Ulum al-quran…

29)APAKAH MAKSUD ULUM AL-QURAN? -Satu gagasan ilmu yang mengkaji tentang AL-QURAN dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. 30)BAGAIMANAKAH SEJARAH PERKEMBANGAN DAN PENGUMPULAN ALQURAN? -ZAMAN NABI MUHAMAD*RASULLAH DAN PARA SAHABAT* -Penurunan.penulisan pengajian dan penghayatan AL-QURAN menghasilkan ilmu tentang konsep wahyu,nuzul AL-QURAN,ulum tafsir bilmaksur dan kaedah penulisan,penghasilan dan pengajian AL-QURAN. -ZAMAN ABU BAKAR AS-SIDIQ*PARA SAHABAT DAN TABI`IN* Pengumpulan AL-QURAN disebabkan kematian ramai hafiz dalam perang riddah menghasilkan ilmu JAM UL-QURAN. -ZAMAN USMAN BIN AFAN*PARA SAHABAT AN TABI`IN* Penyatuan AL-QURAN kedalam satu mashaf sebagai MASHAF USMANI menghasilkan ilmu resam AL-QURAN. -ZAMAN ALI BIN ABI TALIB*PARA SAHABAT DAN TABI`IN* Pembukuan nahu bahasa arab oleh ASWADUALI( YAKMUR( ),dan KHALIL BIN AHMAD( menghasilkan ilmu ibrabAL-QURAN.

),YAHYA BIN )

-ZAMAN AMWI( ) *PARA TABI`IN* Penandaan titik dan huruf AL-QURAN oleh HIJJAZ BIN YUSUF ASSAQAFI ( ),memperkemaskan ilmu resam AL-QURAN. -ZAMAN ABASI( ) *PARA TABIK TABI`I* Perkembangan ilmu tafsir dan pembukuan ilmu bidang AL-QURAN.

31)APAKAH FAEDAH MEMPELAJARI ULUM AL-QURAN? -Dapat menolak kekeliruan tentang AL-QURAN. -Dapat mengamaldan menghayati AL-QURAN. -Dapat memahami AL-QURAN dengan betul. 32)BERIKAN BIDANG KAJIAN ULUM QURAN. -Aqsam AL-QURAN. -Amsal AL-QURAN. -Balaroh AL-QURAN. -Itjaz AL-QURAN. -Konsep wahyu. -Nasakh walmansukh. -Ulum resam AL-QURAN. -LUOH AL-QURAN. -Tajwid AL-QURAN. -Ulum qaraat. -Asbab nuzul ayat. -Al`am walkhos.

33)APAKAH KESAN PERKEMBANGAN ULUM AL-QURAN? -Menguatkan jati diri dan pegangan agama melalui kyakinan terhadap AL-QURAN. -Melatih kekuatan daya ingatan mellalui penghafalan AL-QURAN. -Melatih beriltizam dengan berdisiplin dan etika pembelajaran -Melatih minat membaca dan mengkaji ilmu islam berdasarkan AL-QURAN. -Melatih berfikir secara kreatif dan kritis melalui pemerhatian perbahasan AL-QURAN. 34)BERIKAN DEFINASI AL-QURAN. -Bahasa:Bacaan atau himpunan huruf dan kalimah. -Istilah:Kalam ALLAH yang bermukjizat,diturunkan kepada nabi MUHAMMAD melalui malaikat jibril dalam bahasa arab,diriwayatkan secara mutawatir dan membaca setiap hurufnya adalah ibadah,bermula dari surah AL-FATIHAH dan berakhir dengan surah AN-NAS. 35)APAKAH PERBEZAAN AL-QURAN DENGAN KITAB LAIN? AL-QURAN -Isi kandungan meliputi seluruh aspek akidah,syariat dan akhlak. -Diriwayat mutawatir. -Selamat daripada kesilapan. -Sesuai sehingga kiamat. -Digunakan seluruh umat islam. -Dijamin kekal dan terpelihara. KITAB SAMAWI -Tidak meliputi seluruh aspek kehidupan. -Diturunkan sekali gus. -Terdedah kpada penyelewengan&kesilapan -Sesuai pada masa dan kawasan tertentu. -Digunakan umat tertentu. -Tidak dijamin kekal dan selamat.

36)APAKAH NAMA-NAMA AL-QURAN? -Al-kitab(sebuah kitab). -Al-furqan(pemisah antara hak dan batil). -Az-zikru(peringatan). -At-tanzil(penurunan). 37)BERIKAN SIFAT-SIFAT AL-QURAN. -An-nur(cahaya yang menerangi kegelapan). -Al-mubin(yang menerangkan sesuatu). -Al-huda(petunjuk). -Al-rahmah(kerahmatan). 38)APAKAH YANG DIAKSUDKAN DENGAN MUKJIZAT? -Bahasa:Melemahkan. -Istilah:Perkara luar biasa yang dianugerahkan oleh ALLAH kepada seseorang rasul sebagai bukti kebenaran risalah yang dibawa oleh mereka kepada umat manusia. 39)BERIKAN JENIS-JENIS MUKJIZAT BESERTA MAKSUDNYA. -HISSI( -MAKNAWI( mata hati. ):Mukjizat yang dapat dikesan dan dilihat dengan pancaindera. ):Mukjizat yang dapat dikesan dan dihayati melalui minda dan

40)APAKAH PERKARA LUAR BIASA YANG BUKAN MUKJIZAT BESERTA MAKSUDNYA? -Sihir:Perkara yang dilakukan oleh manusia dengan pertolongan syaitan untuk menyesatkan manusia. -Silap mata:Sesuatu tipu muslihat yang dilakukan oleh manusia melalui kepantasan tangan dan teknikal. -Ilham:Perolehan sesuatu idea oleh manusia sama ada secara spontan,melalui mimpi atau proses berfikir. -IRHAS( ):Perkara yang berlaku pada para nabi sebelum mereka diutus menjadi rasul. -ISTIDRAJ( ):Sesuatu kelebihan yang diberikan oleh ALLAH kepada manusia untuk menambahkan lagi kesesatan mereka. -MAUNAH( ):Pertolongan ALLAH kepada manusia biasa untuk meyelamatkan mereka dari sesuatu malapetaka atau bencana.

