Kementerian Pelajaran Malaysia

KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH

SPESIFIKASI KURIKULUM

SAINS
TINGKATAN 4
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pelajaran
Malaysia

2010

KANDUNGAN
Rukun Negara

vii

Falsafah Pendidikan Kebangsaan

ix

Falsafah Pendidikan Sains Negara

xi

Prakata

xii

Pendahuluan

1

Matlamat dan Objektif

2

Kemahiran Saintifik

3

Kemahiran Berfikir

5

Sikap Saintifik dan Nilai Murni

11

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

13

Organisasi Kandungan

18

Jirim dalam Alam
Bidang Pembelajaran :
1. Jirim dan Bahan
Tenaga dalam Kehidupan
Bidang Pembelajaran :

Pengenalan kepada Sains
20

Penyelenggaraan Dan Kesinambungan Hidup
Bidang Pembelajaran :
1. Koordinasi Badan
2. Keturunan dan Variasi

1. Tenaga dan Perubahan Kimia

52

2. Tenaga Nuklear

60

3. Cahaya, Warna dan Penglihatan

64

Perkembangan Teknologi Industri dalam Masyarakat.
Bidang Pembelajaran :
1. Bahan Kimia dalam Perindustrian
72

Tema

Bidang Pembelajaran:
1. Penyiasatan Saintifik

41

22
32

vi

RUKUNEGARA

BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan
seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran
Negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi
kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan
sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita
tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut:
KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

vii

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembang potensi individu secara
menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan
jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan
warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan Negara.

ix
vii

pendidikan sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif.FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS NEGARA Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. x . dinamik. tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan keterampilan teknologi.

Pengajaran dan pembelajaran Sains digabungkan dengan penggunaan teknologi seperti Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) dan perisian dinamik akan memberi lebih ruang dan peluang kepada murid untuk meneroka dan mendalami konsep sains yang dipelajari. malah dengan murid dari negara lain. Bahasa Malaysia boleh digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik bagi murid Tingkatan 1. strategi berfikir dan pembelajaran berfikrah perlu ditekankan melalui proses pengajaran dan pembelajaran. Seperti subjek lain dalam kurikulum sekolah menengah. iaitu tahun akhir peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia disediakan dalam dwibahasa. Kepada semua pihak yang terlibat menghasilkan spesifikasi kurikulum terjemahan ini. Adalah dicadangkan kandungan dan konteks yang dipilih perlulah berdasarkan kesesuaian kepada murid agar minat kepada mata pelajaran ini meningkatkan. Kementerian Pelajaran Malaysia merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih. dan dalam proses tersebut menjadikan pembelajaran sains lebih menarik dan menyeronokkan. JULAIHI HJ. Pendekatan inkuiri. penerapan kemahiran berfikir. (DATU Dr HJ. Sains bertujuan menanam nilai murni dan cinta kepada negara dalam membangunkan insan yang menyeluruh yang berupaya untuk menyumbang ke arah keharmonian dan kemakmuran negara dan rakyatnya. Murid juga diberi peluang yang lebih untuk terlibat dalam penyiasatan saintifik melalui aktiviti amali dan eksperimen. Selain itu. Penggunaan Bahasa Inggeris dan/atau Bahasa Malaysia dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik di peringkat menengah atas boleh diteruskan sehingga tahun 2015.PRAKATA Sains dan teknologi memainkan peranan yang kritikal dalam merealisasikan aspirasi Malaysia untuk menjadi sebuah negara maju. penggunaan TMK menyediakan peluang untuk murid berkomunikasi secara saintifik bukan sahaja di persekitaran mereka. Kurikulum sains sekolah Malaysia bertujuan untuk memperkembangkan ilmu sains dan kecekapan serta menyemai sikap positif terhadap sains dalam kalangan murid. Sains untuk sekolah menengah menyediakan peluang untuk murid memperoleh ilmu dan kemahiran sains dan memperkembangkan kemahiran menyelesai masalah dan membuat keputusan untuk membolehkan murid menangani cabaran kehidupan harian. maka penyediaan pendidikan sains yang berkualiti dari peringkat awal proses pendidikan adalah sangat penting untuk menghasilkan bangsa yang berpengetahuan dan mampu berdaya saing di arena globalisasi. Oleh kerana sains merupakan antara penyumbang utama dalam perkembangan ilmu pengetahuan sains dan teknologi. Langkah ini bertujuan membantu guru dan murid menyesuaikan diri dengan perubahan dari segi bahasa pengantar yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik. Penggunaan teknologi ditekankan dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik. Bermula tahun 2012. BUJANG) Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 1xi .

inovatif dan berupaya mengaplikasikan pengetahuan sains. kreatif dan berketerampilan yang mengamalkan budaya sains dan yang memainkan menyediakan murid yang peranan dalam bidang pembangunan negara. memandang cenderung dalam bidang sains untuk melanjutkan pelajaran di jauh ke hadapan. Malaysia perlu mewujudkan masyarakat yang saintifik dan progresif serta berilmu.PENDAHULUAN Seperti yang termaktub Kebangsaan. Setiap mata pelajaran sains dibekalkan dua dokumen iaitu Kurikulum sains Malaysia merangkumi tiga mata pelajaran sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran. Malaysia adalah suatu usaha berterusan untuk memperkembangkan lagi potensi individu Mata pelajaran Sains Teras untuk Sekolah rendah dan secara menyeluruh dan bersepadu supaya dapat melahirkan Menengah direka bentuk untuk memberi pengetahuan asas insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek. sains kepada murid. menengah dibangunkan dengan hasrat untuk menghasilkan Mata pelajaran Sains Teras untuk Menengah atas direka insan yang dihasratkan. Kimia. membuat Sebagai sebuah Negara yang sedang melangkah kearah keputusan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan. bentuk untuk menghasilkan murid yang celik sains. menyediakan murid supaya celik sains emosi dan jasmani. pendidikan di Sains Elektif ditawarkan pada Menengah Atas dan terdiri dalam Polisi Pendidikan daripada Fizik. murid ini akan menceburi kerjaya dalam bidang sains dan kita teknologi perlu membentuk warganegara kritis. Sains bagi kandungan kurikulum untuk tempoh dua tahun bagi mata Menengah Rendah dan Sains Menengah Atas. Sukatan sains teras dan empat mata pelajaran sains elektif. Mata pelajaran pelajaran sains elektif dan lima tahun untuk mata pelajaran 1 . Bagi mencapai hasrat ini. Golongan sains dan teknologi masa depan. Kurikulum sains sekolah rendah dan dan mampu mengikuti sains di peringkat menengah atas. Biologi dan Sains Tambahan. yakni masyarakat Mata pelajaran sains elektif yang mempunyai daya perubahan yang tinggi. teknologi. objektif dan garis panduan pelajaran teras adalah Sains Sekolah Rendah. Mata Pelajaran mengandungi tujuan. rohani. inovatif serta penyumbang kepada tamadun bidang sains pada peringkat pra-menengah atas. status negara maju.

sikap saintifik dan nilai murni. stategi OBJEKTIF Pengajaran dan Pembelajaran dan kandungan kurikulum. alam sekitar. Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. Menilai maklumat mengenai sains dan teknologi dengan membangunkan bijak dan berkesan. dan kemahiran sains dan teknologi serta membolehkan 3. penerangan kemahiran berfikir dan stategi berfkir. Murid yang telah mengikuti kurikulum sains sekolah 5. Kandungan kurikulum mengandungi objektif pengajaran. kemahiran saintifik. Memperolehi kefahaman tentang aplikasi konsep dan Matlamat kurikulum sains untuk sekolah menengah adalah prinsip sains dalam bidang teknologi dan kehidupan bertujuan untuk membekalkan pelajar dengan pengetahuan harian. Kurikulum ini juga bertujuan untuk 6. Menangani cabaran dalam dunia sains dan teknologi serta menengah akan memperolehi asas sains yang membolehkan bersedia memberi sumbangan kepada perkembangan mereka memperolehi pendidikan lanjutan dalam sains dan sains dan teknologi. masyarakat yang bertanggungjawab. maklumat Huraian sukatan kurikulum yang pelajaran mengandungi meliputi tujuan dan maju dengan membudayakan sains dan teknologi secara objektif semulajadi dalam menangani pemeliharaan dan pemuliharaan kurikulum. Mengaplikasikan pengetahuan sains dan kemahiran dalam kehidupan seharian berdasarkan sikap saintifik dan nilai saintifik secara kritis dan kreatif berasaskan sikap saintifik murni dan nilai murni dalam penyelesaian masalah dan membuat keputusan. Kurikulum Sains untuk sekolah menengah membolehkan cadangan aktiviti pengajaran dan hasil pembelajaran dan murid: perbendaharaan kata. Memperolehi pengetahuan tentang konsep dan prinsip sains serta menghubungkaitkan pengetahuan ini dengan MATLAMAT fenomena alam semulajadi dan pengalaman harian. 1. 2. teknologi secara rasmi dan tidak rasmi.Sains Teras. dinamik dan berdaya 7. Menguasai kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir. 2 . mereka menyelesaikan masalah dan membuat keputusan 4.

Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains diberi 10. Kemahiran saintifik merupakan kemahiran yang penting untuk menjalankan sebarang aktiviti mengikut kaedah saintifik seperti menjalankan eksperimen dan projek. menggunakan dengan menggunakan nombor dan alat kemahiran nombor berunit piawai. kaedah inkuiri dan penyelesaian Mengukur dan Membuat pemerhatian secara kuantitatif masalah. Pengukuran menjadikan Sains mengutamakan saintifik dan kemahiran berfikir digunakan. rasa atau bau alam berasaskan kemampuan akal untuk mengumpulkan maklumat 11. mengumpulkan objek atau fenomena berdasarkan KEMAHIRAN SAINTIFIK persamaan dan perbezaan. Membuat Menggunakan pengumpulan data dan inferens pengalaman lalu untuk membuat kesimpulan dan menerangkan sesuatu Kemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains peristiwa dan kemahiran manipulatif. murid mempersoalkan sesuatu dan mencari jawapan secara 9. kepada alam sekitar dan memainkan peranan dalam pemuliharaan dan pemeliharaannya Mengelaskan Melalui pemerhatian. Menghargai sumbangan sains dan teknologi terhadap bersistem. sentuhan. Menyedari bahawa pengetahuan yang diperoleh melalui seperti berikut: kajian sains merupakan hasil usaha manusia untuk Memerhatikan memperoleh penerangan yang rasional tentang fenomena Menggunakan deria penglihatan. Mewujudkan kesedaran ke atas kepentingan kasih sayang tentang objek dan fenomena.Kemahiran Proses Sains 8. pendengaran. pemerhatian lebih jitu. Dalam proses inkuiri dan menyelesaikan masalah. 3 . Menyedari kepentingan saling hubungan antara kehidupan dan pengurusan alam semulajadi serta sumbernya dengan Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang membolehkan bijaksana demi kesinambungan hidup manusia sejagat. pembangunan negara dan kesejahteraan manusia sejagat.

ruang dan masa bentuk. Dalam sesuatu penyiasatan 4 . berat dan jisim yang dimanipulasi dan pemboleh ubah yang bergerak balas untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. dilakukan dan diperhatikan. hipotesis tentang hubungan antara pemboleh ubah objek atau peristiwa Menggunakan Memperihalkan perubahan parameter perhubungan dengan masa.. isipadu. Pada masa yang sama pemboleh ubah yang lain dimalarkan. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. mentafsirkan data Mendefinisi Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep sehingga mendapat rumusan daripada secara operasi dengan menyatakan perkara yang aktiviti itu. graf. peristiwa atau pola Merancang dan menjalankan aktiviti untuk menguji sesuatu hipotesis. daripada data yang dikumpulkan. pemboleh ubah Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor bergerak balas dan pemboleh ubah yang dalam penyiasatan sains yang membolehkan murid: dimalarkan. Kemahiran Manipulatif Mengawal Mengenalpasti pemboleh ubah pemboleh ubah dimanipulasikan. balas. mengumpulkan data.Meramalkan Berkomunikasi Membuat jangkaan tentang sesuatu satu pembolehubah dimanipulasikan peristiwa berdasarkan pemerhatian dan untuk memerhatikan hubungannya pengalaman yang lalu atau data yang dengan pemboleh ubah yang bergerak boleh dipercayai. rajah atau Membuat Membuat sesuatu penyataan umum model untuk menerangkan tindakan. Contohnya lokasi. saiz . arah. Menggunakan perkataan atau simbol grafik seperti jadual. Mentafsir data Memberi penerangan yang rasional Mengeksperimen tentang objek.

