Kementerian Pelajaran Malaysia

KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH

SPESIFIKASI KURIKULUM

SAINS
TINGKATAN 4
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pelajaran
Malaysia

2010

KANDUNGAN
Rukun Negara

vii

Falsafah Pendidikan Kebangsaan

ix

Falsafah Pendidikan Sains Negara

xi

Prakata

xii

Pendahuluan

1

Matlamat dan Objektif

2

Kemahiran Saintifik

3

Kemahiran Berfikir

5

Sikap Saintifik dan Nilai Murni

11

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

13

Organisasi Kandungan

18

Jirim dalam Alam
Bidang Pembelajaran :
1. Jirim dan Bahan
Tenaga dalam Kehidupan
Bidang Pembelajaran :

Pengenalan kepada Sains
20

Penyelenggaraan Dan Kesinambungan Hidup
Bidang Pembelajaran :
1. Koordinasi Badan
2. Keturunan dan Variasi

1. Tenaga dan Perubahan Kimia

52

2. Tenaga Nuklear

60

3. Cahaya, Warna dan Penglihatan

64

Perkembangan Teknologi Industri dalam Masyarakat.
Bidang Pembelajaran :
1. Bahan Kimia dalam Perindustrian
72

Tema

Bidang Pembelajaran:
1. Penyiasatan Saintifik

41

22
32

vi

RUKUNEGARA

BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan
seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran
Negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi
kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan
sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita
tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut:
KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

vii

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembang potensi individu secara
menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan
jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan
warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan Negara.

ix
vii

FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS NEGARA Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. pendidikan sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif. dinamik. tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan keterampilan teknologi. x .

penerapan kemahiran berfikir. Oleh kerana sains merupakan antara penyumbang utama dalam perkembangan ilmu pengetahuan sains dan teknologi. malah dengan murid dari negara lain. Pendekatan inkuiri. penggunaan TMK menyediakan peluang untuk murid berkomunikasi secara saintifik bukan sahaja di persekitaran mereka. Sains bertujuan menanam nilai murni dan cinta kepada negara dalam membangunkan insan yang menyeluruh yang berupaya untuk menyumbang ke arah keharmonian dan kemakmuran negara dan rakyatnya. (DATU Dr HJ. Adalah dicadangkan kandungan dan konteks yang dipilih perlulah berdasarkan kesesuaian kepada murid agar minat kepada mata pelajaran ini meningkatkan. Kurikulum sains sekolah Malaysia bertujuan untuk memperkembangkan ilmu sains dan kecekapan serta menyemai sikap positif terhadap sains dalam kalangan murid. iaitu tahun akhir peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia disediakan dalam dwibahasa. Penggunaan Bahasa Inggeris dan/atau Bahasa Malaysia dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik di peringkat menengah atas boleh diteruskan sehingga tahun 2015. Kepada semua pihak yang terlibat menghasilkan spesifikasi kurikulum terjemahan ini. JULAIHI HJ. dan dalam proses tersebut menjadikan pembelajaran sains lebih menarik dan menyeronokkan. Penggunaan teknologi ditekankan dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik. maka penyediaan pendidikan sains yang berkualiti dari peringkat awal proses pendidikan adalah sangat penting untuk menghasilkan bangsa yang berpengetahuan dan mampu berdaya saing di arena globalisasi.PRAKATA Sains dan teknologi memainkan peranan yang kritikal dalam merealisasikan aspirasi Malaysia untuk menjadi sebuah negara maju. Kementerian Pelajaran Malaysia merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih. Pengajaran dan pembelajaran Sains digabungkan dengan penggunaan teknologi seperti Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) dan perisian dinamik akan memberi lebih ruang dan peluang kepada murid untuk meneroka dan mendalami konsep sains yang dipelajari. Murid juga diberi peluang yang lebih untuk terlibat dalam penyiasatan saintifik melalui aktiviti amali dan eksperimen. strategi berfikir dan pembelajaran berfikrah perlu ditekankan melalui proses pengajaran dan pembelajaran. Selain itu. Seperti subjek lain dalam kurikulum sekolah menengah. Bahasa Malaysia boleh digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik bagi murid Tingkatan 1. Sains untuk sekolah menengah menyediakan peluang untuk murid memperoleh ilmu dan kemahiran sains dan memperkembangkan kemahiran menyelesai masalah dan membuat keputusan untuk membolehkan murid menangani cabaran kehidupan harian. BUJANG) Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 1xi . Bermula tahun 2012. Langkah ini bertujuan membantu guru dan murid menyesuaikan diri dengan perubahan dari segi bahasa pengantar yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik.

Biologi dan Sains Tambahan. bentuk untuk menghasilkan murid yang celik sains. memandang cenderung dalam bidang sains untuk melanjutkan pelajaran di jauh ke hadapan. Sukatan sains teras dan empat mata pelajaran sains elektif. murid ini akan menceburi kerjaya dalam bidang sains dan kita teknologi perlu membentuk warganegara kritis. teknologi. Malaysia adalah suatu usaha berterusan untuk memperkembangkan lagi potensi individu Mata pelajaran Sains Teras untuk Sekolah rendah dan secara menyeluruh dan bersepadu supaya dapat melahirkan Menengah direka bentuk untuk memberi pengetahuan asas insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek. kreatif dan berketerampilan yang mengamalkan budaya sains dan yang memainkan menyediakan murid yang peranan dalam bidang pembangunan negara. Mata pelajaran pelajaran sains elektif dan lima tahun untuk mata pelajaran 1 . Kimia. Sains bagi kandungan kurikulum untuk tempoh dua tahun bagi mata Menengah Rendah dan Sains Menengah Atas. Golongan sains dan teknologi masa depan. pendidikan di Sains Elektif ditawarkan pada Menengah Atas dan terdiri dalam Polisi Pendidikan daripada Fizik. menengah dibangunkan dengan hasrat untuk menghasilkan Mata pelajaran Sains Teras untuk Menengah atas direka insan yang dihasratkan.PENDAHULUAN Seperti yang termaktub Kebangsaan. menyediakan murid supaya celik sains emosi dan jasmani. Setiap mata pelajaran sains dibekalkan dua dokumen iaitu Kurikulum sains Malaysia merangkumi tiga mata pelajaran sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran. objektif dan garis panduan pelajaran teras adalah Sains Sekolah Rendah. Malaysia perlu mewujudkan masyarakat yang saintifik dan progresif serta berilmu. Kurikulum sains sekolah rendah dan dan mampu mengikuti sains di peringkat menengah atas. rohani. inovatif serta penyumbang kepada tamadun bidang sains pada peringkat pra-menengah atas. membuat Sebagai sebuah Negara yang sedang melangkah kearah keputusan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan. yakni masyarakat Mata pelajaran sains elektif yang mempunyai daya perubahan yang tinggi. status negara maju. Bagi mencapai hasrat ini. inovatif dan berupaya mengaplikasikan pengetahuan sains. sains kepada murid. Mata Pelajaran mengandungi tujuan.

Kandungan kurikulum mengandungi objektif pengajaran. kemahiran saintifik.Sains Teras. 1. stategi OBJEKTIF Pengajaran dan Pembelajaran dan kandungan kurikulum. Kurikulum ini juga bertujuan untuk 6. Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. Menilai maklumat mengenai sains dan teknologi dengan membangunkan bijak dan berkesan. Kurikulum Sains untuk sekolah menengah membolehkan cadangan aktiviti pengajaran dan hasil pembelajaran dan murid: perbendaharaan kata. alam sekitar. teknologi secara rasmi dan tidak rasmi. dinamik dan berdaya 7. Menangani cabaran dalam dunia sains dan teknologi serta menengah akan memperolehi asas sains yang membolehkan bersedia memberi sumbangan kepada perkembangan mereka memperolehi pendidikan lanjutan dalam sains dan sains dan teknologi. maklumat Huraian sukatan kurikulum yang pelajaran mengandungi meliputi tujuan dan maju dengan membudayakan sains dan teknologi secara objektif semulajadi dalam menangani pemeliharaan dan pemuliharaan kurikulum. Menguasai kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir. masyarakat yang bertanggungjawab. Mengaplikasikan pengetahuan sains dan kemahiran dalam kehidupan seharian berdasarkan sikap saintifik dan nilai saintifik secara kritis dan kreatif berasaskan sikap saintifik murni dan nilai murni dalam penyelesaian masalah dan membuat keputusan. 2 . Murid yang telah mengikuti kurikulum sains sekolah 5. mereka menyelesaikan masalah dan membuat keputusan 4. penerangan kemahiran berfikir dan stategi berfkir. dan kemahiran sains dan teknologi serta membolehkan 3. Memperolehi pengetahuan tentang konsep dan prinsip sains serta menghubungkaitkan pengetahuan ini dengan MATLAMAT fenomena alam semulajadi dan pengalaman harian. 2. sikap saintifik dan nilai murni. Memperolehi kefahaman tentang aplikasi konsep dan Matlamat kurikulum sains untuk sekolah menengah adalah prinsip sains dalam bidang teknologi dan kehidupan bertujuan untuk membekalkan pelajar dengan pengetahuan harian.

Pengukuran menjadikan Sains mengutamakan saintifik dan kemahiran berfikir digunakan. Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains diberi 10. murid mempersoalkan sesuatu dan mencari jawapan secara 9. 3 . Menyedari bahawa pengetahuan yang diperoleh melalui seperti berikut: kajian sains merupakan hasil usaha manusia untuk Memerhatikan memperoleh penerangan yang rasional tentang fenomena Menggunakan deria penglihatan. menggunakan dengan menggunakan nombor dan alat kemahiran nombor berunit piawai. pemerhatian lebih jitu. kepada alam sekitar dan memainkan peranan dalam pemuliharaan dan pemeliharaannya Mengelaskan Melalui pemerhatian. mengumpulkan objek atau fenomena berdasarkan KEMAHIRAN SAINTIFIK persamaan dan perbezaan. sentuhan. Dalam proses inkuiri dan menyelesaikan masalah. Mewujudkan kesedaran ke atas kepentingan kasih sayang tentang objek dan fenomena. rasa atau bau alam berasaskan kemampuan akal untuk mengumpulkan maklumat 11. Menyedari kepentingan saling hubungan antara kehidupan dan pengurusan alam semulajadi serta sumbernya dengan Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang membolehkan bijaksana demi kesinambungan hidup manusia sejagat. pendengaran. Menghargai sumbangan sains dan teknologi terhadap bersistem. kaedah inkuiri dan penyelesaian Mengukur dan Membuat pemerhatian secara kuantitatif masalah. Kemahiran saintifik merupakan kemahiran yang penting untuk menjalankan sebarang aktiviti mengikut kaedah saintifik seperti menjalankan eksperimen dan projek. Membuat Menggunakan pengumpulan data dan inferens pengalaman lalu untuk membuat kesimpulan dan menerangkan sesuatu Kemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains peristiwa dan kemahiran manipulatif. pembangunan negara dan kesejahteraan manusia sejagat.Kemahiran Proses Sains 8.

ruang dan masa bentuk. dilakukan dan diperhatikan. daripada data yang dikumpulkan. Kemahiran Manipulatif Mengawal Mengenalpasti pemboleh ubah pemboleh ubah dimanipulasikan. hipotesis tentang hubungan antara pemboleh ubah objek atau peristiwa Menggunakan Memperihalkan perubahan parameter perhubungan dengan masa. berat dan jisim yang dimanipulasi dan pemboleh ubah yang bergerak balas untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. pemboleh ubah Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor bergerak balas dan pemboleh ubah yang dalam penyiasatan sains yang membolehkan murid: dimalarkan. mentafsirkan data Mendefinisi Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep sehingga mendapat rumusan daripada secara operasi dengan menyatakan perkara yang aktiviti itu. rajah atau Membuat Membuat sesuatu penyataan umum model untuk menerangkan tindakan. saiz . Contohnya lokasi. mengumpulkan data. graf. Menggunakan perkataan atau simbol grafik seperti jadual. Dalam sesuatu penyiasatan 4 . peristiwa atau pola Merancang dan menjalankan aktiviti untuk menguji sesuatu hipotesis. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. balas. arah. Pada masa yang sama pemboleh ubah yang lain dimalarkan.Meramalkan Berkomunikasi Membuat jangkaan tentang sesuatu satu pembolehubah dimanipulasikan peristiwa berdasarkan pemerhatian dan untuk memerhatikan hubungannya pengalaman yang lalu atau data yang dengan pemboleh ubah yang bergerak boleh dipercayai. isipadu. Mentafsir data Memberi penerangan yang rasional Mengeksperimen tentang objek..

untuk  Melakar spesimen. Menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dan Dalam proses ini aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang bahan dengan betul. seperti yang berikut : Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik selamat. sebelum menerimanya.  Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. boleh dicapai melalui kurikulum yang menekankan Kemahiran Berfikir Kritis pembelajaran berfikrah. Berfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan individu menggabungjalinkan pengetahuan. tepat. berfikir agar mereka dapat mengkonsepsikan. berupaya menjanakan KEMAHIRAN BERFIKIR idea yang inovatif dan asli.  Menyimpan peralatan sains dan bahan dengan betul dan Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. kemahiran dan sikap yang ada pada dirinya bagi Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi membolehkannya peringkatnya yang melibatkan beberapa langkah dan setiap memahami dan mencorak alam sekeliling. serta boleh mengubah suai idea dan produk yang sedia ada. Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir dan strategi berfikir adalah Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir adalah teras kepada pembelajaran berfikrah. Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai daya imaginasi yang tinggi. Strategi berfikir merupakan fungsi utama dan matlamat mempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid. langkah melibatkan beberapa kemahiran berfikir kritis dan Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah untuk kreatif. bahan dan peralatan sains dengan menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. dirancang dapat mencungkil minda murid dan mendorongnya  Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Objektif ini akhir kepada proses berfikir. 5 .