-KARAMAH( ):Sesuatu kelebihan yang diberi oleh ALLAH kepada hamba yang beriman dan bertaqwa. 40)APAKAH ASPEK-ASPEK AL-QURAN? -BAHASA: Mempunyai bahasa yang tinggi dan indah dari segi huruf,susunan kalimah dan struktur yang tidak dapat ditandingi manusia. -ISI KANDUNGAN: Menceritakan sejarah nabi dan rasul dan menghuraikan syariat. -ILMU PENGETAHUAN: Penemuan sains-Kejadian makhluk berpasangan. -Kejadian siang dan malam. -Kejadian dan peranan air. 42)BERIKAN DALIL NAQLI TENTANG MUKJIZAT. -Ketinggian bahasa Al-QURAN hingga mengalahkan pakar bahasa. -Perkhabaran AL-QURAN tentang perkara ghaib,peristiwa lampau,akan dating dan syariat yang tidak boleh difikir dan direka melalui akal. -Isyarat AL-QURAN kepada beberapa fakta sains melalui kajian. 43)APAKAH MAKSUD WAHYU? Dari segi bahasa: -Ilhamu fitri( ): Diberi oleh ALLAH kepada manusia biasa seperti kepada ibu nabi MUSA. -Ilhamu gharizi( ): Diberi ALLAH kepada haiwan seperti kepada lebah. -Isyarat pantas: Diberikan kepada nabi ZAKARIA kepada kaumnya. -Bisikan dan godaan syaitan: Kepada manusia. -Perintah ALLAH kepada para malaikat: Untuk melakukan sesuatu perkara. 44)NYATAKAN CARA PENURUNAN WAHYU. MELALUI MALAIKAT PERANTARAAN MALAIKAT -Dalam bentuk asal dalam bunyi yang -Mimpi yang baik. nyaring supaya menarik perhatian penerima wahyu.Cara paling berat dan membebankan baginda. -Rupa lelaki dewasa.Cara lebih ringan kerana terasa seolah-olah berinteraksi dengan manusia. -Percakapan disebalik hijab seperti pada malam israk dan mikraj.

45)BERIKAN JENIS-JENIS WAHYU. WAHYU AL-QURAN -Diturunkan melauli malaikat JIBRIL. -Lafaz dan makna daripada ALLAH. -Secara mutawatir. 46)APAKAH PERANAN WAHYU? -Supaya manusia memahami agama kerana akal fikiran manusia terbatas seperti perkara ghaib. -Membentuk manusia supaya menyembah ALLAH semata-mata. -Memandu akal manusia berfikir berlandas AL-QURAN. 47)BERIKAN SECARA RINGKAS SEJARAH PENURUNAN WAHYU. 48)NYATAKAN WAHYU PERTAMA. 49)NYATAKAN WAHYU TERAKHIR. PENDAPAT WAHYU PERTAMA: Ayat 1-5 Surah AL-ALAK,96 Ayat 1-56 Surah AL-MUDASIR,74 Ayat BISMILLAHIRAHMANIRAHIM Ayat1-7 Surah AL-FATIHAH PENDAPAT PERTAMA IAITU SURAH AL-ALAK DKATAKAN WAHYU PERTAMA BERDASARKAN RIWAYAT AISHAH. PENDAPAT WAHYU TERAKHIR: Ayat 281(AL-BAQARAH) Hari kematian dan pembalasan. Ayat 287(AL-BAQARAH) Riba. Ayat 282(AL-BAQARAH) Hutang pemiutang. Ayat 195(IMRAN) Ayat 176(AN-NISA) Ayat 128-129(TAUBAT) PENDAPAT MENGATAKAN WAHYU TERAKHIR AYAT 281(AL-BAQARAH). WAHYU HADIS -Diturunkan melalui ilham,mimpi,bicara sebalik hijab. -Makna daripda ALLAH lafaz daripada baginda. -Melalui riwayat ahad.

50)BERIKAN TAKRIF NUZUL AL-QURAN -Proses penurunan wahyu AL-QURAN mengikut cara tertentu. 51)APAKAH PERINGKAT PENURUNAN WAHYU AL-QURAN? PERINGKAT PERTAMA Berada di LUH-MAHFUZ PERINGKAT KEDUA Diturunkan ke BAITULIZZAH di langit dunia sekali gus. PERINGKAT KETIGA Diturunkan secara beransur kepada baginda melalui JIBRIL.

52)BERIKAN HIKMAH PENURUNAN AL-QURAN SECARA BERPERINGKAT. -Untuk membezakan AL-QURAN dan nabi MUHAMMAD dengan kitab-kitab dan para nabi terdahulu. -Untuk menguji keimanan manusia terhadap peristiwa yang berlaku dia lam ghaib. -Untuk menguji keimanan manusia terhadap kebenaran AL-QURAN. -Untuk menguji keimanan manusia terhadap kerasulan nabi MUHAMMAD. 53)NYATAKAN HIKMAH PENURUNAN AL-QURAN SECARA BERANSURANSUR. -Sebagai bukti AL-QURAN itu daripada ALLAH. -Untuk menetapkan hati baginda yang terpaksa menempuh berbagai rintangan dalam menyampaikan dakwahkepada umatnya. -Sebagai menjawab persoalan yang dikemukakan kepada baginda.