boleh dicapai melalui kurikulum yang menekankan Kemahiran Berfikir Kritis pembelajaran berfikrah. bahan dan peralatan sains dengan menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Berfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan individu menggabungjalinkan pengetahuan. Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai daya imaginasi yang tinggi. Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik selamat. untuk  Melakar spesimen. dirancang dapat mencungkil minda murid dan mendorongnya  Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Objektif ini akhir kepada proses berfikir. berfikir agar mereka dapat mengkonsepsikan. Menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dan Dalam proses ini aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang bahan dengan betul. tepat.  Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. 5 . sebelum menerimanya. Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir dan strategi berfikir adalah Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir adalah teras kepada pembelajaran berfikrah. Strategi berfikir merupakan fungsi utama dan matlamat mempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid. seperti yang berikut : Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran.  Menyimpan peralatan sains dan bahan dengan betul dan Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. kemahiran dan sikap yang ada pada dirinya bagi Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi membolehkannya peringkatnya yang melibatkan beberapa langkah dan setiap memahami dan mencorak alam sekeliling. serta boleh mengubah suai idea dan produk yang sedia ada. langkah melibatkan beberapa kemahiran berfikir kritis dan Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah untuk kreatif. berupaya menjanakan KEMAHIRAN BERFIKIR idea yang inovatif dan asli.

masa. Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif Menyusun Menyusun objek atau maklumat mengikut mengikut tertib keutamaan keutamaan. dan berdasarkan kriteria seperti ciri. Mengolah maklumat dengan kualiti dan unsur sesuatu konsep atau menghuraikannya kepada bahagian yang objek. bentuk atau bilangan. Kecondongan yang berpihak kepada atau menentang pandangan atau pendapat sesuatu Mengumpulkan Mengasingkan dan mengumpulkan objek dan atau fenomena kepada kumpulan masing- mengelaskan masing berdasarkan kriteria Menilai tertentu perkara dari segi kebaikan dan keburukan. seperti ciri atau sifat. 6 . membezakan kualiti dan unsur sesuatu objek atau Mengesan Mengesan peristiwa.Mencirikan Menganalisa Mengenal pasti kriteria seperti ciri. sifat. Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri atau berdasarkan bukti atau dalil yang sah. sifat sepunya. berdasarkan kepentingan adalah seperti yang berikut: atau Menjanakan idea Menghasilkan idea yang berkaitan dengan sesuatu perkara. lebih kecil bagi memahami sesuatu lonsep atau peristiwa serta mencari makna yang Membandingkan Mencari persamaan dan perbezaan tersirat. Membuat urutan Membuat pertimbangan tentang sesuatu Membuat Membuat kesimpulan sesuatu kajian yang berdasarkan kepada Menyusun objek dan maklumat mengikut pernyataan tentang hasil sesuatu hipotesis. tertib berdasarkan kualiti atau kuantiti ciri Kemahiran Berfikir Kreatif atau sifatnya seperti saiz. sifat.

Membuat pernyataan umum terhadap sesuatu perkara untuk keselurahan Menganalogikan Membentuk kefahaman tentang kumpulan berdasarkan pemerhatian sesuatu konsep yang kompleks atau ke abstrak secara mengaitkan konsep itu atas sampel atau beberapa maklumat daripada kumpulan itu. dengan konsep yang mudah atau maujud yang mempunyai ciri yang Membuat gambaran Membuat mental membayangkan tanggapan sesuatu atau serupa. sesuatu yang sedia ada untuk mengatasi masalah secara terancang. peristiwa atau pemerhatian. keadaan atau gagasan dalam Menghasilkan sesuatu yang baru atau melakukan pengubahsuaian kepada minda atau fikiran. Mereka cipta konsep. idea. 7 . pernyataan. tentang hubungan antara pemboleh Membuat jangkaan tentang sesuatu ubah yang dimanipulasi dan peristiwa berdasarkan pemerhatian pemboleh ubah yang bergerak balas dan pengalaman yang lalu atau data untuk menerangkan sesuatu yang boleh dipercayai.Menghubungkaitkan Membuat perkaitan dalam sesuatu Membuat inferens Mensintesiskan Menggabungkan unsur yang keadaan atau peristiwa untuk mencari berasingan untuk menghasilkan satu sesuatu gambaran menyeluruh dalam bentuk struktur atau corak hubungan. seperti Menggunakan pengumpulan data dan artifak. Pernyataan ini boleh diuji untuk Mengitlakkan membuktikan kesahihannya.. lukisan dan pengalaman lalu untuk membuat Membuat hipotesis kesimpulan dan menerangkan Meramalkan Membuat sesuatu penyataan umum sesuatu peristiwa.

KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang Menyelesaikan Mencari penyelesaian yang tepat secara masalah terancang terhadap situasi yang tidak lain untuk mencapai tugasan berfikir. adil dan saksama. Penguasaan kemahiran berfikir 8 dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan .Strategi Berfikir kritis dan kreatif serta strategi berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan membuat penaakulan secara Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti induktif dan deduktif. dikembangkan melalui peringkat berikut : Membuat Memilih keputusan yang satu alternatif terbaik penyelesaian daripada mencapai matlamat dan pembelajaran sains boleh 1. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan ditetapkan. alternatif berdasarkan kriteria tertentu bagi pengajaran 3. Rajah 1 memberi gambaran keseluruhan yang berikut: tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir. KBSB diperkenalkan. yang diutamakan. Kemahiran menaakul ialah kemahiran yang digunakan untuk membuat pertimbangan seccara logik. kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran Pembelajaran Sains ( Pusat Pembangunan Kurikulum. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru. pasti atau mencabar ataupun kesulitan Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam yang tidak dijangkakan. Mengkonsepsikan Membuat pengitlakan ke arah membina pengertian. yang 4. diperkembangkan dengan bimbingan guru. rasional. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru. konsep atau model Penguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB) berdasarkan ciri spesifik sepunya yang melalui saling berhubung kait. sains diberi dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang Berfikir tersebut. 1999). beberapa 2. 5.

kreatif. Ia merupakan satu proses mental yang menggalakkan pemikiran secara. Penguasaan kemahiran proses sains bersama dengan sikap dan pengetahuan yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan. Untuk menguasai kemahiran proses sains. seseorang perlu menguasai berfikir yang berkaitan. Kemahiran berfikir utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah seperti berikut : Kemahiran mmmm Proses Kemahiran Berfikir Sains Strategi Berfikir    kemahiran Mengkonsepsikan Membuat keputusan Menyelesaikan masalah Memerhatikan Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Mencirikan Rajah 1 : Model KBSB dalam Sains Mengelaskan Membandingkan dan membezakan Mengumpulkan dan mengelaskan 9 .Perkaitan antara kemahiran Berfikir dan Kemahiran Kemahiran Berfikir Proses Sains Kritis          Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang diperlukan Kreatif Mencirikan Membandingkan & membezakan Mengumpulkan & mengelaskan Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Mengesan kecondongan Menilai Membuat kesimpulan      Menaakul      Menjana idea Menghubungkait Membuat inferens Meramalkan Membuat hipotesis Mensintesiskan Mengitlakan Membuat gambaran mental Menganalogikan Mereka cipta untuk mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat keputusan secara bersistem. analitis dan sistematik.

Mengukur dan Menghubungkaitkan menggunakan Membandingkan dan membezakan Mendefini secara Menghubungkaitkan operasi Menganalogikan Membuat gambaran mental nombor Membuat inferens Meramalkan Menganalisis Menghubungkaitkan Mengawal pemboleh Mencirikan Membandingkan dan membezakan ubah Membandingkan dan membezakan Menganalisis Menghubungkaitkan Membuat inferes Menganalisis Membuat hipotesis Menghubungkaitkan Membuat gambaran mental Mencirikan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menggunakan Membuat urutan Menjana idea perhubungan ruang Menyusun mengikut keutamaan Membuat hipotesis dan masa Meramalkan Mensintesiskan Mentafsir data Membandingkan dan membezakan Menganalisis Mengeksperimen Semua kemahiran berfikir Berkomunikasi Semua kemahiran berfikir Mengesan kecondongan Membuat kesimpulan Mengitlakkan Menilai 10 .

Kurikulum sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang pengetahuan tentang sifat fizikal dan kegunaan logam dan berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik.Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Penerangan: Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Saintifik Untuk mencapai hasil pembelajaran yang tersebut. Dalam bukan logam dalam kehidupan harian mereka dipelajari kurikulum ini. membezakan • Rajin dan tabah. logam dan bukan logam berdasarkan • Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta sifat fizik. di samping penerapan nilai murni dan sikap saintifik. Kemahiran Berfikir: terhadap alam sekitar. Sikap dan nilai positif yang dengan pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. 11 . SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI Berikut diberi beberapa contoh hasil pembelajaran yang Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan berkaitan nilai positif dalam diri murid. Dalam pengajaran dan pembelajaran. Hasil Pembelajaran: Membandingkan dan • Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. Penguasaan secara mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan kemahiran membandingkan dan membezakan adalah sama penguasaan kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran penting saintifik. Membandingkan dan membezakan • Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam. dipupuk adalah seperti berikut : Contoh : • Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. dengan pengetahuan tentang sifat fizikal dan menitikberatkan penguasan kemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan. guru perlu kegunaan logam dam bukan logam.hasil pembelajaran yang dihasratkan ditulis melalui membandingkan dan membezakan.

Contoh : Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku Tingkatan 5 mengikut peringkat berikut : Bidang Pembelajaran • Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap 1. aktiviti pengajaran dan pembelajaran sains agar penerapan • Menghargai keseimbangan alam semula jadi. secara berhati-hati. • Berani mencuba. • Luwes dan berfikiran terbuka. • Berfikir secara rasional. melibatkan kerja amali guru perlu sentiasa mengingatkan • Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan. Objektit Pembelajaran • Memberi perhatian kepada sikap dan nilai murni. dengan penerapan sikap saintifik dan nilai murni. murid dan memastikan mereka menjalankan eksperimen • Berfikiran kritikal dan analitis. keseimbangan alam. pembelajaran dalam sesuatu bidang pembelajaran yang • Bekerjasama. Mikroorganisma dan Kesannya Terhadap Hidupan saintifik dan nilai murni. Berikut diberi contoh hasil pembelajaran yang berkaitan • Yakin dan berdikari. Guru perlu meneliti semua hasil • Sistematik. berkaitan termasuk hasil pembelajaran tentang penerapan • Adil dan saksama. 12 . Perancangan • Baik hati dan penyayang. sikap saintifik dan nilai murni berlaku secara berkesan dan • Berhemah tinggi dan hormat –menghormati. rapi semasa adalah pengajaran diperlukan yang untuk mengoptimumkan penerapan sikap saintifik dan nilai murni • Bersifat objektif. 1. sikap saintifik dan nilai murni sebelum memulakan pelajaran. • Menghargai sumbangan sains dan teknologi.• Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan Peringkat ini perlu diambil kira oleh guru semasa merancang sihat. berterusan.7 Menyedari mikroorganisma mempunyai • Menghayati dan mengamalkan sikap saintifik dan nilai kesan terhadap manusia dan murni. bekerjasama dan jujur. semasa pelajaran sains. Sebagai yang contoh.

sistematik dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan dan bekerjasama. konstruktivisme. mereka akan menghargai kepelbagaian pembelajaran mikroorganisma ke atas dan keunikan sumber semulajadi negara dan meningkatkan a) Kehidupan manusia kecintaan kepada negara. mengamalkan kehidupan pembelajaran kontekstual dan pembelajaran masteri. bukan berbentuk rutin. kemahiran Menghargai keseimbangan dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang alam sekitar optimum. yang dirancangkan dalam pembelajaran berfikrah mesti yang Bersikap objektif. Murid perlu sedar secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam 13 . dalam keseimbangan alam sekitar. murid akan belajar mengenai kekayaan Cadangan aktiviti Membincangkan kesan biodiversiti negara. Aktiviti yang bersih dan sihat. pembelajaran proses pengkolonian dan proses sesaran di dalam ekosistem. Sebagai contoh.Hasil Pembelajaran Memerihalkan kesan Penerapan Unsur Patriotisme mikroorganisma ke atas Kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsur manusia dan dalam patriotisme di kalangan murid. b) Keseimbangan alam STRATEGI PENGAJARAN DAN Sikap saintifik dan nilai murni Menunjukkan minat dan sikap PEMBELAJARAN ingin tahu terhadap alam sekitar. Pembelajaran berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan alam sekitar. orang lain dan pembelajaran berfikrah. Pembelajaran berfikrah dapat mencetuskan pelbagai Menghargai dan pendekatan pembelajaran seperti inkuiri. Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sains Bertanggungjawab ke atas mengutamakan diri sendiri.

