P. 1
Tesis Penyelenggaraan Komputer

Tesis Penyelenggaraan Komputer

|Views: 2,649|Likes:
Published by manfa2009
Penyeleanggaraan Komputer
Penyeleanggaraan Komputer

More info:

Published by: manfa2009 on Dec 22, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/12/2013

pdf

text

original

Sections

KAJIAN TAHAP KEMAHIRAN PENYELENGGARAAN KOMPUTER DI
KALANGAN PELAJAR TEKNOLOGI MAKLUMAT SEMESTER 7
SESI 2006/2007 DI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

MOHD NURULFITRI BIN ALIAS

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

2006

FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

Pengakuan Keaslian Penulisan

Nama Pelajar : MOHD NURULFITRI BIN ALIAS

No. Pendaftaran : D20031016629

Nama Ijazah : IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN

Bidang Pengkhususan : TEKNOLOGI MAKLUMAT

Tajuk Projek Penyelidikan : Kajian Tahap Kemahiran Penyelenggaraan Komputer

Di Kalangan Pelajar Teknologi Maklumat Semester 7 Sesi 2006/2007 Di Universiti

Pendidikan Sultan Idris

Saya sahkan bahawa segala bahan yang terkandung dalam Projek Penyelidikan ini
adalah hasil usaha saya sendiri. Sekiranya terdapat hasil kerja orang lain atau pihak
lain sama ada diterbitkan atau tidak (seperti buku, artikel, kertas kerja atau bahan
dalam bentuk lain seperti rakaman audio dan video, penerbitan elektronik atau
internet) yang telah digunakan, saya telah pun merakamkan pengiktirafan terhadap
sumbangan mereka melalui konvensyen akademik yang bersesuaian. Saya juga
mengakui bahawa bahan yang terkandung dalam Projek Penyelidikan ini belum lagi
diterbitkan atau diserahkan untuk program atau ijazah lain di mana-mana universiti.

Tandatangan :

Tarikh : 24 NOVEMBER 2006

KAJIAN TAHAP KEMAHIRAN PENYELENGGARAAN KOMPUTER DI
KALANGAN PELAJAR TEKNOLOGI MAKLUMAT SEMESTER 7
SESI 2006/2007 DI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

MOHD NURULFITRI BIN ALIAS

Projek Penyelidikan Yang Dikemukakan Kepada Fakulti Teknologi Maklumat dan
Komunikasi, Universiti Pendidikan Sultan Idris Sebagai Memenuhi Sebahagian
Daripada Keperluan Untuk Ijazah Sarjana Muda Pendidikan
(Teknologi Maklumat )

FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

2006

ii

PENGHARGAAN

Dengan Nama ALLAH Yang Amat Pengasih Lagi Amat Penyayang.
Saya mengambil kesempatan ini mengucapkan syukur ke hadrat Allah
S.W.T kerana dengan kudrat dan izinNya maka saya dapat menyiapkan tesis
ini. Saya ingin merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada pensyarah
penyelia iaitu Cik Hasnatul Nazuha binti Hassan di atas segala tunjuk ajar dan
bimbingan beliau sepanjang tempoh untuk menyiapkan penulisan laporan kajian.

Di samping itu saya ingin merakamkan ucapan terima kasih pihak
tenaga pengajar Fakulti Teknologi Maklumat dan Komunikasi, dan Pusat ICT
Universiti Pendidikan Sultan Idris di atas kerjasama yang diberikan.

Akhir sekali, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para
pelajar program Teknologi Maklumat semester 7, sesi 2006/2007 yang terlibat secara
langsung atau tidak dalam membantu saya menjayakan projek penyelidikan ini.

Kerjasama yang berikan anda amat saya hargai dan semoga ALLAH
S.W.T sahaja yang membalasnya, amin.

Sekian, terima kasih.

