P. 1
TONGGAK 12

TONGGAK 12

|Views: 3,975|Likes:
Published by rinzai2

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: rinzai2 on Dec 23, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/03/2013

pdf

text

original

SISTEM NILAI

DALAM
PERKHIDMATAN
AWAM

NILAI TERAS
PENDIDIKAN
1. Tonggak 12
2. Nilai-Nilai Murni Dalam
Pendidikan
. 1! Nilai Murni Dalam
Pendidikan
". Nilai-Nilai #$ama Dalam
Perk%ima$an A&am

T'N((AK 12
Tonggak
12
Ketinggian
Peribadi
Kekuatan
Sifat
Baik
Hati
Pengaruh
Teladan
MENGHARGAI
MASA
Kewajipan
Menjalankan
Tuga
Kebijakanaan
Berhe!at
Keuta!aan
Keabaran
Peningkatan
Bakat
Nik!at
Men"ipta
Ke!uliaan
keederhanaan
Ketekunan
Me!bawa
keja#aan
Keer$n$kan
bekerja

1. Menghargai
Masa

“Rugilah mereka yang mengulangi kerja yang sama
dua kali” Sunan Ad-Dailami

Pada setiap terbit fajar, ada 2 malaikat menyeru,
“wahai anak Adam, aku adalah hari yg baru dan aku
datang untuk menyaksikan semua amalan kamu, leh
itu manfaatkan aku sebaik-baiknya kerana aku tidak
akan kembali lagi sehingga !ari Pengadilan- maksud
hadis "abi

“An #n$h f time $annt be bught by an in$h f gld”
%hinese Pr&erb
The Value of Time

1.1 Hakikat
Masa
Masa –

#n)ur a)a) *agi
+em*en$ukan ke%idu+an,

Ma)a menelan )emua -ang
$idak *er.aeda% dari+ada
genera)i dalam *en$uk
kelalaian

Ma)a mengekalkan )emua
-ang %e*a$ dan *er%arga

Amalan Positif

'enepati masa

'enyegerakan tugas

'empunyai peran$angan waktu

(ijak menurus temph masa yang
diberi

'enumpukan masa pada kerja-kerja
prduktif ) kreatif

'enetapkan target date untuk
menyiapkan kerja

'enyelesaikan tugas dalam masa yang
ditetapkan

1.2 Bagaimana Masa
Berlalu
Aktiviti Masa
'engikat tali kasut
/ %ari
*unting rambut 0 %ari 1I *ulan2
'enanti dilampu isyarat
0 %ari 1I *ulan
Dail +elefn 0 %ari 1I *ulan2
'enaiki eskalatr 30 %ari 1 *ulan2
'enggsk gigi 30 %ari 1 *ulan2
'enunggu (as 140 %ari 14 *ulan2
'andi 1!0 %ari 1! *ulan2
'emba$a buku 50 %ari 12
$a%un2
'akan 1"!0 %ari 1"
$a%un2

sambungan
Aktiviti Masa
Mencari nafkah 3287 hari (9 tahun)
Menonton Tv 3650 hari (10 tahun)
Tidur 7320 hari (20 tahun)

1.3 Perbualan dengan
Kawan

'rang *er.ikiran 6ESAR
mem+erka$akan ilmu

'rang *er.ikiran SEDERAHANA
mem+erka$akan +eri)$i&a

'rang *er.ikiran RENDAH
mem+erka$akan manu)ia

'rang *er.ikiran 7ETEK
mem+erka$akan diri mereka

Prinsip Pareto @ Peraturan 80/20
M$del %& Manfaatkan !aa
Penting
Tidak Penting
Penggunaan: Senaraikan semua perkara yang akan anda lakukan.
Kenal pasti 20% perkara yang berkeupayaan menghasilkan 80%
daripada hasil yang dikehendaki. Bertindaklah terhadapnya
terlebih dahulu.

M$del '& Manfaatkan !aa
Teori: Kerja bertambah bagi mengisi masa yang ada
untuk menyempurnakannya.
P!""#!$$!: Tentukan tarikh siap setiap tugas
dan patuhi tarikh tersebut
Hukum Parkinson

Amalan Negatif dan Dilarang
%( Berbual)bual k$$ng
'( Tidak !en#egerakan tuga
*( Tidak ada sense of urgency
+( Tidak !eran"ang pekerjaan
,( Tidak ada pri$riti
-( Mela#an teta!u #ang tidak berkenaan
.( Tinggalkan pejabat untuk uruan peribadi
/( Me!buat kerja peribadi di pejabat
0( Berniaga di waktu pejabat
%1( Me!buat kerja #ang tidak !utahak
%%( Ke kantin dala! waktu bertuga
%'( Tidak peka kepada pe!ba2iran !aa

