BULAN / MINGG U

TAJUK / ISI PELAJARAN a. Lisan

KECEKAPAN / KEMAHIRAN Mendengar dan bertutur

HURAIAN PEMBELAJARAN Menyatakan nama, tarikh lahir dan tempat lahir. Menyatakan latar belakang keluarga. Membina ayat tanya untuk mengetahui diri kepada rakan. Menulis biodata sendiri.

CADANGAN AKTIVITI • Aktiviti bercerita untuk memperkenalkan diri menggunakan bahasa yang mudah, tepat dan ringkas. Main peranan memperkenalkan rakan baru kepada keluarga. Aktiviti bertulis dengan mengisi borang peribadi. Membaca kuat bahan fakta dengan sebutan, intonasi dan gaya pembacaan yang baik. Membaca senyap untuk memahami isi, idea yang terdapat dalam petikan. Aktiviti kumpulan: membuat rumusan isi-isi penting. Menjawab soalan

RUJUKAN

CATATAN

1

Memperkenalka n dirinya kepada rakan. Memper kenalkan rakan baru kepada keluarga

b. Kefahaman Moden 1: Cerpen

Membaca, dan memaham

Memahami isi-isi atau maklumat dalam teks. Menyusun isi-isi mengikut ururtan. Menaakul isi tersurat dan tersirat yang terkandung dalam teks.

Nik Safiah Karim, Bahasa Melayu Menegah Atas Negara Brunei Darussalam 3 atau 4 Rujukan lain:


BAHASA MELAYU – SKIM KERJA SPN 21 TAHUN 9 (SISTEM 2+2)

1

pemahaman menggunakan bahasa yang gramatis.

a. Tatabahasa: POLA AYAT DASAR Frasa Nama + Frasa Nama Frasa Nama + Frasa Kerja

Pengetahuan Bahasa

Mengenal pasti binaan ayat. Membezakan pola-pola ayat dasar. Membina ayat mudah mengikut pola ayat dasar.

l

Memisahkan binaan ayat (subjek & predikat) yang kandung dalam teks. Menentukan binaan ayat berdasarkan pola.

2

l

Nik Safiah Karim, Bahasa Melayu Menega h Atas Negara Brunei Darussa lam 3 atau 4 RUJUKAN Rujukan lain: CATATAN

BULAN / MINGG U

TAJUK / ISI PELAJARAN Frasa Nama + Frasa Sendi Nama Frasa Nama + Frasa Adjektif b)

KECEKAPAN / KEMAHIRAN

HURAIAN PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI Mengenal pasti kesalahan dalam binaan ayat.

2

l

l Melengkapkan binaan ayat.

Pengetahuan

Mengenal pasti jenis-

l

Menyediakan

Nik Safiah

BAHASA MELAYU – SKIM KERJA SPN 21 TAHUN 9 (SISTEM 2+2)

2

PENGEMBA NGAN AYAT DASAR menambah keterangan pada bahagian subjek atau predikat sama ada dengan: keterangan tempat keterangan masa/waktu keterangan cara keterangan syarat keterangan perbandingan keterangan penyertaan keterangan andaian keterangan relatif keterangan komplemen

Bahasa

jenis ayat keterangan Menerangkan mengenai caracara mengembangkan ayat-ayat dasar
l

beberapa contoh ayat pendek Mengembangkan contoh-contoh ayat tersebut dengan menggunakan keterangan yang sesuai

Karim, Bahasa Melayu Menega h Atas Negara Brunei Darussa lam 3 atau 4 Rujukan lain:

3

a. Karangan 1: Keperihalan / cerpen

Menulis

Mengetahui format penulisan keperihalan/cerpe n yang tepat. Mengenal pasti kata

l

Aktiviti kumpulan pelajar menyediakan isi-isi yang berkaitan Menyusun maklumat/ isi

l

Nik Safiah Karim, Bahasa Melayu Menega

BAHASA MELAYU – SKIM KERJA SPN 21 TAHUN 9 (SISTEM 2+2)

3

kunci bagi tajuk yang diberikan.

berdasarkan tajuk mengikut urutan.

h Atas Negara Brunei Darussa lam 3 RUJUKAN atau 4 Rujukan lain: CATATAN

BULAN / MINGG U

TAJUK / ISI PELAJARAN

KECEKAPAN / KEMAHIRAN

HURAIAN PEMBELAJARAN Menyusun ucapan mengikut urutan maklumat. Menulis karangan dengan lengkap.

CADANGAN AKTIVITI Menyatakan hasil perbincangan kepada kelas. Aktiviti bertulis. Aktiviti berkumpulan (mencari makna perkataan melalui kamus). Mengaitkan situasi kehidupan dengan simpulan bahasa. Aktiviti menulis sama ada membina ayat atau mengisi tempat-tempat kosong.

l

l

3

b. Peribahasa: SIMPULAN BAHASA 1. Angkat kaki 2. Atas pagar 3. Abu Nawas 4. Batu loncatan 5. Buat helah 6. Cara gelap 7. Curi tulang 8. Gila pangkat 9. Halwa telinga 10. Jejak langkah 11. Langkah seribu 12. Mandi peluh 13. Tanda mata 14. Zaman atom

Pengetahuan Bahasa

Mengetahui makna setiap perkataan yang digunakan dalam simpulan bahasa dengan merujuk kamus. Mengetahui makna simpulan bahasa.

l

l

l

Nik Safiah Karim, Bahasa Melayu Menega h AtasNe gara Brunei Darussa lam 3 atau 4 Peribahasa Sekolah Meneng ah Negara Brunei Darussa lam

BAHASA MELAYU – SKIM KERJA SPN 21 TAHUN 9 (SISTEM 2+2)

4

a. Puisi : PANTUN ciri-ciri bentuk jenis

Membaca , memah am dan menulis.

4

Melafazkan pantun dengan sebutan, intonasi dan gaya pengucapan yang menunjukkan penghayatan. Menyatakan maksud perkataan. Menghuraikan pantun. maksud

l

Mendengar pembacaan pantun menerusi rakaman/guru. Aktiviti kumpulan/ individu pelajar melafazkan pantun secara berirama (boleh juga dinyanyikan). Berbincang dalam kumpulan untuk menyatakan maksud

Nik

l

Safiah Karim, Bahasa Melayu Menega h Atas Negara Brunei Darussa lam 3 atau 4

l

BULAN / MINGG U

TAJUK / ISI PELAJARAN

KECEKAPAN / KEMAHIRAN

HURAIAN PEMBELAJARAN Membina buku skrap. (kumpulan) Pelajar mengutip karya pantun. Tugasan ini disediakan dengan menarik menggunakan komputer

CADANGAN AKTIVITI pantun
l

RUJUKAN

CATATAN

4

Mencipta beberapa rangkap pantun mengikut jenisnya.

b. Tatabahasa : SUSUNAN AYAT: 1. Susunan biasa 2. Susunan
BAHASA MELAYU – SKIM KERJA SPN 21 TAHUN 9 (SISTEM 2+2)

Pengetahuan Bahasa

Memisahkan bahagian subjek dan predikat. Mengenal susunan pasti ayat

l

Membaca teks daripada keratan akhbar/ majalah. Meneliti ayat yang dibaca.

Nik

l

Safiah Karim, Bahasa Melayu Menega h Atas

5

songsang

biasa songsang. Menulis ayat lengkap

dan yang

l

Menganalisis binaan ayat : subjek dan predikat. Meneliti ayat. susunan

l

Negara Brunei Darussa lam 3 atau 4

l

Aktiviti bertulis. Membaca kuat teks klasik. Mencari makna perkataan klasik dengan merujuk kamus /senarai kata klasik yang diberikan. Membuat rumusan (lisan) kandungan teks. Aktiviti menulis. Berbincang untuk mengenal pasti format surat rasmi berdasarkan peta minda. Nik Safiah Karim, Bahasa Melayu Menega h Atas 3

a.

5

Kemahiran Membaca dan lisan memahami kandungan teks. - Kemahiran membaca, Mengetahui makna - Pengenalan memaham perkataan klasik. Teknik dan menulis Mampu penukaran mengungkapkan - Senarai kata idea atau klasik ke maklumat utama moden setiap perenggan. - Bahasa Dalam Menjawab soalan kefahaman. MEMODENKA N TEKS KLASIK 1 : b. Surat Kiriman Kemahiran 1: menulis Surat rasmi : Permohonan Mengetahui penulisan rasmi. format surat

-

l

l

l

l

l

Melengkapkan peta minda format surat rasmi.