Mohd Nurulfitri bin Alias

iii

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui tahap kemahiran penyelenggaraan
komputer di kalangan pelajar Teknologi Maklumat semester 7, di Universiti
Pendidikan Sultan Idris. Kajian ini juga membandingkan perbezaan tahap kemahiran
penyelenggaraan komputer antara pelajar lelaki dan perempuan serta faktor yang
mempengaruhinya. Sampel kajian adalah seramai 50 orang responden yang terdiri
daripada 25 orang lelaki dan 25 orang perempuan yang dipilih secara rawak. Kajian
ini adalah berbentuk kuantitatif dan instrumen kajian yang digunakan ialah set soalan
kaji selidik. Data yang di kumpul diproses menggunakan perisian Statistical Package
for the Social Science
(SPSS) versi 11.5.

iv

ABSTRACT

The aim of the research is to identify the level of computer maintenance among
the semester 7 students of Information Technology at Universiti Pendidikan Sultan
Idris. This research also compared the difference of computer maintenance level
between male and female students and the factor that influence the computer
maintenance level. About 50 respondents chosen randomly in this research consist of
25 respondents from male students and 25 respondents from female students. The
research is a quantitative type and the instrument that used in this research is a set of
questionnaire. All the data that collected using the questionnaire was processed using
Statistical Package for the Social Science (SPSS) version 11.5.

v

SENARAI JADUAL

JADUAL MUKA SURAT

3.3.1 Skala Likert

15

4.1.1 Markah Min Kajian Rintis

22

4.1.2 Nilai Signifikan Kajian Rintis

22

4.3.1 Markah Min Sampel

26

4.3.2 Nilai Signifikan Sampel

26

4.3.3 Markah Min Bagi Sampel Lelaki Dan Perempuan

29

4.3.4 Respon Pelajar Terhadap Item-Item Yang Berkaitan Dengan Tahap

Penguasaan Penyelenggaraan Komputer

30

5.1.1.1 Persetujuan Responden Terhadap Item 17 Mengikut Jantina

37

5.1.1.2 Persetujuan Responden Terhadap Item 18 Mengikut Jantina

38

5.1.2.1 Persetujuan Responden Terhadap Item 13 Mengikut Jantina

39

vi

SENARAI RAJAH

RAJAH

MUKA SURAT

3.3.1 Rajah Formula Cronbach

16

4.2.1 Graf Bar Jantina Responden

23

4.3.1 Graf Bar Markah Responden

25

4.3.2 Graf Bar Perbezaan Markah Min

28

4.4.1 Graf Bar Darjah Persetujuan Item 18

31

4.4.2 Graf Bar Darjah Persetujuan Item 14

32

4.4.3 Graf Bar Peratusan Darjah Persetujuan Responden Terhadap Item 14

33

4.4.4 Graf Bar Peratusan Darjah Persetujuan Responden Terhadap Item 13

34

KANDUNGAN

TAJUK

MUKA SURAT

HALAMAN JUDUL

i

PENGHARGAAN

ii

ABSTRAK

iii

ABSTRACT

iv

SENARAI JADUAL

v

SENARAI RAJAH

vi

BAB 1

PENGENALAN

1.0 Pengenalan

1

1.1 Penyataan Masalah

2

1.2 Objektif Kajian

4

1.3 Persoalan Kajian

4

1.4 Hipotesis Kajian

5

1.5 Kepentingan Kajian

6

1.6 Batasan Kajian

6

BAB 2

KAJIAN LITERATUR

2.0 Pengenalan

8

2.1 Tinjauan Literatur

8

BAB 3

METODOLOGI

3.0 Pengenalan

12

3.1 Reka bentuk Kajian

12

3.2 Sampel Kajian

13

3.3 Instrumen Kajian

14

3.4 Prosedur Kajian

17

3.5 Analisis Data

18

BAB 4

DAPATAN KAJIAN DAN

PERBINCANGAN

4.0 Pengenalan

20

4.1 Kajian Rintis

20

4.2 Maklumat Tentang Responden

23

4.3 Dapatan Kajian

24

4.4 Perbincangan

31

BAB 5

CADANGAN DAN KESIMPULAN

5.0 Pengenalan

36

5.1 Perbincangan

36

5.1.1 Tahap Penguasaan Penyelenggaraan Komputer

37

5.1.2 Faktor Yang Mempengaruhi Penguasaan

38

5.2 Cadangan

40

5.3 Kesimpulan

41

RUJUKAN

LAMPIRAN

BAB 1

PENGENALAN

1.0 Pengenalan

Teknologi maklumat adalah salah satu mata pelajaran yang dititik beratkan oleh pihak

Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) dalam dasar pendidikan negara. Pada akhir

tahun 1998 sukatan pelajaran telah digubal oleh KPM melalui Pusat Perkembangan

Kurikulum (PPK). Mulai tahun 2000 mata pelajaran ini telah ditawarkan dalam

peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Ini menjadikan mata pelajaran

Pendidikan Teknologi Maklumat sebagai mata pelajaran pilihan bagi Tingkatan

Empat dan Tingkatan Lima di beberapa buah sekolah menengah yang terpilih.

