HAK KAUM WANITA DI MALAYSIA.

Dalam era kemajuan kini, kaum wanita berpotensi menjadi sumber pembangunan dalam pelbagai bidang sosial, ekonomi dan politik. Berpegang kepada hakikat ini, pada tahun 1989, kerajaan telah menggubal satu dasar yang berkaitan wanita iaitu Dasar Wanita Negara yang mengiktirafkan hak-hak wanita. Dasar yang digubal ini, mendukung cita-cita negara dan Perlembagaan Persekutuan bagi menjamin kedaulatan, kemakmuran, keadilan, kebebasan serta hak-hak asasi manusia. Selain daripada itu, dasar tersebut juga memberi panduan serta hala tuju dalam semua aspek perancangan dan perlaksanaan program pembangunan negara khususnya yang melibatkan kaum wanita secara langsung ataupun tidak tanpa diskrimanisi atau sebab kejantinaannya. Kaum wanita di Malaysia begitu beruntung sekali kerana hak mereka tidak dipandang remeh oleh pemerintah. Di Malaysia, kaum wanita mendapat segala hak utama yang mereka kehendaki sama ada dari segi peluang pekerjaan, dalam bidang ekonomi, pemilikan harta, hak bersuara dan sebagainya. Dalam bidang politik di Malaysia, hak berpolitik bagi kaum wanita bermula dengan penglibatan Halimaton Saadiah yang bertanding dalam pilihan raya Persekutuan Tanah Melayu yang pertama pada tahun 1955. Kemudian diikuti dengan pelantikan Fatimah Haji Hashim sebagai Menteri Kebajikan Am pada 20 Mei 1969. Beliau yang memegang jawatan menteri dari tahun 1969 sehingga tahun 1973 merupakan satusatunya menteri wanita pada masa itu. Selepas itu jumlah wanita dalam parlimen semakin meningkat sehinggalah ke pilihan raya tahun lepas iaitu 8 Mac 2008. Wanita telah berjaya merebut 24 kerusi parlimen yang merupakan 10.81 % daripada 222 jumlah kerusi parlimen yang dipertandingkan, manakala sejumlah 40 kerusi dewan undangan negeri (DUN) atau 7.92 % dari 505 kerusi DUN telah berjaya ditawan. Meskipun jumlah wanita yang berjaya menembusi tembok parlimen belum memenuhi kuota minima 30 % seperti yang diharapkan namun keadaan ini jelas menunjukkan bahawa di Malaysia kaum wanita juga diberi hak berpolitik sama seperti kaum lelaki. Pendek kata kaum wanita di Malaysia merupakan golongan yang “istimewa” berbanding kaum wanita di negara-negara Islam yang lain kerana mereka tidak mendapat diskriminasi malah mendapat hak yang sama dengan golongan masyarakat yang lain.

Menjelang tahun 2020, kerajaan Malaysia telah menetapkan sasaran sebanyak 30 peratus daripada pembuat dasar kerajaan melibatkan golongan wanita. Malaysia. Di dalam Perlembagaan Persekutuan, prinsip menghormati dan mengangkat hak serta martabat wanita ada dinyatakan. Ia dinyatakan mengikut Perkara 8 Perlembagaan Persekutuan yang menjelaskan bahawa ; “Semua orang adalah sama rata di sisi undangundang dan berhak mendapat perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang”. Kenyataan tersebut jelas menunjukkan bahawa Perlembagaan Malaysia mengiktiraf semua golongan di Malaysia dan mendapat perlindungan yang sama rata tanpa membezakan antara agama, bangsa dan jantina seseorang. Begitu juga daripada sudut Islam, martabat kaum wanita tidak pernah dipandang rendah. Walaupun agama Islam tidak menyamakan antara lelaki dan perempuan, tetapi agama Islam menghormati kaum wanita dan mengangkatnya kepada darjat yang tinggi mengikut lunas-lunas Islam. Terdapat petikan al-Quran dan Hadith yang berkaitan dengan wanita. Antaranya di dalam surah al-‘Imran ayat 195 Allah berfirman yang bermaksud “Sesungguhnya Aku tidak akan sia-siakan amal orang-orang yang beramal dari kalangan kamu, sama ada lelaki atau perempuan, (kerana) setengah kamu (adalah keturunan) dari setengahnya yang lain”. Begitu juga dalam Hadith Rasulullah S.A.W yang bermaksud : “Wanita itu adalah pemimpin dalam rumahtangga suaminya, dan akan ditanya tentang pimpinannya”. Berdasarkan ayat al-Quran dan Hadith tersebut ia jelas menunjukkan bahawa agama Islam memartabatkan kaum wanita. Di dalam undang-undang Keluarga Islam yang terlaksana di Malaysia (rujukan kepada Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) 1984), hak seseorang wanita telah ditentukan dengan jelas bagi setiap negeri. Tujuannya ialah untuk memberi keadilan kepada kaum wanita supaya mereka mendapat hak sepatutnya dan tidak ditindas dengan sewenang-wenangnya disamping membolehkan pihak wanita menuntut hak yang sepatutnya diberi bersandarkan kepada tuntutan hukum syarak. Antara hak wanita yang terkandung di dalam Akta Undang-undang Keluarga Islam di Malaysia adalah seperti berikut : 1) Hak untuk berkahwin. Kerajaan juga telah menubuhkan kementerian yang khusus bagi menjaga hak dan pembangunan wanita di

