga ( Kamu sedang belajar di sebuah sekolah berasrama. Tulis sepucuk surat kepada ayah kamu dengan menyatakan bahawa kamu tidak dapat pulang semasa cuti penggal persekolahan dengan memberikan alasan-alasan yang munasabah ).

Fokus Kemahiran: Menulis Kemahiran Sampingan : Mendengar Bertutur

Mengetahui penulisan surat rasmi.

format tidak

Pelajar menulis rangka surat kiriman tidak rasmi secara berkumpulan. Pelajar menyusun isi-isi surat mengikut kepentingannya. Pelajar membuat latihan.

Pelajar menulis rangka surat kiriman tidak rasmi secara berpasangan. Pelajar menyusun isiisi surat mengikut kepentingannya. Pelajar membuat latihan.

Pelajar menuis rangka surat kiriman tidak rasmi secara individu. Pelajar membuat latihan.

Melengkapkan peta minda format surat tidak rasmi. Menyusun isi-isi penting berkaitan tajuk. Menulis rasmi. surat tidak

RUJUKAN : BM MB 2 NBD

BULAN / MINGGU

TAJUK / ISI PELAJARAN

KECEKAPAN / KEMAHIRAN

HURAIAN PEMBELAJARAN

‘MUST DO’

CADANGAN AKTIVITI ‘SHOULD DO’

CATATAN ‘COULD DO’

A. Tatabahasa : Ayat Aktif dan Ayat Pasif

Fokus Kemahiran: Pengetahuan Bahasa Kemahiran Sampingan : Mendengar Bertutur Menulis

Mengenali penanda Binaan ayat aktif dan ayat pasif. Membezakan ayat aktif dan ayat pasif Membina ayat aktif dan ayat pasif.

Membaca teks yang mengandungi ayat aktif dan pasif. Menyenaraikan ayat aktif dan ayat pasif Menukar ayat aktif kepada ayat apsif berdasarkan teknik yang diberikan. Membuat latihan menukar ayat aktif kepada ayat pasif atau sebaliknya.

Membaca teks yang mengandungi ayat aktif dan pasif. Menyenaraikan ayat aktif dan ayat pasif. Menukar ayat aktif kepada ayat apsif berdasarkan teknik yang diberikan. Membuat latihan menukar ayat aktif kepada ayat pasif atau sebaliknya.

Membaca teks yang mengandungi ayat aktif dan pasif. Menyenaraikan ayat aktif dan ayat pasif. Berbincang dengan guru untuk menentukan penanda ayat aktif dan ayat pasif . Menukar ayat aktif kepada ayat apsif berdasarkan teknik yang diberikan. Aktiviti berkumpulan Setiap kumpulan memberikan ulasan dan pembentangan terhadap hasil binaan ayat yang diberikan berdasarkan ayat aktif dan pasif.

RUJUKAN : BM MB 2 NBD BM TB PMR (Malaysia) TATABAHASA (CD – Multimedia) Malaysia.

19
B. Penulisan: Meringkas Karangan Menulis Teks: Diskriptif Kemahiran Sampingan : Membaca Mendengar Fokus Kemahiran: Menyatakan idea secara keseluruhan. Menyatakan penting yang dalam teks. isi-isi terdapat Berbincang untuk mengutip isi-isi penting. Mencatat isi-isi penting dalam kertas. Pelajar membentangkan hasil perbincangan. Pelajar membuat latihan dengan menyusun isi dalam bentuk ayat. Berbincang untuk mengutip isi penting. Mencatat isi-isi penting dalam kertas. Pelajar membentangkan hasil perbincangan. Pelajar membuat latihan dengan menyusun isi dalam bentuk ayat.

Mencatat isi-isi penting dan mencatatnya dalam kertas. Aktiviti berkumpulan Berbincang untuk mengutip isi penting. Wakil setiap kumpulan membentang terhadap isi yang dikutip dalam bentuk ayat.

Menyusun isi-isi penting berkaitan tajuk. Membina ayat berdasarkan isi-isi penting. Meringkas karangan

BULAN /

TAJUK /

KECEKAPAN /

HURAIAN

CADANGAN AKTIVITI

CATATAN

MINGGU

ISI PELAJARAN A. Peribahasa: Bidalan i.Berjagung-jagung dahulu,sementara menunggu padi masak. ii. Biar lambat asal selamat iii. Biar mati anak, jangan mati adat. iv. Daripada segenggam jadi segantang. v. Pagi tidak dibuang, senja tidak dikejar vi.Sesat di hujung jalan, balik ke pangkal jalan

KEMAHIRAN Fokus Kemahiran: Pengetahuan Bahasa Kemahiran Sampingan : Mendengar Bertutur Menulis

PEMBELAJARAN  Mengetahui makna perkataan yang sukar yang terdapat dalam bidalan. Memadankan bidalan dengan situasi kehidupan. Mengetahui makna setiap bidalan yang diberikan. Membina menggunakan yang sesuai. ayat bidalan

‘MUST DO’ . Mengetahui makna perkataan yang sukar yang terdapat dalam bidalan dengan merujuk kamus. Memadankan bidalan dengan situasi kehidupan. Berbincang dalam kumpulan untuk meramal makna bidalan. Aktiviti Individu Membina ayat dengan menggunakan bidalan. Melengkapkan teks ayat dengan bidalan.

‘SHOULD DO’  Mengetahui makna perkataan yang sukar yang terdapat dalam bidalan dengan merujuk kamus. Memadankan bidalan dengan situasi kehidupan. Berbincang dalam kumpulan untuk meramal makna bidalan. Aktiviti Individu Membina ayat dengan menggunakan bidalan. Melengkapkan teks ayat dengan bidalan.

‘COULD DO’  Mengetahui makna perkataan yang sukar yang terdapat dalam bidalan dengan merujuk kamus. Berbincang dalam kumpulan untuk meramal makna bidalan. Aktiviti berkumpulan Wakil setiap kumpulan membentangkan/ mengulas makna setiap bidalan yang diberikan. Melengkapkan teks ayat dengan bidalan. Kerja projek Melakar bidalan dalam bentuk lukisan untuk menggambarkan maknanya.

Latihan Pelajar melengkapkan teks ayat dengan bidalan.

20
B. Tatabahasa: Pembentukan kata Menulis i. Imbuhan Awalan: (PeN-, PeR-, Pe, Ke-, MeN-, TeR-, dan Se-) ii. Imbuhan Akhiran: (-an,-kan,-i) _________________________ RUJUKAN : BM MB 1 NBD BM TB PMR (Malaysia) Kemahiran Sampingan : Mendengar Bertutur Fokus Kemahiran: Mengetahui pembentukan kata melalui proses pengimbuhan. Mengenal pasti jenis imbuhan. jenis-

Menyenaraikan perkataan yang menerima imbuhan yang terdapat dalam teks. Menentukan kata dasar dan golongan katanya. Melengkapkan kata dasar dengan imbuhan awalan dan akhiran yang tepat.

Menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dalam ayat dengan tepat. Melengkap ayat menggunakan imbuhan.

Mengariskan perkataan yang menerima imbuhan yang terdapat dalam teks.  Pelajar mencatat setiap imbuhan yang diberikan dalam kertas. Melengkapkan teks dengan imbuhan awalan dan akhiran yang tepat.

Menyenaraikan perkataan yang menerima imbuhan yang terdapat dalam teks. Membina ayat dengan imbuhan atau akhiran yang tepat

BULAN / MINGGU

TAJUK ISI PELAJARAN A.Lisan: Perbualan Asean (Ms 188 – 190)

KECEKAPAN / KEMAHIRAN Fokus Kemahiran: Pengetahuan Bahasa Kemahiran Sampingan : Mendengar Bertutur Menulis

HURAIAN PEMBELAJARAN  mengetahui intonasi, nada dan gaya perbualan. Mengemukakan soalan dan jawapan dengan sebutan, intonasi nada dan gaya pengucapan yang tepat. Menyediakan soalan dan jawapan dengan ayat yang gramatis. .

‘MUST DO’ .Membaca teks perbualan. Mengajuk perbualan yang dilakukan oleh dua orang pelajar. Berlakon- dua sahabat berbual tentang hal ehwal semasa. Menyediakan soalan dan jawapan dengan ayat yang gramatis

CADANGAN AKTIVITI ‘SHOULD DO’  Membaca teks perbualan. Mengajuk perbualan yang dilakukan oleh dua orang pelajar. Berlakon- dua sahabat berbual tentang hal ehwal semasa. Menyediakan soalan dan jawapan dengan ayat yang gramatis.

CATATAN ‘COULD DO’  Membaca teks perbualan. Mengajuk perbualan yang dilakukan oleh dua orang pelajar. Berlakon- dua sahabat berbual tentang hal ehwal semasa. Aktiviti berkumpulan Komen daripada kumpulan terhadap penyampaian. Menyediakan soalan dan jawapan dengan ayat yang gramatis.

21

B, Pemahaman: Teks: perbualan

Fokus Kemahiran: Membaca dan memaham Kemahiran Sampingan: Menulis

Mengutip isi-isi maklumat penting dalam teks. Memahami makna perkataan yang sukar dengan merujuk kamus. Menyusun maklumat/ isi perenggan demi perenggan. Menjawab pemahaman. soalan

Membaca kuat teks dengan gaya dan intonasi yang betul. Membaca senyap untuk memahami teks. Aktiviti kumpulan untuk mengutip isi-isi penting. Menyenaraikan isi-isi penting dalam kertas. Aktiviti bertulis.

 Membaca kuat teks dengan gaya dan intonasi yang betul. Membaca senyap untuk memahami teks. Aktiviti kumpulan untuk mengutip isi-isi penting. Menyenaraikan isi-isi penting dalam kertas. Aktiviti bertulis.

 \Membaca kuat teks dengan gaya dan intonasi yang betul. Membaca senyap untuk memahami teks. Aktiviti kumpulan untuk mengutip isi-isi penting. Membentangkan isi penting yang dikutip. Aktiviti bertulis.

BULAN / MINGGU A.

TAJUK / ISI PELAJARAN Tatabahasa: Pembentukan kata

KECEKAPAN / KEMAHIRAN Fokus Kemahiran: Pengetahuan Bahasa Kemahiran Sampingan: Mendengar Bertutur Menulis

HURAIAN PEMBELAJARAN Mengetahui pembentukan kata melalui proses pengimbuhan. Mengenal pasti jenis imbuhan. jenis-

‘MUST DO’ Menyenaraikan perkataan yang menerima imbuhan yang terdapat dalam teks. Menentukan kata dasar dan golongan katanya. Melengkapkan kata dasar dengan imbuhan awalan dan akhiran yang tepat. Aktiviti bertulis

CADANGAN AKTIVITI ‘SHOULD DO’  Menyenaraikan perkataan yang menerima imbuhan yang terdapat dalam teks. Menentukan kata dasar dan golongan katanya. Melengkapkan kata dasar dengan imbuhan awalan dan akhiran yang tepat. Aktiviti bertulis

CATATAN ‘COULD DO’  Menyenaraikan perkataan yang menerima imbuhan yang terdapat dalam teks. Menentukan kata dasar dan golongan katanya. Melengkapkan kata dasar dengan imbuhan awalan dan akhiran yang tepat. Membina ayat menggunakan kata dasar yang berawalan dan akhiran yang tepat. Aktiviti bertulis

i.

Imbuhan Apitan: (PeN- an, PeR-, an PeR-i, MeN- -kan, MeN--i, di—kan, di- -i , dan beR--an

Mengetahui bentuk kata hasil proses pengimbuhan. Menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dalam ayat dengan tepat.

RUJUKAN BM MB 2 NBD BM TB PMR( Malaysia) TATABAHASA (CD Multimedia Malaysia)

22

B.Penulisan: Karangan Jenis Temuramah

Fokus Kemahiran: Menulis

 Menyatakan penting tajuk diberikan.

isi-isi yang

Sumbang saranmenyatakan isi-isi penting. Memilih perkataan yang patut dijadikan pendahuluan, isi-isi dan penutup. Menyusun isi-isi mengikut keutamaan . Aktiiviti bertulis

 Sumbang saranmenyatakan isi-isi penting. Memilih perkataan yang patut dijadikan pendahuluan, isi-isi dan penutup. Menyusun isi-isi mengikut keutamaan . Aktiiviti bertulis

 Sumbang saranmenyatakan isi-isi penting. Memilih perkataan yang patut dijadikan pendahuluan, isi-isi dan penutup. Menyenaraikan isi-isi penting dalam kertas. Aktiviti kumpulan menyusun isi-isi mengikut keutamaan dan pembentangan hasil perbincangan. Aktiiviti bertuliis

Cadangan Tajuk: Andaikan kamu seorang wartawan sebuah akhbar tempatan. Kamu diminta menemuramah seorang pelajar cemerlang dalam peperiksaan PMB. Sediakan teks temuramah (soalan dan jawapan kamu selengkapnya)

Kemahiran Sampingan: Mendengar Bertutur

Menyusun isi-isi mengikut keutamaan Menulis ayat berdasarkan perkataan yang diberikan. Menulis karangan mengikut format temubual dengan tepat.

