SULIT

F2010

SOALAN 1 a) Berikan definisi Pengaturcaraan Berorientasikan Objek (OOP). (2 markah) b) Nyatakan dan terangkan EMPAT(4) ciri Pengaturcaraan Berorientasikan Objek (OOP). (8 markah) c) Berikan definisi kelas. (2 markah) d) Berikan TIGA(3) jenis data yang selalu digunakan dalam C++ (3 markah) e) Bina satu aturcara lengkap yang akan membaca 2 nombor positif dan kirakan jumlah dan purata nilai tersebut. Paparkan jumlah dan purata dalam DUA(2) tempat perpuluhan. (10 markah)

1 2006 © Hak Cipta Politeknik Sultan Idris Shah SULIT

SULIT

F2010

SOALAN 2 a) Nyatakan 4 (EMPAT) struktur kawalan asas dalam C++ : (4 markah) b) i. Namakan jenis-jenis struktur kawalan pilihan (2 markah) ii.Daripada soalan 1(a) tuliskan sintaks am bagi struktur kawalan pilihan yang telah dinyatakan. (8 markah) c) Apakah output yang dicetak oleh kenyataan berikut jika x=1 ? switch (x) { case 0 : cout<< “Pilihan 0\n”; break; case 1 : cout<< “Pilihan 1\n”; break; case 2 : cout<< “Pilihan 2\n”; break; default : cout<< “Salah Pilihan \n”; break; } (2 markah) d) Apakah output bagi aturcara di bawah ? #include<iostream.h> void main() { int bilang; bilang=1; while (bilang<=10) { cout<<bilang<< “”; bilang++; } } (2 markah)

2 2006 © Hak Cipta Politeknik Sultan Idris Shah SULIT

SULIT

F2010

e) Apakah perbezaan di antara break dan continue dalam sesebuah pernyataan struktur kawalan ? (3 markah) f) Tuliskan satu gelung for (tersarang) bagi mencetak nombor 0 seperti hasil berikut: 0000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (4 markah)

3 2006 © Hak Cipta Politeknik Sultan Idris Shah SULIT

SULIT SOALAN 3 a) Berikan definisi Tatasusunan.

F2010

(2 markah) b) Tuliskan sintaks bagi Tatasusunan. (2 markah) c) Tuliskan output bagi aturcara di bawah #include<iostream.h> void main() { const int saiz=4; int c(saiz)={1, -3, 5 ,7}; for(int i=0; i<saiz; i++) { cout<< “c(”<<i<< “)=”<<c(i)<< “\t”; } } (2 markah) d) Tuliskan pengisytiharan bagi pembolehubah aks yang mempunyai data a, k, s, a, r, a. (2 markah) e) Perhatikan pernyataan int c(4)={1, 3, 5, 2}; . Tuliskan nilai elemen. i. c(2) ii. c(3) (2 markah) f) Tuliskan satu aturcara yang membaca input iaitu nama pengguna dan di simpan dalam satu tatasusunan berjenis aksara dan memaparkan kembali nama pengguna tersebut. (4 markah) g) i. Apakah maksud fungsi ? (2 markah) ii.Tuliskan sintaks bagi takrif atau definisi fungsi. (2 markah) h) i. Tuliskan format pengisytiharan fungsi prototaip. (1 markah) ii. Takrifkan pembolehubah setempat dan pembolehubah sejagat. (3 markah) 4 2006 © Hak Cipta Politeknik Sultan Idris Shah SULIT

SULIT i) Apakah yang akan dicetak oleh aturcara di bawah : #include<iostream.h> void fungsi1(); int x=5, y=12; void main() { cout<< “Nilai cout<< “Nilai fungsi1(); cout<< “Nilai cout<< “Nilai } void fungsi1() { int y=10; cout<< “Nilai x cout<< “Nilai y }

F2010

x dari aturcara utama : ”<<x<< “\n”; y dari aturcara utama : ”<<y<< “\n\n”; x dari aturcara utama : ”<<x<< “\n”; y dari aturcara utama : ”<<y<< “\n\n”;

dari fungsi1() : ”<<x<< “\n”; dari fungsi1() : ”<<y<< “\n\n”; (3 markah)

SOALAN 4 5 2006 © Hak Cipta Politeknik Sultan Idris Shah SULIT

SULIT

F2010

a) Apakah yang dimaksudkan dengan kelas dan tuliskan sintaks pengisytiharan bagi kelas. (4 markah) b) Isytiharkan kelas pelajar yang mempunyai ahli berikut: nama, no_pend, no_kp, tahun dan kursus(). (3 markah) c) Apakah perbezaan di antara penentu capaian ahli ‘private’ (persendirian) dan ‘public’ (awam)? (4 markah) d) i. Tuliskan pengisytiharan kipasMeja sebagai objek Kipas. (1 markah) ii. Berikan definisi bagi objek. (2 markah) e) i. Apakah yang dimaksudkan dengan ‘constructor’ (pembina) dan ‘destructor’ (pemusnah). (4 markah) ii. Dengan mengisytiharkan S1 dan S2 sebagai objek Student dan ahli kelas Student adalah no_id dan hpnm sebagai ahli berjenis private dan Student() berjenis public. Tuliskan satu aturcara yang menggunakan konsep ‘constructor’ dan ‘destructor’. (7 markah)

6 2006 © Hak Cipta Politeknik Sultan Idris Shah SULIT

SULIT SOALAN 5 a) Tentukan samada kenyataan di bawah adalah BENAR atau PALSU. i. ii. iii. iv. Setiap ruang ingatan mempunyai alamat yang tidak unik. Alamat bagi lokasi ingatan adalah dalam bentuk digit hexadecimal. Operator delete digunakan untuk memperuntukkan ingatan dinamik. Operator new digunakan untuk membebaskan ingatan dinamik.

F2010

(4 markah) b) Senaraikan TIGA(3) kelebihan polimorfisma. (3 markah) c) Tulis aturcara menggunakan kelas dan penuding bagi Segitiga yang dapat menerima nilai tinggi dan lebar dari pengguna. Seterusnya kira dan paparkan jumlah luas bagi segitiga. (Luas segitiga = 0.5 *tinggi * lebar) (15 markah) d) Terangkan perbezaan diantara kedua-dua kenyataan di bawah: cout << & p; cout << * p; kenyataan 1 kenyataan 2 (3 markah)

SOALAN 6 7 2006 © Hak Cipta Politeknik Sultan Idris Shah SULIT

SULIT

F2010

a) Berikan definisi bagi Pewarisan (Inheritance) (3 markah) b) Tuliskan 3 (TIGA) pengisytiharan yang dibenarkan bagi “derivation”. (6 markah) c) i.Berikan perbezaan di antara private, protected dan public inheritance (pewarisan) (6 markah) ii. Berikan perbezaan di antara ‘Single Inheritance’ dan ‘Multiple Inheritance’ (4 markah) d) i. Berikan definisi bagi kelas abstrak (abstrak class). (2 markah) ii. a) Isytiharkan satu kelas Kereta dan ianya adalah Jenis Data Abstrak. (2 markah) b) Isytiharkan satu kelas Ayam, di mana ahlinya ialah Ayam(), berat dan jenis(20) (2 markah)

8 2006 © Hak Cipta Politeknik Sultan Idris Shah SULIT

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.