NotaAset, Liabiliti, Hasil , Belanja dan Ekuiti pemilik/ PA bab 2 Tingkatan 4/smkpadang saujana/mohdfirdaus001 Ayahanda dan Bonda

Doakan kejayaan kami…Amin

Bab 2 ( Aset, Liabiliti, Ekuiti Pemilik, Hasil dan Belanja) 1. Hasil • Wang yang diterima atau yang akan diterima pada masa depan

Hasil Kendalian Perniagaan. -hasil drp kegiatan UTAMA perniagaan. -Contoh: jualan barang niaga, perkhidmatan(doctor),sewa harta benda( kedai sewa kereta, pita video,sewa kanopi dll) Hasil Bukan Kendalian Perniagaan -hasil daripada perkara yang tidak berkaitan dengan aktiviti utama perniagaan. -Contoh:faedah simpanan Bank, sewa diterima, dividen diterima, untung drp jualan aset bukan semasa.

2.

Belanja • Ialah kos perkhidmatan atau barang yang dibayar atau akan dibayar apabila menjalankan perniagaan dengan bertujuan untuk mendapatkan hasil bagi sesuatu perniagaan.

Belanja Kendalian perniagaan -belanja yang terlibat dalam pengendalian harian perniagaan seperti alat tulis, belanja am, gaji, iklan, sewa dibayar, dll. Belanja bukan Kendalian perniagaan. - belanja yang tidak berkaitan dengan pengendalian harian yang biasa bagi perniagaan seperti faedah pinjaman, rugi atas pelupusan aset, kerugian akibat kebakaran, kecurian, dll.

3.

Aset • Harta benda yang dimiliki oleh perniagaan dan mungkin mempunyai bentuk fizikal.( kenderaan, premis, perabot dll) atau yang tidak mempunyai bentuk fizikal seperti penghutang.

1

NotaAset, Liabiliti, Hasil , Belanja dan Ekuiti pemilik/ PA bab 2 Tingkatan 4/smkpadang saujana/mohdfirdaus001 Ayahanda dan Bonda Doakan kejayaan kami…Amin

Aset Bukan semasa -ialah aset yang tahan lama yang digunakan untuk menjalankan perniagaan dalam jangkamasa yang panjang. Contohnya: kenderaan, mesin dll) -Bukan untuk dijual semula dengan harapan mendapatkan keuntungan( bukan untuk keuntungan perniagaan) Aset Semasa -Aset yang boleh bertukar menjadi tunai dalam tempoh masa yang singkat biasanya setahun atau satu tempoh masa perakaunan. Contoh: Bank, tunai ,stok, penghutang ,Belanja terdahulu, hasil Terakru dll.

4.

Liabiliti • Ialah hutang perniagaan yang perlu dijelaskan dengan wang, barang, atau perkhidmatan.

Liabiliti Bukan semasa -ialah hutang yang dibayar balik dalam satu jangka masa yang panjang iaitu lebih daripada satu tempoh perakaunan. -Contoh: pinjaman, pinjaman bercagaran, gadai janji dan debenture. Liabiliti Semasa. -ialah hutang yang dibayar balik dalam tempoh yang singkat , iaitu kurang daripada satu tahun. -Contoh: Overdraf Bank, Belanja Terakru,Hasil terdahulu, Pemiutang dll.

5.

Ekuiti Pemilik • Ialah hutang perniagaan kepada pemilik perniagaan yang terdiri daripada modal yang dilaburkan oleh pemilik dan untung yang diperolehi daripada aktiviti perniagaan.

2

NotaAset, Liabiliti, Hasil , Belanja dan Ekuiti pemilik/ PA bab 2 Tingkatan 4/smkpadang saujana/mohdfirdaus001 Ayahanda dan Bonda Doakan kejayaan kami…Amin

6.

