PENGENALAN SISTEM PERUNDANGAN MALAYSIA UNIT 1 / 1

P2114 /

UNIT 1

OBJEKTIF

Objektif am : Mempelajari
maksud

dan

menjelaskan dan

undang-undang

sistem perundangan di Malaysia

Objektif khusus :

Di akhir unit ini, anda

sepatutnya dapat : a.Mentakrifkan b.Menjelaskan undang-undang pengaruh dan sistem

perundangan Malaysia. undang-undang Inggeris ke atas perundangan Malaysia.

POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PENGENALAN SISTEM PERUNDANGAN MALAYSIA UNIT 1 / 2

P2114 /

c. Menyenaraikan

sumber

undang-undang

di

Malaysia yang merangkumi sumber bertulis dan tidak bertulis. d.Menerangkan institusi undang-undang yang terdapat di Malaysia.

1.0

Pengenalan Secara amnya tiada satu definisi khusus yang diterima umum berkenaan dengan definisi undang-undang. Walau bagaimanapun, perkataan undang-undang didefinasikan oleh Webster’s Dictionary sebagai semua peraturan yang berkaitan dengan tingkah laku yang dibentuk dengan autoriti atau adat sesuatu kaum. Menurut Yaqin (1996), kesemua pihak bersetuju jika dikatakan bahawa undang-undang adalah satu set peraturan yang mentadbir tingkah laku dalam masyarakat. Mesej utama perundangan ialah untuk keadilan dan kepastian bahawa undang-undang tersebut adalah bersesuaian, diterimapakai dan dihargai oleh kita semua pada setiap waktu.

1.1

Sistem Perundangan Malaysia
POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PENGENALAN SISTEM PERUNDANGAN MALAYSIA UNIT 1 / 3

P2114 /

Secara asasnya, undang-undang boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu undangundang awam (public law) dan undang-undang persendirian (private law).

 Undang-undang Awam – Undang-undang awam adalah undang-undang yang
mentadbir tentang perhubungan di antara individu dan negeri. Undang-undang ini dibahagikan kepada dua iaitu undang-undang perlembagaan yang membincangkan tentang hak individu dalam negeri dan juga undang-undang jenayah yang membincangkan tentang berbagai jenis jenayah oleh individu terhadap negeri. Contoh undang-undang awam ialah undang-undang jenayah dan undang-undang perlembagaan.

 Undang-undang

Persendirian – Undang-undang persendirian ialah undang-

undang yang berkaitan dengan penguatkuasaan hubungan antara individu seperti hak-hak dan tugas sesama mereka. Undang-undang persendirian bertujuan untuk memberi pampasan kepada pihak yang teraniaya, agar harta dapat diperolehi semula daripada pihak yang melakukan kesalahan dan untuk melaksanakan tanggungjawab. Contoh undang-undang persendirian ialah undang-undang kontrak dan juga undang-undang tort.

Segai kesimpulannya anda boleh merujuk Rajah 1.1 di bawah.
Undang-undang Awam Perlembagaan Jenayah Perkongsian Hartabenda Undang-undang Persendirian Syarikat Keluarga Amanah POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN Jualan BarangAjensi Insurans barang

Kontrak

Perbankan MALAYSIA dan Suratcara Bolehniaga

Sewabeli

PENGENALAN SISTEM PERUNDANGAN MALAYSIA UNIT 1 / 4

P2114 /

Tort Komersil

Kontrak

Agensi

Jualan Barang -barang

Insurans

Perbankan dan Suratcara Bolehniaga

Sewabeli

Rajah 1.1 : Sistem perundangan Malaysia Contoh 1.1 : Mesej utama undang-undang yang paling lengkap adalah : Keadilan sesebuah negara. Keadilan, kesesuaian, diterimapakai dan dihargai oleh semua. Keseragaman perjalanan urusan pentadbiran sesebuah negara. Penyelesaian : (B)

Contoh 1.2 : Isikan tempat kosong berikut : Pembahagian perundangan di Malaysia boleh dibahagikan kepada dua iaitu undangundang awam dan ________________________. Contoh 1.3: Penyelesaian : Undang-undang persendirian Lengkapkan tempat kosong berikut :

Penyelesaian :

Perlembagaan Jenayah
POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PENGENALAN SISTEM PERUNDANGAN MALAYSIA UNIT 1 / 5

P2114 /

Undang-undang Awam

AKTIVITI 1a

NILAI KEFAHAMAN ANDA SEBELUM KE INPUT SETERUSNYA….! SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS DI HALAMAN BERIKUTNYA.

