8OXPKDGLWK«

73)BERIKAN PENGERTIAN HADITH. -Bahasa:Baru -Istilah:Perkataan,percakapan dan perkhabaran ,perbuatan,takrir atau sifat yang disandarkan kepada nabi MUHAMMAD.

74)BERIKAN PENGERTIAN SUNNAH KHOBAR DAN ATHAR. -SUNNAH: Bahasa:Perjalanan,gaya dan tingkah laku dalam kehidupan. Istilah: (Sama dengan pengertian hadith dari segi istilah). -KHOBAR: Bahasa:Berita yang disampaikan. Istilah: (Sama dengan pengertian hadith dari segi istilah). -ATHAR: Bahasa:Kesan atau bekas daripada sesuatu. Istilah: (Sama dengan pengertian hadith dari segi istilah).

75)APAKAH TUJUAN MEMPELAJARI HADITH? -Dapat memahami hal-hal agama dengan lebih jelas. -Mendapat rahmat dan ganjaran daripada ALLAH. -Panduan untk berjaya di dunia dan akhirat. -Dapat mengetahui keperibadian nabi yang sebenar.

76)BERIKAN PENGERTIAN ULUM HADITH. -Kaedah untuk mengetahui keadaan sanad dan matan sama ada diterima atau ditolak.

77)BERIKAN TUJUAN MEMPELAJARI ULUM HADITH. -Untuk memahami hadith. -Untuk membolehkan kita beramal dengan hadith yang soheh. -Untuk mengetahui cara ulama menilai sesebuah hadith.

78)APAKAH KEDUDUKAN HADTH BERDASARKAN IJMA`? -Sumber perundangan dan rujukan kedua selepas AL-QURAN dan wajib dipatuhi dan ditaati.

79)BERIKAN FUNGSI HADITH. -Mengukuhkan hokum yang telah ditentukan oleh AL-QURAN. -Mentafsir ayat AL-QURAN yang mujmal. -Mentaqkid ayat AL-QURAN yang mutlak. -Mentaksis ayat yang umum. -Menetapkan hokum yang tiada dalam AL-QURAN.

80)APAKAH PANDAN GOLONGAN ANTI HADITH TERHADAP HADITH? -Hadith RASULULLAH adalah rekaan semata-mata. -RASULULLAH juga adalah manusia yang melakukan kesalahan semasa menjadi nabi dan sesudahnya. -Hadith atau sunah nabi yang dikaitkan kepada baginda adalah palsu yang menjangkau antara 200-250 tahun kemudian. -Konsep sunah tidak pernah disebut pada zaman RASULULLAH dan ia timbul pada zaman pemerintahan kholifah umar bin abdul aziz(101 HIJRAH).

81)APAKAH HUJAH UNTUK MENOLAK ORIENTALIS TENTANG HADITH? -RASULULLAH adalah seorang yang ummi(tidak tahu menulis dan membaca),jadi tidak munasabah jika baginda mencipta hadisnya sendiri. -Baginda memang seorang manusia,namun baginda seorang yang maksum(dilindungi). -Ajaran yang dibawa adalah AL-QURAN dan hadith ,jadi catatannya bukanlah berlaku pada 200-250 tahun selepas kewafatan baginda. -Konsep sunah wujud semenjak zaman RASULULLAH lagi sebagaimana dalam hadithnya yang menyeu ikutilah sunahnya dan bukanlah timbul pada 60 atau 70 tahun kemudian.

82)BERIKAN MAKSUD HADITH RIWAYAH. -Suatu pengetahuan mengenai perkara yang disandarkan kepada junjungan besar nabi MUHAMMAD secara khusus sama ada perkataan,perbuatan,taqrir,sifat dan tingkah laku.

83)BERIKAN PENGERTIAN HADITH DIRAYAH. -Suatu ilmu untuk mengetahui keadaan sanad dan matan dari sudut diterima atau ditolak yang berhubung kait dengannya. -Ilmu dirayah juga dikenali sebagai: *Ulum hadith. *Mastolah hadith. *Usul hadith.