pendekatan seperti pembelajaran kontekstual dan Pendekatan Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan Sains. Guru kemudian membimbing murid untuk harian mereka. Inkuiri secara am asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula bermaksud mencari maklumat. secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji Sains. murid belajar sesuatu apabila mereka membina pemahaman mereka sendiri.  sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling. Penemuan inkuiri merupakan pendekatan yang mementingkan  Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea pembelajaran melalui pengalaman. dan ditemui oleh murid sendiri.pembelajaran. Murid oleh guru atau melalui inkuiri terbimbing. semasa proses inkuiri ini. dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan. Soalan atau masalah yang beraras tinggi semua situasi pengajaran dan pembelajaran. Namun demikian. Beberapa ditanyakan kepada murid dan murid diminta menyelesaikan konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara langsung masalah mneggunakan daya kreatif dan kritis mereka. perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri tidak sesuai digunakan dalam 14 . Konstruktivisme penguasaan kemahiran dan penerapan nilai murni dan sikap Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkan saintifik. Teknologi dan Masyarakat. Pembelajaran Murid berpeluang bekerjasama. Pembelajaran bermakna berlaku dalam memahami konsep sains melalui hasil inkuiri tersebut. Teknologi dan Masyarakat (STM). Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. menyoal dan menyiasat idea mereka. Antara unsur penting dalam konstruktivisme Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains ialah:  Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid Penemuan Inkuiri  Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri. Murid melalui aktiviti seperti Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat eksperimen akan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan kesimpulan sendiri. berkongsi idea dan pengalaman serta membuat refleksi.

sains dan teknologi serta implikasi pengajaran kepada masyarakat. Di samping berperanan sebagai yang ditetapkan. Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan cadangan aktiviti pembelajaran jika perlu. Dalam konteks ini murid tidak belajar secara teori sahaja tetapi dapat menghargai Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai dapat kerelevanan pembelajaran sains dengan kehidupan mereka. tindakan pengayaan dan pemulihan perlu dijadikan kepelbagaian jenis kecerdasan di kalangan murid. Dalam kurikulum ini. Kaedah 15 pengetahuan kurikulum. Penentuan kaedah pengajaran dan berdasarkan Pembelajaran masteri merupakan satu pendekatan yang kepelbagaian jenis kecerdasan murid serta sumber dan memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran prasarana yang ada.Tema dan objektif pembelajaran yang berunsurkan STM Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran diwujudkan Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut boleh dalam kurikulum ini. pembelajaran yang tertentu dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk melalui pelbagai kaedah dan pembelajaran ‘Cadangan guru untuk pengajaran mencapai dan objektif Aktiviti Pembelajaran’. Guru perlu prihatin terhadap kadarnya. cadangan kaedah bersama dengan aplikasi. simulasi. Pengetahuan sains dan teknologi dipelajari projek dan lawatan. Pelajaran sains Pendekatan kontekstual digunakan di mana murid belajar yang kurang menarik tidak memotivasikan murid untuk belajar secara menyiasat seperti dalam pendekatan inkuiri penemuan. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip penyampai bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang. meningkatkan minat murid terhadap sains. masyarakat. perbincangan. Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran sains melalui penyiasatan dan dilaksanakan perbincangan berlandaskan isu sains dan teknologi dalam pembelajaran seperti eksperimen. pengajarannya. kandungan pembelajaran dan pakar kebolehan rujuk dan bidang . dengan kehidupan murid. boleh mengubahsuaikan Pembelajaran Kontekstual Walaubagaimanapun. guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut pengajaran dan pembelajaran. seharusnya Pembelajaran Masteri sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. dan seterusnya mempegaruhi pencapaian murid.

kemahiran Menjalankan berfikir. Mengawal pembolehubah - alasan bertindak sebagai fasilitator dan mengetuai perbincangan dengan bertanyakan soalan yang merangsang murid untuk mempamer kebolehan diri. kaedah mengumpulkan data dan menganalisis data 16 . iaitu mereka sendiri yang merangka cara eksperimen yang berkenaan. adalah dicadangkan selain kemahiran daripada eksperimen yang dibimbing oleh guru. Eksperimen Kaedah eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam pembelajaran sains. murid diberi manipulatif. Murid menguji hipotesis melalui penyiasatan untuk menemui konsep dan prinsip sains tertentu secara saintifik. data yang boleh Secara kebiasaan. semasa dan selepas menjalankan aktiviti. Berikut diberi penerangan ringkas tentang beberapa kaedah pengajaran dan pembelajaran. peluang merekabentuk eksperimen. kemahiran eksperimen saintifik menggunakan dan  Menjalankan eksperimen  Mengumpulkan data  Menganalisis data  Mentafsirkan data  Membuat kesimpulan  Menulis laporan Dalam perlaksanaan kurikulum ini. langkah yang diikuti secara eksperimen diukur dan bagaimana menganalisis data serta bagaimana adalah seperti berikut: membentangkan hasil eksperimen mereka.  Mengenal pasti masalah  Membuat hipotesis Perbincangan Aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat  Merancang eksperimen - berlandaskan Guru Menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan - Menentukan langkah menjalankan eksperimen dan yang sahih. Perbincangan perlu dijalankan sebelum.dan aktiviti yang berbeza perlu dirancang untuk murid yang mempunyai cara belajar dan kecerdasan yang berbeza.

video. pusat sains. Lawatan ke tempat-tempat sedemikian boleh syarat yang telah ditentukan. ia mesti dirancang secara rapi. menyeronokkan peraturan untuk dan bermakna. keadaan Murid sebenar. Penggunaan Teknologi Teknologi merupakan alat yang amat berkesan dan Projek mempunyai potensi yang tinggi untuk meningkatkan minat Aktiviti yang dijalankan oleh individu atau sekumpulan murid dalam pembelajaran sains. Permainan pula mempunyai menjadikan pembelajaran lebih berkesan. kemahiran penyelesaian masalah. masa yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran pengajaran dan pembelajaran sains boleh menjadi lebih yang formal untuk dilengkapkan. artifak atau lain-lain perlu dibentangkan kepada guru merupakan alat yang berkesan untuk menjelaskan pengajaran dan murid lain. muzium. yang objek harus atau dipatuhi. Murid perlu untuk membuat keputusan. Contoh Pembelajaran sains tidak hanya terhad di sekolah sahaja. kemahiran pengurusan Simulasi masa dan pembelajaran kendiri. bermain Murid dapat membayangkan situasi tersebut dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang dipelajari. Perkakasan aplikasi seperti ‘word processers’.Simulasi Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar Aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenarnya. Projek mengambil seperti televisyen. Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan. Kerja projek menggalakkan perkembangan dan pembelajaran yang abstrak atau konsep sains yang sukar. Model boleh digunakan untuk menjalankan aktiviti atau melaksanakan tugasan semasa mewakili lawatan. institut penyelidikan. murid melakonkan zoo. dipersembahkan dalam bentuk perisian atau melalui laman dan animasi berkomputer juga boleh web. permainan dan Pembelajaran sains boleh melalui lawatan ke tempat seperti penggunaan model. Dalam main peranan. radio. perisian persembahan grafik (graphic presentation softwear) dan 17 . Melalui penggunaan teknologi untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami proses lawatan. simulasi yang utama ialah main peranan. komputer dan internet. paya bakau sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa dan kilang. Hasil projek dalam bentuk menarik dan berkesan. Simulasi dan animasi berkomputer laporan.

Hasil pembelajaran ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. menghargai. aktiviti pembelajaran perlu dirancang dalam Setiap tema mengandungi beberapa bidang pembelajaran. Hasil yang perlu dijalankan bagi mencapai hasil pembelajaran yang Pelajaran dalam domain afektif adalah tersirat dalam aktiviti berkaitan. Kurikulum sains ini disusun atur mengikut beberapa tema. menganalisis. mengagumi. mengaplikasi. Penggunaan teknologi lain seperti dan sikap secara spontan dan semulajadi. proses pengajaran dan pembelajaran. Secara am. mensyukuri. mencapai hasil pembelajaran secara bersepadu mengikut susunan dalam huraian sukatan pelajaran. Ini adalah untuk memastikan penerapan nilai mempersembahkan data. kepada dalam yang lebih kompleks. Peringkat dalam domain kognitif Cadangan adalah mengetahui. pembelajaran diberi untuk membantu guru merancang aktiviti menyayangi. memahami. menghayati. perlakuan holistik dan integrasi yang membolehkan pelbagai setiap bidang pembelajaran mempunyai beberapa objektif hasil pembelajaran di capai mengikut keperluan dan konteks. Hasil pembelajaran dalam sesuatu objektif pembelajaran disusun secara berurutan ORGANISASI KANDUNGAN daripada mudah Walaubagaimanapun. Hasil pembelajaran ‘data dalam domain psikomotor adalah tersurat dalam aktiviti loggers’ dan (electronic antara muka spreadsheets) berkomputer dalam eksperimen dan projek dapat membantu pengajaran dan pembelajaran. mendalami dan mengamalkan. Hasil pembelajaran umum ditulis mengikut peringkat dalam domain kognitif dan afektif.hamparan elektronik adalah dan nilai murni perlu dijadikan teras dalam setiap aktiviti merupakan satu alat yang bernilai untuk menganalisis dan pembelajaran. Penerapan sikap siantifik 18 . Cadangan aktiviti adalah menyedari. Objektif pembelajaran mempunyai satu atau Guru perlu menggunakan strategi pengajaran untuk cuba lebih hasil pembelajaran. Peringkat dalam domain afektif kedalaman sesuatu hasil pembelajaran. pembelajaran. aktiviti pembelajaran memberi cadangan pengalaman pembelajaran dan maklumat tentang skop dan mensintesis dan menilai. Satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk mencapai pembelajaran yang dicadangkan. pembelajaran sains berkesan.

19 . Guru boleh mengubahsuai cadangan aktiviti ini sesuai dengan jenis kecerdasan. Guru digalakkan merekabentuk aktiviti tambahan yang inovatif dan berkesan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran sains. lebih daripada satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk satu hasil pembelajaran.satu atau lebih hasil pembelajaran. tahap kebolehan murid dan juga keadaan sekeliling mereka. Pada masa yang sama.