BULAN / MINGG U

TAJUK / ISI PELAJARAN

KECEKAPAN / KEMAHIRAN

HURAIAN PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

RUJUKAN

CATATAN

BAHASA MELAYU – SKIM KERJA SPN 21 TAHUN 9 (SISTEM 2+2)

6

5

Menyusun isi-isi penting Sumbang saran untuk berkaitan tajuk. mendapatkan isiisi penting. Menulis surat rasmi. l Menyusun isi-isi penting mengikut keutamaan.
l

Negara Brunei Darussalam atau 4

Membentangkan hasil perbincangan.

l

Aktiviti bertulis.
Meneliti jenis-jenis ayat yang terdapat dalam petikan wawancara. Aktiviti kumpulan membina ayat berdasarkan gambar. Membentangkan ayat yang dibina berdasarkan gambar. Kumpulan lain memberi ulasan/ pandangan terhadap ayat yang dibina.

6

a. Tatabahasa: Pengetahuan JENIS-JENIS Bahasa AYAT DASAR Ayat Ayat Ayat Ayat Penyata Perintah Tanya Seru

Mengenali jenis-jenis ayat berdasarkan maksud. Membezakan ayat-ayat berdasarkan penanda. Mengetahui perbezaan jenis ayat perintah berdasarkan maksud. Mengklasifikasikan ayat berdasarkan situasi. membina berdasarkan situasi. ayat

l

l

l

l

b. Mendengar dan bertutur : Teks laporan

Bertutur (lisan)

Menyampaikan laporan dengan sebutan, inonasi dan gaya pengucapan yang betul.

l

Mendengar laporan sesuatu peristiwa berlaku. Mengajuk laporan yang didengar.

l

Rakaman laporan yang disamp aikan

BAHASA MELAYU – SKIM KERJA SPN 21 TAHUN 9 (SISTEM 2+2)

7

Menyusun isi-isi penting laporan. Menulis laporan menggunakan bahasa yang betul.

l

Perbincangan kumpulan untuk memilih suatu tajuk untuk dilaporkan. Menyediakan laporan dan menyampaikan kepada kelas.

oleh pember ita. Teks laporan.

l

BULAN / MINGG U

TAJUK / ISI PELAJARAN

KECEKAPAN / KEMAHIRAN

HURAIAN PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI Kumpulan lain menilai penyampaian laporan. Berbincang untuk mengutip isi-isi penting. Mencatat isi-isi penting dalam kertas. Membentangkan hasil perbincangan. Aktiviti menulis dengan menyusun isi dalam bentuk ayat. Memberikan senarai kata seiras dan menerangkan erti setiap kata

RUJUKAN

CATATAN

6 7
a. Meringkaskan karangan 1 Teks laporan Kemahiran menulis Menyatakan idea secara keseluruhan. Menyatakan penting terdapat teks. isi-isi yang dalam

l

l

l

l

Membina ayat berdasarkan isi-isi penting. Meringkaskan karangan. b. Tatabahasa: Membina ayat daripada kata seiras
BAHASA MELAYU – SKIM KERJA SPN 21 TAHUN 9 (SISTEM 2+2)

l

Pengetahuan Bahasa

-

Menyatakan makna perkataan seiras yang digunakan. Memberikan contoh

l

Nik

-

Safiah Karim, Bahasa Melayu

8

ayat yang menggunakan kata seiras

l

Pelajar berbincang dan menyediakan beberapa contoh ayat pendek Aktiviti menulis

l

Menega h Atas Negara Brunei Darussa lam 3 atau 4

a. Kefahaman moden 2 - Teks berbentuk laporan

Membaca dan memah ami

Mengutip isi-isi dan maklumat penting dalam teks. Memahami makna perkataan yang sukar dengan merujuk kamus. Menyusun maklumat/ isi peranggan demi perenggan. Menjawab soalan pemahaman.

l

Membaca kuat teks dengan gaya dan intonasi yang betul. Membaca senyap untuk memahami teks. Mencari makna perkataan dengan merujuk kamus.

l

8

l

BULAN / MINGG U

TAJUK / ISI PELAJARAN

KECEKAPAN / KEMAHIRAN

HURAIAN PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI Aktiviti kumpulan untuk mengutip isi-isi penting. Aktiviti bertulis. Mencari perkataan makna dalam

RUJUKAN

CATATAN

8

l

l

b. Peribahasa: PERUMPAMAAN
BAHASA MELAYU – SKIM KERJA SPN 21 TAHUN 9 (SISTEM 2+2)

Pengetahuan Bahasa

Mengetahui kepentingan

l

9

Bagai air titik ke batu Bagai aur dengan tebing Bagai ayam naik ke surau Bagai enau dalam belukar, melepaskan pucuk masingmasing Bagai gembala diberi keris Bagai lebah menghimpun madu Bagai menelan mastika embun Bagai Si rabun memimpin Si buta Bagai tikus membaiki labu Seperti anjing dengan kucing Seperti ikan dalam belat Seperti katak di bawah tempurung BULAN / MINGG U TAJUK / ISI PELAJARAN KECEKAPAN / KEMAHIRAN

peumpamaan dalam masyarakat Melayu. teguran nasihat keindahan bahasa Memahami makna perkataan yang dipilih dalam sesebuah perumpamaan. Menghubungkaitkan situasi dengan makna perumpamaan. Memberi makna perumpamaan.

kamus.
l

Berbincang untuk mengaitkan makna perkataan dengan situasi. Menyusun makna mengikut situasi yang difahami. Aktiviti bertulis.

l

l

HURAIAN PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

RUJUKAN

CATATAN

BAHASA MELAYU – SKIM KERJA SPN 21 TAHUN 9 (SISTEM 2+2)

10

8

Sep erti kijang lepas ke rimba Menulis Menyatakan idea secara keseluruhan. Menyatakan penting terdapat teks. isi-isi yang dalam
l

a. Karangan 2 : Bentuk laporan

Berbincang untuk mendapatkan isi-isi penting. Mencatat isi-isi penting dalam kertas. Membentangkan hasil perbincangan. Aktiviti menulis dengan menyusun isi dalam bentuk ayat. Menyenaraikan semua jenis kata hubung yang terdapat dalam teks. Mengkategorikan kata hubung mengikut fungsinya. Melengkapkan ayat menggunakan katahubung. Aktiviti bertulis.

-

l

Model Karangan SPM(Prest on) Karangan Terbaik SPM

-

l

Membina ayat berdasarkan isi-isi penting.

l

9

Menulis karangan. b. Tatabahasa: KATA HUBUNG 1. Kata Hubung Gabungan 2. Kata Hubung Pancangan - relatif - komplemen -keterangan 3. Kata Hubung berpasangan Pengetahuan Bahasa Mengenali kata hubung dan fungsinya. Membezakan jenis kata hubung dalam pembinaan ayat. menggunakannya dalam penulisan ayat yang gramatis.
l

l

l

l

BAHASA MELAYU – SKIM KERJA SPN 21 TAHUN 9 (SISTEM 2+2)

11

10

Tatabahasa: Pengetahuan AYAT TUNGGAL / Bahasa AYAT MAJMUK Jenis-jenis ayat majmuk 1. Ayat Majmuk Ayat relatif TAJUK / ISI PELAJARAN Ayat komplemen Ayat keterangan 2. Ayat Majmuk Campuran KECEKAPAN / KEMAHIRAN

Mengenali jenis kata hubung yang membentuk ayat majmuk. Membezakan ayat majmuk relatif, komplemen dan keterangan.

l

Menyenaraikan ayat majmuk yang terdapat dalam teks. Mengkategorikan ayat majmuk mengikut jenisnya.

l

BULAN / MINGG U

HURAIAN PEMBELAJARAN Membina ayat majmuk berdasarkan kata hubung. Menyambung ayat mudah menjadi ayat majmuk menggunakan kata hubung. Mencerakin ayat majmuk menjadi beberapa ayat tunggal.

CADANGAN AKTIVITI Secara berkumpulan menyambung ayat tunggal menjadi ayat majmuk. Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk.

RUJUKAN

CATATAN

10

l

l

b. Puisi: SYAIR Definisi syair Fungsi syair Ciri-ciri syair Bentuk syair Jenis-jenisnya

Membaca, memah am dan menulis.

