APA ITU PANGKALAN DATA ? 1.

Definisi : - Pangkalan Data ialah sekumpulan data atau maklumat mengenai sesuatu topic atau tujuan tertentu yang mempunyai hubungan logical di antara satu sama lain. - Ia disimpan sebagai satu sistem simpanan data yang tersusun dalam bentuk elektronik bagi memudahkan proses capaian oleh satu atau lebih aturcara penggunaan. - Cth : sistem rekod pelajar-menyimpan maklumat peribadi seperti nama, ic dll. Konsep Pangkalan Data Ia menyimpan data-data di dalam suatu tempat dan membolehkan data-data tersebut diuruskan dalam bentuk logical untuk kemudahan mencapai data. Sistem Berasaskan Fail Tradisional (SFT) Ialah Sistem yang dilaksanakan secara manual atau tradisi. Data dan maklumat disimpan di dalam fail-fail kertas yang kemudiannya disimpan di dalam kabinet-kabinet khas. Fail yang disimpan adalah mengikut turutan abjad dan nombor rujukan supaya pencarian fail dapat dilakukan dengan sempurna. Kaedah penyimpanan di mana data disimpan dalam fail yang berasingan dan disimpan dalam disket dan segala aplikasi perlu ditulis.

2.

3.

-

4.

Kelemahan SFT a) Pemisahan data-setiap fail yang dibina tidak dihubungkan antara satu sama lain.Ini menyebabkan proses kemaskini data tidak dapat dilaksanakan serentak. b) Format fail yang berbeza-tidak boleh digabung atau disbanding dengan mudah. Cth: fail word dan excel. c) Data lewahan- fail yang mempunyai data yang sama disimpan dalam pelbagai tempat menyebabkan kesukaran mencari dan penggunaan storan yang banyak.

5.

Kelebihan Pangkalan Data a) Mengawal ulangan-elakkan pembaziran ruang storan, tenaga dan kos serta mengurangkan percanggahan data yang sama. b) Berkongsi data-membenarkan ramai pengguna mencapai maklumat yang dikehendaki dalam satu masa yang sama. c) Mengawal penggunaan pangkalan data kepada pengguna yang hanya diberi kebenaran Sistem Pengurusan Pangkalan Data (SPPD) atau DBMS Sistem perisian yang membolehkan pengguna mentakrif, mencipta, mengemaskini, mengurus, mencipta dan menyelenggara pangkalan data. SPPD turut mengawal capaian terhadap data dalam pangkalan data.

6.

7.

Aplikasi Pangkalan Data Satu program yang berinteraksi dengan pangkalan data pada masa-masa execution.PASCAL,COBOL,atau C++ adalah antara contoh bahasa pengaturcaraan yang boleh digunakan untuk tujuan menulis aturcara penggunaan aplikasi pangkalan data.

8.

Kelebihan menggunakan DBMS a) Maklumat dan data yang dikehendaki boleh dicapai dengan lebih pantas dan tepat. b) Meminimumkan limpahan data, meningkatkan konsistensi data, pengintegrasian dan perkongsian dan menguragkan penyelenggaraan program. c) Boleh menyisih data mengikut cara yang ditentukan oleh pengguna d) seperti dalam susunan abjad atau kriteria lain. Boleh menyenaraikan data mengikut keperluan pengguna, misalnya dari segi susunan abjad atau kriteria lain seperti tarikh, tempat dll. Data ini boleh dilhat pada skrin komputer ataupun dicetak. Boleh melaksanakan proses menyisih dan menyenaraikan data mengikut kriteria yang dikehendaki dengan pantas dan tepat. Boleh dikemaskini dengan mudah. Boleh dikongsi dengan pantas serta mempunyai kadar interaktiviti yang tinggi menerusi pelbagai teknologi baru seperti menerusi CD ROM, internet dll.

e) f) g)

9.

Keburukan menggunakan DBMS a) Semakin kompleks proses pembangunan akan memberi kesan kepada prestasi sistem. b) Saiz DBMS agak besar dan memerlukan storan yang besar. c) Kos peralihan dan larian sama ada dari sistem manual atau sistem fail biasa kepada sistem pangkalan data agak tinggi. Langkah-langkah dalam merancang pangkalan data a) b) c) d) e) f) g) h) Pengumpulan dan analisis keperluan maklumat Rekabentuk Pangkalan data Pemilihan sistem pengurusan pangkalan data Rekabentuk aplikasi Implimentasi Penukaran dan pemuatan data Pengujian Penyelenggaraan

10.