Sekolah-sekolah yang terpilih adalah terdiri daripada sekolah yang mempunyai

kemudahan yang cukup dari segi kemudahan makmal, peralatan komputer dan tenaga

pengajar. Setiap sekolah yang dipilih perlu menyediakan tenaga pengajar yang

berkelayakan dalam bidang teknologi maklumat atau sains komputer. Setiap pengajar

juga disyaratkan memiliki diploma atau ijazah dalam bidang berkaitan.

2

Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) adalah salah sebuah Institut Pengajian

Tinggi Awam (IPTA) yang menyediakan program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan

Teknologi Maklumat dengan Kepujian. Oleh itu, para graduan lepasan ijazah ini

berkemungkinan akan berkhidmat sebagai guru bagi mata pelajaran Teknologi

Maklumat di sekolah. Tugas guru Teknologi Maklumat adalah bukan sekadar

mengajar mata pelajaran ini malah segala masalah yang melibatkan komputer akan

diberikan kepada mereka. Dengan itu, mereka perlulah melengkapkan diri dengan

pengetahuan yang melibatkan teknologi maklumat terutamanya dalam

penyelenggaraan komputer.

Pengetahuan asas yang diperlukan dalam penyelenggaraan komputer adalah dari sudut

perkakasan, perisian dan konfigurasi. Pengetahuan ini sangat penting bagi mengenal

pasti prestasi sesebuah komputer dalam keadaan baik. Adalah menjadi suatu

kebiasaan, perkakasan mekanikal atau elektrik akan mengalami masalah sebelum

gagal yang berkaitan dengan setiap bahagian komponennya (Rood, 1996). Jika

perkara ini berlaku, maka penyelenggaraan perlu dijalankan untuk membolehkan

peranti tersebut kembali berfungsi dengan baik.

1.1 Penyataan Masalah

Program Pendidikan Teknologi Maklumat (PPTM) yang ditawarkan kepada

pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) adalah terdiri daripada beberapa

komponen, antara komponen ialah wajib universiti, asas pendidikan, kursus major,

kursus minor dan latihan mengajar.

3

Jam kredit yang perlu dihabiskan untuk kursus Ijazah Sarjana Muda Pendidikan

Teknologi Maklumat ialah 128 jam kredit untuk pelajar biasa dan 114 jam kredit

bagi pelajar Program Khas Pensiswazahan Guru (PKPG). Bagi kursus major salah

satu kursus yang ditawarkan adalah Sistem Komputer (MTR2013).

Kursus ini merangkumi sistem komputer secara keseluruhan, sebahagian

daripada kursus ini adalah kemahiran penyelenggaraan komputer iaitu

dengan mengenal perkakasan komputer, memasang dan meleraikan komputer, serta

melakukan instalasi sistem operasi komputer. Di samping itu, pendedahan kepada

konfigurasi sistem operasi dan perisian juga ada dititik beratkan dalam kursus ini.

Kajian ini merupakan satu pendekatan kepada pihak yang berkenaan untuk

mengetahui kemampuan dan tahap pengetahuan para pelajar teknologi maklumat

mengenai perkakasan, perisian dan konfigurasi komputer. Melalui kajian ini juga

tahap kemahiran asas penyelenggaraan komputer bagi pelajar Teknologi Maklumat

yang telah mengambil mata pelajaran Sistem Komputer (MTR2013).

Selain itu, kajian ini juga penting untuk mengetahui tahap kemahiran para pelajar

untuk menangani masalah yang timbul melibatkan komputer seperti kegagalan

perkakasan dan perisian dan kemahiran para pelajar Teknologi Maklumat membuat

pemasangan perkakasan serta instalasi sistem operasi.

4

1.2 Objektif Kajian

Secara amnya, kajian ini adalah untuk : -

i. Mengenal pasti sejauh manakah kemampuan para pelajar teknologi maklumat

dalam mengendalikan masalah berkaitan komputer

ii. Mengenal pasti tahap penguasaan dan kemahiran para pelajar teknologi

maklumat yang telah mengambil mata pelajaran Sistem Komputer (MTR2013)

dalam penyelenggaraan komputer.

iii. Kenal pasti faktor penguasaan kemahiran penyelenggaraan komputer

dikalangkan pelajar Teknologi Maklumat.