RUJUKAN :  103 Karangan Pilihan UPSR

BULAN / MINGGU

TAJUK / ISI PELAJARAN A. Tatabahasa: Pembentukan Kata ii. Imbuhan Akhiran: ( -an, -kan, -i)

KECEKAPAN / KEMAHIRAN Fokus Kemahiran: Pengetahuan Bahasa Kemahiran Sampingan :

HURAIAN PEMBELAJARAN Mengetahui pembentukan kata melalui proses pengimbuhan. Mengenal pasti jenis imbuhan. jenis-

‘MUST DO’ .Menyenaraikan perkataan yang menerima imbuhan yang terdapat dalam teks. Menentukan kata dasar dan golongan katanya. Melengkapkan kata dasar dengan imbuhan awalan dan akhiran yang tepat. Aktiviti bertulis

CADANGAN AKTIVITI ‘SHOULD DO’  Menyenaraikan perkataan yang menerima imbuhan yang terdapat dalam teks. Menentukan kata dasar dan golongan katanya. Melengkapkan kata dasar dengan imbuhan awalan dan akhiran yang tepat. Aktiviti bertulis

CATATAN ‘COULD DO’  Menyenaraikan perkataan yang menerima imbuhan yang terdapat dalam teks. Menentukan kata dasar dan golongan katanya. Melengkapkan kata dasar dengan imbuhan awalan dan akhiran yang tepat. Membina ayat menggunakan kata dasar dengan imbuhan awalan dan akhiran yang tepat. Aktiviti bertulis.

RUJUKAN BM MB 2 NBD BM TB PMR (Malaysia) TATABAHASA (CD – Multimedia) Malaysia.

Mendengar Bertutur Menulis

Mengetahui bentuk kata hasil proses pengimbuhan. Menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dalam ayat dengan tepat. .

23

B.Penulisan: Meringkas Karangan

Fokus Kemahiran: Menulis

Mengenal pasti isi-isi/ maklumat yang terdapat dalam teks. Menyenaraikan penting. isi-isi

Teks Deskriptif (Pilihan Guru)

Membaca teks cara individu untuk mencari isi-isi penting. Mencatat isi-isi penting Membina ayat ayat berdasarkan isiisi penting. Menyusun isi-isi penting mengikut keutamaan, Aktiviti menulis meringkas karangan.

 Membaca teks cara individu untuk mencari isi-isi penting. Mencatat isi-isi penting Membina ayat berdasarkan isi-isi penting yang dikutip. Menyusun isi-isi penting mengikut keutamaan, Aktiviti menulis meringkas karangan.

 Membaca teks cara individu untuk mencari isiisi penting. Mencatat isi-isi penting Aktiviti kumpulan berbincang untuk menyusun isi-isi penting. Setiap kumpulan membentang hasil perbincangan. Aktiviti menulis meringkas karangan.

Kemahiran Sampingan: Mendengar Bertutur

RUJUKAN : BM MB 2 NBD

Menyusun isi penting dalam bentuk ayat. Menulis ringkasan

BULAN / MINGGU

TAJUK / ISI PELAJARAN A. Tatabahasa Ayat Aktif dan Ayat Pasif -Mengenali Ayat Aktif dan Ayat Pasif

KECEKAPAN / KEMAHIRAN Fokus Kemahiran: Pengetahuan Bahasa

HURAIAN PEMBELAJARAN  Mengenali penanda binaan ayat aktif dan ayat pasif. Membezakan ayat aktif dan ayat pasif. Membina ayat aktif dan ayat pasif. .

‘MUST DO’ .Membaca teks yang mengandungi ayat aktif dan pasif. Menyenaraikan ayat aktif dan ayat pasif. Berbincang dengan guru untuk menentukan penanda ayat aktif dan ayat pasif. Menukar ayat aktif kepada ayat pasif berdasarkan teknik yang diberikan. Membuat latihan menukar ayat aktif kepada ayat pasif atau sebaliknya.

CADANGAN AKTIVITI ‘SHOULD DO’ .Membaca teks yang mengandungi ayat aktif dan pasif. Menyenaraikan ayat aktif dan ayat pasif. Berbincang dengan guru untuk menentukan penanda ayat aktif dan ayat pasif. Menukar ayat aktif kepada ayat pasif berdasarkan teknik yang diberikan. Membuat latihan menukar ayat aktif kepada ayat pasif atau sebaliknya.

CATATAN ‘COULD DO’ Membaca teks yang mengandungi ayat aktif dan pasif. Menyenaraikan ayat aktif dan ayat pasif. Berbincang dengan guru untuk menentukan penanda ayat aktif dan ayat pasif. Menukar ayat aktif kepada ayat pasif berdasarkan teknik yang diberikan. Membina ayat aktif dan ayat pasif secara individu. Membuat latihan menukar ayat aktif kepada ayat pasif atau sebaliknya. Perbincangan antara guru dan pelajar tentang isi-isi tersurat. Bersoal jawab untuk menentukan isi tersirat dalam gambar yang diberikan. Menyusun isi-isi yang diperolehi mengikut keutamaan. Aktiviti bertulis-menulis rumusan berdasarkan isi tersurat dan tersirat.

24

Kemahiran Sampingan: _________________________ RUJUKAN BM MB 2 NBD BM TB PMR (Malaysia) TATABAHASA (CD – Multimedia) Malaysia. Mendengar Bertutur Menulis

B.

Penulisan Merumus karangan

Fokus Kemahiran: Menulis

Gambar Tunggal Kemahiran Sampingan: Membaca Mendengar Bertutur Berfikir

Mengemukakan soalan untuk mendapatkan maklumat tersurat dalam gambar. Mencerakin maklumat tersirat dalam gambar. Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Menulis rumusan berdasarkan gambar.

Perbincangan antara guru dan pelajar tentang isi-isi tersurat. Bersoal jawab untuk menentukan isi tersirat dalam gambar yang diberikan. Aktiviti bertulismenulis rumusan berdasarkan isi tersurat dan tersirat.

Perbincangan antara guru dan pelajar tentang isi-isi tersurat. Bersoal jawab untuk menentukan isi tersirat dalam gambar yang diberikan. Aktiviti bertulismenulis rumusan berdasarkan isi tersurat dan tersirat.

RUJUKAN : BM MB 2 NBD

BULAN / MINGGU A.

TAJUK / ISI PELAJARAN Lisan: Cerita

KECEKAPAN / KEMAHIRAN Fokus Kemahiran: Mendengar Bertutur Kemahiran Sampingan: Menulis

HURAIAN PEMBELAJARAN Mengetahui dan memahami maksud nilainilai murni. Mengutip dan menumpukan semua nilainilai murni dan pengajaran yang terdapat dalam petikan. Menggunakannya dalam penulisan ayat yang gramatis. .

‘MUST DO’ .Aktiviti kumpulan dengan meneliti petikan cerita sambil berbincang. Menulis beberapa nilai murni dan pengajaran hasil perbincangan bersama. Semua pelajar mencatat fakta-fakta tersebut dalam buku masing-masing.

CADANGAN AKTIVITI ‘SHOULD DO’  Aktiviti kumpulan dengan meneliti petikan cerita sambil berbincang. Menulis beberapa nilai murni dan pengajaran hasil perbincangan bersama. Semua pelajar mencatat fakta-fakta tersebut dalam buku masing-masing.