2. KETEK!A! MEMBA"A
KE#A$AA!
Amalan Positif Amalan Negatif

Gigih dengan tugas

Mudah tersinggung

a!in "erusaha

#urang "erdisi$%in

Tekun !a%ankan tugas

&udah $utus asa

"erdisi$%in da%a& ker!a

Tidak tekun

'er$andangan !auh

Mudah &enga%ah

(anggu$ "erkor"an

Tiada cita)cita

ceka% hada$i kesu%itan

Tak tahan kena &arah

Tidak $atah se&angat

Tiada inisiatif*kreatif

'ercita)cita tinggi

(uka "ertangguh
The Su""e $f Pere3eran"e
Pere3eran"e in a"ti$n i pra"ti"ed when #$u
KEEP 45RKING 4HEN 5THERS 67IT(


KESERONOKAN BEKERJA
(The JOY of working
Amalan Positif Amalan Negatif/Dilarang

,erja sebagai ibadat

#er!a diangga$ "e"an

+da inisiatif sendiri

Tidak ko&ited

'enghasil yg berfaedah

Menunggu arahan

#o&ited vs ker!a

Tidak suka &eno%ong

(edia "erikan k*sa&a

Tidak di$erca,ai dan
dicurigai
% : $ %ob &ell'(one
) : )ptimism
* : *ou
En!o"ing Your #ork $s
The Se%re& &o Su%%ess

Kemuliaan kesederhanaan
"
The 8ignit# $f Si!pli"it#
9Sebaik)baik perkara adalah ederhana:
;!akud hadi Nabi<
Amalan Positif Amalan Negatif/Dilarang

-elas pemikiran

'ennjl-nnjl diri

+idak tamak pangkat

'engada-ngada

Pemaaf dlm pergaulan

Smbng.meninggi diri

(leh menerima teguran

'enyukarkan persalan yang
mudah

Adil dlm semua tindakan

pamir kemewahan.kedudukan

(ermaruah ) berhemah tinggi

'engampu berlebihan

Senang didampingi leh
semua pihak

membesarkan isu-isu remeh

4
Ketinggian Peribadi
The 4$rth 5f =hara"ter
Peribadi
The Total Personality
&atak+ sikap+ perilaku
"aya pergaulan sesama manusia
,
(i rumah
,
(alam )rganisasi
,
dalam masyarakat umum
-Buruk laku itu !ena!bah burukn#a a!alan>
ebagai!ana "uka !er$akan !adu:
Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali

Ketinggian Peribadi
Amalan Positif Amalan Negatif & Dilarang
+eguh beriman ) bertakwa dalam setiap
tindakan
Selalu berpura-pura dalam tindakan
'enyempurnakan tugas dengan
amanah
Suka mengumpat ) memfitnah rakan
sejawat
(erlumba-lumba membuat kebajikan +amak dalam mengejar pangkat dan
kedudukan
(ersifat penyayang
Sukar untuk membuat kebajikan
#khlas dalam menjalankan t.jawab
*ph dalam bertindak
(erilmu ) berpengetahuan luas
'ungkir janji
Sedia berkrban
Pemarah ) tidak sabar
,emas dalam pakaian, pemikiran
dan tindakan
'engampu untuk mendapatkan pujian
dan sanjungan
(ertimbang rasa tetapi tegas
/embab dan malas berusaha

! Kekuatan Sifat Baik Hati
he Po!er of Kindness
.okus
,
Kita senang /selesa dgn orang yang baik hati
,
Segala si0at yang disukai manusia dihayati
oleh orang yang baik hati
,
- Tidak dihitung kaya orang yang banyak
harta+ tetapi kaya sebenar ialah kaya ji1a2
"maksud sabda #asulullah s$a$!%
,
-People 1ho kno1 the se3ret o0 a positi4e
attitude reali5e it6s in their po1er to make today
the best day possible2 Denis &aitley

!. Kekua$an Si.a$ 6aik
%a$i
Amalan Positif Amalan Negatif & Dilarang
Bersopan santun setiap masa Kasar & kurang sopan
Pemaaf & berhemah tinggi Berdendam bila kemahuan terhalang
Simpati vs kesusahan orang lain Tidak peduli vs teguran & nasihat
khlas & bertimbang rasa Tidak bertimbang rasa
Pemurah dalam usaha kebaikan Memntingkan diri sendiri
Mudah mesra & berker!asama Sombong " bongkak & kibri#a$
Merendah diri Bermuka%muka
Berbudi mulia &epat menghukum tanpa siasatan
Boleh menerima teguran Suka men'a'i
Berlaku adil dalam semua tindakan Suka menghina rang.rakan sekerja
Sedia menerima 'adangan +idak bleh menerima kritikan