84)JELASKAN PEMBUKUAN HADITH RIWAYAH. -ZAMAN RASULULLAH. Berhubung dengan penulisan hadith pada peringkat awal penurunan AL-QURAN terdapat hadith yang dilarang dan dibenarkan berdasarkan beberapa alasan iaitu: LARANGAN KEIZINAN -Pada peringkat awal penurunan AL-Ketika AL-QURAN tidak diturunkan. QURAN dibimbangi bercampur dengan -Sekiranya ia ditulis dalam lembaran yang AL-QURAN. berlainan. -Ditakuti AL-QURAN dan hadith ditulis -Bagi mereka yang mudah lupa. dalam satu lembaran yang sama. -Bagi mereka yang mempunyai daya ingatan yang kuat. -ZAMAN SAHABAT. Kegiatan para sahabat dalam penulisan dengan cara mengajar,mempelajari,meriwayat,mengumpul serta mencatat hadis dan menghafaz serta menulisnya.Namun zaman ini hadith tidak dikumpul secara khusus dan belum dibukukan. -ZAMAN TABIIN. Kemunculan hadith palsu makin ketara yang dilakukan oleh pengikut-pengikut mazhab.Bertambah buruk dengan kekurangan penghafaz hadith yang berpindah ke negeri lain dan mati syahid. Khalifah UMAR BIN ABDUL AZIZ mengarahkan ABU BAKAR BIN MUHAMAD mengumpul dan mencatat hadith daripada hafaz. Usaha diteruskan MUHAMAD BIN MUSLIM dengan mengumpul dan membukukan hadith dan diedarkan ke negara islam. Usaha berterusan hingga kerajaanabasiyah dipimpin ABU JAAFAR dan mengarahkan IMAM MALIK menyusun sebuah buku hadithdan menghasilkan `MAUTOK`. Kitab yang dikarang oleh enam imam dikenali `AL-KITABU SITTAH`. 85)JELASKAN PEMBUKUAN HADITH DIRAYAH. -Selepas nabi wafathadith-hadith nabi dikumpul. -Pada zaman sahabat dan tabiin,timbul fitnah dikalangan umat islam yang dipelopori kumpulan syiah dan as-syabaiyah yang memalsukan hadith kerana perselisihan pendapat dengan ahli sunah wal-jamaah yang mendorong mereka mencari hujah berdasarkan syarak bagi menyokong pendapat mereka tetapi gagal. -Usaha dijalankan oleh ulama untuk membukukan hadith. -Ulama hadith yang diiktiraf sebagai orang pertama memperkenalkan ilmu hadith ialah IMAM ZAHURI.

86)JELASKAN PEMBAHAGIAN HADITH DIRAYAH. BERKAITAN DENGAN SANAD. BERKAITAN DENGAN MATAN. BERKAITAN DENGAN SANAD DAN MATAN.

87)BERIKAN PENGERTIAN HADITH NABAWI. -Bahasa: Baru atau percakapan atau perkhabaran. -Istilah: Perkataan,perbuatan,taqrir dan sifat yang disandarkan kepada nabi MUHAMMAD.

88)BERIKAN PENGERTIAN HADITH QUDSI. -Suatu yang dikhabarkan oleh ALLAH kepada RASULULLAH melalui ilham atau mimpi kemudian baginda menyampaikannya dengan menggunakan perkataan baginda sendiri.

89)BERIKAN PENGERTIAN AL-QURAN. -Kalam ALLAH yang diturunkan kepada nabi MUHAMMAD melalui JIBRIL dalam bahasa arab secara mutawatir dan membacanya adalah ibadah bermula dari surah ALFATIHAH dan berakhir dengan surah AN-NAS.

90) BERIKAN CIRI PERBEZAAN HADITH NABAWI,QUDSI DAN AL-QURAN.

HADITH NABAWI -Makna dan lafaz daripada RASULULLAH. -Dinisbahkan kepada RASULULLAH dengan lafaz `KOLA RASULULLAH SOLLAHUALAIHIWASALAM:

HADITH QUDSI -Makna daripada ALLAH dan lafaz daripada RASULULLAH. -Dinisbahkan kepada RASULULLAH dengan lafaz:`KOLA RASULULLAH SOLLAHUALAIHIWASALAM FIMA YARUYAH AN RABBIHI.

AL-QURAN -Makna dan lafaz daripada ALLAH. -Dinisbahkan kepada ALLAH dengan lafaz:`KOLALLAHU TAALA.