Menurut Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) 1984, hak seorang wanita untuk berkahwin telah diperuntukkan dengan jelas di bawah seksyen 8 iaitu : “Tiada sesuatu perkahwinan boleh diakadnikahkan di bawah Akta ini jika lelaki itu berumur kurang daripada lapan belas tahun atau perempuan itu berumur kurang daripada enam belas tahun kecuali jika Hakim Syarie telah memberi kebenarannya secara bertulis dalam hal keadaan tertentu“. Tujuan peruntukkan ini dibuat bukanlah sebagai satu bentuk sekatan bagi pasangan pengantin berkahwin pada umur yang muda, namun ia bertujuan untuk memastikan setiap pasangan mempunyai tahap kematangan yang mencukupi dan mempunyai persediaan untuk memikul tanggungjawab yang besar dalam institusi kekeluargaan. Jelas, dengan peruntukkan ini, mungkin sedikit sebanyak dapat mengurangkan kes-kes perceraian dan masalah kes suami yang tidak mampu memberi nafkah dan tidak bertanggungjawab sebagai seorang suami.

2) Hak terhadap mas kahwin Wanita juga diberi hak sepenuhnya terhadap mas kahwin yang dibayar terhadap masa akad nikah dijalankan, bahkan hak isteri ke atas mas kahwin tersebut tidak boleh digugurkan atas alasan perceraian ataupun pembubaran perkahwinan. Jika suami masih berhutang mas kahwin terhadap bekas isterinya, maka bekas isterinya boleh mengemukakan aduan kepada Mahkamah untuk mendapatkan jumlah mas kahwin yang masih terhutang. 3) Hak dalam poligami Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) 1984 telah menetapkan hak bagi setiap wanita untuk mendapat perlindungan daripada suami yang berpoligami. Akta ini telah menetapkan beberapa syarat sebelum seseorang lelaki dibenarkan berpoligami. Seksyen 23 ada menjelaskan bahawa seseorang lelaki itu semasa masih di dalam perkahwinan membuat kontrak perkahwinan yang lain dengan perempuan lain kecuali dengan kebenaran daripada mahkamah. Seksyen 123 menyatakan sekiranya lelaki berkenaan tidak mendapat kebenaran bertulis sepertimana yang diperuntukkan dalam seksyen 23 dan kemudiannya berkahwin lagi, maka dia telah melakukan satu

kesalahan dan boleh dihukum denda sehingga RM1000 atau penjara sehingga 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Selain itu, mahkamah juga perlu berpuas hati tentang lima perkara sebelum kebenaran diberikan iaitu : i) Bahawa perkahwinan yang dicadangkan itu adalah perlu dan patut memandang kepada hal-hal keadaan yang berikut iaitu kemandulan, keuzuran jasmani, tidak layak dari segi jasmani untuk persetubuhan, sengaja ingkar mematuhi perintah untuk pemulihan hak-hak persetubuhan atau gila dipihak isteri atau isteri-isteri yang sedia ada. ii) Bahawa pemohon mempunyai kemampuan yang membolehkan dia menanggung sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum syarak. Semua isteri dan orang tanggungannya termasuk orang-orang yang akan menjadi orang tanggungannya berikutan dengan perkahwinan yang dicadangkan itu. iii) Bahawa pemohon akan berupaya memberi layanan sama rata kepada semua isterinya mengikut kehendak hukum syarak. iv) Bahawa perkahwinan yang dicadangkan itu tidak akan menyebabkan ‘darar syarie’ kepada isteri-isteri yang sedia ada dan Peruntukan tentang poligami dalam Undang-undang Keluarga Islan jelas memberi satu bentuk keadilan dan segala perlindungan kepada kaum wanita di mana ia memberi segala hak dan kepentingan isteri yang sedia ada terjamin dan tidak tertindas. Contohnya isteri yang sedia ada akan diserahkan satu salinan permohonan dan akuan berkanun bersama dengan saman (untuk hadir ke Mahkamah) kepada mereka sebagai makluman awal sebelum permohonan poligami dibuat. Semua peruntukan ini dibuat bukanlah bertujuan untuk menghapuskan terus poligami yang dibenarkan oleh Islam tetapi ianya diadakan agar tujuan poligami sebenar tidak disalahgunakan dan juga untuk mengelakkan diskriminasi terhadap wanita. 4) Hak-hak lain i) Hak untuk mendapatkan perceraian secara khulu’ atau tebus talak bagi membatalkan ikatan perkahwinan dengan sebab-sebab yang munasabah dan telah diputuskan oleh Mahkamah seperti diperuntukkan dalam subseksyen 49(1) : “Jika suami tidak bersetuju menjatuhkan talak dengan kerelaannya sendiri, tetapi pihak-pihak itu bersetuju bercerai dengan cara penebusan atau cerai tebus talak, Mahkamah hendaklah selepas jumlah