MENCIPTA DAN MENGUBAHSUAI STRUKTUR PANGKALAN DATA 1. 1. 2. 3. 4. Konsep asas pangkalan data Jadual (table) - Merupakan sekumpulan maklumat mengenai suatu topic tertentu. Ia terdiri daripada baris (rekod) dan lajur (medan). Rekod (Record) - Merupakan bars mendatar di dalam sesebuah jadual. Medan (field) - Merupakan lajur tegak di dalam sebuah jadual Kunci Primer (Primary Key) - Terbentuk daripada satu medan dalam jadual yang mempunyai nilai yang unik. Cth : no_kp, ID_staf medan No-Kp Nama T-lahir Rekod

2.

Model Entiti-Hubungan

Model entiti-hubungan (Model ER) digunakan secara meluas dalam rekabentuk konseptual pangkalan data. Model ini diperkenalkan pada tahun 1976 oleh Peter Chen, telah menjadi asas kepada model pangkalan data dan dikembangkan penggunaannya oleh Chen dan pakar lain. Model ER digunakan untuk mentafsir, memperinci keperluan dokumen untuk sistem pemprosesan data. Model ini dapat menunjukkan struktur data keperluan pengguna secara menyeluruh. Beberapa konsep digunakan dalam model ER adalah entiti, hubungan, atribut dan petunjuk. 2.1 Entiti (Entiti)

Entiti mempersembahkan kelas tentang objek dunia sebenar, contohnya seperti PENDUDUK, BANGUNAN, BANDAR. Entiti merupakan sesuatu yang dikenalpasti pandangan pengguna dan penting dalam membentuk sistem pengguna. Entiti dikumpulkan menjadi kelas entiti dan ditaip dengan huruf besar. Oleh itu, BANGUNAN menjadi nama kelas untuk entiti BANGUNAN. Entiti dan kelas entiti sering mempunyai makna hampir sama dan tidak dibezakan. Manakala instance entiti merujuk kepada objek tertentu dalam kelas entiti, misalnya BANGUNAN 1234 menjadi instance untuk kelas entiti BANGUNAN. 2.2 Atribut (Attributes)

Entiti mempunyai atribut yang menerangkan ciri-ciri entiti. Contohnya atribut PENDUDUK mempunyai Nama, Umur, Jantina dan sebagainya. Atribut boleh jadi sama ada satu nilai atau banyak nilai. Misalnya atribut alamat yang terdiri daripada nombor, jalan, daerah, dan negeri adalah atribut banyak nilai. 2.3 Hubungan (Relationships)

Hubungan adalah penyatuan antara dua atau lebih entiti. Dalam model ER, entiti boleh mempunyai banyak entiti. Jumlah entiti dalam sesuatu hubungan adalah darjah (degree) hubungan. Misalnya hubungan antara PENDUDUK_UMUR adalah hubungan darjah 2 kerana melibatkan dua entiti instance. Bagi hubungan antara ibu bapa dengan anak melibatkan tiga entiti instance iaitu IBU, BAPA dan ANAK. 2.4 Petunjuk (Identifier)

Petunjuk digunakan untuk membezakan entiti. Petunjuk suatu entiti instance boleh jadi sama ada satu atau lebih atribut, dan sama ada unik atau tidak unik. Kalau petunjuk adalah unik, nilai yang boleh wujud dalam suatu entiti hanya satu sahaja. Jika tidak unik, entiti boleh mengandungi satu set nilai.

2.5

Rekabentuk Konseptual dengan Model ER

Rekabentuk bermula dengan skema rangka (skeleton schema) akan diperkembangkan sehingga menghasilkan skema konsepsi akhir yang menyepadukan kesemua pangkalan data yang ada. Penerangan rekabentuk skema diterangkan dengan menggunakan simbol perwakilan model ER seperti ditunjukkan dalam rajah 2.1 Konsep Entiti Hubungan Simbol Perwakilan

Atribut Rajah 2.1 3. Jenis Perhubungan Terbahagi kepada 3 jenis : a) Satu ke satu (one to many) b) Satu ke banyak (one to many) c) Banyak ke banyak (many to many) CONTOH Satu ke satu (1:1) • Pertalian paling sederhana dan jarang ada. • Tiap-tiap entiti dihubungkan dengan dengan satu entiti daripada set entiti yang lain.

1 JABATAN urus

1 KETUA JABATAN

Satu ke banyak (1:N) • Setiap entiti dihubungkan dengan banyak entiti daripada set B tetapi setiap entiti dalam B dihubungkan dengan hanya satu entiti daripada set A . 1 JABATAN tawar N KETUA JABATAN

Banyak ke banyak (M:N) • Pertalian ini menerangkan entiti-entiti yang mempunyai banyak hubungan di dalam kedua-dua hala. • Cth : Satu subjek diambil oleh ramai pelajar dan setiap pelajar boleh ambil beberapa subjek

NAMA M PELAJAR NO_MATRI K ambil N

KOD

SUBJEK

PENSYARAH