CATATAN ‘COULD DO’  Aktiviti kumpulan dengan meneliti petikan cerita sambil berbincang. Menulis beberapa nilai murni dan pengajaran hasil perbincangan bersama. Pembentangan fakta oleh wakil setiap kumpulan pelajar. Semua pelajar mencatat fakta-fakta tersebut dalam buku masing-masing.  Membaca kuat teks dengan gaya dan intonasi yang betul. Membaca senyap untuk memahami teks. Aktiviti bertulis Menukar 1 perenggan teks rumi kepada tulisan jawi. Menulis beberapa patah perkataan rumi kepeda jawi atau sebaliknya.

B.

Pelajaran jawi Teks Bebas (Pilihan Guru)

Fokus Kemahiran: Memaham Kemahiran Sampingan:

Membaca teks mengikut ejaan sebutan yang betul.

jawi dan

25

Membaca kuat teks dengan gaya dan intonasi yang betul. Membaca senyap untuk memahami teks. Aktiviti bertulis Menukar 1 perenggan teks rumi kepada tulisan jawi. Menulis beberapa patah perkataan rumi kepeda jawi atau sebaliknya.

 Membaca kuat teks dengan gaya dan intonasi yang betul. Membaca senyap untuk memahami teks. Aktiviti bertulis Menukar 1 perenggan teks rumi kepada tulisan jawi. Menulis beberapa patah perkataan rumi kepeda jawi atau sebaliknya.

Mengutip isi-isi penting dan maklumat penting dalam teks. Memahami makna perkataan yang sukar dengan merujuk kamus. Menyusun maklumat/ isi peranggan demi perenggan. Menjawab pemahaman soalan

RUJUKAN : BM MB 2 NBD

Menulis

BULAN / MINGGU

TAJUK / ISI PELAJARAN A. Tatabahasa Imbuhan Sisipan:  -el=em-er_________________________ RUJUKAN BM MB 1 NBD BM TB PMR (Malaysia) TATABAHASA (CD – Multimedia) Malaysia.

KECEKAPAN / KEMAHIRAN Fokus Kemahiran: Pengetahuan Bahasa Kemahiran Sampingan: Mendengar Bertutur Menulis

HURAIAN PEMBELAJARAN Mengetahui pembentukan kata melalui proses pengimbuhan. Mengenal pasti jenis imbuhan. jenis-

‘MUST DO’ .Menyenaraikan perkataan yang menerima imbuhan yang terdapat dalam teks. Memisahkan kata dasar daripada imbuhan. Menentukan kata dasar dan golongan katanya. Melengkapkan kata dasar dengan imbuhan apitan yang tepat.

CADANGAN AKTIVITI ‘SHOULD DO’  Menyenaraikan perkataan yang menerima imbuhan yang terdapat dalam teks. Memisahkan kata dasar daripada imbuhan. Menentukan kata dasar dan golongan katanya. Melengkapkan kata dasar dengan imbuhan apitan yang tepat.

CATATAN ‘COULD DO’  Menyenaraikan perkataan yang menerima imbuhan yang terdapat dalam teks. Memisahkan kata dasar daripada imbuhan. Menentukan kata dasar dan golongan katanya. Melengkapkan kata dasar dengan imbuhan apitan yang tepat. Aktiviti bertulis: Membina ayat menggunakan imbuhan apitan. Sumbang saranmenyatakan maklumat penting yang terdapat dalam iklan. Melengkapkan peta minda dengan perkataan yang sesuai untuk dijadikan pendahuluan, isi dan penutup. Aktiviti kumpulan menyusun isi-isi mengikut keutamaan dan pembentangan hasil perbincangan. Aktiviti bertulis.

26

Mengetahui bentuk kata hasil proses pengimbuhan. Menggunakan imbuhan apitan dalam ayat dengan tepat. .

B. Penulisan: karangan Jenis Pendapat

Fokus Kemahiran: Menulis

Menyatakan maklumat penting yang terdapat dalam sesebuah iklan. Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Menulis karangan.

Cadangan tajuk: Beri pendapat kamu, sejauh mana iklan dapat melariskan barangan atau perkhidmatan. Kemahiran Sampingan: Mendengar Bertutur

Sumbang saranmenyatakan maklumat penting yang terdapat dalam iklan. Melengkapkan peta minda dengan perkataan yang sesuai untuk dijadikan pendahuluan, isi dan penutup. Aktiviti kumpulan menyusun isi-isi mengikut keutamaan dan pembentangan hasil perbincangan.

Sumbang saranmenyatakan maklumat penting yang terdapat dalam iklan. Melengkapkan peta minda dengan perkataan yang sesuai untuk dijadikan pendahuluan, isi dan penutup. Aktiviti kumpulan menyusun isi-isi mengikut keutamaan dan pembentangan hasil perbincangan. Aktiviti bertulis.

Aktiviti bertulis.

BULAN / MINGGU

TAJUK / ISI PELAJARAN A. Tatabahasa Cakap Ajuk dan Cakap Pindah i. Pengenalan ii. Penanda penukaran iii.Teknik menukarkan Cakap Ajuk kepada Cakap Pindah atau sebaliknya.

KECEKAPAN / KEMAHIRAN Fokus Kemahiran: Pengetahuan Bahasa

HURAIAN PEMBELAJARAN  Mengenali penanda cakap ajuk dan cakap pindah.  Mengetahui teknik penukaran cakap ajuk kepada cakap pindah.  Menukar cakap ajuk kepada cakap pindah atau sebaliknya.

‘MUST DO’  Berbincang dengan guru untuk menentukan perbezaan cakap ajuk dan cakap pindah.  Menanda perkataan yang perlu diubah semasa menukarkan cakap ajuk kepada cakap pindah.  Membina ayat menggunakan cakap ajuk dan cakap pindah dengan tepat.  Aktiviti bertulis.

CADANGAN AKTIVITI ‘SHOULD DO’  Berbincang dengan guru untuk menentukan perbezaan cakap ajuk dan cakap pindah.  Menanda perkataan yang perlu diubah semasa menukarkan cakap ajuk kepada cakap pindah.  Membina ayat menggunakan cakap ajuk dan cakap pindah dengan tepat  Aktiviti bertulis.

CATATAN ‘COULD DO’  Berbincang dengan guru untuk menentukan perbezaan cakap ajuk dan cakap pindah.  Menanda perkataan yang perlu diubah semasa menukarkan cakap ajuk kepada cakap pindah.  Membina ayat menggunakan cakap ajuk dan cakap pindah dengan tepat.  Aktiviti berkumpulan menukarkan cakap ajuk kepada cakap pindah atau sebaliknya.  Aktiviti bertulis.