HADITH NABAWI DAN QUDSI -Diriwayatkan secara mutawatir dan ahad. -Sabit secara khot i` dan zhonni. -Tidak mempunyai unsur mukjizat. -Tidak boleh dijadikan ayat bacaan dalam solat. -Boleh disentuh dalam keadaan berhadas. -Wahyu diperolehi daripada ilham,mimpi dan ijtihad. -Tidak mengandungi nama-nama surah. -Membaca setiap hurufnya tidak menjadi ibadah. -Tidak dijamin dipelihara dari diubah. -Menjadi sumber syariat islam.

AL-QURAN -Diriwayatkan secara mutawatir. -Sabit secara khot `i sahaja. -Mukjizat RASULULLAH. -Boleh dijadikan ayat bacaan daalam solat. -Boleh disentuh apabila suci dari hadas. -Wahyu diturunkan melalui malaikat JIBRIL. -Terdapat nama-nama surah. -Membaca setiap hurufnya menjadi ibadah. -Dijamin terpelihaa dari diubah. -Menjadi sumber syariat islam.

91)BERIKAN JUMLAH HADITH QUDSI. Nama buku Pengarang Jumlah hadith Abdul Rauf Bin Ali Manawi. 272 Buah. Imam Abu Abdullah Bin Ali 101 Buah. Bin Arabi Thoi`. Al-Alamatu Mula Ali Qari. 40 Buah.

92)NYATAKAN PEMBAHAGIAN KHOBAR. -Khobar mutawatir: Berdasarkan jumlah perawi/ sanad tanpa had. -Khobar Ahad: Berdasarkan jumlah perawi/ sanad yang ditentukan.

93)APAKAH PENDAPAT ULAMA MENGENAI JUMLAH PERAWI HADITH MUTAWATIR Jumlah perawi. Sekurang-kurangnya 4 orang. Sekurang-kurangnya 5 orang. Sekurang-kurangnya 20 orang. Sekurang-kurangnya 40 orang. Alasan. Saksi had zina seramai 4 orang. Hukum laana sebanyak 5 kali. Dalil AL-ANFAL ayat 65. Jumlah umat islam seramai 40 orang ketika saidina umar memeluk islam.

94)BERIKAN PEMBAHAGIAN HADITH MUTAWATIR. -Mutawatir lafzi: Mutawatir dari segi lafaz dan makna. -Mutawatir manawi: Mutawatir maknanya sahaja bukan lafaznya.

95)APAKAH SYARAT-SYARAT HADITH MUTAWATIR? -Dirayah daripada perawi yang ramai. -Bilangan perawi yang ramai mencapai satu tahap mustahil pada adapt mereka bersepakat mendustakan RASULULLAH. -Jumlah perawi seimbang pada setiap tobakot. -Hadith diterima melalui pandangan dan penglihatan.

96)APAKAH MAKNA HADITH AHAD DAN HUKUM BERAMAL DENGANNYA. -Bahasa: Satu. -Istilah: Hadith yang diriwayatkan oleh seorang perawi atau dua orang atau lebih yang tidak memenuhi syarat-syarat hadith mutawatir. -Hukum bermal: Wajib beramal dan berhujah dengan hadith ahad tetapi tidak kufur sesiapa yang menolaknya.

97)APAKAH MAKNA HADITH MASYHUR DAN HUKUM BERAMAL DENGANYA. -Bahasa: Yang termasyhur atau terkenal. -Istilah: Suatu hadith yang diriwayatkan oleh tiga perawi atau lebih pada setiap peringkat(tobakot) tetapi tidak sampai had dan tahap hadith mutawatir. -Hukum beramal:Boleh beramal dan berhujah dengan hadith masyhur yang soheh dan hasan.Sekiranya hadith ini doif atau mauduk tidak boleh beramal dengannya.

98)BERIKAN JENIS-JENIS HADITH MASYHUR. Masyhur Di Kalangan Ahli hadith. Ahli ulama dan hadith. Orang awam. Contoh Hadith

99)BERIKAN TAKRIF HADITH AZIZ DAN HUKUM BERAMAL DENGANNYA. -Bahasa: Sedikit dan jarang-jarang. -Istilah: Suatu hadith yang diriwayatkan oleh dua orang perawi dari setiap peringkat(tobakot). -Hukum beramal: Boleh beramal dan berhujah sekiranya soheh dan hasan tetapi tidak boleh beramal dengannya jika hadith ini doif atau maudud.