Membuat urutan Membuat pertimbangan tentang sesuatu Membuat Membuat kesimpulan sesuatu kajian yang berdasarkan kepada Menyusun objek dan maklumat mengikut pernyataan tentang hasil sesuatu hipotesis. seperti ciri atau sifat. masa. membezakan kualiti dan unsur sesuatu objek atau Mengesan Mengesan peristiwa. Kecondongan yang berpihak kepada atau menentang pandangan atau pendapat sesuatu Mengumpulkan Mengasingkan dan mengumpulkan objek dan atau fenomena kepada kumpulan masing- mengelaskan masing berdasarkan kriteria Menilai tertentu perkara dari segi kebaikan dan keburukan. Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif Menyusun Menyusun objek atau maklumat mengikut mengikut tertib keutamaan keutamaan. sifat. 6 . sifat. Mengolah maklumat dengan kualiti dan unsur sesuatu konsep atau menghuraikannya kepada bahagian yang objek. Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri atau berdasarkan bukti atau dalil yang sah. sifat sepunya. dan berdasarkan kriteria seperti ciri. lebih kecil bagi memahami sesuatu lonsep atau peristiwa serta mencari makna yang Membandingkan Mencari persamaan dan perbezaan tersirat. berdasarkan kepentingan adalah seperti yang berikut: atau Menjanakan idea Menghasilkan idea yang berkaitan dengan sesuatu perkara. tertib berdasarkan kualiti atau kuantiti ciri Kemahiran Berfikir Kreatif atau sifatnya seperti saiz. bentuk atau bilangan.Mencirikan Menganalisa Mengenal pasti kriteria seperti ciri.

seperti Menggunakan pengumpulan data dan artifak. tentang hubungan antara pemboleh Membuat jangkaan tentang sesuatu ubah yang dimanipulasi dan peristiwa berdasarkan pemerhatian pemboleh ubah yang bergerak balas dan pengalaman yang lalu atau data untuk menerangkan sesuatu yang boleh dipercayai. idea. Membuat pernyataan umum terhadap sesuatu perkara untuk keselurahan Menganalogikan Membentuk kefahaman tentang kumpulan berdasarkan pemerhatian sesuatu konsep yang kompleks atau ke abstrak secara mengaitkan konsep itu atas sampel atau beberapa maklumat daripada kumpulan itu. pernyataan. keadaan atau gagasan dalam Menghasilkan sesuatu yang baru atau melakukan pengubahsuaian kepada minda atau fikiran. lukisan dan pengalaman lalu untuk membuat Membuat hipotesis kesimpulan dan menerangkan Meramalkan Membuat sesuatu penyataan umum sesuatu peristiwa. Pernyataan ini boleh diuji untuk Mengitlakkan membuktikan kesahihannya. 7 . Mereka cipta konsep. peristiwa atau pemerhatian.. dengan konsep yang mudah atau maujud yang mempunyai ciri yang Membuat gambaran Membuat mental membayangkan tanggapan sesuatu atau serupa. sesuatu yang sedia ada untuk mengatasi masalah secara terancang.Menghubungkaitkan Membuat perkaitan dalam sesuatu Membuat inferens Mensintesiskan Menggabungkan unsur yang keadaan atau peristiwa untuk mencari berasingan untuk menghasilkan satu sesuatu gambaran menyeluruh dalam bentuk struktur atau corak hubungan.

kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran Pembelajaran Sains ( Pusat Pembangunan Kurikulum. rasional. diperkembangkan dengan bimbingan guru. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru. konsep atau model Penguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB) berdasarkan ciri spesifik sepunya yang melalui saling berhubung kait. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru. 5. Kemahiran menaakul ialah kemahiran yang digunakan untuk membuat pertimbangan seccara logik. Penguasaan kemahiran berfikir 8 dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan . adil dan saksama. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan ditetapkan. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang Menyelesaikan Mencari penyelesaian yang tepat secara masalah terancang terhadap situasi yang tidak lain untuk mencapai tugasan berfikir. dikembangkan melalui peringkat berikut : Membuat Memilih keputusan yang satu alternatif terbaik penyelesaian daripada mencapai matlamat dan pembelajaran sains boleh 1. 1999). beberapa 2.Strategi Berfikir kritis dan kreatif serta strategi berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan membuat penaakulan secara Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti induktif dan deduktif. sains diberi dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang Berfikir tersebut. pasti atau mencabar ataupun kesulitan Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam yang tidak dijangkakan. alternatif berdasarkan kriteria tertentu bagi pengajaran 3. yang diutamakan. Mengkonsepsikan Membuat pengitlakan ke arah membina pengertian. yang 4. Rajah 1 memberi gambaran keseluruhan yang berikut: tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir. KBSB diperkenalkan.

seseorang perlu menguasai berfikir yang berkaitan. Ia merupakan satu proses mental yang menggalakkan pemikiran secara. analitis dan sistematik.Perkaitan antara kemahiran Berfikir dan Kemahiran Kemahiran Berfikir Proses Sains Kritis          Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang diperlukan Kreatif Mencirikan Membandingkan & membezakan Mengumpulkan & mengelaskan Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Mengesan kecondongan Menilai Membuat kesimpulan      Menaakul      Menjana idea Menghubungkait Membuat inferens Meramalkan Membuat hipotesis Mensintesiskan Mengitlakan Membuat gambaran mental Menganalogikan Mereka cipta untuk mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat keputusan secara bersistem. kreatif. Penguasaan kemahiran proses sains bersama dengan sikap dan pengetahuan yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan. Untuk menguasai kemahiran proses sains. Kemahiran berfikir utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah seperti berikut : Kemahiran mmmm Proses Kemahiran Berfikir Sains Strategi Berfikir    kemahiran Mengkonsepsikan Membuat keputusan Menyelesaikan masalah Memerhatikan Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Mencirikan Rajah 1 : Model KBSB dalam Sains Mengelaskan Membandingkan dan membezakan Mengumpulkan dan mengelaskan 9 .

Mengukur dan Menghubungkaitkan menggunakan Membandingkan dan membezakan Mendefini secara Menghubungkaitkan operasi Menganalogikan Membuat gambaran mental nombor Membuat inferens Meramalkan Menganalisis Menghubungkaitkan Mengawal pemboleh Mencirikan Membandingkan dan membezakan ubah Membandingkan dan membezakan Menganalisis Menghubungkaitkan Membuat inferes Menganalisis Membuat hipotesis Menghubungkaitkan Membuat gambaran mental Mencirikan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menggunakan Membuat urutan Menjana idea perhubungan ruang Menyusun mengikut keutamaan Membuat hipotesis dan masa Meramalkan Mensintesiskan Mentafsir data Membandingkan dan membezakan Menganalisis Mengeksperimen Semua kemahiran berfikir Berkomunikasi Semua kemahiran berfikir Mengesan kecondongan Membuat kesimpulan Mengitlakkan Menilai 10 .

Hasil Pembelajaran: Membandingkan dan • Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. Dalam pengajaran dan pembelajaran. Kurikulum sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang pengetahuan tentang sifat fizikal dan kegunaan logam dan berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. logam dan bukan logam berdasarkan • Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta sifat fizik. dipupuk adalah seperti berikut : Contoh : • Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. membezakan • Rajin dan tabah. di samping penerapan nilai murni dan sikap saintifik. guru perlu kegunaan logam dam bukan logam.Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Penerangan: Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Saintifik Untuk mencapai hasil pembelajaran yang tersebut. Dalam bukan logam dalam kehidupan harian mereka dipelajari kurikulum ini. Membandingkan dan membezakan • Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam. Sikap dan nilai positif yang dengan pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik.hasil pembelajaran yang dihasratkan ditulis melalui membandingkan dan membezakan. 11 . Penguasaan secara mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan kemahiran membandingkan dan membezakan adalah sama penguasaan kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran penting saintifik. Kemahiran Berfikir: terhadap alam sekitar. dengan pengetahuan tentang sifat fizikal dan menitikberatkan penguasan kemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan. SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI Berikut diberi beberapa contoh hasil pembelajaran yang Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan berkaitan nilai positif dalam diri murid.

Contoh : Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku Tingkatan 5 mengikut peringkat berikut : Bidang Pembelajaran • Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap 1. sikap saintifik dan nilai murni sebelum memulakan pelajaran. 12 . • Luwes dan berfikiran terbuka. aktiviti pengajaran dan pembelajaran sains agar penerapan • Menghargai keseimbangan alam semula jadi. Perancangan • Baik hati dan penyayang. secara berhati-hati. Sebagai yang contoh.• Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan Peringkat ini perlu diambil kira oleh guru semasa merancang sihat. sikap saintifik dan nilai murni berlaku secara berkesan dan • Berhemah tinggi dan hormat –menghormati. keseimbangan alam. • Berfikir secara rasional. bekerjasama dan jujur. berterusan. murid dan memastikan mereka menjalankan eksperimen • Berfikiran kritikal dan analitis. rapi semasa adalah pengajaran diperlukan yang untuk mengoptimumkan penerapan sikap saintifik dan nilai murni • Bersifat objektif. Objektit Pembelajaran • Memberi perhatian kepada sikap dan nilai murni. Berikut diberi contoh hasil pembelajaran yang berkaitan • Yakin dan berdikari. Mikroorganisma dan Kesannya Terhadap Hidupan saintifik dan nilai murni. pembelajaran dalam sesuatu bidang pembelajaran yang • Bekerjasama. 1. • Menghargai sumbangan sains dan teknologi. Guru perlu meneliti semua hasil • Sistematik. melibatkan kerja amali guru perlu sentiasa mengingatkan • Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan. semasa pelajaran sains. dengan penerapan sikap saintifik dan nilai murni. berkaitan termasuk hasil pembelajaran tentang penerapan • Adil dan saksama.7 Menyedari mikroorganisma mempunyai • Menghayati dan mengamalkan sikap saintifik dan nilai kesan terhadap manusia dan murni. • Berani mencuba.

Pembelajaran berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan alam sekitar. murid akan belajar mengenai kekayaan Cadangan aktiviti Membincangkan kesan biodiversiti negara. Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sains Bertanggungjawab ke atas mengutamakan diri sendiri. Sebagai contoh. sistematik dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan dan bekerjasama. mereka akan menghargai kepelbagaian pembelajaran mikroorganisma ke atas dan keunikan sumber semulajadi negara dan meningkatkan a) Kehidupan manusia kecintaan kepada negara. b) Keseimbangan alam STRATEGI PENGAJARAN DAN Sikap saintifik dan nilai murni Menunjukkan minat dan sikap PEMBELAJARAN ingin tahu terhadap alam sekitar. mengamalkan kehidupan pembelajaran kontekstual dan pembelajaran masteri. kemahiran Menghargai keseimbangan dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang alam sekitar optimum. orang lain dan pembelajaran berfikrah. bukan berbentuk rutin. pembelajaran proses pengkolonian dan proses sesaran di dalam ekosistem. Aktiviti yang bersih dan sihat. Murid perlu sedar secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam 13 . yang dirancangkan dalam pembelajaran berfikrah mesti yang Bersikap objektif. dalam keseimbangan alam sekitar. Pembelajaran berfikrah dapat mencetuskan pelbagai Menghargai dan pendekatan pembelajaran seperti inkuiri.Hasil Pembelajaran Memerihalkan kesan Penerapan Unsur Patriotisme mikroorganisma ke atas Kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsur manusia dan dalam patriotisme di kalangan murid. konstruktivisme.