27

Kemahiran Sampingan: _________________________ RUJUKAN: BM MB 1 NBD BM TB PMR (Malaysia) TATABAHASA (CD – Multimedia) Malaysia. Mendengar Bertutur Menulis

B. Penulisan: Meringkaskan Karangan

Fokus Kemahiran: Menulis

 Mengenal pasti isi-isi penting dalam teks pendapat.  Menyusun isi-isi mengikut urutan.  Membina ayat berdasarkan isi-isi penting.

Teks Deskriptif (Pilihan Guru)

 Berbincang dengan guru idea utama mengikut kefahaman murid.  Sumbang saran tentang isi-isi penting.  Menyenaraikan dan menyusun isiisi penting dalam bentuk ayat.  Ativiti bertulis.

 Berbincang dengan guru idea utama mengikut kefahaman murid.  Sumbang saran tentang isi-isi penting.  Menyenaraikan dan menyusun isi-isi penting dalam bentuk ayat.  Aktiviti bertulis.

 Berbincang dengan guru idea utama mengikut kefahaman murid.  Sumbang saran tentang isi-isi penting.  Aktiviti individu menyampaikan isi-isi penting yang didapati.  Menyenaraikan dan menyusun isi-isi penting dalam bentuk ayat.

Kemahiran Sampingan: Mendengar Bertutur

RUJUKAN:  220 Contoh Karangan KBSR  Bahasa Malaysia PMR  Sukses Lengkap Terkini PMR

 Aktiviti bertulis.

BULAN / MINGGU

TAJUK / ISI PELAJARAN A. Puisi Lama

KECEKAPAN / KEMAHIRAN Fokus Kemahiran: Pengetahuan Bahasa Fokus Sampingan: Mendengar Bertutur Menulis

HURAIAN PEMBELAJARAN  Mengenal pasti ciri-ciri yang terdapat dalam puisi lama dan moden.  Mengetahui kepentingan syair bagi masyarakat Melayu.  Mengetahui ciri-ciri, bentuk dan jenis syair.

‘MUST DO’  Mendengar pembacaan syair menerusi bahan rakaman.  Mengajuk pembacaan syair dengan irama.  Secara berpasangan/ kumpulan pelajar menyampaikan pembacaan syair dengan berirama.  Berbincang dengan guru untuk mengetahui fungsi, ciri, bentuk, dan jenis syair.  Aktiviti bertulis.

CADANGAN AKTIVITI ‘SHOULD DO’  Mendengar pembacaan syair menerusi bahan rakaman.  Menyenaraikan perkataan/ rangkai kata yang sukar difahami.  Menjelaskan perbezaan puisi lama dan baru melalui perbincangan.  Aktiviti bertulis.

CATATAN ‘COULD DO’  Mendengar pembacaan syair menerusi bahan rakaman.  Sumbang saran dengan mengongsikan pendapat akan kepentingan syair sebagai puisi lama yang perlu perlu dikekalkan hingga kini.  Meneka dan berkongsi pendapat tentang maksud yang tersirat melalui rangkaikata yang sukar difahami.  Aktivit bertulis.

28

Syair • • • • • Atau

Definisi syair Fungsi syair Ciri-ciri syair Bentuk syair Jenis-jenisnya

Seloka • Definisi seloka • Fungsi seloka • Ciri-ciri seloka • Bentuk seloka • Jenis-jenisnya ______________________ RUJUKAN:  BM MB 1 NBD B. Penulisan: Merumuskan Karangan

Fokus Kemahiran: Menulis

Iklan ______________________ RUJUKAN:  Keratan akhbar  Rakaman (jika ada)

Fokus Sampingan: Membaca Mendengar Bertutur Berfikir

 Mengemukakan soalan bertumpu yang sesuai untuk mendapatkan maklumat tersurat dalam iklan. Mencerakin maklumat tersirat iklan. Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Menulis rumusan berdasarkan iklan.

 Perbincangan antara guru dan pelajar tentang isi-isi tersurat.  Perbincangan antara guru dan pelajar tentang isi tersirat. vPerbincangan dalam merangka peta minda sebagai rujukan dalam aktiviti bertulis nanti.  Melengkapkan peta minda mengikut susunan daripada pendahuluan, isi tersurat & tersirat dan

 Bersoal jawab untuk menentukan isi tersurat dalam iklan yang diberikan.  Perbincangan antara guru dan pelajar tentang isi tersirat.  Merangka kandungan rumusan mengikut susunan isi-isi rumusan.  Aktiviti bertulis.

 Perbincangan untuk mencari isi tersurat daripada iklan.  Mengenal pasti isi tersirat.  Aktiviti berkumpulan; menghuraikan kandungan iklan berpandukan isi tersurat dan isi tersirat yang diperolehi.  Aktiviti bertulis.

penutup.  Aktiviti bertulis.

BULAN / MINGGU

TAJUK / ISI PELAJARAN A. Penulisan: Karangan

KECEKAPAN / KEMAHIRAN Fokus Kemahiran: Menulis

HURAIAN PEMBELAJARAN  Mengetahui format penulisan karangan jenis perbincangan.  Menyusun maklumat mengikut keutamaan  Menulis karangan  Mengedit hasil penulisan.

‘MUST DO’  Membaca teks yang berkaitan dengan tajuk secara senyap.  Aktiviti berkumpulan: membincangkan kandungan carta dan punca.  Aktiviti berkumpulan: menyusun isi-isi mengikut keutamaan hasil perbincangan.  Mencatat hasil perbincangan sebagai bahan rujukan.  Menambah isi-isi sampingan dalam rangka karangan.  Aktiviti bertulis.

CADANGAN AKTIVITI ‘SHOULD DO’  Aktiviti berkumpulan: memerhatikan carta keputusan peperiksaan.  Aktiviti berkumpulan: menyenaraikan puncapunca kemerosostan akademik pelajar berkenaan.  Menyusun isi-isi mengikut keutamaan hasil perbincangan.  Merangka karangan dengan berpandukan hasil perbincangan.  Aktiviti bertulis.

CATATAN ‘COULD DO’  Perbincangan antara guru dan pelajar dalam merangka karangan terutama isi karangan.  Mencatat isi-isi penting hasil dari perbincangan sebelumnya.  Aktiviti berpasangan; membincang dan membentang hasil perbincangan.  Aktiviti bertulis.

29

Jenis Perbincangan Cadangan tajuk: Masalah kemerosotan pencapaian akademik pelajar berpunca daripada pengaruhpengaruh yang kurang sihat. Bincangkan. __________________________ _ RUJUKAN:  Karangan Terbaik PMR (Mahir)  Keratan akhbar  Carta keputusan peperiksaan pelajar-pelajar yang terpilih. Fokus Sampingan: Mendengar Bertutur

B. Pemahaman: Teks cerpen (pilihan guru) __________________________ _ RUJUKAN:

Fokus Kemahiran: Membaca Memahami Fokus Sampingan: Menulis

 Mengutip isi-isi dan maklumat penting dalam teks.  Memahami makna perkataan yang sukar dengan merujuk kamus.  Menyusun maklumat/ isi perenggan demi perenggan.  Menjawab soalan pemahaman.