100)BERIKAN TAKRIF HADITH GHARIB DAN HUKUM BERAMAL DENGANNYA.

-Bahasa: Tunggal. -Istilah: Suatu hadith yang diriwayatkan oleh seorang perawi atau mana-mana peringkat sanad. -Hukum beramal:Boleh beramal san berhujah sekiranya soheh dan hasan tetapi tidak boleh beramal denganya jika doif atau maudud.

101)BERIKAN MAKSUD HADITH SOHEH.

-Suatu hadith yang diriwayatkan oleh rangkaian hadith yang adil,dhobit,bersambung sanad,tiada illah dan syaz.

102)BERIKAN SYARAT HADITH SOHEH. -Perawi yang adil. -Perawi tidak dhobit. -Bersambung sanad. -Tiada illah. -Tiada syaz.

103)APAKAH MAKNA THIQAH? -Perawi yang memiliki sifat adil dan dhobit.

104)JELASKAN BAHAGIAN-BAHAGIAN DHOBIT. DHOBIT HAFAZ(INGATAN). -Mampu meriwayatkan hadith kepada sesiapa bila-bila masa serta mengingati daripada siapa setiap hadith ini diterima. DHOBIT KITAB(TULISAN). -Mampu menjaga tulisan dan catatan hadith yang diterima dengan baik tanpa berlaku kerosakan pada tulisan.

-Mengingati dengan sempurna apa yang -Catatan bermula daripada mana-mana guru diterima,tidak lupa,tidak bodoh,tidak bersifat hinggalah ia meriwayatkannya. was-was.

105)BERIKAN CIRI-CIRI ILLAH. -Kelemahan yang tersembunyi. -Kewujudannya menjejaskan kesahihan hadith. -Tidak dapat dikesan dengan mudah.

106)APAKAH BAHAGIAN-BAHAGIAN HADITH SOHEH. SOHEH LIZATIHI. -Hadith yang diriwayatkan oleh rangkaian perawi hadis yang adil,dhobit,bersambung sanad,tiada syaz,tiada illah. SOHEH LIROILIHI. -Hadith hasan yang disokong oleh riwayat lain yang setaraf dengannya atau lebih kuat daripadanya.

107)APAKAH HUKUMBERAMAL DENGAN HADITH SOHEH? -Hadith soheh menjadi hujah dan dalil syarak. -Kita tidak boleh mengingkari kerana ia memenuhi semua ciri utama dan syarat soheh sesebuah hadith.

108)APAKAH MAKNA HADITH HASAN DAN HUKUM BERAMAL DENGANNYA.

-Hadith yang memenuhi syarat-syarat hadith soheh seperti perawi yang adil,bersambung sanad,tiada syaz dan tiada illah tetapi kurang dari segi dhobitnya sahaja. HASAN LIZATIHI. -Pengertian sama dengan hadith hasan. HASAN LIROILHI. -Hadith doif yang serdahana kedaifannya,tetapi ia disokong oleh riwayat yang lebih kuat atau setaraf dengannya. -2 syarat hadith ini: -Kedaifan bersifat serdahana. -Adanya riwayat lain yang menyokong riwayat asal,sama ada setaraf atau lebih kuat. Hukum beramal: Boleh dijadiakn hujah dan dalil syarak kerana hadith jenis ini adalah maqbul(diterima).

109)BERIKAN MAKNA HADITH DHOIF. -Suatu hadith yang tidak memenuhi satu atau lebih daripada syarat-syarat hadith maqbul(diterima) iaitu hadith soheh dan hasan.

110)JELASKAN BAHAGIAN HADITH DHOIF. DHOIF PADA SANAD. -Terputus sanad sama ada sedikit atau banyak,sengaja atau tidak,dari awal,pertengahan atau akhir sanad dan juga kerana wujud illah yang menjejaskan hadith. DHOIF PADA MATAN. -Berdasarkan kepada sebab wujudnya illah yang menyebabkan terjejasnya sesuatu hadith. -Hadith yang diriwayatkan perawi ayng maqbul/siqoh tetapi bercanggah dengan riwayat perawi yang lebih siqoh.