Guru kemudian membimbing murid untuk harian mereka.pembelajaran. Penemuan inkuiri merupakan pendekatan yang mementingkan  Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea pembelajaran melalui pengalaman. perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri tidak sesuai digunakan dalam 14 . pendekatan seperti pembelajaran kontekstual dan Pendekatan Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan Sains. murid belajar sesuatu apabila mereka membina pemahaman mereka sendiri. semasa proses inkuiri ini. Pembelajaran Murid berpeluang bekerjasama. dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan.  sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling. secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji Sains. dan ditemui oleh murid sendiri. Konstruktivisme penguasaan kemahiran dan penerapan nilai murni dan sikap Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkan saintifik. berkongsi idea dan pengalaman serta membuat refleksi. Antara unsur penting dalam konstruktivisme Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains ialah:  Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid Penemuan Inkuiri  Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri. Pembelajaran bermakna berlaku dalam memahami konsep sains melalui hasil inkuiri tersebut. Namun demikian. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. Beberapa ditanyakan kepada murid dan murid diminta menyelesaikan konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara langsung masalah mneggunakan daya kreatif dan kritis mereka. Inkuiri secara am asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula bermaksud mencari maklumat. Murid melalui aktiviti seperti Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat eksperimen akan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan kesimpulan sendiri. Soalan atau masalah yang beraras tinggi semua situasi pengajaran dan pembelajaran. Murid oleh guru atau melalui inkuiri terbimbing. menyoal dan menyiasat idea mereka. Teknologi dan Masyarakat (STM). Teknologi dan Masyarakat.

dengan kehidupan murid. cadangan kaedah bersama dengan aplikasi. Penentuan kaedah pengajaran dan berdasarkan Pembelajaran masteri merupakan satu pendekatan yang kepelbagaian jenis kecerdasan murid serta sumber dan memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran prasarana yang ada. boleh mengubahsuaikan Pembelajaran Kontekstual Walaubagaimanapun. sains dan teknologi serta implikasi pengajaran kepada masyarakat. Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan cadangan aktiviti pembelajaran jika perlu. Pengetahuan sains dan teknologi dipelajari projek dan lawatan. Di samping berperanan sebagai yang ditetapkan. pembelajaran yang tertentu dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk melalui pelbagai kaedah dan pembelajaran ‘Cadangan guru untuk pengajaran mencapai dan objektif Aktiviti Pembelajaran’. Kaedah 15 pengetahuan kurikulum. dan seterusnya mempegaruhi pencapaian murid. guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut pengajaran dan pembelajaran. tindakan pengayaan dan pemulihan perlu dijadikan kepelbagaian jenis kecerdasan di kalangan murid. kandungan pembelajaran dan pakar kebolehan rujuk dan bidang . Pelajaran sains Pendekatan kontekstual digunakan di mana murid belajar yang kurang menarik tidak memotivasikan murid untuk belajar secara menyiasat seperti dalam pendekatan inkuiri penemuan. pengajarannya. simulasi. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip penyampai bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang. seharusnya Pembelajaran Masteri sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. meningkatkan minat murid terhadap sains. perbincangan. Dalam kurikulum ini. Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran sains melalui penyiasatan dan dilaksanakan perbincangan berlandaskan isu sains dan teknologi dalam pembelajaran seperti eksperimen. masyarakat.Tema dan objektif pembelajaran yang berunsurkan STM Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran diwujudkan Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut boleh dalam kurikulum ini. Dalam konteks ini murid tidak belajar secara teori sahaja tetapi dapat menghargai Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai dapat kerelevanan pembelajaran sains dengan kehidupan mereka. Guru perlu prihatin terhadap kadarnya.

Perbincangan perlu dijalankan sebelum. iaitu mereka sendiri yang merangka cara eksperimen yang berkenaan. Mengawal pembolehubah - alasan bertindak sebagai fasilitator dan mengetuai perbincangan dengan bertanyakan soalan yang merangsang murid untuk mempamer kebolehan diri. peluang merekabentuk eksperimen. Berikut diberi penerangan ringkas tentang beberapa kaedah pengajaran dan pembelajaran. kaedah mengumpulkan data dan menganalisis data 16 . Eksperimen Kaedah eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam pembelajaran sains. Murid menguji hipotesis melalui penyiasatan untuk menemui konsep dan prinsip sains tertentu secara saintifik. semasa dan selepas menjalankan aktiviti. adalah dicadangkan selain kemahiran daripada eksperimen yang dibimbing oleh guru.  Mengenal pasti masalah  Membuat hipotesis Perbincangan Aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat  Merancang eksperimen - berlandaskan Guru Menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan - Menentukan langkah menjalankan eksperimen dan yang sahih. kemahiran Menjalankan berfikir. murid diberi manipulatif. data yang boleh Secara kebiasaan. kemahiran eksperimen saintifik menggunakan dan  Menjalankan eksperimen  Mengumpulkan data  Menganalisis data  Mentafsirkan data  Membuat kesimpulan  Menulis laporan Dalam perlaksanaan kurikulum ini. langkah yang diikuti secara eksperimen diukur dan bagaimana menganalisis data serta bagaimana adalah seperti berikut: membentangkan hasil eksperimen mereka.dan aktiviti yang berbeza perlu dirancang untuk murid yang mempunyai cara belajar dan kecerdasan yang berbeza.

kemahiran penyelesaian masalah. permainan dan Pembelajaran sains boleh melalui lawatan ke tempat seperti penggunaan model. masa yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran pengajaran dan pembelajaran sains boleh menjadi lebih yang formal untuk dilengkapkan. video.Simulasi Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar Aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenarnya. Kerja projek menggalakkan perkembangan dan pembelajaran yang abstrak atau konsep sains yang sukar. muzium. ia mesti dirancang secara rapi. Lawatan ke tempat-tempat sedemikian boleh syarat yang telah ditentukan. institut penyelidikan. kemahiran pengurusan Simulasi masa dan pembelajaran kendiri. Hasil projek dalam bentuk menarik dan berkesan. Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan. dipersembahkan dalam bentuk perisian atau melalui laman dan animasi berkomputer juga boleh web. perisian persembahan grafik (graphic presentation softwear) dan 17 . Penggunaan Teknologi Teknologi merupakan alat yang amat berkesan dan Projek mempunyai potensi yang tinggi untuk meningkatkan minat Aktiviti yang dijalankan oleh individu atau sekumpulan murid dalam pembelajaran sains. yang objek harus atau dipatuhi. Dalam main peranan. murid melakonkan zoo. menyeronokkan peraturan untuk dan bermakna. Perkakasan aplikasi seperti ‘word processers’. Projek mengambil seperti televisyen. Simulasi dan animasi berkomputer laporan. radio. Murid perlu untuk membuat keputusan. keadaan Murid sebenar. Permainan pula mempunyai menjadikan pembelajaran lebih berkesan. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami proses lawatan. Model boleh digunakan untuk menjalankan aktiviti atau melaksanakan tugasan semasa mewakili lawatan. artifak atau lain-lain perlu dibentangkan kepada guru merupakan alat yang berkesan untuk menjelaskan pengajaran dan murid lain. komputer dan internet. paya bakau sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa dan kilang. Melalui penggunaan teknologi untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. pusat sains. simulasi yang utama ialah main peranan. Contoh Pembelajaran sains tidak hanya terhad di sekolah sahaja. bermain Murid dapat membayangkan situasi tersebut dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang dipelajari.

Hasil pembelajaran ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur.hamparan elektronik adalah dan nilai murni perlu dijadikan teras dalam setiap aktiviti merupakan satu alat yang bernilai untuk menganalisis dan pembelajaran. memahami. kepada dalam yang lebih kompleks. proses pengajaran dan pembelajaran. Hasil pembelajaran ‘data dalam domain psikomotor adalah tersurat dalam aktiviti loggers’ dan (electronic antara muka spreadsheets) berkomputer dalam eksperimen dan projek dapat membantu pengajaran dan pembelajaran. perlakuan holistik dan integrasi yang membolehkan pelbagai setiap bidang pembelajaran mempunyai beberapa objektif hasil pembelajaran di capai mengikut keperluan dan konteks. Kurikulum sains ini disusun atur mengikut beberapa tema. Peringkat dalam domain kognitif Cadangan adalah mengetahui. mengagumi. Satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk mencapai pembelajaran yang dicadangkan. pembelajaran diberi untuk membantu guru merancang aktiviti menyayangi. mendalami dan mengamalkan. Cadangan aktiviti adalah menyedari. Penerapan sikap siantifik 18 . pembelajaran. Hasil pembelajaran umum ditulis mengikut peringkat dalam domain kognitif dan afektif. mengaplikasi. mensyukuri. aktiviti pembelajaran perlu dirancang dalam Setiap tema mengandungi beberapa bidang pembelajaran. Hasil pembelajaran dalam sesuatu objektif pembelajaran disusun secara berurutan ORGANISASI KANDUNGAN daripada mudah Walaubagaimanapun. Hasil yang perlu dijalankan bagi mencapai hasil pembelajaran yang Pelajaran dalam domain afektif adalah tersirat dalam aktiviti berkaitan. Ini adalah untuk memastikan penerapan nilai mempersembahkan data. Penggunaan teknologi lain seperti dan sikap secara spontan dan semulajadi. mencapai hasil pembelajaran secara bersepadu mengikut susunan dalam huraian sukatan pelajaran. Secara am. Objektif pembelajaran mempunyai satu atau Guru perlu menggunakan strategi pengajaran untuk cuba lebih hasil pembelajaran. Peringkat dalam domain afektif kedalaman sesuatu hasil pembelajaran. menghayati. pembelajaran sains berkesan. menganalisis. menghargai. aktiviti pembelajaran memberi cadangan pengalaman pembelajaran dan maklumat tentang skop dan mensintesis dan menilai.

19 . Guru boleh mengubahsuai cadangan aktiviti ini sesuai dengan jenis kecerdasan.satu atau lebih hasil pembelajaran. Guru digalakkan merekabentuk aktiviti tambahan yang inovatif dan berkesan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran sains. Pada masa yang sama. tahap kebolehan murid dan juga keadaan sekeliling mereka. lebih daripada satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk satu hasil pembelajaran.

menjalankan penyiasatan saintifik. tatacara – procedure langkah-langkah – stepspemboleh ubah variables . contoh: menyiasat bagaimana luas permukaan memberi kesan terhadap kadar penyejukan. kaedah mengumpul dan menganalisis data. 20 Nota Istilah menganalisa– analyse radas – apparatus jalankan – conduct kesimpulan – conclusion tentukan – determine hipotesis – hypothesis kenal pasti – identify tafsir – interpret siasat – investigate bahan – material memerhati – observe merancang – planning prosedur. TINGKATAN 4 – Sains PENGENALAN KEPADA SAINS Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan penyiasatan saintifik. menentukan kaedah penyiasatan. (e) menjalankan penyiasatan (f) mengumpul data (g) menganalisa dan mentafsir data (h) membuat kesimpulan (i) menulis laporan Hasil Pembelajaran Murid dapat :     menerangkan langkahlangkah dalam penyiasatan saintifik. menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan ii. menulis laporan penyiasatan saintifik. PENYIASATAN SAINTIFIK Objektif Pembelajaran 1. menerangkan kepentingan penyiasatan saintifik.1 Menganalisa kaedah penyiasatan saintifik. Pelajar akan : (a) mengenal pasti masaalah (b) mengenal pasti pemboleh ubah (c) membuat hipotesis (d) merancang penyiasatan untuk: i.TEMA : BIDANG PEMBELAJARAN : 1.