1.3 Persoalan kajian

Persoalan kajian menjelaskan apa yang hendak dikaji, bagaimana hendak mengkaji

dan sebagainya. Oleh itu persoalan kajian berdasarkan masalah-masalah yang telah

dikenal pasti disenaraikan dalam pernyataan masalah. Soalan kajian ini digunakan

sebagai panduan untuk memastikan kajian ini tidak terpesong daripada tujuan utama

kajian.

Antara persoalan-persoalan yang dapat dikenal pasti adalah seperti berikut : -

i.

Sejauh manakah pelajar semester 7 program Teknologi Maklumat di

Universiti Pendidikan Sultan Idris mampu menguasai kemahiran

penyelenggaraan komputer ?

5

ii.

Adakah terdapat perbezaan penguasaan kemahiran penyelenggaraan

komputer antara pelajar lelaki dan perempuan Universiti Pendidikan Sultan

Idris semester 7 program Teknologi Maklumat?

1.4 Hipotesis kajian

Berdasarkan persoalan yang diutarakan dalam bahagian 1.3, hipotesis-hipotesis kajian

adalah seperti berikut :

1.4.1 H0: Pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris semester 7 program

Teknologi Maklumat mahir dalam penyelenggaraan komputer.

H1: Pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris semester 7 program

Teknologi Maklumat tidak mahir dalam penyelenggaraan komputer

1.4.2 H0: Kemahiran penyelenggaraan komputer di kalangan pelajar lelaki

dan perempuan kursus Teknologi Maklumat, Universiti Pendidikan

Sultan Idris semester 7 adalah setara.

H1: Kemahiran penyelenggaraan komputer di kalangan pelajar lelaki

dan perempuan kursus Teknologi Maklumat, Universiti Pendidikan

Sultan Idris semester 7 adalah berbeza.

6

1.5 Kepentingan kajian

Hasil kajian ini adalah penting untuk dimanfaatkan oleh banyak pusat pengajian tinggi

yang menawarkan Pendidikan Teknologi Maklumat secara amnya dan untuk

kepentingan Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) khususnya. Kemahiran

penyelenggaraan komputer adalah satu perkara utama yang perlu dikuasai oleh para

pelajar yang mengambil program Teknologi Maklumat.

Di samping itu kajian ini dapat mengenal pasti tahap kemahiran asas

penyelenggaraan komputer di kalangan pelajar serta dapat menjadikan panduan untuk

meningkatkan penekanan mata pelajaran yang berkaitan. Antara kepentingan utama

kajian ini adalah untuk :

i. Mengetahui sejauh manakah keberkesanan mata pelajaran Sistem Komputer

(MTR2013) bagi pelajar teknologi maklumat.

ii. Memberi pendedahan mengenai kemahiran para pelajar untuk dijadikan garis

panduan bagi mata pelajaran Sistem Komputer.

iii. Sebagai cadangan untuk mata pelajaran Sistem Komputer supaya memberi

penekanan terhadap kemahiran penyelenggaraan komputer.

1.6 Batasan kajian

Kajian ini hanya memfokuskan pada tahap kemahiran penyelenggaraan komputer di

kalangan pelajar teknologi maklumat yang telah mengambil mata pelajaran Sistem

Komputer (MTR2013). Oleh itu, batasan kajian adalah penting untuk mengetahui

7

tahap kemahiran pelajar dengan lebih mendalam. Di samping itu ia juga turut

memudahkan proses kajian. Dari segi pemilihan responden, kajian hanya terbatas

kepada pelajar Major Pendidikan Teknologi Maklumat semester 7 2006/2007 iaitu

seramai lima puluh orang sahaja.

Pelajar-pelajar major yang lain mungkin mempengaruhi dapatan kajian

penyelidik, kekangan masa juga mengehadkan pemilihan sampel. Oleh itu, kajian ini

tidak dapat ditumpukan kepada pelajar-pelajar major yang lain.

