!"#"$%"$ '"(")"$ *+,-". / !

"# %&'(
Bengkel Pembinaan Skrip Kertas 3 Sejarah 1 Kuala Langat 2014
CADANGAN SKRIP JAWAPAN
SEJARAH 1249/3
SPM 2014

BAHAGIAN B: KBAT

OLEH
GURU-GURU SEJARAH
DAERAH KUALA LANGAT

Di Bengkel Pembinaan Skrip Kertas 3 Mata
Pelajaran Sejarah SPM Daerah Kuala Langat 2014
8 & 9 Oktober 2014
SMK Bandar Banting!"#"$%"$ '"(")"$ *+,-". / !"# %&'(
Bengkel Pembinaan Skrip Kertas 3 Sejarah 2 Kuala Langat 2014
PANDUAN

BIL PERINCIAN CATATAN
1: DEMOKRASI BERPARLIMEN
1 Sebab-Sebab Demokrasi Berparlimen diamalkan di
Malaysia

2 Kebaikan/Faedah/Manfaat/Kepentingan Sistem Demokrasi
Berparlimen di Malaysia

3 Kepentingan warganegara Malaysia memahami nilai-nilai
demokrasi berparlimen

4 Kebaikan/Faedah/Manfaat/Kepentingan kebebasan asasi
dalam mensejahterakan rakyat Malaysia.

5 Cara-Cara/Langkah-Langkah Sistem Demokrasi
Berparlimen Dapat dikekalkan di Malaysia

6 Cara-Cara/Langkah-Langkah Mengekalkan Kedaulatan dan
Kemerdekaan Negara

7 Peranan anda untuk mengekalkan sistem demokrasi
berparlimen di negara kita.

8 Kejayaan/ pencapaian yang dicapai oleh negara kita
9 Kejayaan sistem demokrasi barparlimen dalam menjadikan
negara makmur/ dihormati.

10 Cabaran yang dihadapi dalam pelaksanaan sistem
demokrasi berparlimen di Malaysia dan langkah-langkah
mengatasi.

11 Cabaran yang dihadapi oleh Malaysia untuk memantapkan
sistem pentadbiran negara dan langkah mengatasi cabaran
tersebut.

12 Cabaran dalam mewujudkan keamanan di negara kita dan
langkah-langkah mengatasinya

13 Nilai-nilai murni/ iktibar yang dapat diambil daripada
pelaksanaan sistem demokrasi berparlimen terhadap diri
sendiri, masyarakat dan negara.

14 Cadangan kesimpulan


2: PERLEMBAGAAN
1 Kebaikan/Faedah/Manfaat/Kepentingan perlembagaan
dalam melaksanakan sistem demokrasi berparlimen di
Malaysia.

2 Kebaikan/Faedah/Manfaat/Kepentingan pindaan
perlembagaan yang
dapat melicinkan pentadbiran negara.

3 Peranan dan tanggungjawab anda menurut Perlembagaan
Malaysia.

4 Bukti bahawa anda mematuhi Perlembagaan Malaysia
5 Cara untuk menghormati perlembagaan negara dalam
kehidupan
seharian

!"#"$%"$ '"(")"$ *+,-". / !"# %&'(
Bengkel Pembinaan Skrip Kertas 3 Sejarah 3 Kuala Langat 2014
6 Tindakan yang sewajarnya untuk mendidik generasi muda
hari ini yang kurang peka terhadap isu-isu sensitif yang
boleh menimbulkan persengketaan antara kaum

7 Perlembagaan Malaysia telah menjadi kunci kepada
kestabilan politik di negara kita. Buktikan

8 Keluhuran perlembagaan berjaya membentuk masyarakat
sejahtera di negara kita. Buktikan.

9 Cara anda dapat memanfaatkan keluhuran perlembagaan
ke arah pembentukan masyarakat yang harmoni dan
sejahtera dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di
negara kita.

10 Bagaimanakah Keluhuran Perlembagaan berjaya
membentuk modal insan kelas pertama?

11 Pindaan perlembagaan dapat memenuhi aspirasi negara.
Buktikan.

12 Kesan sekiranya generasi hari ini tidak mematuhi
Perlembagaan Malaysia

13 Cabaran yang dihadapi dalam memastikan Perlembagaan
Malaysia dipatuhi dan langkah-langkah mengatasinya.

14 Nilai-nilai murni daripada perlembagaan
15 Cadangan kesimpulan
3: BADAN PEMERINTAH/PELAKSANA (BADAN EKSEKUTIF)
1 Kesan pelaksanaan pemerintahan oleh badan eksekutif
dalam pentadbiran negara malaysia/ jentera pentadbiran
negara/ menstabilkan politik negara

2 Sumbangan/ kepentingan pembentukan badan eksekutif
kepada bangsa dan negara

3 Kepentingan/ sumbangan yang diperolehi oleh seorang
warganegara Malaysia yang mempunyai hak asasi yang
tersendiri

4 Kebaikan/faedah/manfaat/kepentingan pengagihan kuasa
kepada tiga badan pentadbiran di Malaysia

5 Usaha-usaha/langkah-langkah meningkatkan kecekapan
pentadbiran di Malaysia

6 Ciri-ciri pemimpin negara
7 Kejayaan/ bukti kejayaan yang dicapai oleh Malaysia kesan
daripada pelaksanaan kuasa pemerintahan badan eksekutif
di negara ini

8 Cabaran yang dihadapi oleh badan eksekutif dalam
memantapkan kestabilan negara/ mengekalkan keamanan
dan keharmonian negara/ melaksanakan sistem demokrasi
yang berkesan dan langkah untuk menghadapinya

9 Nilai-nilai murni dan iktibar kesan daripada pemerintahan
badan eksekutif dalam sistem pentadbiran di Malaysia

10 Cadangan kesimpulan


4: BADAN PEMERINTAH (BADAN PERUNDANGAN)
1 Peranan anda untuk mengekalkan badan perundangan
(legislatif) di negara kita.

!"#"$%"$ '"(")"$ *+,-". / !"# %&'(
Bengkel Pembinaan Skrip Kertas 3 Sejarah 4 Kuala Langat 2014
2 Kejayaan/ kebaikan/ faedah yang dicapai oleh negara kita
dalam pelaksanaan badan perundangan (legislatif).

3 Cara pelaksanaan badan perundangan (legislatif) dapat
dikekalkan.

4 Cabaran yang dihadapi dalam pelaksanaan oleh badan
perundangan (legislatif) di negara kita dan nyatakan
langkah-langkah untuk untuk mengatasi cabaran tersebut.

5 Nilai-nilai murni atau iktibar yang dapat diambil daripada
pelaksanaan badan perundangan (legislatif) terhadap diri
sendiri, masyarakat dan negara.

6 Cadangan kesimpulan
5: BADAN PEMERINTAH (BADAN KEHAKIMAN)
1 Kepentingan rakyat Malaysia memahami sistem kehakiman
negara

2 Cabaran yang dihadapi Malaysia dalam pelaksanaan badan
kehakiman dan langkah-langkah mengatasi

3 Nilai murni dan iktibar daripada pelaksanaan badan
kehakiman di Malaysia terhadap diri, masyarakat dan
negara

4 Rumusan/kesimpulan keseluruhan isi yang telah
dibincangkan.


6: YANG DIPERTUAN AGONG
1 Aktiviti yang boleh mengukuhkan sistem pemerintahan
beraja di Malaysia.

2 Pengamalan raja berpelembagaan dapat mengharmonikan
kehidupan masyarakat di negara Malaysia. Buktikan.

3 Peranan anda untuk mengekalkan institusi Raja
Berperlembagaan di negara kita.

4 Pengamalan sistem Raja Berperlembagaan masih relevan.
Buktikan pernyataan anda.

5 Peranan institusi raja dalam memartabatkan sistem Raja
Berperlembagaan di negara ini.

6 Sebab sistem pemerintahan beraja perlu dipertahankan di
negara kita.

7 Kejayaan/ faedah yang dicapai kesan daripada
pelaksanaan sistem Raja Berperlembagaan.

8 Cabaran mengekalkan/memantapkan institusi beraja di
negara kita dan langkah-langkah mengatasi cabaran
tersebut.

9 Nilai/ iktibar/ patriotisme daripada institusi beraja.
10 Kesimpulan keseluruhan isi yang telah dibincangkan.


7: PILIHAN RAYA
1 Kepentingan pilihan raya
2 Manfaat/ keistimewaan/ kelebihan pilihan raya kepada
rakyat dan negara

!"#"$%"$ '"(")"$ *+,-". / !"# %&'(
Bengkel Pembinaan Skrip Kertas 3 Sejarah 5 Kuala Langat 2014
3 Kepentingan amalan pilihan raya dalam sistem demokrasi di
negara kita

4 Kebaikan/Faedah/Manfaat/Kepentingan pilihan raya
memberi kepada rakyat dan negara.

5 Sebab-sebab setiap warganegara harus melibatkan diri
dalam proses pilihan raya

6 Cabaran-cabaran dalam melaksanakan pilihan raya yang
telus di negara kita dan langkah-langkah mengatasinya

7 Nilai-nilai murni dan iktibar daripada pelaksanaan pilihan
raya

8 Cadangan Kesimpulan
8: KONSEP PERSEKUTUAN DAN NEGERI
1 Kebaikan/Faedah/Manfaat/Kepentingan pengagihan kuasa
antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri.

2 Pengagihan kuasa dapat melicinkan pentadbiran negara.
Buktikan.

3 Kejayaan Malaysia kesan daripada pengagihan kuasa
persekutuan dan negeri.

4 Cabaran yang dihadapi Malaysia dalam pelaksanaan sistem
pengagihan kuasa pentadbiran dan langkah-langkah
mengatasi.


5 Penerapan nilai-nilai murni/iktibar/patriotism daripada
pelaksanaan sistem pengagihan kuasa pentadbiran

6 Cadangan Kesimpulan


9: PARTI-PARTI POLITIK
1 Kepentingan/ Tujuan/ Matlamat penubuhan parti-parti politik
di Malaysia

2 Kejayaan/ Kebaikan/ Faedah/ Manfaat yang diperoleh
Malaysia hasil daripada pembentukan parti politik

3 Isu-isu/ Cabaran yang dibangkitkan oleh parti-parti politik
yang boleh menggugat keharmonian/ perpaduan/
kedaulatan negara dan langkah-langkah mengatasi

4 Nilai-nilai murni dan iktibar daripada penubuhan parti-parti
politik di Malaysia

5 Cadangan kesimpulan keseluruhan isi yang telah
dibincangkan
!"#"$%"$ '"(")"$ *+,-". / !"# %&'(
Bengkel Pembinaan Skrip Kertas 3 Sejarah 6 Kuala Langat 2014
1: DEMOKRASI BERPARLIMEN

1. Sebab-Sebab Demokrasi Berparlimen diamalkan di Malaysia

Sebab-sebab demokrasi berparlimen diamalkan di Malaysia ialah !
• Melahirkan taat setia rakyat yang tidak berbelah bagi kepada pemimpin yang
dipilih.
• Rakyat terlibat dalam menentukan hala tuju politik negara.
• Memberi ruang dan peluang kepada rakyat memilih pemimpin.
• Dapat menentukan pemimpin yang berkebolehan dan berkualiti.
• Rakyat mempunyai hak bersuara, berpolitik dan berpersatuan.
• Pemimpin yang terpilih akan berkhidmat dengan sebaik mungkin kepada
rakyat.
• Ekonomi negara akan berkembang maju.
• Mengekalkan kestabilan politik negara.

2. Kebaikan/Faedah/Manfaat/Kepentingan Sistem Demokrasi Berparlimen
di Malaysia

Kebaikan/faedah/manfaat/kepentingan amalan demokrasi berparlimen di
Malaysia ialah !
• Mengekalkan kedaulatan kerajaan.
• Kerajaan dipilih oleh rakyat.
• Berpeluang menentukan kepimpinan negara.
• Menentukan masa depan negara.
• Segala pemasalahan diselesaikan melalui rundingan.
• Kecekapan pentadbiran negara.
• Kestabilan negara aman.
• Memudahkan perancangan kerajaan.
• Meningkatkan kerjasama dalam kalangan masyarakat.
• Menjamin hak rakyat.
• Mengurangkan tekanan antarabangsa.
• Memperkukuhkan perpaduan.
• Mengekalkan perkongsian kuasa.
• Kerajaan stabil.
• Kemajuan ekonomi.
• Menarik pelaburan asing.

• Rakyat terlibat dalam memilih dan membentuk kerajaan.
• Rakyat boleh bersuara dan mengemukakan pandangan
• Pemimpin tidak berkuasa mutlak
• Rakyat bebas memilih pemimpin melalui pilihan raya
• Menjamin hak asasi rakyat
• Memastikan keamanan
• Menjamin kerajaan yang adil dan stabil
• Kedaulatan di tangan rakyat
• Rakyat berhak mengekalkan atau menukarkan kerajaan yang sedia ada
melalui pilihan raya.
• rakyat melibatkan diri dalam pemerintahan negara
• Rakyat boleh membuat dasar kerajaan melalui perwakilan yang mereka pilih.
• Mengiktiraf Raja Berperlembagaan

!"#"$%"$ '"(")"$ *+,-". / !"# %&'(
Bengkel Pembinaan Skrip Kertas 3 Sejarah 7 Kuala Langat 2014
• Rakyat boleh menyuarakan pandangan melalui perwakilan yang dipilih oleh
mereka
• Kerajaan boleh menegur kelemahan pentadbiran kerajaan melalui saluran
tertentu.
• Menjalankan pemerintahan dengan cekap
• Sistem demokrasi berparlimen menjamin undang-undang yang adil dan dapat
diterima oleh rakyat
• Sistem pemerintahan demokrasi dapat mengelakkan pembolotan kuasa
dalam menjalankan pemerintahan
• Sistem demokrasi dapat mewujudkan sebuah persekutuan yang kukuh
• Sistem demokrasi memberi ruang untuk rakyat menubuhkan parti-parti politik.
• Rakyat bebas menganut ideologi politik yang tidak bertentangan dengan
dasar kerajaan

• Rakyat terlibat dalam memilih dan membentuk kerajaan.
• Rakyat boleh bersuara dan kemukakan pandangan.
• Pemimpin tidak berkuasa mutlak.
• Rakyat bebas memilih pemimpin melalui pilihanraya.
• Menjamin hak asasi rakyat.
• Memastlkan keamanan.
• Menjamin kerajaan yang adil dan stabil.
• Kedaulatan di tangan rakyat.

3. Kepentingan warganegara Malaysia memahami nilai-nilai demokrasi
berparlimen

Kepentingan warganegara Malaysia memahami nilai-nilai demokrasi
Berparlimen ialah !
• Memberi peluang kepada rakyat bersama-sama mentadbir negara.
• Mengawal dan menyelia terhadap sesuatu dasar kerajaan yang dijalankan
dalam sesebuah negara.
• Rakyat juga boleh bertanggungjawab menentukan pemerintahan bagi
sesebuah negara.
• Rakyat berpeluang membentuk sesebuah kerajaan bagi sebuah negara.
• Rakyat boleh menyokong, mengekalkan atau menukarkan kerajaan yang
sedia ada.
• Kerajaan dapat memberi jaminan bahawa mereka dapat mengekalkan
sebuah kerajaan yang adil, sejahtera dan stabil.
• Dapat memastikan sesebuah kerajaan itu dapat memberi sebuah
pemrintahan yang cekap, mantap dan berkesan.
• Rakyat boleh memilih wakil mereka melalui pilihanraya yang diadakan 5
tahun sekali.
• Rakyat berkuasa menukar sesebuah kerajaan melalui pilihnraya.
• Rakyat juga dapat menilai dan bertindak memepertahankan institusi raja
yang mewakili keistimewaan orang melayu.
• Dapat menonjolkan imej negara kita yang baik di mata Negara-negara luar.!"#"$%"$ '"(")"$ *+,-". / !"# %&'(
Bengkel Pembinaan Skrip Kertas 3 Sejarah 8 Kuala Langat 2014
4. Kebaikan/Faedah/Manfaat/Kepentingan kebebasan asasi dalam
mensejahterakan rakyat Malaysia.

