KENAPA MANUSIA KIKIR

DARUSSALAM FOUNDATION mydarussalam.blogspot.com mydarussalam@yahoo.co.id

Salah satu sifat yang melekat

Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir . Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah, dan

apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir ,
Al Ma ’ aarij 19 - 21

Dan adapun orang - orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, Al Lail 8

dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya

kepada harta .
Al Aadiyaat 8

Ditakuti setan akan jatuh miskin

Allah menjanjikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. Al Baqarah 268

Syaitan menjanjikan ( menakut - nakuti ) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); sedang

membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, padahal syaitan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain dari tipuan belaka. An Nisaa 120

Syaitan itu memberikan janji - janji kepada mereka dan

Kebakhilan sama dengan menyiksa diri sendiri

(yaitu) orang - orang yang kikir , dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan-Nya kepada mereka. Dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan. An Nisaa ’ 37

Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka .

Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat . Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang
ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ali Imran 180

KIKIR SAMA DENGAN KIKIR TERHADAP DIRI SENDIRI

yang kikir sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri . Dan Allah-lah yang Maha Kaya sedangkan kamulah orangorang yang membutuhkan (Nya); dan jika kamu berpaling niscaya Dia akan mengganti (kamu) dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan seperti kamu (ini). Muhammad 38

Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan (hartamu) pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada orang yang kikir , dan siapa

Jangan kikir meskipun dalam kesempitan Dan jangan juga berlebih lebihan

(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya ), baik di waktu lapang maupun sempit , dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema`afkan (kesalahan ) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan . Ali Imran 134

Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih - lebihan , dan tidak ( pula ) kikir , dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah -tengah antara yang demikian . Al Furqan 67

Jangan terlalu kikir dan jangan terlalu boros

Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Al Israa ’ 29

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu

menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.
Al Israa ’ 26

Jangan kikir dan menyuruh orang menjadi kikir

(yaitu) orang - orang yang kikir , dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan Nya kepada mereka. Dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan. An Nisaa ’ 37

(Kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri,(yaitu) orang - orang yang kikir dan menyuruh manusia berbuat kikir . Dan barangsiapa yang berpaling (dari perintah-perintah Allah) maka sesungguhnya Allah Dia-lah Yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Al Hadiid 23 - 24

Jangan

menyakiti hati penerima sedekah

manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Al Baqarah 264

sedekahmu dengan menyebut - nyebutnya dan menyakiti ( perasaan sipenerima ), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada

Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan ( pahala )

Jangan mencela dengan sedekah orang Dan perkataan baik serta maaf lebih baik dari sedek

Perkataan yang baik dan pemberian ma`af lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan
sipenerima). Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Al Baqarah 263

(Orang-orang munafik ) yaitu orang - orang yang mencela orang -

orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan ( mencela ) orang - orang yang tidak memperoleh ( untuk disedekahkan ) selain sekedar kesanggupannya ,
maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka azab yang pedih. At Taubah 79

WASSALAM
mydarussalam.blogspot.com mydarussalam@yahoo.co.id