BAB 2

KAJIAN LITERATUR

2.0 Pengenalan

Bab ini akan membincangkan mengenai tahap kemahiran asas yang dimiliki oleh

pelajar teknologi maklumat berdasarkan kajian yang telah dijalankan sebelum ini.

Antara isu-isu yang akan dibincangkan adalah kajian tahap kemahiran asas

penyelenggaraan komputer berdasarkan penggunaan pendekatan bermodul, kemahiran

asas penyelenggaraan komputer dan kepentingan menguasai kemahiran

penyelenggaraan komputer.

2.1 Tinjauan Literatur

Pendekatan adalah kaedah atau teknik yang digunakan bagi mencapai matlamat

tertentu. Modul adalah satu set penulisan yang membantu menguasai kemahiran-

kemahiran dalam proses pembelajaran. Penulisan-penulisan boleh terdiri daripada

penerangan, gambar rajah dan langkah-langkah ke arah menguasai kemahiran.

9

Mengikut Kamus Dewan (1994), modul boleh didefinisikan sebagai kursus pelajaran

12 (latihan dan sebagainya) yang dapat dilaksanakan secara tersendiri ke arah

pencapaian sesuatu kelayakan dan kemahiran. Pada tahun 1960-an, satu rancangan

pembelajaran untuk membolehkan murid maju mengikut kecepatan sendiri dalam satu

kursus tertentu telah dimulakan. Di antara pelopor sistem pengajaran individu ialah

Skinner (1986) dan Keller (1990).

Parcival dan Ellington (1994) telah mendefinisikan pengajaran terancang sebagai:

‘Satu proses yang berlaku dalam suasana tertentu, sangat tersusun, biasanya

dalam bentuk langkah demi langkah dengan maklum balas dilakukan antara

langkah-langkah tersebut’.

Ellington (1985) telah menyenaraikan beberapa media yang boleh digunakan dalam

pengajaran individu. Di antaranya buku teks, pelajaran berasaskan nota edaran, atau

bahan terancang iaitu bahan jenis pandang dengar, makmal bahasa, bahan

Pembelajaran Berbantukan Komputer (PBK) dan Video Interaktif.

Modul Terancang mula digunakan dalam pelbagai disiplin pada peringkat universiti,

kolej, sekolah rendah dan sekolah menengah (Kulik, 1981; Bangert, Kulik dan kulik,

1983). Dalam bab ini, beberapa kajian lampau ditinjau mengenai keberkesanan

penggunaan Modul Terancang. Ovando (1990) mengatakan bahawa modul sebagai

bahan pengajaran terancang yang telah direka bentuk dan diuji oleh McCleary di

Makmal Penyelidik dan Pembangunan Universiti Utah.

10

Satu kajian sebelum ini telah dilaksanakan untuk mengukur tahap kemahiran asas

penyelenggaraan komputer yang bertajuk Kemahiran Asas Penyelenggaraan

Komputer di kalangan Pelajar Major Program Pendidikan Teknologi Maklumat : Satu

Pendekatan Bermodul. Kajian ini dilaksanakan oleh Mohd Azlan bin Johan (2004)

yang membincangkan tahap kemahiran asas penyelenggaraan komputer di kalangan

pelajar teknologi maklumat yang telah mengambil mata pelajaran Sistem Komputer

(MTR2023). Kajian yang dijalankan adalah berbentuk eksperimental yang melibatkan

ujian pra dan pos. Perkara yang ditekankan dalam kajian ini adalah untuk mengukur

tahap penguasaan pelajar dari segi mengenal pasti masalah berkaitan perkakasan,

perisian serta konfigurasi tertentu. Pendedahan kepada semua masalah asas yang

berkaitan komputer amatlah diperlukan bagi seseorang yang menceburi bidang

teknologi maklumat bagi melaksanakan tugas yang diberikan.

Mohd Azlan (2004) telah membuat kesimpulan bahawa majoriti para pelajar kurang

menguasai kemahiran asas dalam penyelenggaraan komputer. Pelbagai faktor yang

mempengaruhi keputusan ini. Antara faktor utama adalah kelemahan dari segi masa

latihan makmal yang terlalu singkat, dan penggunaan modul yang kurang berkesan.

Majoriti pelajar mengakui bahawa masa yang diperuntukkan untuk makmal adalah

tidak mencukupi untuk mempelajari cara penyelenggaraan komputer dengan berkesan.