Kebaikan/Faedah/Manfaat/Kepentingan kebebasan asasi dalam
mensejahterakan rakyat Malaysia ialah !
• Kebebasan berpersatuan yang mewujudkan keadilan dalam masyarakat.
• Rakyat mempunyai hak menyuarakan pandangan menerusi aktiviti
berpersatuan. Contohnya, Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung.
• Rakyat juga mempunyai kebebasan bersuara
• Pandangan rakyat diutamakan oleh pemimpin.
• Mewujudkan negara yang aman.
• Politik negara juga akan stabil
• Mewujudkan negara yang maju.
• Kebebasan beragama kepada rakyat.
• Kebebasan beragaman mewujudkan masyarakat yang harmoni.
• Membawa kepada masyarakat yang bertolak ansur antara kaum yang
berbeza agama.
• Memperkayakan budaya negara Malaysia.
• Rakyat turut bersatu padu melalui kepelbagaian perayaaan.
• Kebebasan memiliki harta.
• Kekayaan dikongsi bersama
• Mengurangkan jurang kemiskinan di kalangan masyarakat.
• Lahirlah sikap berlumba-lumba untuk memajukan diri.
• Melahirkan individu yang diiktiraf di peringkat antarabangsa sebagai antara
individu yang paling kaya di dunia.
• Malaysia dipandang tinggi di merata dunia.

5. Cara-Cara/Langkah-Langkah Sistem Demokrasi Berparlimen Dapat
dikekalkan di Malaysia

Cara-cara/langkah-langkah sistem demokrasi berparlimen dapat dikekalkan
di Malaysia ialah !
• Mendidik rakyat agar menggunakan demokrasi dengan cara yang betul.
• Mengamalkan demokrasi dengan cara yang betul.
• Mengelakkan campur tangan asing dalam urusan negara.
• Mengekalkan keharmonian hidup pelbagai kaum.
• Semangat demokrasi harus disuburkan di peringkat sekolah.
• Amalan demokrasi mengikut acuan negara sendiri.
• Kekalkan sistem pilihanraya yang adil dan bebas.
• Memelihara undang-undang dan perlembagaan negara.
• Rakyat mesti memelihara jati diri bangsa.
• Mengutamakan kepentingan negara.

6. Cara-Cara/Langkah-Langkah Mengekalkan Kedaulatan dan
Kemerdekaan Negara

Cara-cara/langkah-langkah mengekalkan kedaulatan dan kemerdekaan
negara ialah !
• Menjaga nama baik negara.
• Mewujudkan kerjasama.
• Sanggup berkorban demi kebaikan bersama.
• Bermusyawarah untuk mencapai kata sepakat.
• Bertolak ansur dalam politik.
!"#"$%"$ '"(")"$ *+,-". / !"# %&'(
Bengkel Pembinaan Skrip Kertas 3 Sejarah 9 Kuala Langat 2014

• Merealisasikan dasar-dasar kerajaan.
• Menghayati sejarah perjuangan para pejuang negara.
• Menghormati lambang-lambang negara.
• Menjayakan konsep 1 Malaysia
• Patuh kepada undang-undang
• Setia kepada pemimpin
• Menjaga kedaulatan negara

7. Peranan anda untuk mengekalkan sistem demokrasi berparlimen di
negara kita.

Peranan saya untuk mengekalkan sistem demokrasi berparlimen di negara
kita ialah !
• Menganggotai mana-mana parti politik.
• Mendaftar sebagai pemilih.
• Menjadi calon pilihan raya.
• Bertanding atas parti atau calon bebas.
• Memilih pemimpin yang bertanggungjawab.
• Memilih pemimpin yang amanah.
• Memilih pemimpin berwawasan.
• Memilih pemimpin yang mesra rakyat.
• Tidak menyertai demonstrasi haram.
• Tidak menganggotai pertubuhan haram.
• Memilih pemimpin.
• Menghormati hak asasi manusia.
• Patuh pada undang-undang negara.
• Bertolak ansur.
• Bekerjasama.
• Hormat-menghormati

8. Kejayaan/pencapaian yang dicapai oleh negara kita

Kejayaan/pencapaian yang dicapai oleh negara kita ialah !
• Pemodenan pertanian/ pembinaan rancangan pengairan/ pertanian
berbentuk lading dan berkelompok (KETENGAH, KEJORA, KESEDAR)/
penanaman dalam rumah kaca
• Perkembangan teknologi/ kemudahan MyKad dan Kad Pintar/ televisyen
satelit berbayar (ASTRO)/
• Pelaksanaan k-ekonomi.
• Tumpuan pelancong asing
• Hubungan antarabangsa berkembang
• Kemajuan sistem pengangkutan/ syarikat penerbangan Malaysian Airline
System (MAS)
• Kemajuan sistem komunikasi/ pelancaran MEASAT-1, MEASAT-2, MEASAT-
3
• Pembuatan automobil/ industri berat.
• Sektor perkilangan.
• Industri elektronik.
• Pembangunan wilayah.
• Koridor raya multimedia.
• Penganjuran sukan antarabangsa.
• Hub pendidikan bermutu.
!"#"$%"$ '"(")"$ *+,-". / !"# %&'(
Bengkel Pembinaan Skrip Kertas 3 Sejarah 10 Kuala Langat 2014
• Pusat kecemerlangan pendidikan.
• Pusat kecemerlangan pendidikan.
• Universiti berkembar dengan universiti terkenal luar negara.
• Malaysia turut diiktiraf sebagai hab kewangan Islam melalui sistem
perbankan Islam dan sistem ekuiti Islam

• pelopor hab halal dunia dan Malaysia menjadi rujukan dunia terutama dalam
industri pemakanan, kosmetik dan farmaseutikal
• Pensijilan halal Malaysia telah diiktiraf oleh pertubuhan antarabangsa seperti
Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan Pertubuhan Kerjasama Islam
• Malaysia berjaya mengelola beberapa pertandingan di peringkat
antarabangsa seperti Formula One di Sepang dan Lima di Langkawi
• Berjaya membentuk sebuah identiti negara tersendiri dengan konsep
1Malaysia

9. Kejayaan sistem demokrasi barparlimen dalam menjadikan negara
makmur/ dihormati.

Kejayaan sistem demokrasi barparlimen dalam menjadikan negara
makmur/ dihormati ialah !
• Rakyat bebas menjalankan aktiviti ekonomi
• Kerjasama rakyat dalam bidang ekonomi
• Rakyat bebas mengumpul dan memiliki kekayaan
• Menarik pelabur asing
• Menambah peluang pekerjaan
• Menaikkan taraf hidup rakyat
• Mempelbagaikan sumber pendapatan rakyat/negara
• Meningkatkan infrastruktur untuk kemudahan rakyat
• Nasib semua kaum terbela

• Melahirkan rakyat minda kelas pertama
• Negara Malaysia stabil
• Pencapaian ekonomi meningkat
• Pendapatan rakyat meningkat
• Kerjasama rakyat dalam politik
• Hak sama rata rakyat dari segi undang-undang
• Rakyat berpeluang mendapat pendidikan sehingga peringkat tinggi
• Pembentukan identiti rakyat Malaysia yang pelbagai bangsa dan agama
• Pembentukan kebudayaan kebangsaan berteraskan kebudayaan Melayu
• Pembentukan nilai toleransi dalam kehidupan rakyat

• Malaysia berjaya mengamalkan sistem Raja Berperlembagaan
• Mengekalkan Raja-Raja Melayu menjadi Ketua Utama Negara
• Malaysia berjaya menjalankan pemerintahan demokrasi berpandukan
Perlembagaan Malaysia
• Malaysia berjaya mengelakkan pembolotan kuasa dalam pemerintahan
negara melalui amalan pengasingan kuasa antara Badan Perundangan,
Badan Pelaksana dan Badan Kehakiman
• Malaysia berjaya memperkasakan fungsi Parlimen sebagai institusi penting
dalam sistem pemerintahan demokrasi berparlimen

• Malaysia berjaya menjalankan pentadbiran yang cekap melalui Badan
Pelaksana
!"#"$%"$ '"(")"$ *+,-". / !"# %&'(
Bengkel Pembinaan Skrip Kertas 3 Sejarah 11 Kuala Langat 2014
• Negara menjadi stabil dan berkembang pesat ekonominya
• Malaysia berjaya meningkatkan kewibawaan Badan Kehakiman yang
menguatkuasakan undang-undang negara
• Malaysia berjaya mengamalkan pilihan raya yang bebas dan bersih
• Malaysia berjaya membentuk kerajaan yang berwibawa melalui pilihan raya
• Malaysia berjaya memberi kebebasan kepada rakyat menubuhkan dan
menyertai mana-mana pertubuhan
• Malaysia berjaya memupuk perpaduan kaum melalui gabungan parti politik
pelbagai kaum


10. Cabaran yang dihadapi dalam pelaksanaan sistem demokrasi
berparlimen di Malaysia dan langkah-langkah mengatasi.

(a) Cabaran yang dihadapi dalam pelaksanaan sistem demokrasi
berparlimen di Malaysia ialah !
• Kemunculan golongan radikal.
• Masalah perpaduan.
• Kewujudan pelbagai kaum.
• Gejala sosial.
• Perlakuan jenayah.
• Kebanjiran pendatang asing.
• Peluang pekerjaan.
• Globalisasi.
• Masalah kemiskinan.
• Jurang ekonomi antara kaum.

• Politik didominasi oleh golongan elit tertentu
• Sistem pendidikan rendah diasingkan berasaskan kaum
• Media massa sering meracuni pemikiran rakyat
• Hubungan antara kaum sering dipermainkan
• Rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum agama dan bahasa
• Fahaman politik yang berbeza
• Latar belakang ekonomi rakyat yang berbeza
• Pelbagai parti politik
• Tahap kematangan rakyat berpolitik dan membuat pilihan masih rendah
• Sistem politik pelbagai parti berbanding sistem politik “dual party”
• Pendapatan (KDNK) antara negeri yang berbeza
• Perbezaan sosio budaya rakyat

• Mewujudkan amalan pilihan raya yang lebih bersih
• Penyalahgunaan hak dan kebebabasan bersuara
• Sikap tidak menghormati institusi Raja Berperlembagaan sebagai salah satu
ciri sistem Demokrasi Berparlimen di Malaysia
• Sindrom menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah
• Sikap tidak menghormati peruntukan Perlembagaan Malaysia
• Terdapat usaha pihak yang tidak bertanggungjawab untuk membawa keluar
Sabah dan Sarawak daripada Persekutuan Malaysia

(b) Langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas ialah !
• Memperkukuh perpaduan.
• Penguatkuasaan undang-undang.
• Mewujudkan konsep 1 Malaysia.
!"#"$%"$ '"(")"$ *+,-". / !"# %&'(
Bengkel Pembinaan Skrip Kertas 3 Sejarah 12 Kuala Langat 2014
• Memastikan Wawasan 2020 tercapai.
• Menghayati Rukun Negara.
• Mewujudkan rakan cop.
• Menambah peluang pekerjaan
• Memperketatkan kawalan sempadan.

• Mewujudkan sistem pendidikan yang sama
• Suara rakyat diambil kira dalam pilihanraya
• Dasar ekonomi yang sama rata antara kaum
• Agihan kekayaaan tanpa mengira negeri dan politik
• Penggunaan bahasa yang sama dalam semua aspek
• Mewujudkan Dasar Kebudayaan Kebangsaan

• Kerajaan hendaklah menguatkuasakan Akta Hasutan secara tegas

• Akta baru yang lebih tegas perlu diluluskan oleh Parlimen untuk
membendung politik jalanan di Malaysia
• Meningkatkan semula peranan Jabatan Penerangan ke arah meningkatkan
kefahaman masyarakat tentang sistem demokrasi berparlimen
• Memperkasakan lagi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM)
• Kementerian Pelajaran patut memperkenalkan semula mata pelajaran
ketatanegaraan di sekolah
• Kementerian Komunikasi dan Multimedia perlu menasihati kerajaan agar
menubuhkan Suruhanjaya bebas yang akan memantau penggunaan media
sosial baru

11. Cabaran yang dihadapi oleh Malaysia untuk memantapkan sistem
pentadbiran negara dan langkah mengatasi cabaran tersebut.

(a) Cabaran yang dihadapi oleh Malaysia untuk memantapkan sistem
pentadbiran negara ialah !
• Pencorobohan sempadan negara seperti peristiwa Pencerobohan Lahad
Datu yang berlaku di Sabah.
• Malaysia telah dijadikan transit pengedaran dadah dari negara-negara
Amerika Latin.
• Dadah telah diseludup melalui pintu masuk negara melalui jalan darat, laut
dan udara.
• Pencerobohan pintu sempadan

• Kemasukan pendatang-pendatang asing/ PATI tanpa saluran yang sah.
• Malaysia juga telah dijadikan negara untuk sindikat memperdagangkan
manusia untuk tujuan pelacuran terutamanya dari China, Vietnam dan lain-
lain negara.
• Kadar jenayah dalam negara juga semakin meningkat.
• Peristiwa jenayah seperti perompakan, perogolan, pembunuhan dan
bermacam lagi telah menjadi berita utama di dada akhbar di negara kita.
• Penyalahgunaan media sosial seperti facebook, twitter, whatsapp dan
sebagainya telah mengancam keharmonian kehidupan rakyat Malaysia.

• Ramai yang berani mempertikaikan perlembagaan negara secara terbuka
seperti menghina kedudukan raja-raja Melayu dan membangkitkan isu-isu
perkauman serta mempertikaikan hak keistimewaan orang Melayu.
• Demostrasi jalanan tanpa permit
!"#"$%"$ '"(")"$ *+,-". / !"# %&'(
Bengkel Pembinaan Skrip Kertas 3 Sejarah 13 Kuala Langat 2014
• Demostrasi telah mewujudkan keadaan yang tidak stabil dan boleh
menjejaskan ekonomi negara apabila peristiwa ini disebarkan secara meluas
di era globalisi dunia tanpa sempadan.
• Campurtangan kuasa-kuasa asing dalam politik negara dengan memihak
mereka yang berkepentingan dengan menyalahkan pihak kerajaan dalam
sesuatu isu atas kebebasan bersuara walaupun kadangkala tindakan mereka
ini menggugat kedaulatan negara Malaysia sebagai sebuah negara yang
merdeka.

