AHLI KUMPULAN

ASMARA MOHD RUSLEE SHAMSUDIN FUZIATI RASIDAH NISAH

DEFINISI MEMBACA MENGIKUT PANDANGAN TOKOHTOKOH-TOKOH BAHASA

Klein, Klein, dkk. (dalam Farida Rahim, 2005: 3) mengemukakan bahwa definisi membaca mencakup: pertama, membaca merupakan suatu proses. Maksudnya adalah informasi dari teks dan pengetahuan yang dimiliki oleh pembaca mempunyai peranan yang utama dalam membentuk makna.

Harris dan Sipay (1980) menyifatkan proses membaca sebagai proses untuk memperoleh tafsiran yang bermakna tentang lambanglambanglambang bercetak atau bertulis.

Manakala Kenedy (1981) pula mendefinisikan bacaan sebagai keupayaan seseorang untuk mengecam bentuk visual (lambang(lambanglambang grafik yang mewakili bahasa atau perkataan), menghubungkan bentuk itu dengan bunyi atau makna yang telah diketahui, dan seterusnya berasaskan pengalaman lalu, memahami dan mentafsirkan maksudnya.

Marohaini Yusoff (1989) telah
merumuskan proses membaca sebagai perlakuan yang kompleks dan tidak dapat diperhatikan. Cuma dua komponen kemahiran utama yang dipersetujui wujud dalam kemahiran membaca iaitu kemahiran mengenal atau mengecam perkataan dan kemahiran memahami apa yang dibaca.

RUMUSAN
Daripada definisi-definisi yang dibincangkan di definisiatas, ternyata bahawa membaca adalah proses kompleks yang terdiri daripada gabungan beberapa proses yang kompleks, iaitu proses sensori (kederiaan), proses pengamatan, proses bahasa (linguistik), dan proses kognitif. Setiap proses memainkan peranan penting dalam proses membaca secara keseluruhan.

Mengikut Solâh (1981) dan Abdul Aziz (1993) kefahaman dalam bidang bahasa dikaitkan dengan dua kemahiran berbahasa sahaja iaitu mendengar dan membaca. Ini adalah berdasarkan kepada kepekaan pendengar dan pembaca iaitu ketika melakukan aktiviti mendengar dan membaca, masing-masing menggunakan masingderia pendengaran dan deria penglihatan untuk memahami apa yang didengar dan apa yang dibaca. Jadi kemahiran mendengar dan kemahiran membaca mempunyai persamaan dari aspek kefahaman bahasa.

APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN KAEDAH FONIK ?

Fonik adalah satu kaedah pengajaran membaca yang menekankan bunyi huruf. Bunyi huruf konsonan ialah b c d f g h j k l m n p q r s t v w x y z. Manakala huruf vokal ialah a e i o u. z. Fonik adalah siri peraturan di mana kanak-kanak kanakmengingat dan menggunakannya apabila bertemu dengan perkataan-perkataan baru. perkataanKanakKanak-kanak didedahkan dengan peraturan tertentu seperti menyebut huruf µu¶ dengan bunyi u (muncungkan bibir) bukannya µyu¶. Kemudian µyu¶. mereka diminta menyebut dan menulis µu¶ berulang kali sehingga dapat menggabungkan huruf dan bunyi serentak.

KONSEP KAEDAH FONIK

Kaedah fonik adalah untuk mengajar murid melihat hubungan antara simbol (huruf) dengan bunyi supaya kemudian mereka dapat membaca (membunyikan) perkataan-perkataan baharu yang perkataanmereka jumpa. Bunyi-bunyi huruf diajar. Ertinya Bunyilambang huruf terus dikaitkan dengan bunyinya. Contoh : ³a´ dibunyikan µaaaa«..¶, ³u´ dibunyikan µuuuu««.¶. Setelah tahu hubungan tiap-tiap huruf tiapdengan bunyinya, suku kata pula dibina. Misalnya, µba¶, µda¶, µtu¶ dan sebagainya. Seterusnya, digabungkan suku kata ini menjadi perkataan seperti µbaba¶, µbatu¶, µibu¶ dan sebagainya.

CONTOH LANGKAH PENGAJARAN MENGGUNAKAN KAEDAH INI

Guru menunjukkan huruf ³b´ dan menyebutnya dengan betul

Murid mengajuk sebutan guru ³beh´

Guru menunjukkan huruf a dan menyebutnya dengan betul ³aaa´

Murid mengajuk bunyi ³aaa´ dengan betul

Guru menunjukkan huruf j dan menyebutnya dengan betul. ³jeh´

Murid mengajuk bunyi sebutan guru ³jeh´

Guru menunjukkan huruf u dan membunyikannya dengan betul ³uuu´

Murid mengajuk bunyi sebutan guru ³uuu´

Guru menayangkan huruf b , diikuti huruf a dan menyebut gabungan huruf b + a ³ba´

Murid mengajuk sebutan guru b + a = ³ba´

Guru menayangkan huruf ³j´ diikuti huruf ³u´ dan menyebut gabungan huruf j + u = ³ju´

Guru tayangkan sukukata ba + ju untuk membentuk perkataan

baju

Guru tunjukkan gambar baju

Contoh selanjutnya
Guru menggunakan kaedah yang sama untuk membunyikan perkataan ³bola´ ³beh´ ³ooo´ ³leh´ ³aaa´ ³bola´

Guru menggunakan kaedah yang sama untuk membunyikan perkataan ³roti´ ³reh´ ³ooo´ ³teh´ ³iii´ ³ro ti´

Murid menyebut huruf yang ditunjukkan oleh guru j , a, r, i

Murid menyebut gabungan suku kata ja + ri

Murid menyebut perkataan

jari

Pengajaran diteruskan lagi dengan contoh-contoh contohperkataan lain seperti

sawi buku besi nasi guli labu lori

SEKIAN DAN TERIMA KASIH IPGM KKB DISEMBER 2009 SEMESTER 3