Tambahan pula, pendekatan modul yang dibekalkan boleh mengelirukan para pelajar

kerana singkatan istilah yang kurang tepat dan contoh yang tidak jelas.

Berdasarkan daripada petikan artikel Laurillard, D.M. (2003), yang bertajuk, Guide to

Physical Computer Maintenence,

11

‘Good care of your computer goes beyond just a routine scandisk and

defrag. Besides various software and driver problems a user may have

to deal with, many physical conditions can affect how a PC operates.

With proper care however, you can not only extend the life of your

computer, but prevent possible problems down the road. Many things

can have an effect on a PC. This guide will focus on physical problems

and solutions as well as preventive maintenance.’

Menjadi suatu kewajipan kepada seseorang yang terlibat dalam bidang Teknologi

Maklumat (IT) harus menguasai dalam penyelenggaraan komputer dari segi mengesan

masalah melibatkan perkakasan, mengekalkan prestasi komputer dan menangani

masalah yang melibatkan perisian seperti di jangkiti virus dan sebagainya. Kemahiran

seperti ini sangat diperlukan bagi mengurangkan kos perbelanjaan dalam

penyelenggaraan komputer serta untuk melahirkan generasi yang celik IT seiring

dengan evolusi komputer pada masa kini.

Kemahiran asas penyelenggaraan komputer merupakan suatu perkara yang penting

yang perlu dikuasai oleh seseorang yang melibatkan diri dalam bidang teknologi

maklumat. Kemahiran ini wajib dimiliki oleh setiap individu yang terlibat dan ini

merupakan satu keperluan asas untuk menguasai penggunaan dan pengendalian

komputer dengan lebih efisien. Kemahiran ini boleh dipelajari dengan pelbagai cara

seperti mengikuti kelas literasi komputer, bengkel, dan mengikuti panduan modul

penyelenggaraan komputer.

BAB 3

METODOLOGI KAJIAN

3.0 Pengenalan

Dalam bab ini, kajian menerangkan kaedah penyelidikan yang dijalankan untuk

mengumpul data dan maklumat bagi mencapai objektif kajian. Penerangan tentang

reka bentuk kajian, sampel kajian, instrumen kajian, prosedur kajian dan analisis data

akan diterangkan secara lanjut dalam bahagian ini.

3.1 Reka bentuk Kajian

Setiap sesuatu kajian atau penyelidikan yang hendak dijalankan haruslah dilakukan

dengan rapi serta teliti. Pemilihan kaedah kajian bergantung kepada kehendak

persoalan kajian. Oleh itu, perancangan adalah penting agar dapatan kajian benar-

benar akan menjawab segala persoalan kajian. Kajian ini akan dijalankan ke atas

pelajar teknologi maklumat semester 7 sesi 2006/2007 di Universiti Pendidikan Sultan

13

Idris. Kaedah yang paling sesuai dijalankan adalah kajian tinjauan yang tergolong di

bawah pendekatan penyelidikan kuantitatif. Ia juga boleh dipanggil sebagai

penyelidikan deskriptif.

Penyelidik menggunakan borang kaji selidik untuk mendapatkan data daripada

responden. Data yang dikehendaki akan dipungut menggunakan borang kaji selidik

tersebut. Soalan kajian yang diberikan kepada responden adalah berkaitan tentang

tahap kemahiran asas penyelenggaraan komputer di kalangan pelajar teknologi

maklumat semester 7.

3.2 Sampel Kajian

Menurut Mohd Majid Konting. (1993), sampel ialah sekumpulan kecil unsur yang

diambil daripada satu rangka pensampelan. Sampel dikatakan mewakili satu populasi

dalam sebarang kajian. Manakala populasi ialah sekumpulan unsur atau benda yang

menjadi subjek dalam kajian.

Secara amnya, populasi melibatkan semua pelajar dan kakitangan di Universiti

Pendidikan Sultan Idris. Manakala sampelnya adalah 50 orang responden yang terdiri

daripada pelajar program Teknologi Maklumat semester 7. Responden yang terlibat

terdiri daripada 25 orang pelajar lelaki dan 25 orang pelajar perempuan. Sampel kajian

yang dipilih mestilah memenuhi syarat iaitu telah mengambil mata pelajaran Sistem

Komputer (MTR2023). Pemilihan responden dilakukan secara rawak di kalangan

pelajar Teknologi Maklumat bagi mengelakkan berlakunya bias.