bayaran tebus talak dipersetujui oleh pihak-pihak itu, mengarahkan suami itu melafazkan perceraian dengan cara penebusan dan perceraian itu adalah bain sughra atau tidak boleh diruju’.” ii) Hak umtuk mendapatkan perceraian di bawah takliq atau janji sepertimana diperuntukkan di bawah seksyen 50(1) : “ Seseorang perempuan yang bersuami boleh, jika berhak mendapat perceraian menurut syarat-syarat surat perakuan takliq yang dibuat selepas berkahwin, memohon kepada Mahkamah untuk menetapkan bahawa perceraian yang demikian telah berlaku.” iii) Hak untuk membubarkan perkahwinan atau fasakh jika terdapat satu atau lebih daripada alasan-alasan munasabah sebagaimana yang diperuntukkan dalam seksyen 52. iv) Hak terhadap harta sepencarian sepertimana yang diperuntukkan dalam seksyen 58(1) : “ Mahkamah adalah mempunyai kuasa apabila membenarkan lafaz talak atau apabila membuat suatu perintah perceraian, memerintah supaya apa-apa aset yang diperolehi oleh pihak-pihak itu dalam masa perkahwinan dengan usaha bersama mereka dibahagi antara mereka atau supaya mana-mana aset itu dijual dan hasil jualan itu dibahagi antara pihakpihak itu”. v) Hak terhadap bafkah eddah. Seorang isteri yang diceraikan berhak mendapat nafkah eddah yang diberi oleh bekas suaminya sepanjang tempoh eddah. Dalam seksyen 59(1) menyatakan : “ Tertakluk kepada hukum syarak, Mahkamah boleh memerintahkan seorang lelaki membayar nafkah kepada isteri atau bekas isterinya”. vi) Hak untuk mendapatkan tempat tinggal sebagaimana diperuntkkan dalam seksyen 71(1) : “ Seseorang perempuan yang diceraikan adalah berhak tinggal di rumah di mana dia biasa tinggal semasa dia berkahwin selagi suami tidak mendapatkan tempat tinggal lain yang sesuai untuk isteri”. vii) Hak keutamaan dalam hadhanah bagi menjamin kebajikan kanak-kanak tersebut seperti dalam seksyen 81(1) : “ Tertakluk kepada seksyen 82, ibu adalah yang paling berhak dari segala orang bagi menjaga anak kecilnya dalam masa ibu itu masih dalam perkahwinan dan juga selepas perkahwinannya dibubarkan”.

Secara ringkasnya,ini adalah diantara peruntukkan yang secara jelas memberi satu kelebihan dan menjaga kedudukan mereka sebagai seorang isteri dalam perkahwinan.Dengan adanya peruntukkan Undang-Undang Keluarga Islam,diharapkan bahawa kaum wanita dapat berfikir bijak dan dapat menentukan hak-hak mereka supaya kedudukan mereka terbela dan terjamin.Sesungguhnya Islam telah mengangkat martabat kaum wanita dengan segala keistimewaan yang telah diciptakan oleh Allah.Perlu diingat bahawa segala kelebihan ini perlulah digunakan secara bijaksana dan meskipun Islam telah memberi segala hak kepada wanita,mereka perlulah tidak melampaui batas serta tidak “meminta-minta” atau cuba melaksanakan peraturan yang terlalu menonjol hingga melampaui batasan mereka sebagai seorang wanita.Walau apapun hak yang cuba ditegakkan oleh mereka atas alasan hak

asasi,ianya tidak boleh sama sekali melanggar Hukum Syarak yang telah ditetapkan oleh Allah.

Hak asasi manusia adalah asas kepada kewujudan manusia dan kewujudan bersama manusia. Hak asasi manusia bersifat sejagat, tidak boleh dibahagikan dan saling bergantung. Hak asasilah yang menjadikan kita manusia. Berteraskan prinsip hak asasi manusialah kita membina kesucian meruah manusia. -Kofi Anan kejantinaannya. (link kepada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat http://www.kpwkm.gov.my) Senarai Pautan
• • • • • • •

Suruhanjaya Hak Asasi Manusia (SUHAKAM) - http://suhakam.org.my National Council of Women's Organizations (NCWO) http://www.womensorganizations.org All Women's Action Society (AWAM) - http://www.awam.org.my United Nations (UN) - http://www.un.org/rights/index.shtml Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat http://www.kpwkm.gov.my Jabatan Kebajikan Masyarakat - http://www.jkm.gov.my Institut Sosial Malaysia (ISM) - http://www.ism.gov.my

PEMBELAAN HAK KUMPULAN MINORITI DAN WANITA

Pendekatan pendidikan Islam Hadhari memberi kemuliaan insan itu diberikan kepada setiap individu tanpa diskriminasi, sama ada sebagai kumpulan majoriti atau minoriti. Hak-hak mereka dijamin oleh undang-undang negara. Jaminan tersebut meliputi nyawa, agama, harta, kehormatan dan akal. Dalam Islam ia terkandung dalam matlamat pesyariatan syariat Islam (Maqasid as-Syariah). Oleh itu tidak boleh berlaku penafian hak-hak tersebut atau alasan menjadi kumpulan kecil atau perbezaan jantina. Penafian dan halangan ke atas hak-hak tersebut adalah salah dari segi undang-undang. Ini selaras dengan firman Allah SWT dalam al-qur’an surah alHujuraat : 13.