Mengenal pasti ciri-ciri yang terdapat dalam puisi lama dan moden. Mengetahui kepentingan syair bagi masyarakat Melayu.

l

Mendengar pembacaan syair menerusi bahan rakaman. Mengajuk pembacaan syair dengan irama.

l

BAHASA MELAYU – SKIM KERJA SPN 21 TAHUN 9 (SISTEM 2+2)

12

Mengetahui ciri-ciri, bentuk dan jenis syair.

l

Secara berpasangan/ kumpulan pelajar menyampaikan pembacaan syair dengan berirama. Berbincang dengan guru untuk mengetahui ciri, bentuk dan jenis syair. Aktiviti bertulis. Membaca teks yang mengandungi ayat aktif dan pasif. Menyenaraikan ayat aktif dan ayat pasif. Berbincang dengan guru untuk menentukan penanda ayat aktif dan ayat pasif. RUJUKAN CATATAN

l

l

11

a. Tatabahasa: Menukarkan Ayat Aktif kepada Ayat Pasif

Pengetahuan Bahasa

Mengenali penanda binaan ayat aktif dan ayat pasif. Membezakan ayat aktif dan ayat pasif. Mengetahui teknik menukar ayat aktif kepada ayat pasif.

l

l

l

BULAN / MINGG U

TAJUK / ISI PELAJARAN

KECEKAPAN / KEMAHIRAN

HURAIAN PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI Menukar ayat aktif kepada ayat pasif berdasarkan teknik yang diberikan. Membuat latihan menukar ayat aktif

11

l

l

BAHASA MELAYU – SKIM KERJA SPN 21 TAHUN 9 (SISTEM 2+2)

13

kepada ayat pasif b. Memodenkan Teks Klasik 2 latihan menukarkan beberapa ayat klasik ke dalam bentuk moden Kemahiran menulis. Membaca dan memahami kandungan teks. Mampu mengungkapkan idea atau maklumat utama setiap perenggan. Mengetahui makna perkataan klasik. Mengetahui teknik dan cara-cara menukarkan teks Menukarkan ayat klasik ke bentuk moden tanpa mengubah makna asal.
l l

Membaca kuat teks klasik. Mencari makna perkataan klasik dengan merujuk kamus /senarai kata klasik yang diberikan. Membuat rumusan (lisan) kandungan teks. Aktiviti menulis

l

l

12

Peribahasa: PERAMBAHAN BRUNEI 1. Amas tampawan 2. Amai tangan 3. Anak akuakuan 4. Ayam sigun 5. Bakulutkulut 6. Basah karing 7. Cakap inda

Pengetahuan Bahasa

Memahami makna perkataan Melayu Brunei dengan merujuk kamus. Mengetahui padanan kata Melayu Brunei dengan Bahasa Melayu baku. Mengetahui kepentingan perambahan Brunei bagi bangsa Melayu

l

Mencari makna makna perkataan Melayu Brunei dengan merujuk kamus. Perbincangan dalam kumpulan untuk meramalkan makna perambahan Brunei. Melengkapkan teks / ayat dengan perambahan Brunei. Membina ayat

l

l

l

BAHASA MELAYU – SKIM KERJA SPN 21 TAHUN 9 (SISTEM 2+2)

14

badindingdinding 8. Capak pahang

dalam kehidupan dan kebudayaan.

menggunakan perambahan Brunei

BULAN / MINGG U

TAJUK / ISI PELAJARAN 9. Inda manulis tangga 10. Jahat rasa 11. Kalang (h)ati 12. Lamah liat 13. Luncit dua sapanggalan 14. Saangkatangakat (h)ati

KECEKAPAN / KEMAHIRAN

HURAIAN PEMBELAJARAN Mengetahui makna perambahan Brunei.

CADANGAN AKTIVITI

RUJUKAN

CATATAN

12

BAHASA MELAYU – SKIM KERJA SPN 21 TAHUN 9 (SISTEM 2+2)

15

b. Surat Kiriman Kemahiran 2: menulis Surat tidak rasmi: Surat kepada sahabat

Mengetahui format penulisan surat tidak rasmi. Menyusun isi-isi penting berdasarkan tajuk. Menulis surat menggunakan ayat yang gramatis.

l

Berbincang dengan kawan untuk melengkapkan peta minda format surat. Aktiviti berpasangan untuk membincangkan isiisi penting surat. Menyusun isi mengikut keutamaan. Aktiviti bertulis: membina ayat berdasarkan isi-isi. Mendengar perbualan tentang sesuatu peristiwa berlaku. Mengajuk semula perbualan yang didengar. Membaca senyap untuk memahami teks. Mencari makna perkataan dengan merujuk kamus. Nik Safiah Karim, Bahasa Melayu Menega h Atas Negara Brunei Darussa lam 3 atau 4 - Rakaman

l

l

l

a.

Mendengar dan bertutur (Teks dialog)

13

- Kefahaman moden (Teks dialog)

Kemahiran Lisan Kemahiran memba ca dan memah ami

Menyampaikan perbualan dengan sebutan, inonasi dan gaya pengucapan yang betul. Memahami makna perkataan yang sukar dengan merujuk kamus. Menjawab soalan pemahaman.

l

l

l

l

l

BULAN / MINGG

TAJUK / ISI PELAJARAN

KECEKAPAN / KEMAHIRAN

HURAIAN PEMBELAJARAN

Aktiviti bertulis. CADANGAN AKTIVITI

RUJUKAN

CATATAN

BAHASA MELAYU – SKIM KERJA SPN 21 TAHUN 9 (SISTEM 2+2)

16

U b. Tatabahasa: Pengetahuan 1. PENANDA Bahasa WACANA 2. TANDA BACA a. Karangan 2: Bentuk dialog (temuramah) Kemahiran menulis Menyatakan isi-isi penting tajuk yang diberikan. Menyusun mengikut keutamaan. isi-isi
l

13 14

Sumbang saran : menyatakan isi-isi penting. Memilih perkataaan yang patut dijadikan pendahuluan, isi-isi dan penutup. Aktiviti kumpulan menyusun isi-isi mengikut keutamaan dan pembentang hasil perbincangan. Aktiviti bertulis.

Nik

l

Menulis ayat berdasarkan perkataan yang diberikan. Menulis karangan mengikut format temubual / wawancara dengan tepat..

l

Safiah Karim, Bahasa Melayu Menega h Atas Negara Brunei Darussa lam 3 atau 4

-

l

Model Karangan SPM (Preston) Karangan Terbaik SPM

-

BAHASA MELAYU – SKIM KERJA SPN 21 TAHUN 9 (SISTEM 2+2)

17

b. Tatabahasa: - membina ayat daripada kata yang homograf

Pengetahuan Bahasa

Menyatakan makna perkataan homograf yang digunakan. Memberikan contoh ayat yang menggunakan kata homograf

l

Memberikan senarai kata yang homograf dan menerangkan erti setiap kata Pelajar berbincang dan menyediakan beberapa contoh ayat pendek Aktiviti menulis

Nik

l

l

Safiah Karim, Bahasa Melayu Menega h Atas Negara Brunei Darussa lam 3 atau 4

a. Meringkaskan karangan 2 (perbahasan )

Memahami dan menulis

Menyatakan idea secara keseluruhan. Menyatakan isi-isi penting yang terdapat dalam teks.

l

Berbincang untuk mengutip isi-isi penting. Mencatat isi-isi penting dalam kertas.

15

l

Nik Safiah Karim, Bahasa Melayu Menega h Atas Negara Brunei Darussa lam 3 atau 4 RUJUKAN CATATAN

BULAN / MINGG U

TAJUK / ISI PELAJARAN

KECEKAPAN / KEMAHIRAN

HURAIAN PEMBELAJARAN Membina ayat berdasarkan isi-isi penting. Meringkaskan karangan.

CADANGAN AKTIVITI Membentangkan hasil perbincangan. Aktiviti menulis dengan menyusun isi dalam bentuk ayat

l

15

l

BAHASA MELAYU – SKIM KERJA SPN 21 TAHUN 9 (SISTEM 2+2)

18

Puisi : GURINDAM Pengenalan Ciri-ciri, bentuk.

Membaca, memah am dan menulis

Mengenal pasti ciri-ciri yang terdapat dalam puisi lama dan moden. Mengetahui asal usul dan kegunaan gurindam bagi masyarakat Melayu. Mengetahui ciri-ciri, bentuk dan jenis gurindam.

l

Mendengar pembacaan gurindam menerusi bahan rakaman. Mengajuk pembacaan gurindam dengan irama. Secara berpasangan/ kumpulan pelajar menyampaikan pembacaan gurindam dengan berirama. Berbincang dengan guru untuk mengetahui ciri, bentuk dan jenis gurindam. Aktiviti bertulis. Mencari makna makna perkataan yang sukar dengan merujuk kamus. Perbincangan dalam kumpulan untuk meramalkan makna bidalan dan kata-kata hikmat. Membina ayat dengan

l

l

Nik Safiah Karim, Bahasa Melayu Menega h Atas Negara Brunei Darussa lam 3 atau 4

l

l

16

Peribahasa: BIDALAN Batu yang bergolek di dalam sungai itu tiada dihinggapi lumut Belum duduk sudah berlunjur Cicir dipungut

Pengetahuan Bahasa

Mengetahui makna perkataan sukar yang terdapat dalam bidalan. Memadankan peribahasa dengan situasi kehidupan. Mengetahui kepentingan bidalan bagi

l

Peribahasa Sekolah Meneng ah, NBD

l

l

BAHASA MELAYU – SKIM KERJA SPN 21 TAHUN 9 (SISTEM 2+2)

19

hilang dicari

bangsa Melayu dalam kehidupan dan kebudayaan. Mengetahui makna bidalan.

menggunakan bidalan yang dipelajari.