1 Menganalisa kaedah penyiasatan saintifik. menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan ii. tatacara – procedure langkah-langkah – stepspemboleh ubah variables . PENYIASATAN SAINTIFIK Objektif Pembelajaran 1. 20 Nota Istilah menganalisa– analyse radas – apparatus jalankan – conduct kesimpulan – conclusion tentukan – determine hipotesis – hypothesis kenal pasti – identify tafsir – interpret siasat – investigate bahan – material memerhati – observe merancang – planning prosedur.TEMA : BIDANG PEMBELAJARAN : 1. (e) menjalankan penyiasatan (f) mengumpul data (g) menganalisa dan mentafsir data (h) membuat kesimpulan (i) menulis laporan Hasil Pembelajaran Murid dapat :     menerangkan langkahlangkah dalam penyiasatan saintifik. Pelajar akan : (a) mengenal pasti masaalah (b) mengenal pasti pemboleh ubah (c) membuat hipotesis (d) merancang penyiasatan untuk: i. menulis laporan penyiasatan saintifik. menjalankan penyiasatan saintifik. menerangkan kepentingan penyiasatan saintifik. menentukan kaedah penyiasatan. kaedah mengumpul dan menganalisis data. contoh: menyiasat bagaimana luas permukaan memberi kesan terhadap kadar penyejukan. TINGKATAN 4 – Sains PENGENALAN KEPADA SAINS Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan penyiasatan saintifik.

 menerangkan kepentingan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni semasa menjalankan penyiasatan saintifik.2 Menyedari kepentingan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni semasa menjalankan kaedah penyiasatan saintifik Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menonton tayangan video atau simulasi komputer bagi mengumpul dan mentafsir data terhadap sikap saintifik dan nilai murni yang diamalkan oleh saintis.  mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni semasa menjalankan penyiasatan saintifik. Hasil Pembelajaran Murid dapat:  mengenalpasti sikap saintifik dan nilai murni yang diamalkan oleh saintis. 21 Nota Istilah nilai murni – nobles values mengamalkan – practice sikap saintifik – scientific attitudes . Membincangkan kepentingan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni semasa menjalankan penyiasatan saintifik.Objektif Pembelajaran 1.

menayangkan rajah atau video untuk mengenal pasti sistem tubuh yang mengawal koordinasi seperti sistem saraf dan sistem endokrin.  menyatakan fungsi setiap bahagian dalam sistem saraf. 1.  mengenal pasti bahagian neuron  menyatakan fungsi bahagian dalam neuron. Memerhati model.1 Memahami koordinasi badan : 1. KOORDINASI BADAN Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk melihat dan membincangkan koordinasi badan. menyatakan kepentingan koordinasi badan.2 Memahami sistem saraf manusia Nota Murid dapat :  mengenal pasti bahagian dalam sistem saraf manusia.    memerihalkan maksud koordinasi badan. 22 akson – axon badan sel – cell body sistem saraf pusat – central nervous system . melihat carta atau tayangan video dan mengenal pasti sistem saraf manusia yang terdiri daripada berikut: (a) sistem saraf pusat iaitu otak dan saraf tunjang Istilah koordinasi badan – body coordination sistem endokrin – endocrine system sistem saraf – nervous system Membincangkan kepentingan koordinasi badan dalam aktiviti harian. Murid dapat: Memeriksa model.  menyatakan maksud neuron. mengenal pasti sistem dalam badan yang mengawal dan menyelaras koordinasi badan.TEMA : PENYELENGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN HIDUP BIDANG PEMBELAJARAN Objektif pembelajaran 1.

akson. menyatakan fungsi setiap jenis neuron. 23 Nota Istilah neuron motor – motor neuron salut mielin – myelin sheath sistem saraf periferi – peripheral nervous system neuron perantaraan – relay neurone neuron deria – sensory neurone . membandingkan dan membezakan jenis-jenis neuron. Menonton tayangan video. (c) fungsi bahagian yang membina neuron. carta atau model dan membincangkan perkaraperkara berikut : (a) neuron sebagai unit asas sistem saraf. (e) fungsi setiap jenis neuron. (b) bahagian yang membina neuron iaitu badan sel. (d) jenis neuron iaitu neuron deria.Objektif pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran (b) sistem saraf periferi iaitu saraf kranium dan saraf spina yang menghubungkan reseptor dan efektor dengan sistem saraf pusat. Membincangkan fungsi setiap komponen dalam sistem saraf. Hasil Pembelajaran    mengenal pasti perbezaan jenis neuron. neuron motor dan neuron perantaraan. dendrit dan salut mielin.

mengilustrasikan pengaliran impuls dalam arka refleks. Menjalankan aktiviti untuk membanding dan membezakan jenis neuron dan membentangkannya dalam bentuk paparan grafik.Objektif pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Istilah Melukis rajah berlabel neuron deria. Murid dapat :      menyatakan maksud reseptor dan efektor.3 Menganalisa koordinasi saraf Membincangkan perkaraperkara berikut: (a) maksud reseptor dan efektor (b) fungsi reseptor dan efektor Menjalankan aktiviti melalui tunjuk cara tindak balas organ deria terhadap rangsangan. memerihalkan tindakan refleks. menyatakan fungsi reseptor dan efektor. menerangkan dengan contoh tindakan refleks. 24 tindakan refleks – reflex action arka refleks – reflex arc . neuron motor dan neuron perantaraan. 1. Menjalankan aktiviti dan membincangkan tindakan refleks seperti sentakan lutut dan tindakan menyentuh objek panas dan tajam.

Melukis rajah untuk menunjukkan pengaliran impuls dalam arka refleks.Objektif pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Istilah Menonton simulasi komputer atau carta yang menunjukkan pengaliran impuls dalam arka refleks. menerangkan kepentingan proprioreseptor Melihat carta. tayangan video atau simulasi komputer dan membincangkan perkaraperkara berikut : (a) proprioreseptor dan fungsinya (b) kepentingan proprioreseptor dalam mengekalkan keseimbangan dan koordinasi 25 proprioreseptor proprioceptors .4 Menjalankan aktiviti-aktiviti Memahami peranan berikut untuk menunjukkan proprioreseptor kepentingan reseptor regang: dalam (a) menyusun objek dengan kedua-dua mata tertutup mengekalkan keseimbangan dan (b) mengekalkan keseimbangan badan koordinasi Murid dapat:   menerangkan maksud proprioreseptor. 1.

Hasil Pembelajaran Murid dapat:     Melukis dan melabel bahagian utama otak manusia. 26 Nota Istilah penguncupan – constriction pembesaran dilation degupan jantung heart beat tindakan luar kawal – involuntary actions tindakan terkawal – voluntary actions . serebelum dan medula oblongata. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Memeriksa model.    mengenal pasti bahagian utama dalam otak manusia. menerangkan kesan kecederaan pada bahagian tertentu dalam otak manusia.Objektif pembelajaran 1. Membincangkan kesan kecederaan pada bahagian tertentu dalam otak manusia. melihat tayangan video atau simulasi komputer untuk mengenal pasti struktur otak manusia iaitu serebrum. menerangkan tindakan luar kawal. menyatakan fungsi setiap bahagian dalam otak manusia.5 Memahami otak manusia dan kerencamannya. memberi contoh tindakan terkawal. Membincangkan fungsi bahagian otak manusia. menerangkan maksud tindakan luar kawal. Menjalankan aktiviti-aktiviti dan membincangkan perkara-perkara berikut: (a) tindakan terkawal seperti menulis dan menari (b) tindakan luar kawal seperti pembesaran dan penguncupan anak mata dan degupan jantung. menerangkan maksud tindakan terkawal.

mengenal pasti kelenjar endokrin utama dan kedudukan masing-masing dalam tubuh. (c) fungsi hormon yang dirembeskan oleh kelenjar endokrin utama. Istilah kelenjar adrenal – adrenal gland ovari – ovary pankreas pancreas kelenjar pituitari – pituitary gland testis – testes kelenjar tiroid – thyroid gland . tiroksin. memerihalkan kesan ketidak seimbangan hormon ke atas kesihatan. memerihalkan maksud kelenjar endokrin. insulin. progestron dan testosteron yang diperlukan. Hasil Pembelajaran Murid dapat:      memerihalkan maksud hormon. kelenjar tiroid.6 Memahami koordinasi kimia dalam badan Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti seperti padan dan menang atau teka teki untuk mengenal pasti perkara-perkara berikut : (a) hormon dan kelenjar endokrin utama iaitu kelenjar pituitari. ovari dan testis.Objektif pembelajaran 1. Membincangkan kesan ketidakseimbangan hormon ke atas kesihatan dan membentangkan hasil perbincangan dalam bentuk paparan grafik. 27 Nota Hanya adrenalin. menyatakan fungsi hormon yang dirembeskan oleh kelenjar endokrin. pankreas. Melukis rajah berlabel untuk menunjukkan kedudukan kelenjar endokrin utama dalam sistem endokrin manusia. (b) hormon yang dirembeskan oleh kelenjar endokrin utama. kelenjar adrenal. estrogen.

menerangkan kepentingan koordinasi antara sistem saraf dengan sistem endokrin dalam penyelarasan gerak balas terhadap sesuatu rangsangan. Hasil Pembelajaran Murid dapat:    membandingkan dan membezakan koordinasi saraf dengan koordinasi kimia. Menjalankan aktiviti simulasi situasi yang mencemaskan untuk menghubungkan kejadian bagi membincangkan perkara berikut: (a) koordinasi di antara sistem saraf dan sistem endokrin dalam menghasilkan gerak balas terhadap sesuatu rangsangan. (b) kepentingan koordinasi antara sistem saraf dengan sistem endokrin dalam penyelarasan gerak balas terhadap sesuatu rangsangan. menerangkan dengan contoh koordinasi di antara sistem saraf dan sistem endokrin dalam gerak balas terhadap sesuatu rangsangan.Objektif pembelajaran 1.7 Menganalisa koordinasi antara sistem saraf dengan sistem endokrin Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk membanding dan membeza koordinasi saraf dengan koordinasi kimia dan membentangkan persamaan dan perbezaan dalam bentuk paparan grafik. 28 Nota Istilah gerak balas – response rangsangan – stimulus .

Objektif pembelajaran 1. Hasil Pembelajaran Murid dapat:      mentakrifkan maksud dadah. folio atau persembahan ‘power point’. menyenaraikan contohcontoh dadah. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjemput wakil dari Agensi Dadah Kebangsaan (ADK). memerihalkan kesan penyalahgunaan dadah terhadap koordinasi badan. 29 Nota Istilah penyalahgunaan dadah – drug abuse .8 Menilai kesan penyalahgunaan dadah terhadap koordinasi badan dan kesihatan. menerangkan maksud penyalahgunaan dadah. penyalahgunaan dadah dan kesan penyalahgunaan dadah ke atas koordinasi badan dan kesihatan. Persatuan Mencegah Dadah Malaysia (PEMADAM) atau dari institusi-institusi yang berkaitan untuk memberi ceramah atau mengadakan pameran berkenaan dadah. Polis Di Raja Malaysia (PDRM). Pelajar membentangkan penyalahgunaan dadah melalui pengucapan awam. memerihalkan kesan penyalahgunaan dadah terhadap kesihatan.

30 Nota Istilah minuman beralkohol – alcoholic drinks pengambilan berlebihan – excessive consumption masa tindak balas – reaction time . (c) kepentingan mengelakkan diri daripada pengambilan alkohol secara berlebihan. memerihalkan kesan pengambilan alkohol secara berlebihan terhadap kesihatan.9 Menganalisa kesan pengambilan alkohol berlebihan terhadap koordinasi badan dan kesihatan. suratkhabar. Hasil Pembelajaran Murid dapat:     menyenaraikan contohcontoh minuman beralkohol. majalah atau internet dan membincangkan perkaraperkara berikut : (a) contoh-contoh minuman beralkohol (b) kesan pengambilan alkohol berlebihan terhadap koordinasi badan (masa tindak balas) dan kesihatan. Mengumpul maklumat dari buku. mewajarkan kepentingan mengelakkan diri daripada pengambilan alkohol secara berlebihan.Objektif pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran 1. memerihalkan kesan pengambilan alkohol secara berlebihan terhadap koordinasi badan. Membentangkan dan mempamerkan maklumatmaklumat yang dikumpul.

pengambilan alkohol secara berlebihan. menerangkan bagaimana penyalahgunaan bahan boleh memberi kesan terhadap minda. termasuk ketidakseimbangan hormon. suratkhabar. (d) kepentingan minda yang sihat dan baik.10 Menyedari kepentingan minda yang sihat dan baik Mengumpul maklumat dari buku. mewajarkan kepentingan minda yang sihat dan baik. Hasil Pembelajaran Murid dapat:     menyatakan maksud minda.Objektif pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran 1. 31 Nota Istilah ketidakseimbangan hormon – hormonal imbalance minda – mind tekanan mental – mental stress minda yang sihat dan baik – healthy and sound mind . (c) bagaimana ketidakseimbangan hormon. pengambilan alkohol secara berlebihan dan penyalahgunaan dadah boleh memberi kesan terhadap minda. tekanan mental dan kecederaan otak. penyalahgunaan dadah. mengenalpasti faktor-faktor yang memberi kesan terhadap minda. majalah atau internet dan membincangkan perkaraperkara berikut : (a) maksud minda (b) faktor-faktor yang memberi kesan terhadap minda.

HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat:    Menjalankan simulasi proses mitosis dan meiosis. (b) mitosis dan meiosis.  Menjalankan aktiviti untuk membandingkan dan membezakan antara mitosis dan meiosis dan menunjukkan persamaan dan perbezaan dalam bentuk paparan grafik.1 Memahami proses pembahagian sel Menonton tayangan video.TEMA : PENYELENGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN HIDUP BIDANG PEMBELAJARAN: 2. Membincangkan kepentingan mitosis dan meiosis.     menyatakan maksud gen. memerihalkan proses meiosis. Perlu membincangkan secara ringkas perkara berikut: (a) pemisahan dan pengutuban kromosom. 32 NOTA Nama fasa-fasa dalam mitosis dan meiosis tidak diperlukan. memerihalkan proses mitosis.gene pengutuban polarisation gentian spindel / gelendung spindle fibres . menerangkan kepentingan mitosis dan meiosis. memerihalkan hubungkait antara gen. menyatakan maksud meiosis. menyatakan maksud mitosis. DNA dan kromosom. (b) fungsi gelendung dan sentromer. KETURUNAN DAN VARIASI OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2. (c) pembentukan sel-sel baru. membanding dan membezakan antara mitosis dan meiosis. DNA dan kromosom. asid deoksiribonukleik (DNA) dan kromosom. simulasi komputer atau carta untuk mempelajari perkara berikut: (a) gen. ISTILAH pembahagian selcell division sentromer centromeres kromosom chromosome asid deoksiribonukleik deoxyribonucleic acid gen .

HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat:     menerangkan maksud gen dominan dan gen resesif. mengenal pasti sifat-sifat dominan dan resesif pada manusia. Melakarkan gambarajah skema untuk menerangkan kacukan monohibrid dan menggunakan Hukum Mendel untuk meramalkan perkara berikut: 33 NOTA ISTILAH hukum Mendel Mendel’s law kacukan monohibrid monohybrid cross fenotip -phenotype sifat resesif recessive traits . (b) gen resesif dan sifat resesif.OBJEKTIF PEMBELAJARAN 2. mengilustrasi mekanisme pewarisan sifat menggunakan rajah skema.2 Memahami prinsip dan mekanisme pewarisan CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Memerhati dan mengenalpasti sifat dominan dan resesif di kalangan murid dan ahli keluarga mereka. meramalkan nisbah genotip dan fenotip bagi kacukan monohibrid. Membincangkan perkara berikut: (a) gen dominan dan sifat dominan. Menonton tayangan video atau simulasi komputer mengenai eksperimen genetik Gregor Mendel dalam mengkaji mekanisme pewarisan sifat.

tayangan video atau carta dan membincangkan perkara berikut: (a) kromosom seks. (b) mekanisme penentuan seks anak. (b) nisbah fenotip bagi generasi F1 atau ’first filial’ dan generasi F2 atau ’second filial’. 34 kembar seiras identical twins kembar tak seiras . menerangkan mengenai kembar siam. (d) kejadian kembar siam. menerangkan kejadian kembar seiras dan kembar tak seiras. 2. (c) kejadian kembar seiras dan kembar tak seiras. Murid dapat:      menerangkan maksud kromosom seks.3 Memahami penentuan seks anak dan kejadian kembar pada manusia. menerangkan mekanisme penentuan seks anak.non-identical twins kromosom seks sex chromosome penentuan seks sex determination kembar siam Siamese twins .OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN NOTA ISTILAH (a) nisbah genotip bagi generasi F1 atau ’first filial’ dan generasi F2 atau ’second filial’. membanding dan membezakan kembar seiras dengan kembar tak seiras. Menonton simulasi komputer.

artikel. Membaca dan menginterpretasi data dari buku. majalah atau internet mengenai kembar siam. 35 NOTA ISTILAH .OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN Melakarkan gambarajah skema untuk menunjukkan perkara berikut: (a) mekanisme penentuan seks. (b) kejadian kembar seiras dan kembar tak seiras. Menjalankan aktiviti untuk membanding dan membezakan kembar seiras dengan kembar tak seiras serta mengilustrasi persamaan dan perbezaan dalam bentuk paparan grafik.

ISTILAH albinisme albinism buta warna – colour blindness sindrom Down Down’s syndrome sindrom KlinefelterKlinefelter’s syndrome mutasi . Menjalankan aktiviti untuk menguji buta warna di kalangan pelajar. menyatakan kebaikan dan keburukan mutasi. (b) kesan mutasi kromosom terhadap manusia seperti sindrom Down. mengenalpasti faktor yang menyebabkan mutasi. simulasi komputer atau carta dan membincangkan perkara berikut: (a) mutasi dan jenis mutasi iaitu mutasi kromosom dan mutasi gen. sindrom Klinefelter dan sindrom Turner. menyatakan jenis mutasi.4 Memahami mutasi CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Menonton tayangan video.OBJEKTIF PEMBELAJARAN 2. albinism dan thalasemia.mutation sindrom Turner Turner’s syndrome . 36 NOTA Perubahan dalam gen dan kromosom di peringkat molekul tidak diperlukan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat:      menyatakan maksud mutasi. menyenaraikan contoh mutasi. (c) kesan mutasi gen terhadap manusia seperti buta warna. Membincangkan kebaikan dan keburukan mutasi.

betik. 37 NOTA ISTILAH . seperti penemuan pelbagai jenis penyakit baka dan teknik terkini untuk mengubati penyakit tertentu. kelapa sawit. mengemukakan hujah mengenai kebaikan dan keburukan penyelidikan genetik. (b) penyelidikan genetik dalam bidang pertanian seperti makanan terubahsuai genetik (GMF). Projek Genom Manusia dan pengklonan. durian. cili dan ternakan seperti lembu tenusu dan ayam. menerangkan pembiakbakaan ke atas tanaman dan ternakan.5 Menilai kesan penyelidikan genetik terhadap kehidupan manusia Melayari internet. majalah dan akbar untuk mendapatkan maklumat mengenai penyelidikan genetik dan membincangkan perkara berikut: (a) penyelidikan genetik dalam bidang perubatan. pembiakbakaan dalam tanaman seperti padi. menyatakan kepentingan pembiakbakaan dalam tanaman dan ternakan. membaca buku.OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2. memerihalkan teknologi digunakan dalam pembiakbakaan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat:      menyenaraikan sumbangan penyelidikan genetik dalam pelbagai bidang.

38 NOTA ISTILAH . Menonton tayangan video atau simulasi komputer mengenai teknologi digunakan untuk pembiakbakaan. Membahaskan tentang kesan penyelidikan genetik.OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN Membincangkan perkara berikut: (a) pembiakbakaan dalam tanaman dan ternakan. (b) kepentingan pembiakbakaan dalam tanaman dan ternakan. Mengabungkan bahan penyelidikan genetik dalam buku skrap.

 Menjalankan aktiviti untuk membanding dan membezakan variasi selanjar dan variasi tak selanjar dan mengilustrasi persamaan dan perbezaan dalam bentuk paparan grafik. menerangkan kepentingan variasi. 39 NOTA ISTILAH variasi selanjar – continous variation variasi tak selanjar – discontinous variation salasilah – family tree kidal – left handed variasi – variation . menyenaraikan variasi dalam manusia. mengelaskan variasi kepada variasi selanjar dan variasi tak selanjar.      menyatakan maksud variasi.OBJEKTIF PEMBELAJARAN 2. membanding dan membezakan variasi selanjar dan variasi tak selanjar. (c) faktor yang menyebabkan variasi (d) kepentingan variasi.6 Menganalisa variasi dalam hidupan. mengenalpasti faktorfaktor yang menyebabkan variasi. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN Menjalankan aktiviti untuk mengenalpasti dan mengklasifikasikan variasi di kalangan pelajar dalam kelas. (b) contoh variasi selanjar dan variasi tak selanjar. Murid dapat: Membincangkan perkara berikut: (a) variasi selanjar dan variasi tak selanjar.

Murid dapat:   menerangkan penyalahgunaan ilmu pengetahuan dalam bidang genetik boleh mengancam kehidupan memerihalkan kepentingan mewujudkan dan mematuhi etika dalam penyelidikan saintifik untuk kebaikan manusia sejagat. Membincangkan kepentingan mewujudkan dan mematuhi etika dalam penyelidikan saintifik untuk kebaikan manusia sejagat. kanan atau kidal.OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN Membina salasilah keluarga berdasarkan variasi di kalangan ahli keluarga seperti mempunyai rambut lurus atau kerinting.7 Menyedari kepentingan mematuhi etika dalam penyelidikan genetik Membaca buku. 2. artikel. mempunyai cuping telinga lekap atau tidak lekap dan kebolehan menggulung lidah. majalah atau melayari internet dan membincangkan penyalahgunaan ilmu pengetahuan dalam bidang genetik yang boleh mengancam kehidupan. 40 NOTA ISTILAH .

TEMA

: JIRIM DALAM ALAM

BIDANG PEMBELAJARAN

: 1. JIRIM DAN BAHAN

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

1.1
Menganalisa
perubahan
keadaan jirim

CADANGAN AKTIVITI
PEMBELAJARAN

Menjalankan aktiviti untuk
melihat perubahan
keaadaan jirim apabila haba
diserap atau dibebaskan.
Melihat tayangan video atau
simulasi komputer dan
membincangkan perkara
berikut:
(a) teori kinetik jirim,
(b) perubahan tenaga kinetik
zarah-zarah dalam jirim
semasa perubahan haba,
(c) perubahan keadaan jirim
yang melibatkan
penyerapan dan
pembebasan haba,
(d) perubahan keadaan jirim
semasa peleburan,
pendidihan, kondensasi,
pembekuan dan
pemejalwapan
berdasarkan teori kinetik
jirim.

HASIL PEMBELAJARAN

Murid dapat:

menerangkan teori
kinetik jirim,
menghubungkaitkan
perubahan haba dengan
perubahan tenaga kinetik
zarah dalam jirim,
menerangkan perubahan
bagi ketiga-tiga keadaan
jirim berdasarkan teori
kinetik jirim.

41

NOTA

Teori kinetik jirim
diterangkan dari
segi pergerakan
zarah.

ISTILAH

diserap – absorbed
pendidihan – boiling
kondensasi -condensation
pembekuan - freezing
perubahan dari satu
keadaan ke keadaan lain
dan sebaliknya interconversion
tenaga kinetic - kinetic
energy
teori kinetik jirim -kinetic
theory of matter
peleburan - melting
pergerakan zarah -particle
movement
zarah-zarah dalam jirim particles in matter

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

1.2
Memahami
struktur atom

CADANGAN AKTIVITI
PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

Memerhati model, melihat
Murid dapat:
simulasi komputer dan
membincangkan perkara
 memerihalkan struktur
atom,
berikut:
 mengenalpasti zarah(a) struktur atom,
zarah subatom,
(b) zarah-zarah subatom iaitu

membanding dan
proton, elektron dan
membezakan zarahneutron.
zarah subatom.
Melukis rajah berlabel satu
model atom.
Menjalankan aktiviti untuk
membandingkan dan
membezakan zarah-zarah
subatom dari segi lokasi, jisim
relatif dan cas.

NOTA

ISTILAH

dibebaskan - released
keadaan jirim -states of
matter

pemejalwapan -sublimation

cas - charge

jisim relative - relative mass

zarah-zarah subatom subatomic particles

Mengilustrasi persamaan dan
perbezaan zarah-zarah
subatom dalam bentuk
paparan grafik.

42

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI
PEMBELAJARAN

1.3
Mengumpul dan mentafsir
Mengaplikasi idea data tentang perkara berikut:
tentang nombor
(a) nombor proton,
proton dan nombor (b) nombor nukleon,
(c) isotop.
nukleon dalam
unsur
Membina jadual untuk
menunjukkan perkaitan antara
bilangan proton, neutron dan
elektron bagi satu atom
dengan nombor proton dan
nombor nukleon.
Membincangkan dan
mengitlakkan atom bagi unsur
yang berlainan mempunyai
bilangan proton dan elektron
yang berbeza.
Membincangkan perkara
berikut:
(a) isotop
(b) contoh-contoh isotop
misalnya isotop hidrogen
dan karbon

HASIL PEMBELAJARAN

Murid dapat:menyatakan tentang
nombor proton,
menyatakan tentang
nombor nukleon,
menghubungkait
bilangan proton, neutron
dan elektron bagi satu
atom dengan nombor
proton dan nombor
nukleon,
membuat kesimpulan
tentang bilangan proton,
elektron dan neutron
dalam atom bagi unsurunsur yang berlainan,
mengitlakkan bilangan
proton dan elektron
dalam atom bagi unsurunsur yang berlainan,
menyatakan tentang
isotop,
memberikan contohcontoh isotop

43

NOTA

Hanya unsur-unsur
dengan nombor
proton antara 1 –
10 diperlukan

ISTILAH

Isotop - Isotopes
membuat pengitlakan Make generalization
nombor nucleon - Nucleon
number
nombor proton - proton
number

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI
PEMBELAJARAN

1.4
Memahami
pengelasan unsur
dalam Jadual
Berkala

Melihat simulasi komputer
atau carta dan
membincangkan aspek-aspek
berikut dalam Jadual Berkala:
(a) penyusunan unsur
berdasarkan nombor
proton menaik,
(b) kumpulan sebagai turus
menegak terdiri dari unsurunsur yang mempunyai
sifat-sifat kimia yang sama,
(c) kala sebagai baris
mendatar yang terdiri dari
unsur-unsur dengan sifat
kimia dan fizikal yang
berubah secara beransuransur daripada logam
kepada bukan logam,
(d) kedudukan logam, bukan
logam dan separa logam.