14

3.3 Instrumen Kajian

Dalam menjayakan kajian ini, kaedah pendekatan kuantitatif yang menggunakan

soalan kaji selidik telah dipilih. Kaedah ini dipilih kerana kajian ini merupakan satu

penyelidikan deskriptif yang memerlukan data atau maklumat daripada responden.

Ianya digunakan bagi tinjauan untuk mengumpul data mengenai sampel yang dipilih.

Ini dijelaskan oleh Best (1977) yang menyatakan tujuan digunakan soal selidik iaitu;

‘Actually, the questionaire has unique advantages and properly contracted

and administered, it may serve as a most appropriate and useful data-

gathering device in a research project.’

Penggunaan soalan kaji selidik adalah lebih mudah untuk mendapatkan kerjasama

daripada responden. Borang soal selidik merupakan item berbentuk pilihan tentang

pendapat responden mengenai tahap kemahiran penyelenggaraan komputer. Mereka

bebas memilih dan menyatakan pendapat serta menilai kehendak soal selidik. Soal

selidik ini juga mempunyai item negatif bagi mengelak ‘respon set’. Item-item dalam

soal selidik adalah selaras dengan tajuk kajian bagi mengelak ia terpesong daripada

soalan dan objektif kajian.

Pengulangan item yang lebih kurang sama perlu bagi memudahkan penyelidik

mengenal pasti kesahan dan kebolehpercayaan data yang diperoleh. Kajian ini

menggunakan kaedah ‘cross-sectional’ iaitu data dipungut pada satu ketika daripada

sampel yang mewakili satu populasi pada ketika itu. Responden menjawab item soal

selidik ini berdasarkan skala Likert yang telah ditetapkan pada item kaji selidik.

15

Item kaji selidik ini merangkumi tiga bahagian iaitu bahagian A, B dan C. Bahagian A

mengandungi maklumat diri pelajar, manakala Bahagian B mengandungi 7 pernyataan

dan bahagian C mempunyai 13 pernyataan yang berbentuk skala Likert. Skala 1

merupakan “sangat tidak setuju”, 2 merupakan “tidak setuju”, 3 merupakan “setuju”

dan 4 adalah “sangat setuju” seperti yang ditunjukkan dalam jadual di bawah:

Jadual 3.3.1
Skala Likert

Skala

Perkara

1

Sangat Tidak setuju

2

Tidak Setuju

3

Setuju

4

Sangat Setuju

Markah minimum yang diperoleh bagi soal selidik ini ialah 20 markah manakala

markah maksimum 80 markah. Markah minimum menunjukkan pandangan pelajar

adalah negatif, manakala markah maksimum menunjukkan pandangan pelajar adalah

positif. Markah sederhana atau markah pemisah bagi soal selidik ini ialah 50.0

markah.

Bagi menilai instrumen kajian, ‘pilot-test’ perlu dilakukan bagi menguji

kebolehpercayaan soal selidik tersebut. Seramai 20 orang pelajar program Teknologi

Maklumat semester 7 terlibat dalam kajian rintis ini. Kajian rintis yang dijalankan

16

adalah untuk menentukan kebolehpercayaan item kaji selidik yang dibentuk. ’Internal

consistency method’ digunakan untuk menentukan nilai Cronbach α.

Semakin hampir nilai Cronbach α dengan 1, soalan soal selidik itu mempunyai

kebolehpercayaan yang tinggi. Bagi memudahkan pengiraan untuk mendapatkan nilai

Cronbach , program Statistical Package for the Sosial Science (SPSS) digunakan.

Antara rumus yang digunakan adalah:

Rajah 3.3.1
Rajah Formula Cronbach

Nilai yang diperoleh melalui kajian rintis yang telah dijalankan kepada 20 orang

responden ialah 0.7231. Ini menunjukkan nilai 0.7231 merupakan penghampiran

kepada 1, yang memberi hasil positif terhadap soal selidik tersebut. Justeru itu, soal

selidik ini dapat diteruskan bagi memperoleh hasil yang sahih.



2

2

1

1

x

i

kk

mentah

)
komposisit

(skor

skor

-

berkenaan

jumlah

bagi

varians

item

semua

bagi

ians

jumlah var

item

bilangan

2

2

x

i

k

17

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->