BULAN / MINGG U

TAJUK / ISI PELAJARAN Gengg am bara api biar sampai jadi arang Ingat sebelum kena jimat sebelum habis Jangan berebut tembikar pecah Masuk kandang kambing mengembik, masuk kandang kerbau menguak Tatabahasa : Bentuk dialog ke bentuk cakap pindah (laporan) -

KECEKAPAN / KEMAHIRAN

HURAIAN PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

RUJUKAN

CATATAN

16

b.

Pengetahuan Bahasa (menuli s)

Mampu mengungkapkan idea atau maklumat utama setiap perenggan. Mengetahui teknik dan cara-cara

l

Membaca secara lantang. Menghuraikan kandungan teks Menanda perkatan yang peru diubah semasa menukar

l

l

Nik Safiah Karim, Bahasa Melayu Menega h Atas Negara Brunei

BAHASA MELAYU – SKIM KERJA SPN 21 TAHUN 9 (SISTEM 2+2)

20

Pengenalan - Teknik menukar dialog kepada cakap pindah

menukarkan teks dialog ke bentuk cakap pindah Menukarkan ayat-ayat dialog ke bentuk cakap pindah tanpa mengubah makna asal. Pengetahuan Bahasa Mengetahui makna perkataan sukar yang terdapat dalam pepatah. Meramalkan makna pepatah dengan memadankan dengan situasi atau kehidupan KECEKAPAN / KEMAHIRAN HURAIAN PEMBELAJARAN Mengetahui kepentingan pepatah bagi bangsa Melayu dalam kehidupan dan kebudayaan. Mengetahui makna pepatah.

bentuk dialog kepada cakap pindah.
l

Aktiviti berkumpulan menukarkan dialog kepada cakap pindah Aktiviti bertulis

Darussa lam 3 atau 4

l

a. Peribahasa:

l

17
BULAN / MINGG U

PEPATAH 1. Ada gula ada semut 2. Air pun ada pasang sururtnya TAJUK / ISI PELAJARAN 3. Ayam terlepas tangan bau tahi 4. Bangkai gajah takkan boleh ditutup dengan nyiru 5. Berani benar, takut kerana salah 6. Berani

Mencari makna makna perkataan yang sukar dengan merujuk kamus. Perbincangan dalam kumpulan untuk meramalkan makna pepatah. RUJUKAN CATATAN

l

CADANGAN AKTIVITI Melengkapkan teks / ayat dengan pepatah atau membina ayat dengannya.

17

l

BAHASA MELAYU – SKIM KERJA SPN 21 TAHUN 9 (SISTEM 2+2)

21

malu takt mati 7. Berapa panjang lunjur begitu panjang selimut 8. Ditangkap buaya nampak riaknya, ditangkap malas tak bertanda 9. Hidup dikandung adat mati dikandung tanah 10.Hilang adat tegal muafakat 11.Jika tidak dipecahkan ruyung masakan dapat sagunya 12.Kerja bertangguh tak menjadi, kerja beransur tak bertahan 13.Lalu penjahit lalu
BAHASA MELAYU – SKIM KERJA SPN 21 TAHUN 9 (SISTEM 2+2)

22

kelindan BULAN / MINGG U TAJUK / ISI PELAJARAN 14.Mencenca ng berlandasan, melompat bertumpuan 15.Menerima panjang tangan menghulur jarang sekali 16.Panas setahun dihapus oleh hujan sehari 17.Punggur rebah baltuk menumpang mati. KECEKAPAN / KEMAHIRAN HURAIAN PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

RUJUKAN

CATATAN

17

BAHASA MELAYU – SKIM KERJA SPN 21 TAHUN 9 (SISTEM 2+2)

23

b. Memodenkan Teks Klasik 3. Menukarkan satu atau dua perenggan ke dalam bentuk moden

Membaca, memahami dan menulis

Membaca dan memahami kandungan teks. Mampu mengungkapkan idea atau maklumat utama setiap perenggan. Mengetahui makna perkataan klasik. Mengetahui teknik dan cara-cara menukarkan teks Menukarkan ayat klasik ke bentuk moden tanpa mengubah makna asal.

l

Membaca kuat teks klasik. Mencari makna perkataan klasik dengan merujuk kamus /senarai kata klasik yang diberikan. Membuat rumusan (lisan) kandungan teks. Aktiviti menulis

l

l

l

18
BULAN / MINGG U

a. Puisi : SELOKA - Pengenalan - Ciri-ciri, bentuk.

Membaca, memaham dan menulis

Mengenal pasti ciri-ciri yang terdapat dalam puisi lama dan moden.

l

Mendengar pembacaan seloka menerusi bahan rakaman.

Nik Safiah Karim, Bahasa Melayu Menegah Atas

TAJUK / ISI PELAJARAN

KECEKAPAN / KEMAHIRAN

HURAIAN PEMBELAJARAN Mengetahui asal usul dan kegunaan seloka bagi masyarakat Melayu. Mengetahui ciri-ciri,

CADANGAN AKTIVITI Mengajuk pembacaan gurindam dengan irama. Secara

RUJUKAN Negara Brunei Darussalam 3 atau 4

CATATAN

18

l

l

BAHASA MELAYU – SKIM KERJA SPN 21 TAHUN 9 (SISTEM 2+2)

24

bentuk dan jenis seloka.

berpasangan/ kumpulan pelajar menyampaikan pembacaan seloka dengan berirama.
l

Berbincang dengan guru untuk mengetahui ciri, bentuk dan jenis seloka. Aktiviti bertulis. Mendengar rakaman perbahasan / perbincangan. Membaca teks secara lantang dengan gaya dan intonasi yang betul. Membaca senyap untuk memahami teks. Mencari makna perkataan dengan merujuk kamus. Aktiviti bertulis. Perbincangan secara berkumpulan untuk mendapatkan idea menyusun isi-isi mengikut keutamaan Nik Safiah Karim, Bahasa Melayu Menegah Atas Negara Nik Safiah Karim, Bahasa Melayu Menegah Atas Negara Brunei Darussalam 3 atau 4 - Rakaman

l

b. Mendengar dan bertutur (Bentuk perbahasan/ Perbincangan ) - Kefahaman moden (Teks perbahasan / Perbincanga n)

Kemahiran Lisan Kemahiran membaca dan memahami

Menyampaikan perbahasan / perbincangan dengan sebutan, inonasi dan gaya pengucapan yang betul. Memahami makna perkataan yang sukar dengan merujuk kamus. Menjawab soalan pemahaman.

l

l

l

l

l

19

a. Karangan 3 : Bentuk perbahasan / perbincangan

Menulis

-

Memahami format karangan berbentuk perbincangan/ perbahasan

l

- Menyatakan pendapat untuk
BAHASA MELAYU – SKIM KERJA SPN 21 TAHUN 9 (SISTEM 2+2)

l

25

menerima atau menolak pandangan orang lain.

l

Membentangkan hasil perbincangan

Brunei Darussalam 3 atau 4

BULAN / MINGG U

TAJUK / ISI PELAJARAN

KECEKAPAN / KEMAHIRAN -

HURAIAN PEMBELAJARAN Memantapkan hujah dengan mengemukakan bukti

CADANGAN AKTIVITI Aktiviti menulis

RUJUKAN RUJUKAN LAIN ; Model Karangan SPM (Preston) Karangan Terbaik SPM

CATATAN

19

l

-

b. Tatabahasa : IMBUHAN 1. Imbuh an awalan 2. Imbuh an akhiran 3. Imbuh an Sisipan 4. Imbuh an Akhiran

Pengetahuan Bahasa

Mengetahui pembentukan kata melalui proses pengimbuhan. Mengenal pasti jenisjenis imbuhan. Mengetahui bentuk kata hasil proses pengimbuhan. Menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dalam ayat dengan tepat.

l

Menyenaraikan perkataan yang menerima imbuhan yang terdapat dalam teks. Menentukan kata dasar dan golongan katanya. Melengkapkan kata dasar dengan imbuhan awalan dan akhiran yang tepat. Membina ayat

l

Nik Safiah Karim, Bahasa Melayu Menegah Atas Negara Brunei Darussalam 3 atau 4 RUJUKAN LAIN : Preston : Nota Komprehensi

l

l

BAHASA MELAYU – SKIM KERJA SPN 21 TAHUN 9 (SISTEM 2+2)

26

dengan menggunakan beberapa perkataan yang berimbuhan

f SPM Bahasa Malaysia

a. Tatabahasa : AYAT MAJMUK GABUNGAN DAN PANCANGAN

Pengetahuan Bahasa

Mengenali jenis kata hubung yang membentuk ayat majmuk. Membezakan ayat majmuk relatif, komplemen dan keterangan. Membina ayat majmuk berdasarkan kata hubung.