5
Pengaruh eladan
The Influn"e $f E?a!ple
MAKS78 HA8IS
-Sebaik'baik kamu ialah orang
yang paling ber0aedah kepada
orang lain2
-Sesiapa yang memberi 3ontoh
kebaikan+ maka ia mendapat pahala
dan pahala orang'orang yang meniru
perbuatannya hingga hari kiamat7 dan
sesiapa yang memberi 3ontoh
kejahatan maka ia mendapat dosa dan
dosa orang'orang yang meniru
perbuatannya hingga hari kiamat2

5
Pengaruh eladan
The Influn"e $f E?a!ple
Amalan Positif Amalan Negatif & Dilarang
(ersih hati dan fikiran (uruk perangai ) t./aku
(erbudi mulia serta merendah diri -ahil ) tidak suka memba$a
(erani mempertahankan kebaikan )
kebenaran
!asad dengki ) buruk sangka
(ermral dan berakhlak tinggi 'empersendakan agama
Rajin dan kuat bekerja Suka mengelak t.jawab
Sederhana dalam tindakan dan tutur
kata
Suka mengumpat. adu dmba
+ertib dan beradab sepanjang masa +erlalu sensitif ) $epat marah
'engutamakan masyarakat lebih dari
diri sendiri
+idak kenal budaya sendiri
(ekerjasama untuk kebaikan !ipkrit dan berpura-pura
(erpandangan jauh +idak berpandangan jauh

/. KEWA8IPAN MEN8ALANKAN
T#(AS
The %bligations of &ut'
MAK'(D
HADI'
-8anusia ibarat unta+ anda tidak
akan dapat mengenderainya dengan
selesa 1alaupun telah men3uba
seratus ekor2
-Thinking 1ell is 1ise+ planning
1ell is 1iser+ doing 1ell is the
1isest and best o0 all2
Peribahaa
=hina

A(akah Tugas9

+0-awab yg ditetapkan bagi serang
yg hidup bermasyarakat

'esti dilaksanakan dengan
$ekap,$epat, berkesan ) sempurna

Sesuatu tugas 1 memerlukan
pengurusan yg baiksupaya tugas
dapat dikendalikan dengan berkesan

Amalan Positif Amalan Negatif & Dilarang
(entiasa "ert*!a-a" vs tugas ,ang
di"erkan
Mudah &en,e%e-eng dari tanggung
!a-a"
Tekun . sa"ar &en!a%ankan tugas (uka &e&"eri he%ah "i%a di"eri tugas
(e%a%u ada inisiatif sendiri Tidak "o%eh dihara$
'o%eh dihara$ &en,e&$urnakan tugas (entiasa &e&"uat kesi%sa$an ker!a
Me&entingkan kua%iti 'eker!a sa&"i% %e-a
/ergas dan $antas "eker!a Tidak cer&at dengan harta kera!aan
'ersika$ $rofesiona% . ceka$ Tidak $atuh ke$ada arahan
sentiasa "e%a!ar dari kesa%ahan Tidak ikut $eraturan
+ccounta"%e Tidak $eka ke$ada kua%iti

BE!)KE*
9 Tahap bagi sesuatu projek
8apatkah anda !engingati euatu pr$jek
berdaarkan ena! tahap #ang dijalankan
!engikut urutan@
%( Bere!angat
'( Tanpa angan)angan
*( Gugup
+( Men"ari kealahan
,( Huku!an terhadap #ang tidak beralah
-( Me!uji dan !en#anjung $rang #ang tidak terlibat
K$ngi pengala!an anda
dengan ku!pulan dala! bengkel

+. Kebijaksaan Berhemat
(The Wisdom of economy)
Makud Hadi Nabi
Bila e$rang anak Ada! !eninggal> e!ua
a!alan#a terputu> ke"uali * perkara&
, Anak #ang $leh #ang entiaa !end$akann#a
, Il!un#a #ang di!anfaatkan
, hartan#a #ang dipergunakan ;elepa hidup< di
jalan #ang baik ;adaAah jariah<
Makud Al)6uran
Seungguhn#a anak B
harta ka!u adalah fitnah
Peribahasa )hina
-:e 1ho 1ill not e3onomise+
1ill ha4e to agonise.2

+. Kebijaksaan Berhemat
(The Wisdom of economy
Amalan Psitif Amalan "egatif ) Dilarang
(erhati-hati waktu berbelanja (rs ) suka memba2ir
A$$untable 'emperaga kehebatan dan
kemewahan
+idak memba2ir harta kerajaan Suka bermegah dengan harta
kerajaan
+ahu membe2a antara keperluan
dengan kemewahan
+idak $ermat dengan harta keajaan
'enyelenggara harta kerajaan
dengan baik
(erbelanja besar tidak pada
tempatnya
(ertanggungjawab di atas
perbelanjaan yang dilakukan
,urang peka dan bakhil kepada
keperluan awam
'engadakan sistem kewangan
yang berkesan
'emba2ir

