NOTA

GLOSA RI UJI MINDA

TUGASA N

LAMA N WEB JADUAL BERKAL A

VIDE O

REFLEKSI

Kestabilan Gas Adi Gas adi

ASAS PEMBENTUKAN SEBATIAN

unsur-unsur Kumpulan 18 dalam Jadual Berkala Unsur Terdiri daripada helium, neon, argon, kripton, xenon dan radon Wujud dalam bentuk gas monoatom Unsur yang paling stabil, bersifat lengai, dan tidak reaktif secara kimia Mempunyai lapan elektron di petala terluar (elektron valens) Susunan elektron paling stabil ( Jadual 1 ) Susunan elektron yang diisi penuh dengan 8 elektron (oktet) dan 2 elektron bagi unsur helium (duplet) Susunan elektron memenuhi PERATURAN OKTET

ASAS PEMBENTUKAN SEBATIAN
Syarat pembentukan ikatan kimia Unsur-unsur Kumpulan 1 hingga 17 dalam Jadual Berkala Unsur cenderung membentuk ikatan kimia. Atom logam Kumpulan 1, 2 dan 13 dalam Jadual berkala Unsur masing-masing mempunyai 1,2 dan 3 elektron valens. Atom logam cenderung untuk membebaskan semua elektron valens untuk mencapai susunan oktet atau duplet. Atom logam akan membentuk ion positif atau kation.

ASAS PEMBENTUKAN SEBATIAN
Syarat pembentukan ikatan kimia Unsur-unsur Kumpulan 1 hingga 17 dalam Jadual Berkala Unsur cenderung membentuk ikatan kimia. Atom bukan logam Kumpulan 15, 16 dan 17 dalam Jadual berkala Unsur masing-masing mempunyai 5,6 dan 7 elektron valens. Atom bukan logam cenderung untuk menerima elektron supaya dapat mencapai susunan oktet atau duplet yang stabil. Atom bukan logam akan membentuk ion negatif atau anion

ASAS PEMBENTUKAN SEBATIAN
Jenis-jenis ikatan kimia Terdapat dua jenis ikatan kimia iaitu ikatan ion dan ikatan kovalen Ikatan ionik terbentuk melalui pemindahan elektron daripada atom logam kepada atom bukan logam Ikatan kovalen terbentuk melalui perkongsian pasangan elektron antara dua atom Sifat fizik dan sifat kimia sesuatu sebatian kimia dipengaruhi oleh jenis ikatan kimia yang terbentuk

Atom

Zarah neutral yang paling kecil bagi suatu unsur yang mengambil bahagian dalam suatu tindak balas kimia Atom atau kumpulan atom yang bercas positif atau negatif Suatu bahan kimia yang terbentuk hasil daripada gabungan dua atau lebih unsur melalui tindak balas kimia

Ion Sebatian

Gas Gas yang tidak bergabung dengan unsur lain atau monoatom sesama sendiri Elektron valens Unsur Elektron yang berada di petala terluar dalam Jadual Berkala Unsur Suatu bahan kimia yang terbentuk daripada gabungan satu jenis atom sahaja

VIDEO 1 VIDEO 2 KARTUN VIDEO 4 VIDEO 3

PLAY PAUSE STOP

http://ippex.pppl.gov/interactive/matter/

http ://www.chem4kids.com/files/matter_ http://www.matter.org.uk/

http;//www.nyu.edu/pages/mathmol

http://www.chem4kids.com/files/ato My Webs