Soalan 1 Huraikan fungsi-fungsi pengurusan kewangan? Fungsi-fungsi pengurusan kewangan iaitu, i.

mengnalisis dan merancang kewangan Untuk melihat kekuatan dan kelemahan syarikat dalam aspek-aspek tertentu. Dengan mengunakan maklumat kewangan dan perhitungan masa depan syarikat. Pihak pengunaan boleh merancang keperluan modal bagi membolehkan syarikat mengembangkan operasi. ii. Perancangan pelaburan Pihak pengurusan kewangan perlu meyediakan alterntif-alternatif pelaburan contohnya, asset baru biayai teknik pengeluran baru.
iii. Menentukan sumber dan struktur modal

iv. Menentukan struktur asset v. Mengurus modal kerja

Soalan 2 Terangkan maksud masalah agensi? Masalah agensi yang berlaku dalam sesuatu agensi disebuah syarikat masalah ini perlu diatasi dengan secepat mungkin supaya ianya tidak berlarutan dan tidak mendatangkan kesan kepada syarikat tersebut.

Soalan 3 nyatakan keburukan dan kebaikan milikan tuggal, pekongsian, dan perbadanan. Bentuk perniagaan Kebaikan -Penubuhan Perniagaan tunggal tidak memerlukan proses yang banyak dan rumit. Justeru itu prosedurnya sangat mudah. keburukan -Risiko persendirian Pemilik perniagaan tunggal sangat tinggi. Pemilik perniagaan akan bertanggungjawab sepenuhnya.segala

Milikan tunggal

-keuntungan Semua keuntungan akan menjadi hak milik pemilik perniagaan secara mutlak.

tangungjawab hutang dan liabiliti lain adalah tangunggan peribadi pemiliknya. -Pembubaran perniagaan tunggal Perniagaan itu dianggap telah tamat apabila pemilik, i) Berhenti berniaga ii) Meninggal dunia iii) Muflis atau bankrap -jangka hayat Bagi perkongsian yang rakan kongsinya terdiri dua orang sahaja, kematian salah seorang rakan kongsi akan menyebabkan perkongsian terpaksa dibubarkan. Ini berbeza dari syarikat dimana hayatnya akan berterusan walaupun pihak-pihak yang menubuhkan telah meninggal dunia. -masalah pengurusan Pengurusan perkongsian dianggap kurang cekap jika dibandingkan dengan syarikat kerana struktur syrikat terdiri dari beberapa tahap pekerja yang mana setiap tahap pekerja mempunyai tangungjawab yang tersendiri. Ini mungkin terjadi dalam perkongsian yang mempuyai bilangan rakan kongsi yang kecil. -kos penubuhan tinggi Termasuk yuran pendaftaran, kos perundangan dan kos operasi. Kedua, kadar cukai yang tertakluk kepada kadar cukai yang tinggi. Ketiga, sekatan kerajaan tertakluk kepada banyak campur tangan dan sekatan kerajaan dan

Perkongsian

-potensi berkembang Perkongsian untuk berkembang adalah lebih tinggi berbanding perniagaan tunggal dalam perniagaan tungga, keupayaan untuk berkembang dengan cepat agak terhad. -kerahsian maklumat Maklumat operasi dn keuntungan perniagaan perkongsian tidak perlu didedahkan kepada semua orang. Keadaan ini adalah berbeza dengan syarikat dimana semua ahli mempunyai hak untuk memeriksa kedudukan kewangan syarikat.

Perbadanan

-Perbadanan atau Syarikat pertama tanggungan terhad oleh pemegang saham dan ahli mempunyai tanggungan dan liabiti yang terhad dan segala hutang syarikat adalah menjadi tanggungjawab syarikat sendiri untuk menjelaskannya.

-syarikat kecekapan pengurusan di mana syarikat yang di urus oleh beberapa individu yang masing-masing mempunyai bidangkuasa dan tugas yang tertentu. Ketiga, jangka masa hidup adalah lebih panjang dan stabil. Ini kerana, apabila di tubuhkan syarikat akan terus hidup sehingga di bubarkan melalui proses mahkamah.

segala rekod dan laporan syarikat adalah tertakluk kepada pemeriksaan dan penilaian dari pihak kerajaan. Keempat, kerahsian maklumat yang perlu didedahkan kepada semua ahli dan pemegang saham syarikat dan ini akan memungkinkan penyelewengan berlaku.