(b) Langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas
• Kerajaan telah menubuhkan ESCOM
• Memperkemaskan pertahanan negara dengan menghantar lebih ramai
tentera ke kawasan tersebut untuk mengawal sempadan perairan negara.
• Kawalan pintu masuk ke negara kita telah diperketatkan untuk membendung
kemasukan pendatang-pendatang asing tanpa izin.
• Perairan negara dan lapangan terbang telah diberi kawalan ketat dan
sentiasa diawasi untuk membanteras penyeludupan dadah dan
permerdagangan manusia.
• Kerajaan juga telah menguatkuasakan undang-undang jenayah dan
menjalankan operasi bagi membanteras dan menurunkan kadar jenayah di
negara kita.
• Pihak keselamatan seperti polis telah bertungkus-lumus dan sentiasa
siapsiaga dalam menghadapi sebarang kemungkinan yang dicetuskan oleh
penjenayah.
• Kerajaan telah menggubal akta komunikasi melalui SKMM bagi menghadapi
masalah penyalahgunaan media sosial.
• Pihak sekolah dan ibu bapa juga berperanan untuk memantau kanak-kanak
agar mereka tidak menyalahgunakan alam siber.
• Kerajaan telah mewujudkan pelbagai program seperti PLKN, IM4U, Gagasan
1 Malaysia untuk menangani isu perkauman dan masalah perpaduan.
• Kerajaan juga telah memberi permit dan menyediakan tempat-tempat khas
seperti stadium pihak-pihak tertentu untuk mengadakan demostrasi selaras
dengan hak kebebasan bersuara seperti yang diperuntukkan dalam sistem
demokrasi negara.

12. Cabaran dalam mewujudkan keamanan di negara kita dan langkah-
langkah mengatasinya

(a) Cabaran dalam mewujudkan keamanan di negara kita ialah ...
• Institusi kekeluargaan yang semakin luntur kerana kesibukan ibu bapa dalam
urusan kerjaya.
• Segelintir pihak di Malaysia sering menyuarakan ketidakpuasan hati dengan
melancarkan demonstrasi jalanan sehingga mengganggu pengguna jalan
raya dan premis perniagaan.
• Kadar kemiskinan yang masih tinggi di negara kita.
• Kadar pengangguran dalam masyarakat semakin meningkat.
• Masalah keruntuhan akhlak semakin meruncing seperti gejala samseng
jalanan dan pergaulan bebas.
• Nilai-nilai kemanusiaan dalam kalangan masyarakat semakin pudar apabila
masyarakat tidak prihatin dengan masalah persekitaran.
• Masyarakat Malaysia mempunyai masyarakat pelbagai kaum yang berbeza
dari segi budaya, bahasa dan agama.
• Penyalahgunaan dadah semakin meningkat dari tahun ke tahun.

!"#"$%"$ '"(")"$ *+,-". / !"# %&'(
Bengkel Pembinaan Skrip Kertas 3 Sejarah 14 Kuala Langat 2014
(b) Langkah-langkah mengatasi cabaran di atas
• Mengukuhkan institusi kekeluargaan khususnya melalui program
keibubapaan.
• Penguatkuasaan undang-undang yang lebih tegas.
• Menyalurkan bantuan kepada rakyat tanpa mengira kaum untuk mengatasi
masalah kemiskinan.
• Peluang pekerjaan boleh diwujudkan dengan lebih banyak sekiranya
kerajaan berjaya meningkatkan kemasukan pelabur asing.
• Mengadakan program peningkatan sahsiah.
• Menyediakan pelbagai program untuk meningkatkan jati diri.
• Melaksanakan program 1Malaysia.
• Membanteras penyalahgunaan dadah secara menyeluruh dan berterusan.

13. Nilai-nilai murni/ iktibar yang dapat diambil daripada pelaksanaan
sistem demokrasi berparlimen terhadap diri sendiri, masyarakat dan
negara.

Nilai-nilai murni/ iktibar yang dapat diambil daripada pelaksanaan
sistem demokrasi berparlimen terhadap diri sendiri, masyarakat dan negara
ialah !
• Memelihara perpaduan
• Mengekalkan keamanan
• Bersikap toleransi
• Bersedia menerima perubahan
• Saling memahami
• Bertanggungjawab
• Bersikap inovatif dan kreaktif.
• Patuh kepada undang-undang
• Menghormati pemimpin
• Semangat cintakan negara
• Menghormati lambang negara

• Rakyat hidup dalam aman
• Rakyat bebas bersuara
• Rakyat bebas memilih pemimpin
• Rakyat bebas memiliki harta dan kekayaan
• Rakyat taat kepada pemerintah
• Institusi kesultanan terpelihara
• Agihan ekonomi sama rata
• Rakyat mendapat pendidikan yang sama
• Penggunaan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Rasmi dan Kebangsaan
• Toleransi antara kaum

• Sanggup mempertahankan perkara baik apabila kita berusaha mengekalkan
sistem pemerintahan demokrasi berparlimen
• Membuat pilihan yang bijak dalam melantik pemimpin, agar negara kita
mencapai kecemerlangan dalam semua bidang
• Sentiasa peka terhadap perkembangan semasa
• Memiliki jati diri yang kukuh
• Hendaklah sentiasa berfikiran positif
• Mengamalkan sikap toleransi kaum
• Mementingkan perpaduan mestilah diutamakan
• Menghayati prinsip Rukun Negara
!"#"$%"$ '"(")"$ *+,-". / !"# %&'(
Bengkel Pembinaan Skrip Kertas 3 Sejarah 15 Kuala Langat 2014
• Menghormati hak asasi dan kebebasan individu
• Menghormati amalan demokrasi

14. Cadangan kesimpulan

(a) Pengetahuan yang saya perolehi ialah ...
• Malaysia mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen.
• Kuasa pemeritahan dibahagikan kepada tiga badan iaitu badan
perundangan, badan pelaksanaan, dan badan kehakiman.
• Sistem demokrasi melibatkan rakyat dalam pentadbiran.

• Dapat mengetahui sejarah perkembangan sistem pemerintahan demokrasi di
Malaysia sejak mencapai kemerdekaan
• Dapat mengetahui ciri-ciri penting amalan sistem demokrasi berpalimen di
Malaysia
• Dapat mengetahui jentera kerajaan yang berperanan dalam menjalankan
kuasa pemerintahan demokrasi di negara kita
• Mengetahui bahawa sistem pilihan raya merupakan amalan terpenting dalam
pembentukan kerajaan sistem demokrasi berparlimen di Malaysia

(b) Iktibar yang saya perolehi ialah !
• Sokongan rakyat menjamin kelicinan pentadbiran negara.
• Kerjasama antara pemimpin dan rakyat menjamin kestabilan politik dan
kemakmuran ekonomi.
• Permuafakatan antara rakyat dengan kerajaan dapat mengekalkan
keharmoniam negara.
• Kesetiaan dan semangat patriotisme mengukuhkan pembentukan identiti
negara dan bangsa Malaysia.
• Perpaduan rakyat menjamin kedaulatan negara.

• Semangat perpaduan merupakan elemen penting dalam negara berbilang
kaum
• Hubungan baik antara pemimpin dengan rakyat dalam mewujudkan
pemerintahan negara yang cemerlang
• Berani membuat perubahan
• Berusaha gigih ke arah mencapai kejayaan

(c) Harapan saya ialah !
• Rakyat bertanggungjawab mengamalkan ciri-ciri demokrasi supaya dapat
meletakkan Malaysia sebagai negara yang berdaulat dan disegani di persada
dunia.
• Diharap semua rakyat mematuhi dan menghormati sistem pentadbiran
negara demi kemakmuran negara.

• Negara kita akan kekal sebagai sebuah negara demokrasi yang dihormati di
seluruh dunia
• Agar masyarakat Malaysia sentiasa hidup bersatu padu
• Wawasan muncul sebagai negara maju berpendapatan tinggi menjelang
tahun 2020 menjadi impian setiap warganegara Malaysia
!"#"$%"$ '"(")"$ *+,-". / !"# %&'(
Bengkel Pembinaan Skrip Kertas 3 Sejarah 16 Kuala Langat 2014
2: PERLEMBAGAAN

1. Kebaikan/Faedah/Manfaat/Kepentingan perlembagaan dalam
melaksanakan sistem demokrasi berparlimen di Malaysia.

Kebaikan/Faedah/Manfaat/Kepentingan perlembagaan dalam melaksanakan
sistem demokrasi berparlimen di Malaysia ialah !
• Perlembagaan berperanan menjamin kestabilan negara.
• Perlembagaan menentukan rangka dan bentuk pentadbiran negara.
• Perlembagaan membantu melicinkan pentadbiran dan pemerintahan
sesebuah kerajaan.
• Perlembagaan menjamin kecekapan, kejujuran, keadilan dan ketelusan
dalam menjalankan pemerintahan dan pentadbiran.
• Perlembagaan menjadi panduan kepada pemimpin negara dalam
menjalankan pemerintahan.
• Perlembagaan dapat menentukan pemerintahan yang dijalankan oleh
pemimpin negara menepati kehendak perlembagaan dan aspirasi rakyat.
• Perlembagaan menjamin taat setia rakyat kepada negara.
• Perlembagaan membentuk semangat patriotisme rakyat
• Perlembagaan menjamin hak asasi dan kebebasan rakyat.
• Perlembagaan menjadi rujukan dalam menggubal undang-undang
persekutuan dan negeri.
• Perlembagaan negeri tidak boleh bercanggah dengan Perlembagaan
Malaysia.
• Perlembagaan menentukan peranan Yang di-Pertuan Agong.
• Perlembagaan menjamin kerjasama Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan
Negeri.
• Perlembagaan menjamin hak istimewa orang Melayu dan bumiputera di
Sarawak dan di Sabah tidak dipersoalkan.

2. Kebaikan/Faedah/Manfaat/Kepentingan pindaan perlembagaan yang
dapat melicinkan pentadbiran negara.

Kebaikan/Faedah/Manfaat/Kepentingan pindaan perlembagaan yang
dapat melicinkan pentadbiran negara ialah !
• Untuk melindungi kepentingan rakyat
• Menjaga keselamatan negara
• Melicinkan urusan pentadbiran negara.
• Supaya sentiasa releven dan sesuai dengan keperluan semasa
• Menjadikan perlembagaan sebagai undang-undang yang munasabah dan
kandungannya dipatuhi oleh rakyat dengan rela hati.
• melarang perkara sensitif dipersoalkan secara terbuka.
• Untuk memelihara keselamatan, ketenteraman dan keharmonian masyarakat
berbilang kaum di negara kita.


3. Peranan dan tanggungjawab anda menurut Perlembagaan Malaysia.

Peranan dan tanggungjawab saya menurut Perlembagaan Malaysia ialah !
• Taat kepada perintah ketua (YDPA, Sultan, Perdana Menteri, Menteri Besar)
• Setia kepada negara dan tanahair
• Mematuhi semua undang-undang negara
!"#"$%"$ '"(")"$ *+,-". / !"# %&'(
Bengkel Pembinaan Skrip Kertas 3 Sejarah 17 Kuala Langat 2014
• Menghormati lambang-lambang negara (jata negara, lagu Negaraku, bendera
Jalur Gemilang)
• Menjaga nama baik dan imej negara
• Tidak melibatkan diri dalam jenayah
• Tidak mengubah lirik lagu Negaraku
• Menjaga nama baik dan imej negara
• Tidak menimbulkan isu-isu sensitif dalam penulisan atau perbualan
• Tidak terlibat dalam aktiviti yang menjejaskan keamanan dan keharmonian
negara

4. Bukti bahawa anda mematuhi Perlembagaan Malaysia

Bukti bahawa saya mematuhi Perlembagaan Malaysia ialah !
• Mematuhi semua undang-undang negara
• Membawa kad pengenalan diri
• Tidak terlibat dalam jenayah (mencuri, merompak dan sebagainya)
• Tidak ponteng sekolah
• Tidak merokok di tempat awam
• Tidak merosakkan kemudahan awam
• Tidak memandu kenderaan bermotor tanpa lesen
• Tidak melanggar lampu isyarat semasa memandu
• Tidak terlibat dalam lumba haram
• Tidak melanggar hadlaju jalanraya yang telah ditetapkan
• Menggunakan jejantas ketika melintas jalan
• Taat kepada perintah ketua (YDPA, Sultan, Perdana Menteri, Menteri Besar)
• Setia kepada negara dan tanahair
• Menghormati lambang-lambang negara (jata negara, lagu Negaraku, bendera
Jalur Gemilang)
• Tidak mengubah lirik lagu Negaraku
• Menjaga nama baik dan imej negara
• Tidak menimbulkan isu-isu sensitif dalam penulisan atau perbualan
• Tidak terlibat dalam aktiviti yang menjejaskan keamanan dan keharmonian
negara
• Tidak terlibat dalam demontrasi
• Tidak menghina pemimpin negara

5. Cara untuk menghormati perlembagaan negara dalam kehidupan
seharian

Cara untuk menghormati perlembagaan negara dalam kehidupan seharian
ialah !
• Mematuhi semua undang-undang negara
• Membawa kad pengenalan diri
• Tidak terlibat dalam jenayah (mencuri, merompak dan sebagainya)
• Tidak ponteng sekolah
• Tidak merokok di tempat awam
• Tidak merosakkan kemudahan awam
• Tidak memandu kenderaan bermotor tanpa lesen
• Tidak melanggar lampu isyarat semasa memandu
• Tidak terlibat dalam lumba haram
• Tidak melanggar hadlaju jalanraya yang telah ditetapkan
• Menggunakan jejantas ketika melintas jalan
!"#"$%"$ '"(")"$ *+,-". / !"# %&'(
Bengkel Pembinaan Skrip Kertas 3 Sejarah 18 Kuala Langat 2014
• Taat kepada perintah ketua (YDPA, Sultan, Perdana Menteri, Menteri Besar)
• Setia kepada negara dan tanahair
• Menghormati lambang-lambang negara (jata negara, lagu Negaraku, bendera
Jalur Gemilang)
• Tidak mengubah lirik lagu Negaraku
• Menjaga nama baik dan imej negara
• Tidak menimbulkan isu-isu sensitif dalam penulisan atau perbualan
• Tidak terlibat dalam aktiviti yang menjejaskan keamanan dan keharmonian
negara
• Tidak terlibat dalam demontrasi
• Tidak menghina pemimpin negara

6. Tindakan yang sewajarnya untuk mendidik generasi muda hari ini yang
kurang peka terhadap isu-isu sensitif yang boleh menimbulkan
persengketaan antara kaum

Pada pendapat saya, tindakan yang sewajarnya untuk mendidik generasi
muda hari ini yang kurang peka terhadap isu-isu sensitif yang boleh
menimbulkan persengketaan antara kaum ialah !
• Melalui sistem pendidikan, seperti matapelajaran Sejarah agar mereka
memahami latarbelakang setiap isu yang menjadi sensitif jika dibincangkan
secara umum
• Menerapkan nilai saling menghormati dalam diri pelajar supaya dapat
mengelak daripada berlakunya pertikaian
• Berfikiran positif dan matang dalam menilai sesuatu isu
• Tidak menimbulkan isu-isu sensitif dalam penulisan atau perbualan
• Menghormati lambang-lambang negara (jata negara, lagu Negaraku, bendera
Jalur Gemilang)
• Taat kepada perintah ketua (YDPA, Sultan, Perdana Menteri, Menteri Besar)
• Setia kepada negara dan tanahair
• Menjaga nama baik dan imej negara
• Tidak terlibat dalam aktiviti yang menjejaskan keamanan dan keharmonian
negara
• Mengetahui dan menghormati hak kebebasan masing-masing

7. Perlembagaan Malaysia telah menjadi kunci kepada kestabilan politik di
negara kita. Buktikan

Bukti Perlembagaan Malaysia telah menjadi kunci kepada kestabilan politik di
negara kita ialah !
• Pentadbiran yang cekap
• Pemimpin yang berwibawa
• Perpaduan kukuh
• Negara yang aman
• Hak asasi rakyat dijamin
• Wujud keadilan sosial
• Sistem perundangan yang adil
• Pembangunan negara yang seimbang
• Masyarakat yang harmoni
• Rakyat yang setia dan patriotik!"#"$%"$ '"(")"$ *+,-". / !"# %&'(
Bengkel Pembinaan Skrip Kertas 3 Sejarah 19 Kuala Langat 2014
8. Keluhuran perlembagaan berjaya membentuk masyarakat sejahtera di
negara kita. Buktikan.