Menyenaraikan ayat majmuk yang terdapat dalam teks. Mengkategorikan ayat majmuk mengikut jenisnya. Cara berkumpulan menyambung ayat tunggal menjadi ayat majmuk. Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk.

20

Nik Safiah Karim, Bahasa Melayu Menegah Atas Negara Brunei Darussalam 3 atau 4

BULAN / MINGG U

TAJUK / ISI PELAJARAN

KECEKAPAN / KEMAHIRAN

HURAIAN PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

RUJUKAN

CATATAN

BAHASA MELAYU – SKIM KERJA SPN 21 TAHUN 9 (SISTEM 2+2)

27

Menyambung ayat mudah menjadi ayat majmuk menggunakan kata hubung. Mencerakin ayat majmuk menjadi beberapa ayat tunggal b. Surat Kiriman 3: - Surat rasmi (Aduan) Menulis Mengetahui format penulisan surat rasmi. Melengkapkan peta minda format surat rasmi. Menyusun isi-isi penting berkaitan tajuk. Menulis surat rasmi.
l l

RUJUKAN LAIN : Preston : Nota Komprehensi f SPM Bahasa Malaysia Berbincang untuk mengenal pasti format surat rasmi berdasarkan peta minda. Sumbang saran untuk mendapatkan isi-isi penting. Menyusun isi-isi penting mengikut keutamaan. Membentangkan hasil perbincangan. Aktiviti bertulis. Nik Safiah Karim, Bahasa Melayu Menegah Atas Negara Brunei Darussalam 3 atau 4 RUJUKAN LAIN : - Model Karangan SPM (Preston) - Karangan Terbaik SPM

20

l

l

l

BAHASA MELAYU – SKIM KERJA SPN 21 TAHUN 9 (SISTEM 2+2)

28

a. Kefahaman moden 5: Surat kiriman

Membaca, memahami dan menulis

Mengetahui format penulisan surat rasmi dan tidak rasmi.

l

Membaca kuat teks dengan gaya dan intonasi yang betul. Membaca senyap untuk memahami teks. Aktiviti kumpulan untuk mengutip isi-isi penting. Aktivit bertulis.

l

l

21
l

Nik Safiah Karim, Bahasa Melayu Menegah Atas Negara Brunei Darussalam 3 atau 4 RUJUKAN LAIN : Preston : Nota Komprehensi f SPM Bahasa Malaysia Tingkatan 4&5

BULAN / MINGG U

TAJUK / ISI PELAJARAN

KECEKAPAN / KEMAHIRAN

HURAIAN PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

RUJUKAN Petunjuk SPM Bahasa Melayu KBSM Siri Pelagi Jingga : Bahasa Malaysia Fokus SPM

CATATAN

21

BAHASA MELAYU – SKIM KERJA SPN 21 TAHUN 9 (SISTEM 2+2)

29

b. Meringkaskan karangan 3

Menulis

Mengenal pasti isi-isi penting dalam teks pendapat. Menyusun isi-isi mengikut urutan Membina ayat berdasarkan isi-isi penting. Mengedit hasil ringkasan.

l

Berbincang untuk mengutip isi-isi penting. Mencatat isi-isi penting dalam kertas. Membentangkan hasil perbincangan. Aktiviti menulis dengan menyusun isi dalam bentuk ayat.

l

l

Nik Safiah Karim, Bahasa Melayu Menegah Atas Negara Brunei Darussalam 3 atau 4 RUJUKAN LAIN : Preston : Nota Komprehensi f SPM Bahasa Malaysia Tingkatan 4&5 Petunjuk SPM Bahasa Melayu KBSM Siri Pelagi Jingga : Bahasa Malaysia Fokus SPM

l

22

a. Memodenkan Menukarkan ayat klasik ke bentuk moden (satu perenggan)

Memahami dan menulis

Membaca dan memahami kandungan teks. Mampu mengungkapkan idea atau maklumat utama setiap perenggan.

l

Membaca kuat teks klasik. Mencari makna perkataan klasik dengan merujuk kamus /senarai kata klasik yang

l

Nik Safiah Karim, Bahasa Melayu Menegah Atas Negara Brunei

BAHASA MELAYU – SKIM KERJA SPN 21 TAHUN 9 (SISTEM 2+2)

30

diberikan.

Darussalam 3

BULAN / MINGG U

TAJUK / ISI PELAJARAN

KECEKAPAN / KEMAHIRAN

HURAIAN PEMBELAJARAN Mengetahui makna perkataan klasik. Mengetahui teknik dan cara-cara menukarkan teks Menukarkan ayat klasik ke bentuk moden tanpa mengubah makna asal.

CADANGAN AKTIVITI Membuat rumusan (lisan) kandungan teks. Aktiviti menulis

RUJUKAN atau 4 RUJUKAN LAIN : Preston : Nota Komprehensi f SPM Bahasa Malaysia Tingkatan 4&5 Petunjuk SPM Bahasa Melayu KBSM Siri Pelagi Jingga : Bahasa Malaysia Fokus SPM

CATATAN

l

l

22

BAHASA MELAYU – SKIM KERJA SPN 21 TAHUN 9 (SISTEM 2+2)

31

b.

Tatabahasa: AYAT MAJMUK CAMPURAN

Pengetahuan Bahasa

Mengenali jenis kata hubung yang membentuk ayat majmuk. Membina ayat majmuk berdasarkan kata hubung. Menyambung ayat mudah menjadi ayat majmuk menggunakan kata hubung. Mencerakin ayat majmuk menjadi bebrapa ayat tunggal.

l

Menyenaraikan ayat majmuk yang terdapat dalam teks. Cara berkumpulan menyambung ayat tunggal menjadi ayat majmuk. Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk.

l

l

Nik Safiah Karim, Bahasa Melayu Menegah Atas Negara Brunei Darussalam 3 atau 4 RUJUKAN LAIN : Preston : Nota Komprehensi f SPM Bahasa Malaysia Tingkatan 4&5 Petunjuk SPM Bahasa Melayu KBSM

BULAN / MINGG U

TAJUK / ISI PELAJARAN

KECEKAPAN / KEMAHIRAN

HURAIAN PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

RUJUKAN Siri Pelagi Jingga : Bahasa Malaysia Fokus SPM

CATATAN

22

BAHASA MELAYU – SKIM KERJA SPN 21 TAHUN 9 (SISTEM 2+2)

32

23

a. Kefahama
n moden 5: Surat kiriman

Membaca, memahami dan menulis

-Mengetahui format penulisan surat rasmi dan tidak rasmi.

l

Membaca kuat teks dengan gaya dan intonasi yang betul. Membaca senyap untuk memahami teks. Aktiviti kumpulan untuk mengutip isi-isi penting. Aktivit bertulis.

l

l

Nik Safiah Karim, Bahasa Melayu Menegah Atas Negara Brunei Darussalam 3 atau 4 RUJUKAN LAIN : Preston : Nota Komprehensi f SPM Bahasa Malaysia Tingkatan 4&5 Petunjuk SPM Bahasa Melayu KBSM Siri Pelagi Jingga : Bahasa Malaysia Fokus SPM

l

BAHASA MELAYU – SKIM KERJA SPN 21 TAHUN 9 (SISTEM 2+2)

33

b.