21 Nota Istilah nilai murni – nobles values mengamalkan – practice sikap saintifik – scientific attitudes .  mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni semasa menjalankan penyiasatan saintifik.Objektif Pembelajaran 1. Hasil Pembelajaran Murid dapat:  mengenalpasti sikap saintifik dan nilai murni yang diamalkan oleh saintis. Membincangkan kepentingan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni semasa menjalankan penyiasatan saintifik.  menerangkan kepentingan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni semasa menjalankan penyiasatan saintifik.2 Menyedari kepentingan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni semasa menjalankan kaedah penyiasatan saintifik Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menonton tayangan video atau simulasi komputer bagi mengumpul dan mentafsir data terhadap sikap saintifik dan nilai murni yang diamalkan oleh saintis.

1.2 Memahami sistem saraf manusia Nota Murid dapat :  mengenal pasti bahagian dalam sistem saraf manusia.  mengenal pasti bahagian neuron  menyatakan fungsi bahagian dalam neuron.  menyatakan maksud neuron. Memerhati model. menyatakan kepentingan koordinasi badan. Murid dapat: Memeriksa model. KOORDINASI BADAN Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk melihat dan membincangkan koordinasi badan.  menyatakan fungsi setiap bahagian dalam sistem saraf.    memerihalkan maksud koordinasi badan. melihat carta atau tayangan video dan mengenal pasti sistem saraf manusia yang terdiri daripada berikut: (a) sistem saraf pusat iaitu otak dan saraf tunjang Istilah koordinasi badan – body coordination sistem endokrin – endocrine system sistem saraf – nervous system Membincangkan kepentingan koordinasi badan dalam aktiviti harian.1 Memahami koordinasi badan : 1.TEMA : PENYELENGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN HIDUP BIDANG PEMBELAJARAN Objektif pembelajaran 1. menayangkan rajah atau video untuk mengenal pasti sistem tubuh yang mengawal koordinasi seperti sistem saraf dan sistem endokrin. 22 akson – axon badan sel – cell body sistem saraf pusat – central nervous system . mengenal pasti sistem dalam badan yang mengawal dan menyelaras koordinasi badan.

carta atau model dan membincangkan perkaraperkara berikut : (a) neuron sebagai unit asas sistem saraf.Objektif pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran (b) sistem saraf periferi iaitu saraf kranium dan saraf spina yang menghubungkan reseptor dan efektor dengan sistem saraf pusat. 23 Nota Istilah neuron motor – motor neuron salut mielin – myelin sheath sistem saraf periferi – peripheral nervous system neuron perantaraan – relay neurone neuron deria – sensory neurone . (d) jenis neuron iaitu neuron deria. (e) fungsi setiap jenis neuron. menyatakan fungsi setiap jenis neuron. membandingkan dan membezakan jenis-jenis neuron. neuron motor dan neuron perantaraan. dendrit dan salut mielin. Menonton tayangan video. (b) bahagian yang membina neuron iaitu badan sel. Hasil Pembelajaran    mengenal pasti perbezaan jenis neuron. Membincangkan fungsi setiap komponen dalam sistem saraf. akson. (c) fungsi bahagian yang membina neuron.

Menjalankan aktiviti untuk membanding dan membezakan jenis neuron dan membentangkannya dalam bentuk paparan grafik. mengilustrasikan pengaliran impuls dalam arka refleks. menyatakan fungsi reseptor dan efektor. 24 tindakan refleks – reflex action arka refleks – reflex arc .Objektif pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Istilah Melukis rajah berlabel neuron deria. menerangkan dengan contoh tindakan refleks. memerihalkan tindakan refleks. neuron motor dan neuron perantaraan.3 Menganalisa koordinasi saraf Membincangkan perkaraperkara berikut: (a) maksud reseptor dan efektor (b) fungsi reseptor dan efektor Menjalankan aktiviti melalui tunjuk cara tindak balas organ deria terhadap rangsangan. Murid dapat :      menyatakan maksud reseptor dan efektor. 1. Menjalankan aktiviti dan membincangkan tindakan refleks seperti sentakan lutut dan tindakan menyentuh objek panas dan tajam.

Melukis rajah untuk menunjukkan pengaliran impuls dalam arka refleks. menerangkan kepentingan proprioreseptor Melihat carta. tayangan video atau simulasi komputer dan membincangkan perkaraperkara berikut : (a) proprioreseptor dan fungsinya (b) kepentingan proprioreseptor dalam mengekalkan keseimbangan dan koordinasi 25 proprioreseptor proprioceptors . 1.4 Menjalankan aktiviti-aktiviti Memahami peranan berikut untuk menunjukkan proprioreseptor kepentingan reseptor regang: dalam (a) menyusun objek dengan kedua-dua mata tertutup mengekalkan keseimbangan dan (b) mengekalkan keseimbangan badan koordinasi Murid dapat:   menerangkan maksud proprioreseptor.Objektif pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Istilah Menonton simulasi komputer atau carta yang menunjukkan pengaliran impuls dalam arka refleks.

Membincangkan kesan kecederaan pada bahagian tertentu dalam otak manusia. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Memeriksa model. menerangkan maksud tindakan luar kawal. menerangkan tindakan luar kawal. 26 Nota Istilah penguncupan – constriction pembesaran dilation degupan jantung heart beat tindakan luar kawal – involuntary actions tindakan terkawal – voluntary actions . Membincangkan fungsi bahagian otak manusia.5 Memahami otak manusia dan kerencamannya.Objektif pembelajaran 1. menerangkan maksud tindakan terkawal. melihat tayangan video atau simulasi komputer untuk mengenal pasti struktur otak manusia iaitu serebrum. menyatakan fungsi setiap bahagian dalam otak manusia. serebelum dan medula oblongata. Menjalankan aktiviti-aktiviti dan membincangkan perkara-perkara berikut: (a) tindakan terkawal seperti menulis dan menari (b) tindakan luar kawal seperti pembesaran dan penguncupan anak mata dan degupan jantung. menerangkan kesan kecederaan pada bahagian tertentu dalam otak manusia. Hasil Pembelajaran Murid dapat:     Melukis dan melabel bahagian utama otak manusia.    mengenal pasti bahagian utama dalam otak manusia. memberi contoh tindakan terkawal.

Istilah kelenjar adrenal – adrenal gland ovari – ovary pankreas pancreas kelenjar pituitari – pituitary gland testis – testes kelenjar tiroid – thyroid gland . pankreas. 27 Nota Hanya adrenalin. kelenjar tiroid. kelenjar adrenal.6 Memahami koordinasi kimia dalam badan Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti seperti padan dan menang atau teka teki untuk mengenal pasti perkara-perkara berikut : (a) hormon dan kelenjar endokrin utama iaitu kelenjar pituitari. (c) fungsi hormon yang dirembeskan oleh kelenjar endokrin utama. progestron dan testosteron yang diperlukan. memerihalkan kesan ketidak seimbangan hormon ke atas kesihatan. menyatakan fungsi hormon yang dirembeskan oleh kelenjar endokrin. Hasil Pembelajaran Murid dapat:      memerihalkan maksud hormon. tiroksin. Melukis rajah berlabel untuk menunjukkan kedudukan kelenjar endokrin utama dalam sistem endokrin manusia.Objektif pembelajaran 1. estrogen. memerihalkan maksud kelenjar endokrin. ovari dan testis. (b) hormon yang dirembeskan oleh kelenjar endokrin utama. insulin. Membincangkan kesan ketidakseimbangan hormon ke atas kesihatan dan membentangkan hasil perbincangan dalam bentuk paparan grafik. mengenal pasti kelenjar endokrin utama dan kedudukan masing-masing dalam tubuh.

Menjalankan aktiviti simulasi situasi yang mencemaskan untuk menghubungkan kejadian bagi membincangkan perkara berikut: (a) koordinasi di antara sistem saraf dan sistem endokrin dalam menghasilkan gerak balas terhadap sesuatu rangsangan. 28 Nota Istilah gerak balas – response rangsangan – stimulus . menerangkan dengan contoh koordinasi di antara sistem saraf dan sistem endokrin dalam gerak balas terhadap sesuatu rangsangan.7 Menganalisa koordinasi antara sistem saraf dengan sistem endokrin Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk membanding dan membeza koordinasi saraf dengan koordinasi kimia dan membentangkan persamaan dan perbezaan dalam bentuk paparan grafik. (b) kepentingan koordinasi antara sistem saraf dengan sistem endokrin dalam penyelarasan gerak balas terhadap sesuatu rangsangan. Hasil Pembelajaran Murid dapat:    membandingkan dan membezakan koordinasi saraf dengan koordinasi kimia. menerangkan kepentingan koordinasi antara sistem saraf dengan sistem endokrin dalam penyelarasan gerak balas terhadap sesuatu rangsangan.Objektif pembelajaran 1.

memerihalkan kesan penyalahgunaan dadah terhadap koordinasi badan. menerangkan maksud penyalahgunaan dadah.Objektif pembelajaran 1. Polis Di Raja Malaysia (PDRM). menyenaraikan contohcontoh dadah. penyalahgunaan dadah dan kesan penyalahgunaan dadah ke atas koordinasi badan dan kesihatan.8 Menilai kesan penyalahgunaan dadah terhadap koordinasi badan dan kesihatan. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjemput wakil dari Agensi Dadah Kebangsaan (ADK). folio atau persembahan ‘power point’. Persatuan Mencegah Dadah Malaysia (PEMADAM) atau dari institusi-institusi yang berkaitan untuk memberi ceramah atau mengadakan pameran berkenaan dadah. memerihalkan kesan penyalahgunaan dadah terhadap kesihatan. Hasil Pembelajaran Murid dapat:      mentakrifkan maksud dadah. Pelajar membentangkan penyalahgunaan dadah melalui pengucapan awam. 29 Nota Istilah penyalahgunaan dadah – drug abuse .

majalah atau internet dan membincangkan perkaraperkara berikut : (a) contoh-contoh minuman beralkohol (b) kesan pengambilan alkohol berlebihan terhadap koordinasi badan (masa tindak balas) dan kesihatan. memerihalkan kesan pengambilan alkohol secara berlebihan terhadap kesihatan. memerihalkan kesan pengambilan alkohol secara berlebihan terhadap koordinasi badan. Mengumpul maklumat dari buku. mewajarkan kepentingan mengelakkan diri daripada pengambilan alkohol secara berlebihan.Objektif pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran 1. (c) kepentingan mengelakkan diri daripada pengambilan alkohol secara berlebihan. suratkhabar. Hasil Pembelajaran Murid dapat:     menyenaraikan contohcontoh minuman beralkohol.9 Menganalisa kesan pengambilan alkohol berlebihan terhadap koordinasi badan dan kesihatan. 30 Nota Istilah minuman beralkohol – alcoholic drinks pengambilan berlebihan – excessive consumption masa tindak balas – reaction time . Membentangkan dan mempamerkan maklumatmaklumat yang dikumpul.

31 Nota Istilah ketidakseimbangan hormon – hormonal imbalance minda – mind tekanan mental – mental stress minda yang sihat dan baik – healthy and sound mind . tekanan mental dan kecederaan otak. pengambilan alkohol secara berlebihan. mengenalpasti faktor-faktor yang memberi kesan terhadap minda. (d) kepentingan minda yang sihat dan baik. termasuk ketidakseimbangan hormon.10 Menyedari kepentingan minda yang sihat dan baik Mengumpul maklumat dari buku. majalah atau internet dan membincangkan perkaraperkara berikut : (a) maksud minda (b) faktor-faktor yang memberi kesan terhadap minda. pengambilan alkohol secara berlebihan dan penyalahgunaan dadah boleh memberi kesan terhadap minda. mewajarkan kepentingan minda yang sihat dan baik. Hasil Pembelajaran Murid dapat:     menyatakan maksud minda. (c) bagaimana ketidakseimbangan hormon. penyalahgunaan dadah. suratkhabar. menerangkan bagaimana penyalahgunaan bahan boleh memberi kesan terhadap minda.Objektif pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran 1.

menerangkan kepentingan mitosis dan meiosis. DNA dan kromosom. asid deoksiribonukleik (DNA) dan kromosom. 32 NOTA Nama fasa-fasa dalam mitosis dan meiosis tidak diperlukan. menyatakan maksud meiosis. memerihalkan proses mitosis. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat:    Menjalankan simulasi proses mitosis dan meiosis. Membincangkan kepentingan mitosis dan meiosis. simulasi komputer atau carta untuk mempelajari perkara berikut: (a) gen.  Menjalankan aktiviti untuk membandingkan dan membezakan antara mitosis dan meiosis dan menunjukkan persamaan dan perbezaan dalam bentuk paparan grafik. Perlu membincangkan secara ringkas perkara berikut: (a) pemisahan dan pengutuban kromosom. memerihalkan proses meiosis.gene pengutuban polarisation gentian spindel / gelendung spindle fibres . menyatakan maksud mitosis. (b) fungsi gelendung dan sentromer.TEMA : PENYELENGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN HIDUP BIDANG PEMBELAJARAN: 2. KETURUNAN DAN VARIASI OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2. membanding dan membezakan antara mitosis dan meiosis. DNA dan kromosom.     menyatakan maksud gen. (b) mitosis dan meiosis. memerihalkan hubungkait antara gen. ISTILAH pembahagian selcell division sentromer centromeres kromosom chromosome asid deoksiribonukleik deoxyribonucleic acid gen .1 Memahami proses pembahagian sel Menonton tayangan video. (c) pembentukan sel-sel baru.