Bukti keluhuran perlembagaan berjaya membentuk masyarakat sejahtera di
negara kita ialah !
• Memupuk perpaduan kaum
• Menjamin kebebasan beragama
• Menjamin kebebasan bersuara
• Menjamin kebebasan mengamalkan bahasa ibunda
• Menjamin kebebasan berbudaya/ mengamalkan adat resam
• Memberi peluang sama rata dalam ekonomi
• Menjamin kebebasan berpolitik
• Memastikan keamanan / keselamatan negara
• Menggariskan peluang pendidikan sama rata
• Memastikan undang-undang yang adil untuk semua

9. Cara anda dapat memanfaatkan keluhuran perlembagaan ke arah
pembentukan masyarakat yang harmoni dan sejahtera dalam kalangan
masyarakat berbilang kaum di negara kita.

Kita dapat memanfaatkan keluhuran perlembagaan ke arah pembentukan
masyarakat yang harmoni dan sejahtera dalam kalangan masyarakat
berbilang kaum di negara kita dengan cara !
• Mengamalkan kebebasan beragama
• Mewujudkan keadilan sosial
• Membentuk masyarakat bersatu
• Mewujudkan keadilan ekonomi
• Tanggungjawab bersama mempertahankan negara
• Kebebasan mengamalkan bahasa dan budaya
• Mewujudkan kestabilan politik
• Mengamalkan musyawarah dan demokrasi
• Membentuk sistem perundangan yang adil
• Rakyat dianggap sebagai satu ummah
• Menghormati pemimpin
• Menjamin hak asasi manusia
• Memberi layanan yang adil kepada semua kaum
• Mengekalkan keamanan negara
• Mengukuhkan sistem pertahanan

10. Bagaimanakah Keluhuran Perlembagaan berjaya membentuk modal
insan kelas pertama?
Keluhuran Perlembagaan berjaya membentuk modal insan kelas pertama
apabila !
• Rakyat berdisiplin
• Rakyat berilmu pengetahuan
• Rakyat berwawasan
• Rakyat berpandangan jauh
• Rakyat berhemah tinggi/ bertata susila
• Rakyat bertindak mengikut undang-undang
• Rakyat berdiplomasi
• Rakyat saling hormat menghormati
• Rakyat menghormati hak asasi manusia
• Rakyat menghormati keputusan majoriti
!"#"$%"$ '"(")"$ *+,-". / !"# %&'(
Bengkel Pembinaan Skrip Kertas 3 Sejarah 20 Kuala Langat 2014
11. Pindaan perlembagaan dapat memenuhi aspirasi negara. Buktikan.

Pindaan perlembagaan dapat memenuhi aspirasi negara apabila !
• Hak rakyat terjamin
• Rakyat selamat
• Negara aman
• Masyarakat harmoni
• Kebajikan rakyat terjamin
• Rakyat hidup sejahtera
• Rakyat setia kepada raja
• Rakyat setia kepada negara
• Rakyat saling hormat menghormati
• Rakyat mematuhi undang-undang

12. Kesan sekiranya generasi hari ini tidak mematuhi Perlembagaan
Malaysia

Kesan sekiranya generasi hari ini tidak mematuhi Perlembagaan Malaysia
ialah !
• Perpaduan musnah
• Negara huru hara
• Pentadbiran lemah
• Keselamatan negara terancam
• Kedudukan raja tergugat
• Berlaku penghapusan etnik
• Berlaku tunjuk perasaan
• Imej negara dipandang rendah
• Kedaulatan negara tergugat
• Berlaku campurtangan kuasa luar

13. Cabaran yang dihadapi dalam memastikan Perlembagaan Malaysia
dipatuhi dan langkah-langkah mengatasinya.

(a) Cabaran yang dihadapi dalam memastikan Perlembagaan Malaysia
dipatuhi ialah !
• Pengaruh luar
• Pengaruh media sosial
• Kurang perasaan cintakan negara
• Mempunya sikap perkauman
• Tiada persefahaman antara kaum
• Perbezaan jurang ekonomi
• Perbezaan pemikiran
• Kurang penghayatan
• Kurang ilmu pengetahuan
• Pegangan agama semakin longgar

(b) Langkah-langkah mengatasi cabaran tersebut ialah ialah !
• Mengukuhkan jati diri rakyat dengan menyertai PLKN
• Menguatkuasakan undang-undang media sosial
• Mengukuhkan sikap hormat menghormati
• Memberi peluang sama rata dalam ekonomi
• Mengukuhkan sistem pendidikan
• Mengukuhkan sikap patriotisme dalam jiwa rakyat
!"#"$%"$ '"(")"$ *+,-". / !"# %&'(
Bengkel Pembinaan Skrip Kertas 3 Sejarah 21 Kuala Langat 2014
• Mengukuhkan perpaduan rakyat dengan mengamalkan konsep 1 Malaysia
• Meningkatkan ilmu pengetahuan
• Mendukung prinsip Rukun Negara
• Mematuhi ajaran agama

14. Nilai-nilai murni daripada perlembagaan

Nilai-nilai murni daripada perlembagaan ialah ..
• Hormat menghormati
• Setia kepada raja dan negara
• Mematuhi undang-undang
• Berbangga sebagai warganegara
• Mengamalkan perpaduan
• Cinta kepada negara
• Menghormati pemimpin
• Berfikiran rasional
• Berfikiran terbuka
• Berpandangan jauh

15. Cadangan kesimpulan

(a) Pengetahuan yang diperolehi ialah !
• Mengetahui maksud perlembagaan
• Mengetahui maksud keluhuran perlembagaan
• Mengetahui kepentingan perlembagaan
• Mengetahui bahawa Perlembagaan Malaysia menjadi garis panduan sistem
pemerintahan di negara kita
• Beberapa pindaan dibuat untuk menyesuaikan sistem pentadbiran dengan
perkembangan politik semasa

(b) Iktibar yang diperolehi ialah !
• Pemerintahan yang adil
• Pengagihan sumber negara secara sama rata
• Mengikuti perubahan semasa
• Pengagihan ekonomi negara yang saksama
• Melindungi kepentingan rakyat
• Melicinkan urusan pentadbiran negara
• Hak asasi dan kebebasan rakyat
• Menjamin kecekapan dan kelicinan pentadbiran negara
• Panduan kepada pembuat dasar negara

(c) Harapan saya ialah !
• Berharap semua rakyat Malaysia mematuhi Perlembagaan Negara
• Berharap semua menyanjung keagungan dan ketertinggian perlembagaan
• Berharap semua rakyat Malaysia menghormati perlembagaan
• Berharap agar semua rakyat Malaysia mencurahkan taat setia kepada
negara
• Berharap agar perlembagaan dapat menjamin hak asasi dan kebebasan
bersuara!"#"$%"$ '"(")"$ *+,-". / !"# %&'(
Bengkel Pembinaan Skrip Kertas 3 Sejarah 22 Kuala Langat 2014
3: BADAN PEMERINTAH/PELAKSANA (BADAN
EKSEKUTIF)

1. Kesan pelaksanaan pemerintahan oleh badan eksekutif dalam
pentadbiran negara malaysia/ jentera pentadbiran negara/ menstabilkan
politik negara

Kesan pelaksanaan pemerintahan oleh badan eksukutif dalam pentadbiran
negara Malaysia/ jentera pentadbiran negara/ menstabilkan politik negara
ialah !
• Mampu membuat dasar kerajaan dengan baik yang menyebabkan
pentadbiran negara lebih berkesan
• Dapat menyelaraskan program pembangunan politik/sosial/ekonomi Malaysia
yang menyebabkan pentadbiran negara lebih mantap
• Dapat mengawasi perjalanan kementerian dan jabatan kerajaan hingga
melahirkan pentadbiran negara lebih tersusun
• Dapat mengendalikan urusan pelantikan jawatan kakitangan kerajaan
dengan adil hingga dapat mengelakkan ketidaktelusan dalam pemerintahan.
• Dapat mengendalikan urusan kenaikan pangkat dalam suatu badan kerajaan
dengan cara yang lebih sistematik
• Dapat memantau disiplin masyarakat melalui kewujudan suruhanjaya yang
menjadi badan berkecuali dalam pentadbiran
• Dapat mewujudkan sistem pentadbiran negara yang adil dalam
melaksanakan sistem pemerintahan negara
• Dapat mengelakkan salah faham dalam pembuatan keputusan oleh
pentadbiran negara
• Dapat mewujudkan pembahagian tugas yang sistematik dalam pentadbiran
negara yang menyebabkan negara akan lebih aman
• Dapat melahirkan pemimpin yang bertanggungjawab dalam mengetuai
pentadbiran negara
• Dapat melicinkan dasar pentadbiran negara hingga dapat melahirkan sistem
pentadbiran negara yang lebih sistematik
• Dapat melahirkan ekonomi negara yang stabil kesan daripada pemerintahan
badan eksekutif yang berkesan
• Dapat meningkatkan perpaduan negara hasil kerjasama masyarakat yang
berbilang kaum dalam sistem pentadbiran negara
• Dapat membentuk Kerajaan Pusat yang adil dalam melaksanakan
pemerintahan negara
• Melahirkan masyarakat yang bijak dalam menjalankan sistem pemerintahan
negara dengan lebih berkesan

2. Sumbangan/ kepentingan pembentukan badan eksekutif kepada bangsa
dan negara

Sumbangan/ kepentingan pembentukan badan eksekutif kepada bangsa dan
negara ialah !
• Untuk mewujudkan perpaduan kaum dengan menggubal dasar yang adil dan
saksama
• Menjamin kestabilan politik negara
• Menentukan rangka dan dasar pentadbiran
• Menjamin kecekapan , kejujuran, keadilan , ketelusan serta kelicinan
pentadbiran dan pemerintahan sesebuah kerajaan
!"#"$%"$ '"(")"$ *+,-". / !"# %&'(
Bengkel Pembinaan Skrip Kertas 3 Sejarah 23 Kuala Langat 2014
• Menjamin kesetiaan rakyat yang tidak berbelah bahagi terhadap negara
• Menjamin kerjasama, kesepakatan, keadilan dan kepentingan bersama
• Menentukan rangka dan bentuk pentadbiran sesebuah negara
• Memupuk semangat patriotisme dikalangan rakyat
• Menentukan hala tuju pentadbiran negara
• Menjadi rujukan kepada kerajaan untuk mentadbir negara
• Mengelakkan campur tangan dan gangguan anasir dari luar
• Kebebasan politik dipercayai hanya akan wujud jika pemerintah dapat
dikawal dan dihadkan dari segi bidang kuasanya.
• Bentuk sistem politik yang dapat menjamin keadilan kepada rakyat jelata dan
dapat mengurangkan penyalahgunaan kuasa
• Setiap badan yang tersebut di atas menjalankan fungsi mengikut bidang
kuasa masing-masing.
• Setiap badan mempunyai peranan dan tanggungjawab tersendiri. Ia juga
mestilah berbeza di antara satu sama lain.
• Kepentingan rakyat jelata adalah terjamin kerana kuasa pemerintahan
negara dipilih oleh rakyat


3. Kepentingan/ sumbangan yang diperolehi oleh seorang warganegara
Malaysia yang mempunyai hak asasi yang tersendiri

Kepentingan/ sumbangan yang diperolehi oleh seorang warganegara
Malaysia yang mempunyai hak asasi yang tersendiri ialah !
• Dapat mengamalkan agama dan kebudayaan kaum masing-masing
• Pelaksanaan undang-undang dan hukuman yang adil dan saksama
• Mendapat pendidikan rendah dan menengah dengan percuma
• Bertanggungjawab memilih pemimpin melalui sistem pilihanraya
• Memperolehi kesamarataan dan keadilan sosial
• Bebas mengumpul dan memiliki harta tanpa mengira status dalam kehidupan
berorganisasi
• Meningkatkan kesetiaan dan semangat patriotik
• Kebebasan rakyat jelata terutamanya dalam memilih pemerintahan dan
mempertanggungjawabkan pemerintah
• Menjamin kerjasama dan kepentingan antara rakyat dengan kerajaan

4. Kebaikan/faedah/manfaat/kepentingan pengagihan kuasa kepada tiga
badan pentadbiran di Malaysia

Kebaikan/faedah/manfaat/kepentingan pengagihan kuasa kepada tiga badan
pentadbiran ialah ...
• Menjamin kesejahteraan hidup rakyat
• Pengagihan kuasa bagi mengelakkan pemusatan kuasa berlaku.
• Berperanan untuk mengimbangi check and balance dalam pentadbiran.
• Pengagihan kuasa dapat mengelakkan penindasan terhadap rakyat.
• Dapat menjamin kebebasan rakyat dan hak asasi rakyat dilindungi.
• Mewujudkan kecekapan dalam pentadbiran.
• Menjadikan sistem pentadbiran yang sistematik.
• Pengagihan kuasa dapat mengurangkan bebanan tugas.
• Dapat membantu pembangunan negara yang pantas.
• Dapat mengelakkan salah guna kuasa dalam pentadbiran.
• Mengelakkan perbalahan dalam bidang pentadbiran.

!"#"$%"$ '"(")"$ *+,-". / !"# %&'(
Bengkel Pembinaan Skrip Kertas 3 Sejarah 24 Kuala Langat 2014
5. Usaha-usaha/langkah-langkah meningkatkan kecekapan pentadbiran di
Malaysia

Usaha-usaha/langkah-langkah meningkatkan kecekapan pentadbiran di
Malaysia ialah ...
• Kerajaan perlu memberi keutamaan kerja berpasukan.
• Mengamalkan budaya kerja yang mesra pelangan
• Menggunakan kemajuan teknologi dalam pentadbiran seperti dikaunter
perkhidmatan.
• Mengamalkan dan memberikan perkhidmatan yang cepat dan pantas.
• Memastikan sifar rasuah dalam pentadbiran.

6. Ciri-ciri pemimpin negara

Ciri-ciri pemimpin negara ialah ...
• Berpengetahuan luas dalam pelbagai bidang politik, ekonomi dan sosial.
• Menggunakan sistem pentadbiran yang moden .
• Menolak amalan rasuah dan mengukuhkan integriti dalam pentadbiran.
• Seorang yang menepati masa dan melicinkan urusan pentadbiran.
• Pemimpin yang mahir dalam ICT dan menggunakannya dalam urusan
pentadbiran.
• Seorang yang profesional dalam tindakanya.