1. Berikan satu definisi undang-undang yang anda ketahui. 2. Berapa jeniskah pembahagian undang-undang yang terdapat di Malaysia dan nyatakannya. 3. Apakah jenis undang-undang yang terkandung di dalam komersil.

POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PENGENALAN SISTEM PERUNDANGAN MALAYSIA UNIT 1 / 6

P2114 /

POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PENGENALAN SISTEM PERUNDANGAN MALAYSIA / UNIT 1 / 7

P2114

MAKLUM BALAS 1a
1. Undang-undang didefinasikan oleh Webster’s Dictionary sebagai semua peraturan yang berkaitan dengan tingkah laku yang dibentuk dengan autoriti atau adat sesuatu kaum. Menurut Yaqin (1996), kesemua pihak bersetuju jika dikatakan bahawa undang-undang adalah satu set peraturan yang mentadbir tingkah laku dalam masyarakat. 2. Terbahagi kepada dua :

 Undang-undang awam  Undang-undang persendirian
3. Pembahagian undang-undang di bawah komersil :
Undang-undang Komersil

Kontrak

Ajensi

Jualan Barangbarang

Insurans

Perbankan dan Suratcara Bolehniaga

Sewabeli

POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PENGENALAN SISTEM PERUNDANGAN MALAYSIA / UNIT 1 / 8

P2114

1.2

PENGARUH UNDANG-UNDANG INGGERIS

Pemakaian Undang-Undang Inggeris Dengan adanya sek.3 dan Sek.5 Akta Undang-undang Sivil 1956 Sek.3 (1)(a) Di Malaysia Barat, mahkamah hendaklah memakai Common Law of England dan kaedah-kaedah ekuiti seperti yang ditadbirkan di England pada 7hb. April 1956 Sek.3 (1)(b) Di Sabah, hendaklah memakai Common Law of England dan kaedah-kaedah ekuiti bersama dengan statut-statut pemakaian am ditadbirkan atau berkuatkuasa di England pada 1hb. Disember 1951 Sek.3 (1)( c ) Di Sarawak, herndaklah memakai Common Law of England, kaedah-kaedah ekuiti bersama dengan statut-statut pemakaian am ditadbirkan atau berkuatkuasa di England pada 12hb. Disember 1949 Sek.5 – Penerimaan Undang-undang Inggeris dalam hal-hal persaudagaran Sek.5 (1) Di Malaysia Barat, pemakaian terhad kepada undang-undang yang ditadbirkan di England pada 7hb. April 1956

POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PENGENALAN SISTEM PERUNDANGAN MALAYSIA / UNIT 1 / 9

P2114

Sek.5 (2)

Di Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak, undang-undang yang terpakai ialah undang-undang yang di England pada masa sesuatu kes itu diputuskan

Kes-kes terpakai : 1. MOKHTAR V.MURUGAM Isu tentang ketidakseragaman penggunaan Common Law, ekuiti dan statut Statut tidak terpakai di Malaysia Barat

2. A) LEONG BEE V LIANG NAM WORKS b) LEE KEE CHOONG V EMPAT NO. EKOR Isu kedua-dua kes tentang ketidakseragaman tarikh dalam sek.3 Prinsip apa-apa perkembangan selepas tarikh-tarikh yang dinyatakan itu tidak terpakai 3. COMMONWEALTH OF AUSTRALIA V MIDFOR(M) S.B (1990) Keputusan Mahkamah Agung : Perkembangan undang-undang selepas tarikhtarikh tersebut adalah di terimapakai (import decision) a) SENG DJIT V NAGURDAS PURSHOTOMDAS (1923) AC 444 b) SHAIK SAHID ABDULLAH V SOCKALINGAM (1933) MLJ 81 Isu kedua-dua kes tentang pemakaian sek.5 Akta Sivil 1956 iaitu tafsiran perkataan ‘undang-undang’ samada ia merujuk kepada undang-undang persaudagaran sahaja atau semua undang-undang yang ditadbirkan di England Prinsip : hanya rujuk pada isu-isu persaudagaran sahaja.