Penyata Pendapatan • Ialah penyata kewangan yang meringkaskan kesan kegiatan perniagaan. Sama ada kesan urusniaga tadi akan menunjukan keuntungan ataupun kerugian bagi sesuatu perniagaan. ( Hasil di padankan dengan Belanja) • Jika Hasil melebihi belanja maka keuntungan yang akan diperolehi. Manakala jika Belanja melebihi hasil maka kerugian yang akan dihadapi. Contoh penyata pendapatan tanpa pelarasan BENTUK T

Syarikat Firdaus Akaun Perdagangan bagi tahun berakhir 31 Disember 2009 RM RM RM Stok Awal 5000 Jualan 60000 Belian 18000 Tolak: Pulangan jualan 480 Tolak: Pulangan Belian 600 Kos barang utk dijual 17400 22400 Tolak : Stok Akhir 3500 Kos Jualan 18900 Untung Kasar 40620 59520 59520

Syarikat Firdaus Akaun Untung Rugi bagi tahun Berakhir 31 Disember 2009 RM RM Gaji 7000 Untung kasar 40620 Kadar Bayaran 2000 Diskaun diterima 300 Belanja Am 200 Komisen diterima 100 Sewa dibayar 2000 Insurans 220 Belanja pengangkutan 340 Belanja Pos 30 Untung bersih 29230 41020 41020

3

NotaAset, Liabiliti, Hasil , Belanja dan Ekuiti pemilik/ PA bab 2 Tingkatan 4/smkpadang saujana/mohdfirdaus001 Ayahanda dan Bonda Doakan kejayaan kami…Amin

Contoh penyata pendapatan tanpa pelarasan BENTUK PENYATA Syarikat Firdaus Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 31 Disember 2009 RM RM RM Jualan 60000 Tolak: Pulangan Jualan 480 Jualan Bersih 59520 TOLAK:KOS JUALAN Stok awal Belian Tolak: Pulangan belian Belian bersih Kos barang boleh dijual Tolak: stok akhir Kos Jualan Untung kasar Tambah: Hasil Diskaun diterima Komisen diterima Tolak: Belanja Gaji Kadar Bayaran Belanja Am Sewa dibayar Insurans Belanja pengangkutan Belanja Pos Untung bersih

5000 18000 600 17400 22400 3500 18900 40620

300 100

400 41020

7000 2000 200 2000 220 340 30

11790 29230

4

NotaAset, Liabiliti, Hasil , Belanja dan Ekuiti pemilik/ PA bab 2 Tingkatan 4/smkpadang saujana/mohdfirdaus001 Ayahanda dan Bonda Doakan kejayaan kami…Amin

Kunci Kira Kira 7. Contoh Kunci Kira Kira tanpa pelarasan BENTUK T Syarikat Firdaus Kunci Kira Kira pada 31 Disember 2009 RM Aset Bukan Semasa Kenderaan Kelengkapan Perabot Aset semasa Penghutang Bank 50000 5600 4500 60100 5670 12000 17670 77770 Liabiliti bukan semasa Pinjaman Bank Liabiliti semasa Pemiutang 6240 RM Ekuiti Pemilik Modal Tambah : Untung bersih Modal akhir RM 40000 29230 69230

2300 77770

5

NotaAset, Liabiliti, Hasil , Belanja dan Ekuiti pemilik/ PA bab 2 Tingkatan 4/smkpadang saujana/mohdfirdaus001 Ayahanda dan Bonda Doakan kejayaan kami…Amin

Contoh Kunci Kira Kira tanpa pelarasan BENTUK PENYATA Syarikat Firdaus Kunci Kira Kira pada 31 Disember 2009 RM Aset Bukan Semasa Kenderaan Kelengkapan Perabot Aset Semasa Penghutang Bank 50000 5600 4500 60100 5670 12000 17670 RM

Tolak: Liabliti semasa Pemiutang Modal kerja

2300 15370 75470

Ekuiti Pemilik modal Tambah: Untung bersih Liabiliti bukan semasa Pinjaman Bank

40000 29230 69230 6240 75470

6

NotaAset, Liabiliti, Hasil , Belanja dan Ekuiti pemilik/ PA bab 2 Tingkatan 4/smkpadang saujana/mohdfirdaus001 Ayahanda dan Bonda Doakan kejayaan kami…Amin

8.

Persamaan Perakaunan • Persamaan perakuanan tanpa mengambil kira hasil dan belanja Aset = Ekuiti Pemilik + Liabiliti

Persamaan perakaunan dengan mengambil kira hasil dan belanja

Aset= Liabiliti + Ekuiti Pemilik MAkA Aset = Liabiliti + Modal + untung bersih MAKA Aset = Liabiliti + modal + hasil - belanja

7

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.