7. Kejayaan/ bukti kejayaan yang dicapai oleh Malaysia kesan daripada
pelaksanaan kuasa pemerintahan badan eksekutif di negara ini

Kejayaan yang dicapai oleh Malaysia kesan daripada pelaksanaan kuasa
pemerintahan badan eksekutif di negara ini ialah !
• Kestabilan sistem pentadbiran negara telah diwujudkan hingga sistem
pentadbiran lebih sistematik dapat dijalankan
• Rakyat bebas menentukan bentuk pentadbiran yang menyebabkan
pentadbiran negara lebih adil dan telus
• Menjamin kesejahteraan rakyat melalui pengamalan doktrin pengasingan
kuasa yang menjamin keadilan dalam pemerintahan
• Rakyat diberikan kebebasan dalam menyuarakan pendapat yang
menyebabkan kebajikan rakyat terjaga
• Ekonomi negara lebih maju kerana masyarakat berganding mahu
menjayakan dasar pemerintahan kerajaan
• Meningkatkan perpaduan negara melalui sistem pemerintahan yang
melibatkan semua kaum
• Mengekalkan kuasa Raja-Raja Melayu/kedaulatan negara dalam sistem
pemerintahan Negara
• Membentuk Kerajaan Persekutuan yang adil hasil daripada pengasingan
kuasa
• Mencegah daripada berlakunya penyelewengan melalui konsep pengasingan
kuasa
• Membentuk kerajaan yang berwibawa melalui pelantikan pemimpin yang adil
• Mengelakkan perbalahan etnik kerana setiap kaum diberi hak dalam
pentadbiran negara
• Mengimbangi kuasa Kerajaan Pusat dan Kerajaan Negeri dalam sistem
pemerintahan Negara
!"#"$%"$ '"(")"$ *+,-". / !"# %&'(
Bengkel Pembinaan Skrip Kertas 3 Sejarah 25 Kuala Langat 2014
• Melahirkan masyarakat yang bertanggungjawab dan amanah dalam
melaksanakan dasar dan tugas yang ditetapkan oleh kerajaan
• Melahirkan pemimpin yang berwibawa dalam mengetuai sistem
pemerintahan negara
• Setiap rakyat dapat melaksanakan hak sebagai warganegara yang cintakan
negara
• Rakyat diberi hak untuk melibatkan diri dalam proses pemilihan pemimpin
negara

8. Cabaran yang dihadapi oleh badan eksekutif dalam memantapkan
kestabilan negara/ mengekalkan keamanan dan keharmonian negara/
melaksanakan sistem demokrasi yang berkesan dan langkah untuk
menghadapinya

(a) Cabaran yang dihadapi oleh Badan Eksekutif dalam memantapkan
kestabilan politik negara/ mengekalkan keamanan dankeharmonian
negara/ melaksanakan sistem demokrasi yang berkesan ialah !
• Kewujudan golongan radikal yang mencetuskan salah faham dalam
pentadbiran negara
• Penyalahgunaan kuasa dalam kalangan pemerintah yang menyebabkan
ketidakstabilan dalam negara
• Wujudnya golongan yang membangkitkan isu-isu sensitif dalam negara
contohnya isu agama, hak istimewa orang Melayu dan sebagainya yang
menyebabkan pecah belah dalam masyarakat
• Terdapat pihak yang cuba mempertikaikan keluhuran perlembagaan sebagai
undang-undang tertinggi yang perlu dipatuhi dalam pentadbiran negara
• Perbalahan antara kaum hingga mengganggu keamanan negara
• Perbezaan ideologi politik yang menyebabkan ketidakstabilan dalam
pemerintahan negara
• Peningkatan kegiatan jenayah politik yang mencetuskan huru hara dalam
negara
• Jurang ekonomi antara kaum yang mencetuskan ketidakpuasan hati
masyarakat hingga menyebabkan berlakunya kacau bilau dalam negara
• Demonstrasi jalanan semakin meningkat kerana terlalu taksub untuk
menyuarakan ketidakpuasan hati
• Keruntuhan semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat yang
menyebabkan negara tidak aman
• Masyarakat yang terpengaruh dengan dakyah negatif barat yang
menghancurkan perpaduan dalam masyarakat
• Masyarakat yang bersikap penting diri hingga kurang mengambil tahu
kepentingan masyarakat di Malaysia
• Mempunyai pegangan politik yang terlampau ekstrim hingga menyebabkan
kekacauan dalam negara
• Gejala rasuah yang berleluasa yang menyebabkan kepincangan dalam
pentadbiran negara
• Keengganan rakyat untuk mematuhi dasar yang ditetapkan oleh kerajaan
hingga menyebabkan ketidakstabilan negara

(b) Langkah yang perlu diambil oleh Badan Eksekutif untuk menghadapi
cabaran di atas ialah !
• Menguatkuasa undang-undang yang ketat untuk mengawal kewujudan
golongan radikal yang mencetuskan salah faham dalam pentadbiran negara
!"#"$%"$ '"(")"$ *+,-". / !"# %&'(
Bengkel Pembinaan Skrip Kertas 3 Sejarah 26 Kuala Langat 2014
• Melantik pemerintah yang adil dan telus dalam menjalankan kuasa
pemerintahan negara
• Melarang masyarakat dari membangkitkan isu-isu sensitif dalam negara
contohnya isu agama, hak istimewa orang Melayu dan sebagainya
• Mengenakan tindakan tatatertib kepada kakitangan awam yang
mempertikaikan keluhuran perlembagaan sebagai undang-undang tertinggi
yang perlu dipatuhi dalam pentadbiran negara
• Menyatupadukan masyarakat melalui idea Gagasan 1 Malaysia agar tidak
berlaku perbalahan antara kaum hingga mengganggu keamanan negara
• Meningkatkan kesefahaman antara parti politik walaupun mempunyai ideologi
politik yang berbeza agar tidak wujud masalah dalam pemerintahan negara
• Mengelakkan diri dari terlibat dalam kegiatan jenayah politik agar tidak
mencetuskan huru hara dalam negara
• Merapatkan jurang ekonomi antara kaum yang supaya masyarakat akan
bersatu dan seterusnya menstabilkan politik negara
• Mengharamkan penglibatan masyarakat dalam demonstrasi jalanan untuk
mengelakkan kacau bilau dalam negara
• Meningkatkan program yang dapat menaikkan semangat patriotisme dalam
kalangan masyarakat agar dapat menerapkan rasa cinta kepada negara
• Menggalakkan masyarakat agar berpegang teguh kepada jati diri masyarakat
timur agar terhindar dari dakyah negatif barat yang akan menghancurkan
perpaduan dalam masyarakat
• Masyarakat perlu menanam sikap saling bantu-membantu walaupun
berlainan bangsa dan agama bagi mewujudkan kestabilan dalam negara.
• Bersederhana dalam kegiatan politik dan mengelakkan diri dari terlampau
ekstrim dengan sesebuah parti politik hingga bertindak kasar terhadap
masyarakat yang mempunyai pegangan politik yang berbeza
• Mengenakan hukuman yang berat kepada pemberi dan penerima rasuah
bagi membanteras amalan rasuah yang akan menjatuhkan negara
• Kerajaan perlu mendedahkan masyarakat dengan dasar-dasar kerajaan
untuk mengalakkan rakyat memahami dan seterunya mematuhi dasar yang
ditetapkan oleh kerajaan agar negara kekal aman

9. Nilai-nilai murni dan iktibar kesan daripada pemerintahan badan
eksekutif dalam sistem pentadbiran di Malaysia

(a) Nilai murni yang didapati daripada pemerintahan badan eksekutif
dalam sistem pentadbiran di Malaysia ialah !
• Bekerjasama di antara pelbagai kaum dalam melaksanakan system
pemerintahan yang berkesan
• Kreatif dan inovatif dalam menjalankan sistem pemerintahan negara
• Berdaya saing agar sistem pemerintahan akan lebih sistematik
• Berpandangan positif agar pentadbiran negara terus maju dan berkembang
• Bangga sebagai rakyat Malaysia kerana mempunyai Negara yang stabil dari
segi politik dan ekonomi
• Mematuhi undang-undang yang ditetapkan dalam negara
• Perpaduan kaum dapat diwujukan dalam melaksanakan sistem pemerintahan
di Malaysia
• Mempunyai jati diri yang kukuh dalam melaksanakan pentadbiran yang
berkesan
• Mewujudkan semangat cinta akan negara yang menyebabkan sistem
pentadbiran negara lebih mantap
!"#"$%"$ '"(")"$ *+,-". / !"# %&'(
Bengkel Pembinaan Skrip Kertas 3 Sejarah 27 Kuala Langat 2014
• Bijaksana dalam menentukan dasar yang berkesan untuk mentadbir negara
secara sistematik
• Gigih dalam melaksanakan tanggungjawab mentadbir Negara dengan
berkesan
• Amanah dalam melaksanakan tugas yang diberikan
• Menghormati pemimpin yang bertungkus lumus menjalankan pentadbiran
negara
• Bersikap optimis dalam melaksanakan tanggungjawab yang diberikan
• Mempertahankan warisan bangsa dalam melaksanakan sistem pentadbiran
negara

(b) Iktibar yang didapati daripada pemerintahan badan eksekutif dalam
sistem pentadbiran di Malaysia ialah !
• Kita hendaklah mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan oleh jentera
pentadbiran di Malaysia
• Kita haruslah menyanjungi Perlembagaan Negara agar dapat melahirkan
rakyat yang cintakan negara
• Kita mestilah mengetahui hak kebebasan masing-masing agar keamanan
Negara terjamin
• Kita perlu menjaga nama baik dan imej negara di dalam mahupun luar
negara
• Kita janganlah membicarakan isu-isu sensitive contohnya isu agama agar
keamanan negara dapat dikekalkan
• Kita janganlah terlibat dalam aktiviti yang menjejaskan keamanan Negara
supaya negara akan kekal stabil
• Kita hendaklah menjadi warganegara yang produktif dalam memajukan
pentadbiran negara
• Kita hendaklah menghormati pemimpin negara agar sistem pentadbiran
dapat dijalankan dengan mudah dan berkesan
• Kita hendaklah menggunakan keistimewaan yang diberikan untuk
kepentingan Negara
• Kita hendaklah amanah dalam melaksanakan tanggungjawab yang diberikan
agar pentadbiran negara sistematik
• Kita hendaklah berintegriti dalam kehiupan agar kehidupan lebih terjamin
• Kita hendaklah mengamalkan semangat musyawarah untuk menyelesaikan
masalah dalam sistem pentadbiran
• Kita hendaklah rasional dalam membuat keputusan supaya keputusan lebih
adil
• Kita henaklah bertolak ansur dalam mengatasi konflik dalam pemerintahan
negara
• Kita janganlah bersikap penting diri sebaliknya mementingkan rakyat dan
negara bagi mencapai kejayaan yang gemilang!"#"$%"$ '"(")"$ *+,-". / !"# %&'(
Bengkel Pembinaan Skrip Kertas 3 Sejarah 28 Kuala Langat 2014
10. Cadangan kesimpulan

(a) Pengetahuan yang diperoleh ialah !
• Malaysia mengamalkan demokrasi berparlimen
• Badan eksekutif terdiri daripada jemaah menteri, kabinet, suruhanjaya dan
jabatan kerajaan
• Menghormati perlembagaan malaysia
• Meningkatkan semangat kesetiaan kepada negara
• Pemerintah sentiasa menunaikan tanggungjawabnya terhadap rakyat
• Pemerintahan yang adil akan menjamin kestabilan politik dan kemakmuran
negara

(b) Iktibar kepada diri, bangsa dan negara ialah !
• Memupuk semangat bersyukur dengan keharmonian negara
• Mentaati raja dan pemimpin negara
• Memelihara dan mengekalkan keamanan dan kestabilan politik negara
• Permuafakatan antara rakyat dan badan eksekutif amat penting untuk
memastikan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi negara Malaysia
• Setiap rakyat perlu hidup bersatu padu bagi menjamin keamanan dan
perpaduan
• Pembentukan badan eksekutif dapat dilaksanakan dengan baik di negara
Malaysia dengan sokongan padu daripada rakyat
• Rakyat Malaysia harus bekerjasama, tolong-menolong dan menyokong
pembentukan badan eksekutif bagi mengekalkan kestabilan negara
• Rakyat sanggup berkorban terhadap tanah air
• Dapat melahirkan kecintaan terhadap tanah air

(c) Harapan menjadikan bangsa dan negara harmoni dan gemilang
ialah !
• Menyemarakkan semangat patriotisme
• Menimbulkan perasaan bangga terhadap negara
• Keamanan dan kemakmuran negara menjamin masa depan ekonomi negara
dapat dipacu dengan lebih cemerlang
• Badan eksekutif memainkan peranan yang amat penting dalam
pembangunan sosio-ekonomi di Malaysia selepas mencapai ini menjadi nadi
kepada kemajuan negara.
• Mengekalkan perpaduan dikalangan rakyat berbilang kaum
• Pemimipin dan rakyat perlu memainkan peranan masing-masing untuk
memastikan kecemerlangan negara
!"#"$%"$ '"(")"$ *+,-". / !"# %&'(
Bengkel Pembinaan Skrip Kertas 3 Sejarah 29 Kuala Langat 2014
4: BADAN PEMERINTAH (BADAN
PERUNDANGAN)

1. Peranan anda untuk mengekalkan badan perundangan (legislatif) di
negara kita.

Peranan anda untuk mengekalkan badan perundangan (legislatif) di negara
kita ialah !
• Menganggotai mana-mana parti politik.
• Mendaftar sebagai pemilih.
• Menjadi calon pilihan raya.
• Bertanding atas parti atau calon bebas.
• Memilih pemimpin yang bertanggungjawab.
• Memilih pemimpin yang amanah.
• Memilih pemimpin berwawasan.
• Memilih pemimpin yang mesra rakyat.
• Tidak menyertai demonstrasi haram.
• Tidak menganggotai pertubuhan haram.
• Memilih pemimpin.
• Menghormati hak asasi manusia.
• Patuh pada undang-undang negara.
• Bertolak ansur.
• Bekerjasama.
• Hormat-menghormati

2. Kejayaan/ kebaikan/ faedah yang dicapai oleh negara kita dalam
pelaksanaan badan perundangan (legislatif).

Kejayaan/ kebaikan/ faedah yang dicapai oleh negara kita dalam
pelaksanaan badan perundangan (legislatif) ialah !
• Mengekalkan kedaulatan negara.
• Kerajaan dipilih oleh rakyat.
• Berpeluang menentukan kepimpinan negara.
• Menentukan masa depan negara
• Berpeluang menentukan kepimpinan negara
• Menentukan masa depan negara.
• Segala permasalahan di selesaikan melalui rundingan.
• Kecekapan pentadbiran negara
• Kestabilan negara aman.
• Memudahkan perancangan kerajaan
• Meningkatkan kerjasama dalam kalangan masyarakat.
• Menjamin hak rakyat.
• Mengurangkan tekanan antarabangsa.
• Memperkukuhkan perpaduan.
• Mengekalkan perkongsian kuasa.
• Kerajaan stabil.
• Kemajuan ekonomi.
• Menarik pelaburan asing.!"#"$%"$ '"(")"$ *+,-". / !"# %&'(
Bengkel Pembinaan Skrip Kertas 3 Sejarah 30 Kuala Langat 2014
3. Cara pelaksanaan badan perundangan (legislatif) dapat dikekalkan.

Cara pelaksanaan badan perundangan (legislatif) dapat dikekalkan ialah !
• Mendidik rakyat berkenaan fungsi badan perundangan
• Mengamalkan demokrasi dengan cara yang betul.
• Mengelakkan campur tangan asing.
• Mengekalkan keharmonian hidup pelbagai kaum.
• Semangat demokrasi harus disuburkan sejak di sekolah lagi.
• Amalan demokrasi mengikut acuan negara sendiri.
• Kekalkan sistem pilihanraya dan adil dan bebas.
• Memelihara undang-undang dan perlembagaan negara.
• Rakyat mesti memelihara jati diri bangsa.
• Mengutamakan kepentingan negara.


4. Cabaran yang dihadapi dalam pelaksanaan oleh badan perundangan
(legislatif) di negara kita dan nyatakan langkah-langkah untuk untuk
mengatasi cabaran tersebut.