Contoh 1.4 : Sebutkan undang-undang Inggeris yang masih diterimapakai di Malaysia. Penyelesaian : Sek 3(1) (a), Sek 3(1) (b), Sek 3(1)( c ) & Seksyen 5

POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PENGENALAN SISTEM PERUNDANGAN MALAYSIA / UNIT 1 / 10

P2114

AKTIVITI 1b

1. Nyatakan undang-undang Inggeris yang masih diterimapakai di Malaysia. 2. Terangkan Seksyen 5 akta undang-undang sivil 1956 yang menerimapakai undangundang Inggeris.

POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PENGENALAN SISTEM PERUNDANGAN MALAYSIA / UNIT 1 / 11

P2114

MAKLUM BALAS 1b

1.

Sek 3(1), Sek 3(2), Sek 3(3) Sek 5(1) & Sek 5(2) 2. Sek.5 (1) Sek.5 (2) Di Malaysia Barat, pemakaian terhad kepada undang-undang yang ditadbirkan di England pada 7hb. April 1956 Di Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak, undang-undang yang terpakai ialah undang-undang yang di England pada masa sesuatu kes itu diputuskan

POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PENGENALAN SISTEM PERUNDANGAN MALAYSIA / UNIT 1 / 12

P2114

1.3

SUMBER UNDANG-UNDANG DI MALAYSIA 1.3.1 Sumber bertulis  Sumber utama  Secara spesifiknya dinyatakan, ditulis dan dibukukan  Pembahagian:

1. PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN ♦ Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948 ♦ Sumber undang-undang tertinggi- sebarang undang-undang yang tidak konsisten dengan perlembagaan adalah tidak sah ♦ Termasuk undang-undang yang dibuat oleh Parlimen dan DUN ♦ Terdapat 16 perkara : Nama negeri dan daerah Agama persekutuan
POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PENGENALAN SISTEM PERUNDANGAN MALAYSIA / UNIT 1 / 13

P2114

-

Supreme Law of Federation Kebebasan asasi Kewarganegaraan Pihak berkuasa persekutuan Perhubungan antara persekutuan dan negeri Pembahagian kuasa kewangan Pengundian Kehakiman Perkhidmatan awam Darurat Bahasa kebangsaan Hak perundangan terhadap Sabah dan Sarawak Peruntukan sementara dan peralihan Saving for rulers sovereingty

2. PERLEMBAGAAN NEGERI ♦ 13 negeri mempunyai perlembagaan sendiri [Fasal(4) Perkara71– Perlembagaan persekutuan] ♦ Boleh dipinda atau dimansuhkan oleh Majlis Perundangan negeri atas persetujuan Sultan atau Raja ♦ Raja atau Sultan mempunyai hak-hak menjalankan perlembagaan berdasarkan jaminan perlembagaan persekutuan 3. UNDANG-UNDANG PERSEKUTUAN / AKTA ♦ Digubal oleh Parlimen ♦ Persetujuan 2/3 ahli Dewan Perundangan Negeri- diluluskan oleh Yang DiPertuan Agong ♦ Undang-undang yang telah diperkenan akan diwarta
POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PENGENALAN SISTEM PERUNDANGAN MALAYSIA / UNIT 1 / 14

P2114

4. UNDANG-UNDANG NEGERI / ENAKMEN ♦ Digubal di peringkat negeri oleh DUN ♦ 1946-1956 => ‘ordinan’ ♦ Selepas 1957 => ‘akta’ ♦ Sumber undang-undang yang penting daripada kes undang-undang atau kejadian

5. UNDANG-UNDANG SUBSIDIARI ♦ Kuasa undang-undang diturunkan kepada satu badan tertentu untuk mencipta, memansuh, melaksanakan undang-undang kepada situasinya ♦ Contoh : Kementerian melalui Suruhanjaya