Tatabahasa: Melengkapka n Teks atau menyusun semula ayat

Pengetahuan Bahasa (menulis)

Melengkapkan suatu keterangan atau ayat dengan menggunakan perkataan yang sesuai Mampu menyusun semula perkataan supaya menjadi ayat yang mempunyai makna

l

Mencari makna perkataan dengan merujuk kamus. Aktiviti menulis.

l

Nik Safiah Karim, Bahasa Melayu Menegah Atas Negara Brunei Darussalam 3 atau 4

BULAN / MINGG U

TAJUK / ISI PELAJARAN

KECEKAPAN / KEMAHIRAN

HURAIAN PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

RUJUKAN RUJUKAN LAIN : Preston : Nota Komprehensi f SPM Bahasa Malaysia Tingkatan 4&5 Siri Pelagi Jingga : Bahasa Malaysia Fokus SPM

CATATAN

23

BAHASA MELAYU – SKIM KERJA SPN 21 TAHUN 9 (SISTEM 2+2)

34

a. Karangan 5: Jenis peribahasa

Menulis

Memahami format karangan berbentuk peribahasa Menyatakan maksud peribahasa dan kegunaannya (pengajarannya) pada masyarakat. Memantapkan isi/ penerangan dengan mengemukakan contoh yang berbentuk cerita.

l

Perbincangan secara berkumpulan untuk mendapatkan idea menyusun isi-isi mengikut keutamaan Membentangkan hasil perbincangan Aktiviti menulis

-

Model Karangan SPM (Preston) Karangan Terbaik SPM

l

-

l

l

24

b. Tatabahasa Menukarkan cakap ajuk kepada cakap pindah

Pengetahuan Bahasa (menulis)

Mampu mengungkapkan idea atau maklumat utama setiap perenggan. Mengetahui teknik dan cara-cara menukarkan teks cakap ajuk ke bentuk cakap pindah Menukarkan ayat-ayat ajuk ke bentuk cakap pindah tanpa mengubah makna asal.

l

Membaca secara lantang. Menghuraikan kandungan teks Menanda perkatan yang peru diubah semasa menukar bentuk cakap ajuk kepada cakap pindah.

l

l

Nik Safiah Karim, Bahasa Melayu Menegah Atas Negara Brunei Darussalam 3 atau 4 RUJUKAN LAIN : Preston : Nota Komprehensi f RUJUKAN SPM Bahasa CATATAN

BULAN / MINGG U

TAJUK / ISI PELAJARAN

KECEKAPAN / KEMAHIRAN

HURAIAN PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI Aktiviti

24
BAHASA MELAYU – SKIM KERJA SPN 21 TAHUN 9 (SISTEM 2+2)

l

35

berkumpulan menukarkan cakap ajuk kepada cakap pindah
l

Aktiviti bertulis

Malaysia Tingkatan 4&5 Siri Pelagi Jingga : Bahasa Malaysia Fokus SPM Nik Safiah Karim, Bahasa Melayu Menegah Atas Negara Brunei Darussalam 3 atau 4 RUJUKAN LAIN : Preston : Nota Komprehensi f SPM Bahasa Malaysia Tingkatan 4&5 Siri Pelagi Jingga : Bahasa Malaysia Fokus SPM

25

a. Kefahaman: Teks berbentuk puisi (pantun).

Membaca, memaham dan menulis

Mengenal pasti ciri-ciri yang terdapat dalam puisi lama dan moden. Mengetahui kegunaan pantun bagi masyarakat Melayu. Mengetahui ciri-ciri, bentuk dan jenis pantun.

l

Membaca senyap untuk memahami teks. Mencari makna perkataan dengan merujuk kamus. Aktiviti kumpulan untuk mengutip isi-isi penting. Aktiviti bertulis.

l

l

l

BAHASA MELAYU – SKIM KERJA SPN 21 TAHUN 9 (SISTEM 2+2)

36

b. Surat Kiriman Rasmi: Surat bantahan

Menulis

Mengetahui format penulisan surat rasmi. Menyusun isi-isi penting berdasarkan tajuk. Menulis surat menggunakan ayat yang gramatis.

l

Berbincang dengan kawan untuk melengkapkan peta minda format surat. Aktiviti berpasangan untuk membincangkan isiisi penting surat. Menyusun isi mengikut keutamaan.

l

Nik Safiah Karim, Bahasa Melayu Menegah Atas Negara Brunei Darussalam 3 atau 4

l

BULAN / MINGG U

TAJUK / ISI PELAJARAN

KECEKAPAN / KEMAHIRAN

HURAIAN PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI Aktiviti bertulis: membina ayat berdasarkan isi-isi.

RUJUKAN RUJUKAN LAIN : - Model Karangan SPM (Preston) Karangan Terbaik SPM

CATATAN

l

25

26

a. Tatabahasa Membaki kesalahan dalam ayat

Pengetahuan Bahasa (menulis)

Mengenal pasti kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam ayat Membetulkan kesalahan ayat.

l

Membaca dan memahami ayat yang diberikan. Menanda kesalahan yang terdapat dalam ayat.

l

Nik Safiah Karim, Bahasa Melayu Menegah Atas Negara Brunei

BAHASA MELAYU – SKIM KERJA SPN 21 TAHUN 9 (SISTEM 2+2)

37

l

Mengenal pasti peringkat kesalahan. Mencadangkan pembetulan terhadap kesalahan. Meneliti teks yang diberikan untuk membetulkan kesalahan bahasa. Aktiviti bertulis.

Darussalam 3 atau 4 RUJUKAN LAIN : Preston : Nota Komprehensi f SPM Bahasa Malaysia Tingkatan 4&5 Siri Pelagi Jingga : Bahasa Malaysia Fokus SPM

l

l

l

b. Karangan 6: Ucapan

Menulis

Mengetahui format penulisan ucapan yang tepat. Mengenal pasti kata kunci bagi tajuk yang diberikan. Menyusun ucapan mengikut urutan maklumat. Menulis ucapan dengan lengkap.

l

Aktiviti kumpulan pelajar memilih suatu situasi dan tajuk. Perbincangan kumpulan untuk mengenal pasti format penulisan ucapan.

l

Nik Safiah Karim, Bahasa Melayu Menegah AtasNegara Brunei Darussalam 3 atau 4

BULAN / MINGG U

TAJUK / ISI PELAJARAN

KECEKAPAN / KEMAHIRAN

HURAIAN PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

RUJUKAN

CATATAN

BAHASA MELAYU – SKIM KERJA SPN 21 TAHUN 9 (SISTEM 2+2)

38

l

26

Menyusun maklumat/ isi ucapan berdasarkan tajuk mengikut urutan. Menyatakan hasil perbincangan atau ucapan yang hendak disampaikan kepada kelas. Aktiviti bertulis. Menyenaraikan ayat majmuk yang terdapat dalam teks. Cara berkumpulan menyambung ayat tunggal menjadi ayat majmuk. Menyambung ayat dengan menggunakan kata hubung dan penanda wacana.

l

RUJUKAN LAIN : - Model Karangan SPM (Preston) Karangan Terbaik SPM

l

27

a. Tatabahasa : Ayat Majmuk

Pengetahuan Bahasa (menulis)

Mengenali jenis kata hubung yang membentuk ayat majmuk. Memilih dan mencantumkan beberapa ayat dalam satu peranggan menjadi dua ayat majmuk Menyambung ayat mudah menjadi ayat majmuk menggunakan kata hubung atau penanda wacana.

l

l

l

Nik Safiah Karim, Bahasa Melayu Menegah Atas Negara Brunei Darussalam 3 atau 4 RUJUKAN LAIN : Preston : Nota Komprehensi f SPM Bahasa Malaysia Tingkatan 4&5 Siri Pelagi Jingga : Bahasa Malaysia

BAHASA MELAYU – SKIM KERJA SPN 21 TAHUN 9 (SISTEM 2+2)

39

Fokus SPM Petunjuk SPM Bahasa Melayu KBSM

BULAN / MINGG U

TAJUK / ISI PELAJARAN b. Kefahaman moden: Teks berbentuk ucapan

KECEKAPAN / KEMAHIRAN Membaca, memaham dan menulis

HURAIAN PEMBELAJARAN Mengutip isi-isi dan maklumat penting dalam teks. Memahami makna perkataan yang sukar dengan merujuk kamus. Menyusun maklumat/ isi peranggan demi perenggan. Menjawab soalan pemahaman.

CADANGAN AKTIVITI Membaca kuat teks ucapan dengan gaya dan intonasi yang betul. Membaca senyap untuk memahami teks. Aktiviti kumpulan untuk mengutip isi-isi penting. Aktivit bertulis.