(a) Cabaran yang dihadapi dalam pelaksanaan oleh badan perundangan
(legislatif) di negara kita ialah !
• Ketidakstabilan politik
• Berlaku demontrasi jalanan
• Pemerintah tidak adil
• Politik berasaskan kaum
• Tiada kerjasama dalam masyarakat
• Tidak mematuhi undang-undang
• Tidak menghormati sistem demokrasi
• Keruntuhan akhlak, gejala sosial dan jenayah
• Tidak mengamalkan nilai-nilai murni
• Berlaku campurtangan pihak luar
• Masyarakat tidak mengamalkan sikap tolak ansur
• Ekonomi yang tidak stabil
• Berlaku amalan rasuah
• Masyarakat kurang semangat patriotism
• Kemunculan golongan radikal.
• Masalah perpaduan.
• Kewujudan pelbagai kaum.
• Gejala sosial.
• Perlakuan jenayah.
• Kebanjiran pendatang asing.
• Peluang pekerjaan.
• Globalisasi.
• Masalah kemiskinan.
• Jurang ekonomi antara kaum.

(b) Langkah-langkah untuk untuk mengatasi cabaran tersebut ialah !
• Memperkukuh perpaduan.
• Penguatkuasaan undang-undang.
• Mewujudkan konsep 1 Malaysia.
• Menghayati Rukun Negara.
• Mewujudkan rakan cop.
!"#"$%"$ '"(")"$ *+,-". / !"# %&'(
Bengkel Pembinaan Skrip Kertas 3 Sejarah 31 Kuala Langat 2014
• Memperketatkan undang-undang
• Mewujudkan rasa cinta kepada negara
• Mengukuhkan kesetiaan kepada raja dan negara
• Mengamalkan sikap terbuka
• Mewujudkan perpaduan rakyat
• Memelihara sistem perundangan
• Menghormati perlembagaan negara
• Mewujudkan sistem pentadbiran mantap
• Mengekang demonstrasi jalanan

5. Nilai-nilai murni atau iktibar yang dapat diambil daripada pelaksanaan
badan perundangan (legislatif) terhadap diri sendiri, masyarakat dan
negara.

Nilai-nilai murni atau iktibar yang dapat diambil daripada pelaksanaan badan
perundangan (legislatif) terhadap diri sendiri, masyarakat dan negara ialah !
• Bijaksana merancang strategi
• Bekerjasama antara pemimpin dan rakyat
• Perundingan dan musyawarah dalam membuat keputusan
• Berusaha dengan gigih
• Permuafakatan antara pemimpin negara
• Mengekalkan perpaduan kaum dan bersatu padu
• Bekerjasama antara kaum
• Bertolak ansur antara satu sama lain
• Mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi
• Tidak berputus asa dalam usaha mencapai kejayaan
• Tabah menghadapi cabaran
• Menanam semangat meneroka
• Rakyat dan pemimpin yang berwawasan
• Mengamalkan sikap berdikari
• Bersikap inovatif dan kreatif dalam semua bidang yang diceburi
• Mengamalkan pemikiran terbuka dalam menyelesaikan masalah
• Mengekalkan keamanan
• Menjalankan pentadbiran teratur dan sistematik
• Mengelakkan peperangan
• Hubungan yang baik dengan semua negara
• Perpaduan dalam kalangan negara anggota
• Menghormati kedaulatan negara lain
• Kerjasama antara negara dalam pelbagai bidang
• Menyertai pertubuhan serantau dan antarabangsa
• Tidak menjalankan dasar penjajahan
• Optimis
• Bersedia menerima perubahan
• Berbangga sebagai rakyat Malaysia
• Berani menghadapi risiko
• Bijak dalam bertindak
• Menghormati negara jiran
• Pertahan keamanan serantau
• Sedia berkorban untuk negara!"#"$%"$ '"(")"$ *+,-". / !"# %&'(
Bengkel Pembinaan Skrip Kertas 3 Sejarah 32 Kuala Langat 2014
6. Cadangan kesimpulan

(a) Pengetahuan yang diperoleh ialah !
• Kuasa pemerintahan dibahagikan kepada tiga badan iaitu badan
perundangan, badan pelaksanaan, dan badan kehakiman.
• Badan perundangan (legislatif) terdiri daripada Yang di-Pertuan Agong,
Dewan Negara, dan Dewan Rakyat.

(b) Iktibar kepada diri, bangsa dan negara ialah !
• Sokongan rakyat menjamin kelicinan pentadbiran negara.
• Kerjasama antara pemimpin dan rakyat menjamin kestabilan politik dan
kemakmuran ekonomi.
• Permuafakatan antara rakyat dengan kerajaan dapat mengekalkan
keharmonian negara.
• Kesetiaan dan semangat patriotisme mengukuhkan pembentukan identiti
negara dan bangsa Malaysia.
• Perpaduan rakyat menjamin kedaulatan negara.

(c) Harapan menjadikan bangsa Malaysia cemerlang dan gemilang
ialah ...
• Rakyat bertanggungjawab mengamalkan ciri-ciri demokrasi supaya dapat
meletakkan Malaysia sebagai negara yang berdaulat dan disegani di persada
dunia.
• Diharap semua rakyat mematuhi dan menghormati sistem pentadbiran
negara demi kemakmuran negara.

5: BADAN PEMERINTAH (BADAN KEHAKIMAN)

1. Kepentingan rakyat Malaysia memahami sistem kehakiman negara

Kepentingan rakyat Malaysia memahami sistem kehakiman negara ialah !
• Mengekalkan kedaulatan negara
• Memastikan keadilan buat rakyat
• Menjamin keselamatan negara
• Mengurangkan kadar jenayah
• Memastikan hak-hak rakyat dipelihara
• Memberi ruang kepada rakyat menyalurkan masalah
• Menjamin keharmonian
• Mewujudkan kestabilan negara
• Kemajuan ekonomi terbentuk hasil suasana positif
• Mewujudkan keamanan

2. Cabaran yang dihadapi Malaysia dalam pelaksanaan badan kehakiman
dan langkah-langkah mengatasi.

(a) Cabaran yang dihadapi Malaysia dalam pelaksanaan badan
kehakiman ialah !
• Menjamin kebebasan badan kehakiman sebagai badan yang bebas dari
mana-mana pengaruh
• Meningkatkan integriti badan kehakiman sebagai badan yang mempunyai
kebolehpercayaan yang tinggi
• Memastikan badan kehakiman bebas rasuah
• Memelihara badan kehakiman sebagai penentu kesahihan undang-undang
!"#"$%"$ '"(")"$ *+,-". / !"# %&'(
Bengkel Pembinaan Skrip Kertas 3 Sejarah 33 Kuala Langat 2014
• Menjamin kesaksamaan dalam membuat pengadilan

(b) Langkah-langkah untuk mengatasi cabaran tersebut ialah !
• Memastikan pelantikan hakim dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong dengan
nasihat Perdana Menteri
• Mengasingkan badan kehakiman dari mana-mana pengaruh badan
perundangan dan eksekutif
• Memastikan setiap kes yang didaftarkan diselesaikan dalam tempoh efisien
• Memastikan setiap prosedur kehakiman dipatuhi tanpa pelanggaran
• Hakim tidak boleh berpolitik dan berkecuali


3. Nilai murni dan iktibar daripada pelaksanaan badan kehakiman di
Malaysia terhadap diri, masyarakat dan negara

Antara nilai murni dan iktibar yang kita peroleh daripada pelaksanaan badan
kehakiman di Malaysia ialah ..
• Mengekalkan kestabilan negara melalui konsep pengasingan kuasa.
• Menghargai kesejahteraan negara kerana tiada pembolotan kuasa.
• Melaksanakan peraturan dan undang- undang secara adil dan telus.
• Menghormati sistem kehakiman dan mahkamah sedia ada.
• Mewujudkan suasana harmonis dalam sistem kehakiman negara
• Mengamalkan sikap toleransi/tolak ansur
• Mengekalkan kedaulatan negara
• Menumpahkan taat setia tidak berbelah bagi kepada negara
• Memelihara keamanan negara
• Menguasai pelbagai ilmu pengetahuan
• Menyanjung tinggi badan Kehakiman negara
• Menghargai jasa dan pengorbanan pemimpin negara
• Mematuhi peraturan dan undang – undang negara
• Berbangga sebagai warga negara Malaysia
• Menjaga nama baik negara Malaysia

4. Rumusan/kesimpulan keseluruhan isi yang telah dibincangkan.

(a) Pengetahuan yang saya peroleh ialah !
• Malaysia mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen
• Kuasa pemerintahan dibahagikan kepada tiga badan iaitu Badan
Perundangan, Badan Pelaksanaan dan Badan Kehakiman
• Sistem demokrasi melibatkan rakyat dalam pentadbiran

(b) Iktibar kepada diri, bangsa dan negara ialah !
• Sokongan rakyat menjamin kelicinan pentadbiran negara
• Permuafakatan antara rakyat dengan kerajaan dapat mengekalkan
keharmonian negara
• Kesetiaan dan semangat patriotisme mengukuhkan pembentukan identiti
negara dan bangsa Malaysia
• Perpaduan rakyat menjamin kedaulatan negara
!"#"$%"$ '"(")"$ *+,-". / !"# %&'(
Bengkel Pembinaan Skrip Kertas 3 Sejarah 34 Kuala Langat 2014
(c) Harapan menjadikan bangsa dan negara Malaysia cemerlang dan
gemilang ialah!
• Rakyat bertanggungjawab mengamalkan ciri - ciri demokrasi supaya dapat
meletakkan Malaysia sebagai sebuah negara yang berdaulat dan disegani
dipersada dunia
• Diharap semua rakyat mematuhi dan menghormati sistem pentadbiran
negara demi kemakmuran negara.

6: YANG DIPERTUAN AGONG

1. Aktiviti yang boleh mengukuhkan sistem pemerintahan beraja di
Malaysia.

Aktiviti yang boleh mengukuhkan sistem pemerintahan beraja di
Malaysia ialah !
• Menyemai semangat patriotik dalam kalangan pelajar
• Menghormati lambang-lambang kebesaran.
• Menganjurkan pertandingan bahas/ pidato/ syarahan/ kuiz/ melukis berkaitan
yang di Pertuan Agong dan raja.
• Menghasilkan buku skrap mengenai institusi raja
• Mencari maklumat berkaitan melalui internet
• Menggantung gambar Yang di Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu
• Kembara Tengku Mahkota dilaksanakan.

2. Pengamalan raja berpelembagaan dapat mengharmonikan kehidupan
masyarakat di negara Malaysia. Buktikan.

Bukti pengamalan raja berpelembagaan dapat mengharmonikan kehidupan
masyarakat di negara Malaysia ialah !
• Terjalinnya hubungan perpaduan kaum yang terdapat di Malaysia.
• Kestabilan politik.
• Keamanan negara.
• Menjamin keselamatan rakyat hidup dalam keadaan yang harmoni.
• Kesucian agama di Malaysia terpelihara melalui bangsa lain bebas beragama
dan agama Islam adalah agama rasmi negara.
• Negara menjadi aman dan makmur dengan tertegaknya kedaulatan undang-
undang yang teguh.
• Pertahanan negara dapat ditingkatkan dan menjadi kuat.
• Institusi Raja-raja Melayu turut menjamin kedudukan istimewa orang Melayu
di Malaysia.
• Sektor pelancongan negara dapat ditingkatkan.
• Malaysia menjadi rujukan dan model kepada negara-negara lain di dunia
dalam mengekalkan keamanan.
• Malaysia menjadi lebih makmur dengan kekuatan politik yang stabil menuju
negara maju.

3. Peranan anda untuk mengekalkan institusi Raja Berperlembagaan
di negara kita.

Peranan saya untuk mengekalkan institusi Raja Berperlembagaan ialah !
• Kita perlu menumpahkan taat setia kepada raja.
• Kita hendaklah menghormati institusi beraja.
• Kita seharusnya menjunjung perlembagaan.
!"#"$%"$ '"(")"$ *+,-". / !"# %&'(
Bengkel Pembinaan Skrip Kertas 3 Sejarah 35 Kuala Langat 2014
• Kita hendaklah menjamin kedaulatan raja.
• Kita mesti menghormati peranan raja.
• Kita seharusnya memelihara kemuliaan raja.
• Kita hendaklah menjamin keistimewaan raja.
• Kita hendaklah mengekalkan Majlis Raja-raja Melayu.
• Kita hendaklah memelihara keamanan negara.
• Kita hendaklah menjaga keharmonian negara.
• Kita seharusnya menyambut hari keputeraan raja.
• Kita mesti mengenali raja-raja.
• Kita mestilah mengunjungi muzium diraja
• Kita seharusnya menghadiri majlis yang dihadiri oleh baginda.
4. Pengamalan sistem Raja Berperlembagaan masih relevan.
Buktikan pernyataan anda.

Bukti kepada pengamalan sistem Raja Berperlembagaan masih relevan di
Malaysia adalah !
• Sistem Raja Berperlembagaan masih berfungsi melindungi rakyat pelbagai
kaum.
• Masih diperlukan ketika negara berhadapan dengan darurat contohnya
semasa negara. berhadapan dengan ancaman komunis.
• Masih relevan bagi melindungi agama Islam sebagai agama rasmi.
• Masih relevan bagi memberi hak kepada masyarakat dalam kebebasa
memilih agama.
• Masih relevan bagi melindungi hak dan kepentingan orang melayu contohnya
kemudahan mendapatkan kemudahan pendidikan dan pemilikan tanah.
• Masih relevan bagi melindungi kerakyatan kaum lain.
• Masih relevan untuk melindungi dan mengekalkan perpaduan kaum di
Malaysia.
• Masih relevan untuk menentukan kerakyatan rakyat di negara ini.
• Masih relevan demi untuk melindungi kepentingan bumiputera di Sabah dan
Sarawak.
• Masih relevan dalam melantik dan melucutkan jawatan Jemaah Menteri dan
Timbalan Menteri.
• Masih relevan dalam membubarkan parlimen.

5. Peranan institusi raja dalam memartabatkan sistem Raja
Berperlembagaan di negara ini.

Peranan institusi raja dalam memartabatkan sistem Raja Berperlembagaan di
negara ini ialah !
• Baginda hendaklah menjalankan pemerintahan dengan penuh
bertanggungjawab.
• Baginda hendaklah mendalami ilmu pengetahuan dalam bidang pentadbiran.
• Baginda hendaklah memahami aspirasi rakyat.
• Baginda hendaklah cekap dalam urusan pentadbiran.
• Baginda hendaklah bijak dalam menangani setiap isu yang timbul.
• Baginda hendaklah adil dalam membuat keputusan.
• Baginda hendaklah berpegang teguh kepada agama Islam selaku Ketua
Agama.
• Baginda perlu memberikan kerjasama dengan badan pemerintah.
• Baginda perlu mendahulukan kepentingan rakyat daripada kepentingan
sendiri.
!"#"$%"$ '"(")"$ *+,-". / !"# %&'(
Bengkel Pembinaan Skrip Kertas 3 Sejarah 36 Kuala Langat 2014
• Baginda perlu menjadi lambang perpaduan rakyat.
• Baginda perlu peka dengan politik semasa.
• Baginda juga perlu bersikap patriotik.
• Baginda perlu menjadi idola kepada rakyat.6. Sebab sistem pemerintahan beraja perlu dipertahankan di negara kita.

Sebab sistem pemerintahan beraja perlu dipertahankan di negara kita ialah:
• Sebagai simbol perpaduan rakyat.
• Sebagai tanda tumpah taat setia rakyat.
• Sebagai lambang keutuhan Negara.
• Untuk memelihara hak istimewa orang Melayu dan bumiputera.
• Untuk mengekalkan keharmonian.
• Untuk memelihara kesucian agama Islam.
• Untuk mengukuhkan pertahanan Negara.
• Sebagai lambang penyatuan orang Melayu.
• Merupakan sistem yang telah diwarisi sejak zaman Kesultanan Melayu
Melaka.