HASIL PEMBELAJARAN

Murid dapat:


memerihalkan tentang
penyusunan unsur-unsur
dalam Jadual Berkala
memerihalkan kumpulan
dan kala dalam Jadual
Berkala
mengenal pasti
kedudukan unsur-unsur
logam, bukan logam dan
separa logam dalam
Jadual Berkala
menyatakan kepentingan
Jadual Berkala

Menjalankan satu permainan
kad untuk mengisi ruang bagi
unsur-unsur yang ditiadakan
dalam Jadual Berkala. Kadkad itu mengandungi
maklumat berikut:
(a) nombor proton
(b) nombor nukleon
(c) logam, bukan logam dan
separa logam.

44

NOTA

ISTILAH

permainan kad -card game
sifat kimia -chemical
properties
kumpulan - group
baris mendatar - horizontal
rows
logam – metal
bukan logam - non-metal
kala - period
Jadual Berkala - Periodic
Table
separa logam - semimetal
turus menegak - vertical
column

(b) mengetahui sifat-sifat unsur. 45 NOTA ISTILAH . (c) meramal sifat dan kegunaan sesuatu unsur.OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN Membincangkan kepentingan Jadual Berkala dari aspek: (a) membantu dalam membuat kajian tentang unsur secara teratur dan sistematik.

takat didih. takat lebur. molekul dan ion seperti berikut: i.boiling point kekonduksian elektrik electrical conductivity daya tarikan . iv. (d) susunan zarah dan daya tarikan antara zarah dalam bahan yang terdiri daripada atom. membanding dan membezakan bahanbahan yang terdiri daripada atom.OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1. (c) sifat fizikal bahan yang terdiri daripada atom. molekul dan ion. molekul dan ion dengan susunan zarah dan daya tarikan di antaranya.force of attraction takat lebur .room temperature . menghubungkait sifat fizikal bahan yang terdiri daripada atom. molekul dan ion (b) bahan yang terdiri daripada atom. kekonduksian elektrik. molekul dan ion. molekul dan ion mengenalpasti zarahzarah dalam bahan seperti atom. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji takat lebur dan kekonduksian elektrik bahan yang terdiri dari: (a) atom seperti plumbum (b) molekul seperti sulfur (c) ion seperti plumbum bromida. 46 NOTA ISTILAH takat didih .melting point suhu bilik . keadaan fizikal pada suhu bilik ii. molekul dan ion berdasarkan sifat fizikal bahan.5 Memahami sifat bahan berdasarkan zarah yang terdapat di dalamnya CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melihat simulasi komputer atau carta untuk menkaji perkara berikut: (a) atom. menyatakan contoh bahan yang terdiri daripada atom. molekul dan ion. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat:      memerihalkan atom. iii. molekul dan ion.

molekul dan ion. Mengumpul dan mentafsir data tentang sifat-sifat dan kegunaan logam seperti ferum.copper kemuluran . sulfur dan klorin. membanding dan membezakan logam dan bukan logam berdasarkan sifatsifat fizikal.electrical and heat conductivity emas . plumbum. timah. menyenaraikan kegunaan logam dan bukan logam dalam kehidupan harian. Murid dapat:     menyenaraikan contoh logam dan bukan logam. 1.iron plumbum .gold besi . menyenaraikan sifat-sifat logam dan bukan logam.luminosity ketertempaan . kuprum.ductility kekonduksian elektrik dan haba . aliminium.malleability .6 Memahami sifat-sifat dan kegunaan bahan logam dan bukan logam Menjalankan aktiviti untuk mengenalpasti objek dalam bilik darjah yang diperbuat daripada logam dan bukan logam.chlorine kuprum . 47 klorin . Mengilustrasi persamaan dan perbezaan dalam bentuk paparan grafik.OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN NOTA ISTILAH Menjalankan aktiviti untuk membandingkan dan membezakan bahan-bahan yang terdiri dari atom. molekul dan ion berdasarkan pada sifat fizikal bahan.lead kekilauan . emas dan bukan logam seperti karbon. zink. Membincangkan susunan zarah dan daya tarikan antara zarah berhubung dengan sifat fizikal bahan yang terdiri daripada atom.

tin . Menjalankan aktiviti untuk mengkaji sifat-sifat fizikal logam dan bukan logam seperti: (a) kekilauan (b) kemuluran (c) kebolehtempaan (d) kekuatan regangan (e) kekonduksian elektrik dan haba Membincangkan sifat-sifat fizikal bagi logam dan bukan logam berhubungkait dengan kegunaannya dalam kehidupan harian.tensile strength timah .OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN Menjalankan aktiviti untuk membanding dan membezakan sifat-sifat bahan yang diperbuat daripada logam dan bukan logam dan mengilustrasikan persamaan dan perbezaan dalam bentuk paparan grafik. 48 NOTA ISTILAH sulfur .sulphur kekuatan regangan .  menghubungkaitkan sifat fizikal logam dan bukan logam dengan kegunaannya dalam kehidupan harian.

7 Menganalisa kaedah penulenan bahan CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Mengumpul dan mentafsir data tentang perkara berikut: (a) ciri bahan tulen. penyulingan. menerangkan menggunakan contoh kaedah penulenan yang digunakan untuk menghasilkan bahan kegunaan harian.distilled water bendasing . (b) penulenan bahan melalui  kaedah berikut: i. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat:   Menjalankan aktiviti untuk mengkaji perkara berikut:  (a) kesan bendasing seperti garam terhadap takat didih air.miscible .pure substances penulenan bahan purification of substances larutan tepu . 49 NOTA ISTILAH penghabluran crystallisation penyulingan -distillation air suling . menghubung kait sifatsifat bahan dengan kaedah penulenan yang digunakan. seperti menulenkan alkohol dari campuran alkohol dan air ii.OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1.solutes larut campur . penghabluran. menyatakan sifat-sifat bahan tulen. seperti menulenkan garam dari larutan tepu garam biasa. (b) pelbagai kaedah penulenan bahan. memerihalkan pelbagai kaedah penulenan bahan.impurities pecahan petroleum petroleum fractions bahan tulen .saturated solutions zat-zat terlarut .

mengasingkan bendasing tidak larut dari bahan larut seperti mengasingkan pasir dan bendasing lain dari garam. iii. ii. 50 NOTA ISTILAH .OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN Mengumpul maklumat dan membincangkan perkara berikut: (a) faktor yang diambilkira apabila menentukan kaedah penulenan. (b) kaedah penulenan yang digunakan untuk menghasilkan bahanbahan harian seperti garam. Sebagai contoh berikut: i. seperti menghasilkan air tulen dari air laut. pecahan petroleum dan air suling. gula. mengasingkan cecair dari campuran larutan bahan larut campur seperti mengasingkan etanol dari campuran etanol dan air. mengasingkan cecair dari larutan terdiri daripada pepejal dan cecair.

mewajarkan kepentingan kepelbagaian sifat dan keadaan bahan dalam kehidupan manusia.OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1.8 Menghargai kepelbagaian sifat dan keadaan bahan memberi manfaat kepada manusia CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan tentang perkara berikut: (a) kegunaan dan manfaat kepelbagaian bahan dan sifat bahan kepada manusia. 51 NOTA ISTILAH . (b) kepentingan kewujudan pelbagai bahan dan sifatnya. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat:   memerihalkan kegunaan kepelbagaian sifat dan keadaan bahan dalam kehidupan manusia.

TEMA : TENAGA DALAM KEHIDUPAN BIDANG PEMBELAJARAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1. c) tindakbalas zink dengan larutan kuprum sulfat. d) merendam paku besi bersih di dalam air sehingga berkarat.  membanding dan membezakan perubahan fizik dan perubahan kimia 52 NOTA ISTILAH perubahan kimia – chemical changes garam kuprum karbonat – copper carbonate salt larutan kuprum sulfat – copper sulphate solution penyejatan air – evaporation of water plumbum nitrat – lead nitrate perubahan fizik – physical changes kalium iodida – potassium iodide tindak balas – reaction karat – rust . HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat:  menerangkan maksud perubahan fizik.  menerangkan maksud perubahan kimia  memberi contoh perubahan fizik dalam kehidupan harian.  memberi contoh perubahan kimia dalam kehidupan harian.1 Memahami perubahan fizik dan kimia : 1. e) pemanasan garam kuprum karbonat. b) pembakaran pita magnesium dalam udara. TENAGA DAN PERUBAHAN KIMIA CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan perubahan fizik dan perubahan kimia bagi yang berikut: a) pembakaran kertas b) peleburan ais c) perubahan warna terhadap sehiris epal d) penyejatan air Menjalankan aktiviti berikut untuk mengkaji perubahan kimia dan perubahan fizik: a) tindak balas ferum dengan sulfur.

pelarutan gula dalam air. pemanasan hablur iodin dalam bekas bertutup. penghabluran natrium klorida daripada larutan tepu. pemanasan lilin secara perlahan-lahan. Menjalankan aktiviti membanding dan membezakan perubahan fizik dengan perubahan kimia dan tunjukkan persamaan dan perbezaannya dalam bentuk paparan grafik.OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN f) g) h) i) j) HASIL PEMBELAJARAN NOTA ISTILAH larutan tepu – saturated solution natrium klorida – sodium chloride lilin – wax tindakbalas kalium iodida dengan plumbum nitrat. 53 .

OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1. b) menghubungkaitkan perubahan suhu sekeliling bahan tindak balas dengan tindak balas eksotermik dan endotermik. seperti: HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat:  menyatakan tindak balas kimia melibatkan perubahan haba.  mengenal pasti tindak balas yang melibatkan pembebasan haba  mengenal pasti tindak balas yang melibatkan penyerapan haba  menghubungkaitkan perubahan suhu bahan tindak balas dengan tindak balas eksotermik  menghubungkaitkan perubahan suhu bahan tindak balas dengan tindak balas endotermik  menerangkan melalui contoh perubahan haba yang berlaku semasa tindak balas kimia dalam industri. b) melarutkan natrium hidroksida dalam air. a) penghasilan ammonia daripada bahan ammonium b) penghasilan asid sulfurik 54 NOTA ISTILAH ammonium klorida – ammonium chloride tindak balas kimia – chemical reaction serap haba – endothermic buang haba – exothermic perubahan haba – heat change bahan tindak balas – reactant natrium hidroksida – sodium hydroxide asid sulfurik – sulphuric acid . Membincangkan yang berikut: a) menghubungkaitkan antara pembebasan haba atau penyerapan haba dengan perubahan suhu.2 Menganalisa perubahan haba dalam tindak balas kimia CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Menjalankan aktiviti berikut untuk mengkaji perubahan haba dalam tindak balas kimia: a) melarutkan ammonium klorida dalam air. Mengumpul dan mentafsir data melalui tayangan simulasi komputer tentang perubahan haba yang terhasil semasa tindak balas kimia dalam industri.