(b) gen resesif dan sifat resesif. meramalkan nisbah genotip dan fenotip bagi kacukan monohibrid. Membincangkan perkara berikut: (a) gen dominan dan sifat dominan. mengenal pasti sifat-sifat dominan dan resesif pada manusia. Melakarkan gambarajah skema untuk menerangkan kacukan monohibrid dan menggunakan Hukum Mendel untuk meramalkan perkara berikut: 33 NOTA ISTILAH hukum Mendel Mendel’s law kacukan monohibrid monohybrid cross fenotip -phenotype sifat resesif recessive traits .2 Memahami prinsip dan mekanisme pewarisan CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Memerhati dan mengenalpasti sifat dominan dan resesif di kalangan murid dan ahli keluarga mereka. Menonton tayangan video atau simulasi komputer mengenai eksperimen genetik Gregor Mendel dalam mengkaji mekanisme pewarisan sifat. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat:     menerangkan maksud gen dominan dan gen resesif. mengilustrasi mekanisme pewarisan sifat menggunakan rajah skema.OBJEKTIF PEMBELAJARAN 2.

3 Memahami penentuan seks anak dan kejadian kembar pada manusia. 34 kembar seiras identical twins kembar tak seiras . Murid dapat:      menerangkan maksud kromosom seks. (c) kejadian kembar seiras dan kembar tak seiras. (d) kejadian kembar siam. 2. menerangkan kejadian kembar seiras dan kembar tak seiras. membanding dan membezakan kembar seiras dengan kembar tak seiras. (b) mekanisme penentuan seks anak. Menonton simulasi komputer.non-identical twins kromosom seks sex chromosome penentuan seks sex determination kembar siam Siamese twins . tayangan video atau carta dan membincangkan perkara berikut: (a) kromosom seks.OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN NOTA ISTILAH (a) nisbah genotip bagi generasi F1 atau ’first filial’ dan generasi F2 atau ’second filial’. menerangkan mengenai kembar siam. menerangkan mekanisme penentuan seks anak. (b) nisbah fenotip bagi generasi F1 atau ’first filial’ dan generasi F2 atau ’second filial’.

Menjalankan aktiviti untuk membanding dan membezakan kembar seiras dengan kembar tak seiras serta mengilustrasi persamaan dan perbezaan dalam bentuk paparan grafik. artikel. Membaca dan menginterpretasi data dari buku.OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN Melakarkan gambarajah skema untuk menunjukkan perkara berikut: (a) mekanisme penentuan seks. majalah atau internet mengenai kembar siam. (b) kejadian kembar seiras dan kembar tak seiras. 35 NOTA ISTILAH .

menyatakan jenis mutasi. simulasi komputer atau carta dan membincangkan perkara berikut: (a) mutasi dan jenis mutasi iaitu mutasi kromosom dan mutasi gen. Menjalankan aktiviti untuk menguji buta warna di kalangan pelajar. 36 NOTA Perubahan dalam gen dan kromosom di peringkat molekul tidak diperlukan. menyatakan kebaikan dan keburukan mutasi. (c) kesan mutasi gen terhadap manusia seperti buta warna. mengenalpasti faktor yang menyebabkan mutasi. sindrom Klinefelter dan sindrom Turner. ISTILAH albinisme albinism buta warna – colour blindness sindrom Down Down’s syndrome sindrom KlinefelterKlinefelter’s syndrome mutasi .mutation sindrom Turner Turner’s syndrome . HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat:      menyatakan maksud mutasi. menyenaraikan contoh mutasi.OBJEKTIF PEMBELAJARAN 2. albinism dan thalasemia. Membincangkan kebaikan dan keburukan mutasi.4 Memahami mutasi CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Menonton tayangan video. (b) kesan mutasi kromosom terhadap manusia seperti sindrom Down.

mengemukakan hujah mengenai kebaikan dan keburukan penyelidikan genetik. betik. durian. memerihalkan teknologi digunakan dalam pembiakbakaan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat:      menyenaraikan sumbangan penyelidikan genetik dalam pelbagai bidang. pembiakbakaan dalam tanaman seperti padi. 37 NOTA ISTILAH . (b) penyelidikan genetik dalam bidang pertanian seperti makanan terubahsuai genetik (GMF). membaca buku.OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2.5 Menilai kesan penyelidikan genetik terhadap kehidupan manusia Melayari internet. majalah dan akbar untuk mendapatkan maklumat mengenai penyelidikan genetik dan membincangkan perkara berikut: (a) penyelidikan genetik dalam bidang perubatan. menyatakan kepentingan pembiakbakaan dalam tanaman dan ternakan. kelapa sawit. Projek Genom Manusia dan pengklonan. cili dan ternakan seperti lembu tenusu dan ayam. menerangkan pembiakbakaan ke atas tanaman dan ternakan. seperti penemuan pelbagai jenis penyakit baka dan teknik terkini untuk mengubati penyakit tertentu.

38 NOTA ISTILAH . Menonton tayangan video atau simulasi komputer mengenai teknologi digunakan untuk pembiakbakaan. (b) kepentingan pembiakbakaan dalam tanaman dan ternakan. Membahaskan tentang kesan penyelidikan genetik. Mengabungkan bahan penyelidikan genetik dalam buku skrap.OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN Membincangkan perkara berikut: (a) pembiakbakaan dalam tanaman dan ternakan.

(b) contoh variasi selanjar dan variasi tak selanjar.  Menjalankan aktiviti untuk membanding dan membezakan variasi selanjar dan variasi tak selanjar dan mengilustrasi persamaan dan perbezaan dalam bentuk paparan grafik. membanding dan membezakan variasi selanjar dan variasi tak selanjar. menyenaraikan variasi dalam manusia.6 Menganalisa variasi dalam hidupan. Murid dapat: Membincangkan perkara berikut: (a) variasi selanjar dan variasi tak selanjar. menerangkan kepentingan variasi. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN Menjalankan aktiviti untuk mengenalpasti dan mengklasifikasikan variasi di kalangan pelajar dalam kelas.OBJEKTIF PEMBELAJARAN 2.      menyatakan maksud variasi. mengelaskan variasi kepada variasi selanjar dan variasi tak selanjar. 39 NOTA ISTILAH variasi selanjar – continous variation variasi tak selanjar – discontinous variation salasilah – family tree kidal – left handed variasi – variation . (c) faktor yang menyebabkan variasi (d) kepentingan variasi. mengenalpasti faktorfaktor yang menyebabkan variasi.

2. 40 NOTA ISTILAH . artikel.OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN Membina salasilah keluarga berdasarkan variasi di kalangan ahli keluarga seperti mempunyai rambut lurus atau kerinting.7 Menyedari kepentingan mematuhi etika dalam penyelidikan genetik Membaca buku. Membincangkan kepentingan mewujudkan dan mematuhi etika dalam penyelidikan saintifik untuk kebaikan manusia sejagat. Murid dapat:   menerangkan penyalahgunaan ilmu pengetahuan dalam bidang genetik boleh mengancam kehidupan memerihalkan kepentingan mewujudkan dan mematuhi etika dalam penyelidikan saintifik untuk kebaikan manusia sejagat. majalah atau melayari internet dan membincangkan penyalahgunaan ilmu pengetahuan dalam bidang genetik yang boleh mengancam kehidupan. mempunyai cuping telinga lekap atau tidak lekap dan kebolehan menggulung lidah. kanan atau kidal.

TEMA

: JIRIM DALAM ALAM

BIDANG PEMBELAJARAN

: 1. JIRIM DAN BAHAN

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

1.1
Menganalisa
perubahan
keadaan jirim

CADANGAN AKTIVITI
PEMBELAJARAN

Menjalankan aktiviti untuk
melihat perubahan
keaadaan jirim apabila haba
diserap atau dibebaskan.
Melihat tayangan video atau
simulasi komputer dan
membincangkan perkara
berikut:
(a) teori kinetik jirim,
(b) perubahan tenaga kinetik
zarah-zarah dalam jirim
semasa perubahan haba,
(c) perubahan keadaan jirim
yang melibatkan
penyerapan dan
pembebasan haba,
(d) perubahan keadaan jirim
semasa peleburan,
pendidihan, kondensasi,
pembekuan dan
pemejalwapan
berdasarkan teori kinetik
jirim.

HASIL PEMBELAJARAN

Murid dapat:

menerangkan teori
kinetik jirim,
menghubungkaitkan
perubahan haba dengan
perubahan tenaga kinetik
zarah dalam jirim,
menerangkan perubahan
bagi ketiga-tiga keadaan
jirim berdasarkan teori
kinetik jirim.

41

NOTA

Teori kinetik jirim
diterangkan dari
segi pergerakan
zarah.

ISTILAH

diserap – absorbed
pendidihan – boiling
kondensasi -condensation
pembekuan - freezing
perubahan dari satu
keadaan ke keadaan lain
dan sebaliknya interconversion
tenaga kinetic - kinetic
energy
teori kinetik jirim -kinetic
theory of matter
peleburan - melting
pergerakan zarah -particle
movement
zarah-zarah dalam jirim particles in matter

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

1.2
Memahami
struktur atom

CADANGAN AKTIVITI
PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

Memerhati model, melihat
Murid dapat:
simulasi komputer dan
membincangkan perkara
 memerihalkan struktur
atom,
berikut:
 mengenalpasti zarah(a) struktur atom,
zarah subatom,
(b) zarah-zarah subatom iaitu

membanding dan
proton, elektron dan
membezakan zarahneutron.
zarah subatom.
Melukis rajah berlabel satu
model atom.
Menjalankan aktiviti untuk
membandingkan dan
membezakan zarah-zarah
subatom dari segi lokasi, jisim
relatif dan cas.

NOTA

ISTILAH

dibebaskan - released
keadaan jirim -states of
matter

pemejalwapan -sublimation

cas - charge

jisim relative - relative mass

zarah-zarah subatom subatomic particles

Mengilustrasi persamaan dan
perbezaan zarah-zarah
subatom dalam bentuk
paparan grafik.

42

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI
PEMBELAJARAN

1.3
Mengumpul dan mentafsir
Mengaplikasi idea data tentang perkara berikut:
tentang nombor
(a) nombor proton,
proton dan nombor (b) nombor nukleon,
(c) isotop.
nukleon dalam
unsur
Membina jadual untuk
menunjukkan perkaitan antara
bilangan proton, neutron dan
elektron bagi satu atom
dengan nombor proton dan
nombor nukleon.
Membincangkan dan
mengitlakkan atom bagi unsur
yang berlainan mempunyai
bilangan proton dan elektron
yang berbeza.
Membincangkan perkara
berikut:
(a) isotop
(b) contoh-contoh isotop
misalnya isotop hidrogen
dan karbon

HASIL PEMBELAJARAN

Murid dapat:menyatakan tentang
nombor proton,
menyatakan tentang
nombor nukleon,
menghubungkait
bilangan proton, neutron
dan elektron bagi satu
atom dengan nombor
proton dan nombor
nukleon,
membuat kesimpulan
tentang bilangan proton,
elektron dan neutron
dalam atom bagi unsurunsur yang berlainan,
mengitlakkan bilangan
proton dan elektron
dalam atom bagi unsurunsur yang berlainan,
menyatakan tentang
isotop,
memberikan contohcontoh isotop

43

NOTA

Hanya unsur-unsur
dengan nombor
proton antara 1 –
10 diperlukan

ISTILAH

Isotop - Isotopes
membuat pengitlakan Make generalization
nombor nucleon - Nucleon
number
nombor proton - proton
number

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI
PEMBELAJARAN

1.4
Memahami
pengelasan unsur
dalam Jadual
Berkala

Melihat simulasi komputer
atau carta dan
membincangkan aspek-aspek
berikut dalam Jadual Berkala:
(a) penyusunan unsur
berdasarkan nombor
proton menaik,
(b) kumpulan sebagai turus
menegak terdiri dari unsurunsur yang mempunyai
sifat-sifat kimia yang sama,
(c) kala sebagai baris
mendatar yang terdiri dari
unsur-unsur dengan sifat
kimia dan fizikal yang
berubah secara beransuransur daripada logam
kepada bukan logam,
(d) kedudukan logam, bukan
logam dan separa logam.