7. Kejayaan/faedah yang dicapai kesan daripada pelaksanaan sistem
Raja Berperlembagaan.

Kejayaan/faedah yang dicapai kesan daripada pelaksanaan sistem Raja
Berperlembagaan adalah !
• Malaysia berjaya mengekalkan perpaduan antara kaum.
• Malaysia juga berjaya memartabatkan sistem kehakiman di negara ini.
• Malaysia Berjaya mencapai konsep 1 Malaysia.
• Kebudayaan kebangsaan dapat diamalkan dengan baik oleh setiap kaum.
• Rakyat Malaysia dapat menyertai acara sukan di peringkat negeri dan
antarabangsa tanpa mengira ideologi politik.
• Rakyat Malaysia mengaku taat setia kepada Yang di-Pertuan Agong
• Pemilihan Yang di-Pertuan Agong dapat diterima oleh semua lapisan kaum.
• Negara luar juga turut mengiktiraf kkedaulatan negara kita.
• Ekonomi Malaysia semakin berkembang maju dan dikenali diperingkat dunia.
• Bilangan pelancong luar semakin meningkat.
• Sistem beraja di negara kita juga membantu pembangunan secara tersusun
dan terancang dalam usaha meningkatkan taraf hidup masyarakat ke arah
satu tingkat sosial yang tinggi dan maju.

8. Cabaran mengekalkan/memantapkan institusi beraja di negara
kita dan langkah-langkah mengatasi cabaran tersebut.

(a) Cabaran untuk mengekalkan/memantapkan institusi beraja di negara
kita ialah !
• Pemahaman rakyat tentang institusi beraja masih rapuh.
• Hasutan daripada pihak-pihak tertentu untuk meruntuhkan institusi beraja.
• Masalah politik perkauman yang masih menebal.
• Isu perkauman yang masih memonopoli masyarakat di negara ini.
• Penyebaran ideologi liberalisme oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
• Rakyat tidak mempunyai semangat patriotisme yang tinggi.
• Rakyat mempunyai cara pemikiran yang berbeza.
!"#"$%"$ '"(")"$ *+,-". / !"# %&'(
Bengkel Pembinaan Skrip Kertas 3 Sejarah 37 Kuala Langat 2014
• Terdapat perbezaan ideologi politik.
• Globalisasi yang menyebabkan penyebaran maklumat tanpa had dan
sempadan.
• Kemunculan golongan aktivis politik yang melampau.

(b) Langkah-langkah mengatasi cabaran tersebut ialah !
• Kementerian Pendidikan Malaysia hendaklah memantapkan sukatan
pelajaran Sejarah di sekolah.
• Pihak berkuasa hendaklah menguatkuasakan undang-undang yang sedia
ada.
• Memperkukuhkan perpaduan dalam kalangan rakyat.
• Pihak kementerian juga seharusnya meningkatkan mutu pendidikan seiring
dengan kemajuan Negara.
• Pihak pemerintah hendaklah memperkukuh perpaduan rakyat.
• Rakyat hendaklah mengukuhkan semangat jati diri.
• Masyarakat juga perlu bersikap terbuka dalam menerima sebarang
pembaharuan.
• Pemerintah bertanggungjawab mengurangkan kewujudan parti-parti politik
yang berbentuk perkauman yang boleh menggugat keharmonian rakyat.
• Media massa perlu memainkan peranan memberi maklumat yang tepat dan
telus berkaitan sesuatu isu.
• Memantau dan menyekat pergerakan aktivis-aktivis politik yang melampau
dengan menggunakan akta-akta tertentu.

9. Nilai/iktibar/patriotisme daripada institusi beraja.

Nilai/iktibar/patriotisme daripada institusi beraja ialah !
• Kita hendaklah mempunyai sikap taat kepada pemimpin.
• Kita hendaklah menghormati raja yang menjadi ketua n
• Kita hendaklah mengamalkan perpaduan antara kaum.
• Kita seharusnya berbangga sebagai warganegara.
• Kita hendaklah bersedia mempertahankan kedaulatan negara.
• Kita mestilah sentiasa mematuhi undang-undang.
• Kita seharusnya terlibat dalam memajukan negara.
• Kita hendaklah memelihara maruah dan imej negara.
• Kita mestilah mempunyai sifat cinta akan negara dan sanggup
mempertahankan kedaulatannya.

10. Kesimpulan keseluruhan isi yang telah dibincangkan.

(a) Pengetahuan yang diperoleh daripada tugasan ini adalah !
• Institusi Raja Berperlembagaan merupakan tonggak keagungan kerajaan
Malaysia sehingga kini.
• Saya juga mendapat maklumat bahawa raja merupakan ketua negara dan
perlu dihormati sebagai lambang perpaduan rakyat.
• Sistem Raja Berperlembagaan menjelaskan keseimbangan hak dan
tanggungjawab antara raja dan rakyat yang dinaungi.

(b) Iktibar kepada diri saya adalah !
• Saya hendaklah menjadi seorang warganegara Malaysia yang mencurahkan
sepenuh taat setia, jujur dan ikhlas kepada Yang di-Pertuan Agong dan
Sultan yang memerintah negeri.

!"#"$%"$ '"(")"$ *+,-". / !"# %&'(
Bengkel Pembinaan Skrip Kertas 3 Sejarah 38 Kuala Langat 2014
Iktibar kepada bangsa saya pula adalah !
• Kita hendaklah bertanggungjawab menghormati dan mengekalkan institusi
beraja di negara kita.
• Kita hendaklah berganding bahu dan bekerjasama untuk menjadikan institusi
beraja terus kekal dan berdaulat.

Iktibar kepada negara adalah !
• Kita hendaklah menjadikan institusi beraja dan kewibawaan Yang di-Pertuan
Agong dihormati dan disegani diperingkat antarabangsa.
• Sistem Raja Berperlembagaan menjamin kedaulatan negara sewajarnya
menerima taat setia rakyat yang terpelihara dalam lingkungan undang-
undang yang didaulatkan dalam proses sistem Raja Berperlembagaan itu
sendiri.

(c) Harapan untuk menjadikan negara dan bangsa Malaysia
cemerlang dan gemilang ialah !
• Harapan saya agar institusi beraja di negara akan terus berkekalan sebagai
simbol perpaduan bangsa Malaysia.
• Saya juga berharap institusi beraja akan terus menjadi pelindung kepada
seluruh rakyat ke arah menjadikan negara aman dan makmur.
• Saya juga berharap perpaduan kaum akan terus diamalkan dalam kehidupan
masyarakat Malaysia.

7: PILIHAN RAYA

1. Kepentingan pilihan raya

Kepentingan pilihan raya ialah !
• Setiap warganegara bertanggungjawab mengambil tahu perkembangan
politik semasa
• Melibatkan diri dalam proses memilih pemimpin negara.
• Rakyat menentukan bentuk kerajaan
• Menentukan pemerintahan demokrasi melalui pilihan raya.
• Memilih kerajaan yang berwibawa
• Memilih wakil rakyat yang berkebolehan
• Menjamin pemerintahan yang adil, sejahtera dan stabil
• Memastikan pentadbiran berjalan lancar
• Rakyat melibatkan diri dalam sistem pemerintahan negara
• Rakyat bebas memilih perwakilan
• Rakyat berhak menyokong, mengekal atau menukar kerajaan yang sedia ada

2. Manfaat/ keistimewaan/ kelebihan pilihan raya kepada rakyat dan negara

Manfaat/ keistimewaan/ kelebihan pilihan raya kepada rakyat dan negara
ialah !
• Mendidik pemimpin bertanggungjawab apabila diberi mandaat
• Persaingan sihat di kalangan ahli politik untuk membantu rakyat
• Rakyat bertanggungjawab untuk memilih pemimpin
• Rakyat berpeluang memilih parti politik yang baik untuk membentuk kerajaan
• Individu berpeluang untuk menjadi calon Dewan Rakyat
• Idea-idea baru dapat dipraktikkan oleh pemimpin-pemimpin baru
• Pilihan raya member peluang rakyat untuk mengekalkan atau menukarkan
kerajaan
!"#"$%"$ '"(")"$ *+,-". / !"# %&'(
Bengkel Pembinaan Skrip Kertas 3 Sejarah 39 Kuala Langat 2014
• Pilihan raya memberi peluang parti politik menyediakan manifesto atau akur
janji kepada rakyat
• Pilihan raya mendidik rakyat untuk mengambil tahu perkembangan politik
semasa yang berlaku di negara kita.
• Menentukan corak pemerintahan Demokrasi yang tulen

3. Kepentingan amalan pilihan raya dalam sistem demokrasi di negara kita

Kepentingan amalan pilihan raya dalam sistem demokrasi di negara kita ialah
• Melibatkan rakyat dalam pemerintahan Negara
• Mengekalkan amalan demokrasi
• Memilih kerajaan yang berwibawa
• Memilih wakil rakyat yang berkebolehan
• Menjamin pemerintahan yang adil
• Memastikan pentadbiran berjalan lancar
• Mamastikan rakyat hidup aman dan damai
• Mewujudkan kestabilan politik
• Mempertahankan kedaulatan negara

4. Kebaikan/Faedah/Manfaat/Kepentingan pilihan raya memberi kepada
rakyat dan negara.

Kebaikan/Faedah/Manfaat/Kepentingan pilihan raya memberi kepada
Rakyat dan negara ialah !
• Memastikan pentadbiran yang cekap
• Kelicinan pentadbiran Kerajaan Pusat dan Negeri
• Kebebasan suara rakyat
• Keadilan kepada rakyat memilih wakil di peringkat Parlimen dan Negeri
• Rakyat berhak menjadi calon dan berhak memilih calon Parlimen dan DUN
• Menentukan hala tuju negara
• Menentukan dasar negara
• Membangunkan ekonomi negara
• Agihan ekonomi yang sama rata
• Permuafakatan dalam dasar politik, ekonomi dan sosial
• Memberi keadilan kepada semua kaum
• Kerjasama rakyat dalam membangunkan negara
• Menjamin kelansungan hak asasi
• Menjamin keamanan negara
• Perpaduan kaum
• Mengelak berlaku salah faham antara kaum

• Menjamin kebebasan rakyat
• Dapat menyatu padukan rakyat berbilang bangsa.
• Dapat hidup dalam keadaan aman dan sejahtera.
• Keselamatan rakyat terpelihara.
• Kebajikan rakyat diutamakan.
• Pilihan raya dapat memastikan suara majoriti rakyat dihormati dalam
menentukan bentuk kerajaan.
• Pilihan raya dapat mewujudkan kesepakatan dan pemuafakatan dalam
kalangan rakyat.
• Pilihan raya juga dapat mengekalkan amalan demokrasi yang dilaksanakan
di negara kita.
• Rakyat dapat memilih pemimpin yang adil dan berkaliber.
!"#"$%"$ '"(")"$ *+,-". / !"# %&'(
Bengkel Pembinaan Skrip Kertas 3 Sejarah 40 Kuala Langat 2014
• Pilihan raya dapat melahirkan rakyat yang memberi sokongan penuh kepada
pemimpin.
• Pilihan raya juga menjamin pemimpin yang amanah serta bertanggungjawab.
• Pilihan raya dapat membentuk sebuah negara yang stabil dan makmur.
• Pilihan raya dapat mewujudkan negara yang aman.
• Pilihan raya dapat menjamin hak asasi manusia serta melahirkan masyarakat
yang tenteram dan harmoni.

5. Sebab-sebab setiap warganegara harus melibatkan diri dalam proses
pilihan raya

Sebab-sebab setiap warganegara harus melibatkan diri dalam proses pilihan
raya ialah !
• Melibatkan diri dalam pemerintahan negara
• Mengekalkan amalan demokrasi
• Memilih kerajaan yang berwibawa
• Memilih wakil rakyat yang berkebolehan
• Menjamin pemerintahan yang adil
• Memastikan pentadbiran berjalan lancar
• Menjalankan kewajipan/ tanggungjawab sebagai rakyat malaysia
• Memelihara hidup demokratik
• Mencipta sebuah masyarakat yang adil
• Menjamin sikap liberal terhadap politik negara

6. Cabaran-cabaran dalam melaksanakan pilihan raya yang telus di negara
kita dan langkah-langkah mengatasinya

(a) Cabaran-cabaran dalam melaksanakan pilihan raya yang telus di
negara kita ialah !
• Membentuk masyarakat yang matang
• Membentuk demokrasi Malaysia yang dicontohi
• Memastikan kebajikan rakyat terbela
• Masalah perpaduan kaum
• Politik perkauman
• Amalan kempen yang negatif
• Sikap para penyokong parti yang keterlaluan
• Unsur penipuan dan penyelewengan melalui undi palsu
• Penggunaan dakwat tidak kekal
• Pemilihan pegawai petugas pilihan raya yang berintegriti

(b) Langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas ialah !
• Menggunakan Senarai Daftar Pemilih yang terkini.
• Memberi peluang sama rata kepada calon bertanding untuk berkempen
• Memberi ruang kepada semua parti politik menggunakan media arus
perdana.
• Mengadakan debat antara calon yang bertanding.
• Mengelakkan amalan politik wang dalam pilihan raya.
• Menyedarkan rakyat tentang kepentingan pilihan raya
• Penggunaan dakwat kekal
• Kempen yang sihat
• Mempunyai garis panduan pelaksanaan pilihan raya yang telus
• Kawalan ketat oleh pasukan keselamatan semasa pilihan raya

!"#"$%"$ '"(")"$ *+,-". / !"# %&'(
Bengkel Pembinaan Skrip Kertas 3 Sejarah 41 Kuala Langat 2014
7. Nilai-nilai murni dan iktibar daripada pelaksanaan pilihan raya

Nilai-nilai murni dan iktibar daripada pelaksanaan pilihan raya ialah !
• Kerajaan Malaysia yang bertanggungjawab
• Negara stabil hasil permuafakatan
• Taat kepada ketua
• Amalan Bersih Cekap dan Amanah
• Keadilan
• Ketelusan
• Semangat cintakan negara
• Hak rakyat sentiasa dibela
• Keharmonian negara terpelihara
• Mengamalkan pendekatan diplomasi
• Kerajaan dan rakyat perlu berganding bahu

8. Cadangan Kesimpulan

(a) Pengetahuan yang diperolehi ialah !
• Pilihan raya ialah proses memilih pemimpin
• Rakyat melibatkan diri dalam sistem pemerintahan negara
• Warganegara Malaysia bebas memilih dan menganggotai mana-mana parti
politik yang mereka gemari.
• Pilihan raya merupakan ciri penting sistem Demokrasi berparlimen di
Malaysia
• Pilihan raya penting kepada semua warganegara dalam sistem pemerintahan
Demokrasi

(b) Iktibar kepada diri, bangsa dan negara ialah !
• Kita haruslah bijak melakukan pemilihan
• Kebajikan rakyat harus diutamakan
• Perpaduan kaum harus dipelihara
• Keamanan negara terpelihara
• Keharmonian negara terjamin

(c) Harapan menjadikan bangsa dan negara Malaysia cemerlang dan
gemilang ialah !
• Berharap agar keamanan negara akan terus terpelihara
• Rakyat perlu mengamalkan perpaduan dan toleransi dalam masyarakat
• Pemimpin perlu sentiasa bersikap adil
• Tanggungjawab rakyat meletakkan Malaysia sebagai negara yang berdaulat
dan disegani di persada dunia
• Berharap Malaysia akan menjadi sebuah negara maju menjelang 2020!"#"$%"$ '"(")"$ *+,-". / !"# %&'(
Bengkel Pembinaan Skrip Kertas 3 Sejarah 42 Kuala Langat 2014
8: KONSEP PERSEKUTUAN DAN NEGERI

1. Kebaikan/Faedah/Manfaat/Kepentingan pengagihan kuasa antara
Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri.

Kebaikan/Faedah/Manfaat/Kepentingan pengagihan kuasa antara Kerajaan
Persekutuan dan Kerajaan Negeri ialah ...
• Dapat menentukan bidang kuasa kedua-dua kerajaan.
• Pengagihan kuasa dapat menggelakkan pertindihan kuasa.
• Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri dapat memenuhi
tanggungjawabnya terhadap rakyat mengikut bidang kuasanya.
• Pengagihan kuasa dapat mewujudkan keadaan politik yang lebih stabil.
• Konsep tersebut memelihara hubungan baik antara kedua-dua kerajaan.
• Perpaduan antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri menjadi
lebih erat.
• Pengagihan kuasa telah mewujudkan pentadbiran yang seragam.
• Pengagihan kuasa berdasarkan Senarai Persekutuan, Senarai Negeri dan
Senarai Bersama dapat memastikan pentadbiran menjadi lebih cekap.
• Pembahagian kuasa menyebabkan pembangunan yang seimbang antara
negeri dalam persekutuan.
• Program pembangunan berjalan lancar.
• Pengagihan kuasa telah mengiktiraf hak autonomi Kerajaan Negeri.