RUJUKAN Nik Safiah Karim, Bahasa Melayu Menegah Atas Negara Brunei Darussalam 3 atau 4 RUJUKAN LAIN : Preston : Nota Komprehensi f SPM Bahasa Malaysia Tingkatan 4&5 Siri Pelagi Jingga : Bahasa Malaysia Fokus SPM

CATATAN

27

l

l

l

l

BAHASA MELAYU – SKIM KERJA SPN 21 TAHUN 9 (SISTEM 2+2)

40

Petunjuk SPM Bahasa Melayu KBSM a. Surat Kiriman: Surat kepada keluarga Menulis Mengetahui format penulisan surat tidak rasmi. Menyusun isi-isi penting berdasarkan tajuk. Menulis surat menggunakan ayat yang gramatis.
l l

Berbincang dengan kawan untuk melengkapkan peta minda format surat. Aktiviti berpasangan untuk membincangkan isiisi penting surat. Menyusun isi mengikut keutamaan. Aktiviti bertulis: membina ayat berdasarkan isi-isi.

l

28

Nik Safiah Karim, Bahasa Melayu Menegah AtasNegara Brunei Darussalam 3 atau 4 RUJUKAN LAIN : - Model Karangan SPM (Preston)

l

BULAN / MINGG U

TAJUK / ISI PELAJARAN

KECEKAPAN / KEMAHIRAN

HURAIAN PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI -

RUJUKAN Karangan Terbaik SPM Model Karangan cerdik SPM

CATATAN

28

-

BAHASA MELAYU – SKIM KERJA SPN 21 TAHUN 9 (SISTEM 2+2)

41

b. Tatabahasa : Membina ayat daripada kata berimbuhan

Pengetahuan Bahasa (menulis)

Mengetahui pembentukan kata melalui proses pengimbuhan. Mengenal pasti jenisjenis imbuhan. Memberikan makna bagi setiap perkataan yang berimbuhanMengetahui bentuk kata hasil proses pengimbuhan.

l

Menentukan kata dasar dan golongan katanya. Mencari makna perkataan yang berimbuhan Membina ayat dengan menggunakan beberapa perkataan yang berimbuhan

l

l

Nik Safiah Karim, Bahasa Melayu Menegah Atas Negara Brunei Darussalam 3 atau 4 RUJUKAN LAIN : Preston : Nota Komprehensi f SPM Bahasa Malaysia Tingkatan 4&5 Petunjuk SPM Bahasa Melayu KBSM Siri Pelagi Jingga : Bahasa Malaysia Fokus SPM

29

a. Memodenkan Menukarkan ayat klasik ke bentuk moden (dua perenggan)

Memahami dan menulis

Membaca dan memahami kandungan teks. Mampu mengungkapkan idea atau maklumat utama setiap perenggan.

l

Membaca kuat teks klasik. Mencari makna perkataan klasik dengan merujuk kamus /senarai kata klasik yang

l

Nik Safiah Karim, Bahasa Melayu Menegah Atas

BAHASA MELAYU – SKIM KERJA SPN 21 TAHUN 9 (SISTEM 2+2)

42

diberikan.

BULAN / MINGG U

TAJUK / ISI PELAJARAN

KECEKAPAN / KEMAHIRAN

HURAIAN PEMBELAJARAN Mengetahui makna perkataan klasik. Mengetahui teknik dan cara-cara menukarkan teks Menukarkan ayat klasik ke bentuk moden tanpa mengubah makna asal.

CADANGAN AKTIVITI Membuat rumusan (lisan) kandungan teks. Aktiviti menulis

RUJUKAN Negara Brunei Darussalam 3 atau 4 RUJUKAN LAIN : Preston : Nota Komprehensi f SPM Bahasa Malaysia Tingkatan 4&5 Petunjuk SPM Bahasa Melayu KBSM Siri Pelagi Jingga : Bahasa Malaysia Fokus SPM

CATATAN

29

l

l

b. Tatabahasa
BAHASA MELAYU – SKIM KERJA SPN 21 TAHUN 9 (SISTEM 2+2)

Pengetahuan

Mampu

l

Membaca secara

Nik Safiah

43

Menukarkan cakap pindah kepada bentuk dialog

Bahasa (menulis)

mengungkapkan idea atau maklumat utama setiap perenggan. Mengetahui teknik dan cara-cara menukarkan teks cakap pindah ke bentuk dialog. Menukarkan ayat-ayat pindah ke bentuk dialog tanpa mengubah makna asal.

lantang.
l

Menghuraikan kandungan teks Menanda perkatan yang peru diubah semasa menukar bentuk cakap pindah kepada bentuk dialog. Aktiviti berkumpulan menukarkan cakap pindah kepadadialog Aktiviti bertulis

l

Karim, Bahasa Melayu Menegah Atas Negara Brunei Darussalam 3 atau 4 RUJUKAN LAIN : Preston : Nota Komprehensi f SPM Bahasa Malaysia Tingkatan 4&5

l

l

BULAN / MINGG U

TAJUK / ISI PELAJARAN

KECEKAPAN / KEMAHIRAN

HURAIAN PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

RUJUKAN Siri Pelagi Jingga : Bahasa Malaysia Fokus SPM

CATATAN

29

BAHASA MELAYU – SKIM KERJA SPN 21 TAHUN 9 (SISTEM 2+2)

44

30

a. Tatabahasa Membaki kesalahan dalam ayat

Pengetahuan Bahasa (menulis)

Mengenal pasti kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam ayat Membetulkan kesalahan ayat.

l

Membaca dan memahami ayat yang diberikan. Menanda kesalahan yang terdapat dalam ayat. Mengenal pasti peringkat kesalahan. Mencadangkan pembetulan terhadap kesalahan. Meneliti teks yang diberikan untuk membetulkan kesalahan bahasa. Aktiviti bertulis.

l

l

Nik Safiah Karim, Bahasa Melayu Menegah Atas Negara Brunei Darussalam 3 atau 4 RUJUKAN LAIN : Preston : Nota Komprehensi f SPM Bahasa Malaysia Tingkatan 4&5 Siri Pelagi Jingga : Bahasa Malaysia Fokus SPM

l

l

l

b. Karangan 6: Rencana

Menulis

Mengetahui format penulisan rencana yang tepat. Mengenal pasti kata kunci bagi tajuk yang diberikan. Menyusun isi rencana mengikut urutan maklumat. Menulis rencana

l

Aktiviti kumpulan pelajar memilih suatu situasi dan tajuk. Perbincangan kumpulan untuk mengenal pasti format penulisan rencana. Menyusun

l

Nik Safiah Karim, Bahasa Melayu Menegah AtasNegara Brunei Darussalam 3 atau 4 RUJUKAN LAIN :

l

BAHASA MELAYU – SKIM KERJA SPN 21 TAHUN 9 (SISTEM 2+2)

45

dengan lengkap.

maklumat/ isi rencana berdasarkan tajuk mengikut urutan.

- Model Karangan SPM (Preston)

BULAN / MINGG U

TAJUK / ISI PELAJARAN

KECEKAPAN / KEMAHIRAN

HURAIAN PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI Menyatakan hasil perbincangan atau rencana yang hendak disampaikan kepada kelas. Aktiviti bertulis. Mendengar pembacaan syair menerusi bahan rakaman. Mengajuk pembacaan syair dengan irama. Secara berpasangan/ kumpulan pelajar menyampaikan pembacaan syair dengan berirama. Berbincang dengan guru untuk mengetahui ciri, bentuk dan jenis

RUJUKAN - Karangan Terbaik SPM

CATATAN

l

30
l

31

a. Puisi Syair • Definisi syair • Fungsi syair • Ciri-ciri syair • Bentuk syair • Jenisjenisnya

Pengetahuan Bahasa

Mengenal pasti ciri-ciri yang terdapat dalam puisi lama dan moden. Mengetahui kepentingan syair bagi masyarakat Melayu. Mengetahui ciri-ciri, bentuk dan jenis syair.

l

l

l

Nik Safiah Karim, Bahasa Melayu Menegah Atas Negara Brunei Darussalam 3 atau 4 RUJUKAN LAIN : Teman Pelajar Kesusasteraa n

l

BAHASA MELAYU – SKIM KERJA SPN 21 TAHUN 9 (SISTEM 2+2)

46

syair.
l

Aktiviti bertulis.

b. Tatabahas a: Ayat Majmuk (Menyabung ayat kecil menjadi 3 ayat majmuk)

Pengetahuan Bahasa (menulis)

Mengenali jenis kata hubung yang membentuk ayat majmuk. Memilih dan mencantumkan beberapa ayat dalam satu peranggan menjadi tiga ayat majmuk Menyambung ayat mudah menjadi ayat majmuk menggunakan kata hubung atau penanda wacana.

l

Menyenaraikan ayat majmuk yang terdapat dalam teks. Cara berkumpulan menyambung ayat tunggal menjadi ayat majmuk. Menyambung ayat dengan menggunakan kata hubung dan penanda wacana.

l

l

Nik Safiah Karim, Bahasa Melayu Menegah Atas Negara Brunei Darussalam 3 atau 4 RUJUKAN LAIN : Preston : Nota Komprehensi f SPM Bahasa Malaysia RUJUKAN CATATAN

BULAN / MINGG U

TAJUK / ISI PELAJARAN

KECEKAPAN / KEMAHIRAN

HURAIAN PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

BAHASA MELAYU – SKIM KERJA SPN 21 TAHUN 9 (SISTEM 2+2)

47

Tingkatan 4&5 Siri Pelagi Jingga : Bahasa Malaysia Fokus SPM Petunjuk SPM Bahasa Melayu KBSM

31

32

a. Karangan 7: Fakta

Menulis

Mengetahui format penulisan karangan berbentuk fakta yang tepat. Mengenal pasti kata kunci bagi tajuk yang diberikan. Menyusun isi karangan mengikut urutan maklumat. Menulis karangan dengan lengkap.