HASIL PEMBELAJARAN

Murid dapat:


memerihalkan tentang
penyusunan unsur-unsur
dalam Jadual Berkala
memerihalkan kumpulan
dan kala dalam Jadual
Berkala
mengenal pasti
kedudukan unsur-unsur
logam, bukan logam dan
separa logam dalam
Jadual Berkala
menyatakan kepentingan
Jadual Berkala

Menjalankan satu permainan
kad untuk mengisi ruang bagi
unsur-unsur yang ditiadakan
dalam Jadual Berkala. Kadkad itu mengandungi
maklumat berikut:
(a) nombor proton
(b) nombor nukleon
(c) logam, bukan logam dan
separa logam.

44

NOTA

ISTILAH

permainan kad -card game
sifat kimia -chemical
properties
kumpulan - group
baris mendatar - horizontal
rows
logam – metal
bukan logam - non-metal
kala - period
Jadual Berkala - Periodic
Table
separa logam - semimetal
turus menegak - vertical
column

(c) meramal sifat dan kegunaan sesuatu unsur.OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN Membincangkan kepentingan Jadual Berkala dari aspek: (a) membantu dalam membuat kajian tentang unsur secara teratur dan sistematik. 45 NOTA ISTILAH . (b) mengetahui sifat-sifat unsur.

room temperature . (c) sifat fizikal bahan yang terdiri daripada atom. (d) susunan zarah dan daya tarikan antara zarah dalam bahan yang terdiri daripada atom. 46 NOTA ISTILAH takat didih . HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat:      memerihalkan atom. molekul dan ion dengan susunan zarah dan daya tarikan di antaranya.force of attraction takat lebur . molekul dan ion. membanding dan membezakan bahanbahan yang terdiri daripada atom.boiling point kekonduksian elektrik electrical conductivity daya tarikan . molekul dan ion (b) bahan yang terdiri daripada atom. molekul dan ion seperti berikut: i. molekul dan ion. keadaan fizikal pada suhu bilik ii. takat lebur. iii.OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1. molekul dan ion berdasarkan sifat fizikal bahan. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji takat lebur dan kekonduksian elektrik bahan yang terdiri dari: (a) atom seperti plumbum (b) molekul seperti sulfur (c) ion seperti plumbum bromida. takat didih. menyatakan contoh bahan yang terdiri daripada atom.5 Memahami sifat bahan berdasarkan zarah yang terdapat di dalamnya CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melihat simulasi komputer atau carta untuk menkaji perkara berikut: (a) atom. menghubungkait sifat fizikal bahan yang terdiri daripada atom. molekul dan ion mengenalpasti zarahzarah dalam bahan seperti atom. iv. molekul dan ion.melting point suhu bilik . molekul dan ion. kekonduksian elektrik.

zink.electrical and heat conductivity emas . Membincangkan susunan zarah dan daya tarikan antara zarah berhubung dengan sifat fizikal bahan yang terdiri daripada atom.iron plumbum . molekul dan ion. plumbum. menyenaraikan kegunaan logam dan bukan logam dalam kehidupan harian. Mengumpul dan mentafsir data tentang sifat-sifat dan kegunaan logam seperti ferum.luminosity ketertempaan . Murid dapat:     menyenaraikan contoh logam dan bukan logam. sulfur dan klorin. timah. Mengilustrasi persamaan dan perbezaan dalam bentuk paparan grafik. 1. membanding dan membezakan logam dan bukan logam berdasarkan sifatsifat fizikal. emas dan bukan logam seperti karbon.6 Memahami sifat-sifat dan kegunaan bahan logam dan bukan logam Menjalankan aktiviti untuk mengenalpasti objek dalam bilik darjah yang diperbuat daripada logam dan bukan logam. kuprum.ductility kekonduksian elektrik dan haba .chlorine kuprum .gold besi .OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN NOTA ISTILAH Menjalankan aktiviti untuk membandingkan dan membezakan bahan-bahan yang terdiri dari atom. aliminium. molekul dan ion berdasarkan pada sifat fizikal bahan. 47 klorin . menyenaraikan sifat-sifat logam dan bukan logam.lead kekilauan .malleability .copper kemuluran .

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji sifat-sifat fizikal logam dan bukan logam seperti: (a) kekilauan (b) kemuluran (c) kebolehtempaan (d) kekuatan regangan (e) kekonduksian elektrik dan haba Membincangkan sifat-sifat fizikal bagi logam dan bukan logam berhubungkait dengan kegunaannya dalam kehidupan harian.  menghubungkaitkan sifat fizikal logam dan bukan logam dengan kegunaannya dalam kehidupan harian.tensile strength timah .OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN Menjalankan aktiviti untuk membanding dan membezakan sifat-sifat bahan yang diperbuat daripada logam dan bukan logam dan mengilustrasikan persamaan dan perbezaan dalam bentuk paparan grafik. 48 NOTA ISTILAH sulfur .sulphur kekuatan regangan .tin .

(b) penulenan bahan melalui  kaedah berikut: i. menghubung kait sifatsifat bahan dengan kaedah penulenan yang digunakan.distilled water bendasing . seperti menulenkan garam dari larutan tepu garam biasa.pure substances penulenan bahan purification of substances larutan tepu .impurities pecahan petroleum petroleum fractions bahan tulen .miscible . penghabluran.solutes larut campur . penyulingan.saturated solutions zat-zat terlarut . (b) pelbagai kaedah penulenan bahan. seperti menulenkan alkohol dari campuran alkohol dan air ii.OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat:   Menjalankan aktiviti untuk mengkaji perkara berikut:  (a) kesan bendasing seperti garam terhadap takat didih air. 49 NOTA ISTILAH penghabluran crystallisation penyulingan -distillation air suling . menyatakan sifat-sifat bahan tulen. memerihalkan pelbagai kaedah penulenan bahan. menerangkan menggunakan contoh kaedah penulenan yang digunakan untuk menghasilkan bahan kegunaan harian.7 Menganalisa kaedah penulenan bahan CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Mengumpul dan mentafsir data tentang perkara berikut: (a) ciri bahan tulen.

mengasingkan cecair dari campuran larutan bahan larut campur seperti mengasingkan etanol dari campuran etanol dan air. Sebagai contoh berikut: i. seperti menghasilkan air tulen dari air laut. iii. 50 NOTA ISTILAH . gula. mengasingkan cecair dari larutan terdiri daripada pepejal dan cecair.OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN Mengumpul maklumat dan membincangkan perkara berikut: (a) faktor yang diambilkira apabila menentukan kaedah penulenan. ii. pecahan petroleum dan air suling. mengasingkan bendasing tidak larut dari bahan larut seperti mengasingkan pasir dan bendasing lain dari garam. (b) kaedah penulenan yang digunakan untuk menghasilkan bahanbahan harian seperti garam.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1. 51 NOTA ISTILAH . mewajarkan kepentingan kepelbagaian sifat dan keadaan bahan dalam kehidupan manusia.8 Menghargai kepelbagaian sifat dan keadaan bahan memberi manfaat kepada manusia CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan tentang perkara berikut: (a) kegunaan dan manfaat kepelbagaian bahan dan sifat bahan kepada manusia. (b) kepentingan kewujudan pelbagai bahan dan sifatnya. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat:   memerihalkan kegunaan kepelbagaian sifat dan keadaan bahan dalam kehidupan manusia.

TEMA : TENAGA DALAM KEHIDUPAN BIDANG PEMBELAJARAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1. d) merendam paku besi bersih di dalam air sehingga berkarat.  menerangkan maksud perubahan kimia  memberi contoh perubahan fizik dalam kehidupan harian. b) pembakaran pita magnesium dalam udara. TENAGA DAN PERUBAHAN KIMIA CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan perubahan fizik dan perubahan kimia bagi yang berikut: a) pembakaran kertas b) peleburan ais c) perubahan warna terhadap sehiris epal d) penyejatan air Menjalankan aktiviti berikut untuk mengkaji perubahan kimia dan perubahan fizik: a) tindak balas ferum dengan sulfur. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat:  menerangkan maksud perubahan fizik.1 Memahami perubahan fizik dan kimia : 1. e) pemanasan garam kuprum karbonat.  memberi contoh perubahan kimia dalam kehidupan harian.  membanding dan membezakan perubahan fizik dan perubahan kimia 52 NOTA ISTILAH perubahan kimia – chemical changes garam kuprum karbonat – copper carbonate salt larutan kuprum sulfat – copper sulphate solution penyejatan air – evaporation of water plumbum nitrat – lead nitrate perubahan fizik – physical changes kalium iodida – potassium iodide tindak balas – reaction karat – rust . c) tindakbalas zink dengan larutan kuprum sulfat.

penghabluran natrium klorida daripada larutan tepu.OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN f) g) h) i) j) HASIL PEMBELAJARAN NOTA ISTILAH larutan tepu – saturated solution natrium klorida – sodium chloride lilin – wax tindakbalas kalium iodida dengan plumbum nitrat. pemanasan hablur iodin dalam bekas bertutup. 53 . Menjalankan aktiviti membanding dan membezakan perubahan fizik dengan perubahan kimia dan tunjukkan persamaan dan perbezaannya dalam bentuk paparan grafik. pemanasan lilin secara perlahan-lahan. pelarutan gula dalam air.

b) melarutkan natrium hidroksida dalam air. Membincangkan yang berikut: a) menghubungkaitkan antara pembebasan haba atau penyerapan haba dengan perubahan suhu.2 Menganalisa perubahan haba dalam tindak balas kimia CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Menjalankan aktiviti berikut untuk mengkaji perubahan haba dalam tindak balas kimia: a) melarutkan ammonium klorida dalam air. a) penghasilan ammonia daripada bahan ammonium b) penghasilan asid sulfurik 54 NOTA ISTILAH ammonium klorida – ammonium chloride tindak balas kimia – chemical reaction serap haba – endothermic buang haba – exothermic perubahan haba – heat change bahan tindak balas – reactant natrium hidroksida – sodium hydroxide asid sulfurik – sulphuric acid . b) menghubungkaitkan perubahan suhu sekeliling bahan tindak balas dengan tindak balas eksotermik dan endotermik.OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1. seperti: HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat:  menyatakan tindak balas kimia melibatkan perubahan haba. Mengumpul dan mentafsir data melalui tayangan simulasi komputer tentang perubahan haba yang terhasil semasa tindak balas kimia dalam industri.  mengenal pasti tindak balas yang melibatkan pembebasan haba  mengenal pasti tindak balas yang melibatkan penyerapan haba  menghubungkaitkan perubahan suhu bahan tindak balas dengan tindak balas eksotermik  menghubungkaitkan perubahan suhu bahan tindak balas dengan tindak balas endotermik  menerangkan melalui contoh perubahan haba yang berlaku semasa tindak balas kimia dalam industri.