 Membaca kuat teks dengan gaya dan intonasi yang betul.  Membaca senyap untuk memahami teks.  Perbincangan antara guru dan pelajar terhadap beberapa perkataan.  Aktiviti berkumpulan: menghuraikan dan membina ayat bagi

 Membaca kuat teks dengan gaya dan intonasi yang betul.  Membaca senyap untuk memahami teks.  Aktiviti berkumpulan: membincangkan kandungan teks dan membentangkannya mengikut kefahaman.  Perbincangan antara guru dan pelajar terhadap

 Membaca kuat teks dengan gaya dan intonasi yang betul.  Aktiviti berpasangan: menghuraikan kefahaman terhadap teks.  Membentangkan kefahaman teks perenggan demi perenggan.  Menghurai dan

 Cerepn-cerpen yang pernah dikeluarkan di dalam majalah Mekar/ Juara Pelajar

perkataan yang telah dibincangkan.  Aktiviti kumpulan untuk mengutip isi-isi penting.  Aktiviti bertulis. BULAN / MINGGU TAJUK / ISI PELAJARAN A. Tatabahasa KECEKAPAN / KEMAHIRAN Fokus Kemahiran: Pengetahuan Bahasa Fokus Sampingan: Mendengar Bertutur Menulis HURAIAN PEMBELAJARAN  Mengenali jenis-jenis kata pangkal ayat.  Mengenali semua jenis kata penanda wacana.  Mengetahui fungsi setiap kata penanda wacana.  Membina ayat majmuk dengan menggunakan kata penanda wacana.

beberapa perkataan.  Menghuraikan makna perkataan mengikut kefahaman.  Aktiviti bertulis. CADANGAN AKTIVITI ‘SHOULD DO’  Membaca, menggarisi dan menyenaraikan kata pangkal ayat yang terdapat dalam ayat.  Aktiviti bertulis dengan melengkapkan ayat-ayat dengan penanda wacana.  Projek – Membuat penanda buku.  Aktiviti bertulis.

membina beberapa perkataan di dalam teks.  Aktiviti bertulis.

CATATAN ‘COULD DO’  Menyambung beberapa ayat menggunakan kata penanda wacana.  Aktiviti bertulis dengan melengkapkan ayat-ayat yang mengandungi penanda wacana.  Projek – Membuat penanda buku.  Aktiviti bertulis.

‘MUST DO’  Membaca petikan/ teks dengan nada serta intonasi yang betul.  Menyenaraikan 10 perkataan penanda wacana melalui petikan/ teks.  Mengumpul kata penanda wacana kemudian menyenaraikannya mengikut fungsi penanda wacana.  Membina dua contoh ayat majmuk mengguna-kan kata penanda wacana yang diajarkan.  Projek – Membuat Penanda buku.  Aktiviti bertulis

30

Penanda Wacana ______________________ _ RUJUKAN:  BM MB 1 NBD  BM TB PMR (Malaysia)  TATABAHASA (CD – Multimedia) Malaysia

B. Surat Kiriman Surat Rasmi

Fokus Kemahiran: Menulis

 Mengetahui format penulisan surat rasmi.  Melengkapkan peta minda format surat rasmi.  Menyusun isi-isi penting berkaitan tajuk.  Menulis surat rasmi.

 Memahami kehendak tajuk surat rasmi melalui perbincangan.  Berbincang untuk mengenal pasti format penting surat rasmi berdasarkan peta minda.  Sumbang saran

 Memahami kehendak tajuk surat melalui perbincangan.  Membina ayat berpandukan isi-isi penting yang telah terkumpul.  Menyenaraikan tujuan dan kepentingan acara

 Memahami kehendak tajuk surat melalui perbincangan.  Menyusun isi-isi penting mengikut keutamaan.  Membina ayat lengkap bagi isi-isi penting yang telah dibincangkan

Surat Permohonan (Permohonan meminjam dewan untuk kegunaan bengkel pembacaan syair)

Fokus Sampingan: Mendengar Bertutur

______________________ _ RUJUKAN:  BM MB 1 NBD

untuk mendapatkan isiisi penting.  Membaca isi kandungan surat rasmi dengan nada suara dan intonasi yang jelas.  Aktiviti bertulis. KECEKAPAN / KEMAHIRAN Fokus Kemahiran: Pengetahuan Bahasa Fokus Sampingan: Mendengar Bertutur Menulis HURAIAN PEMBELAJARAN  Mengenali proses penerbitan kata melalui proses pemajmukan.  Membezakan cara penulisan kata majmuk.  Mengenali jenis kata majmuk yang berfungsi sebagai rangkai kata bebas, istilah dan kiasan.  Menggunakan kata majmuk dalam ayat dengan tepat.

yang akan dilangsungkan.  Menyusun rangka karangan yang mengikut urutan yang betul.  Aktiviti bertulis CADANGAN AKTIVITI ‘SHOULD DO’  Menyenaraikan dan menulis contoh kata majmuk yang dieja secara terpisah atau bergabung.  Membentuk kata terbitan menerusi proses pemajmukan.  Aktiviti bertulis

bersama.  Memastikan dan menyemak format surat kiriman serta isi-isi penting seperti yang telah dibincangkan.  Aktiviti bertulis. CATATAN ‘COULD DO’  Menggaris/ menandakan kata majmuk yang terdapat dalam petikan/ teks kemudian mengkategorikannya mengikut jenis serta fungsi kata majmuk.  Membina dan menulis ayat lengkap bagi setiap jenis/ fungsi pemajmukan yang dipelajari.  Memasukkan jenis kata majmuk yang sesuai dalam ayat yang diberikan.  Aktiviti bertulis.

BULAN / MINGGU

TAJUK / ISI PELAJARAN A. Tatabahasa

31

Pemajmukan Kata (Kata Majmuki)

‘MUST DO’  Menyenaraikan kata majmuk yang terdapat dalam ayat/ teks/ petikan.  Aktiviti berpasangan iaitu mengkategorikan kata majmuk mengikut jenisnya.  Membentuk kata terbitan menerusi proses pemajmuk-an.  Aktiviti bertulis

i. Proses pemajmukan kata ii. Cara penulisan kata
majmuk

iii.

Jenis kata majmuk:

• •

Rangkai Istilah Kiasan

kata bebas khusus • RUJUKAN:  BM MB 1 NBD  BM TB PMR (Malaysia)  TATABAHASA (CD – Multimedia Malaysia) B. Puisi Lama Syair • • • • • Atau Definisi syair Fungsi syair Ciri-ciri syair Bentuk syair Jenis-jenisnya

Fokus Kemahiran: Pengetahuan Bahasa Fokus Sampingan: Mendengar

 Mengenal pasti ciriciri yang terdapat dalam puisi lama dan moden.  Mengetahui kepentingan syair bagi masyarakat Melayu.  Mengetahui ciri-ciri, bentuk dan jenis syair.