bermaksud “Wahai Umat manusia! Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan( dan beramah mesra antara satu sama lain). Sesungguhnya semulia-mulia kamu disisi Allah ialah orang yang lebih taqwanya di antara kamu,(bukan yang lebih keturunan atau bangsanya). Sesungguhnya Allah maha mengetahui, lagi mendalam pengetahuanNya(akan keadaan dan amalan kamu)”. Jaminan ke atas hak-hak tersebut terkandung dalam Pelembagaan Persekutuan. Ia terdapat dalam Bahagian Kedua Perlembagaan yang membuat peruntukan mengenai kebebasan asasi (Fundemental Liberties). Implikasi daripada jaminan tersebut meletakkan kumpulan minoriti dan wanita dapat menikmati apa jua yang dinikmati oleh kumpulan majoriti dan lelaki. Mereka berhak untuk turut sama dalam pembangunan negara dan menikmati apa jua yang dinikmati oleh kaum-kaum lain. Mereka boleh menyertai dalam pentadbiran negara aktiviti ekonomi, sosial, pendidikan, agama dan politik. Isu mengenai hak-hak wanita telah diberi perhatian yang khusus oleh kerajaan dalam menggubal dasar negara seperti termaktub dalam Dasar Wanita Negara. Rasulullah S.A.W telah juga menyebut dengan jelas tentang wanita sejak mula hingga keakhir hayat baginda dengan peringatan khusus semasa mengerjakan Haji Wida’(Haji perpisahan) dengan sabdanya yang telah diriwayatkan oleh muslim,maksudnya : “Maka bertaqwalah kamu kepada Allah terhadap wanita kerana sesungguhnya kamu mengambil mereka adalah kerana Allah dan Allah menghalalkan kepada kamu mencampuri mereka dengan ijab Kabul yang sah sesuai dengan aturan Allah dan hak suami terhadap isterinya ialah agar mereka tidak membiarkan orang luar yang dibenci oleh suaminya berkunjung kerumahnya. Sekiranya mereka melakukan sedemikian, ajarlah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Manakala bagi mereka(wanita) keatas kamu(lelaki)pula ialah memberikan mereka rezeki (makanan) dan perhiasan/pakaian dengan cara yang baik. Dan telah aku tinggalkan kepada kamu suatu yang tidak akan menyesatkan kamu selepasnya sekiranya kamu

berpegang

dengannya

iaitu

kitab

Allah(al-qur’an)”.

Realiti yang berlaku di negara kita sejak negara mencapai kemerdekaan sampai ke hari ini menunjukkan setiap kaum dan bangsa tidak dinafikan hak-hak mereka, bahkan dalam beberapa perkara diberikan perlindungan dan jaminan melalui undang-undang negara. Di negara kita seperti juga di kebanyakan negara-negara lain bagi menjamin hakhak seseorang dan kumpulan itu tidak dinafikan, kerajaan telah menubuhkan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia (SUHAKAM). Kerajaan juga telah menerima deklarasi Hak Asasi Manusia Bangsa-Bangsa Bersatu (UNDHR), beberapa teriti dan kemanusiaan lain, termasuk mengenai wanita. Bahkan dalam beberapa aspek kedudukan wanita di negara ini jauh lebih baik berbanding di sesetengah negara Islam. Ada undang-undang yang menjamin hak-hak mereka dan kesatuan yang menguruskannya. Mereka boleh terlibat dalam semua sektor pekerjaan dan perkhidmatan yang tidak menyalahi undang-undang negara dan penyertaan dalam pembangunan negara. Bagi menjamin hak-hak tersebut dihormati dan tidak dicabuli, terdapat badan-badan yang mengawasi termasuk mahkamah-mahkamah diberi kuasa dan bebas untuk membicarakan isu menyalahi hak-hak apabila berlaku pertikaian. Dalam beberapa penulisan barat menimbulkan isu bahawa Islam tidak memberi perhatian dan kedudukan wajar kepada bukan Islam dan wanita. Sebenarnya hakhak asasi sepatutnya diperjelaskan meliputi golongan bukan Islam dan semua kaum serta jantina. Dalam sejarah pemerintahan Islam orang bukan Islam diberi kedudukan dalam pemerintahan, hak-hak mereka tidak dinafikan. Kebebasan beragama diberikan bagi menjamin penghayatan dalam pembangunan negara dan perkhidmatan. Mereka diberikan hak sehingga menjawat jawatan menteri dan pegawai kanan kerajaan. Sejarah membuktikan orang bukan Islam begitu senang berada di bawah pemerintahan Islam kerana hak-hak mereka terjamin dan kerajaan berlaku adil ke atas mereka. Keadaan yang sama dapat disaksikan berlaku di negara kita. Islam ditegakkan di atas prinsip-prinsip yang jitu serta adil, saksama, amanah dan bertanggungjawab kepada semua golongan masyarakat tanpa mengira kaum, bangsa, keturunan dan fahaman agama, tidak memandang rendah mana-mana golongan. Hak-hak mereka dilindungi oleh undang-undang dan apabila timbul pertikaian ia boleh diselesaikan oleh mahkamah atau badan seumpamanya. Ini bertepatan dengan firman Allah SWT dalam surah al-Nisa’: 58.

maksudnya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya(yang berhak menerimanya) dan apabila kamu menjalankan hokum diantara manusia, (Allah menyuruh)maku menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan (suruhanNya) itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa mendengar, lagi sentiasa melihat”.