• Mewujudkan keadaan politik yang lebih stabil
• Kerajaan pusat tidak akan campurtangan dalam pentadbiran negeri dan
sebaliknya
• Akan mewujudkan pentadbiran yang seragam
• Pengagihan kuasa juga akan menyebabkan pentadbiran menjadi lebih cekap
• Pembangunan antara negeri akan menjadi lebih mantap
• Perpaduan akan menjadi lebih erat di kalangan rakyat
• Menyebabkan program pembangunan negara yang disusun akan menjadi
lebih lancar
• Dapat memupuk semangat taat setia kepada Negara
• Keamanan negara akan dapat dikekalkan
• Keharmonian masyarakat tetap terpelihara
• Dapat mengurangkan beban kerajaan pusat yang terpaksa menanggung kos
bagi semua elemen dalam pentadbiran negeri

2. Pengagihan kuasa dapat melicinkan pentadbiran negara. Buktikan.

Bukti pengagihan kuasa dapat melicinkan pentadbiran negara ialah !
• Menyatupadukan pelbagai wilayah yang dahulunya wujud berasingan.
• Mewujudkan hubungan baik antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan
Negeri.
• Membentuk Kerajaan Persekutuan yang stabil dan berwibawa
• Membantu mengurangkan perbalahan antara etnik.
• Menjamin keharmonian.
• Pemimpin atau rakyat sentiasa dapat mengamalkan sikap toleransi untuk
kepentingan bersama.
• Menjadi garis panduan untuk memerintah negara bagi membentuk kerajaan
yang adil dan stabil.
• Mengelakkan pemusatan kuasa.
!"#"$%"$ '"(")"$ *+,-". / !"# %&'(
Bengkel Pembinaan Skrip Kertas 3 Sejarah 43 Kuala Langat 2014
• Mengimbangi check and balance antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan
Negeri.
• Mengelakkan penindasan kepada rakyat.
• Menjamin kebebasan rakyat dan hak asasi rakyat dapat dilindungi.
• Menjadikan pentadbiran bersistematik
• Mengurangkan bebanan tugas
• Menjadikan pembangunan negara kita pantas berkembang.
• Menjamin keadilan,
• Menjamin keharmonian
• Mengukuhkan perpaduan kaum di Malaysia.
• Mengelakkan salah guna kuasa
• Mengelakkan perbalahan antara rakyat berbilang kaum di Malaysia.
• Mengekalkan kedaulatan negara Malaysia.

3. Kejayaan Malaysia kesan daripada pengagihan kuasa persekutuan dan
negeri.

Kejayaan Malaysia kesan daripada pengagihan kuasa persekutuan dan
negeri ialah !
• Kemajuan ekonomi
• Kemajuan system pengangkutan
• Perhubungan dan komunikasi meluas
• Industri perkapalan berkembang
• Sektor perlombongan digiatkan
• Industri pertanian pesat membangun
• sektor perlancongan menjana ekonomi negara
• Hubungan antarabangsa meluas
• Mendapat pengiktirafan negara luar
• Pemimpin diiktiraf masyarakat antarabangsa
• Perpaduan kaum dipupuk
• Kehidupan rakyat harmoni
• Kecemerlangan institusi pendidikan

4. Cabaran yang dihadapi Malaysia dalam pelaksanaan sistem
pengagihan kuasa pentadbiran dan langkah-langkah mengatasi.

(a) Cabaran yang dihadapi Malaysia dalam pelaksanaan sistem
pengagihan kuasa pentadbiran ialah !
• Masalah rasuah.
• Mengadakan protes atau demonstrasi jalanan.
• Mudah terpengaruh dengan idea media sosial.
• Mempersendakan institusi beraja.
• Masalah perpaduan kaum

(b) Langkah-langkah mengatasi cabaran di atas !
• Menguatkuasakan undang-undang membendung masalah rasuah.
• Pihak polis perlu memperketatkan pemberian permit dan mengambil tindakan
yang lebih tegas kepada penganjur yang mengadakan perhimpunan.
• Dapat menilai baik buruk bahan yang terdapat dalam media sosial terkini.
• Pengamalan penghayatan Rukun Negara secara mendalam.
• Menghayati konsep 1 Malaysia


!"#"$%"$ '"(")"$ *+,-". / !"# %&'(
Bengkel Pembinaan Skrip Kertas 3 Sejarah 44 Kuala Langat 2014
5. Penerapan nilai-nilai murni/iktibar/patriotism daripada pelaksanaan
sistem pengagihan kuasa pentadbiran

Penerapan nilai-nilai murni/iktibar/patriotism daripada pelaksanaan sistem
pengagihan kuasa pentadbiran ialah !
• Sedia menerima perubahan yang positif
• Kepentingan memelihara perpaduan
• Mengekalkan kedaulatan Negara
• Bekerjasama memajukan Negara
• Memelihara kemakmuran
• Taat setia kepada pemerintah
• Patuh kepada undang-undang
• Berbangga sebagai warganegara
• Kepentingan menguasai pelbagai ilmu pengetahuan
• Menyanjung tinggi kepada raja

6. Cadangan Kesimpulan

(a) Pengetahuan yang diperoleh ialah !
• Malaysia ialah sebuah Negara Persekutuan
• Persekutuan bermaksud penyatuan beberapa buah negeri
• Mempunyai sebuah kerajaan Persekutuan dan beberapa buah
kerajaan Negeri
• Kedua-dua kerajaan ini menjalankan tugas berdasarkan kuasa yang
diperuntukkan dalam Perlembagaan Malaysia
• Pengagihan kuasa pentadbiran Malaysia terbahagi kepada Senarai
Persekutuan, Senarai Negeri dan Senarai Bersama

(b) Iktibar kepada diri, bangsa dan negara ialah !
• Menjamin keharmonian antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan
Negeri
• Mengurangkan perbalahan antara etnik
• Mengamalkan toleransi untuk kepentingan bersama
• Mewujudkan kecekapan pentadbiran negara
• Membentuk kerajaan persekutuan yang stabil

(c) Harapan untuk masa depan Malaysia yang lebih cemerlang
ialah !
• Keamanan dan kemakmuran negara menjanjikan masa depan
Malaysia dapat dipacu dengan lebih cemerlang
• Dapat mengekalkan kestabilan negara
• Menjanjikan masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang
• Mengelakkan pertindihan kuasa bagi mengekalkan kedaulatan
pemerintahan negara
• Rakyat Malaysia harus berganding bahu membantu dan menyokong
kerajaan untuk mengekalkan keharmonian yang sedia ada.
!"#"$%"$ '"(")"$ *+,-". / !"# %&'(
Bengkel Pembinaan Skrip Kertas 3 Sejarah 45 Kuala Langat 2014
9: PARTI-PARTI POLITIK

1. Kepentingan/ Tujuan/ Matlamat penubuhan parti-parti politik di Malaysia

Kepentingan/ Tujuan/ Matlamat penubuhan parti-parti politik di Malaysia
ialah !
• Menuntut pembebasan negara daripada penjajah
• Mewujudkan perpaduan kaum
• Mengelak daripada berlakunya pertumpahan darah
• Memberi peluang kepada rakyat untuk memilih pemimpin
• Menjamin kestabilan sistem pentadbiran negara
• Melindungi hak dan kepentingan pendududk
• Melahirkan perasaan taat setia kepada negara
• Mewujudkan kerjasama antara kaum
• Menjadi tonggak institusi kerajaan yang memerintah
• Menjaga kebajikan penduduk
• Menjadi saluran penduduk menyampaikan ketidakpuasan hati
• Menjamin kecekapan dan kelicinan pentadbiran kerajaan
• Mewujudkan sistem pengawalan dan perseimbangan kuasa
• Memberikan hak bersuara kepada rakyat
• Mengelakkan penyalahgunaan/ penyelewengan kuasa
• Mengelakkan pemusatan kuasa kepada individu atau badan tertentu sahaja

2. Kejayaan/ Kebaikan/ Faedah/ Manfaat yang diperoleh Malaysia hasil
daripada pembentukan parti politik

Kejayaan/ Kebaikan/ Faedah/ Manfaat yang diperoleh Malaysia hasil
daripada pembentukan parti politik ialah !
• Berjaya menentang Malayan Union
• Berjaya mencapai kemerdekaan
• Membentuk Persekutuan Malaysia 1963
• Dapat mengadakan pilihanraya umum lima tahun sekali
• Membentuk sebuah negara demokrasi berparlimen
• Melindungi hak istimewa orang Melayu dan bumiputera Sabah dan Sarawak
• Bekerjasama menentang dan menghapuskan keganasan komunis
• Menjadikan agama Islam sebagai rasmi
• Menjadikan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan
• Mengekalkan perpaduan kaum
• Meningkatkan ekonomi negara
• Mengukuhkan institusi Raja Berperlembagaan
• Rakyat menikmati pembangunan ekonomi, politik dan sosial
• Membantu negeri-negeri yang kurang maju untuk usaha pembangunan
• Meluaskan pasaran barang dagangan
• Menjamin keadilan ekonomi
• Meningkatkan taraf hidup penduduk luar bandar
• Menjalin hubungan diplomatik dengan negara luar
• Menjadi contoh negara demokrasi
• Meningkatkan imej negara di mata antara bangsa
!"#"$%"$ '"(")"$ *+,-". / !"# %&'(
Bengkel Pembinaan Skrip Kertas 3 Sejarah 46 Kuala Langat 2014
3. Isu-isu/ Cabaran yang dibangkitkan oleh parti-parti politik yang boleh
menggugat keharmonian/ perpaduan/ kedaulatan negara dan langkah-
langkah mengatasi

(a) Isu-isu/ Cabaran yang dibangkitkan oleh parti-parti politik yang boleh
menggugat keharmonian/ perpaduan/ kedaulatan negara ialah !
• Penggunaan istilah Islam bagi penganut agama Kristian (perkataan ALLAH)
• Menggugurkan perkataan “kaum” di dalam kad pengenalan / Mykad
• Mencabar kedaulatan institusi Beraja
• Menuntut persamaan hak “Malaysian Malaysia”
• Memuat turun gambar-gambar yang menyentuh sensitiviti kaum “ orang Islam
memegang anjing”
• Pembayaran balik pinjaman PTPTN
• Perjuangan “Hindraf” membela kepentingan kaum India
• Penterjemahan kitab Bible ke bahasa Melayu
• Keengganan memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa Kebangsaan
• Sistem kuota pengambilan pelajar ke IPTA
• Pengekalan sekolah SJKC dan SJKT
• Kemudahan pengangkutan dan perhubungan yang tidak seimbang
• Diskriminasi dalam pengambilan kerja
• Monopoli kaum tertentu dalam bidang ekonomi tertentu
• Pemilikan saham yang tidak seimbang
• Kurang toleransi dalam amalan agama di kalangan penganut agama yang
berlainan (isu: azan dan korban)

(b) Langkah-langkah mengatasi cabaran di atas ialah !
• Memperkukuh institusi beraja
• Menguatkuasakan undang-undang dengan lebih ketat
• Memperkasa pelaksanaan Akta Hasutan 1971
• Menerapkan unsur perpaduan di kalangan pelajar
• Membangunkan kawasan luar bandar
• Meneruskan pelaksanaan Program Latihan Khidmat Negara (PLKN)
• Memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan
• Peranan media massa dalam menghebahkan program kerajaan
• Melahirkan modal insan yang berkeperibadian mulia
• Memantapkan sistem pendidikan
• Memeperkukuhkan nilai moral dan etika dalam diri pelajar
• Peranan ibu bapa dalam membentuk sikap generasi muda
• Memajukan ekonomi golongan bumiputera

4. Nilai-nilai murni dan iktibar daripada penubuhan parti-parti politik di
Malaysia

Nilai-nilai murni dan iktibar daripada penubuhan parti-parti politik di Malaysia
ialah !
• Meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri sendiri
• Memberikan kerjasama dan sokongan padu untuk menjayakan rancangan/
kempen/ dasar kerajaan
• Menghormati kebudayaan, agama dan adat resam kaum lain
• Cinta akan negara
• Tidak menyebarkan khabar angin dan berita palsu
• Tidak mengeluarkan pernyataan menghasut yang menyentuh isu-isu sensitif
• Memupuk perasaan muhibbah menerusi parti politik
!"#"$%"$ '"(")"$ *+,-". / !"# %&'(
Bengkel Pembinaan Skrip Kertas 3 Sejarah 47 Kuala Langat 2014
• Tidak mengamalkan sikap diskriminasi
• Bersedia menerima kritikan ke arah kebaikan
• Menghargai hubungan antara negeri
• Melahirkan masyarakat yang aman dan harmoni
• Melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti pembangunan negara

5. Cadangan kesimpulan keseluruhan isi yang telah dibincangkan

(a) Pengetahuan yang diperoleh ialah !
• Kesejahteraan rakyat akan dapat dicapai dengan keadilan ekonomi
• Kerjasama yang wujud antara parti politik yang berlainan menyediakan asas
kepada negara untuk lebih maju pada masa hadapan
• Parti-parti politik di Malaysia harus berganding bahu membantu dan
menyokong kerajaan mengekalkan keharmonian yang ada
• Sistem pemerintahan demokrasi berparlimen berjalan dengan baik dan
mantap dengan sokongan parti politik

(b) Iktibar yang diperoleh ialah !
• Bertoleransi dalam pengamalan agama/ kepercayaan
• Bertindak dan membuat keputusan yang saksama/ tidak berat sebelah
• Memberikan kerjasama dan sokongan yang padu untuk menjayakan segala
rancangan, kempen dan dasar kerajaan
• Rakyat perlu sentiasa mengamalkan perpaduan antara kaum
• Kestabilan politik akan dapat mengukuhkan keharmonian kaum dan
kestabilan negara

(c) Harapan kepada negara ialah !
• Pemerintah dapat mewujudkan pentadbiran negara yang cekap dan efektif
• Institusi beraja berkekalan menjadi pelindung keapda negara
• Malaysia akan terus mengekalkan sistem pemerintahan demokrasi
berparlimen
• Walaupun kita mempunyai banyak perbezaan namun kita akan terus
menjalani kehidupan dengan mengharungi kesukaran, bekerjasama,
bersedia untuk berkorban serta berkongsi nikmat kemakmuran dan kejayaan