 Mendengar pembacaan syair menerusi bahan rakaman.  Mengajuk pembacaan syair dengan irama.  Secara berpasangan/ kumpulan pelajar menyampaikan pem-

 Mendengar pembacaan syair menerusi bahan rakaman.  Menyenaraikan perkataan/ rangkai kata yang sukar difahami.  Menjelaskan per-

 Mendengar pembacaan syair menerusi bahan rakaman.  Sumbang saran dengan mengongsikan pendapat akan kepentingan syair sebagai puisi lama yang perlu dikekalkan hingga kini.

Seloka • Definisi seloka • Fungsi seloka • Ciri-ciri seloka • Bentuk seloka • Jenis-jenisnya __________________________ _ RUJUKAN:  BM MB 1 NBD

Bertutur Menulis

bacaan syair dengan berirama.  Berbincang dengan guru untuk mengetahui fungsi, ciri, bentuk, dan jenis syair.  Aktiviti bertulis.

bezaan puisi lama dan baru melalui perbincangan.  Aktiviti bertulis.

 Meneka dan berkongsi pendapat tentang maksud yang tersirat melalui rangkaikata yang sukar difahami.  Aktivit bertulis.

BULAN / MINGGU

TAJUK / ISI PELAJARAN A. Tatabahasa:

KECEKAPAN / KEMAHIRAN Fokus Kemahiran: Pengetahuan Bahasa Kemahiran Sampingan: Mendengar Bertutur Menulis

HURAIAN PEMBELAJARAN  Mengenali jenis-jenis kata ganda.  Membezakan kata ganda berdasarkan bentuk.  Mengetahui cara-cara penggandaan.  Menggunakan kata ganda dalam ayat dengan tepat.

‘MUST DO’  Menyenaraikan kata ganda yang terdapat dalam ayat/ teks.  Aktiviti berpasangan mengkategorikan kata ganda mengikut jenisnya.  Menggandakan perkataan meng-ikut jenisnya.

CADANGAN AKTIVITI ‘SHOULD DO’  Menyenaraikan kata ganda yang terdapat dalam ayat/ teks.  Aktiviti berpasangan mengkategorikan kata ganda mengikut jenisnya.  Mencipta kata ganda daripada perkataan dasar yang diberi.

CATATAN ‘COULD DO’  Menggariskan kata ganda yang terdapat dalam ayat/ teks.  Secara individu, mengkategorikan kata ganda mengikut jenisnya.  Membina ayat daripada kata ganda yang diberi.  Mencipta kata ganda daripada perkataan dasar yang diberi.

32

Penggandaan i. Kata ganda penuh ii. Kata ganda separa iii. Kata ganda berentak (ms 102 – 104) __________________________ _ RUJUKAN:  BM MB 2  BM TB PMR  Tatabahasa (CD Multimedia) Malaysia B. Penulisan: Merumuskan karangan Menulis Peta/ Pelan __________________________ _ RUJUKAN: Kemahiran Sampingan: Membaca Mendengar Fokus Kemahiran:

 Memahami teknik merumus bahan grafik.  Mengetahui cara/ teknik mendapatkan isi tersurat yang terkandung dalam peta/ pelan.  Menulis rumusan daripada bahan grafik tersebut mengikut format

 Perbincangan antara guru dan pelajar tentang isi-isi tersurat daripada peta/ pelan.  Melengkapkan peta minda dengan perkataan yang sesuai untuk dijadikan pendahuluan, isi tersurat, isi tersirat dan

 Mengenal pasti antara isi tersurat dan isi tersirat yang terdapat dalam peta/ pelan.  Bersoal jawab untuk menentukan isi-isi tersirat.  Sumbang saran

 Perbincangan untuk mencari isi tersurat daripada peta/ pelan.  Mengenal pasti isi tersirat daripada peta/ pelan.  Aktiviti kumpulan: perbincangan dan pembentangan hasil

 BM MB 2  Terlengkap dan Terbaik 400 Contoh Merumus/ Meringkas Karangan PMR (Malaysia)

Bertutur Berfikir

yang betul.

penutup.

untuk menyatakan isi tersurat dan isi tersirat.

perbincangan.

BULAN / MINGGU

TAJUK / ISI PELAJARAN A. Puisi-Puisi Lama:

KECEKAPAN / KEMAHIRAN Fokus Kemahiran: Pengetahuan Bahasa

HURAIAN PEMBELAJARAN  Mengenal pasti ciriciri yang terdapat dalam puisi lama.  Mengetahui kepentingan pantun bagi masyarakat Melayu.  Mengetahui unsur ketertiban, keindahan, dan kehalusan bahasa serta unsur-unsur dalam yang menyorot aspek kebudayaan, kemasyarakatan dan kemanusiaan.  Mengetahui ciri-ciri, bentuk dan jenis pantun.

‘MUST DO’  Mendengar pembacaan pantun menerusi bahan rakaman.  Secara berpasangan pelajar menyampaikan pembacaan pantun dengan berirama.  Perbincangan dengan guru untuk mengetahui ciri, bentuk dan jenis pantun.  Aktiviti bertulis.

CADANGAN AKTIVITI ‘SHOULD DO’  Mendengar pembacaan pantun menerusi bahan rakaman.  Secara individu, pelajar menyampaikan pembacaan pantun dengan berirama.  Mengenali ciri-ciri, bentuk dan jenis-jenis pantun.  Mengetahui teknik mencipta pantun berdasarkan rimanya.  Aktiviti bertulis.

CATATAN ‘COULD DO’  Mendengar pembacaan pantun menerusi bahan rakaman.  Secara berpasangan, pelajar mencari maksud pantun; dan juga mengenal pasti bentuk, ciri dan jenis pantun.  Secara individu, pelajar menyampaikan pembacaan pantun dengan berirama.  Mencipta pantun 2 atau 4 kerat dengan rima yang betul.

33

Pantun Definisi pantun Fungsi pantun Ciri-ciri pantun Bentuk pantun Jenis-jenis pantun

(atau Gurindam) Definisi gurindam Fungsi gurindam Ciri-ciri gurindam Bentuk gurindam

Kemahiran Sampingan: Mendengar Bertutur Menulis

__________________________ _ RUJUKAN:  BM MB 2  Bahan Rakaman (jika perlu) B. Pelajaran Jawi: Teks BEBAS Fokus Kemahiran:

 Membaca teks Jawi mengikut ejaan dan sebutan yang betul.

 Mendengar rakaman bacaan teks daripada pita rakaman.

 Membaca senyap untuk memahami teks.

 Membaca kuat teks dengan gaya dan intonasi yang betul.