HAK-HAK WANITA DALAM ISLAM : SATU SOROTAN TERHADAP PERUNDANGAN KELUARGA ISLAM DI MALAYSIA
Ditulis oleh Administrator Sunday, 09 November 2008

Antara peranan utama pemerintah ialah menekankan betapa pentingnya pemeliharaan terhadap hak golongan minoriti dan wanita. Pada pandangan penulis, golongan wanita di Malaysia telah mendapat segala hak utama yang mereka kehendaki samada dari segi peluang pekerjaan,dalam bidang ekonomi,pemilikan harta,hak bersuara dan sebagainya.Pendek kata,golongan wanita di Malaysia merupakan golongan yang boleh dianggap “istimewa” berbanding golongan wanita di negara-negara Islam lain. Golongan wanita di Malaysia tidak mendapat diskriminasi dan mendapat hak yang sama dengan golongan masyarakat yang lain.Malah kerajaan Malaysia telah menetapkan bahawa menjelang 2020, 30 peratus daripada pembuat dasar kerajaan adalah melibatkan golongan wanita.Kerajaan juga telah menubuhkan kementerian khusus bagi menjaga hak dan pembangunan wanita di Malaysia. Prinsip menghormati dan mengangkat hak serta martabat wanita telah dinyatakan di dalam Perlembagaan Persekutuan.Perkara 8 Perlembagaan Persekutuan menjelaskan bahawa : ” Semua orang adalah sama rata di sisi undang-undang dan berhak mendapat perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang“. Jelas, Perlembagaan Malaysia mengiktiraf semua golongan di Malaysia dan mendapat perlindungan yang sama rata tanpa membezakan antara agama,bangsa dan jantina seseorang.Di sudut Islam, martabat kaum wanita tidak pernah dipandang rendah.Tetapi perlu diingat bahawa Islam tidak pula menyamakan antara lelaki dan perempuan.Apa yang penting Islam menghormati kaum wanita dan mengangkatnya kepada darjat yang tinggi mengikut lunas-lunas Islam.

Di sini,penulis akan menyatakan antara petikan Al-Quran dan Hadith yang berkaitan dengan wanita.Dalam Surah Ali-Imran ayat 195, Allah berfirman yang bermaksud: …” Sesungguhnya Aku tidak akan sia-siakan amal orang-orang yang beramal dari kalangan kamu,sama ada lelaki atau perempuan,(kerana) setengah kamu (adalah keturunan) dari setengahnya yang

lain”….Begitu juga dalam Hadith,Rasullulah S.A.W bersabda yang bermaksud: “Wanita itu adalah pemimpin dalam rumahtangga suaminya, dan akan ditanya tentang pimpinannya”.Berdasarkan ayat Al-Quran dan Hadith tersebut,jelas menunjukkan bahawa Islam memartabatkan kaum wanita.Islam tidak membezakan mereka dengan kaum lelaki khususnya dalam perkara yang melibatkan ibadat.Mereka masing-masing mendapat pahala disisi Allah mengikut amalan masing-masing. Penulisan ini akan mengungkaikan hak wanita yang melibatkan hak mereka di dalam Undangundang Keluarga Islam yang terlaksana di Malaysia [Rujukan kepada Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1984].Di Malaysia,hak seseorang wanita itu telah ditentukan dengan jelas di dalam Undang -undang Keluarga Islam setiap negeri.Tujuan perundangan ini diwujudkan adalah untuk memberi keadilan kepada kaum wanita supaya mereka mendapat hak sepatutnya dan tidak ditindas.Disamping itu,ia juga bertujuan untuk membolehkan pihak wanita menuntut hak yang sepatutnya diberi bersandarkan kepada tuntutan Hukum Syarak.

Hak Untuk Berkahwin Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 [selepas ini disebut AUKI 1984], hak seseorang wanita untuk berkahwin telah diperuntukkan dengan jelas di bawah seksyen 8 iaitu: “Tiada sesuatu perkahwinan boleh diakadnikahkan di bawah Akta ini jika lelaki itu berumur kurang daripada lapan belas tahun atau perempuan itu berumur kurang daripada enam belas tahun kecuali jika Hakim Syarie telah memberi kebenarannya secara bertulis dalam hal keadaan tertentu“. Tujuan peruntukkan ini dibuat bukanlah sebagai satu bentuk sekatan bagi pasangan pengantin berkahwin pada umur yang muda.Namun ia bertujuan untuk memastikan setiap pasangan mempunyai tahap kematangan yang mencukupi dan mempunyai persediaan untuk memikul tanggungjawab yang besar dalam institusi kekeluargaan.Jelas,dengan peruntukkan ini,mungkin sedikit sebanyak dapat mengurangkan kes-kes perceraian dan masalah kes suami yang tidak mampu memberi nafkah dan tidak bertanggungjawab sebagai seorang suami. Hak Terhadap Mas Kahwin Wanita juga diberi hak sepenuhnya terhadap mas kahwin yang dibayar terhadap masa akad nikah dijalankan,bahkan hak isteri ke atas mas kahwin tersebut tidak boleh digugurkan atas alasan perceraian ataupun pembubaran perkahwinan.Jika suami masih berhutang mas kahwin terhadap bekas isterinya,dia boleh mengemukakan aduan ke Mahkamah untuk mendapatkan jumlah mas kahwin yang masih terhutang. Hak Dalam Poligami Dalam AUKI 1984,telah menetapkan hak bagi setiap wanita untuk mendapat perlindungan daripada suami yang berpoligami.Dalam konteks ini,Akta ini telah menetapkan beberapa syarat sebelum lelaki itu dibenarkan oleh mahkamah berbuat demikian.Seksyen 23 menjelaskan bahawa seseorang lelaki itu semasa masih didalam perkahwinan membuat kontrak perkahwinan yang lain dengan perempuan lain kecuali dengan kebenaran daripada mahkamah. Seksyen 123 menyatakan sekiranya lelaki berkenaan tidak mendapat kebenaran bertulis sepertimana yang diperuntukkan dalam seksyen 23 dan kemudiannya berkahwin lagi,maka dia telah melakukan satu kesalahan dan boleh dihukum denda sehingga RM1000 atau penjara sehingga 6 bulan atau kedua-duanya sekali.Selain itu,Mahkamah juga perlu berpuas hati tentang lima perkara sebelum kebenaran diberikan iaitu : a) bahawa perkahwinan yang dicadangkan itu adalah perlu dan patut memandang kepada,hal-