Membincangkan dan membuat urutan kecergasan tindak balas logam. Menjalankan aktiviti membandingkan dan membezakan kecergasan tindak balas logam dengan air. zink dan kuprum dengan air.  mengenal pasti kedudukan karbon dalam siri kereaktifan logam.OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1. Mengilustrasi persamaan dan perbezaan dalam bentuk paparan grafik. asid dan oksigen. c) magnesium. zink dan kuprum dengan oksigen. Mengumpul dan mentafsirkan data tentang kecergasan tindak balas logam dengan oksigen untuk membina siri kereaktifan logam.  membanding dan membezakan kecergasan tindak balas logam dengan air. b) magnesium. Menjalankan eksperimen untuk menentukan kedudukan karbon dalam siri kereaktifan. magnesium. kalsium. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat:  memerihalkan kecergasan tindak balas logam dengan air. aluminium.  membuat urutan kecergasan tindak balas logam. 55 NOTA Natrium digunakan dalam kuantiti yang kecil sahaja.  membina siri kereaktifan logam berdasarkan kecergasan tindak balas logam terhadap oksigen.  memerihalkan kecergasan tindak balas logam dengan oksigen. aluminium. asid dan oksigen. zink dan kuprum dengan asid cair. aluminium.3 Mensintesiskan siri kereaktifan logam CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Menjalankan aktiviti untuk mengkaji tindak balas berikut: a) natrium.  memerihalkan kecergasan tindak balas logam dengan asid. ISTILAH asid cair – dilute acid siri kereaktifan – reactivity series .

OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1. d) proses penyaduran logam secara elektrolisis. katod.4 Mengaplikasikan siri kereaktifan logam CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Menonton tayangan simulasi komputer video tentang kaedah mengekstrak logam daripada bijihnya dan menjalankan aktiviti berikut: a) Menghubungkaitkan kedudukan logam dalam siri kereaktifan logam dengan kaedah pengekstrakan logam daripada bijihnya seperti menggunakan karbon dan proses elektrolisis.tin Murid dapat:  menghubungkaitkan kedudukan logam dalam siri kereaktifan logam dengan kaedah pengekstrakan logam daripada bijihnya. kation dan elektrolit. Murid dapat:  menyatakan maksud elektrolisis  menyatakan maksud anod.molten . anion. c) proses elektrolisis suatu elektrolit menggunakan elektrod karbon. kation dan elektrolit  memerihalkan proses elektrolisis suatu elektrolit menggunakan elektrod karbon  menerangkan penggunaan elektrolisis dalam industri 56 Persamaan tindak balas kimia di elektrod tidak diperlukan anod – anode katod – cathode elektrod – electrode elektrolit – electrolyte penyaduran elektrik – electroplating plumbum bromide – lead bromide lebur .  menerangkan dengan contoh proses pengekstrakan logam daripada bijihnya dengan menggunakan karbon  menyatakan kepentingan siri kereaktifan logam Membincangkan kepentingan siri kereaktifan logam. 1. b) maksud anod.5 Memahami elektrolisis Menjalankan aktiviti tentang elektrolisis dan membincangkan yang berikut: a) definisi elektrolisis. katod. b) Membincangkan proses pengekstrakan timah daripada bijihnya. anion. HASIL PEMBELAJARAN NOTA ISTILAH elektrolisis – electrolysis pengekstrakan – extraction bijih – ore timah .

6 Memahami penghasilan tenaga elektrik daripada tindak balas kimia Menjalankan aktiviti untuk mengkaji penghasilan tenaga elektrik oleh sel ringkas. akumulator asid-plumbum.OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN NOTA ISTILAH Menonton tayangan simulasi komputer dan mengkaji proses berikut: a) elektrolisis plumbum bromide lebur dengan menggunakan elektrod karbon. Meneliti pelbagai jenis sel dan kegunaannya.  menyenaraikan pelbagai jenis sel dan kegunaannya. Murid dapat:  memerihalkan cara sel ringkas beroperasi. bateri argentum oksidamerkuri dan bateri nikel-kadmium dan membincangkan: a) kegunaannya b) kelebihan dan kekurangan pelbagai jenis sel.  menyatakan kelebihan dan kekurangan pelbagai jenis sel. Menonton tayangan video atau simulasi computer dan membincangkan penggunaan elektrolisis dalam industri termasuk pengekstrakan logam. b) penyaduran objek yang diperbuat daripada ferum dengan kuprum. penulenan logam dan penyaduran logam. termasuk sel kering. 1. 57 Persamaan tindak balas di terminal positif dan di terminal negatif sel ringkas tidak diperlukan bateri alkali – alkaline batteries akumulator asid plumbum – lead-acid accumulators bateri nikelkadmium – nickel-cadmium batteries bateri argentums oksida-merkuri – . bateri alkali.

kertas fotografi – photographic paper bahan kimia yang peka cahaya – photosensitive chemicals fotosintesis – photosynthesis argentum klorida – silver chloride . Membincangkan bagaimana bahan kimia peka cahaya disimpan dengan menghubungkaitkan kesan cahaya ke atas bahan kimia tersebut.OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN NOTA ISTILAH silver oxidemercury batteries sel ringkas – simple cell 1. Menjalankan eksperimen mengkaji kesan cahaya terhadap kertas fotografi dan argentums klorida Murid dapat:  memberi contoh tindak balas kimia yang memerlukan tenaga cahaya. 58 Hanya penjelasan ringkas mengenai penguraian molekul air oleh tenaga matahari melalui fotosintesis diperlukan.  menerangkan mengapa bahan kimia tertentu disimpan di dalam botol gelap.7 Memahami tindak balas kimia yang berlaku dengan adanya cahaya Membincangkan tentang perkara berikut: a) tindak balas kimia yang memerlukan tenaga cahaya contohnya proses fotosintesis oleh tumbuhan hijau. Persamaan tindak balas kimia tidak diperlukan.  menerangkan kesan cahaya terhadap bahan kimia yang peka cahaya. b) kesan cahaya bagi menghasilkan tindak balas kimia.

b) bagaimana menggunakan tindak balas kimia sebagai sumber tenaga untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar.  mempraktikkan tabiat baik dalam penggunaan dan pelupusan alat yang menggunakan tindak balas kimia sebagai sumber tenaga. Menjalankan sesi sumbangsaran tentang cara baru penggunaan tindak balas kimia dalam peralatan sebagai sumber tenaga.OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat:  memerihalkan bagaimana penggunaan tenaga daripada tindak balas kimia secara berkesan untuk mengelakkan pembaziran.8 Menghargai sumbangan inovatif kebijaksanaan manusia memanfaatkan tindak balas kimia sebagai sumber tenaga Menyediakan folio dan buku skrap tentang tajuk berikut: a) bagaimana tenaga yang diperolehi daripada tindak balas kimia digunakan secara cekap bagi mengelakkan pembaziran. 59 NOTA ISTILAH .  menerangkan bagaimana melupuskan alat yang menggunakan tindak balas kimia sebagai sumber tenaga untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar. Menjalankan aktiviti untuk mengilustrasi tabiat baik dalam penggunaan dan pelupusan alat yang menggunakan tindak balas kimia sebagai sumber tenaga.  memberi cadangan tentang cara baharu penggunaan tindak balas kimia dalam peralatan sebagai sumber tenaga.

kobalt dan iodin. menerangkan maksud radioisotop. memberi contoh bahan radioaktif. memberi contoh radioisotop. memerihalkan proses pereputan radioaktif. c) radioisotop. beta dan gama tentang perkara berikut. b) sinaran radioaktif. c) proses pereputan radioaktif. sinaran alfa.  Menjalankan aktiviti perbincangan membandingkan dan membezakan tiga jenis sinaran radioaktif iaitu alfa. c) kuasa penembusan. a) jenis zarah. b) radioisotope karbon.sinaran beta sinaran gama dan daya penembusannya. TENAGA NUKLEAR OBJEKTIF PEMBELAJARAN 2. menamakan tiga jenis sinaran radioaktif. 60 NOTA ISTILAH kuasa penembusanpenetration power sinaran-radiation pereputan radioaktifradioaktif decay radioisotop radioisotope .1 Memahami bahan radioaktif CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN Menonton tayangan video atau carta dan kaji: a) bahan radioaktif. memerihalkan sifat setiap sinaran radioaktif.         menyatakan maksud radioaktif. membanding dan membezakan sinaran radioaktif.TAJUK : TENAGA DALAM KEHIDUPAN BIDANG PEMBELAJARAN : 2. b) cas. menerangkan kegunaan bahan radioaktif. Murid dapat: Membincangkan perkara berikut: a) bahan radioaktif.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN Mengilustrasikan persamaan dan perbezaan dalam bentuk paparan grafik. Melihat tayangan video atau carta dan bincangkan kegunaan radioaktif dalam bidang berikut: a) pertanian b) perubatan c) arkeologi d) industri e) pengawetan makanan Mendapatkan maklumat tentang sinaran radioaktif dan tenaga nuklear dalam laman Web atau membuat lawatan ke Institut Teknologi Nuklear (MINT) 61 NOTA ISTILAH .

HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat:     memerihalkan penghasilan tenaga nuklear melalui pembelahan nuklear memerihalkan penghasilan tenaga nuklear melalui pelakuran menyatakan kegunaan tenaga nuklear. memerihalkan penjanaan tenaga elektrik daripada tenaga nuklear.2 Memahami penggunaan tenaga nuklear dan kegunaanya Menonton tayangan video dan carta serta membincangkan penghasilan tenaga nuklear melalui: a) pembelahan b) pelakuran Membincangkan proses penjanaan tenaga elektrik daripada tenaga nuklear. Membaca artikel dan mempersembahkan dalam kumpulan tentang perkara berikut: a) kegunaan tenaga nuklear b) kesan penggunaan tenaga nuklear 62 NOTA Tindakbalas pembelahan nuklear tidak diperlukan ISTILAH pembelahanfission pelakuran-fusion tenaga nuklearnuclear energy .OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2.

Membincangkan perkara berikut: (i) kesan jangka pendek dan kesan jangka panjang bahan radioaktif terhadap benda hidup.3 Menyedari keperluan mengendalikan bahan radioaktif dengan cara yang betul CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membaca artikel.OBJEKTIF PEMBELAJARAN 2. b) mengendalikan bahan radioaktif dan sisa bahan radioaktif. 63 NOTA ISTILAH sisa bahan radioaktifradioactive wastes stesen tenaga nuclearnuclear power station . menonton tayangan video dan membincangkan perkara berikut: a) bencana nuklear di Chernobyl dan lain-lain bencana nuklear. (ii) kepentingan mengendalikan bahan radioaktif dan sisa radioaktif dengan betul. memerihalkan langkah yang betul dalam pengendalian bahan radioaktif dan sisa bahan radioaktif. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat:    menyatakan kesan radioaktif terhadap hidupan. Membahaskan kepentingan mengadakan stesyen tenaga nuklear. menerangkan keperluan mengendalikan bahan radioaktif dan sisa radioaktif dengan cara yang betul.

melukis dan melabel gambarajah sinar bagi sinar cahaya yang melalui kanta cembung. b) kanta cekung. menyatakan ciri imej yang dibentuk oleh kanta cembung.1 Mensintesiskan pembentukan imej oleh cermin satah dan kanta 3. Melihatkan tayangan video atau carta mengenai rajah sinar. CAHAYA. Huraikan dalam bentuk paparan grafik. 64 NOTA ISTILAH kanta cekung – concave lens kanta cembung – convex lens objek jauh – distant object panjang fokus – focal length titik fokus – focal point imej – image jarak imej – image distance jarak objek – object distance pusat optik – optical centre cermin satah – plane mirror paksi utama – principle axis rajah sinar – ray diagram . WARNA DAN PENGLIHATAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Menjalankan eksperimen untuk mengkaji tentang perkara berikut: a) Imej yang dibentuk oleh cermin satah. membanding dan membezakan imej yang dibentuk oleh kanta cembung dengan imej yang dibentuk oleh kanta cekung bagi objek jauh.TAJUK : TENAGA DALAM KEHIDUPAN BIDANG PEMBELAJARAN : OBJEKTIF PEMBELAJARAN 3. menyatakan ciri imej yang dibentuk oleh kanta cekung. Melukis gambarajah sinar bagi sinar cahaya yang melalui: a) kanta cembung bagi jarak objek yang berbeza. HASIL PEMBELAJARAN . Murid dapat:       menyatakan ciri imej yang dibentuk oleh cermin satah. Menjalankan aktiviti perbincangan membanding dan membezakan imej yang dibentuk oleh kanta cembung dengan imej yang dibentuk oleh kanta cekung. melukis dan melabel gambarajah sinar untuk menerangkan ciri-ciri imej yang terbentuk oleh kanta cembung. b) Imej yang dibentuk oleh kanta cembung dan kanta cekung.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melabel perkara berikut: a) paksi utama b) pusat optik c) titik fokus d) panjang fokus e) jarak objek f) jarak imej HASIL PEMBELAJARAN   melukis gambarajah sinar untuk menerangkan ciri-ciri imej yang terbentuk oleh kanta cembung dipengaruhi oleh jarak objek. Membincangkan ciri-ciri imej yang terbentuk oleh kanta cembung dipengaruhi jarak objek. 65 NOTA ISTILAH . Menjalankan aktiviti untuk menentukan jarak fokus kanta cembung. menentukan jarak fokus kanta cembung.