 membuat urutan kecergasan tindak balas logam. aluminium. Menjalankan aktiviti membandingkan dan membezakan kecergasan tindak balas logam dengan air. asid dan oksigen. kalsium. asid dan oksigen.  memerihalkan kecergasan tindak balas logam dengan oksigen. zink dan kuprum dengan air. zink dan kuprum dengan asid cair. Mengilustrasi persamaan dan perbezaan dalam bentuk paparan grafik.  mengenal pasti kedudukan karbon dalam siri kereaktifan logam.  membanding dan membezakan kecergasan tindak balas logam dengan air. Menjalankan eksperimen untuk menentukan kedudukan karbon dalam siri kereaktifan. zink dan kuprum dengan oksigen. b) magnesium. Membincangkan dan membuat urutan kecergasan tindak balas logam. ISTILAH asid cair – dilute acid siri kereaktifan – reactivity series . c) magnesium. 55 NOTA Natrium digunakan dalam kuantiti yang kecil sahaja.OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1.  membina siri kereaktifan logam berdasarkan kecergasan tindak balas logam terhadap oksigen.3 Mensintesiskan siri kereaktifan logam CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Menjalankan aktiviti untuk mengkaji tindak balas berikut: a) natrium. aluminium. Mengumpul dan mentafsirkan data tentang kecergasan tindak balas logam dengan oksigen untuk membina siri kereaktifan logam. aluminium.  memerihalkan kecergasan tindak balas logam dengan asid. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat:  memerihalkan kecergasan tindak balas logam dengan air. magnesium.

kation dan elektrolit. d) proses penyaduran logam secara elektrolisis.OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1. b) Membincangkan proses pengekstrakan timah daripada bijihnya. b) maksud anod.4 Mengaplikasikan siri kereaktifan logam CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Menonton tayangan simulasi komputer video tentang kaedah mengekstrak logam daripada bijihnya dan menjalankan aktiviti berikut: a) Menghubungkaitkan kedudukan logam dalam siri kereaktifan logam dengan kaedah pengekstrakan logam daripada bijihnya seperti menggunakan karbon dan proses elektrolisis. Murid dapat:  menyatakan maksud elektrolisis  menyatakan maksud anod.  menerangkan dengan contoh proses pengekstrakan logam daripada bijihnya dengan menggunakan karbon  menyatakan kepentingan siri kereaktifan logam Membincangkan kepentingan siri kereaktifan logam. katod. katod.molten .tin Murid dapat:  menghubungkaitkan kedudukan logam dalam siri kereaktifan logam dengan kaedah pengekstrakan logam daripada bijihnya. anion. c) proses elektrolisis suatu elektrolit menggunakan elektrod karbon. kation dan elektrolit  memerihalkan proses elektrolisis suatu elektrolit menggunakan elektrod karbon  menerangkan penggunaan elektrolisis dalam industri 56 Persamaan tindak balas kimia di elektrod tidak diperlukan anod – anode katod – cathode elektrod – electrode elektrolit – electrolyte penyaduran elektrik – electroplating plumbum bromide – lead bromide lebur . 1. anion.5 Memahami elektrolisis Menjalankan aktiviti tentang elektrolisis dan membincangkan yang berikut: a) definisi elektrolisis. HASIL PEMBELAJARAN NOTA ISTILAH elektrolisis – electrolysis pengekstrakan – extraction bijih – ore timah .

termasuk sel kering. b) penyaduran objek yang diperbuat daripada ferum dengan kuprum. penulenan logam dan penyaduran logam. akumulator asid-plumbum.6 Memahami penghasilan tenaga elektrik daripada tindak balas kimia Menjalankan aktiviti untuk mengkaji penghasilan tenaga elektrik oleh sel ringkas. Meneliti pelbagai jenis sel dan kegunaannya. bateri argentum oksidamerkuri dan bateri nikel-kadmium dan membincangkan: a) kegunaannya b) kelebihan dan kekurangan pelbagai jenis sel. 57 Persamaan tindak balas di terminal positif dan di terminal negatif sel ringkas tidak diperlukan bateri alkali – alkaline batteries akumulator asid plumbum – lead-acid accumulators bateri nikelkadmium – nickel-cadmium batteries bateri argentums oksida-merkuri – .  menyenaraikan pelbagai jenis sel dan kegunaannya. bateri alkali. Murid dapat:  memerihalkan cara sel ringkas beroperasi. Menonton tayangan video atau simulasi computer dan membincangkan penggunaan elektrolisis dalam industri termasuk pengekstrakan logam.  menyatakan kelebihan dan kekurangan pelbagai jenis sel.OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN NOTA ISTILAH Menonton tayangan simulasi komputer dan mengkaji proses berikut: a) elektrolisis plumbum bromide lebur dengan menggunakan elektrod karbon. 1.

 menerangkan kesan cahaya terhadap bahan kimia yang peka cahaya. Persamaan tindak balas kimia tidak diperlukan. Menjalankan eksperimen mengkaji kesan cahaya terhadap kertas fotografi dan argentums klorida Murid dapat:  memberi contoh tindak balas kimia yang memerlukan tenaga cahaya.  menerangkan mengapa bahan kimia tertentu disimpan di dalam botol gelap. 58 Hanya penjelasan ringkas mengenai penguraian molekul air oleh tenaga matahari melalui fotosintesis diperlukan.OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN NOTA ISTILAH silver oxidemercury batteries sel ringkas – simple cell 1. kertas fotografi – photographic paper bahan kimia yang peka cahaya – photosensitive chemicals fotosintesis – photosynthesis argentum klorida – silver chloride . b) kesan cahaya bagi menghasilkan tindak balas kimia. Membincangkan bagaimana bahan kimia peka cahaya disimpan dengan menghubungkaitkan kesan cahaya ke atas bahan kimia tersebut.7 Memahami tindak balas kimia yang berlaku dengan adanya cahaya Membincangkan tentang perkara berikut: a) tindak balas kimia yang memerlukan tenaga cahaya contohnya proses fotosintesis oleh tumbuhan hijau.

 memberi cadangan tentang cara baharu penggunaan tindak balas kimia dalam peralatan sebagai sumber tenaga. 59 NOTA ISTILAH . Menjalankan aktiviti untuk mengilustrasi tabiat baik dalam penggunaan dan pelupusan alat yang menggunakan tindak balas kimia sebagai sumber tenaga.  mempraktikkan tabiat baik dalam penggunaan dan pelupusan alat yang menggunakan tindak balas kimia sebagai sumber tenaga. Menjalankan sesi sumbangsaran tentang cara baru penggunaan tindak balas kimia dalam peralatan sebagai sumber tenaga.  menerangkan bagaimana melupuskan alat yang menggunakan tindak balas kimia sebagai sumber tenaga untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar.8 Menghargai sumbangan inovatif kebijaksanaan manusia memanfaatkan tindak balas kimia sebagai sumber tenaga Menyediakan folio dan buku skrap tentang tajuk berikut: a) bagaimana tenaga yang diperolehi daripada tindak balas kimia digunakan secara cekap bagi mengelakkan pembaziran.OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat:  memerihalkan bagaimana penggunaan tenaga daripada tindak balas kimia secara berkesan untuk mengelakkan pembaziran. b) bagaimana menggunakan tindak balas kimia sebagai sumber tenaga untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar.

b) sinaran radioaktif. memberi contoh bahan radioaktif.TAJUK : TENAGA DALAM KEHIDUPAN BIDANG PEMBELAJARAN : 2. b) radioisotope karbon. c) radioisotop. beta dan gama tentang perkara berikut.1 Memahami bahan radioaktif CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN Menonton tayangan video atau carta dan kaji: a) bahan radioaktif. menerangkan kegunaan bahan radioaktif. menerangkan maksud radioisotop.kobalt dan iodin. c) proses pereputan radioaktif. c) kuasa penembusan. TENAGA NUKLEAR OBJEKTIF PEMBELAJARAN 2. memerihalkan proses pereputan radioaktif. b) cas. 60 NOTA ISTILAH kuasa penembusanpenetration power sinaran-radiation pereputan radioaktifradioaktif decay radioisotop radioisotope .         menyatakan maksud radioaktif. membanding dan membezakan sinaran radioaktif. a) jenis zarah. sinaran alfa.sinaran beta sinaran gama dan daya penembusannya. memberi contoh radioisotop. menamakan tiga jenis sinaran radioaktif. Murid dapat: Membincangkan perkara berikut: a) bahan radioaktif.  Menjalankan aktiviti perbincangan membandingkan dan membezakan tiga jenis sinaran radioaktif iaitu alfa. memerihalkan sifat setiap sinaran radioaktif.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN Mengilustrasikan persamaan dan perbezaan dalam bentuk paparan grafik. Melihat tayangan video atau carta dan bincangkan kegunaan radioaktif dalam bidang berikut: a) pertanian b) perubatan c) arkeologi d) industri e) pengawetan makanan Mendapatkan maklumat tentang sinaran radioaktif dan tenaga nuklear dalam laman Web atau membuat lawatan ke Institut Teknologi Nuklear (MINT) 61 NOTA ISTILAH .

OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat:     memerihalkan penghasilan tenaga nuklear melalui pembelahan nuklear memerihalkan penghasilan tenaga nuklear melalui pelakuran menyatakan kegunaan tenaga nuklear.2 Memahami penggunaan tenaga nuklear dan kegunaanya Menonton tayangan video dan carta serta membincangkan penghasilan tenaga nuklear melalui: a) pembelahan b) pelakuran Membincangkan proses penjanaan tenaga elektrik daripada tenaga nuklear. memerihalkan penjanaan tenaga elektrik daripada tenaga nuklear. Membaca artikel dan mempersembahkan dalam kumpulan tentang perkara berikut: a) kegunaan tenaga nuklear b) kesan penggunaan tenaga nuklear 62 NOTA Tindakbalas pembelahan nuklear tidak diperlukan ISTILAH pembelahanfission pelakuran-fusion tenaga nuklearnuclear energy .

Membincangkan perkara berikut: (i) kesan jangka pendek dan kesan jangka panjang bahan radioaktif terhadap benda hidup. menerangkan keperluan mengendalikan bahan radioaktif dan sisa radioaktif dengan cara yang betul. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat:    menyatakan kesan radioaktif terhadap hidupan. b) mengendalikan bahan radioaktif dan sisa bahan radioaktif.OBJEKTIF PEMBELAJARAN 2. menonton tayangan video dan membincangkan perkara berikut: a) bencana nuklear di Chernobyl dan lain-lain bencana nuklear. (ii) kepentingan mengendalikan bahan radioaktif dan sisa radioaktif dengan betul. 63 NOTA ISTILAH sisa bahan radioaktifradioactive wastes stesen tenaga nuclearnuclear power station .3 Menyedari keperluan mengendalikan bahan radioaktif dengan cara yang betul CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membaca artikel. memerihalkan langkah yang betul dalam pengendalian bahan radioaktif dan sisa bahan radioaktif. Membahaskan kepentingan mengadakan stesyen tenaga nuklear.

Menjalankan aktiviti perbincangan membanding dan membezakan imej yang dibentuk oleh kanta cembung dengan imej yang dibentuk oleh kanta cekung. membanding dan membezakan imej yang dibentuk oleh kanta cembung dengan imej yang dibentuk oleh kanta cekung bagi objek jauh. menyatakan ciri imej yang dibentuk oleh kanta cembung.TAJUK : TENAGA DALAM KEHIDUPAN BIDANG PEMBELAJARAN : OBJEKTIF PEMBELAJARAN 3. HASIL PEMBELAJARAN .1 Mensintesiskan pembentukan imej oleh cermin satah dan kanta 3. b) Imej yang dibentuk oleh kanta cembung dan kanta cekung. menyatakan ciri imej yang dibentuk oleh kanta cekung. melukis dan melabel gambarajah sinar bagi sinar cahaya yang melalui kanta cembung. Huraikan dalam bentuk paparan grafik. melukis dan melabel gambarajah sinar untuk menerangkan ciri-ciri imej yang terbentuk oleh kanta cembung. WARNA DAN PENGLIHATAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Menjalankan eksperimen untuk mengkaji tentang perkara berikut: a) Imej yang dibentuk oleh cermin satah. 64 NOTA ISTILAH kanta cekung – concave lens kanta cembung – convex lens objek jauh – distant object panjang fokus – focal length titik fokus – focal point imej – image jarak imej – image distance jarak objek – object distance pusat optik – optical centre cermin satah – plane mirror paksi utama – principle axis rajah sinar – ray diagram . Melukis gambarajah sinar bagi sinar cahaya yang melalui: a) kanta cembung bagi jarak objek yang berbeza. Murid dapat:       menyatakan ciri imej yang dibentuk oleh cermin satah. CAHAYA. b) kanta cekung. Melihatkan tayangan video atau carta mengenai rajah sinar.