1.3.2 Sumber Tidak Bertulis  Tidak digubal oleh Parlimen, DUN dan tidak terdapat di dalam perlembagaan 1. UNDANG-UNDANG INGGERIS ♦ Digunakan apabila bersesuaian dengan adat resam dan budaya masyarakat ♦ Untuk mengisi kekosongan yang terdapat dalam undang-undang Malaysia (bila perlu sahaja) ♦ 3 sumber dalam Common Law Inggeris : a) b) c) Common Law itu sendiri Keadilan- keputusan berdasarkan Lord Counselor Statut (akta)

2. ADAT RESAM ♦ Perkahwinan, penceraian dan pembahagian harta pusaka ♦ Berbeza ikut kaum dan keputusan dibuat oleh ketua-ketua kaum
POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PENGENALAN SISTEM PERUNDANGAN MALAYSIA / UNIT 1 / 15

P2114

♦ Di Sabah dan Sarawak- Mahkamah Anak Negeri ♦ Cina dan India- telah diubahsuai apabila kedatangan Inggeris dalam berbagai enakmen undang-undang sivil 3. UNDANG-UNDANG ISLAM ♦ Berdasarkan Mazhab Shafie ♦ Ketua bagi melaksanakan undang-undang Raja/Sultan, tetapi bsgi negeri Melaka, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak dan Wilayah Persekutuan- Yang DiPertuan Agong ♦ Majlis Penasihat- Majlis Fatwa ♦ Mahkamah Syariah- soal-soal perkahwinan, penceraian, talak, nafkah hak keatas kanak-kanak dan wasiat 4. KEPUTUSAN MAHKAMAH ♦ Daripada keputusan Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Tinggi dan Jawatankuasa Kehakiman Majlis Privy ♦ Prinsip ‘duluan mengikat’ ♦ Tanpa ‘duluan mengikat’- keadilan budi bicara => ‘duluan asal’

POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PENGENALAN SISTEM PERUNDANGAN MALAYSIA / UNIT 1 / 16

P2114

Sebagai kesimpulan untuk sumber undang-undang, sila rujuk Rajah 1.2 di bawah .

Perlembagaan Persekutuan

Perlembagaan Negeri

Sumber bertulis

Akta/Undang-undang Persekutuan Enakmen/Undang-undang Negeri

Sumber undangundang

Undang-undang Subsidiari

Undang-undang Inggeris Sumber Tidak Undang-undang Syariah Adat Resam

Bertulis

Keputusan mahkamah / hakim POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PENGENALAN SISTEM PERUNDANGAN MALAYSIA / UNIT 1 / 17

P2114

Rajah 1.2 : Sumber undang-undang

Contoh 1.5 : Nyatakan sumber undang-undang di Malaysia. Penyelesaian : Sumber bertulis & tidak bertulis

Contoh 1.6 : Apakah yang dimaksudkan dengan sumber bertulis? Penyelesaian : Sumber utama Secara spesifiknya dinyatakan, ditulis dan dibukukan

POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PENGENALAN SISTEM PERUNDANGAN MALAYSIA / UNIT 1 / 18

P2114

Contoh 1.7 : Sumber tidak bertulis dapat dibahagikan kepada 4. Nyatakan. Penyelesaian : UNDANG-UNDANG INGGERIS ADAT RESAM UNDANG-UNDANG ISLAM KEPUTUSAN MAHKAMAH

AKTIVITI 1c

1.

Apakah yang anda faham dengan sumber tidak bertulis dan terangkan dua daripadanya.

2.

Terangkan berkenaan undang-undang negeri/enakmen dan undang-undang subsidiari.
POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PENGENALAN SISTEM PERUNDANGAN MALAYSIA / UNIT 1 / 19

P2114

3.

Sebutkan 10 daripada 16 perkara yang terkandung dalam perlembagaan persekutuan

MAKLUM BALAS 1c

1. Tidak digubal oleh Parlimen, DUN dan tidak terdapat di dalam perlembagaan 2. UNDANG-UNDANG NEGERI / ENAKMEN ♦ Digubal di peringkat negeri oleh DUN ♦ 1946-1956 => ‘ordinan’ ♦ Selepas 1957 => ‘akta’ ♦ Sumber undang-undang yang penting daripada kes undang-undang atau kejadian UNDANG-UNDANG SUBSIDIARI
POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PENGENALAN SISTEM PERUNDANGAN MALAYSIA / UNIT 1 / 20

P2114

♦ Kuasa undang-undang diturunkan kepada satu badan tertentu untuk mencipta, memansuh, melaksanakan undang-undang kepada situasinya Contoh : Kementerian melalui Suruhanjaya 3. Ianya terdiri daripada nama negeri dan daerah, agama persekutuan, Supreme Law of Federation, kebebasan asasi, kewarganegaraan, pihak berkuasa persekutuan, perhubungan antara persekutuan dan negeri, pembahagian kuasa kewangan, pengundian, kehakiman.

1.4 INSTITUSI UNDANG-UNDANG DI MALAYSIA 1. Undang-undang yang dinyatakan diatas digunakan dalam memutuskan kes-kes di mahkamah yang wujud di Malaysia. Terdapat lima jenis mahkamah iaitu Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan, Mahkamah Tinggi, Mahkamah Sesyen dan Mahkamah Majistret. a) Mahkamah Persekutuan dan Mahkamah Rayuan  Mahkamah Persekutuan dan Mahkamah Rayuan mempunyai bidang kuasa untuk mendengar rayuan daripada Mahkamah Tinggi dan mendengar kes buat pertama kalinya, selain daripada itu, mahkamah-mahkamah ini juga boleh memutuskan sama aa undang-undang Persekutuan atau Negeri itu sah atau tidak dalam penyelesaian pertikaian antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri atau antara negeri-negeri itu sendiri. Mahkamah-mahkamah ini juga boleh menyelesaikan kemusykilan berkenaan dengan interpretasi peruntukan undangundang dalam Perlembagaan Persekutuan.
POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PENGENALAN SISTEM PERUNDANGAN MALAYSIA / UNIT 1 / 21

P2114

b) Mahkamah Tinggi  Mahkamah Tinggi mempunyai bidang kuasa untuk mendengar kes sivil dan jenayah. Kes sivil yang didengar disini adalah yang melibatkan tuntutan yang melebihi RM280 000. Mahkamah ini juga boleh menjatuhkan segala jenis hukuman termasuk hukuman mati. Bidang kuasa lainnya termasuklah hal-hal kebangkrapan, hak penjagaan, harta sepencarian dan sebagainya. c) Mahkamah Sesyen  Mahkamah Sesyen boleh mendengar kes-kes sivil yang mana tuntutannya adalah sehingga RM25 000 dan RM280 000. Hukuman penjara bagi tuntutan sivil ialah 10 tahun tetapi tidak sehingga menjatuhkan hukuman mati. Bidangkuasa untuk kes-kes jenayah ialah merangkumi kes yang hukuman penjaranya melebihi 10 tahun. d) Mahkamah majistret  Mahkamah Majistret boleh mendengar kes-kes sivil yang mana tuntutannya adalah sehingga RM25 000 dan hukuman penjaranya tidak melebihi 10 tahun. Rayuan ke atas keputusan kes sivil dan jenayah yang dibuat oleh Majistert boleh dibuat ke Mahkamah Tinggi. Bagi rayuan kes jenayah, keputusan Mahkamah Tinggi adalah muktamad tetapi tidak didalam kes sivil. Majistert hanya boleh membicarakan kes0kes jenayah yang hukumannya tidak melebihi 10 tahun. Majistret juga cuma boleh menjatuhkan hukuman maksimum penjara sehingga 5 tahun sahaja dan denda sehingga RM10 000. 1. Kebarangkalian kes yang diputuskan di mahkamah adalah mengikut Doktrin Duluan Mengikat. Doktrin Duluan Mengikat bermakna, sekiranya terdapat peruntukan undangundang bertulis mengenai satu-satu perkara, mahkamah hendaklah memakai keputusan mahkamah yang lebih tinggi kedudukannya sebagai prinsip undang-undang terpakai.
2.

Terdapat satu kes yang menyokong pemakaian doktrin tersebut . Dalam kes PP V Datuk Tan Cheng Swee & Anor (1980) 2 MLJ 276, mahkamah telah memutuskan bahawa apabila terdapat keputusan mahkamah menganai satu perkara prinsip, adalah
POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PENGENALAN SISTEM PERUNDANGAN MALAYSIA / UNIT 1 / 22

P2114

tidak wajar bagi seseorang hakim untuk menyimpang daripada keputusan tersebut. Walaubagaimanapun, hanya ratio decedendi yang membentuk duluan mengikat tetapi tidak obiter dictum. Ratio decidendi ialah prinsip undang-undang yang dugunakan oleh mahkamah untuk mencapai keputusannya manakala obiter dictum adalah merujuk kepada perkataan-perkataan hakim yang tidak penting sewaktu membuat keputusanya.

3. RINGKASAN HIERARKI MAHKAMAH Mahkamah Persekutuan Mahkamah rayuan

Mahkamah Tinggi

Mahkamah Sesyen

Mahkamah Majistret Contoh 1.8 : Nyatakan lima jenis mahkamah yang terdapat di Malaysia. Penyelesaian : Mahkamah Persekutuan Mahkamah Rayuan Mahkamah Tinggi Mahkamah Sesyen Mahkamah KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA POLITEKNIK Majistret

PENGENALAN SISTEM PERUNDANGAN MALAYSIA / UNIT 1 / 23

P2114

Contoh 1.9 : Apakah yang dimaksudkan dengan Mahkamah Tinggi?

Penyelesaian : Mahkamah Tinggi mempunyai bidang kuasa untuk mendengar kes sivil dan jenayah. Kes sivil yang didengar disini adalah yang melibatkan tuntutan yang melebihi RM280 000. Mahkamah ini juga boleh menjatuhkan segala jenis hukuman termasuk hukuman mati. Bidang kuasa lainnya termasuklah hal-hal kebangkrapan, hak penjagaan, harta sepencarian dan sebagainya.

POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PENGENALAN SISTEM PERUNDANGAN MALAYSIA / UNIT 1 / 24

P2114

AKTIVITI 1d

1.

Nyatakan hiraki mahkamah di Malaysia.

POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PENGENALAN SISTEM PERUNDANGAN MALAYSIA / UNIT 1 / 25

P2114

MAKLUM BALAS 1d

1. Ringkasan hiraki mahkamah.

Mahkamah Persekutuan

Mahkamah rayuan

Mahkamah Tinggi

POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PENGENALAN SISTEM PERUNDANGAN MALAYSIA / UNIT 1 / 26

P2114

Mahkamah Sesyen

Mahkamah Majistret

PENILAIAN KENDIRI
Anda telah menghampiri kejayaan. Sila cuba semua soalan dalam penilaian kendiri ini dan semak jawapan anda pada maklumbalas yang disediakan. SOALAN 1 Nyatakan sumber undang-undang di Malaysia. SOALAN 2 Terangkan 4 jenis sumber undang-undang bertulis. SOALAN 3 Apakah yang anda faham dengan maksud sumber tidak bertulis dan terangkan. SOALAN 1-4 Lakarkan sistem hiraki mahkamah yang terdapat di Malaysia dan nyatakan jenis mahkamah yang tertinggi
POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PENGENALAN SISTEM PERUNDANGAN MALAYSIA / UNIT 1 / 27

P2114

MAKLUM BALAS PENILAIAN KENDIRI
ADAKAH ANDA TELAH MENCUBA DAHULU ? JIKA YA, SILA SEMAK JAWAPAN ANDA…

JAWAPAN 1 Sumber undang-undang di Malaysia ialah: 1. Sumber bertulis 2. Sumber tidak bertulis JAWAPAN 2 4 jenis sumber undang-undang bertulis : 1. PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN ♦ Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948

POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PENGENALAN SISTEM PERUNDANGAN MALAYSIA / UNIT 1 / 28

P2114

♦ Sumber undang-undang tertinggi- sebarang undang-undang yang tidak konsisten dengan perlembagaan adalah tidak sah ♦ Termasuk undang-undang yang dibuat oleh Parlimen dan DUN ♦ Terdapat 16 perkara : Nama negeri dan daerah Agama persekutuan Supreme Law of Federation Kebebasan asasi Kewarganegaraan Pihak berkuasa persekutuan Perhubungan antara persekutuan dan negeri Pembahagian kuasa kewangan Pengundian Kehakiman Perkhidmatan awam Darurat Bahasa kebangsaan Hak perundangan terhadap Sabah dan Sarawak negeri mempunyai perlembagaan sendiri [Fasal(4) Perkara71– -Peruntukan sementara dan peralihan -Saving for rulers sovereingty

2. PERLEMBAGAAN NEGERI ♦ 13 Perlembagaan persekutuan] ♦ Boleh dipinda atau dimansuhkan oleh Majlis Perundangan negeri atas persetujuan Sultan atau Raja ♦ Raja atau Sultan mempunyai hak-hak menjalankan perlembagaan berdasarkan jaminan perlembagaan persekutuan 3. UNDANG-UNDANG PERSEKUTUAN / AKTA ♦ Digubal oleh Parlimen

POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PENGENALAN SISTEM PERUNDANGAN MALAYSIA / UNIT 1 / 29

P2114

♦ Persetujuan 2/3 ahli Dewan Perundangan Negeri- diluluskan oleh Yang DiPertuan Agong ♦ Undang-undang yang telah diperkenan akan diwarta 4. UNDANG-UNDANG NEGERI / ENAKMEN ♦ Digubal di peringkat negeri oleh DUN ♦ 1946-1956 => ‘ordinan’ ♦ Selepas 1957 => ‘akta’ ♦ Sumber undang-undang yang penting daripada kes undang-undang atau kejadian 5. UNDANG-UNDANG SUBSIDIARI ♦ Kuasa undang-undang diturunkan kepada satu badan tertentu untuk mencipta, memansuh, melaksanakan undang-undang kepada situasinya ♦ Eg: Kementerian melalui Suruhanjaya JAWAPAN 3 Sumber Tidak Bertulis ialah tidak digubal oleh Parlimen, DUN dan tidak terdapat di dalam perlembagaan dan ianya terbahagi kepada 4 jenis : 1. UNDANG-UNDANG INGGERIS ♦ Digunakan apabila bersesuaian dengan adat resam dan budaya masyarakat ♦ Untuk mengisi kekosongan yang terdapat dalam undang-undang Malaysia (bila perlu sahaja) ♦ 3 sumber dalam Common Law Inggeris : d) e) f) 2. ADAT RESAM Common Law itu sendiri Keadilan- keputusan berdasarkan Lord Counselor Statut (akta)

POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PENGENALAN SISTEM PERUNDANGAN MALAYSIA / UNIT 1 / 30

P2114

♦ Perkahwinan, penceraian dan pembahagian harta pusaka ♦ Berbeza ikut kaum dan keputusan dibuat oleh ketua-ketua kaum ♦ Di Sabah dan Sarawak- Mahkamah Anak Negeri ♦ Cina dan India- telah diubahsuai apabila kedatangan Inggeris dalam berbagai enakmen undang-undang sivil 3. UNDANG-UNDANG ISLAM ♦ Berdasarkan Mazhab Shafie ♦ Ketua bagi melaksanakan undang-undang Raja/Sultan, tetapi bsgi negeri Melaka, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak dan Wilayah Persekutuan- Yang DiPertuan Agong ♦ Majlis Penasihat- Majlis Fatwa ♦ Mahkamah Syariah- soal-soal perkahwinan, penceraian, talak, nafkah hak keatas kanak-kanak dan wasiat 4. KEPUTUSAN MAHKAMAH ♦ Daripada keputusan Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Tinggi dan Jawatankuasa Kehakiman Majlis Privy ♦ Prinsip ‘duluan mengikat’ ♦ Tanpa ‘duluan mengikat’- keadilan budi bicara => ‘duluan asal’ JAWAPAN 4 Ringkasan hiraki mahkamah. Mahkamah Persekutuan Mahkamah rayuan

POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PENGENALAN SISTEM PERUNDANGAN MALAYSIA / UNIT 1 / 31

P2114

Mahkamah Tinggi Mahkamah Sesyen Mahkamah Majistret Mahkamah yang tertinggi ialah Mahkamah Persekutuan.

ANDA BOLEH KE UNIT SETERUSNYA….

POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PENGENALAN SISTEM PERUNDANGAN MALAYSIA / UNIT 1 / 32

P2114

POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PENGENALAN SISTEM PERUNDANGAN MALAYSIA / UNIT 1 / 33

P2114

POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.