hal keadaan yang berikut,iaitu,kemandulan,keuzuran jasmani,tidak layak dari segi jasmani untuk persetubuhan,sengaja ingkar mematuhi perintah untuk pemulihan hak-hak persetubuhan atau gila di pihak isteri atau isteri-isteri yang sedia ada; b) bahawa pemohon mempunyai kemampuan yang membolehkan dia menanggung,sebagaimana dikehendaki oleh Hukum Syarak,semua isteri dan orang tanggungannya,termasuk orang-orang yang akan menjadi orang-orang tanggungannya berikutan dengan perkahwinan yang dicadangkan itu; c) bahawa pemohon akan berupaya memberi layanan sama rata kepada semua isterinya mengikut kehendak Hukum Syarak; d) bahawa perkahwinan yang dicadangkan itu tidak akan menyebabkan ‘darar syarie’ kepada isteri atau isteri-isteri yang sedia ada;dan Peruntukan tentang poligami dalam Undang-Undang Keluarga Islam jelas memberi satu bentuk keadilan dan segala perlindungan kepada kaum wanita di mana ia memberi segala hak dan kepentingan isteri yang sedia ada terjamin dan tidak tertindas.Contohnya,isteri yang sedia ada akan diserahkan satu salinan permohonan dan akuan berkanun bersama dengan saman (untuk hadir ke Mahkamah) kepada mereka sebagai makluman awal sebelum permohonan poligami dibuat.Semua peruntukkan ini dibuat bukanlah bertujuan untuk menghapuskan terus poligami yang dibenarkan oleh Islam tetapi ianya diadakan agar tujuan poligami sebenar tidak disalahgunakan dan untuk mengelakkan diskriminasi terhadap wanita.

Hak-Hak Lain a) Hak untuk mendapatkan perceraian secara khulu’ atau tebus talaq bagi membatalkan ikatan perkahwinan dengan sebab-sebab yang munasabah dan telah diputuskan oleh Mahkamah sepertimana diperuntukkan dalam subseksyen 49(1):“Jika suami tidak bersetuju menjatuhkan talaq dengan kerelaannya sendiri,tetapi pihak-pihak itu bersetuju bercerai dengan cara penebusan atau cerai tebus talaq,Mahkamah hendaklah selepas jumlah bayaran tebus talaq dipersetujui oleh pihak-pihak itu,mengarahkan suami itu melafazkan perceraian dengan cara penebusan dan perceraian itu adalah bain sughra atau tak boleh diruju’kan” b) Hak untuk mendapatkan perceraian di bawah takliq atau janji sepertimana diperuntukkan di bawah seksyen 50(1):“Seseorang perempuan yang bersuami boleh,jika berhak mendapat perceraian menurut syarat-syarat surat perakuan takliq yang dibuat selepas berkahwin,memohon kepada Mahkamah untuk menetapkan bahawa perceraian yang demikian telah berlaku” c) Hak untuk membubarkan perkahwinan atau fasakh jika terdapat satu atau lebih daripada alasan-alasan munasabah sebagaimana yang diperuntukkan dalam seksyen 52. d) Hak terhadap harta sepencarian sepertimana yang diperuntukkan dalam seksyen 58(1):“Mahkamah adalah mempunyai kuasa,apabila membenarkan lafaz talaq atau apabila membuat suatu perintah perceraian,memerintah suapaya apa-apa aset yang diperolehi oleh pihak-pihak itu dalam masa perkahwinan dengan usaha bersama mereka dibahagi antara mereka atau supaya mana-mana aset itu dijual dan hasil jualan itu dibahagi antara pihak-pihak itu” e) Hak terhadap nafkah eddah di mana seorang isteri yang diceraikan berhak mendapat nafkah eddah yang diberi oleh bekas suaminya sepanjang tempoh eddah.Dalam seksyen 59(1) menyatakan: “Tertakluk kepada hukum syarak,Mahkamah boleh memerintahkan seorang lelaki

membayar nafkah kepada isteri atau bekas isterinya” f) Hak untuk mendapatkan tempat tinggal sebagaimana diperuntukkan dalam seksyen 71(1): “Seseorang perempuan yang diceraikan adalah berhak tinggal di rumah di mana dia biasa tinggal semasa dia berkahwin selagi suami tidak mendapatkan tempat tinggal lain yang sesuai untuk isteri” g) Hak keutamaan dalam hadhanah bagi menjamin kebajikan kanak-kanak tersebut seperti dalam seksyen 81(1): ”Tertakluk kepada seksyen 82,ibu adalah yang paling berhak dari segala orang bagi menjaga anak kecilnya dalam masa ibu itu masih dalam perkahwinan dan juga selepas perkahwinannya dibubarkan”

Secara ringkasnya,ini adalah diantara peruntukkan yang secara jelas memberi satu kelebihan dan menjaga kedudukan mereka sebagai seorang isteri dalam perkahwinan.Dengan adanya peruntukkan Undang-Undang Keluarga Islam,diharapkan bahawa kaum wanita dapat berfikir bijak dan dapat menentukan hak-hak mereka supaya kedudukan mereka terbela dan terjamin.Sesungguhnya Islam telah mengangkat martabat kaum wanita dengan segala keistimewaan yang telah diciptakan oleh Allah.Perlu diingat bahawa segala kelebihan ini perlulah digunakan secara bijaksana dan meskipun Islam telah memberi segala hak kepada wanita,mereka perlulah tidak melampaui batas serta tidak “meminta-minta” atau cuba melaksanakan peraturan yang terlalu menonjol hingga melampaui batasan mereka sebagai seorang wanita.Walau apapun hak yang cuba ditegakkan oleh mereka atas alasan hak asasi,ianya tidak boleh sama sekali melanggar Hukum Syarak yang telah ditetapkan oleh Allah.