l

Aktiviti kumpulan pelajar memilih suatu situasi dan tajuk. Perbincangan kumpulan untuk mengenal pasti format penulisan fakta. Menyusun maklumat/ isi karangan berdasarkan tajuk mengikut urutan. Menyatakan hasil perbincangan mengenai isi karangan yang hendak disampaikan kepada kelas. Aktiviti bertulis.

l

Nik Safiah Karim, Bahasa Melayu Menegah AtasNegara Brunei Darussalam 3 atau 4 RUJUKAN LAIN : - Model Karangan SPM (Preston) - Karangan Terbaik SPM

l

l

l

BAHASA MELAYU – SKIM KERJA SPN 21 TAHUN 9 (SISTEM 2+2)

48

b. Tatabahas a: Membina ayat daripada kata banyak makna

Pengetahuan Bahasa (menulis)

Memberikan makna bagi setiap perkataan yang diberikan Menulis lengkap. ayat yang

l

mencari makna perkataan yang banyak makna Membina ayat dengan menggunakan beberapa perkataan yang banyak makna secara berkumpulan

l

Nik Safiah Karim, Bahasa Melayu Menegah Atas Negara Brunei Darussalam 3 atau 4

BULAN / MINGG U

TAJUK / ISI PELAJARAN

KECEKAPAN / KEMAHIRAN

HURAIAN PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI Aktiviti menulis

RUJUKAN RUJUKAN LAIN : Preston : Nota Komprehensi f SPM Bahasa Malaysia Tingkatan 4&5 Petunjuk SPM Bahasa Melayu KBSM Siri Pelagi Jingga : Bahasa Malaysia Fokus SPM

CATATAN

l

32

33

a. Kefahaman

Membaca,

Mengutip

isi-isi

dan

l

Membaca kuat teks

Nik Safiah

BAHASA MELAYU – SKIM KERJA SPN 21 TAHUN 9 (SISTEM 2+2)

49

moden: Teks berbentuk puisi (sajak)

memaham dan menulis

maklumat dalam teks.

penting

Memahami makna perkataan yang sukar dengan merujuk kamus. Menyusun maklumat/ isi peranggan demi perenggan. Menjawab pemahaman. soalan

sajak dengan gaya dan intonasi yang betul.
l

Membaca senyap untuk memahami teks. Aktiviti kumpulan untuk mengutip isi-isi penting. Aktivit bertulis.

l

Karim, Bahasa Melayu Menegah Atas Negara Brunei Darussalam 3 atau 4 RUJUKAN LAIN : Preston : Nota Komprehensi f SPM Bahasa Malaysia Tingkatan 4&5 Siri Pelagi Jingga : Bahasa Malaysia Fokus SPM Petunjuk SPM Bahasa Melayu KBSM

l

BULAN / MINGG U

TAJUK / ISI PELAJARAN b. Puisi Memprosa sajak

KECEKAPAN / KEMAHIRAN Membaca, memaham dan menulis

HURAIAN PEMBELAJARAN Memahami teknik atau format memprosakan sajak Mengutip isi-isi dan

CADANGAN AKTIVITI Membaca kuat teks isajakdengan gaya dan intonasi yang betul.

RUJUKAN Nik Safiah Karim, Bahasa Melayu

CATATAN

33

l

BAHASA MELAYU – SKIM KERJA SPN 21 TAHUN 9 (SISTEM 2+2)

50

maklumat dalam teks.

penting

l

Memahami makna perkataan yang sukar dengan merujuk kamus. Menyusun maklumat/ isi rangkap demi rangkap. Menjawab pemahaman. soalan

Membaca senyap untuk memahami teks. Aktiviti kumpulan untuk memprosakan setiap rangkap sajak. Aktivit bertulis.

l

Menegah Atas Negara Brunei Darussalam 3 atau 4 RUJUKAN LAIN : Teman Pelajar Kesusasteraa n Preston : Nota Komprehensi f SPM Bahasa Malaysia Tingkatan 4&5 Siri Pelagi Jingga : Bahasa Malaysia Fokus SPM Petunjuk SPM Bahasa Melayu KBSM

l

BAHASA MELAYU – SKIM KERJA SPN 21 TAHUN 9 (SISTEM 2+2)

51

a. Meringkaska n karangan 4

Menulis

Mengenal pasti isi-isi penting dalam teks pendapat. Menyusun isi-isi mengikut urutan

l

Berbincang untuk mengutip isi-isi penting. Mencatat isi-isi penting dalam kertas. Membentangkan hasil perbincangan.

l

34

Membina ayat berdasarkan isi-isi penting. Mengedit hasil ringkasan.

l

Nik Safiah Karim, Bahasa Melayu Menegah Atas Negara Brunei Darussalam 3 atau 4 RUJUKAN LAIN : Preston : Nota Komprehensi f

BULAN / MINGG U

TAJUK / ISI PELAJARAN

KECEKAPAN / KEMAHIRAN

HURAIAN PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI Aktiviti menulis dengan menyusun isi dalam bentuk ayat.

RUJUKAN SPM Bahasa Malaysia Tingkatan 4&5 Petunjuk SPM Bahasa Melayu KBSM Siri Pelagi Jingga : Bahasa Malaysia Fokus SPM

CATATAN

34

l

BAHASA MELAYU – SKIM KERJA SPN 21 TAHUN 9 (SISTEM 2+2)

52

b. Memodenkan Menukarkan keselurhan teks klasik ke bentuk moden

Memahami dan menulis

Membaca dan memahami kandungan teks. Mampu mengungkapkan idea atau maklumat utama setiap perenggan. Mengetahui makna perkataan klasik. Mengetahui teknik dan cara-cara menukarkan teks Menukarkan ayat klasik ke bentuk moden tanpa mengubah makna asal.

l

Membaca kuat teks klasik. Mencari makna perkataan klasik dengan merujuk kamus /senarai kata klasik yang diberikan. Membuat rumusan (lisan) kandungan teks. Aktiviti menulis

l

Nik Safiah Karim, Bahasa Melayu Menegah Atas Negara Brunei Darussalam 3 atau 4 RUJUKAN LAIN : Preston : Nota Komprehensi f SPM Bahasa Malaysia Tingkatan 4&5 Petunjuk SPM Bahasa Melayu KBSM Siri Pelagi Jingga : Bahasa Malaysia Fokus SPM

l

l

BULAN / MINGG U

TAJUK / ISI PELAJARAN

KECEKAPAN / KEMAHIRAN

HURAIAN PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

RUJUKAN

CATATAN

BAHASA MELAYU – SKIM KERJA SPN 21 TAHUN 9 (SISTEM 2+2)

53

35

a. Tatabahasa Membaki kesalahan dalam ayat (imbuhan)

Pengetahuan Bahasa (menulis)

Mengenal pasti kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam ayat Membetulkan kesalahan ayat.

l

Membaca dan memahami ayat yang diberikan. Menanda kesalahan yang terdapat dalam ayat. Mengenal pasti peringkat kesalahan. Mencadangkan pembetulan terhadap kesalahan. Meneliti teks yang diberikan untuk membetulkan kesalahan bahasa. Aktiviti bertulis.

l

l

Nik Safiah Karim, Bahasa Melayu Menegah Atas Negara Brunei Darussalam 3 atau 4 RUJUKAN LAIN : Preston : Nota Komprehensi f SPM Bahasa Malaysia Tingkatan 4&5 Siri Pelagi Jingga : Bahasa Malaysia Fokus SPM

l

l

l

BAHASA MELAYU – SKIM KERJA SPN 21 TAHUN 9 (SISTEM 2+2)

54

b. Kefahaman moden: Teks berbentuk ceramah / fakta

Membaca, memaham dan menulis

Mengutip isi-isi dan maklumat penting dalam teks. Memahami makna perkataan yang sukar dengan merujuk kamus. Menyusun maklumat/ isi peranggan demi perenggan. Menjawab soalan pemahaman.

l

Membaca kuat teks dengan gaya dan intonasi yang betul. Membaca senyap untuk memahami teks. Aktiviti kumpulan untuk mengutip isi-isi penting. Aktivit bertulis.

l

l

Nik Safiah Karim, Bahasa Melayu Menegah Atas Negara Brunei Darussalam 3 atau 4 RUJUKAN LAIN : Preston : Nota Komprehensi f SPM Bahasa Malaysia Tingkatan 4&5 Siri Pelagi Jingga : Bahasa Malaysia Fokus SPM

l

BULAN / MINGG U

TAJUK / ISI PELAJARAN

KECEKAPAN / KEMAHIRAN

HURAIAN PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

RUJUKAN Petunjuk SPM Bahasa Melayu KBSM

CATATAN

35

BAHASA MELAYU – SKIM KERJA SPN 21 TAHUN 9 (SISTEM 2+2)

55