111)APAKAH SEBAB WUJUDNYA ILLAH YANG MENJEJASKAN HADITH?

Berlaku pertukaran ayat atau perkataan pada sanad atau matan. Dirayah melaui banyak riwayat yang sama kuat tetapi bercanggah antara satu sama lain. Pertambahan unsur luar pada sanad dan matan. Berlaku pertambahan nama perawi ditengahtengah sanadnya yang bersambung. Berlaku pertukaran kalimah kerana kesilapan membaca,menulis,mendengar dan sebagainya. Hadith yang mengandungi illah tetapi tidak zahir.

112)APAKAH YANG DIKATAKAN DHOIF PADA MATAN?

-Berdasarkan kepada sebab wujudnya illah yang menyebabkan terjejasnya sesuatu hadith.Contohnya: *Berlaku pertukaran ayat atau perkataan pada sanad atau matan. *Dirayah melaui banyak riwayat yang sama kuat tetapi bercanggah antara satu sama lain. *Berlaku pertukaran kalimah kerana kesialpan membaca,menulis,mendengar dan sebagainya. *Pertambahan unsur luar perawi pada sanad dan matan.Ianya berlaku pada permulaan atau pertengahan atau penghujung matan. *Hadith yang mengandungi illah tetapi tidah zahir. -Hadith yang diriwayatkan perawi ayng maqbul/siqoh tetapi bercanggah dengan riwayat perawi yang lebih siqoh.

113)APAKAH HUKUM BERAMAL DENGAN HADITH DHOIF? -Tidak boleh beramal tetapi ulama berpendapat untuk mengamalkannya mestilah memenuhi syarat berikut: *Hadith itu berkaitan dengan kelebihan-kelebihan amalan. *Faktor kedhoifan bersifat serdahana. *Mafhum hadith dhoif ada pada nas-nas syarak yang soheh. *Ketika beramal dengan hadith dhoif ini mestilah mengharapkan kesahihannya.

114)APAKAH YANG DIAMKSUDKAN DENGAN SANAD? 115)APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN ISNAD? 116)APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN MUSNAD? 117)APAKAH YANG DIAMKSUDKAN DENGAN MUSNID? 118)APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN RAWI? 119)APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN MATAN? ISTILAH. Sanad PENGERTIAN. Rangkaian perawi hadith daripada pengumpul sehinggalah RASULULLAH.(Jalan yang menghubungkan kepada matan hadis). Menyandarkan sesuatu hadith melalui rangkaian perawi. Nama sejenis kitab hadith yang disusun berdasarkan nama sahabat RASULULLAH secara berturutan. Orang yang meriwayatkan hadith dengan isnadnya sama ada mengetahui ilmu hadith atau tidak Orang yang meriwayatkan hadith RASULULLAH. Lafaz-lafaz hadith yang membentuk pengertian sesudah sanad atau yang dilafazkan oleh RASULULLAH.

Isnad Musnad

Musnid

Rawi Matan

120)SENARAIKAN PERAWI HADITH DI KALANGAN SAHABAT. -ABU HURAIRAH. -AISHAH BINTI ABU BAKAR. -ABDULLAH BIN UMAR. -ABDULLAH BIN ABAS. -JABIR BIN ABDULLAH. -ANAS BIN MALIK. 121)SENARAIKAN PERAWI HADITH DI KALANGAN TABIIN. -SAID BIN MUSSAYAB. -QHOIS BIN ABI HAZAM. -ABU USMAN NAHDI. -IBNI SYAHAB AZ-ZAHRA. -AL-HASAN AL-BASARI. -ABU RAJAK AL-ATORADI.

122)SENARAIKAN PERAWI HADITH DI KALANGAN TABI` TABIIN. -MALIK BIN ANAS. -IBNU ABI AMAR AL-ASBAHI. -ABDUL RAHMAN BIN AMRUL AWZAI`. -SUFYAN BIN SAID SURI -SYUKBAH BIN HUJAHJUL ATAKI. -IMAM SYAFII 123)APAKAH KEPENTINGAN MENGETAHUI SIFAT PERAWI HADITH? -Penentu martabat sesebuah hadith sama ada diterima atau ditolak,kuat atau lemah.