Perhimpunan Wanita dan Angan-Angan Dasar Wanita Negara 2009 Khamis, 27 Ogos 2009 19:23 3,000 sertai perhimpunan

Hari

Wanita

KUALA LUMPUR 25 Ogos Sambutan Hari Wanita Peringkat Kebangsaan 2009 berlangsung penuh meriah dengan kehadiran lebih 3,000 tetamu di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur (KLCC), semalam. Hadirin terdiri daripada para pemimpin dan wakil pertubuhan bukan kerajaan (NGO), badan korporat, agensi kerajaan, institut pengajian tinggi (IPT), persatuan belia dan golongan kurang upaya serta warga emas pelbagai kumpulan etnik. Acara tahunan yang disambut sejak 25 Ogos 1962 itu bertujuan menghargai dan mengiktiraf kedudukan wanita yang banyak menyumbang kepada pembangunan negara. Diberi tema Wanita 1st, sambutan Hari Wanita tahun ini mencatatkan sejarah tersendiri apabila Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak melancarkan Dasar Wanita Negara -2009 kesinambungan daripada dasar sama yang pertama kali digubal pada 20 tahun lalu. Ia dasar yang mendukung prinsip tiada diskriminasi berasaskan gender seperti termaktub

dalam Perlembagaan Persekutuan, Konvensyen Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW) dan banyak lagi. Dasar Wanita Negara 2009 diberi nafas baru yang mencerminkan usaha kerajaan untuk mengarus perdanakan wanita daripada aspek pembangunan bangsa dan negara. Di samping itu, ia dianggap rangka tindakan yang progresif dan dinamik, sebagai panduan kepada wanita Malaysia mencorakkan landskap pembangunan ekonomi, sosial dan politik negara. Langkah penggubalannya juga dianggap sejajar perubahan persekitaran dan keperluan masa depan terutama dalam menghadapi dunia globalisasi dan iklim ekonomi yang semakin kompetitif. Beberapa pembaharuan yang diketengahkan menerusi Dasar Wanita Negara 2009 ialah pembudayaan kesaksamaan gender meliputi badan eksekutif, perundangan dan kehakiman. Selain langkah drastik untuk meningkatkan bilangan kaum hawa di peringkat pembuat keputusan dan menggalakkan sinergi pelbagai sektor bagi meningkatkan taraf sosio ekonomi wanita. Perdana Menteri dalam ucapannya berkata, kerajaan komited terhadap penyediaan persekitaran kondusif bagi menyerlahkan lagi potensi seramai 13.9 juta wanita di Malaysia. "Saya bersetuju dengan kenyataan Datuk Seri Shahrizat (Abdul Jalil) bahawa pelaburan ke atas wanita adalah pelaburan paling bijak. "Namun, pulangannya perlu ada jaminan agar dapat menyumbang kembali kepada kemakmuran dan kesejahteraan negara," katanya ketika merasmikan Sambutan Hari Wanita Peringkat Kebangsaan di Kuala Lumpur malam tadi. Hadir sama, isteri beliau Datin Seri Rosmah Mansor; Ketua Setiausaha Negara, Tan Sri Mohd. Sidek Hassan; Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datin Paduka Chew Mei Fun dan Ketua Setiausaha Kementerian, Tan Sri Faizah Mohd. Tahir. Perdana Menteri kemudiannya turut berbuka puasa bersama para tetamu sebelum bersolat jemaah Maghrib, Isyak dan sunat Tarawih. Sumber : Utusan Malaysia Ulasan Saat dan ketika ini demokrasi dianggap sebagai sebuah Sistem Politik terbaik dunia Ternyata salah satu harapan ‘pejuang’ wanita ini mahupun masyarakat terhadap Negara demokrasi adalah kemampuan mencipta kesejahteraan dan keamanan untuk semua orang