(tertakluk kepada pilihan guru) __________________________ _ RUJUKAN:

Membaca Memaham Kemahiran Sampingan: Menulis

 Mengutip isi-isi dan maklumant penting dalam teks.  Memahami makna perkataan yang sukar dengan merujuk kamus.  Menyusun maklumat/ isi perenggan demi perenggan.  Menjawab soalan kefahaman.

 Perbincangan guru dengan pelajar tentang isi kandungan teks. Memadankan perkataan jawi dengan perkataan rumi yang disediakan.  Menukarkan beberapa patah perkataan rumi kepada jawi atau sebaliknya.

 Membaca kuat teks dengan gaya dan intonasi yang betul.  Aktiviti berkumpulan untuk mengutip isi-isi penting petikan jawi.  Menukar 1 perenggan rumi kepada tulisan jawi

 Menukarkan 1 perenggan jawi kepada rumi.  Membina ayat dalam tulisan jawi.  Menjawab soalan kefahaman dalam tulisan jawi.

 BM MB 2  Rakaman (jika ada)

BULAN / MINGGU

TAJUK / ISI PELAJARAN A. Penulisan: Karangan

KECEKAPAN / KEMAHIRAN Fokus Kemahiran: Menulis

HURAIAN PEMBELAJARAN  Menyatakan idea secara keseluruhan.  Menyatakan isi-isi penting yang terdapat dalam teks.  Membina ayat berdasarkan isi-isi penting.  Menulis karangan.

‘MUST DO’  Aktiviti berkumpulan pelajar memilih suatu kejadian atau peristiwa semasa untuk dijadikan bahan laporan.  Perbincangan berkumpulan mengenal pasti format penulisan laporan.  Menyusun maklumat/ isi laporan berdasarkan tajuk mengikut urutan.  Menyatakan hasil perbincangan yang hendak dilaporkan kepada kelas. Aktiviti bertulis.

CADANGAN AKTIVITI ‘SHOULD DO’  Berbincang untuk mendapatkan isi- isi penting laporan.  Melengkapkan peta minda dengan perkataan yang sesuai untuk dijadikan pendahuluan, isi dan penutup. Aktiviti berpasangan dengan menyampaikan isi-isi yang diperoleh.

CATATAN ‘COULD DO’  Berbincang untuk mendapatkan isiisi penting laporan.  Mencatat isi-isi penting laporan dalam kertas.  Membentangkan hasil perbincangan.  Aktiviti menulis dengan menyusun isi-isi untuk menghasilkan karangan laporan.

34

Jenis Laporan Cadangan tajuk: Andaikan kamu seorang setiausaha kelab Bahasa Melayu di sekolah. Kamu diminta menyediakan laporan majlis penyampaian hadiah kepada para pemenang dalam pertandingan mencipta sajak. ______________________ RUJUKAN:  PMR Model Karangan (Preston)  Karangan Terbaik PMR B. Penulisan: Surat Kiriman Fokus Kemahiran: Kemahiran Sampingan: Mendengar Bertutur

 Mengetahui format penulisan surat tidak rasmi.

 Berbincang untuk mengenal pasti format surat tidak rasmi

 Berbincang untuk mengenal pasti format surat tidak rasmi

 Berbincang dengan kawan untuk melengkapkan peta minda format

Menulis Surat Tidak Rasmi -Surat Kepada Sahabat Pena Kemahiran Sampingan: Mendengar Bertutur  Menyusun maklumat berdasarkan tujuan surat.  Memperluaskan kandungan surat dengan menyatakan butir-butir diri.

berdasarkan peta minda.  Sumbang saran untuk mendapatkan isiisi penting.  Menyusun isi-isi penting mengikut keutamaan.  Membentangkan hasil perbincangan. Aktiviti bertulis.

berdasarkan peta minda.  Sumbang saran untuk mendapatkan isiisi penting.  Membentangkan hasil perbincangan. Aktiviti bertulis.

surat tidak rasmi.  Aktiviti berpasangan untuk membincangkan isi-isi penting surat.  Menyusun isi mengikut keutamaan.  Aktiviti menulis. (Tugasan ini boleh disediakan dengan menggunakan komputer)

BULAN / MINGGU

TAJUK / ISI PELAJARAN A. Pemahaman:

KECEKAPAN / KEMAHIRAN Fokus Kemahiran: Membaca dan Memaham Kemahiran Sampingan: Menulis

HURAIAN PEMBELAJARAN  Mengutip isi-isi dan maklumat penting dalam teks.  Memahami makna perkataan yang sukar dengan merujuk kamus.  Menyusun maklumat atau isi peranggan demi perenggan.  Menjawab soalan pemahaman.

‘MUST DO’  Membaca kuat teks berita dengan sebutan, intonasi dan gaya pembacaan yang baik.  Membaca senyap untuk memahami isi/ idea yang terdapat dalam petikan.  Mencari maksud pekataan-perkataan susah (merujuk kamus)  Aktiviti bertulis. Membaca secara senyap untuk memahami isi petikan. Berbincang dalam kumpulan untuk mengutip isi penting bagi setiap perenggan.

CADANGAN AKTIVITI ‘SHOULD DO’  Membaca kuat teks berita dengan sebutan, intonasi dan gaya pembacaan yang baik.  Aktiviti berkumpulan membuat rumusan isi-isi penting.  Membentangkan hasil aktiviti.  Aktiviti bertulis.

CATATAN ‘COULD DO’  Membaca kuat teks berita dengan sebutan, intonasi dan gaya yang baik.  Membaca senyap untuk memahami teks.  Aktiviti berkumpulan mengutip isi-isi penting.  Aktiviti bertulis.

35

Teks Berita ______________________ RUJUKAN:  BM MB 2 NBD  Keratan akhbar  Bantuan Studi Lengkap PMR Ceria Bahasa Malaysia.

B. Penulisan: Meringkaskan karangan Teks Deskriptif (Pilihan Guru)

Fokus Kemahiran: Menulis Kemahiran Sampingan: Membaca

 Mengemukakan soalan bertumpu yang sesuai untuk mendapatkan maklumat tersurat dalam surat.  Menyusun maklumat mengikut keutamaan.

Membaca secara senyap untuk me-mahami isi petikan. Berbincang dalam kumpulan untuk mengutip isi penting bagi setiap perenggan.

 Perbincangan antara guru dan pelajar tentang isi-isi tersurat.  Menyenaraikan hasil perbincangan.  Aktiviti bertulis meringkaskan karangan.

Mendengar

 Meringkaskan karangan surat kiriman.

Membentangkan hasil perbincangan. Aktiviti bertulis dengan menyusun semula isi penting dalam bentuk ayat.

Membentangkan hasil perbincangan. Aktiviti bertulis dengan Menyusun semula isi penting dalam bentuk ayat.

SKIM KERJA BAHASA MELAYU

TAHUN 8