10
Keuta!aan Keabaran
he *irtue of Patience
Sabda Rasulullah
(s.a.w.) :
“Sabar itu salah satu
daripada cabang
iman
seperti
kepala sebahagian
daripada
tubuh badan2

he *irtue of Patience
Keuta!aan Keabaran
10
Amalan Psitif Amalan "egatif . Dilarang
Tenang hada$i &asa%ah ru&it (e%a%u &engu"ah $endirian .
ke$utusan
Me&$un,ai $erhitungan !auh Tidak sanggu$ "ekor"an
Tahan &eneri&a ca"aran Takut ca"aran
Tidak $utus asa 0ekas &enga%ah
1e&aaf . "erhe&ah tinggi 'er$andangan se&$it
/er&at da%a& tutur kata Tidak "ertanggung !a-a"

11
Peningkatan Bakat
;The I!pr$3e!ent 5f Talent<
Amalan Psitif Amalan "egatif ) Dilarang
'emberi drngan &s kreati&iti 'enyekat pemikiran baru
'engiktiraf &s usaha-usaha original +idak menggalakan per$ubaan
(eri galakan &s pemikiran baru +akut men$uba sesuatu yang baru
(erani men$uba idea-idea baru +idak menghargai bakat yang ada
'engenal bakat-bakat yang ada 'emperke$ilkan usaha-usaha original
'emupuk bakat-bakat yang ada 'engekalkan suasana lama bagi
perkembangan bakat baru
*alak penyertaan dlm akti&iti kreatif (erpuas hati dengan tahap bakat yang
ada
'enggalakan per$ambahan fikiran Perlekeh bakat rang lain
'enyediakan suasana berkembangnya
bakat
'engaku idea sendiri dgn $iplak hasil
rang lain

12 Nikma$ Men:i+$a
,The #o' of %riginating2
Pentagon
Kea!aan ("alah2
%( Meraai !aalah
'( Me!buat Pe!erikaan
*(Menentukan Pen#eleaian +( Meran"ang pelakanaan
,( Tindakan Suulan
A+-,A+AH
HAPPINESS =5MES CR5M
HADING a P7RP5SE

Garis -enentu bagi unsur Nikmat Menci-ta
$pabila anda melakukan sesuatu+ tidak mengira bagaimana
susah atau senangnya kita bekerja+ atau bagaimana baik kita
meran3ang. *ang penting ialah apa yang di3apai dan
kejayaan tidak akan ter3apai tanpa pelaksanaannya
Peran"angan
Pelakanaan
Pen"apaian
INGAT
Ke!a!puan E!elakanaF ialah
IMP
GE
MENT
5RTANT
A8ERSHIP
EGE

Tip Nikmat Mencipta
Makud Hadi Nabi
-:iburkan hati di antara jemu+ jika hati menjadi letih+
ia menjadi buta2
S

! *
8
#
8embantu untuk berkomunikasi
B$nu& Anda akan diberi ganjaran untukn#a> !engikut !akud atu hadi
Sen#u!an #ang ka!u berikan apabila berhadapan
8engan ahabat!u adalah atu edekah
;Sunan At)Tur!idhi;

Garis -enentu bagi unsur Nikmat Menci-ta
$pabila anda melakukan sesuatu+ tidak mengira bagaimana
susah atau senangnya kita bekerja+ atau bagaimana baik kita
meran3ang. *ang penting ialah apa yang di3apai dan
kejayaan tidak akan ter3apai tanpa pelaksanaannya
Peran"angan
Pelakanaan
Pen"apaian
INGAT
Ke!a!puan E!elakanaF ialah
IMP
GE
MENT
5RTANT
A8ERSHIP
EGE

12 Amalan Po)i$i. ; Nega$i.
, !ikmat Men-i(ta2
+&a%an 1ositif +&a%an 2egatif . 3i%arang
'erasa puas kerana sesuatu idea
atau $adangan dapat dilaksanakan
dan dimanfaatkan
(erpuas hati dengan
kedudukan yang sedia ada
Sentiasa berada dalam $abaran
intelektual
+akut menemui kegagalan
Sentiasa men$ari idea dan
kaedah baru dalam
menyelesaikan masalah
'emandang remeh usaha
rang lain
(ver%)ealous dengan
pekerjaan
Pemikiran tidak dinamik
*embira melihat ujudnya idea
dan kaedah baru dalam
pentadbiran
'empertahankan status *uo
se$ara membuta tuli
Senang bermain dengan 3idea4
dan berani men$uba
+idak suka pembaharuan

Teri!a Kaih
Thank 7
S#ukran
S#ukri#a
Ka!ia Gu
Nandri
K$kunka
Hie Hie

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->