terutamanya kaum wanita dan anak-anak. Hakikatnya, sejak berdirinya Negara ini hingga ke hari ini, demokrasi yang di terapkan dan di perjuangkan gagal membawa kesejahteraan dan keamanan bagi kaum wanita. Malahan dunia Barat Amerika dan Eropah, yang merupakan pelopor demokrasi ternyata tidak pernah sekali pun menepati apa yang sering mereka propagandakan tentang kehebatan demokrasi. Seringkali kita dihidangkan dengan fakta-fakta pembuktian kejahatan demokrasi yang tidak dapat di sangkal terhadap kaum wanita. Sebuah kajian yang dijalankan selama lima tahun terhadap sembilan negara kesatuan Amerika mendapati bahawa 60% peguamcara wanita mengaku pernah mengalami gangguan seksual. Begitu juga data-data yang dikumpulkan oleh sebuah universiti penyelidikan perubatan Amerika (University of Medical Research) pada tahun 1998, menunjukkan bahawa 63% dari tentera wanita AS mengalami penderaan fizikal ataupun seksual selama mereka menjalani perkhidmatan ketenteraan mereka. Manakala kajian yang sama mendapati 43% dari perajurit wanita ini dilaporkan diperkosa di dalam perkhidmatan itu. Di sudut lain, BBC melaporkan hampir 25% wanita di United Kingdom pernah mengalami penderaan atau keganasan rumah tangga di dalam kehidupan mereka. Setiap 60 saat, pasukan polis Britain mendapat panggilan untuk menangani masalah penderaan dalam rumah tangga dan menerima 1300 aduan kes yang sama. Setiap minggu 2 wanita maut disebabkan keganasan rumah tangga. Kes-kes rogol terjadi setiap minit di Amerika dan Britain manakala satu pertiga dari wanita pernah menjadi mangsa keganasan seksual pada umur 18 tahun. Begitu juga di AS dan UK, kes rogol dilaporkan meningkat 500% antara tahun 1996-1997. Ini adalah fakta-fakta yang mengerikan! Apakah hal ini yang ingin ditiru dan dicapai oleh kaum wanita di Malaysia? Adalah amat jelas bahawa berbagai permasalahan wanita pada saat ini, mengukuhkan bukti kegagalan demokrasi dalam menjamin keadilan, keamanan dan kesejahteraan wanita. Masihkah kita berharap kepada demokrasi? Sistem yang telah berabad- abad dilaungkan memberi sejuta harapan kebaikan, namun sehingga ke saat ini kebaikan yang diidam-idamkan tidak pernah tercapai, bahkan bayangnya juga tidak kelihatan! Sebelum kedatangan Islam, bangsa Arab memperlakukan wanita sebagai manusia yang rendah nilainya. Kaum wanita ketika itu dianggap sebagai harta benda yang boleh diwarisi. Bayi perempuan dianggap sebagai aib, sehinggakan orang-orang Arab Jahilliyyah menguburkan hidup-hidup bayi perempuan yang baru lahir. Namun Rasullullah Sallallahu alaihi wa Sallam datang membawa risalah Islam yang di wahyukan oleh Allah Subhanahu wa Taala, untuk melenyapkan semua bentuk kezaliman tersebut dan mengembalikan hak-hak kaum wanita. Tindakan yang memeras dan mengabaikan hak-hak wanita semuanya di hapus sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala:

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka Karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang Telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” [TMQ An Nisa’ (4):19] Rasulullah Sallallahu Alaihi wa Sallam juga bersabda: “Barangsiapa yang memiliki anak perempuan, dan ia tidak menguburnya hidup-hidup, tidak menghinanya, dan tidak cenderung kepada anak laki-lakinya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam syurga.” Islam juga menetapkan bagaimana kewajipan seorang suami terhadap isterinya sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi wa Sallam: “Wahai manusia, memang benar kalian memiliki hak atas isteri kalian, tapi mereka juga punya hak atas kalian. Ingatlah, bahwa kalian telah mengambil mereka sebagai isteri atas kepercayaan dan izin Allah. Jika mereka taat, maka mereka berhak diberi nafkah dan pakaian serta kebaikan. Berlaku baiklah kepada mereka, karena mereka adalah pasangan dan penolong kalian.” Penghargaan tinggi atas tugas-tugas perempuan sebagai ibu dan pengatur rumah tangga juga diberikan Islam sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi wa Sallam bersabda: “Pada masa kehamilan hingga bersalin, dan hingga berakhirnya masa menyusui, seorang perempuan mendapatkan pahala yang setara dengan pahalanya orang yang menjaga perbatasan Islam.” [HR. Thabrani] Nabi Sallallahu Alaihi wa Sallam juga pernah bersabda:

“Ketika seorang perempuan menyusui anaknya, untuk setiap tegukan itu ia akan mendapatkan pahala seolah-olah ia baru dilahirkan sebagai seorang manusia, dan ketika ia menyapih anaknya, para malaikat menepuk punggungnya sambil berkata, ‘Selamat! Semua dosa-dosamu."" Bukti demokrasi gagal memelihara wanita adalah fakta yang tidak dapat di sangkal lagi. Sudah semestinya keadaan yang menyedihkan dan mengerikan ini perlu diubah. Sistem demokrasi yang gagal ini perlu di ubah kepada sebuah sistem yang menurut sejarah telah terbukti mampu menyelesaikan permasalahan kehidupan dan memelihara kaum wanita iaitu Sistem Pemerintahan Islam yang sebenar. Apakah kita ingin hidup di bawah naungan Khilafah dengan segala kemuliaannya terhadap kaum wanita? Atau pun kita masih memilih untuk hidup di dalam lembayung demokrasi kapitalis dan membiarkan akal-akal pemikiran dangkal ‘pejuang-pejuang’ wanita ini mengheret kita ke lembah kehinaan dengan berbagai permasalahan yang tiada penghujungnya?

RUJUKAN http://pendidikanmoral.um.edu.my/index.php?page=hak-asasi-manusia http://www.pmo.gov.my/islamhadhari/index.php?menu=p7 http://www.jksnpp.gov.my/index.php?option=com_content&task=view&id=126 http://www.mykhilafah.com/fokus-berita/1543-perhimpunan-wanita-dan-angan-angandasar-wanita-negara-2009