66 NOTA ISTILAH . Berdasarkan simulasi. Mengenalpasti periskop dan teleskop ringkas.OBJEKTIF PEMBELAJARAN 3.2 Mensintesiskan pembentukan imej oleh alatan optik CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Menjalankan penyiasatan terhadap imej yang terbentuk oleh kamera lubang jarum menggunakan kanta dan tanpa kanta. lukis rajah sinar berlabel menunjukkan imej yang terbentuk dari alatan optik berikut: a) kamera b) periskop c) teleskop d) mata  mengenal pasti bahagian alatan optik yang terlibat dalam pembentukan imej. melukis gambarajah sinar bagi sinar cahaya yang melalui alatan optik. membanding dan membezakan mekanisme memfokus dan mengawal jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata manusia dan kamera. Membincangkan pembentukan imej alatan optik tersebut. Membincangkan persamaan dan perbezaan antara mata dengan kamera dalam pemfokusan dan pengawalan jumlah cahaya yang memasuki mata dan kamera. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat:    Menggunakan simulasi komputer menjelaskan pembentukan rajah sinar yang melalui mata dan alatan optik. menerangkan struktur dan fungsi bahagian mata menggunakan kamera sebagai pembandingan.

67 penyebaran cahaya. menerangkan melalui contoh penyebaran cahaya dalam fenomena alam Menggunakan simulasi komputer untuk mentafsir data tentang penyebaran cahaya. Membincangkan penyebaran cahaya dalam fenomena.3 Menganalisa penyebaran cahaya Menjalankan aktiviti untuk menyiasat perkara berikut: a) penyebaran cahaya menggunakan prisma b) pembentukan pelangi Membincangkan apakah penyebaran cahaya. Melukis rajah berlabel menunjukkan penyebaran cahaya.light dispersion fenomenaphenomenon pelangi. 3.rainbow .OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN NOTA ISTILAH Mengkaji model kamera dan mengaitkan struktur dan fungsinya dengan mata. seperti pembentukan pelangi. Murid dapat:   menyatakan maksud penyebaran cahaya.

memberi contoh fenomena alam yang berkaitan penyerakan cahaya.5 Menganalisa penambahan dan penolakan cahaya berwarna CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Menjalankan aktiviti untuk mengkaji kesan penyerakan cahaya. b) mengkaji tindakan penapis warna primer dan sekunder terhadap cahaya putih dan cahaya berwarna. menerangkan percampuran warna primer menghasilkan warna sekunder. menerangkan melalui contoh penyerakan cahaya dalam fenomena alam.light scattering penapis warnacoloured filter warna primerprimary colour warna sekundersecondary colour penolakan cahaya berwarnasubtraction of coloured light .4 Menganalisia penyerakan cahaya 3. menerangkan penolakan cahaya berwarna oleh penapis warna. Murid dapat: Menjalankan aktiviti untuk: a) mengkaji penambahan warna primer dalam menghasilkan warna sekunder.  Membincangkan penyerakan cahaya dalam fenomena alam seperti kebiruan langit dan kemerahan matahari terbenam. 68 NOTA ISTILAH penyerakan cahaya. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat :  menyatakan maksud penyerakan cahaya. Menggunakan simulasi computer untuk menjelaskan proses penyerakan cahaya.OBJEKTIF PEMBELAJARAN 3. Menggunakan simulasi computer untuk mengkaji penambahan dan penolakan cahaya berwarna.    mengenalpasti warna primer dan warna sekunder.  Menjalankan aktiviti untuk mengenalpasti warna primer dan warna sekunder.

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji penglihatan objek berwarna dalam cahaya putih dan cahaya berwarna.OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN NOTA ISTILAH Membincangkan perkara berikut: a) penghasilan warna sekunder daripada penambahan warna primer. menyatakan fungsi sel rod dan sel kon pada mata. 3. Menonton tayangan simulasi komputer dan membincangkan penolakan cahaya berwarna oleh objek berwarna. Membincangkan perkara berikut: a) sel rod dan sel kon serta fungsinya b) kehadiran objek berwarna dibawah cahaya putih dan cahaya berwarna Murid dapat:     menerangkan penolakan cahaya berwarna oleh objek berwarna menerangkan penglihatan objek berwarna dibawah cahaya putih. b) penolakan cahaya berwarna oleh penapis warna. 69 sel kon – cone cell sel rod – rod cell .6 Mengaplikasikan prinsip penolakan cahaya berwarna untuk menerangkan kehadiran objek berwarna. menerangkan penglihatan objek berwarna dibawah cahaya berwarna.

     menyatakan maksud pigmen menyenaraikan penggunaan pigmen membanding dan membezakan pencampuran pigmen dengan pencampuran cahaya berwarna.7 Menganalisa kesan Pencampuran pigmen CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Menjalankan aktiviti untuk mengkaji pigmen dan kesan pencampuran pigmen. 70 NOTA ISTILAH pencampuran pigmen – mixing of pigmen pigmen -pigment .OBJEKTIF PEMBELAJARAN 3. Membuat kesimpulan tentang pencampuran pigmen dan membincangkan kegunaan pigmen berdasarkan aktiviti tersebut. membuat kesimpulan tentang pencampuran pigmen. menerangkan melalui contoh kesan pigmen terhadap cahaya. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat. Menonton simulasi komputer dan membincangkan pencampuran pigmen dan kesan pigmen terhadap cahaya. Menjalankan aktiviti untuk membanding dan membezakan pencampuran pigmen dengan pencampuran cahaya berwarna.

haiwan dan tumbuhan.9 Menghargai penciptaan pelbagai alatan optik dalam memberi manfaat kepada manusia Membincangkan kepentingan mempunyai pelbagai alatan optik dalam memberi manfaat kepada manusia seperti : a) mengatasi had deria penglihatan b) meningkatkan keupayaan deria penglihatan c) menambah pengetahuan serta pemahaman manusia tentang alam ini. HASIL PEMBELAJARAN NOTA ISTILAH Murid dapat :    menyenaraikan kepentingan warna dalam kehidupan. Murid dapat:  menghubungkait penciptaan pelbagai alatan optik yang dapat meningkatkan keupayaan deria penglihatan.OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Menonton simulasi komputer atau 3. pendawaian elektrik. simbol dan isyarat. menyatakan dengan contoh kepentingan warna dalam kehidupan. mewajarkan kepentingan warna dalam kehidupan. 3. b) kepentingan warna kepada manusia. Membincangkan bagaimana kehidupan tanpa warna.8 Menilai kepentingan video untuk mengumpul maklumat dan membincangkan perkara warna dalam berikut: kehidupan harian a) penggunaan warna dalam kehidupan harian termasuk dalam percetakan. lampu isyarat. 71 peralatan optic – optical instruments .

1 Memahami sifat sifat aloi dan kegunaannya dalam industri Mengenalpasti bahan-bahan yang diperbuat daripada aloi dan membincangkan tentang kandungan.  menghubungkaitkan perubahan sifat logam yang dijadikan aloi dengan susunan zarahnya.  menerangkan bagaimana pengaloian boleh mengubah sifat logam.  memerihalkan kepentingan aloi dalam industri. sifat dan kegunaan pelbagai jenis aloi termasuk keluli.TEMA : PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DAN INDUSTRI DALAM MASYARAKAT BIDANG PEMBELAJARAN : 1. 72 NOTA ISTILAH aloi – alloy loyang – brass gangsa – bronze pengkakisan – corrosion keluli – steel aloi superkonduktor – superconductor alloy . loyang dan duralumin.  menghubungkaitkan sifat aloi dengan kegunaannya dalam kehidupan harian. piuter. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang perkara berikut: a) apa itu aloi. sifatsifat dan kegunaannya. gangsa. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat:  menyatakan maksud aloi. BAHAN KIMIA DALAM PERINDUSTRIAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1.  menyatakan maksud aloi superkonduktor.  memberikan contoh aloi. b) contoh-contoh aloi. c) kandungan.

 memerihalkan penghasilan ammonia secara industri.  mengenalpasti kegunaan ammonia dalam industri.2 MenganalisA penghasilan dan penggunaan ammonia dalam industri Mengumpul dan mengkaji label produk untuk mengenalpasti kehadiran sebatian ammonia. Murid dapat:  menyenaraikan kegunaan ammonia dan sebatiannya dalam kehidupan harian. Membincanglkan kepentingan aloi dalam industri. asid nitrik.OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN NOTA ISTILAH Menonton tayangan video atau simulasi komputer dan bincangkan: a) bagaimana pengaloian mengubah sifat logam untuk tujuan menambahkan kekerasan. 73 garam ammonium – ammonium salt mangkin – catalyst agen pencuci – cleaning agents pewarna – colouring bahan letupan – explosives baja – fertilisers carta aliran – flow chart .  menyatakan faktor yang memberi kesan terhadap penghasilan ammonia. Membincangkan kegunaan ammonia dan sebatiannya dalam menghasilkan kepelbagaian bahan seperti baja. b) menerangkan aloi superkonduktor. agen pencuci dan bahan letupan. mencegah kakisan dan membaikkan rupa. 1. pewarna.

ammonium nitrat dan ammonium fosfat. Menjalankan eksperimen penyediaan baja ammonia seperti ammonium sulfat. tekanan dan mangkin. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang penggunaan ammonia dalam industri seperti penghasilan baja dan asid nitrik. Melukis carta alir untuk menunjukkan penghasilan ammonia. b) faktor yang memberi kesan kepada penghasilan ammonia seperti suhu.OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN Menonton tayangan video atau simulasi komputer untuk mengumpul dan mentafsirkan data tentang perkara berikut: a) proses penyediaan ammonia secara industri.pressure .  memerihalkan bagaimana ammonia digunakan dalam penghasilan baja garam ammonium dan urea. 74 NOTA ISTILAH tekanan .

Menonton tayangan video atau komputer simulasi untuk mengumpul dan mentafsir data tentang peningkatan pencemaran alam sekitar berpunca daripada: a) pembakaran bahan api fosil. sisa kelapa sawit dan getah daripada industri pertanian.  menyatakan dengan contoh kaedah pengawalan pembuangan sisa industri untuk menghindar pencemaran. d) kaedah pengawalan pembuangan bahan sisa industri untuk menghindar pencemaran alam sekitar.3 Menganalisa kesan pembuangan bahan sisa industri terhadap alam sekitar.OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. 75 NOTA ISTILAH pencemaran alam sekitar – environmental pollution bahan api fosil – fossil fuels bahan sisa industri – industrial waste .  menerangkan kesan pembuangan bahan sisa industri. sisa daripada bahan radioaktif. c) kesan pembuangan bahan sisa industri terhadap kemandirian hidupan dalam alam sekitar. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat:  mengenal pasti aktiviti perkilangan yang menjadi punca pencemaran. b) pembuangan bahan sisa industri termasuk bahan toksik daripada industri kimia.  menghubungkaitkan kesan pembuangan bahan sisa industri dengan kemandirian hidupan.

Memilih satu industri dan jalankan pembentangan tentang bagaimana sisa industri diuruskan.OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN Membincang dan menghubungkaitkan kesan pembuangan bahan sisa industri dengan kemandirian hidupan. 76 NOTA ISTILAH .

b) keperluan menguruskan pencemaran secara serius untuk memelihara dan memulihara alam sekitar. 77 pencemaran alam sekitar – environment pollution pemuliharaan – conservation pemeliharaan preservation . Membincangkan: a) kesan pelupusan sisa buangan industri yang tidak terkawal dan tidak teratur.OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1.4 Menyedari kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar dari pencemaran sisa buangan industri untuk kepentingan manusia sejagat CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melihat tayangan video atau simulasi komputer tentang pencemaran sisa buangan industri dan kesannya terhadap alam sekitar. c) kepentingan mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam melupuskan sisa buangan industri HASIL PEMBELAJARAN NOTA ISTILAH Murid dapat:  memerihalkan kesan pelupusan sisa buangan industri yang tidak terkawal dan tidak teratur.  menerangkan kepentingan mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam melupuskan sisa buangan industri.

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2010 .