Menjalankan aktiviti untuk menentukan jarak fokus kanta cembung. Membincangkan ciri-ciri imej yang terbentuk oleh kanta cembung dipengaruhi jarak objek. 65 NOTA ISTILAH . menentukan jarak fokus kanta cembung.OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melabel perkara berikut: a) paksi utama b) pusat optik c) titik fokus d) panjang fokus e) jarak objek f) jarak imej HASIL PEMBELAJARAN   melukis gambarajah sinar untuk menerangkan ciri-ciri imej yang terbentuk oleh kanta cembung dipengaruhi oleh jarak objek.

membanding dan membezakan mekanisme memfokus dan mengawal jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata manusia dan kamera. lukis rajah sinar berlabel menunjukkan imej yang terbentuk dari alatan optik berikut: a) kamera b) periskop c) teleskop d) mata  mengenal pasti bahagian alatan optik yang terlibat dalam pembentukan imej. Membincangkan pembentukan imej alatan optik tersebut. 66 NOTA ISTILAH . Berdasarkan simulasi.2 Mensintesiskan pembentukan imej oleh alatan optik CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Menjalankan penyiasatan terhadap imej yang terbentuk oleh kamera lubang jarum menggunakan kanta dan tanpa kanta. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat:    Menggunakan simulasi komputer menjelaskan pembentukan rajah sinar yang melalui mata dan alatan optik. menerangkan struktur dan fungsi bahagian mata menggunakan kamera sebagai pembandingan. Membincangkan persamaan dan perbezaan antara mata dengan kamera dalam pemfokusan dan pengawalan jumlah cahaya yang memasuki mata dan kamera. melukis gambarajah sinar bagi sinar cahaya yang melalui alatan optik.OBJEKTIF PEMBELAJARAN 3. Mengenalpasti periskop dan teleskop ringkas.

3. Melukis rajah berlabel menunjukkan penyebaran cahaya. 67 penyebaran cahaya. Murid dapat:   menyatakan maksud penyebaran cahaya.rainbow . menerangkan melalui contoh penyebaran cahaya dalam fenomena alam Menggunakan simulasi komputer untuk mentafsir data tentang penyebaran cahaya.3 Menganalisa penyebaran cahaya Menjalankan aktiviti untuk menyiasat perkara berikut: a) penyebaran cahaya menggunakan prisma b) pembentukan pelangi Membincangkan apakah penyebaran cahaya.light dispersion fenomenaphenomenon pelangi. Membincangkan penyebaran cahaya dalam fenomena. seperti pembentukan pelangi.OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN NOTA ISTILAH Mengkaji model kamera dan mengaitkan struktur dan fungsinya dengan mata.

menerangkan melalui contoh penyerakan cahaya dalam fenomena alam.light scattering penapis warnacoloured filter warna primerprimary colour warna sekundersecondary colour penolakan cahaya berwarnasubtraction of coloured light . menerangkan percampuran warna primer menghasilkan warna sekunder. Menggunakan simulasi computer untuk mengkaji penambahan dan penolakan cahaya berwarna.5 Menganalisa penambahan dan penolakan cahaya berwarna CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Menjalankan aktiviti untuk mengkaji kesan penyerakan cahaya.OBJEKTIF PEMBELAJARAN 3.4 Menganalisia penyerakan cahaya 3. Menggunakan simulasi computer untuk menjelaskan proses penyerakan cahaya.  Menjalankan aktiviti untuk mengenalpasti warna primer dan warna sekunder. 68 NOTA ISTILAH penyerakan cahaya.  Membincangkan penyerakan cahaya dalam fenomena alam seperti kebiruan langit dan kemerahan matahari terbenam. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat :  menyatakan maksud penyerakan cahaya. Murid dapat: Menjalankan aktiviti untuk: a) mengkaji penambahan warna primer dalam menghasilkan warna sekunder. memberi contoh fenomena alam yang berkaitan penyerakan cahaya. b) mengkaji tindakan penapis warna primer dan sekunder terhadap cahaya putih dan cahaya berwarna. menerangkan penolakan cahaya berwarna oleh penapis warna.    mengenalpasti warna primer dan warna sekunder.

3. Membincangkan perkara berikut: a) sel rod dan sel kon serta fungsinya b) kehadiran objek berwarna dibawah cahaya putih dan cahaya berwarna Murid dapat:     menerangkan penolakan cahaya berwarna oleh objek berwarna menerangkan penglihatan objek berwarna dibawah cahaya putih. b) penolakan cahaya berwarna oleh penapis warna. 69 sel kon – cone cell sel rod – rod cell . menyatakan fungsi sel rod dan sel kon pada mata. Menonton tayangan simulasi komputer dan membincangkan penolakan cahaya berwarna oleh objek berwarna.OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN NOTA ISTILAH Membincangkan perkara berikut: a) penghasilan warna sekunder daripada penambahan warna primer. menerangkan penglihatan objek berwarna dibawah cahaya berwarna.6 Mengaplikasikan prinsip penolakan cahaya berwarna untuk menerangkan kehadiran objek berwarna. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji penglihatan objek berwarna dalam cahaya putih dan cahaya berwarna.

70 NOTA ISTILAH pencampuran pigmen – mixing of pigmen pigmen -pigment .OBJEKTIF PEMBELAJARAN 3. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat. menerangkan melalui contoh kesan pigmen terhadap cahaya. Membuat kesimpulan tentang pencampuran pigmen dan membincangkan kegunaan pigmen berdasarkan aktiviti tersebut. Menonton simulasi komputer dan membincangkan pencampuran pigmen dan kesan pigmen terhadap cahaya.7 Menganalisa kesan Pencampuran pigmen CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Menjalankan aktiviti untuk mengkaji pigmen dan kesan pencampuran pigmen. membuat kesimpulan tentang pencampuran pigmen. Menjalankan aktiviti untuk membanding dan membezakan pencampuran pigmen dengan pencampuran cahaya berwarna.      menyatakan maksud pigmen menyenaraikan penggunaan pigmen membanding dan membezakan pencampuran pigmen dengan pencampuran cahaya berwarna.

Membincangkan bagaimana kehidupan tanpa warna.OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Menonton simulasi komputer atau 3. lampu isyarat. haiwan dan tumbuhan. HASIL PEMBELAJARAN NOTA ISTILAH Murid dapat :    menyenaraikan kepentingan warna dalam kehidupan. mewajarkan kepentingan warna dalam kehidupan. Murid dapat:  menghubungkait penciptaan pelbagai alatan optik yang dapat meningkatkan keupayaan deria penglihatan. menyatakan dengan contoh kepentingan warna dalam kehidupan. simbol dan isyarat.9 Menghargai penciptaan pelbagai alatan optik dalam memberi manfaat kepada manusia Membincangkan kepentingan mempunyai pelbagai alatan optik dalam memberi manfaat kepada manusia seperti : a) mengatasi had deria penglihatan b) meningkatkan keupayaan deria penglihatan c) menambah pengetahuan serta pemahaman manusia tentang alam ini.8 Menilai kepentingan video untuk mengumpul maklumat dan membincangkan perkara warna dalam berikut: kehidupan harian a) penggunaan warna dalam kehidupan harian termasuk dalam percetakan. 71 peralatan optic – optical instruments . pendawaian elektrik. b) kepentingan warna kepada manusia. 3.

 menyatakan maksud aloi superkonduktor.  menghubungkaitkan perubahan sifat logam yang dijadikan aloi dengan susunan zarahnya.  menerangkan bagaimana pengaloian boleh mengubah sifat logam. b) contoh-contoh aloi. sifatsifat dan kegunaannya.TEMA : PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DAN INDUSTRI DALAM MASYARAKAT BIDANG PEMBELAJARAN : 1.1 Memahami sifat sifat aloi dan kegunaannya dalam industri Mengenalpasti bahan-bahan yang diperbuat daripada aloi dan membincangkan tentang kandungan. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang perkara berikut: a) apa itu aloi. c) kandungan. BAHAN KIMIA DALAM PERINDUSTRIAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1.  memerihalkan kepentingan aloi dalam industri. 72 NOTA ISTILAH aloi – alloy loyang – brass gangsa – bronze pengkakisan – corrosion keluli – steel aloi superkonduktor – superconductor alloy . piuter. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat:  menyatakan maksud aloi. loyang dan duralumin. gangsa.  memberikan contoh aloi. sifat dan kegunaan pelbagai jenis aloi termasuk keluli.  menghubungkaitkan sifat aloi dengan kegunaannya dalam kehidupan harian.

agen pencuci dan bahan letupan. Murid dapat:  menyenaraikan kegunaan ammonia dan sebatiannya dalam kehidupan harian.  menyatakan faktor yang memberi kesan terhadap penghasilan ammonia.  mengenalpasti kegunaan ammonia dalam industri. 1.  memerihalkan penghasilan ammonia secara industri. asid nitrik. Membincanglkan kepentingan aloi dalam industri. mencegah kakisan dan membaikkan rupa. Membincangkan kegunaan ammonia dan sebatiannya dalam menghasilkan kepelbagaian bahan seperti baja. b) menerangkan aloi superkonduktor.2 MenganalisA penghasilan dan penggunaan ammonia dalam industri Mengumpul dan mengkaji label produk untuk mengenalpasti kehadiran sebatian ammonia. 73 garam ammonium – ammonium salt mangkin – catalyst agen pencuci – cleaning agents pewarna – colouring bahan letupan – explosives baja – fertilisers carta aliran – flow chart .OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN NOTA ISTILAH Menonton tayangan video atau simulasi komputer dan bincangkan: a) bagaimana pengaloian mengubah sifat logam untuk tujuan menambahkan kekerasan. pewarna.

ammonium nitrat dan ammonium fosfat. tekanan dan mangkin. Menjalankan eksperimen penyediaan baja ammonia seperti ammonium sulfat. b) faktor yang memberi kesan kepada penghasilan ammonia seperti suhu. 74 NOTA ISTILAH tekanan .  memerihalkan bagaimana ammonia digunakan dalam penghasilan baja garam ammonium dan urea. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang penggunaan ammonia dalam industri seperti penghasilan baja dan asid nitrik.OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN Menonton tayangan video atau simulasi komputer untuk mengumpul dan mentafsirkan data tentang perkara berikut: a) proses penyediaan ammonia secara industri.pressure . Melukis carta alir untuk menunjukkan penghasilan ammonia.

sisa kelapa sawit dan getah daripada industri pertanian. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat:  mengenal pasti aktiviti perkilangan yang menjadi punca pencemaran.OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. c) kesan pembuangan bahan sisa industri terhadap kemandirian hidupan dalam alam sekitar.  menyatakan dengan contoh kaedah pengawalan pembuangan sisa industri untuk menghindar pencemaran.3 Menganalisa kesan pembuangan bahan sisa industri terhadap alam sekitar. d) kaedah pengawalan pembuangan bahan sisa industri untuk menghindar pencemaran alam sekitar.  menghubungkaitkan kesan pembuangan bahan sisa industri dengan kemandirian hidupan. b) pembuangan bahan sisa industri termasuk bahan toksik daripada industri kimia. 75 NOTA ISTILAH pencemaran alam sekitar – environmental pollution bahan api fosil – fossil fuels bahan sisa industri – industrial waste . Menonton tayangan video atau komputer simulasi untuk mengumpul dan mentafsir data tentang peningkatan pencemaran alam sekitar berpunca daripada: a) pembakaran bahan api fosil. sisa daripada bahan radioaktif.  menerangkan kesan pembuangan bahan sisa industri.

76 NOTA ISTILAH .OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN Membincang dan menghubungkaitkan kesan pembuangan bahan sisa industri dengan kemandirian hidupan. Memilih satu industri dan jalankan pembentangan tentang bagaimana sisa industri diuruskan.

 menerangkan kepentingan mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam melupuskan sisa buangan industri. 77 pencemaran alam sekitar – environment pollution pemuliharaan – conservation pemeliharaan preservation . Membincangkan: a) kesan pelupusan sisa buangan industri yang tidak terkawal dan tidak teratur. b) keperluan menguruskan pencemaran secara serius untuk memelihara dan memulihara alam sekitar.OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1.4 Menyedari kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar dari pencemaran sisa buangan industri untuk kepentingan manusia sejagat CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melihat tayangan video atau simulasi komputer tentang pencemaran sisa buangan industri dan kesannya terhadap alam sekitar. c) kepentingan mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam melupuskan sisa buangan industri HASIL PEMBELAJARAN NOTA ISTILAH Murid dapat:  memerihalkan kesan pelupusan sisa buangan industri yang tidak terkawal dan tidak teratur.

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2010 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful